OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, October 18, 1917, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1917-10-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

For Uvwden.
., Et Ord til de unge. Dr. Anna
'^Howard Shaw, Formand paa Kvin
dernes Komite af „The Council of
Itational Defense", optræder for Ti
den som Raaogiver for Landets unge
-i Skolepiger. Hver Dag modtages
der i Komiteens Hovedkvarter Breve
fra unge Piger i alle Dele gj de For
enede Stater, som bønfalder om at
faa tjene sit Land i denne Verdens
krigs Krisis. De tilbyder sig at yde
patriotisk Hjælp af enhver Form, fra
at fjøre Motor-Truck til Stenografi.
„Jeg haaber, at eders Iver for pa
triotisk Pligt ikke vil kjølnes," skriver
Dr. Shaw som Svar paa disse Bøn
ner, der viser at Pigerne er Besjæle
deaf den største og mest oprigtige Pd*
triotisme, „naar jeg siger eder, at
den største Tjeneste, I kan gjøre eders
Land, er at forblive paa Skolen dette
Aar.
„Hvis vore unge bliver urolige og
forlader sine Skoler, vil der, naar
Krigen ender, blive en sørgelig Mail
gel paa uddannede og øvede Mænd
og Kvinder. Ved at blive paa Sko
len nu er I ikke Skulkere. Det er
ikke heltemæssigt eller opsigtsvækken
de Arbeide, men det er fornuftigt Ar
beide, det Slags Arbeide, soni Landet
mest trænger af unge Piger paa eders
Alder."
Dr. Howard Shaw er en af Ame
rikas mærkelige Kvinder, som vel
ved, hvad god Skoleuddannelse bety
der. Hun voxede op i en liden Tøm
merhytte langt inde i Michigans
Skove. Der fandtes ingen Skole og
ikke meget Lekture, fraseet de gamle
Aviser, hvormed Hytten var tapetse
ret. Men da hendes Far var en op
lyst Mand, stod der dog nogle Bøger
paa Hyttens primitive Hylder, og
dem læste lille Anna.
Femten Aar gammel begyndte hun
at lære mindre Børn at læse, strive
og regne. Hun fik to Dollars om
Ugen for det Arbeide, og da hun
havde sparet sammen atten Dollars,
reiste hun til Albion College.
Hendes Far, som havde faaet Øi*
nette op for, hvilke Evner Datteren
sad inde med, havde tænkt at holde
hende frem til Universitetet, men da
hun besluttede sig til at studere Z^heo
logi, noget hendes Forældre paa in
gen Maade billigede, lod de hende
forstaa, at hun ingen Støtte kunde
vente af dem.
Men Anita reiste alligevel. Og
gjennem Savn og Arbeide naaede
hun sit Maal at tage theologisk
Examen ved Boston Universitet. At
blive ordineret til Præst faldt der
imod vanskeligere. Det Samfund,
hun tilhørte den biskoppelige Mc
tlwdistkirke vilde ikke ordinere
hende. Men Præst blev hun nu alli
gebet. En anden Gren as Methodist
kirken fandt, at det nok kunde forsva
res at benytte Kvinder til Præster.
Hun fik ogfaa snart et Kald, men
fandt liden Tilfredsstillelse i at ofre
sig udelukkende for sin Menighed.
-Hun vilde udenom, paa Gader og
Stræder hun vilde have fat i Arbei
derbefolkningen. Men hutt lærte
stiart, at det nytter lidet at komme til
trætte, bitre, modløse Fattigfolk med
Bibelsprog. Det gik op for hende, at
hun ntaatte blive istand til at hjælpe
•i)em legemlig, skulde hun haabe at
faa hjælpe dem sjælelig. Hun gik
tilbage til Universitetet og studerede
nu, uden at vanskjøtte sin Prestegjer
ning, de næste fire Aar Medicin faa
flittig, at hun ved Udløbet af den Tid
fik sin medicinske Doktorgrad og
dermed antagelig blev den første
Kvinde i Amerika, som havde Ret til
at sætte baade D. D. og M. D. efter
sit Navn.
Nu gik hun atter ned i Fattigkvar
tererne, og denne Gang da hun
om med Lægedom for Legemet saa
vel som for Sjælen fik hun Ind
pas og Fortrolighed. Snart begynd
te hun ogsaa at arbeide blandt de pro
stituerede Kvinder, det var særlig
med Henblik paa dem, hun havde ta
get fat paa Medicinen. Og blandt
disse ulykkelige udrettede hun megst
godt.
