OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 09, 1916, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1916-11-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Fra Norge.
Aasheimsasten. Kristiania den
lObe Okt. Rigsadvokaten har nu
sendt Sagens Dokumenter tilbage til
Statsadvokaterne og har anmodet
disse om at reise Tiltale mod Kristi
an Olsen og Ulrik Glende efter Strås
felovens Paragraf 233.
I Henhold hertil har Statsadvo
katerne idag udfærdiget Tiltale mod
disse to til Fældelse efter nævnte
Straffebestemmelse for at have for
voldt en andens Tød med Overlæg
ved om Aftenen den 18de December
1913 paa eller ved Trosterudveien i
Wre Aker at have skudt Fabrikeier
Oskar Aasheim i Baghovedet med
den Følge, at Aasheim kort ester as
gik ved Døden, eller for at have med
virket hertil.
Mod Karen Olsen, som har været
sigtet efter Straffelovens Paragraf
139 som sætter Strås as Bøder
eller Fængsel indtil 1 Aar for den,
som undlader gjennem betimelig An
meldelse eller paa anden Maade at
hindre, at visse større Forbrydelser
sorøves og ester Straffelovens
Paragraf 166 urigtig Forklaring
for Retten er der ikke reist Til
tale.
Dødsfald. En i det offentlige Liv
i Elverum meget benyttet Mand,
Gaardbruger og Landhandler A. I.
Ilthus, er den 3die Oktober afgaaet
ved Døden. Han har bl. a. været
Medlem af Elverum Herredsstyre i
over 30 Aar itræk.
En af Drammens mere frem-
trædende Kjøbmænd i Kolonialbran
chen, H. Grestegreff døde den 5te
Oktober bare 52 Aar gammel.
Fhv. Disponent Carsten Hjer-
sing er den 9de Oktober afgaaet ved
Døden i Kristiania, 64 Aar gammel.
Hjersing, der var Søn af Værkseier
Hjersing paa Moss, overtog i 1885
Forpagtningen af en Cellulosefabrik
i Sverige denne Virksomhed drev
han til 1904 med stor Dygtighed han
nød megen Anseelse som en dygtig
Fagmand paa Træmassefabrikatio
nens Omraade og byggede et Par
større Træmassefabriker under sit Op
hold i Sverige.
I 1904 bosatte Hjersing sig i
Norrkøping, hvor han var, til han
tfjor font hjem han havde nu kjøbt
fig en Eiendom i Kristiania.
Tobaksfabrikant P. Pedersen. En
af Stavangers vel kjendte Industri
drivende. Tobaksfabrikant P. Peder
sen, er den 6te Oktober afgaaet ved
Døden.
Født i Stavanger kom han som ung
Gut tilsøs og var avanceret til Styr
mand, da han sluttede Søen og fik
Plads i Tobaksspinder Hansens For
retning.
For 20—30 Aar siden oprettede
han faa sin egen Tobaksforretning,
som han begyndte i ganffe beskeden
Maalestok, men som han med Flid og
Dygtighed arbeidede op til en meget
respektabel Bedrift.
Et frækt Røveri i Tønsberg.
Tønsberg den 10de Oktober. Ved
^1-Tiden idag kom tre velklædte
Mænd ind paa Brødrene Bugges
Kontor, hvor en Volontør var tilfte
de. De viste srem en Revolver og
raabte „Hånds up". Den unge Mand
adlød, hvorefter Røverne bemægti
gede sig Kassen med cct. 400 Kroner.
De skallede til Volontøren, hvorefter
de sorsvandt. De blev forfulgt af
nogle Personer, men det lykkedes dem
at komme væk. Politiet har godt
Signalement paa Røverne, saa man
haaber, de snart bliver paagrebet.
En Rigdom af
fyldigt Haar
Skyldes Omhu
og Cutilura
©hamp o o o ined Ciiticnra Sæbe, som
følger efter lette Anvendelser af Cu
ticura Ointment, gjør meget for at
rense Haarbnnden for las, lindre
Kløe og Irritation, starve Haarets
Asfalden og bevirke Haar-voxende
tilstande.
Prøver frit £r, Post.
Cuticiira Scrbe og Ointment sirlgeS overalt.
Liberal Sf?r#(bc af hver sendes portofrit med 32«
Eiders Bog. Send Brevlortet til „ISuticura",
Dept.
