OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 07, 1918, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1918-11-07/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

1
8
Markedspriser.
Mais, No. 3 gul. ....•• 1-35
MaiS, yto. 3 hvw .1.35
Havre, No. 3 hvid....« .64%
Havre, No. 4 hvld..... :61%
2.... 1.56.
LEg. pr. Dusin
Kalveksød
Ffaarekyøb
Lammekjød .......
Melkelam
F(c{7
Fjærfræ, levende
ei
Dulutb Marked.
x.v
i i 8 6
3.V4
i .*•» .*«..•* 10^9.
4.25
4.10
28*00
.54
.86
.31
.12
.10
.15
21
Kylinger
©øner
wner.
kalkuner.
LEnder
®|ité i ...........
Poteter
Løg .,
.38
.20
L2
.19
.18
.16
.11
,17
.18
'21
*26
Slagtekvæs.
17:50
No. S gul... ... 1
.So 1.39
jviais, No. 8 gul... ...1.22 1.35
SJlaiø, i)lo.
4 gul... ..*1.18 1.23
Havre. No. 8 hvid.. ...j .66 .68
fö vin ... .80 1.00
Otuø, Ro. 2 ...1,01% 1.62
Linsrø. Northwestern .. .— .—
Timothhfrø ......
Kløverfrø .......
... .—
.—
.57%
1.95
*14.75
.$3%
'.97
Byg 80
Mats .1.13%
Havre. «.«.»»»»»,,^ .60
viuu. No. L. 1.62
Midway Hestemarked.
.»16O
.$160
.$145
Jfiækhest«, exrra
Trækheste, udvalgte
Trækheste, almindelige..
Farm-Hopper og Hefte.
extra
Farm-Hopper og Heste.
udvalgte
Farm-Hopper og Heste,
almindelige
Delivery
$2i.
$190
$170
$185
$206
.$160
$190
.$150 a $185
991$ v 001$'
Muldyr, efter Størrelse. 1 SiS
Jacob Neuman Hammer.
Det bekjendtgjøres herved, at min
kjære Mand. forhenværende Kjøbmand
Jacob Neuman Hammer, efter længere
Tids Sygeleie hensov rolig og fredfuldt
den 17de Sept. Kl. 7 Aften.
Jacob Neuman Hammer fødtes i Ber
gen, Norge, den 1ste November 1834 af
Forældrene Provst Julius Hammer til
Haus Præstegjcrld, ~og Caroline, født
Neuman, Datter af den bekjendte Biskop
Neuman i Bergen. Jacob Hammer vat
Kjøbmand i Utviken, Nordfjord, hvorfra
han efter 24 Aars vellykket Forretning
flyttede til Bergen og senere til Amerika.
Her kjiSbte han en' O rangeplantage i Flo
rida, hvor hart har boet over 25 Aar, og
bvor han nu døde.
Han sørges nærmest af Hustru og fire
Børn. Mrs. C. O. Lawson, West Haven.
Conn.. Julius Hammer, Kristiania, Nor
ge, Dr. Anton Hammer, Pittsfield.Mass..
samt Jacob, ugift og boende h«5 fn«
Forældre, amt 6 Børnebørn.
Af Søskende lever kun Fru Caroline
Jepsen. Hustiu til Konsul Jepsen, Bet*
fien, Norge.
Han blev begravet ben ISbe Sept. i
ftamirtegmben i White City Kirkegaard.
Mr. og Mrs. Hammer vilde den 27de
Eept. kunnet feire sit Diamantbryllup.
&
Skolekalenderen.
Vi har holdt paa at samle Materiale
for den paatænkte „Skolekalender" si
den Iste Eept. 1917. Tenne Bog bliver
den trebie i vor „Kalender"-Serie om
vor Surfe hertillands. Den lommer hl
at give cn kort, men fyldig Historie af
hver as de norsk lutherske høiere Skoler,
Biografier af Lærerne og andre, som
.har fremmet Kirkeskvlernes Sag, Lister
af Graduenter fra Okolerne, samt Bil
leder) Karter, Tabeller, Summarier, Re
gistre, osv. Det bliver udentvil den vær
difuldeste, interessanteste og mest popu
lære af uorc kalendere.
Men nu er det ingen let Sag at famle
Stoffet for Bogen. Vi har skrevet mang
foldige Tusinder af Breve og har benyttet
os af baade den sekulære Presse og Kir
kens Blade. Vi er meget taknemmelig
for Pressens værdifulde Støtte. Tak
flylder vi ogsaa dem, som allerede har
indsendt sine Biografier og Billeder. Ter
er saalangt 1322 Lærere, som har fyldt
ltd den biografiske Blanket vi sendte dem,
og omkring 1,000, som velvillig har laant
os sit Billede for Bogen. Vi kræver in
gen Betaling for Billedpladen.
