OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, October 11, 1917, Image 12

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1917-10-11/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

12
DrS. Seheldrnp & Sivertsen,
Norske Kirurger.
Fmrdiew Hospital 8—12.
Kontordt 1—5.
Dr. vorom» Specialist Hud-, Blod
Nerve- og Urinorgan-Sygdomme. 818
Washington Avenue S. Kontortid Kl.
11 til 4. Søndage 10.30 til 12.
Lutherfl Redningshjem indvies.
Det norsk lutherske Redningshjem,
64 Bedford Street SE., Prospect
Park, blev indviet den 2den ds.
Anstalten skaffer Hjem for Piger,
der er kommen til Byen og intet Sted
har at ty hen. Ester ät de har toget
ind i Hjemmet, skaffes der senere Ar
beide for dem. Anstalten staar i
Forbindelse med „Travelers' Aid"
paa Jernbanestationerne og andre
"Institutioner.
Foreningen staffer ogsaa Hjem for
ulykkelige smaa Børn, som man har
fundet i drukne Forældres Hjem eller
soni Juvenile Court eller Politiet
har anmodet Foreningen om at toge
sig a f. Ved denne Anstalt faar saa
Børnene sit Hjem, til de bliver 16=18
Aar gamle, hvis man ikke allerede
har faaet kristelige norske Familier
paa bandet til at adoptere dem eller
tage sig af dem paa Kontrakt.
Den Bygning, som Foreningen
har kjøbt, koster $8,000. Det er et
moderne og vakkert udstyret 14 Væ
reisers Hus, som en rig Trcelasthand^
ler for en tolv Aar siden byggede og
gav sin Datter i Bryllupsgave^
Foreningen, som forestaar og dri
ver dette Redningshjem, bestaar af
Personer tilhørende Den norsk luther
ske Kirke i Amerika. Foreningens
Præsident er Past. A. O. Aasen Vi
cepræsideilt. Past. £X Andrew No
rem Sekretær, Past. O. L. Grefthen
Kasserer, Past. John Hendricks. Pa
stor H. B. Kildahl er „Field Agent"
for „Home Finding" Virksomheden.
I de 4 Aar, Foreningen har drevet
sin Virksomhed, har den staffet ve/p
for 123 Kvinder og staffet Hjem for
140 Barn.
Den føderale Grandjury udsteder
II Tiltalebeslutninger. Past. C. L.
Lehnert, tidligere Pastor ved Central
tyske Methodistkirke, 13th Ave. S.
og 18th St., Minneapolis, blev 3. ds.
af den føderale Grandjury, som nu er
samlet i Minneapolis, sat under Til
tale for forrædersk Udtalelse mod
Præsident Wilson.
Sexogtyve Tiltalebeslutninger blev
ialt udstedt af Grandjuryen, 13 af
disse var mod Personer for angivelig
Undladelse af at registrere for den
militære Udskrivning til Militærtid
neste.
Alfred Olson blev sat under Tiltale
for at have sendt gjennem Posten et
Brev, paa hvis Konvolut var en ond
stabs fuld Inskription mod Regjerin
gen.
Følgende blev sat under Tiltale
for at have undladt at registrere for
Udskrivningen: Alfred Tiala, Axel
C. Mattson, Paul Murgich, Tony
Bassich, John Bassich, Robert Poer
nich, Joseph Magar, Einar Salrona
to og Tony Devich.
Harry Williams af Minneapolis
blev tiltalt for at have solgt Rusdrik
ke til Soldater i Uniform og Wil
liam Harrison for at have udgivet sig
for at være Officer i de Forenede
Staters Arme.
Biede. Frank W. Christianson og
Randa Høiem blev viet as Past. O.
Andrew Norem. i Brudens Hjem,
2926 26th St. S., Lørdag Aften
Vidnerne var Agnes Johnson og
Louis Anderson..
Einar Lattu og Mathilde Jen­
sen viedes af Paft. Norem Lørdag
Aften i deres nye Hjem, 2081 Bu
sord Ave., St. Paul. Vidner.L. M.
Hanson og Jens Aasli.
Proft Henrich Gnuuerse»,
Frelsers Kirkes Organist bar Man
dag Efterm. ude for en Automobil
ulykke i Hopkinö og bliver forn Følge
heraf nødt til at holde sig inde nogle
-Dage. Han blev paakjørt of en Li
mousine. og fik to Ribben hrukket.
Hans Tilstand er imidlertid ikke ol
vorlig.