Snart begyndte hun at lede ester
de fundamentale Grunde til, at Sam
tutt det knuste saa mange Kvinder, og
længe varede det ikke, før hun i vide
Kredse blev kjendt som en af Kvinde
sagens og KvindestemMMitens yp
perfte Talsmænd.
Men omsider forstod hun, at en
ten maatte hun være helt Præst eller
ogsaa helt Agitator. Paa den ene
Side var der et lidet Kald, ét meget
indskrænket Virkefelt. Paa den an
den Side var der et helt Land, kanske
-endog en hel Verden, til Virkefelt, og
en Sag, som ogsaa krævede sine
^.Præster". Og saa valgte hun Kvin
besagen, hvori hun ogsaa regnede
Moderne Uckcke.
Graat Klæde.med Skindkanter.
med Afholdsarbeidet, som længe hav
de beskjæftiget hende. I mange Aar
var hun Susan B. Anthonys Venm
de og Medarbeider, og før Miss An
thony døde, udtalte denne Ønsket om,
at Miss Shaw maatte blive hendes
Arvtager som Formand i Kvindernes
nationale Stemmeretsforbund—som
hun ogfaa blev.
Den Gang Miss Shaw blev For
mand, talte Forbundet 17,000 Med
lemmer. Nu tæller det 65,000. Den
Gang var der kun fire Stater, i hvil
ke Kvinderne kunde stemme tut er
der tretten. Det var da ogsaa hen
des Agitationsvirksomhed, som over
beviste hendes Far om, at hun var
bleven til noget- i Verden. Han gik
paa sine Ben tolv Mil for at høre
hende tale, og efter hendes Prædiken
ved Kvindernes Verdenskongres i
Chicago i 1893 sagde han til hende,
at det var den lykkeligste Dag i hans
Liv.
Bryans Benægtelse af „Lnsitania"
Advarslen. Washington, 10de Okt.
At William Jennings Bryan, me
dens han var Udenrigsminister, ikke
sagde til Præsident Wilson, at den
ulyksalige „Lusitania" havde en Lad
tttttg Ammunition ombord, og at han
ikke opfordrede Præsidenten til at
forhindre Amerikanere i at reise med
Skibet, blev idag antydet af Senater
Pomerene, efteråt han havde konfe
reret med Præsidenten. Senator La
Follette sagde i sinForsvarstale i Se
natet den Dag Kongressen ajourne
rede, at Regjeringen vidste, hvoraf
„Lusitania"s Ladning bestod, idet
han erklærede, at Mr. Bryan havde
underrettet Præsidenten derom før
Skibets Afgang. Senator Pom?
rene sagde, at han fra Præsidenten
ikke erfarede noget, som vilde foran
dre Bryans offentliggjorte Benæg
telse.
Brand ombord paa „Niels Niel
sen". En Stillehavshavn, 12te Okt.
Kemikalier anbragt i Trælastladnin
gen paa Damperen „Niels Nielsen"
og flig ordnet, at de vilde antændes,
naar Skibet passerede gjennem en
varm Temperatur, foraarfagedc
Brand ombord paa dets sidste Reise
herfra, berettede Kaptein og Besæt
ning, der nu er her. Skibet blev ska
det for ca. $20,000 og Ladningen
endda mere. Kapteinen sagde, at
britiske Myndigheder i Bombay er
klærede, at tyste Agenter havde an
bragt Kemikalierne, medens Skibet
indtog Last i en Stillehavshavn i
Mai. Besætningen bekjæmpede Il
den i 30 Tinter, før de fif den under
Kontrol.
Amerikanske Seilskibe forbudt i
Krigszonen. Washington den Ilte
Oft. Amerikanske Seilskibe blev
igaar as Søfartskommissionen for
budt at seile for Krigszonen. Alle
slige Skibe stal losse sine Ladninger,
der overføres af de Dampere, der
snart skal rekvireres. Udførsels
kommissionen befluttede nylig ikke at
udstede yderligere Bevillinger for
VSrer til Krigszonen paa Seilskibe
og Krigsassurancebureauet har læn
ge nægtet Assurance Jpaa flige Skibe.