10®, Boston.
Gnnnar Knudsen om fig selv.
Blandt Femtiaarsftudenterne iaar
var Statsminister Gunnar Knudsen.
Han har sendt Udgiveren as Studen
terbogen, Rektor Sommerfelt, et fa
rakteriftisk Bidrag, som vi hidsætter:
„Naar jeg gik ud af 1905-Regjerin
gen, saa var det fordi min Stilling
som overbevisningstro Republikaner
tilslut blev uholdbar.
Forøvrig vil jeg gjerne tilføie, at
min Deltagelse i det politiske Liv er
kommet rtokfaa sent. Jeg blev ikke
stemmeberettiget før jeg var 35.Aar.
Men det var tidsnok for mig.-
Første Gang jeg mødte i Storthin
get, var nogen Tage som Varamand
for Bratsberg i 1890. Jeg var da
42 Aar. Mine Interesser laa ikke
for det politiske. De laa nærmest
for Forretningslivet, jeg interessere
de mig meget for alt vedkommende
Søfart og Industri, senere hen ogsaa
for Landbrug.
Ny Kai for Amerikalinjen i Ber
gen. Bergen den 9de Okt. Efter
Forlydende skal nu den nye Kai paa
Skoltegrunden tages i Brug for
Amerikalinjen. Der opføres Vare
skur af lignende Konstruktion og Ind
redning som de. Linjen har Paa sine
Kaier i New 9)ork. En Ingeniør er
reist over for at faa Tegning af disse.
Der vil nu blive sat Kraft paa at faa
Kaien saavidt færdig, at Linjens
Passagerskibe kan lægge til. Ter skal
Være stillet Krav om dette, da Linjen
sinder ikke længer at være tjent med
at maatte expedere paa Puddefjorden.
Dette forvolder ikke alene store Om
kostninger, men det har vist sig ogsaa
at være forbundet med stort Besvær
og Risiko.
Medicinalvarenet. Konst. Distrikts
læge i Lyster K. Kohmann er beskik
ket til Distriktslæge i Vinger, Hede
markens Amt. Distriktslæge i Kol
vereid, konst. Distriktslæge i Utre
Fosen H. Knudtzon er beskikket til
Distriktslæge Id, Smaalenenes
Amt. Konst. Distriktslæge i Famle
I. O. Mortensen er beskikket til Di
striktslæge i Rødenes og Smark,
Smaalenenes Amt. Konst. Distrikts
læge i Indre Søndhordland I. D.
Wallace er beskikket til Distriktslæge
i Skaanevik, S. Bergenhus.
Geistligheden. Sognepræst til Al
versund S. I. Nigar er udnævnt til
Sognepræst i Austvold. Ter er med
delt Sognepræst i Hammerfest R.
Blaker Bestalling som valgt Provst
i Hammerfest Provsti. Det er tilladt
at cand. theol. A. Fjellbu modtager
Kirkens Indvielse til det præstelige
Embede for at virke som midlertidig
Præst ved den norske Menighed i
Berlin.
Dobbelt Fest seiredes i Bergen af
Bog- og Papirhandler Kinhult og
Hustru, sødt Halvorsen, den 14de
Oktober.
Samme Dag feirede Sølvbrudens
Forældre, Murermester E. Halvor
sen og Hustru, sødt Lunde, Guldbryl
lup. Guldbruden er 83 og Guld
brudgommen 82 Aar. Begge friske
og rørige!
60 Nar. Forhenværende Borger
mester Fredrik Marstrander syldte
den 10de Oktober 60 Aar. Borger
mesteren tog Afsked for en Maaneds
Tid siden ester at have været ansat i
Kristiania Fattigvæsen i over 30 Aar,
de sidste som Borgermester og For
mand i Fattigstyret.
90 Aar. I Anledning af Jndrul
leringschef Knagenhjelms 90-Aars
Fødselsdag den 6te Oktober flagedes
der fra Frimurerlogen i Kristiania.
Jndrulleringschesen er frisk og ras?
og foretager hver Dag flere Timer
lange. Spadferture.
Sølvbryllup kunde feires den Ilte
Oktober af Vagtmesteren i Skipper
gaden 17 Kristiania, Christian
Jensen og Hustru Mathea, født Ny
sæther.