SporvnSstreik. De ved Minnea
^polis' og St. Pauls Sporveie ansatte
Konduktører og Motormænd, som
meldte sig ind i den nystiftede Union
for Sporvognsmcend, gik paa Streik
Nat til Lørdag, da Sporveisselstabet
nægtede at onerkjende deres Union
og nægtede at gjenindsætte 57 Mand,
som var bleven afskediget for at have
agiteret for Oprettelse as en Union.
Hvor mange det er, som er paa
Streik, opgives forstjelligt af de to
Parter i Striden. Organisatorer for
Sporvognsmcendenes Union sætter
Antallet til 975, medens Sporvejs
selskabets Præsident Horace Lowry
siger, at Antallet af streikende er bare
319. Der var, indtil Streik blev er
flæret, 2,176 Konduktører og Motor
mænd i Sporveisselstabets Tjeneste i
Minneapolis og St. Paul.
Streiken har foraarsaget adskillig
Ulempe ved Sporvognstrasiken, især
i de for Sporveistrafiken travle Tider
af Dagen, da der trænges mange Ex
travogne for at bringe Folk til eller
fra sit Arbeide. Her mærkes Vogn
mangelen, da det er de saakaldte
„Extramænd" blandt Konduktørerne
og Motormændene, som er paa
Streik, idet de paastaar, at deres Ar
beidstid er altfor opstykket. De gamle
Mænd i Tjenesten, de som har de re
gulære Ruter, er fornøiet med fitte
Arbeidskaar, og er ikke gaaet Paa
Streik.
Streiken har ikke forløbet uden
Optøter. Not til Søndag bar der
ganske alvorlige Sammenstød i Min
neapolis mellem Streifernes Venner
og de, som bed Siden af det regulære
Politi var sat til at opretholde Orden.
De andre Aftener har der ogsaa væ
ret- endel Uro, men ikke værre end at
man har havt Situationen under god
Kontrol. Sporvognstrasiken om
Natten blev indstillet for ikke at give
Urostiftere Anledning til at gjøre
Ugagn paa Vognene.
For at holde Orden i Minneapolis
har Sheriff Otto S. Langum ind
kaldt fit specielle Deputy Sherifs
Korps og Borgernes militære Hjæl
pekorps til Tjeneest, ialt 2,000
Mand desuden har man Byens re
gulære Politi.
I St. Paul har man havt gcmste
voldsomme Optøier ont Aftenerne.
Mandag Aften bleb 16 Personer ar
resteret. Flere hundrede Soldater
fra Fort Snelling har gjort Vagttje
neste nede i Byen, og desuden hor to
Kompanier af Hjemmegarden og "t
Kompani af 4de Minnesota Infanteri
været holdt parat til Udkommonde
ring.
Countykomiteerne bil specielt hobe
i Opdrog at henbende sig personlig
til hber Former i Countyet med en
Opfordring til denne om at kjøbe
Bonds.
I Minneapolis vil der blive orga
niseret en Komite paa mellem 200 og
300 Mænd fra Byens ledende Orga
nisationer til at sælge Friheds lacm
Bonds her i Byen.
Methodisterne. Nordre Minnesota
Konferens af Methodistkirken har paa
sit Aorsmøde i Minneopolis, i Joyce
Memorial Chuch, tilstemt en Resolu
tion, hvori det erklæres, ot Minneso
tas Methodister er tro mod Regjerin
gen. Der blev ogsaa enstemmig ved
taget en Resolution, hvori Præsident
Wilson anmodes om ot opfordre Eng
land til at slutte sig til de andre al
lierede i ot forbyde Tilvirkning af
Rusdrikke.
En Resolution anbefalende Kvin
destemmeret blev ogsaa vedtaget af
Konferensen.
Jernbanekommissær O. P. B. Ja
eobsen og Hustru reiste Fredag Aften
til New Aork. De vil tage Afsted med
sin Søn, der staar i Begreb med ot
reise til Frankrige som Medlem af
lste Minnesota Artilleri. Jacobsen
stal.ogsaa til Washington i et vigtigt
ZErinde i Forbindelse med Korngro
.deringen.
v
Anklaget før »prørfl Optræden
mod Regjeringen. Ferdinand A. Tei
gen, Søn af Legislaturmedlem A. F.
Teigen af Montevideo, Minn., er af
den føderale Grandjury sat under
Tiltale for oprørs? Udtalelse mod
Regjeringen ved forskjellige Møder
afholdt i McLeod County. I Ankla
gen siges det bl. a., at han tilbød at
bistaa „drafted" Mcend med at blive
fritoget fro Militærtjeneste.
