OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, July 26, 1917, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1917-07-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rmaraj
i V
•r
=*^-1*
No. 30. 31te Aargattg.
Sm Monterne.
tysk Tabsliste, telegraferet fra
London, viser over en Million
dræbte og døde af Saar.
Fra Bestfronten berettes om uophør
lig Hindenbnrg Offensiv ved
Champagne og Aisne.
Russerne lider et Tab i Galizien som
Følge af Mytteri i et russisk
Regiment.
Fra Petrograd meldes, at Russerne
har begyndt Angreb langs
Fronten ved Bilna.
Kanadierne 500 Aards gjennem den
tyske Linie paa en 700 Aards
Front i $ft for Avion.
Petrograd den 17de Juli. Af
taktiske Aarsager er russiske Tropper
paa Lomnicas venstre Bred blevet
overført til den høire Bred og har
saaledes forladt Kalusz, meldte
Krigsdepartementet idag. „Tysker
ne trængte os tilbage og okkuperede
Landsbyen Novica, "oplyste Krigsde
partementet i denne Forbindelse,
„men blev drevet ud ved Ankomsten
af friske Reservetropper. Der var
skorpe Kampe ved Novica, Ldzyiany
og i Krasnaegnen med alvorlige Tab
for Fienden."
United ^Press Telegram'til „Tidende".
Berlin (via London), 17de Juli.
Russerne har rømmet Kalusz og reti?
rerer langs Lomninas sydlige Bred,
meldte Krigsdepartementet idag.
(Kalusz mellem Lemberg og Sta
nislau, blev erobret af Russerne i
^forrige Uge).
London den 19de Juli. Dagens
officielle Rapport bekjendtgjorde
Gjenerobringen af fremskudte briti
ske Poster østenfor Monchy-le-Preux,
som Feltmarschal Haigs Mænd blev
nødt til at opgive under tyfle Angreb
Onsdag.
Paris den 19de Juli. Tyske Trop
per angreb igaar Aftes, paa en Front
Hf Zch Ml øftci]ior
es
*:s&i
ro^:tet,
de blev kastet tilbage ved Daggry ved
et Modangreb meldte Dagens offi
cielle Rapport.
New Dock den 19de Juli. Tysk
land drev en kraftig Offensiv paa to
fronter idag. Officielle Slagester
retninger viste voldsomme tyfke An
greb mod den franske Front sønden
for St. Quentin, paa en Front af en
halv Mil, forn den franske Rapport
indrømmede fra først af gik over Lø
begravene i første Linje. Senere fag
de 'Rapporten fra Paris,' at Terrænet
blev vundet tilbage ved Modangreb.
Berlins Version var, at Angrebet
lykkedes over en Front af to Tredie
dels Mil og at alle Modangreb faldt
sammen. Gjenerobring af en Løbe
grav i Avocourtfloven blev ligeledes
meldt.
Den franske Rapport meldte an
dre livlige Kampe paa Vestfronten.
Paa den østlige Krigsskueplads
indrømmede den officielle russiske
Beretning store Tab i Novico og Re
træt fra endel af denne Landsby.
Berlin meldte, ikke dette, men for
^^tälte om russiske Angreb, der blev
afvist.
Paa den britiske Front meldte
Feltmarschal Haig Gjenerobringen
af fremskudte Poster, hvorfra Tyster
ne havde fordrevet hans Mænd Ons
dag. Den tyske officielle Beretning
meldte Afvisningen af et Streiftog
føndenfor Apres. Dette blev af det
britiske Krigsdepartement betegnet
fom vellykket.
Telegrammer fra Petrograd an
tydede, at den provisoriske Regjering
overveier at flytte Regjeringssædet
til Moffau, samt Agitation for at
give Arbeidernes og Soldaternes
Kongres al Magt.
Petrograd den 19de Juli. „The
North and South Agency" melder,
at en russisk Torpedojager har scen
ket en tyst Undervandsbaad i Øster
søen ved at flippe Bomber ned paa
^den, og at Undervandsbådens
Mandskab druknede.