Nordmand falden paa Sommefron
ten. Blandt de mange Nordmænd,
der har deltaget i Krigen i Europa,
er ogsaa Løitncmt Willy Peters, om
hvis Død ved Somme norske Blade
forleden bragte Efterretning.
Willy Peters var Søn af den be
kjendte norske Kunstmaler Wilhelm
Peters og var norsk værnepligtig Of
ficer fra 1903. I de senere Aar har
han boet i Frankrige, og da Krigen
brød ud, gik han med som frivillig.
I to Aar var han med, blev saaret to
Gange, inert vendte hver Gang til
bage. Han blev fransk Officer, Løit-
i
Det var først da jeg tilflyttede min
Kones Slægtsgaard Borgestad i
Gjerpen 1881, at jeg efterhaanden
kom med i det politiske Liv og at der
efter offentlige Interesser fik Tag
mig. Jeg finder dog at burde til
føie at jeg under min Deltagelse i
det offentlige Liv aldrig har tabt For
retningslivet af Syne.
Jeg ftaar fremdeles midt oppe i det
politiske Liv med dets Kamp og
Strid, og jeg nægter ikke for at min
Interesse herfor er usvækket. Mine
Modstandere sørger for at holde den
oppe. Men naar jeg tænker tilbage
paa Skoledagene, da jeg med særlig
Forkjærlighed skrev paa Bindet af
Skolebøgerne det latinske Ordsprog:
Bene qui latuit, bene vixit lDen som
lever i det stille, lever lykkelig) saa
synes jeg at det er lidt underlig. Det
har ikke været i min Lod at leve i
det stille, ialfald ikke hidtil."
nant, oplevede Krigens mange Be
i sværligheder og Eventyr, men slap fra
bet med Livet og Helsen nogenlunde
i— indtil for nylig. I Sommeslaget
I blev han for ca. et Par Maaneder
siden saaret, men var ikke før bleven
frisk igjen, før han vendte tilbage til
Fronten. Han holdt en Dag Paa at
instruere nye Mandskaber i Bombe
kastning, da pludselig en Bombe ex
ploderede. LFitnant Peters blev
rammet i Hjertet af en Bombesplint
og døde paa Stedet.
Ved Begravelsen i Lyon paradere
de Fremmedlegionen, og flere hun
drede Officerer bar tilstede. I de
mange Taler, der blev holdt, ydedes
der den unge Nordmand den største
Anerkjendelse og hjerteligste Lovord.
Hans norske Kamerater og af
dem havde han mange baade i mi
litære Kredse og udenom vil al
tid mindes ham som en munter, hyg
gelig Kamerat.
Kjøbmand Chr. Tolstad er afgaaet
ved Døden i en Alder af 52 Aar.
Tolstad var først i flere Aar ansat i
Camrnernieyers Boghandel, og reiste
saa til Amerika, hvor han havde An
sættelse i det bekjendte Chicagosir
ma O. A. Torp & Co. Paa Grund
af Sygdom maatte han imidlertid
reife hjem og var en Tid artfat i
„Norges Sjøfartstidende". I de sid
ste 20 Aar har han drevet Forretning,
først i Kolonial og siden i Vin og Ci
garer.
Smukke Gaver. Understøttelses
foreningen for Lærerinder bed de
høiere Skoler i Bergen modtog den
5te Oktober fra en anonym 5,000
Kroner som Gave.
Skibsrheder Sigurd Bøe har den
6te Oktober fkjænket 10,000 Kroner
til Sygeforeningen for Røde Kors
Søstre i Bergen.
Konkurs. Fhv. Handelsmand
Isak Shotlands Bo, Trondhjem.
Gartner P. Andersens Bo, Kristia
nia. Landhandler Petter Haugen &
Co.s Bo, Søndre Fron.
Politivæsenet. Overretssagfører
D. O. Chr. Jsaachsen er udnævnt til
Politifuldmægtig ved Telemarkens
Politimesterembede.
Kongens Fortjenstmedalje i Guld
er tildelt Frk. Julie Ouren. Hun
har særlig gjort sig fortjent af Blin
desagen.
Husmorskolerne. Bestyrerinde
ved Statens Lærerindeskole i Husstel
Lovise Bernhardine Larsen er ansat
som Jnspektrice for Husmorffolerne.