Forhøret i Sogen mod I. O. IBett
tall, anklaget for at hobe obertalt fin
Farmarbeider, John F. Kassube, til
ikke ot registrere, blev of Føderal
dommer Booth sot til den 15de Okt.
Alfred Olson erklærede sig ikke
skyldig i en Anklage for Overtroedel
se af Postlovene ved ot skrive paa en
Konvolut „Kjøb et Slaberi-Bond—
der er Rum i Helbede." Sagen mod
hånt kommer op bed den næste Rets
termin.
Tony Pefich, Poul Margich, Ei
nar Soloronto, Joseph Mazr, John
Basich, Paul og Tony Pocrich bleb,
efter at hobe erklæret sig skyldig i en
Anklage for ot hobe, undladt ot regi
strere for Udskrivning til Militærtje
neste, af Dommer Booth dømt til 60
Doge i Cloy Countys Fængsel.
Stor Hvedetilførsel. 820 Jent&u*
nevognladninger Hvede poo iolt
1,008,000 Bushels til en Værdi of
over $2,000,000 onkom til Min
neapolis Søndag og Mandag. Dette
er første Gang i dette Avlingsaar,
at der har bæret tilstrækkelig Hvede
mængde paa Haand til at kunne
holde alle af Byens Melmøller i fuld
Virksomhed.
Af de 820 Vogne kom bare 10 fra
Ccmodo det allermeste kom fra Ste
der i det nordvestlige Minnesota
o
a
North Dakota.
Hvedetilførselen til Byens Mel
møller havde den senere Tid været
ubetydelig Formerne holdt Hveden
tilbage af forskjellige Aorsager. En
af Grundene var, at man haabed?,
at Regjeringen vilde forhøie Prisen
paa Hvede en anden Grund var, at
man havde det travlt med Høstpløi
ningen og ikke havde Tid til at brin
ge Hveden til Markedet.
Begravelse. Nels A. Herslett, font
døde Lørdag, begravedes Tirsdag Kl.
2 fra The Lee Mortuary, 1426 Ni
collet Ave. Han var 47 Aar gam
mel, kom to Aor gammel med For
-celdrene. til Amerika og hovde i alle
disse Aar boet i Minnesota. Han
overleves af Enke og to Sønner,
Harold og Stanley, samt syv Søstre,
Mrs. Olaf Lind, Mrs. Louis Clau
sen, Mrs. Johanna Hill og Miss
Jane Herslett og Miss Caro
line Herslett i Minneapolis, Mrs.
Oscar Österberg, Dassel, Minn., og
Mrs. Ole Dahl, Cokato, Minn. Af
døde vor Medlem af Northwestern
Athletic Club.
Carl M. Marboe, som i de sidste
29 Aar har været assisterende „State
Weighmaster", døde i Fredags paa
det svenske Hospital efter sex Ugers
Sygdom.
Afdøde vor født den 17de Juli
1850 Kristiania og kom til Min
neapolis i 1871, opholdt sig først
nogle Aar her i Byen og siden i tre
Aar i North Dakota, og kom faa for
33 Aar siden tilbage til Minneapo
lis, hvor han siden havde sit Hjem.
Marboe overleves as Hustru, sødt
Ellen Reese, og en Datter, Anna,
samt tre Brødre og en Søster, John,
Olof og Anton Marboe, og Mrs. So
phia Lindboe, alle i Minneopolis.
Biede.- Lørdag Aften biedes føl
gende Par af Past. C.. K. Solberg:
Jens P. Jensen og Johanne K. Jen
sen, stal bo i 400 7th St. SE. Ed
ward R. Andersen og Bertha Bor
sen, stal bo i 909 27th Abe. NE., og
Lars Nygaard fro Gromte Folls og
Gena Lauve frit Hazel Run, Minn.
Mwueicholis Tidende, ThsrSdag de» 11te Oktober 1917.
Brud paa Loven.om Barnearbeide.
I Hilding Westerlunds Sag mod
Kettle Riber Co., font i sidste Uge be
handledes i Distriktsretten i Pine
City, ofgab Juryen efter bore to Ti
mers Overveielse en Dont mod Kom
paniet til Fordel for Westerlund for
$13,750 for Tabet af hans ene
Ben. Westerlunds Advokat bat
Ludvig Arctander af Firmaet Arc
tander & Nordby i Minneapolis.