Keiser Wilhelm i Sofia. London,
12te Okt. Rygte om, at Keiser Wil
helm nu er i Sofia, vakte yderligere
Funderinger her idag paa, Hvor stor
Friktionen mellem Bulgarien og^mais if fe maa udsættes for
Tyskland er. Rygter har sagt, at
Czar Ferdinand as Bulgarien for
langer Fred.
Hemmet og Farmen.
Rodfrugter i Kjælderen. Rod
frugter kan holde sig i lang Tid i en
almindelig Kjælder ved at pakkes ned
i Jord. En solid Kasse sat i Kjælde
ren paa et Sted, hvor Lyset ikke salder
direkte Pqa den, er et godt Opbeva
ringssted. I denne Kasse lægges først
et flere Tommer tykt Lag Jord. Der
paa nedlægges Grønsagerne i Ra
der, andet hvert Lag i samme Ret
ning. Hvert Lag dækkes med et tyndt
Lag Jord, og der skal ogsaa være et to
Tommer tykt Lag Jord mellem Grøn
sagerne og Kassens Sider. Rodfrug
ter opbevaret paa denne Maade har
holdt sig helt til 1ste April uden at
forringes i Godhed.
En anden billig og bekvem Maade
at opbevare Grønsager og Frugt
udendørs er ved Brugen af tomme
Salttønder. Disse Tønder sættes ned
i Jorden tre Fjerdedele af sin Dybde
og Jorden pakkes fast rundt Toppen
af dem. Et Sted, hvor Jorden er
godt dræneret, maa vælges, og det
bør vgre bekvemt tilgjængeligt fra
Huset.
Til Opbevaring af ZEbler, Vinter
pærer og Kaal maa kun de gode Sor
ter vælges, og hvert SEble, Pære el
ler Kaalhoved bør pakkes ind i Papir.
Tønderne fyldes indtil omtrent ti
Tommer fra Toppen, disse ti Tom
mer fyldes med Halm.
Trælaag, font er nogle Tommer
større end Tønderne, lægges over
dem, og man behøver da ikke at frygte
for Frosten. Som en dobbelt Beskyt
telse fan man, om man faa synes,
lægge et Lag Jord over Laagene.
Tøndernes Indhold fryser ikke, og det
holder sig, til Jorden tiner om Vaa
ren.
Det er bedst at tage Tønderne op af
Jorden om Vaaren, da Jorden lægger
sig for fast om dem, hvis de bliver
staaende nedgravet gjennem Somme
ren.
Det er de Forenede Staters Føde
Administration, som giver disse gode
Raad.
Fattigmands Sparebøsse. End
skjønt Svinet giver det meste Kjød i
Forhold til det Foder, det fortærer, og
vil Producere det hurtigere end an
dre Dyr, paapeger Landbrugsdepar
tementet, at dette Kjød eller ret
tere Flesk bør produceres hoved
sagelig af Affald og iffe af gode Korn
sorter, som direfte fan staffe Menne
sket Føde. Den store Besparelse i
Produktionen af Flesk kommer af det
Faktum, at Grisene leverer et Bipro
dukt af dette Affald og ikke trænger
det bedre Foder, som andre Kreaturer
maa have. Det er derfor Grisen med
Rette kan kaldes Fattigmands Spare
bøsse.
Affald päa Farmene og i Byerne
staffer godt Svinefoder, Biprodukter
fra Nedlægningsfabriker, Bagerier,
Fifferier, Slagterhuse og lignende kan
anvendes som Svinefoder og med
større økonomist Fordel end paa nogen
anden Maade. Skummet Melk paa
Farme, hvor Fløden sælges til Smør
fabriken, er især værdifuld som Svi
nefoder og paaskynder hurtig Væxt
med god Pengefortjeneste for hver
Gallon, font fodres.
Farmens Frugthave giver store
Kvantiteter as nedfalden eller beffa
diget Frugt, som Svinene liker, og
font er sund for dem, hvis de faar den
hyppig i ftnaa Portioner, og ikke alt
paa en Gang. Haveaffald, Toppen
af Grønsager, selv Ugræs, æder Svi
ttette.
Kjøkkenaffald er et udmærket Fo
der for Svinene, men der bør ikke
være for meget af det nu om Dagen.
Al Mad, som er lavet for Mennesker,
bør spises af dem.
