OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 21, 1918, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1918-11-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for,:h
!&•
&
e
v
No. 47. 32te Aargang.
Fm TgsKwnd.
Prins Maximilian siger, hans Freds
program blev kuldkastet ved For
slaget om Vaabenhvile.
Kjøbenhavn den 14de ^Nov. Ten
nye tyske Regjering er bleven organi
seret med følgende Kabinetsmedlem
mer: Premier-, Indre og Militær
minister, Friederich Ebert Uden
rigsminister Hugo Haase Finans-,
og Koloniminister, Philipp Scheide
mann Demobiliserings-, Transport-,
Justits- og Sundhedsminister, Wil-
'M helm Dittmann Publicitet, Kunst
og Literatur, Herr Landsberg So
cialprogram, Richard Barth.
Basel den 13de Nov. Et Telegram
fra Berlin siger, at Storhertug Wil
helm Ernst af Sachsen-Weimar har
abdiceret for at forebygge Borgerkrig.
Republiker er proklameret i Wiirh
temberg og Hessen, tilføieS der.
Ten nye Regjering i Vaden cr
dannet under Forsæde af Socialisten
Herr Ieiss.
Kjøbenhavn beit 18de Nov. Ar
beidere og Soldater har sat sig i Be
siddelse af det keiserlige Palads i
Potsdam, hvor Keiserinden, Kron
pri«sessen og endel andre Prinsesser
havde søgt Tilflugt, meldte et Tele
gram fra Berlin idag. Ten nye tysro
Regjering har udstedt sit første Te
fret erklærede, at militær* Disciplin
maa bibeholdes.
Kjøbenhavn den 13de Nov. Det
__ tyske Østerrig er af Statsraadet ble
vet proklameret en Del af den tyske
Republik, siger et Telegram fra
Wien.
Bern den 14de Nov. Et Telegram
fra Berlin melder, at den nye Regje-
.|j ring har proklameret sit Program.
Telegrammet tilføier, at Program
met indbefatter inaitge Mödifikatio
ner i Retning af Demokrati og Fri
hed, økonomis? og politisk.
V,
^^^^^^WMmMnonm^lWseKWr, a
Ofrene for Kampene de sidste Dage i
V
Berlin skal lægges i en fælles Grav
paa en Kirkegaard, hvor Ofrene for
Revolutionen af 1848 blev begravet.
x. Proklamationen kundgjør, at Be
1 leiringstilstanden er blevet hævet, og
f- at der skal være fuld Frihed for alle,
endog Regjenngsfunktionærer cg
Reformforellinger. Censuren, for
Theatrene indbefattet, er ophævet.
Der skal være Tale- og Pressefrihed,
Amnesti for politiske Forseelser, otte
Timers Arbeidsdag, almindelig di
rekte hemmelig Stemmeret med For
holdsrepræsentation for begge Kjøn
over 20 Aar.
Berlin den 14de Nov. Feltmar
schal von Hindenburg har udstedt en
Proklamation til den tyske Arme, af
følgende Indhold::
„Det stadig øgende Antal af vore
Fiender, vore allieredes Udmattelse
og den tvingende Krise i vort Lands
Proviantering har tvunget os til at
antage Naabenstilstandens haarde
Vilkaar.
I Henhold til Våbenstilstandens
Betingelser er vi nøM til hurtig at
vende tilbage til Fædrelandet, hvilket
er en svær Opgave. I vil aldrig
blive forladt af eders Feltmarschal i
N^den. Han vil altid stole paa eder."
Washington den 14de Nov. Den
tyske Kronprins er ankommet til Hol
land og er blevet interneret, blev der
officielt meldt til Udenrigsdeparte
mentet sent idag.
Kjøbenhavll -den t4de Nov. Blade
i Nordschleswig offentliggjør en Ap
pel undertegnet af 302 danske For
eninger forlangende, at Tyskland
ved Fredsunderhandlingerne stal af
gjøre det nordschleswigske Spørgs
maal paa Basis af alle Folks Selv
bestemmelsesret.
Basel den 14de Nov. Al Magt,
feln tilhørte den keiserlige Regjering
i tysk Østerrig, er gaaet over til
Statsraadet, der vil beholde demie
Resolutionen betegner tysk Øster*
-•-rig som en demokratisk Republik og
^en Del af den tyske Republik.
Underretning modtaget hev fra
^"Ungarn gaar ud paa, at Ärev Ka
rolyi, det ungarske Nationalraads
Præsident, har sagt, at Ritmæmea
Jit*-ri:
1
1$$ V
erklærede Tyskland Krig for, at tvinge
den tyske Feltmarschal von Macken
sen ttl at afvæbne- sine Soldater. Det
siges, at von Mackensen paaftaar, at
den tyske Republik ikke er en lovlig
Regjering.
Kjøbenhavn den 15de Nov. Tysk
Rømning af Polen, hvor der er Re
volution, er begyndt, blev der meldt
fra Berlin idag. Tyske Soldater og
.civil'e, der gjorde Optøier i War»
scl)Qii, blev afvæbnet og arresteret.