Unge Westerlund, font da bar bare
14 Aar gammel, arbeidede for Kom
paniet i dets Stenbrud bed Sand
stone og fik den Ilte Juli 1916 sin
ene Fod knust af ett Vogn under Ar
beidet. Kompaniet tilbød sig at betole
$1,300» efter- sin Forpligtelse under
Arbeider-Erstatningéloben,. Wester
lund raadspurgte imidlertid Advoka
terne Stretandet & Nordby i Minne
apolis, det erklærede, at hans Ansæt
telse, fordi han var under 16 Aar,
var en Krænkelse af Statens Lov om
Barnearbeide, og at hans Sag det
for jkke kom ind under Erstatningslo
ven, men at han kunde faa Kompani
et til at betale saadan Erstatning,
som en Jury maatte finde ham Beret
tiget til.
Arctander & Nordby anlagde Sag
i Overensstemmelse hermed. Kompa
niet forlangte Sagen afvist, og do
dette blev nægtet af Distriktsretten,
appellerede det til Høiesteret, der
imidlertid støttede Distriktsretten, idet
den erklærede, at Ansættelsen af en
ung Gut i forligt Arbeide vat en
Overtrædelse af Statens Lov otti
Barnearbeide, og at den almindelige
Arbeider-Erstatningslov savledes ikke
var anvendelig i denne Sag. Det
endelige Resultat blev, at Westerlund
af Juryen blev tilkjendt en Erstat
ning ti Gange saa stor som den as
Kompaniet tilbudte.
En Sag font denne vil udentvil bi
drage til en strættgere Overholdelse
af Statens Lov om Barnearbeide, der
forbyder ot Børn anbringes i Arbei
de, font er farligt for deres Lid og
Lemmet.
Paa Bryllupsreise. Mr, og Mrs.
Hatty F. Hanson as Highland Park,
III., der-bat paa Tilbagebeien fro
sitt Bryllupsreise til Fargo, hbor de
besøgte Slægt og Venner, har bæret
paa Besøg hos Éftr. og Mrs. Get
hard Riste, Gränd Abenue.
Mrs. Bertha Dahl Laws, Bestyrer
inden for Kbindernés Afdeling bed
Minnesota Statsudstilling, er teist
til Springfield, III., for ot organi
sere en Kvindernes Afdeling bed
„Eastern Sjote Agricultural Expo
sition," font aabnes den 22de Oktober.
Kongresmand Ernest Lnndeen er
bleven strøget of Knights of Pythias'
Medlemsliste „for illoyal Optræden
mod Landets Regjering".
Forfremmelse for Minneapolis
Gutter i Camp Dodge. I Over
ensstemmelse med Krigsdepartemen
tets Beslutning om at forfremme til
Underofficerer Menige i „Draft"
Armeen, som viser sig værdig til
Forfremmelse, hor fcefalhabende Of
ficer bed Camp Dodge igaar kund
gjort en lang Række of Forfremmel
ser af Menige til Korporal eller
Sergeant. Disse nye Underofficerer
bil settere blibe gibet ett Anledning
til Optagelse bed Officersstolen, som
begynder den 5te Januar.
Blondt de kundgjorte Forfrem
melset of Hennepin Countys Gut
tet er følgende med skandinaviske
Nabne:
Regimentets Hobedfbarter til
Sergeant, Henry T. Lindholm og
A Jberson. Hobedkbarterets Kom
pani til Korporaler, H. E. Bakke,
L. Petterson og I. C. Stene. A Bot
teri Korporal, G. T. Ruden.
Batteri Korporaler, E. B. Blom
berg, R. Hoganfon. Batteri
Korporaler, E. M. Barbo, Haakon
Bohlet, B. P. Johnson, O. C. H.
Berg, E. S. Carlson.
Flere Forfremmelser bil komme
senere.
Biede. Edwin Larsen og Anna
Aakre biedes Fredag Estetmiddag i
Bethlehem Kirkes Ptæstegaatd af
Pastor C. K. Solberg. Vidnerne bar
Rikard Andersen og Hilma Andet
sen. De nygifte stal bo i 510 17th
Avenue So.
Joseph Lund og Ida C. Hagen
blev sidste Tirsdag Aften biet af Pa
stor O. H. Sletten i St. Olof Kirkes
Ptæstegaatd.
Nels A. Herslett døde Lørdag
Middag i sit Hjem, 3201 4th Abe.
S., i en Alder af 47 Aar. Han kom
da hon bar bare to Aar gammel med
sine Forældre til Amerika og habde
boet i Minnesota hele Tiden. Afdøde
bar Medlem of Northwestern Athle
tic Club.
Han oberlebes af Enke og to Søn
ner, Harold og Stanley.