Næste Aars Maisavling. I Kam
pen for Konservering tænker man os
te fun paa, hvad der trænges dette
Aar. Det er imidlertid ligesaa vig
tigt, at næste Aars Fornødenheder ta
ges med i Betragtning. For Exem
pel. Omsorgen for Saa-Mais, fra den
indhøstes til den atter udplantes næ
ste Vaar, har en direkte Virkning paa
næste Aars Avling og er af den stør
ste Betydning.
Efteråt den Mais, man vil have til
Udplantning itæfte Aar, er bleven
valgt, er den bedste Methods at lægge
den paa „racks" Hylder lavet af
Tremmer paa et tørt Sted. Hvis
Rotter har Adgang til disse Hylder,
er det imidlertid bedre at pakke Mai
sen ned i Tønder, Kasser eller _,,Cra
tes", der vil stænge ude alle flige Ska
bedyr. De Forenede' Staters Land
brugsdepartement Har sagt, at Saa-
Fugtig-
hed, ellers vil den træffe den til sig
og blive ødelagt.
Saamais, som henlægges paa-et
Minneapolis Tidendes ThbrSbag bett 18de Oktober I9i7.
Sted, hvor tør Lust stadig cirkulerer,
tørres som Regel fuldkommen i Løbet
af to eller tre Maaneder. Lidt Om
hyggelighed i Høst med at henlægge
Saamaisen, hvor den vil være sikker,
vil betale store Renter i næste Aars
Avling.
Kreaturer paa Jernbanesporene.
Den Høie Pris paa Kjød herhjemme,
Efterspørgselen efter det i Udlandet
gjør enhver Bestræbelse for at kon
servere Forsyningen til en Verdens
tjeneste. Et Jernbaneselskab henleder
Opmærksomheden paa, hvor ønskeligt
det er, at Kreaturerne holdes væk fra
Jernbanesporene, og siger, at de Tab,
som foraarfages ved, at Dyr bliver
overkjørt og dræbt, er større, end Pub
likum indser.
Sidste Aar blev Kreaturer til en
Værdi af $100,000 dræbt paa en
Jernbanes Spor, og Landets Tab
fra denne Kilde overstiger maaffe $2,
000,000. Bedre Gjærder og mere
alvorlig Opmærksomhed med Hensyn
til denne Sag vilde sætte en Stopper
for disse Tab.
Uge Nrigsolnbe.
De Forenede Stater har det største
Krigsffibsbygningsprogram i Ber
den. 787 nye Skibe.
Washington den 10de Okt. Ame
rika kom op paa forreste Plads igaar
med det største Krigsskibsbygntngs
program i Verden. Idet Kontrakter
blev sluttet om Bygning af mindst
150 Torpedojagere til, har Flaaden
nu 787 Krigsskibe af alle Typer og
Kkasser under Bygning eller bestilt.
Flaademinister Daniels sagde, at en
del af Skibene var blevet færdige i
Løbet af de sidste Uger og nu er i
Tjenesten, og at de øvrige vil blive
gjort færdige saasnart som muligt.
Det samlede Kostende aNflaaes til
$1,150,400,000.
Mange af Skibene er Torpedoja
gere, og Foranstaltninger er truffet
for at faa bygget yderligere Torpedo
jagere til et Kostende af $350,000,
000, hvilket Flaaden venter at gjø
re paa 18 Maaneder.
Flaademinister Daniels sagde, at
han ventede, at de første af de nye
Torpedojagere vilde være i Brug in
den ni Maaneder. De vil blive af den
nyeste, største og forbedrede Type,
som netop er blevet, prøvet af den
amerikanske Flaad^.pg havde vist sig
uovertrufne af nogen Torpedojagere
i Verden. Tusinder af Mænd vil
trænges til at bemande disse Torpe
dojagere, og Flaadedepartementet sør
ger nu for deres Træning. Mand
skaberne vil være organiseret, saa
snart Skibene er færdige.
Mkldudministrutwnen.
Præsidenten proklamerer Regjerings
kontrol. Hoover vil gjennemføre
Præsidentens Ord 1ste Nov.
Washington, Ilte Okt. Madpri
serne vil blive holdt nede ved den ab
solute Regjeringskontrol af Stapel
varer, som Præsident Wilson kund
gjorde i sin Proklamation idag.