Berlin (via London), l6de Nov.
Udenrigsminister Solf har sendt føl
gende traadløse Telegram til Uden
rigsminister. Lansing:
„Opfyldelse af Paragraf 19 i den
engelsk-tyrkiske Vaabenstilsttmd —r at
tyske civile øieblikkelig skal sorlade
Tyrkiet —r vil foraarsage alvorlige
Vanskeligheder.
Det synes urimeligt, at ester Af
slutningen af en almindelig Vaaben
stilstand tyske Hospitaler for blinde og
forældreløse skulde blive nødt til at
stænge, foraarsagende nye Lidelser
for den kristne Befolkning.
Ten tyske Regjering anmoder Præ
sidenten om at skride ind til Fordel
for -tyske civile, der er igjen i TtH
kiet."
Washington, .13. Nov: Udenrigs
departementet har anmodet Tyskland
ont at henvende sig til alle allierede
i Meddelelser, der var af Interesse
(Fortsattes paa 2den Side.)
Id af Frankrige.
Te sidste' Rester as de tyske Armeer
over Grænsen. Belgierne i Be
siddelse af Antwerpen.
PariZ den 15de Nov. (Kl. 3. »O
Em.). Te sidste Rester af de tyske Ar
mecr har retireret over Frankriges
Grænse, blev det officielt oplyst i Ef
termiddag.
Tyske civile og militære Autorite
ter konfererede idag i Nancy med
Albert Tirman, Statsraad for Metz
distriktet, angaaende franske Autori
teters Overtagelse af Administrati)-
Ifølge Programmet skat Fxanff
m«ndene rykke ind i Metz Mandag,
kun sor militær Okkupation. Strass
burg vil blive okkuperet omkring den
25de November. Ten officielle Ge=
rem6ni..i Forbindelse med Tilbagele
vering af de „tabte Provinser" vi!
finde Sted den 1ste December.
London den 15de Nov. (Kl. 11.59
Fm.). Belgierne er i Besiddelse af
Antwerpen idag. ifølge efterretnin
ger modtaget her.
Vore Ndlkmn.
Syv Mill, til Czecho-Slovakkerne.
Nye Laan, saa de allierede n«
skylder os $8,178,976,000.
Washington den 16de Not)x Ame
rika understregede idag sin Anerkjen
delse af den czecho-slovakfle Nation
med et Laan af $7,000,000 til det
czecho-slovakske Nationalraad. Derte
er det første Tegn til, at de Forenede
Stater vil yde de undertrykte euro
pæiske Nationaliteters nye Regjerin
ger finansiel Støtte.
Samtidig kundgjorde Finansde
partementet Rekonstruktionslaan til,
Belgien, Frankrige og Italien. Bel
gien vil erholde yderligere $9,000,«
000, hvilket bringer dets Gjæld
de Forenede Stater op til $192,520,
000. Storbritannien blev idag til
staaet $200,000^000 Kredit, hvilket
bringer de'ts Gjæld til de
e
Foreneoe
Staters Regjering öp til $3,545,-
000,000.
Kredit blev givet Italien for $50,
000,000 idag, hvilket bringer dets
Gjæld til Amerika op til $1,210,
000,000.
Laanene til alle de allierede ud
gjør nit $8,178,976,000.
Det oplyses, at over $200,000,000
af disse sidste Laan vil blive brugt
her i Landet til Mad, Klæder og Ma
skineri for Rekonstruktionen. Italien
siges at have paalagt fine Repræsen
tanter her at kjøbe for $1,000,000
i Skotøi for civile. Storbritannien
vil kjøbe en hel Del Land brugs redska
ber.
Brandraa^b Panik 21 Bør»
dræbt. Madrig, 18. Nov .(pr. traad
løs til New Nork). 21 Børn blev
dræbt i et Kineniatograftheoter i
Cellaston, da en Tilskuer ^aabte
Brand udep Grund.
1 sC S'* *7
Foeh gjorde endel Mndringer. Tyst
land maa overgive ofic Ubaade
og slere Jernbanevogne.
Tysklands Wnner om Mad. Tys?
Rømning af Rusland udsættes.
Bange for Bolshevismen.
Washington/ 13de Nov. Arbeidet
med at samle tyske Krigsskibe i ett
Havn, der skal bestemmes af de allie
rede, vil snart blive begyndt. Som
endelig amenderet kræver Baaben
stilstanden, at Tyskland skal overgive
alle sine Undervandsbaade, ogsaa de
store Ubaadkrydsere og Minelæggere.
Det forlyder, at dette vil betyde, at
Tyskland afgiver ca. 200 Ubaade iste
denfor 160, som oprindelig forlangt.
Ten amenderede Vaabenstilstand
offentliggjort i Udenrigsdepartemen
tet igaaraftes forandrede Enkeltheder
med Hensyn til Tid og Antal, men
ikke de almindelige brede Principer.