Juleposten til Soldaterne. Jule
pakker til Soldater og Mændene i
Flaaden og Marinekorpset maa iaar
sendes tidlig, meddeler Postmester
Purdy. Pakker bestemt til Solda
ter i Udlandet maa bære sendt herfra
inden den 15de Nobentber.
Pnul.
De Uregelmæssigheder i Statskas
sen, for hbtlfe fhb. Statskasseret
Smith, nu under Lægebehandling i
Walker Statssanatorium, bleb dømt
til Fængsel paa ubestemt Tid, anta
ges af Statsembedsmænd at bære
tilfredsstilende afgjort, efteråt den
tidligere Statskasserers Kautionister
Fredag havde indbetalt over $5,000
til Dækning af ett Tømmeraffære.
Ildebrand i Midway-Distriktet.
Søndag var dér otter en stor Brand
i Midway-Dsstriktet. Twin City
Hardwood Lumber Companys An
læg, 501 Cleveland Abenue, bleb
ødelagt, og Twin City Varnish Com
panys Lager, 539 Clebeland Abe.,
bleb stemt beskadiget. Brandstaden
anflaaes til $130,000. Branden
fulgte faa kort efter den, som Lørdag
Aften ødelagde H. B. Waite Lumber
Companys Bygninger og Oplog, at
mon først troede, det bor Gnister fra
den første, font hobde antændt den
sidste, men bed en nærmere Undersø
gelse kom mon til det Resultat, at
begge bor paafatte. En Bombe an
toges at hobe antændt den sidste
Brand, og i Waite-Branden bar det
blebet benyttet Gasolin eller ondet
letfængeligt Stof. Tabet bed Waite
Branden anstaaes til $160,000, faa
de to Ildebrande i Løbet af et Døgn
antages at håbe foraarsaget et Tab
af næsten $300,000.'
talere Brandmænd kom tilstade un
der Branden Søndag, deriblandt
Phil Anderson, Earnest Lee og Alsted
Anderson.
Et stort Loyalitetsmøde for hele
Staten planlægges i St. Paul. Det
bil sandsynligbis blibe holdt den 3die
Nobentber, og man bil forsøge at fact
Præsident Wilson did som Taler.
Hvede til Foder. Oklahoma City,
9de Okt. En halb Million Bushels
Hbede bil blibe fodret til Kreaturer
ne i Oklahoma ihøst, ifølge Medde
lelser, som Statens Forsbatsraad
igaar hobde modtaget sta 23 bestlige
Countyet.
Dynamit i Philadelphias Raadhus.
Philadelphia den 9de Okt. Tre Pund
Dynamit blev fundet i en Gang i
Raodhuset her idog af Formanden for
dem, der gjorde rent. Sprængstoffet
bleb bragt til Forbalter Bettys Kon
tor.
Luxdurg reist.
Den tidligere tyske Minister i Buenos
Aires er hemmelig bleven bragt
ud af Argentina.
Buenos Aires den 6te Okt.
Man erholdt Bekræftelse igaar poo,
ot den tidligere tyste Minister til Ar
gentina Grev Karl bon Luxbutg, det
nylig fik fit Pas i Anledning hans
Telegrammer gjennettt dett fbettste
Legation til Tystland, bleb hemmelig
bragt ud af Argentina igaarmorges
i en Politiautomobil. Han bleb kjørt
til Forstaden Tigre, hbor han tog ett
Bugserbaad til Colonic, Uruguay.
Derfra gik han med Jernbanen til
Montebideo, hbor han tog en spansk
Damper. Han siges at habe spänst
Leide, der ifølge Diplomaters Ud
talelser er tilstrækkelig til at beskytte
hans Person, men ikke hans Papiret
fra Beslaglæggelse. Damperen af
gik senere til Spanien. Bekjentgjø
relsen kom fra det argentinske Uden»
rigsdépartement.
Det eneste Alternatib for bon Lux
burg bar ot flygte, da Argentina hob
de forlangte, at han øieblikkelig skulde
forlade Landet. Uruguay, Chile og
Paraguay hobde underrettet den ar
genttnste Regjering, at Greben ikke
bar belkommen i de Lande.
Buenos Aires den 6te Okt. Flere
Perfoner bleb dræbt eller faaret
igaar i en Kamp mellem Troppet og
Jetn&arieftreikere i Tafi Viego. En
Demonstration i Favør af Neutrali
tet arrangeret for idog er forbudt af
Regjeringen, fordi der ikke er til
strækkelig med Tropper til at holde
Orden. Agitatorer, der ønsket Brud
med Tystland, hobde truet med at
stanse Demonstrationen.