Herbert Hoover, der vil gjennem
føre Præsidentens Ordre 1ste Nov.,
er ikke sikker paa, om det vil reducere
Prisen for den gjennemfnttltge For
bruger. Han er imidlertid bestemt
paa at kontrolere den „modbydelige
individuelle. Særinteresse- og Klas
se-Griskhed, der støttes af Krav og
Truster", som hatt er blevet underret
tet om. Hoover tænker først og fremst
paa at stimulere Produktionen.
Japans Hjælp i Krigen. Tokio den
12te Okt. (Af Ralph H. Turner).
De Ententeallieredes Krav paa, at
Japan stal sende Tropper til Europa
for at hjælpe til at bekjæmpe Tysk
land, vil blive-mere indtrængende fra
nu af, metter ett militær sagkyndig i
„Nichi Ntcht" idag.
Hensigten med det amerikanske Ud
førselssorbud for Staal var, erklærer
han, at tvinge Japan til større Delta
gelse i Krigen tillands og tilvands.
Han tilsøier, at de allierede gjorde et
stærkt direkte Forsøg ester Erobrin
gen af Riga paa at faa Japan 4il at
deltoge og anmodede endog om, at en
Expedition fra Japan skulde sendes
til Europa, r^en hertil svarede Japan
ifølge Militærkritikerens Erklæring,
at Mobilisering var umulig.
Fire svenske Skibe beslaglagt. Lon
don den 12te Okt. Fire svenske Dam
pere i britiske Havne blev formelt be
flaglagt af Regjeringen idag i Hen
hold til det Princip at beslaglægge
neutrale Skibe i britiske Havne, der
er delvis eller heL eiet af Kompani
er støttet as engelsk Kapital.
Kirkeligt Rundskue.
Omordning af Præstekald. Den
20de September holdtes et Møde ved
Woonsocket i S. Dak., ved hvilket
Solberg Menighed, før as Synoden,
og Earlville og Salem Menigheder,
før af den Forenede Kirke, beflutte
de at udtræde af fin nuværende
Kaldsforbindelse, organisere sig til et
nyt Kald og kalde Præst med Bopæl
i Wessington Springs.
Den følgende Dag mødte Sand
Creek Menighed (Synoden) og Be
thania (Forenede Kirke) i Woon
socket og befluttede at kalde Præst
sammen. Der valgtes ogfaa en Komi
te til at indlede Forhandlinger med
Menigheden i Artesian (tidligere af
Hauges Synode) om at være med i
Kaldet. Den nye Ordning vil, naar
den træder i Krast lette Arbeidet me
get for de fremtidige Præster i det
Strøg.
Femti Aar. Pastor Johan Matt
son as Frikirken var Søndag den 30te
September 50 Aar gammel, og det
benyttede hans Menighed sig as til at
overrasse ham med et Besøg og foræ
re ham en Automobil.
Ved Gudstjenesten Søndag For
middag var Pontoppidan Menigheds
Kirke fyldt indtil Trængsel. Profes
sor Helland fra Augsburg Seminar
prædikede, og efter Gudstjenesten
fulgte hele Menigheden Præstefolkene
hjem og flog fig til i Præstegaardens
Have, hvor Kvinderne serverede Mid
dag, og Eftermiddagen tilbragtes med
Sang og Taler. Om Aftenen var der
Ungdontsmøde i Kirken.
Den nye Milwaukee Kreds af den
norsk lutherske Kirke, holdt Møde i
Luther Valley Kirke fra 1ste til 3die
Oktober. Ti af Kredsens Præster var
tilstede og tillige Pastor A. O. Mor
tvedt fra Ottawa, III., der kom som
Gjæst. Følgende Embedsmænd valg
tes for kommende Aar:
Indførelse. Pastor I. O. E. Ens
rud blev indført font Præst for Con
cordia Menighed, Edmore, N. Dak.,
den 30te September, ved Pastor S.
Meisel, der fungerede ifølge Fuld
magt fra Formand I. D. Alvisaker.
Pastor Ensrud har assisteret Pastor
Meisel sidste Sommer.
Pastor E. A. Henderson af Bethle
Hem Menighed, St. Cloud, Minn.,
blev Fredag Aften den 28de Septem
ber, medens han var tilstede ved Kir
kekorets Øvelser, overrakt af Menig
heden, font kom for at overrække ham
en Gave, omtrent $50.
Resormationsfest afholdtes Søn
dag den 9de September i Kristiania
Menighed, Jackson County, Minn.