Sorenskriverierne. Konst. Soren
skriver C. P. C. Skaar er udnævnt til
Sorenskriver i Indre Sogn.
3atU£L
„Pvteteskongen" frikjendt. Des
Moines den 3die Nov. Charles E.
Erickson, der er kjendt som „Potetes
kongen" i Tes Moines og hvis Ind
bringen paa Markedet af hjemmeav
lede Poteter bragte ert stor Reduk
tion i de voldsomme Priser, blev fri
kjendt i Municipalretten for Ankla
ger om at habe obertraadt Statens
Love for Vægt og Maal. Hans Kamp
for at bringe ned Priserne paa Po
teter vakte Opmærksomhed rundtom
i etaten.
Flere bør af Sult end af Saar.
Sioux City den 6te Nov. Som Svar
paa en Henbendelse fra sin Kone i
Rusland sendte den da nylig til Ame
rika komne William Greenbaum
$150 til hende. Saa kom Krigen og
Greenbaum hørte ikke mere fra hen
de. Slaglinierne gik ober Lodz i
russisk Polen, hvor hun boede.
Lørdag kom Greenbaums Datter,
der er med ham i Amerika, tilfældig
vis til at kaste et Blik paa en Emi
grantkbinde i en Departementsbutik i
Sioux City. „Moder", gispede hun.
Greenbaum saa ogsaa og besbime
de. Hans Kone habde beiet 185
Pund før Krigen, nu beiede hun 95.
Hun sagde, at flere Folk dør af Hun
ger i Rusland end af Saar.
Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.00 Aaret.
Kriflitairtae DetoUmmg.
Kristiania kommunale statistiske
Kontor har netop udgivet sit August
heste med Opgaver över forskjellige
Forhold af Interesse.
For at tage Brylluperne først, saa
biser det sig hvad man nok paa
Forhaand kunde formode —, at de
kulminerer i Vaarens skjønne og haa
befulde Tid. Det begyndte i Janu
ar med 193 Vielser, saa følger Fe-
I
bruar med 233, Marts 219, April
333, (Maximum), Mai 323, Juni
262, Juli 228 og August med 249,
tilsammen i de 8 Maaneder 2,
040 Vielser, deraf 292 borgerlige,
Skilsmissernes Tal i samme Tids
rum andrager til 150.
Gaar man derefter ober til Folke
tilbæxten, biser det sig, at ogsaa her
den lunefulde April møder op med
det høiefte Tal, nemlig 473 Fødsler,
August har 418. Februar—August
iaar har alt ialt skaffet Kristiania
3,137 levende fødte. Samtidig er
indtruffet 1,992 Dødsfald. Oversku
det bliver altfaa 1,145.
Forholdet mellem Indflytning til
og Udflytning fra Byen har i Aarets
Løb fom sædvanlig varieret stærkt de
forskjellige Maaneder. Men hver
Maaned har dog iaar i Modsætning
til isjor bragt et større eller mindre
Overskud. Størst var Overskudet i
Februar, nemlig 756. Dernæst Mai
med 312. I Juni, Juli og August
har det indskrænket- sig til henholds
vis 20, 13 og 47 Individer.
I Februar—August har 8,008
flyttet ind i Byen, iberegnet Udlæn
fringe med Ovholdsbog. 6,595 er
flyttet ud. Overskudet bliver da 1,
413.
Fødsels- og Flytningsoverskudet
har tilsammen i Februar—August
Hvad artgaar Amerikanere, der
kjæmper med Fremmedlegionen i den
franske Hær, da har Departementet
tilkjendegivet, at det paahviler dem at
bevise, at den Ed, de har aflagt, ikke
har berøvet dem deres amerikanske
Borgerskab.
Selv efter at Fred er erklæret, sag
de Departementet, vil Mænd, der har
gjort Krigstjeneste i Udlandet, ikke
blive givet Pas til at reife i Udlan
det fom amerikanske Borgere. De,
der vender nødlidende tilbage her til
Landet, vil blive behandlet som al
mindelige udenlandske Indvandrere.
Man erfarede idag ogsaa, at Uden
rigsdepartementet havde foreslaaet
den franske Regjering, at den skulde
ophøre med at referere til de ameri
kanske Flyvere med den franske Hær
som Medlemmer af det amerikanske
Korps paagrund af det falske Lys,
hvori slige Hentydninger kunde stille
de Forenede Stater som neutral
Nation.