Imidlertid er der endnu mange, son.
ikke har besvaret vore Spørgsmaal. Vi
Portræt, iht vi vilde nødig gaa nogen
Lærer forbi, som har Ret til en Plads
4 denne Bog. Hvem har da Ret til en
Plads i Bogen? Følgende char Ret til
cn Plads i Bogen:
1. Alle firereré ved de norsk luftjerste
Præstestoler. Colleges, Akademier. Nor
malstoler. Pigestoler (Ladies' Se mina
ries) og Dia kon isse hjem.
2. Alle Graduenter fra bote norsk
lutherske Normalskoler, som har holdt Re^
ligionsstole i Menighederne eller Børn«
hjemmene.
3. Alle Seminarister fra.Norge, som
har holdt Religionsstole i Amerika.
4. -Alle Religionssiolelcrrere, som har
holdt Religionsstole hertillands i et
Tidsrum af mindst 10 Aar.
5. Alle Søndagsskolelærere og Su
perintendenter, som har tjent mindst 20
Aar i Søndagsskolen.
Dette gjæfber ikke bare dem, som
endnu er i Virksomhed, men ogsaa dem,
som har nedlagt sit Emöede eller alle
rebe er gaaet til Hvile. I det sidste Til
fælde burbe nogen af beres Slægtninger
eller Venner tage sig af Sagen og staffe
os be forønffede, Oplysninger og Bille
ber. Vi vilde sætte megen Pris paa en
hver Haanbsrækning, ethvert Bink i den
ne Retning.
En Historie burde være baabe sulb
stændig og korrekt. Denne Historie kan
ikke blive fuldstændig. eller korrekt, uden
vedkommendes Samtykke og Bistand.
Skaf os derfor Oplysninger. Svar paa
vore Spørgsmaalsblanketter, som vi al
lerede har sendt ud, og er der nogen, som
endnu ikke har saaet nogen saadan. bør
de strive til os strax, saa stal vi^ sende
Blanket med omgaaende.
De, som ikke sender os sin Biografi og
sit Billede, kommer ikke med i Bogen, og
de vil sikkert angre paa det siden.
v O. M. Norlie, Redaktør,
AugsburK-Dub. House, Minneapolis.
Anmeldte Dødsfald.
lFra skandinaviske Blade i Amerika.)
i
sender dette sidste Opraab til alle, som Mrs. Marie Jacobsen. 73 Aar, 19de
endnu ikke har indsendt sin Blanket og sit Okt. Signe. Agathe Mortrud, 24 Aar,
Rudolph Rut­
Xcai,
LLHe LM..
(VH
Decorah, Iowa. Mrs. George Mon,
49 Aar. 20de Sft., Decorah, Iowa. Slitte
Ruth Dow, 19 Aar, 18de Okt., Pleasant,
Iowa Nels Rotten, -42 Aar, Essex,
Iowa. Andrew Boyd, Story City, Ja.
.A.
fred Raun, Clinton, Iowa. Ändrew
Dokken, Grand Forks, R. D.
Edward
Sixaabel,
I Chicago: Mrs. Jorgmc Sofie Pe
dersen, 10de Okt. Mrs. Elma Pembcr
ton (født Thane), 15de Okt. Mrs. Alf
hild Johnson, 34 Aar, 16de Okt. Arne
Thomson, 16de Okt. Alfred Peterson
17de £ft. Esther Hamar, 7 Aar, 17de
Okt. HaNs Peder Adams, 42 Aar, 17de
Okt. Dagny Haugan, 36 Aar,^l 8de Okt.
21de Okt. Ole Teltessen, 74 Aar, 20de
Okt. Mrs. Lottie M. Kunst (født Ta
nielfen, 44 Aar, 20de Oft. Manue!
Eikeland. 28 Aar, 20de Okt. Mrs. Hc
trea Pedersen, 19de Oft. George Eik,
24 Aar. 19de Oft. Oscar A. Lund, 28
Aar. 20de Oft. Mrs. Myrtle Nelson.
23 Aar, 22de Okt. Eimer Nelson, 26
Aar. Mrs. Edith Smit^ 21de Okt.
Spørgsmaal og Knar.
Lsvfpørgsmaal i denne Spalte besvares
af Advvkat Einar Hoidale, Mcknight
Building, Minneapolis, Mmn.
Vi besvarer Spørgsmaal i Bladet,
saavidt bi er istand til det, og saa
snart som det lader sig gjøre.
Vi kan ikke paatage oVai besvare
Lovspørgsmaal i Brev.
Mitt Hustru blev religiøs sindssvag for
et og et halvt Aar siden og jeg saa mig
nødsagen til efter' Countydommerens
Paabud at sende hende til Statens Ho
spital osv. Et længere Spørgsmaal.
Det er Countydommeren, der i
Egenskab af „Probate Judge" af.
gjør, hvad De kan gjøre i denne Sag.