Nbkmd øænket
Officiel Beretning om Kampen mel
lem en amerikansk Torpedojager
og en tyst Undervandsbaad.
Washington den 6te Okt. Anteri
kanske Torpedojagere har sænket et
betydeligt Antal tyste Undervands
baade. Den første af en Række Be
skrivelser af Kampe mellem disse
Torpedojagere og fiendtlige Under
vandsbaade blev idag offentliggjort
af Kundgjørelfeskomiteein.
Datoen, paa hvilken det første
Sammenstød, hvori en Undervands
baad blev sænket, i Nærværelsen af
en Flaade konvoierede Handelsfartøi
er, saavelsom Navnet paa Torpedoja
geren opgives ikke.
Beretningen er taget fra Flaadede
partementets Rapport:
Den amerikanske Torpedojager op
dagede først Undervandsbaaden tid
lig ont Morgenen. Det var klart Veir,
og Havet var aldeles smult. Under
vandsbaaden gik med bare Pertstopet
over Vandet. Mange Handelsfat
tøter vat i Nærheden. Ubaaden var
mindre end en Mil til Bagbord for
Torpedojageren og havde en parallel
Kuts i modsat Retning. Den sendte
op en Vandsøile flere Fod høi, faa
det saa ud som den nylig havde os
syret en Torpedo.
I næste Øtebltf forandrede Torpe
dojageren sin Kurs til venstre og gik
med fuld Fart mod Ubaaden. Sam
tidig aabnede Kanonerne forud Ild
paa Periskopet. En Kurs blev sat,
font vilde bringe Torpedojageren over
Ubaadens Kjølvcmd lidt bagenfor
Periskopet.
Idet Torpedojageren gik over Bob
lesttiben blev et Dybdestud affyret,
og Vandsprøiten stod 30 Fod iveiret.
Torpedojageren vendte til høtre, og
en Styrbordskanon aabnede Ild paa
Periskopet, idet den atter krydsede
Ubaadens Kjølvand. Atter viste en
Vondsøile, ot Dybdeskudet ikke havde
rammet.
En rast Vending til høire blev
gjort for at bruge Styrbordskano
nen men dennegang gjorde Torpe
dojageren en saa skorp Vending, ot
den kunde gjøre det tredie Angreb i
Kjølvcmdet paa Underbandsbaaden.
Det tredie Dybdestud sendte en Vand
søile tilveirs, og Torpedojageren
snudde igjen, dennegang til venstre,
og alle Bagbordskanonerne aabnede
Ild, men uden synlige Resultater.
Den sidste Gong gjorde Torpedoja
geren, Angreb lige i Ubaadens Kjøl
vcmd. Idet den nærmede sig Enden
af Boblestriben, affyredes et fjerde
Dybdestud, og der fulgte ^o en Sy
den og Boblen over et vidt Felt. Der
vor store Bobler og tilslut en Masse
Olje.
Torpedojageren opholdt sig Paa
Stedet en længere Tid for at finde
yderligere Spor efter Ubaaden men
ingen fandtes. Træfningen vatede
22 Minuter.
Det britiske Admiralitet sendte Tor­
pedojagerkommandøren en meget
anerkjennende Skrivelse i Anledning
as Sænkningen.
Tyfonens Ofre. Tokio, 8de Okt.
2,174 blev dræbt og 299 saaret. ijid
ste Mandags frygtelige Tyfon
7
og
Flom. I Tokio alene blev 400 dfebt
og 72 faaret 1
Uofficielle Overslag ansloor Antal
let of døde i Tokios Prefektur til 500
Ea. 3,000 Huse blev ødelagt af Ty-,
fonen og 150,000 andre blev over
svømmet. 200,000 Personer ialt er
hjemløse.
Flere stnaa Landsbyer blev fuld
stændig ødelagt. En liden 0 uden
for Uruyafu forsvandt under Tide
vannsbølgen, det fulgte med Tyfo
nen, og 300 Mennesket omkom.
Sporvognssammenstød. Kalattta*
50, Mich, 8de Okt. 21 Personer kom
tilstade, tre ganske alvorlig, sent idag,
da en Jnterurbansporvogn paa Mi
chigan-Sporveien væltede i en Sving
nær her. B. P. Henderson af Chica
go blev faaret paa Ben, Ansigt og
Hænder.
Faa fttilør i Kinderne
Dr. Edwards' Olive Tablets et
Substitut for Kalomel blev tilberedt
af Dr. Edwards efter 17 Aars Studium
af hans Patienter.