Staalkorporation ens Fortjeneste
mere end fordoblet. Nem Aork den
1ste Nobernber. United States Steel
Corporation erklærede igaar en Er
tradwidende as 1 Procent paa fine
almindelige Aktier. Nettofortjene
sten for sidste Kvartal bar $85,
817,067 mob $81,126,048 det fore
gaaende Kbartal. Den regulære
Kbartalsdibidende af 1% paa al
mindelige Aktier og 1% paa Præfe
renceaktier blev erklæret.
En Fortjeneste af næsten $86,000,
000 for Kvartalet, som endte den
30te September, er mere end dobbelt
faa meget som Fortjenesten i samme
Kvartal isjor, da den bar $38,710,
644.
Den norske Amerikalinies Aktier
Ifølge Telegram fra Hobedkontoret i
Kristiania til Liniens Chicagokontor,
dateret den 2den Nobernber, var
Kursen paa Liniens Aktier paa Kri
stianm Børs 327% Procent eller
$176.85 per Aktie.
naar
i
skaffet Kristiania en Folketilvæxt af
2,558.
Byens Folkemængde ved Udgangen
af August iaar y: dermed kommet op
i 255,858.
Amerikanere, der mister sit Bor
gerflab. Washington den 2den Nob.
Enhver Amerikaner, der kjæmper for
England i denne Krig, gjør sig selv
fædrelandsløs. Udenrigsdeparte
mentet gjorde dette klart, da det af
slog at give Pas. til Theodore Mar
burg Jr. af Baltimore, der vender
tilbage til Engllmd for at stutte, fig
til det koMel.ig^jMgyekorpK.. Mar
burg er en Sm, ?f tidligere ame
rikanske Minister til Belgien.
Man mister sit Borgerskab af den
Grund, at alle britiske Soldater maa
aflægge Troskabsed til den britiske
Krone, hvilket i Amerikanernes Til
fælde ophæver deres Troskabssorhold
til dette Land.
Gorton's
(Lavet i Amerika).
Fiskeboller
kan faaeS til normale Priser og
Kvaliteten er absolut garante
ret.
Hvis De ikke er tilfreds med
dent, fa ar De Pengene tilbage.
)et bekjendte College i Moorhead fei
rer 25-Aars Inbilænm. Lidt af
Skolens Historie.
Concordia College i Moorhead blev:
grundlagt for 25 Aar siden den 31te
f. M. og Festligbeder holdtes i den An!
ledning. Søndag begyndte Festlig-:
hederne med Prædiken om Formid
dagen af Pastor Tanner og om As
tenen paa engelsk af Pastor Mason.
Den egentlige Fest holdtes Tirsdag
Formiddag. Hovedtalerne holdtes af
Pastor I. M. O. Ness, som i alle dis
se 25 Aar har været Skolekorporatio
nens Formand, og Pastor I. O. Hou
gen, der ogsaa var en af Skolens
Stiftere.
Concordia College, der drives af
en Korporation af den Forenede Kir
kes Folk, blev aabnet som luthersk
Skole Høsten 1891 og blev indviet
som saadcm den 31te Oktober det
Aar. Skolen begyndte med 12 Ele
ver. Den første Bestyrer var Prof. C.
F. Grose. Inkorporationsartiklerne
blev undertegnet as Paft. I. M. O.
Ness, Past. I. O. Hougen, Past. G.
H. (Serberbing, O. C. Beck, O. G.
Farsdale, N. S. Dalen, Ole L. Holte,
A. A. Trovaten, Lars Christianson,
H. Rasmussen, John Hanson og H.
T. Brattenberg. Apotfieker Lars
Christiansen i Fargo blev Koruora
tionens Sekretær og beklæber denne
Post fremdeles.
Prof. I. A. Aasgaard har siden
1911 været Concordias Bestyrer.
Colleget har gjennemgaaet en stor
Udvikling og imbergaaet mange Ud
videlser i bisse 25 Aar. Der er nu
over 500 Elever og en talrig Stab
dygtige Lærere. Der er et helt Kom
plex as moberne Bygninger..