Dersom De andrager om at faa hen
de ud for at anbringe hende i et pri
vat Hospital, vil Andragendet formo
dentlig blive tilstaset, dersom der gi
ves Sikkerhed for, at hun rnl faa ien
nødvendige Pleie, og vedkommende
Loegemyndighed indrømmer, at det
uden Skade eller Fare kan ordnes
saaledes. .Men uden Dommerens
TiAadelse^an De intet gjøre i saa
Henseende.
Jeg tog Note Og Mortgage i et Par
Heste for Landrente, som var given om
Høsten 1917 og forfalden i Høst. Men
der var forglemt at putte Revenue
Stamps paa Noten, og saa spørges, em
Noten er lige god og gyldig foruden Re
venue Stamps?
Det er bedst snarest mulig at gjøre
Feilen god ved at sætte Revenue
StaMp paa. Forglemmelsen vil ikke
ophæve Gjoelder men De kunde kom
me i Uleilighed for ikke at efterkomme
Skattelovene.
S S'
Mm»eapo!?S VNncke, -AWMW^eck^Ge'
V
V
Jeg flyider en Kjøbniand lidt over
Hundrede Dollars, og jeg gav ham en
Note. som jeg betalte Renter af cn
Gang. Hvor længe er den gyldig, og
hvad kan han gjøre?
Den er gyldig sex Aar fra den Dag,
den sidste Afbetaling. (eller Betaling
of Renter) fandt Sted. Fordrings
haveren kan sagsøge Dem og faa
Dom imod Dem og da gjøre Exeku
tion i Deres Eiendom, forsaavidt
denne ikke linder Loven er exekutions
fri.
w
1. Hvor længe er et Judgment godt,
før det er for gammelt i North Dakota?
2. Er Judgment (Dom for Gjæld)
noget til Hinder for, at jeg kan sælge
min Farm? Der er Me noget Hefte paa
Landet. (North Dakota).
1. Ti Aar.
'L. Hvis vedkommende, forn har
Dom imod Dem, ikke'har foretaget
lovlig Indførsel i Eiendommen, er
der intet iveien for, at De kan scelge
den. Men vedkommende kan ad rets
lig Vei gjøre Indførsel i og beslag
lægge, hvad De faar for Farmen.
K
.'.•Cl. Har Rorge Konsuler i Argentina,
Syd Amerika?
%, Hvilke er Adresser»? ^paa Konsu
lerne der?
3. Er ber norske Settlementer?
1 og 2. Dér" er flere norske Ston
suler i Argentina, deriblandt: Kon
sul Gerhard Stoltz-Petersen, Buenos
Aires, Argentina.
3. Vi kjender intet til norske Set
tlementer der.
Hvor kan jeg faa Høbt »Feed end
^ceding" af Henry «H». Flere Bøger
nævneS.
Henvend Dem til en amerikansk
Boghandler, saa vil han kunne flaffe
de Bøger,- De nævner, saafremt be
kmdes i fitoibelcn..
*7*"
"2
s
Mrs Dsnmsrk.
100,000 Krsner i Guld .fmugket
over Ørtfnnd. Om Artistagent
Claudi, som blev anholdt i Helsinz
borg og ført til Helsingør, sigtet for
Udsmugling af GuldmWt fra Dan
mark til Sverige* er bet nu oplyst, at
han er Hovedmanden i denne Affære.
Artistagenten, som er 35 Aar, og
som oprindelig bar Musiker, har i
den sidste Tid drevet Virksomhed lom
Pengeudlaaner og herved tjent en li
den Formue. Han har desuden væ
ret indviklet i nogen -Krigsaffærer.
og faa fik han den Ide, at gjøre ct
stort Kup ved Udsmugling as Guls.
Som 'Hjælpere anvendte han bl. 0.
fin Broder fra Werum og en Snes
kermester.
Det anflaaeS at Brødrene Ckmldi
paa hver af sine Reiser over Sundet
medførte ca. 6,000 i Guld, og at de
paa denne Maade har udsmugler
70—100,060 Kr. til Sverige, hvor
de ved Udvexlingen til svensk Mynt
tjente 13 Kr. paa hver 100 Kr.
Det var Snedkermesterens uheldi
ge Optræden i Banken i Helsingborg,
som bragte Komplottet for Lyset, sor
tæller danske Blade. Snedkermeste
ren var sluppet heldig gjennem Told
ex^editionerne baade i Helsingør og
Helsingborg- han havde Guldpengene
fordelt i alle sine Frakke og Vestelom
Mer, og Guldet var ikke blevet be?
mærket ved Eftersynet.
Men da han kom ind i Helsing
borgbanken og ffulde vexle fengene,
blev han nervøs og forsnakkede sig.
Bankpersonalet sattede Mistanke cg
lod ham anholde, og han afleveredes
til det danske Politi.
Da Snedkermesteren fun har fore
taget denne ene Reise, slipper^han
antagelig med en Bøde. Derimod
bliver Sagen mere alvorlig for Brø
drene Claudi, som har foretaget en
Mængde af disse lovstridige Guld
reiser.