V'-— Tokio den 19de Juli. Japans
Krigsudgister siden dette Land stut
tede sig til de allierede i August
1914, er nu naaet $115,000,000.
Denne Sum indbefatter det Budget,
der skal soreflaaes i Landdagen og
som skal dække Krigsudgifterne til
81te Marts næste Aar.
v
i
London den 20de Juli. Nusfiske
Tropper svigtede, og Følgen blev en
vigtig Terrænvinding for Tyskerne
og østerrigerne,ved Zlochoff, W for
Lemberg. Et russisk Regiment nær
Centrum forlod af egen Drist Løbe
gravene og trak sig tilbage, saa an
dre A*Sitiger paa Linien ogfa» blev
nødt jf tilbage. Dette, be
rettes fru^.
Dette er den første Meddelelse ont
at Rusferne har begyndt at gjøre An
greb langs Fronten ved Vilna.
London den 21de Juli. Parla
mentsmedlem Samuel Samuels op
lyste i en Tale idag, at den britiske
Regjering har bestemt sig til at øve
Gjengjældelse for de Angreb som
Tyskerne har gjort fra Lusten i Eng
land.
Berlin den 21&6 Jult (via Lon?,
don). Dsterrigske og tyske Tropper
drev Rusferne tilbage idag.
„Nordenfor Brezezany gjenerobrede
østerrigffe og tyske Tropper efter en
hoard Kamp en Stilling, der blev
tabt 1ste Juli," erklærede Krigsde
partementet. „Nordenfor Dniester
faldt de russiffe Angreb sammen.
Rundt Novica stormede tyffe, øster
rigffe og ungarske Tropper høitlig
gende russiffe Stillinger trods haarO
nakket Modstand."
Krigskontoret fortsatte: „Vort
Angreb i det østlige Galizien gaar
som vi tænkte bag de hurtig tilbage
vendende Russere, hvoraf kun en Del
gjør Modstand. Vi krydsede Zlo
con-Tamopol-Veien paa begge Sider
af Jessierna paa en 27 Miles Front.
Hvorsomhelst Fienden gjorde Mod
stand blev hart overvundet. Vi for
følger de flygtende Rusfere med nye
Angreb. Russerne brænder Lands
byer."
Med de franske Armeer i Felten
den 21de Juli (ved Henry Wood).
Lafayette Eskadrille gjorde i den
Uge, som endte den 14de Juli 14
Rekognosseringsture over Fiendens
Linier, og 67 Maskiner tog Del.
Amerikanerne var i 15 Luftflag som
følger:
Flere af Fiendens Maffiner blev
slemt beskadiget i disse Luftflag, og
.en af dem blev nødt til at lande.
Petrograd den 23de Juli.
Tiltrods for den Opløsningstilstand,
hvori enkelte Regimenter befinder
sig, lykkedes det idag russiffe Trop
per at vinde en Seier over tyffe Trop
per i Nærheden af Krevo i Vilnaaf
snittet, meldes det officielt idag.
Russerne okkuperede Fiendens
Stillinger ved Czary-Boguslie og
trængte sig paa et Sted to Mil frem,
idet 1,000 Fanger blev taget.
-Ts-^wmw:
~t i-" -V •,
Löndon den 20de Juni. De
officielle tyffe Tabslister som blev of
fentliggjort i Juni men ikke for Ju
ni er blevet udstedt fra Krigskontoret
hersteds fom følger: Dræbte og dø
deaf Saar 28,819, døde af Sygdom,
3,215, Fanger og savnede 38,606.
Tyskernes samlede Opgaver for hele
Krigen er som følger: Dræbte eller
døde af Saar -1,032,800, døde af
Sygdom 72,960, Fanger og savnede
591,966, saarede 2,825,581. Tabe
ne ved Flaaden og i Kolonierne er
ikke indbefattet.
lsto'1' S'oc7h
Tyskerne
Anledning til ät u*, Styrke.