Pastor N. A. Giere, Spring Valley,
holdt Reformationsprædiken om For
middagen. Ont Eftermiddagen talte
Præsterne Guldseth, C. Jacobson og
Giere.
Indsættelse. Søndag den 23de
September blev Pastor Nestvold as
Frikirken indført i Bethania, Tim
bridge og Berwick Menigheder ved
Rugby, N. Dak., af Pastor Jørgensen.
Pastor Braitdlee som midlertidig har
betjent Rugby Kaldet, har nu sagt
Farvel til Menighederne.
Pastor E. S. Solheim og Hustru
af Frikirken blev behagelig overrasket
Fredag Aften den 28de September,
da de paa et Ungdontsmøde, font af
holdtes den Aften, blev overrakt en
Pengegave $110 fra Valley
City Menighed.
Pastor L. G. Engelstad blev efter
endt Gudstjeneste den 2den Septem
ber overrastet af sin Menighed med en
Gave paa $225. Efter Overrækkel
sen af Gaven og Præstens Takketale
serverede Kvinderne Middag i Kir
kens Underetage.
F. A. T. Corneliussen, som betje
ner „Gold Hill" luth. Kirke, Butte,
Mont., er as Rocky Mountain Distrikt
kaldt til Evangelist for Distriktet og
har antaget Kaldet.
Eu Familie døbt. Sextende Søn
dag efter Trefoldighed blev en hel Fa
milie. Forældre og sex Børn, døbt i
Betania Menighed, Pastor K. I. Ax
tigs' Kald af den norfl lutherske Kirke.
Bryllup. Pastor Ivar Sandberg,
Barrett, Minn., blev den 6te Oktober
ægteviet til Miss Marion Berrum,
ett Datter af Pastor Berrum i Hol
men. Wis. ..
Pastor T. Tekse as Frikirken er
kaldet til Westby, Mont., font Pastor
Vetle Aakers Eftermand. Pastor.
Aaker flytter til Ballard, Wash.
DYSPEPSI!
3 Maaneder for 25 Cis.
Samt frit Bogen „Bare fer Moro" ved N. N. RMning.
Med fine me Fortællinger, inspirerende Biografier, vakre Billeder,
Mønstre for Haandarbeide, praktiske Bink for Husmoderen, Digte og Anek- i
doter, er „Familiens Magasin" «undværlig.
Fuldstændige Fortællinger i næste tre Maaneder:
„En Mor". Fire Sønner faldt i Krigen. En underlig Hævn. „HauS
Fører". En ung Læge, som ikke havde Tid til at besøge ftne Forældre, fik
Bud, at Faderen var dødssyg. „Bare halvandet Aar". Fortælling af den
norske Forfatter Jacob Hilditch. „Bedstestuen". Af Dorthea Dahl. Konen
font besøgte sig selv. „Liljekonvalerne". Den gamle Mor bringer^Blom
ster til Sønnen i Fængslet. „Da MrS. Simonson skulde have ny Kjole".
Ved Feiltagelse gav Manden hende sin velfyldte Pengepung. „I Karan
tæne hos Sander Abrahamfon". En Kvindehader og en Mandshader maatte
bo i samme Hus. „De to ensomme". De mødtes efter 30 Aars Adskillelse.
„Det fitte Billede". Kvinden, som ikke kunde glemme den lille Gut. „Tabt
og fundet".- For at hævne sig paa en Ven, fortæller han dennes Forlovede,
xt Vennen havde giftet sig. „En
ubuden Gjoest". Af Past. M. E.
Pastor O. E. Haaheim af Frikirken,
Everett, Wash., er af „Board of
Home Missions" kaldt til Zahl og
Omegn, Williams Co., N. Dak.
As norske Studenter, der iaar kan
feire sit 50 Aarsjubilæum som Aka
demikere ,er der ogsaa endel Norsk
amerikanere. I Listen finder vi saa
ledes Advokat C. I. L. W. A. Arc
tander, Seattle, Dr. E. Bøckmann,
St. Paul, Prof. M. O. Bøckmann,
Luther Seminar, Pastor H. Halvor
sen. Lærer C. T. Hansen, Past. A. I.
Stadstad, (Sagfører A. A. F. Unger.