Jr:
Kong Haakon i Kjøbenhavn. Kø
benhavn den 26d.e Sept. Kvngen og
Dronningen gav taften Kl. 6V2 Taf
fel paa Kristian 7des Palæ paa Ama
lienborg. I Taffelet deltog forudetl
Kong Haakon samtlige herværende
Medlemmer af Kongehuset og en
Række indbudne. Ved Taffelet to4
Kong Haakon Ordet og udtalte sin
Glæde over at være Gjæst paä Kon
gens Fødselsdags saalehés ai: han
paa Dronningene pg egne Vegne
kunde lykønske Kongen, og idet han
udbragte Kongens Skaal føiede han
dertil Ordene: Held og Lykke følge
Danmark! 'j
Kong Kristian udtalte sin Glæde
over Kong Haakons Besøg og knytte
de dertil en Takkor den hjertelige
Modtagelse han havde fundet ved
sine Besøg i Norge. Kongen udtalte
en oprigtig Beklagelse af,-at Kong
Gustaf ved sin Søns alvorlige Syg
dom var blevet förhindret föa dt væ
re tilstede.
1 1
—i
%./••
'VæT-/
u
Styrtet om død, København den
27de Sept. Handelsgartner Man
dal Bertelsen, Indehaveren af det
store Gartneri ved Damhussøen, er
igaar Aftes ved 11-Tidenøslyrtet død
om i en Sporvogn i HelleruP.^Man
dal Bertelsen havde løbet ret stærkt
for at naa Sporvognen ved Takst
grænsen. Netop som han naaede
den, styrtede han ont, ramt &f ct
Hjerteslag. En Ambulance blev re
kvireret, og i den kjørtes han til Ho
spitalet, hvor man imidlertid blzt
kunde konstatere, at Døden var ind
traadt.
Sølvbryllnp feiredes Søndag den
27de Sept. af Skolebestyrer Neve og
Hustru.
Skomagermester Karl Bang og
Hustru, Alma, sødt Eschen, Præstø,
seirede den 5te Okt. Sølvbryllup.
Tirsdag den iste Okt. kunde
Vagtmester A. Admirallie og Hustru
seire baade Sølvbryllup og 25-Aars
Dagen for deres Ansættelse ved Kjø
benhavns Amtssygehus. ..
Diamantbryllnp. Et gammelt,
agtet LEgtepar, pens. Lods M. Stef
fensen og Hustru, s. Wass, Dragør,
seirede den 30te Sept. 60-Aars Bryl
lupsdag. Diamantbryllup, omgivet
af en talrig Familie af Børn, Børne
børn ost). Begge er ca. 83 Aar og
aandsfriffe og livlige.
Lønningskommisfioneu. Mmds^
thingsmand Jørgen Pedersen har til
stillet Statsministeren en Skrivelse,
hvori han meddeler, at han af Hel
bredshensyn ser sig nødsaget til at
udtræde af Lønningskomrnissionen.
Druknet. Gartner A. Rasmus
sen fandtes forleden liggende død i
en Dam ved Hjørring. Det menes,
at han under Arbeidet har faaet
Overbalance oa et styrtet i Dammen.
v
i Det k^. Theater som Talescene.—
Kjøbenhavn den ilte Sept. Regje
ringen har nu erhvervet Sikkerhed
for, at Casinotheatret ved det nuvæ
rende Aktieselskabs Opløsning, som
vil sinde Sted i den nærmeste Frem
tid, kan gaa over i Statens Eie. Det
er Hensigten for næste Rigsdagssam
ling at fremlægge Lovforslag om, at
Det kongelige Theater omdannes til
udelukkende Talesrene, medens Ca
sino indrettes til Scene for Operaen
og Balletten. Hvis Lovforslaget bli
ver vedtaget, vil Casinos Ombygising
paabegyndes strax ved Afslutningen
af den nuværende Sæson. Samtidig
vil Omindredningen as Det kongeli-
Theater kunne paabegyndes.
Det er Regjeringens Hensigt lige
ledes i næste Rigsdagssamling as
fremlægge Lovforslag om fri Thea
ternæring, saaledes at Bevilgnings
syftemet bortfalder 'samtidig med qt
et privat Theater inddrages fil
Statsbrug.
Underslaget i den danffe Arbeider
brirndsclsforsyuiug. Kjøbenhavn den
28de Sept. ^De uafhængige Svcia
listers Blad „Dagens Ekko" medde
ler iaften, at c« Millionaffære in
denfor den i sin Tid stærkt omtalre
„Arbeidernes Brændselsforsyning''
er til Undersøgelse ved Kriminalret*
ten. En Entreprenør, som havde en
ledende Stilling indenfor Brændsels
selskabet, sigtss for alvorlige Mis»
brug, blandt andet savnes Oplysnin
ger om 2,700 Ton Kul, som. er solgt
til Forhandlere uden først at være til
ført Selskabet.' „Dagens Ekko" hæv
der, .at Sagen vil vække Ovsigt, naar
Offentligheden bliver bekjendt med
de nænnere ^Omstændigheder.