Nogle russiske Tropper Wettes at
have nægtet at adlyde sine Befalhn
vende. De var under Indflydelse af
Extremisterne, som nylig foraarsage
de Uorden i den russiske Hovedstad.
Fra Berlin berettes at Prins Leo
pold selv stod i Spidsen for Tysterne
og Østerrigerne i deres Fremstød, og
hans Tropper Befatte tre Forsvars
linier og „tog nogle tu'fcn Fanger".
Petrograd den 21de Juli. En
voldsom Artillerikamp er i Gang i
Smorgon-Kreve-Afsnittet, beretter
Telegrammer fra Fronten idag. Det
berømte sibiriske Korps er midt i
Kampens Hede, og de russiffe Kano
ner holder paa at feta Bugt med
Fienden.
Med de britiske Armeer i Fel­
ten den 23de Juli. Brugende Gas
masker og bevægende sig som Spø
gelser om Natten gjennemtrængte ka
nadiske Tropper tidlig imorges de ty
(S$orifættes paa 2den.Side),.
Marineligaen i Washington mener,
at Tysterne begynder at lide
Mangel paa Torpedoer.
Flaadens Fagmænd lægger fremde
les Bægt paa, at Mäalet er at
ødelægge Ubaadens Krast.
Tyskerne siger, de siden 1ste Februar
har sænket 4,750,000 Tons al
lierede og neutrale Skibe.
Washington den 21de Juli. Fra
Marineligaens Hovedkvarter erklæ
res, at der er Grund til at tro, at
Tyfflands Torpedolager aftager. I
det sidste meldes det hyppig, siger
Erklæringen, at Koffardiffibe med
Held undgaar tyffe Torpedoer og det
te antyder for Teknikere, at den tyffe
Torpedo er blevet ringere i Fart og
derfor ogfaa mindre nøiagtig paa
lang Afstand.
Fra Begyndelsen af var Tufferne
yderst omhyggelig med at spare paa
sine Torpedoer. Koffardiffibe blev
overalt, hvor det var muligt sænket
ved Kanonild, men Armeringen af
Handelsffibe og de allieredes stadig
forbedrede Forsvarssystem mod Un
dervandsbaade har drevet Ubaadene
under Vandet og de er nu nødt til at
bruge Torpedoer næsten ved hvert
eneste Angreb. Det øgede Antal af
Undervandsbaade har desuden yder
ligere taget paa det tyffe Lager af
Torpedoer.
En Oversigt over Undervandsbaad
Angrebene antyder, at denne usæd
vanlige Brug af Torpedoer nu be
gynder at vise sin Virkning paa Un
dervandskrigen. Tyskerne driver sin
Undervandskrig med al mulig Kraft
og Antallet af Angreb paa Koffardi
ffibe synes at være tiltagende. Zo
nen for Ubaadenes Operationer ud
vides ogfaa stadig. Alligevel har
den tiltagende Energi, hvormed Un
dervandskrigen drives, ikke formaaet
at øge Antallet af sænkede Koffardi
ffibe. Tyskerne tvinges øiensynlig
tif%t MteDMg stør# Anstrengel
ser jjor at vedligeholde det gjennem
snitlige Antal af Sænkninger og
selv da gaar de lidt tilbage.
Fagfolk forklarer dette derhen, at
Tyfferne nu har faa knapt med Tid
til ät lave Torpedoerne, at de ikke
længer vedligeholder deres Fart og
Nøiagtighed. Man regner, at den
tyffe Torpedo har tabt næsten ii
Knob i Fart fra den Torpedo, der
brugtes ved Begyndelsen af Krigen.
Normalt tager det sex Maaneder
at konstruere en Torpedo og det ko
ster mange Tusen Dollars. Der er
ogfaa Udsigt til, at Tyskland kan
komme til at mangle nogle af de
Materialer, der er nødvendige for
Tillavningen af en Torpedo. Om
dette er Tilfældet, ved man ikke,
men man er kommet til den Slut
ning, at de tyffe Torpedoer ikke er faa
virkningsfulde længer.