Hollands Proviantmangel. Wash
ington den 10de Okt. Holland vil
stagte en-stor Del af fine Kreaturer
og udføre Masser af Kjød til Tyst
land, dersom de Forenede Stater ikke
ophæver Forbudet mod Udførselen as
Kreaturfoder til Holland. Julius
E. van der Wtelett, Chef for den hol
landske Mission til de Forenede Sta
ter, siger, at Ordren om at stagte
Kreaturerne allerede er traadt i
Krast.
Nye Torpedojagere. Washington,
9de Okt. Flaademinister Daniels be
kjendtgjorde idag, at følgende Kompa
nier vilde bygge de nye Torpedojage-
re i Henhold til $345,000,000
Pro­
Philadelphias Mayor henvist til
Grandjuryen. Philadelphia den Ilte
Okt. Mayor Thomas B. Smith blev
idag henvift til Grandjuryen under
Anklage for mislig Adfærd i sit Em
bede *og Sammensværgelse om at be
geta Mord.
En a ardn akket Ho ste
lvsner med en Gang
Dette hjemmelavede Middel er et Bid
under, hvad hurtige Resultater an
gear. Let og billig lavet.
Den hurtige og sikre Virkning af dette enkle,
billige, hjemmelavede Middel i hurtig at hel
brede de inflammetede eller opsvulmede Slim
hinder i Hals, Bryst eler Aandet.r«tsarganer
og knække den smertende Hoste har bevirket, at
det bruges i flere Hjem end noget andet Hoste
middel. Ved dets helbredende, mildnende Ind
slhdelse forsvinder Saarheden i Brystet, Sli
met Wsner, Aandedroettet bliver lettere, al
Kildren i Halsen stanser, og De faar en god
NatS hvilegivende ©ffvn. De sædvanlige Hals
og Brhst-Forkjslelser overvindes af det paa 24
Timer eller mindre. Intet bedre for Bronkit,
Hæshed, Strubehoste, Kighoste, Strubeasthma
eller Vinterforkølelser.
For at lave denne udmærkede Hostesaft hæld
2% Unse Pinex (60 Cents Værdi), paa en
Pint-Flafle og fhld Flasken med almindelig
granuleret Suklersirup og ryst grundig. De
har da en hel Pint en Familie-Forsyning
af en meget bedte Hostesaft, end De kunde
lj*6e færdiglavet for $2.60. Holder sig perfekt,
og B«frn elsker dens behagelige Smag.
Pinex er en speciel og Mlig koncentreret
Sammensælning af ægte Norway Pine Extract
og er kjendt over hele Verden for den hurtige,
lette og sikre Maade den overvinder haarbna!«
kede Hofte-Tilfælder og Brhstforkj^lelfer paa.
For at undgaa Skuffelse Mrg DereS Apo
theker efter „216 Unfe Pinex" med fulde An
visninger, og tag ikke mod noget andet. ®a»
ranterct at give absolut Tilfredsstillelse, ellers
tilbagebetales Pengene prompte. The Pinex
Co., Ft. Wayne, Ind.
Waldeland. Da Trænrøveren tog
op „Kollekt" og endog Præsten
maatte „ofre". „Jairi Datter".
Moderen tager Afsked med den sid
ste Datter i Huset. „En Skils
misse". Den fraskilte Mand legte
med sine smart Børn.-
Bogen „Bare for Moro" frit.
Indeholder sex Skisser:
Indhold: „Det er ikke greit at
være Nykommer" „Naar man
har Grippen". „Det er Maden
vi lever af".—„En Kalvehistorie".
„Paa Ferie". „Det staar
daarligt til med mig, Johansen".
Med 9 morsomme Illustrationer.
Send 25 Cents i Sølv eller Frimærker, saa. faar du dig tilsendt Bladet
3 Maaneder samt Bogen „Bare for Moro".
Skriv kun: Jeg antager Tilbud No. 11.
Familiens Magasin, Minneapolis, Minn.
Missionsmøde. Winnebago Me
nighed i Iowa, Pastor Granstous
Kald, holdt Missionsmøde fra 21de
til 23de September. Offeret blev
$1,612.
Dm autografiske Side
ved en Kodak vil gjøre mange Krigs
Fotografiplader værdifulde senerehen
Starene, fordi Optegnelsen af Tid og
Sted kan strives og bevares paa
Pladen.