To Gaarde nedbrændt. Nykøbing
F., 28de Sept. Der opkom idag Ild
i Gaardeier Fredo Morteitseiiv
Gaard i Ravnse. Ilden, der opstod
ved Gnister fra Damptræffeværket,
bredte sig fil atte fire Længer, der
nedbrændte. Parcellist Hans Lar
sens nærliggende Eiendom nedbrænd
te ligeledes, og herfra bredte Ilden
.sig til Ole Kørups Gaard, hvis Ud
bygninger nedbrændte. En fjerde
Eiendom var i Fare, men det lyk
kedes dog at redde den. I Morten
sens Gaard brændte en Del Korn
Damptræskeværket, og i Kørups
Gaard brændte 100 Tdr. Korn.
Pe to Gaarde var forsikr^ 't
Østifternes Brandforsikring for. hen
holdsvis 23,000 Kr. og 29,500 Kr.
Grosserer Ole Nervil er den 28de
Sept. af gaaet ved Døden efter læn
gere Tids Sygelighed1"!lim Alder af
ca. 48 Aar.
Nervil havde et kjendt og anseet
Navn i'Handelskredse. Han var ved
sin Død Formand for „Handelsfor
eningen af 5te Juni", et Hverv, han
havde varetaget i ca. 15 Aar med
megen Interesse og Energi. Han sad
desuden iitde med forskjellige andre
Tillidsposter. 7
Saaret i Krige«. Kjøbenhatm den
29de Sept. En Søn as Digteren
Viggo Stuckenberg, Hr. Holger Stu
ckenberg, der var reist til Canada, gik
for Aars Tid siden som frivillig til
den franske Fremmedlegion.
Hans herboende Slægtninge har
igaar modtaget Meddelelse om, at
han nylig er bleven saaret, og at han
opholder sig paa et Lazaret i Frank
rige. Den unge Mand har des'
værre mistet det h*ire Øie, men er
iøvrigt udehfor al Fare.
Et Lyunedflag. Fra Grindsted
ved Esbjerg meldes 27de Sept.: Lr?
net flog i Astes ned i Gaardeier
Johansens Gaard ved KrogSager
Station. Alle Eiendommens 4 Læn
ger nedbrændte. Det indebrændte 4
Faar og al den indavlede Sæd
brændte: En Tjenestegut Magnus
Østergaard reddedes i sidste Øieblik.
Ev gammel Mands Død. I Xy
rolsgade No. 19, Kjøbenhavn, har en
70-aarig Mand, Theis Andersen, tå
get sig afdage ved Hængning. Det er
Fortvilelse, som har bragt ham i Dø
den. Den gamle Mand var nemlig
esterhaanden blevet blind tig ude af
Stand til at arbeide-
Fiskeriet ved Skage». Til Ska
genshavnen er der i August Maaned
indbragt Fisk for 317,450 Kr. I
den bedste Maaned tilforn, Juli, hav
de Fiskeriudbyttet en Værdi af 286,*
000 Kronet.
Der er neppe Tvil om, at August
vil blive Rekordmaaneden for inde
værende Aar.
w
Boghandler 6r Buchhol^, Inde
haver af at af Thisteds største For
retninger, døde ben 27de Sept., 64
Aar gammel.
H. U.
Oxhol«.
.•
«ÄÄ UMWMUWWKWW^WÄM^
S?-'
Aar er afskediget Stabsintendant
Hans Ulrik Oxholm den 27de Sept.
aføaaet ved Døde».
©CHICAGO
I
Borden til Fredskonferense»
hvis ber bliver uogea. Ottawa, Ont.,
2den Nov. Canadas Premiermini
ster Sir Robert Borden skal reise til
Europa som Delegat til Fredskonfe'
rensen, hvis,nogen bliver sammen
kaldt som Følge af de sidste linder
handlinger, erfarede man idag. Ca
nada skal have en Stemme med i det
endelige Opgjør.
or at hindre Spild
af Foder
kvwrn, som maler Mais paa Kolben,
Smaäkorn eller Mais paa „Husk" til hvil
kensomhelst Grad af Finhed og krcever li
dcn Kraft for at gjøre det.
Der er tre Typer af Auternotioual Fod«fvflprne, hver
Type i forskjellige Størrelser for at opfylde alle Krav.
Type maler Mais paa Kolben og Smaakorn og er la
vet med G, 8 og 10 Toms Plader. Type C, bare för
Smaakorn, er en hurtiggaaende, kbiktmalende Kvæm ined
6 og ^Toms Plader. Type D, den svære Kværn, er la
vet for Mais paa „Husk". Den har en spiralformet
Skjærekniv og 8 eller lO ^oms Ma^pkader.