London den 21de Juli. Siden
den første Februar paastaar Tyfferne
at de har sænket næsten 4,750,000
Tons af neutrales og allieredes Ski
be. Tallene er hentet fra officielle
tyffe Beretninger. Tallene fordeles
faaledes: Februar, 781,500 Tons
Marts, 885,000 Tons April, 1,
091,000 Tons Mai, 869,000 Tons
Juni over en Mill. Ton foruden Rap
porter som endnu ikke er indløbet."
Tyffe Blade paastaar at Juni flog
alle Rekorder. Da Tyskland begynd
te Undervandskrigen forudsagde Of
ficererne at Sænkningerne vilde be
løb sig til $1,000,000 Macmeden.
Ifølge nylig gjorte Beregninger er
de virkelige Tal omkring 600,000
Tons.
Opgaverne fandtes i Rapporter,
der behandlede udførligere Tele
grammer om Kansler Michaelis' Ta
le til Rigsdagen og viste et maaned
ligt Gjennemsnit af 925,300 Tons.
Druknet. Jronwood, Mich., den
23de Juli. C. O. Anderson, Train
master paa Soolmjen, druknede
igaar, da han forsøgte at bjerge sine
to Sønner fra at drukne i Burry
Park Lagune. En af hans Gutter
omkom. Den anden blev bjerget af
Mrs. Anderson. Gutterne var paa
en Flaade i Lagunen, da den ene af
dem faldt i Vandet. Den anden
sprang efter, skjønt han ikke kunde
svømme. Faderen hørte deres
Skrig og. sprang i Vandets
^ÆCsTKeSV Z •%& $*%* vf ir ^"-tfS6
—£T «1 .T
De« nye tyste Kansler erklærer i fin
første Tale i Rigsdagen,
hvad Tyskland vil.
Ingen nye Fredstilbud. Den Fred,
MMand vil stutte, er alene
v Deirherreus Fred.
Et Telegram frø Kjøbenhavn melder
dog, at Rigsdagen har vedta
get en Fredsresolution.
Amsterdam den 20de Juli. Tysk
land vil ikke gjøre et nyt Fredstil
buds. den Fred, det øttffer at slutte,
ér Seirherrens, og det er de allierede,
som herefter maa gjøre Fredsuover
turer for at ende Krigen.
z
Det var denne Udfordring, som
Tyfflands nye Premierminister,
Rigskansler Georg Mchaelis, rette
de til Verden i sin Joutfrutalé som
Kensler igaar i Rigsdagen.
Telegrammer sra Berlin idag, ci
terende Kansleren, fremhævede kraf
tigst mulig det Faktum, at det tyffe
Statsffibs ttye Lods er i BMd og
„Vi kan ikke atter" ttlbyhe..Fred/'
sagde Rigskansleren. "4/
„Hvis vore Fiender opgiver sin
Erobringslyst og sine Hensigter at
undertvinge og ønffer at forhandle,
vil vi lytte ærlig og redelig dg være
rede for Fred at høre paa, hvad de
kan have at sige.-
Indtil da maa vi holde ud rolig
og taalmodig og tappert.
Hvad vi ønffer, er at flutte en
Fred, saadan fom de vilde flutte, der
heldig har opnaaet sin Hensigt.
Jeg er uvillig til at lade Affæ
rernes Ledelse blive taget ud af mi
ne Hænder.
Vi er ikke alvorlig bekymret over
Amerikas Intervention i Frankrige,"
fortsatte Taleren. „England er
neppe istand 'til at skaffe Mad og
Forraad til sin egen Arme uden at
paavirke den militære og økonomiffe
Situation.
ydermere vil vi, i Betragtning as
vore tidligere Held, være istand til
at mestre den nye Situation ved vor
Flaade specielt vore Undervands
baade. Derfor imødeser vi den
yderligere Udvikling af de militære
Begivenheder med rolig Tryghed.
Det brændende Spørgsmaal, hvor«
længe Krigen vil vare, kan blive be
svaret:
Tyskland vil ikke fortsætte Krigen
en eneste Dag, efteråt en ærefuld
Fred kan erholdes, bare i den Hen
sigt at gjøre Erobring ved Vold."