Concorbia er et N o rsfh edscentrum
for Reb Riber Dalen. Paa ben smuk
ke Collegegrunb er reist Bautaer for
Hans Nielsen Hauge og Jbar Aasen.
Veb Afsløringerne af bisse bar der
store norske Fester bed Skolen.
Prof. Aasgaard, Concordias Be
styrer, er sødt i Albert Lea, Minn.,
1875. Han har gjennemgaaet det
klassiske Kursus bed St. Olaf College
og tog i 1901 Examen fra den Fore
nede Kirkes Præstesko le. Han bar en
Stund Præst i Wisconsin. Et Aar
bar han Professor i Kirkehistorie ved
den Forenede Kirkes Seminar og han
opholdt sig et Aar ved Princeton Uni
versitet som den Forenede Kirkes
Stipendiat. Prof. Aasgaards Hu
stru er ett Datter af afdøde Formand
Høyme.
Silas Christoffersen forulykket.
Redwood City, Cal., 31te Okt.
Silas Christoffersen, raadgivende In-
Hvorfor Mal« hoie friser
Se efter „Manden ved Roret"
paa Etiketten.
Hvis Deres Kjøbmand ikke har Varen, faa send os hans Navn og Adresse og vi vil ordne det saa,
at han bliver forsynet fra vor nærmeste Agent. Som Paaskjønnelse for denne Opmærksomhed vil
vi sende Dem et as vore nydelige Billeder „Manden ved Roret", 14*20 Tommer stort, litograferet i 7
Farber og uden noget Avertissement, særdig til at sættes i Ramme. Eller send os en Etiket strå cn
4-Portioners Box eller to fra 2-Portioners Boxer og bi bil sende Dem Billedet. Adresse:
Ingen af Passagererne fom alvor
lig tilskade og alle var istand til at
fortsætte Reisen.
Jernbanebestyrelsen undersøger,
hvordan det tras sig, at Skiftesporet
var aabent.
Shackletons Reise. San Francis
co den 7de Nov. Polarforskeren Sir
Ernest Shackleton ankom hertil
igaar: Han reiser herfra Onsdag til
Australien for at foretage sin Expe
dition til Sydishavet og bjerge 10
Manb af sin forliste Expebition. Meb
Shackleton er Kaptein Frank 25ors
ley af Nyseeland, Kaptein paa det for
liste Skib „Endurance".
Fuldkommen Tillid
Tusinder af Folk har god Grund til
at have komplet Tiltro.
Ved Te, hvordan De skal
Oraa Lindring for Rygsmerter
Rette paa plagende Urinorgan
sygdomme
Hjælpe svage Nyrer?
Tusinder af Folk fjender Maaden.
.Har brugt Toan's Kidney PillS.
Har bevist sit Værd ved mange
Prpver.
^æs dette Vidnesbyrd.
Llney Hoskins, Richland (lenter.
Wis., siger: „Ter er et eller andet
ved Terpentindunsten, som paavirler
mine Nyrer, naar jeg holder paa med
at male. Skarve Smerter angreb
mig oste, naar jeg arbeidede, og jeg
havde en daarlig Ryg. Nyrendtsm
mciterne var unaturlige. En i'(rffe
af Toan's Kidney Pills styrkede mine
Nyrer og helbredede mig for Smer
terne i Ryggen."
Pris 50c, hos alle Handlende.
Spørg ikke bare efter et Nyremiddel
faa Toon's Kidney Pills be'
samme fom Mr. Hoskins havde,
Foster-Milburn Co., Eiere, Buffalo,.
N. A. Avertissement.
Bor store nye Norsk-Danske Bogkatalog er nu
ferrdig og sendes gratis til alle, som onsker den.
ALBERT BONNIER PUBLISHING HOUSE.
Stirste Lager af importerede skandinaviske Boger
geitiør for et herværende Aeroplan
Kompani, blev dræbt idag, da hans
Maskine kantrede, faldt ned 100 Fod
under en Prøveflyvning med et nyt
militært Aeroplan.
Christoffersen sløi i flere hundrede
Fods Høide, da hans Motor stansede.
Han „volplanerede" til ert Høide af
ca. 100 Fod, men syntes at miste Her
redømmet over Maskinen, der styrte
de til Jorden og faldt over ham.
Hans Hustru og to Brødre saa paa
Flyvningen. Den saarede Flyver
blev i Hast bragt til et Hospital, men
døde strax efteråt han bar kommen
did.