Alle International Kværne er stærkt lavet af Staal,
forstærket hvor det er nødvendigt: er udstyret med atle
nødvendige SikZerhedsindretnmger för at hindre Skade og
llfjeld og med alt nødvendigt Tilbehør. Naar Kraft skaffes af
en ttadiflgaaende, økonomist International Kerosin-Engme»
kunde Te ikke have et bedre Ävtrrn-Udstyr, eller et sont vilde
gjøre Axbeidet billigere. Skriv til os ester Kataloger.
(Isterperated)
For enhver Styrkelse- Direkte fra Fabriken.
Te fan nu fa» en af biefe ubmrrteb, pkvgetienenve. arbeidSspare»«
St M»ilmer paa en Plan, hvorved ben vil tiene fit éflei itoftenbe og
mere, 1»* X« beleler. Dr vil flet if fe føle Sostendet.
fjvbcr
en
03
30 Dages fri Pr,ve
Patenteret tU
ElykkeS Alumi
nium Stttmme
inbwtntug, rust
frie let rengjort,
lavÄedolder, al»
lebabet Äeglelo?
ner, let at lu»,
limiter 9taiune,
I« 9l«nfller Ä«t«*iele »g
PrBv eta oe» Siben af dvtlfeusomheltt Se
parator De øntttt. Behold ben em De er til
fred». Hvi» ifft, re!«*« be* p4« bor Ve-
ko'
a a due Melk» eg
reftnje*, eg bl vtl tilbagebetale erei $t
$erftoS»betaltea og betale Feagte» beqge
Z» Met legen Riftko. «reufort bnu,
jne. itn
?ri
*lOetum». »e Aadriken. iSfri» t*«g.
AL»AUOH-DOVe* CO, 2152 Manhall BM., CHICÄ60. HL
tt
jri
eitl» t**fl «Het Wet»«
SS,
katalog over Snarefarttete»
Re eifiter,
Äerfrlapye« .Vri
let paa Huder »g Stlab eq *n»
ri
bre vscrbifulbe Oplytuiugee.
«i#» ef »g se«» til »et
««»««»»at »ellg«
•ertbwestsm Midti Fur c*.
(BumMOkøé ttfiO)
MinneupoHs. Minn.
Hvis Te eller Deres
Brbeidshjælp optager
Tiden med at melke
Kjør med Haanden
Morgen og Wen, be*
tiller De ende! afPri
fen paa en Hinman
Melker «eb tatt Tid
hver Dag. Hinman
Melkeren vil gjøreAr
beide for tre Mænd!
og betaler Dem 100
paa DereS Penge
hvert Aar. Katalog
frit paa Anmodning.
J. C. MARLOW, got 6««lltr,
•eetl» Prwrt HtmI, NnUtl, Mlnn.
«hbSHf.
iml •MtifMlm» U»l
•mw, tute, ». f. ». mrnUkt««
V USA
Ro. 2V4 Iunior—en letgaaeude. let rengjort. it#iei turn men be, varia,
felbt eoraHtftct Separator. Skummer IS» Qnartt pr. Time Bi laver ogfe* ftre
an bre St^rrrller op til vor store MaMne pia 800 Kunb» ttiparitet, efbilbet bet
aUe ielflt til Iignrsbe lave Priser og paa vore liberale Ciltaar of fu* S8
fontattt #g ct Aar «t »etel« pa«.
Aatalsg-^olber #4 Tilbud bfaefte
«tørste Kontautkjøbere i Tvilliugbyerue
Oetaier hsiefte Markcdtprijer. Inge« Som mt »ston beteg
*#•. Punktligt Lp?i»r. Stri» efta M-rfelappex. PrLv o»
Ket linnet fig ei leit Dere» Sorn gaa igjeanem e 3«mlø,
før Xe felger bet. Vlefcolb Havren «g «ffald»for»et bjemme for gob«*
'Tde 5»mv» har «n Kapacitet af »0 Bushel» pr. 2tme. %t»
3«mVd rehfer alflagS Korn for 3rb og er ben enest« persene
ffccfie« og «Ertt-Mvlle lavet. Alt i en. De trenger ben,
be*®e
vil fpnre Prisen paa en liden Mcengde flom» og Sra»-G«v.
Nore Shrtfet tt be laveste. Direkte til Tem. Skriv til o* ettet
futoe QplvSninger og fpar fl 0.00.
SOT mrf »treet,
Mlnne«i»olle, MlnHi
Kvck-Gms fon blive bræbt
Vtuubia pt#eetl aare-
1
el»
paa
i\
on» eg«» og
i
I ^s. i
i
le»
studer anbre Far«e. 3eg
garanterer absolut
flu
re»»Rtael|f, eller Pe»
grue illtiogebetalet
Strie efter ttirfelett
"Hew te Kill Qusak
O
raas" frit.