Kansleren forsvarede kraftigt den
tyffe uindskrænkede Undervandskrig
og erklærede den lovlig og berettiget.
Han mente, at det var en Forholds
regel for at forkorte Krigen og er en
Gjengjældelse for Englands ulovli
ge Blokade.
Ved Begyndelsen af sin Tale yde
de Michaelis sin Forgjænger stærk
Anerkjendelse.
„Der har været rettet bitter Kri
tik," sagde han, „mod én høilig for
tjent Mand, der indehavde denne
Stilling før mig. Dette har hyppig
været inspireret af Fiendffab og Had
udtalt bag lukkede Døre. Naar Kri
gens Historie bliver fortelt, vil vi
alle fuldt paaffjønne, hvad Dr. von
Bethmann-Hollwegs Kanslertid be
tød for Fienden."
Den. nye Kansler udtalte, at han
fuldt vel ffjønnede det Hverv, han
stod overfor, men sagde, at han hav
(Fortsættes paa 2den .Side.^.
MMWWM
qcn®
Senatet vedtager en Paragraf, der
fastsætter en Mindstepris af $2
pr. Bushel for Hvede.
Madkontrol-Billen vedtaget med 81
mod 6 Btr Brændevin forbudt.
Dl og Bin tilstedes.
Senatet vedtager Husets Vill, bevil
gende 640 Millioner Dollars
til Flyvevæsenet.
Kongresmand Halvor Eteenerfon fik
idag Underretning om, at $6,000
var bevilget til Veibygning paa
White Earth Reservationen af Mid
ler af det sidst bevilgede Indianer
budget.
Washington den 20de Juli. Ad
ministrationens Bill for Kontrol af
Levnetsmidler nærmede sig sin ende
lige Form i Senatet igaar. Efter at
være blevet enig om begrænset De
bat vedtog Senatet med 60 mod 16
Stemmer et Amendement, udarbeidet
under Fælleskonferenser af demokra
tiske og republikanske Førere, om at
begrænse Regjeringens Kontrol til
Levnetsmidler, Foder og Brændsel,
deri indbefattet Kerosin og Gasolin,
samt at lægge den administrative
Myndighed i Hænderne paa tre af
lønnede Mænd istedenfor ett enkelt
Person.
N
Partilinjerne udviskedes under
Afstemningen igaar. Herbert Hoo
vers Navn blev hyppig bragt ind i
Diskussionen, og skjønt Senatet stem
te for en Kommission istedenfor en
enkelt Maladministrator, forkastedes
med overvældende Flertal Senator
Reeds Amendementer beregnet paa at
hindre ham fra at fungere. Reed an
greb Hoover bittert, men blev selv?
kraftig kritiseret af Senator Holli»,
Williams og andre for disse Angreb.
Amendementet, der begrænser Ar
tikler under Regjeringskontrol og op
retter Kommissionen for Levnetsmid
lex, Klev vedtaget efteråt mange For
søg forgjæves var'^gjort pa^ at new»
ne andre Artikler for Regjeringsregn
lering. Følgende Senatorer stemte
imod Substitutet: Borah, Cum
mins, France, Gronna, Hitchcock,
Husting, Jones af Washington, Kel
logg, La Follette, McNary, Nelson,
Norris, Reed, Sherman, Sutherland
og Townsend.
Senator Kenyon foreslog et Amen
dement om at indbefatte Jernerts og
Produkter deraf fom Staal, Farnt
redffaber og Værktøi og Bindetraad.
Det forkastedes med 44 mod 28
Stemmer. Ligeledes forkastedes med
50 mod 27 Stemmer Amendementer
af Senator Newlands om at indbe
fatte Jern, Staal, Kobber og Alumi
nium og dets Produkter og afuSena
tor Borah om at medtage Gjødsels
stoffe og deres JngreMentfer. Se
nator Husting foreslog at give Præsi
denten Magt til hvad Tid fom helst
at stille andre Produkter under fø
deral Kontrol. Forflaget forkastedes
med 58 mod 15 Stemmer.