Christoffersen var 26 Aar gam
mel og født nær Des Moines, Ja.
Hans Fader, Henry.er Rancher nær
San Diego.
Ulykke paa Milwaukee-Banen.
Rock Island, III., den 3d e Nov.
Milwaukeebanens Hurtigtog „The
Southwest Limited" blev paa vest
gaaende ødelagt i Moline igaaraftes,
da det kjørte ind i et aabent Skifte
spor. Fyrbøder Leo Miller af Chi
cago blev skoldet ihjel, Togfører F.
Skuse as Chicago mistede venstre Ben
og Pullman-Konduktøren fif ct Ben
brud i Ansigtet. Lokomotiv, Baga
gevogn og to Staalvogne gik af Skin
nerne og blev liggende i en Haug.
3
Centralbanken
for Norge,
hvori er optaget Bankierfirmaerne
Tho. Joh.
Heftye
& Son og Sev. Chr. Anjerssn
(etabl. 1789). (etabl. 1845).
Kapital og Fonds pr. 1—7 1916
Kr. 27,450,000.
Specielt organiseret
Avdeling for
Judfordriug av Arv
og Varetagelse av
Arveinteresser av enhver, ..
Art.
Billig bankmæssig Salærberegning.
Christiania, Norge.
Hvorledes var Kaffe cn
idag Morges FM
Bar den stram og
grumset:
Efterlod den en styg
Smag.
i 10 Punds Parner on otier og Te vil
blive vel lilfreds.
.Si ?øb fra 3tone's. Faa den bedste og
endda spar
10
Cents Pundet.
Bi betaler Porto og Express.
Skriv efter vor Prisliste.
Dept.
St.,
Laer Engelsk
i'Ztjfommere og andre, som Miler at
lære at læse, skrive og tale korrekt En
gelsk paa forten mulige Tid, burde kom
me til the American Business College,
Tenne Sto le har et specielt engelsk de
partement for Nukommcre under ledelse
af skandinaviske bærere. Adi?illige hun
drede Nykommere bar lært Engelsk her,
oa mange har efrerpaa taget et ,5iursus
Bogholderi. De, som fuldførte Boghol
derikurset, tjener nu fra $60 til $125
pr. Maaned.
Skriv efter Katalog ca norsk Cirkulær«.
I. I. Hagen, Srafikrnt
Stavanger Haiulels
og Industribank
Stavsnpr, Mor». AktMupiUi 2 Wfiortw Kr.
Onbffeb mobtoqtS paa almindelig« Spetfbaetleiltaai
Ofl paa v
Vlaanebeit Ceugelte
Øaefrn bn'vrgtr
til D»t«tU Not«.
nøtlt
Vir* tnbfa#crtt billigt »d-
fltSfr 6hcf» paa allt cia'.cx i -flnutita btitf
jrr Penge ienM ciotral! i 5raa6iaaciti
Aktier i den Norske
Amerika £iute ønffeø
Undertegnede /n'ker at kjsbe for fon»
tan en Tc! Aktier i Den Jiorfke 't inert*
fa Linie. Lpglv i reb det Äntal Vitne
D« eier og hvor meget Te ørn'ker for lam«
me. (?. (teefe, superior. Wis.
Vil hell'rede Ekern. 3alt Vtbeum.
ihxx*
bers v^- »jair.le iu.tr, ti.:
2kab, si løe, Rosen og mange andre Hud»
sygdomme. Sendes pr. Post $1.50.
8. ALMKLOV, Norsk «potheler.
BOX ISO, COOPIMTOWN, N. O.

Minneapolis Tidende, Thors^ng den 9be November 1916.
Concordia College.
Prof. I. A. Aasgaard
GORTON PEW FISHERIES COMPANY,
DEPT. D. GLOUCESTER, MASS.
GORTON PEW FISHERIES
GLOUCESTER
561 THIRD AVENUE, Dept. I, NEW YORK CITY.
Drik ikke daarlig ftoffe
Mjøb den Wholesale fra
The Jevne Coffee Co.
3. 2855-87 Madison
CHICAGO .... ILLINOIS.
American Business College
6 W. Lake St, Minneapolis, Minn.
ECZEMA SPECIFIC

xml | txt