,Ww PM
JOS. «I. KOVAR, Fabrikant
OWATOMMA, MIMNMOTA
l'
armeriw# 2fontaittmarf«6
#!efU friter betale» baglift for H?»». t#e»
bet, Gj«». ftalfuttrr, Hlfbe, flegtebe Ätloe,
Svi«, {teer U!b. Sohuver, Heftrhuber. Velse».
Eliub, Muskat. Hfntut. Harer. Faa 00»
Pri»lifte. f#t Te i «riger. Zita flere Peuae »eb at
feude hib. Tkriv til HH efter SrUnofetiuger,
M«rfeiapper oq hvorbau at seube.
Givet 9c»iBtag af Serentbe Statert Wegtttf»».
i ba
§.
Bor Pamflet trtzkl
paa Dere» eaet
Sproa ferteflrr.
Patenter!
rsli
tzoorbau et Patent sikre» og de!» Kolteud-, Strie
efter be*, vt kubet bes feit ftra1jw*
ber
er paa tral tt»ber»meeL
6Tt$w
efter be»
JAKOBSSON &W1L80N
Reaiftrerebe Pateutabv»kater?^
Fjaerkrw snfkes
HBieste SSarfcbåprtfer betale» f«
Ka!ku«er, Htzns,
Gj«s
sg Mads
3*4#* liommitfto* bcregue». Lteruce R» Ä1S43*.
WITT'S MARVET HOUSE,
hISSST ST
Minneapolis, Mina.
Bilist*
Jaiiey/Semple,
HI.
St Sa.

Minneapolis Marked.
4. Nov. 1918.
9iug, No.
tøya
fcmfrø
jirigsmel
Viuymci
Bygmel .—
Matsmel 3.70
£ø, timothy choice
Hø, Timothy No. 1 ...»,29.00
Hø, Timoth»? No. 2.... 17.50
Hø, TimorKy No. 3 ....24.50
jt tøver, No. 1. 20.00
Siløvet, No. 2 18.00
Hø. Upland, choice .... i—
Hø, Uyland No. 1 ..... 27,50
Midland, IBø.l ...... 21.00
No. 1'Alfalfa ..*....29.00
No. 2 Clfalfa ........27.00
Nughalm. No. 1 9.00
Havre ^alm, No. 1 .... 7.50
Feed 52.50
Smør, Creamery, extra .57
Smør, Creamery, first.. .53
Smör. Creamery, second .52
Emelr. Dairies, ext. first .46
Packino Stock 39
Cft, Full Cream ...... .36
Cft, Koung America... .37
O i k 3 8
Pultost 11
Primost 15
LEg. pr. StaSfe 15.00
Faar. Native
Aethers
Lam, Native
le. pings ..
Hvede, No. 1 Northern. 2.22%
Hdede, No. 2 Northern. .2.19%
Htebe, No. 3 Northern. 2.15%
avre .62%
tnfrø 3.64
Rut ....
1.61
Stil» .85
1.38
1.38
.05%
.64%
1.57
.94
3.06
10.49
4.30
30*00
28.50
26.50
21.00
20.00
23.00
29.50
27.50
10.00
8.00
55.00
1.50 1.75
sSout^ St. Paul Stockyard).
.ock & Feeding Steers .—
Beef SteerS 8.00
Butcher Cows ck HeiferS 7.50
Butcher Bulls 6.00
Veal Calves ........ .—
Stock Cows & Heifers.. .—
Stock & Feeding Bulls. .—
Cutters & «Tanners
Svin 17.10
Pigs. Roughs. Under
weights 16.00' .—
Stags & BoarS 10.00 11.00
.Iaar 9.00 .—
19.00
8.50
7.50
JBaöilctm............. liJ.OO
SbcttierS .—
Chicago Marked.
4de Nov. 1918
... 7.00 10.00
Beeves 9.50
SlockerS & Feeder?. .7.25
CowS & HeiferS.... 6.50
steers ,—
Westerns
Calves ..
Svin, Butchers
Evin, Packing
Svin, Rough
Svin, Light
Öiv(5 Pork ...... ... .—
fiord •.«••«... ».. 26.25 26.35
Short RibS .....
...28,00 24.00
Sides, short clear
mør." Creamery ... .52% .58
(Smør, Packinc ..... .—
^Cg ...........«.. .53
Motetet ........O.., 1.70
Slagtekvæg
19.75
12.75
14.00
14.00
1-5.50
18.15
16.65
15.50
17.25
17.*50
16.25
18.50
17.90
16.50
18.10
15.50
Milwaukee Marked.
1.03
1.38
.67%
Antoinette Hammer.
White City, Ft. Pierce, Florida.
Mrs. M. C. Ändersen, 32 Aar» 19be
Okt.. Salt Lake City, Utah. Haro.d
Hansen, 16 Aar, lObe Okt.. Logan,
Utah. Orville Larsen, 23 Aar, 19de
Okt.. Brigham City, Utah. Peter W.
Madsen., jr., 23 Aar, 17de Okt., Salt
Lake City, Utah. James George Ander
son, 82 Aar, 13be Okt., Salt Lake City.