Da der atter opstod Strid om Ud
nævnelse af Hoover fom Maddikta
tor, foreslog Senator Jones af
Washington, at Senatet skulde „be
stemt udnævne ham, hvis det ønffede
ham udnævnt." Herimod protestere
de Senator Knox, idet han frem
holdt, at Senatet ved at udnævne en
Mand vilde paatage sig Præsidentens
Funktioner i Strid med Konstitutio
nen. Senator Jones tog sit Arnen
dement tilbage, men Senator Shas
roth indbragte det igjen med Ude
ladelse af Hoovers Navn. Senator
Borah og andre talte for det, men
det blev nedstemt med 63 mod 10
Stemmer.
Frygt for at bringe Madkontrolbil
len i Fare nødte Senatorer, der støt
ter Administrationen, til at hjælpe
til med at forkaste med 33 mod 36
Stemmer et Amendement, der vilde
have bemyndiget Præsidenten til at
fastsætte en Minimumspris as $2
pr. Bushel for Hvede. Administra
tionsledere er i Favør af ét forelig
gende Amendement, der "wilkaarlig
fastsætter denne Pris.
Washington den 21de Juli. En
Minimumspris af $2 pr. Bushels
pact fineste Sort Hvede blev fastsat af
Senatet idag, da det vedtog uden
Navneopraab den af Senator Cham
berlmn foreflaaede Bill for Levnets-
mwler, der fastsatte denne vilkaarli
ge Pris.
Med 72 mod 12 Stemnte*, vedtog
Senatet derpaa Pomerenes og Cum
mins Amendement, der bemyndiger
Præsidenten til at overtage Kontrol
len over alt Kul i de Forenede Sta
ter ved Grubeaabningente og giver
Forretningskommissionen Myndig
hed til at fastsætte Kulpriserne.
Det vedtagne Chamberlain-Amen
dement giver Præsidenten Myndig
hed til at bestemme Prisen paa Hve
de, men ikke under $2 pr. Bushel for
bedste Sort, andre Sorter i Forhold.
Det giver ham ogfaa Myndighed til
at bestemme Told for at holde Pri
sen oppe i $2 Minimum og til at
indkjøbe Hvede, som han anser nød
vendig for det offentlige Vel, og til
at sælge til Borgere af Landet eller
allierede Regjeringer efter sit Skjøn.
Kenyons Amendement forbydende
hemmelig Lagring af Levnetsmidler
vedtoges.
Madkontrol-Billen i amenderet
Form blev vedtaget af Senatet Kl.
4 Eftermiddag med 81 mod 6
Stemmer. De 6 var France af Ma
ryland, Hardwick af Georgia, Pen
rose af Pennsylvania, Reed af Mis
souri, Sherman af Illinois og Su
therland af West Virginia.
FTT3?*
Billen tilsteder Tilvirkning af 01
og Vin, men forbyder Tilvirkning af
destillerede Spirituosa og paalægger
Præsidenten at rekvirere nuværende
Beholdninger „i Bond" og betale en
rimelig Pris for dem.
Senatet forkastede Herbert Hoover
font Amerikas eneste Maddiktator ved
at nedstemme med 60 mod 23 Stem
mer Senator Shafroths Amende
ment foreflaaende en Mand for Kon
trol af Levnetsmidler.
Washington den 21de Juli. Re
præsentanthufets Bill bevilgende
$640,000,000 for Flyvevæsenet blev
vedtaget sent idag af Senatet uden
Amendement og uden Navneopraab
og efter mindre end en Times Debat.
Den gaar nu til Præsidenten.
Nationalgarden. Washington den
24de Juli. De Forenede Stater vil
ttnorgen udkommandere anden Grup
pe af sine Nationalgardister for in
tens Trænering. 20 Stater indbe
fattende New England, én Strimmel
af det gamle Syden, endel af Nordve
sten og andre vil berøres af Ordren.