Dr. Edwards' Olive Tablets er en
ægte vegetabilfl (5mtmenfætning blandet
med Olivenolje. De vil kjende dem p^a
deres Olivenkulør.
For at have en ren, lyserød Hud, klare
£9tne, ingen Filipenser, en Følelse af
Livsglæde som i Barndommens Dage,
maa De tage fat i Aar fetaen.
Dr. Edwards' Olive Tablets virker
paa Leveren og Indvoldene som Kalomel
—men har ingen farlige Eftervirkninger.
De starter Galden og overvinder For
stoppelse. Det er, hvorfor Millioner af
TEfler sælges aarlig for 10c og 25c pr.
LEske. Alle Apothekere. Tag en eller to
hver Aften og lceg Mærke til de tilfreds
stillende Resultater. Avertissement.
WE SELL
TERMS
SOIL
C. K. Ellingson's Cloverland
HAWKINS, WIS.
Snustobak for Skraaning.
VI GARANTERER
for
at
"Copenhagen" Snus er og
har altid
V»ret fuldstændig ren.
Hvis Deres Forhandler Ikke har det, vil
vi sende Dem det pr. Post til den alminde
lige Pris, Cent Æsken, indtil Deres For
handler faar det Frimærker modtages.
"Copenhagen" er Verdens bedste Skraa
Tobak.
Den Norske Amerikalinie
Bergensfjord
afgaar fra New Aork
dm 17bt Novbr. og 5te Jan.
Passagerer reiser fra Minneapolis og
St. Paul 3 Dage tidligere med Burling
ton til Chicago, og B. & O. til New
Uork via Washington, D. C. For Priser
til og fra Norge, samt Pas-Jnstruktio
iter, etc., strib til eller besøg
HOBE & CO., 8. N. W. Ä.
123 So. 3rd Str., Minneapolis,
eller nærmeste Lokalagent.
smut ag Brokbind
"mi"' V tilpass«« frtt
Udenbys Bestillinger ønfleS.
Kørn «a» ff ti» til
121 Acre» i fint dyrket Stand, alt
i Ager undtagen 10 Acre» i Wtapl«
Skov, ligger ved vakker Jndssbred,
fineste Slags Forbedringer i Byg
»inger og stor Frugthave, offentlig
Bei, Skolehus. Meieri i samme Section, 2% Mil fra
By i Chisago Co., det bedste lille County, som er i
Staten. BriS og Biikaar meget rimelige og Overta
gelle kan ske naarjomhelst. Ligger helt i etltondino«
visk Settlement. Handle direkte, jeg har ingen Age»
ter.
JOHN B. KOLSBUN,
soa Robert, MJ. ard •«., St. Paul, Minn*

Professionelle A«»s»cer.
Ludvig Arctander & Gu»nar 4 Nord
tye, Advokater, 324 New g)orI Life Bldg.
N. D. Bessesen »g Henry I. BeSfesen,
norfle Advokater, 817 Plymouth Bldg.
Dr. Theodore Tennyson, norfl Læge»
64 3rd Et., Hjørnet Marquette Avenue.
Dr. Nissen, Dren-, Dre-, Næse- og
Halssygdomme, 823 Masonic Temple,
418-320 Syndicate Bldg., Minneapolis.
Dr. Andrew Sivertsen, Nyre-, Blære
og Kjønssygdomme. Kontor sammen
med Drs. N. H. Scheldrup og Ivar Ti
vertsen. 814 Syndicate Building.
Frihedslaauet. Direktionen for
Frihedsloonets Kampagnekomite fot
det 9de føderale Reservebank-Distrikt
har udnævnt følgende County-For^
mænd: Anoka County, T. E. Cole
man Aitkin, C. P. DeLaittre
Becker, H. F. Erickson Big Ston?,
I. L. Erickson Beltrami, W. L.
Brooks Brown, W. W. Smith
Blue-Earth, W. D. Millard Chi
sago, M. M. Tuttle Clay, H. H. Co
staur Clearwater, A. Kaiser Carl?
ton, C. L. Dixon Cook, A. M. An
derson Chippewa, C. I. Thompson
Crow Wing, A. I. Hayes Cass, H.
W. Harding Carver, C. H. Klein
Cottonwood, H. E. Hanson Dodge,J.
I. McCoy Douglas, A. H. Gieger
son Dakota, John Heinen Fari
bault, W. A. Streaton Freeborn,
Theodore Speltz Fillmore, Lyle
Haenlein Grant, E. E. Peck Good
hue, W. H. Peetman.