Utah. Peter Volardson, 75 Aar. 14be
Oft., Spanish Fork, Utah. Mrs. Chri
stiane Jensen, 35 Aar, Rcbmonb, Utah.
Clarence Cliffgarb, 23 Aar, Wingello,
Task., Can. Mrs. Anne S. Arnestab,
58 Aar. 6te Okt., Glendive, Mont. Othe
lius H. Woldstad, 37 Aar. Brooftyn. N.
9. Fritjof Hansen. 27 Aar, 6te Okt.,
Brooklyn, R. U. Mrs. Gina Engerf, 30
Aar. 19de Okt., Morris Heights/-N. U
Edvard Fugletøb, 20de Okt.. Brooklyn.
N. A. Jenny Carlsen. 25be Okt., Brook
lyn, N. D. Louis Dahl, 27 Aar. 19be
Oft., Kingston, N. A. Mrs. Jenny Mi
chelsen, 28 Aar. 20de Okt., Brooklyn. N.
9. Leonard Alexander Jahnsen, 19
Aas, 18de Okt., Brooklyn. N. A. Mrs.
Magda Hansen, 15de Okt., Brooklyn, N.
9- Howard Alexander Pallesen, 18de
Okt., Brooklyn. N. U. Sigurd Karsten
sen. 32 Aar, 13de Okt., Brooklyn, N. A.
Mrs. Margareth Moe Jdnassen. 18de
Oft., Tottenville, S. I. Mrs. Marie
Knndsen. 40 Aar, 21de Oft., New ?rt
N. ?). Margotete Louise Hansen, 15
Mbr.. 20be Oft., Brooklyn, N. U. Mrs.
Julie istub, 40. Aar, 15de Okt.. Jersey
City, N. I. Kaptein Olaf Chr. Trom
mestad. 16de Okt.. Brooklyn, N. A. Mrs.
Hilda Hanson, 22de Okt., Brooklyn. N.
U. Johmt Solum. 20de Okt., Brooklyn,
N. D. John Petersen, 30 Star, 19de
Oft.. Brooklyn. N. U. Mrs. Inga Han
sine Gravdahl, 34 Aar.'13de Oft.. Phi
ladelphia. Pa. Mrs. Carl Schilbred,
20de Okt.. Frankford, Pa. Wm. Jør
gensen. Philadelphia. Pa. Mrs. Olaf
Hansen. Roslindale. Mass. Mrs. Han
na Petersen. 36 Aar. 6te Oft., Brooklyn,
N. U. Harald Strand, 28 Aar. 9de
Oft.. Brooklyn. N. U. Thomas G. Knud
son. 22 Aar. Brooklyn. N. A. Mrs.
Mabel C. Anderson. Brooklyn, N. f).
Marius Olsen, 15 Aar, 18de Okt., Brook,
lyn, N. D. Ragnvald Brekke. 24 Aar,
lite Cft., Brooklyn."N. U. Alfred Jo
hansen, 49 Aar, 15de Oft., Brooklyn.
N. 9. Mrs. Anna Andersen. 51 Aar.
i 6de Okt.. Brooklyn. N. A Harry Pe
terson, Brooklyn. N.
9-
ger son, 39 Aar. 16b Cft., New Dork.
N. U. Mrs. ©undina Gundersen, 88
Aar. 2»de Okt.. Brooklyn, N. 9. SJlri
R. T. Kjerland. 85 Aar, Horrhwood, Ja.
Arthur Sampson, 30
Hope, N. D. John
Jaccckson, Keene, R. D. Henry Jensen,
Minot, N. D. Julius Berg, Lansford,
N. D.^ Simon I. Simons, 29 Aar, 17de
Okt., Rowena, S. D. John I. Harstad,
63 Aar, 13de Okt., Sand Creek, Wis.
Herbrand Simle, 26 Aär, 12te Okt.,
Fillmore Co., Minn. Osmund" Wilson,
57 Aar, Harmony, Minn. Otto A. Chri
stian jon, 17de Okt., Oakport, Minn.
Olaf Wold. 36 Aar, lobe Okt.. East
Grand Forks, Minn. Hans Samuel
son, 71 Aar, 18be Oft., Cottonwood,
Minn. Gunder Iversen, 82 Aar, New
London, Minn.,
I en Alder af 76
rug ett 3 it e ii a i o is al Foder-
htemational Harvester Company ol America
"How To Trap
Animals
NU BUTTERFLY
Minneapolis Separator Co,,
Kovar Quack Destroyer ani
Land Cultivator
TWO-TOOTH VIEW,S,01
THI R. E. OOBBOO., SI Peel, Mm.
314 VICTOR 10 LO W. Wå$-!I16T0«I. 0. C.
et«lrf*!e*«ab!
eta I («tt* og f»«n
Jen- eg Spsrtsvarer, S«we,
stfW««f,ei»ii8e 011«,

xml | txt