Listen lyder Maine, New Hamp
shire, Vermont, Massachusetts,
Rhode Island, Connecticut, New
Jersey, Delaware, Maryland, Di
strict of Columbia, Virginia, North
Carolina, South Carolina, Tennes
fee, Illinois, Montana, Wyoming,
Idaho, Washington og Oregon.
Gardisterne vil blive holdt i Depo
ter hjemme eller Statskoncentre
ringsleire til den Tid, da Teltleirene
i det sydlige er rede. Da der endnu
er meget Arbeide at gjøre i disse Lei
re Bygning af Trækjøkkener, Mes
sebygninger og lignende vil nogle
af Tropperne ikke drage sydover paa
mindst en Maaned.
Tørke ffader Avlingerne i North
Dakota og vestlige Canada, melder et
Brev Mandag til Statssekretær Ju
lius A. Schmahl fra James A. Lar
son, assisterende Statssekretær, der
er paa en kort Forretningstur til
Calgary, Alta. „Hvis der ikke kom
mer Regn i de næste to eller tre Da
ge," skriver Larson, „vil Avlingerne
i North Dakota og vestlige Canada
antagelig blive alvorlig skadet.
Pershing frikjender Pressebureau
erne. Paris den 24de Juli. Efter
en grundig Undersøgelse af den for
tidlige Offentliggjørelse i -Amerika
af de første amerikanffe Troppers
Ankomst til Frankrige har General
Pershing frikjendt baade Associated
Press og Reuters britiske Telegram
bureau for Forsøg paa at undgaa
Censuren.
Annektion og Erstatning opgives.
Washington den 23de Juli. „Rigs
dagens Flertalspartier har nødt den
tyffe Regjering til at erklære Opgi
velse af Annektion og Skadeserstat
ning," siger det hollandffe Blad
„Nieutve Courant", telegraferes der
til Udenrigsdepartementet.
Burbank syg. Santa Rosa, Cal.,
den 24de Juli. Den bekjendte Bota,
niker Luther Burbank meldes at
være alvorlig syg i sit Hjem her.
Han siges at være overanstrengt
samt forkjølet og Komplikationer er
indtruffet. Btzrbank,er §& Aar..
Tilsalgs. HviS De har «eget, fem
De ønsker at fælge fan indryk ei
lidej Avertissement under „Til
salgs" i „Minneapolis Tidende".
MINNESOT*
HI TO RI Afc»^yctttcttg 66de, BudstiKeuS 45de, Nordvestens 37te Aargaug).
As
Mrs Unswnd.
Lvoff astraadt som Premierminister.
Kerensky overtager foreløbig
Stillingen.
Efter fem Dages Optøier synes den
anden Revolution endt med
Seir for Regjeringen.
Soldaternes, Arbeidernes og Bøn
dernes Raad for hele Rusland
giver Kerensky stor Magt.
Petrograd den 19de Juli. Mini
sterraadet overveiede paa et extraor
dinärt Møde igaarmorges at flytte
Regjeringen til Moffau, blev det
kundgjort idag.
Tre alvorlige Optøier fra de mis
fornøjedes og regjeringsfiendtliges
Side blev meldt fra Petrograd denne
Uge og tyffe Penge og tyffe Agenter
faar hovedsagelig Skylden for dem.
Demonstrationerne kan kanffe være
Aarsag til Ministermodets Plan om
at flytte Regjeringssædet til Moffau,
hvor de forstyrrende Elementer sand
synligvis vilde bevirke mindre Af
bræk.
Samtidig med at denne Flytning
af Regjeringssædet var under Over
veielse, bekjendtgjorde Armeens
Stabschef, at der foretaa Beviser for,
at Pacifistagitatoren Nikolaus Leni
ne var en regulær akkrediteret tysk
Agent, sendt af den tyffe Stab til 6te
Armes Front for at bringe den pro
visoriske Regjering i Vanry. Det blev
erklæret, at Lenine havde faaet tyffe
Penge fra den tyffe Legation i Stock
holm.