Dødsfald blondt Skandinaber i
Minneapolis:
Johanna Erickson, 84, 2101 6th
St. N. William Pederfon, 19, hjem
mehørende i Omaha, Neb. Hilda S.
Christianson, 31, 4100 Elliot Abc.
Arthur Amundsen, 29, hjemmehøren
de i Deer Park, Wis. Hilmar Carl
son, 28,816 6th St. S. Carl Holl
strom, 72, 529 19th Abe. S. Haldor
Hegstrom, 41,115 W. 15th St.
Lina Paulson, 53,1007 24th Abe.
NE. Ester Carlson, 2, 221 Clifton
Abe. Maybel C. Nordstrom, 19,
-8224 18th Abe. S. Inga Storhaug,
32, 3147 15th Ave. S. Charles E.
Lindquist, 53, Crystal Lake og Upton
Aves. Lawrence Larson, 26, 2914
E. 26th St. Lewis Hanson, 68, 2643
California St. NE.
Alfred Arvidson, 44,2130 Minne
haha Ave. August Cederberg, 62,
1310 26th Ave. NE.
Dahlberg, 50, Miller Hotel.
Theodore I.
TEgteskabstillad^se et udstedt til
røgende Skandinaver:
Peter A. Gomsrud, 25, Mabel F.
Hardy, 29. George W. Peterson, 21,
Mary M. Barcha, 22. Joseph A.
Lundh, 27, Ida C. Hagen, 25. Cla
rence O. Martin, 26, Helen Rong
lin, 26.
Carl O. Flagstad, 29, Nellie G.
Haverstock, 30. Alexander T. Heine,
34, Margaret Berseth, 31. Hildur
A. Johnson, 29, Selma E. Swanson,
25. Carl I. Larson, 29, Hilda B.
Nelson, 24. Harold H. Didriksen,
21, Rose G.-Olsen, 19. Carl I.
Dahline, 19, Roste Swanson, 20.
Fritz I. Moe, 27, Amunda Graff,
32. Bernard O. Herr, 26, Katherine
A. Nelson, 21. Jens P. Jensen, 28,
Johanna K. Jensen, 27. Edvard C.
Anderson, 24, Bertha BarsoN, 24.
Ernest D. Wilson 22, Edna S. Lind
berg, 19.
Arthur M. Rosenberg, 24, Alma
A. Hegland, 20. Edwin Larson, 23,
Anna Aakre, 19. Eric Hendrickson,
33, Wilno Buckley, 33. Albert D.
Graham, 27 ,Othilda Amundson, 27.
George Nelson, 37, Selma Ander
son, 34. Olaf Sahlin, 29, Bertha
Gustafson, 31. Henry G. Carlson,
22, Elizabeth B. Kohl, 20. George
R. Nicholson, 34, Volberg H. Ol
sen, 23.
George T. Henningsen, 31, Mattie
Sonders, 32. Hons Olson, 27, An
tta Hokanson, 25. Melvin Moore,
32, Emma Olson, 29. Ole Trygge
stad, 33, Symtøbe Skaare, 34.
Frank I. Magnuson, 40, Anna T.
Larson, 33. Axel C. Carlson, 34,
Edith M. Carlson, 19.
C. A. Magnuson er balgt til Præ
sident fot Minneopolis Chamber of
Commerce til Vicepræsident balgtes
Wm. Dalrymple og til Medlemmet
af Direktionen John McLeod, H. P.
Gallaher, C. A. Brown, W. T. Fra
ser og I. B. Gilfillan, Jr.
Se bedre ud Brug Olive Tablets
Hvis Deres Hud er gul Ansigtsfar
ven gusten—Tungen belagt—Appetiten
daarlig—-De har en styg Smag i Mun
den—en flap, ugidelig Følelse—burde
De bruge Olive Tablets.
The highest priced cut-over land in
America—worth all it costs and then
some..
Pay when you please—
after the usual one-quarter has been
paid down, and the interest and
taxes taken care of annually.
Our holdings are the gently rolling
hardwood ridges, clay loam soil
just the kind of stuff that made Rusk
County famous and excellent cattle
or sheep pasture.
SPLENDID BARGAINS
in improved and partly improved
farms, and in village lots and homes.
OR 625 ONTARIO S. E., MINNEAPOLIS
COPENHAGEN
WEYMAN-BRUTON COMPANY,
HOT Broadway, New York.
d. O. ETER80N & SONS
DRUQ OO.,
Washington å Ceder An».. Mlnmapells. Man.

xml | txt