^Specielt Tilbud
„Kvinden og Hjemmet",
det eneste, bedste og indholds
rigeste Kvindeblad i vort Sprog
bet i Landet, med Bilager«
„Wnftcrtibtitbe", 8 store Si
der med alle nyeste Monstre,
og „Vort Bibliothek", 16 store
Bider med udsigte, interessan
te Fortællinger, leveres
i Frimærker eller SSld i tre
Maaneder til enhver, som ikke
er Abonnent nu. Indsend Navn
og Adresse til os
før 31te Oktober
1917.
flltp dette ud og tilskriv
„Kvinden og Hjemmet"
Et af vore
MBnitre.
Pianoer, Orgler,
Fonografer og Records
Stort Lager
Laveste Priser
Skriv idag ef
ter Katalog, og
nævn hvad som
ønskes. Piano,
Kirkeorgel,Hus
orgel eller Fo
nograf.
Briller med guldsyldte Beslag
---sendes frit-
Send benne Kupon. Sent
ingen Penge. Opgiv tun bi«
Alder, og vi vil jtnbe big et
Par Briller af bebste Kvali-
tet og me» gulbfylbt 12 Karat» Beslag. Hvis Briller
ester 10Dage»Pr»ve et tilfrcbSftiuenbe, send o$*2.00
hvi» de ikke passer, send dem tilbage.
M. J. SOUKUP, DECORAH, IOWA.
118 Water St., Decorah, Iowa.
Rav«
Alder,
Vv...
Det fineste, reneste
Llaffe-Substitut
Indeholder 65 til 70% «altextrakt. 10e»*.
itfft., o b. Milwaukee, I 20, 50 »g 100 Pd s
Indpakning. Skriv efter Pr»ver og Sirkulæret.
til Nordvestens ledende Bu-
dXUlTl siness College. Fuldstændi
ge Kursus i Bookkeeping,
Shorthand, Auto, Gas og Steam En
gineering. Specielle Klasser for Ny
kommere. Kost og Logi i privat Fami
lie. $3:50 til $4.50 pr. Uge. Skriv til
M.'
forarbeider alle
©ing»
I A etøiemtble*
oa Äirfebwnte
efter Bestill!»«. Karalog sende»
frit Skriv efter Oplysninger.
809 6th St S.
t. Minneapolis, Minn.
vil helbrede Ekzem, Salt Rheum, Bar
bers Itch, gamle Saar, Black Head»,
Skab, Kløe, Rosen og mange andre Hud»
sygdomme. Sendes pr. Post $1.50.
8. ALMKLOV, Norsk Apotheker,
Box 290b cooFEnerowN,
N. D.

Præsident, Pastor L. L. Masted
Vicepræsident, Pastor O. I. Kvale
Sekretær, Pastor C. I. Nolstad Kas
serer, Pastor N. C. A. Garnefs.
Illustration fr« „Det er Maden vi lever af".
Af Studenter, der kan fetre 25
Aars Jubilæum ,sees følgende at
være bosat i Amerika: Overlæge P.
Basføe, Chicago, Dr. O. I. Mørk,
Wisconsin, T. I. Rygh, Journalist,
Cand. med. Eva Marie Sand, N.
Dak., O. S. Schumacker, Chicago,
G. Stav^ H. K. Trønnæs, Canada.
grammet: Fore River Shipbuild
ing Company, Union Iron Works,
Bath Iron Works, Cramps af Phi
ladelphia og Newport News Ship
building Co.
Vestelomme-Ko dak» er
udftyret med autoara*
fiske »agfi. Af!
der Pri» VOiUU
Vi fremkalder og fuldfører Filmer.
PECK COMPANY, 114 S. SthSt
(EASTMAN KODAK CO.) Minneapolis.
for 10 Cents
Cedar Rapids, Iowa.
Nævn Bladet.
Northwestern
CA4L KAUSLA/U, MllSiC HOUSB,
820 2nd Ave. 8., Minneapolis, Minn
MALT CEREAL
Milwaukee Importing Co. KIV06-37™«:
I. C. Sathre, Crookston, Minn.
Minneapolis Office and
School Furniture Co.
ECZEMA SPECIFIC
Williamson & Merchant
(Ja». F. Williamson fc Krank D. Merchant.)
989—935 Gnarantv Loan Ällilbing.
Miuneapoli». Minn. Älltal: Room HRcflhi
WnUbtnu, Washington, L. S.

xml | txt