Den russiffe Armestab erklærede
ogfaa, at Maximalistføreren Koslov
ffy er den egentlige Leder for de ty
ffe Agenter i Rusland og at han har
Kredit for 2,000,000 Rubler (ca.
$1,000,000) i Banker i Petrograd.
Petrograd den 19de Juli.
(Forsinket, via London den 20de Ju
li). Krigsminister Kerenffy anførte
personlig sine Tropper i et Angreb,
som endte med Erobringen af Fæst-,
ningen St., Peter og St. Paul .fra
Urostifterne i Petrograd idag. Se^"
gjeringens Tropper gik over Broerne
og tog Befæstningen under Maskin
kanonild.
(Dette er den første Meddelelse fra
Petrograd tydende, paa, at Oprører
ne havde opnaaet at indtage Stilling
i den stærke Fæstning St. Peter og
St. Paul).
Petrograd den 21de Juli. Børs
bladet oplyste idag, at Førsteminister
Lvoff har resigneret og at Alexander
F. Kerenffy er blevet udnævnt i hans
Sted. Denne ffal imidlertid ogfaa
beholde sin Portefølje font Krigs- og
Marineminister. H. Tfetetelli er ble
vet udnævnt til Indenrigsminister,
hvilken Stilling Lvoff beklædte, men
vil beholde sin- Portefølje fom Post
og Telegrafminister. Nekrasoff er
udnævnt til midlertidig Justitsmini
ster i Stedet for P. Pereveizeff, som
resignerede i Thorsdags.
Petrograd den 20de Juli (forsin
ket, via London den 21de Juli. Ved
William G. Shepherd). Et hundre
de dræbte og 700 saarede af de Sol
dater, Civile og Sømænd som tog
Del i Optøiertte samt 6 Kosakker
dræbte og 70 saarede er Tabslisten
efter Ruslands anden Revolution.
Efter fent Dages Optøier synes Re
volutionen nu at være afsluttet med
Regjeringen font den seirende. Ud
af Voldshandlinger og Blodsudgy
delse er der dannet et frit Rusland.
Regjeringen er nu i Hænderne paa
Arbeider- og Soldaterkongresfens
Centralkomite, og de midlertidige
(Duma) Representanter fungerer
font Regeringsmyndighed med An
svar ligeoverfor denne Exekutivko
ntite.
Paa Anklage for Forræderi har
den nye Regjering i Petrograd be
gyndt at arrestere alle Organisatio
ner sont tog Del i den bevæbnede Re
volution samt" alle som opæggede
Oprørerne.
General Polovtzof, Chefen for Ar
megarnifonen, har nu umiddelbart
Overopsyn i Byen Petrograd. M.
Labedov er Krigs- og Marinemini
ster Kerenffys Marineassistent, og
M: Skobelev, forhenværende Ar
beidsminister, er nu fungerende ex
tra Arbeidskommissær. M. Nekra
zov er Jernbänéminister. Oplysnin-
gett om at Nicholai Lenine, Freds
agitatoren, var lønnet tyst Agent*
(Fortsættes
paa
w
2den
6 i
a
.M
51
W
'X'
if"
5ide,)v

THE MINNEAPOLIS TIDENDE
had an average circulation der
ing the entire year of 1916 of
81,122 copies per Issue.
dem at troenge igjennem
Løbegrave i første Linie, men
Korporal Harold Willis, Boston,
fem Slag Løiwant Maison Rouge
(anden kommanderende for Eskadril
len og fransk Armeofficer), 4 Slag
Løitnant Lufberry (New Aork City),
2 Sergeant Edwin C. Parsons,
Springfield, Mass., 2 Løitnant Wil
liam Thaw, Pittsburg, 1 Sergeant
Willis Haviland, Minneapolis, 1,
Minneapolis, Mn»., Thorsdag ben 26de Juli 1917.
PR- GEORG M1CHAEL1S
Mm Washington.
Washington -den 19de JUli.
Washington den 21de Juli.

xml | txt