Tet viser sig, at 150,000 istedenfor
50,000 Jernbanevogne skal overleve
res. i det rømmede Territorium og
Tysterne maa opgive 25,000 isteden
for 30,000 Mitraljøser. Tyske Trop
per i Østafrika maa rømme, ikke over
give sig. Tysk Rømning af Rusland
udsættes indtil saadan Tid, som de
allierede finder er sikker i Betragt
ning af den indre Situation. Andre
Betingelser ændres lidt og der giøres
smaa Indrømmelser for Rationering
af Tyskland i Forbindelse med de al
lieredes Beslaglæggelse af Jernba
nerne.
Atten af de Artikler, forti oprinde
lig blev formet af det øverste Krigs
raad og blev oplæst af Præsident Wil
son for Kongressen, blev forandret
under den indskrænkede Myndighed
ril Forandring, som blev g^vet den
øverstbefalende i Underhandling med
de fiendtlige Udsendinger.
,/ Udenrigsdepartementet Midtog
igaar og offentliggjorde dtUi^Smen
derede Artikler med den Forklaring,
om, hvordan ZEndringerne kom
istand. Øiensynlig er de fleste blevet
gjort ifølge Bønner fra de tyste Tals
mænd, skjønt flere ved Siden af de
vedrørende Ubaadene gjorde Betin
gélserne niere drastiske end før.
Washington den 13de Nov. (Af
Robert I. Bender). Præsident Wil
son ér rede til at tage under „gun
stig" Overveielse Spørgsmaalet om
at forsyne Tystland med Proviant,
dersom han kan forsikres om, at Or
den opretholdes der. Tette Svar ?r
blevet sendt til Tyskland paa dets
Bøn om Mad. Den eneste anden
Betingelse var, at der maatte sørges
for en ligelig Fordeling.
Præsident Wilson og de allierede
Diplomater udverler Anskuelser an
gaaende den sorestaaettde Fredskonfs
rens. Det fornemstes den interna
tionale Situation idag er Tysklands
Begjæring om en snarlig Fredskon
serens, saa det kan styrke sin nye Re
gjering og reducere Muligheden for
en vild Revolution, naar Soldaterne
kommer tilbage.
Præsidenten hævder, at Orden
maa gjenoprettes inden Centralmag
ternes Lande, før der kan være nogen
Fredskonferens. Det antages der
for, at Konferensen neppe bliver holdt
før om to-tre Maaneder, kanske læn
gere.
Imidlertid er Blokadeartiklen i
Betingelserne for Vaabenstilstand
blevet amenderet, saa den indbefat
ter den nødvendige Proviantering as
Tystland under Vaabenstilstanden.
Af Betydning er ogsaa Beslutnin
gen om ikke at tvinge Tyskerne til at
trække sig ud af Rusland strax. Anar
ki hersker i Rusland, og det indsees,
at med Tyskernes Fjernelse vilde
Bolshevikernes Omraade i Rusland
udvides og Antallet af Malkontenter
blandt de hjemvendende Armeer øges.
Troppetransporten stanset. Wash
ington den 18de Nov. Nogle faa
Sanitetsafdelinger og Intendantur
mænd blev sendt over Havet i sidste
Uge efter Afslutningen af Vaaben
hvilen, men alle Forsendelser selv
af Hjælpetropper er nu stanset, sag
de Krigsdepartementet idag. Man
agter ikke at sende flere Tropper over
Havet og naar undtages ovennævn
te er ingen Afdelinger blevet sendt
siden Afslutningen af Vaabenhvilen,
blev der sagt.
k
4 Ac
=«. feår Ve
Præsident Wil sov og Premiermini
ster Lloyd George fuldstændig
enige om (Mmdprinciperne.
Det fornemste Fredsproblem „Ret
færdighed udcGHævn eller Grisk
hed". ReklMruAionsplaner^
Washington, 14de Nov. (Af Ro
bert I. Benders Præsident Wilson
og Lloyd George staar fuldstændig
enige angaaende Äet fornemste Freds
problem ^Retfærdighed uden
Hæon eller Gristhed". Tamtidig ut
arbeider begge Sationer, hver for sig
men i mange Henseender pda samme
Grundlag, Plo^r Rekonstruk
tion. & py
Som det frérngaar af Lloyd
Georges sidste Udtalelser og som vel
bekjendt sra Præsident Wilsons Ta
ler vil Tanken Iii. et Nationernes
Forbund blive hivet «t bred Plads
ved Fredskonferencen. Lloyd George
staar sammen Ged Præsidenten paa
hans fjorten Wedsprinciper. Sær
lig Vægt blivechbaade af den britiske
Premierminister og' den amerikanske
Præsident lagt vaa, at den store Fred
maa gaa fri f|r „Hævnens og Be
ærlighedens Hde WMzchsige Tan
ker". Jy
Baade LlohWTeor ge dg rtef i den
ten har det ni! travelt med Rekon
strnktionsplanex) Lloyd George har
erklæret sig for Foranstaltninger, der
vil bringe Folk i Hus, Fastsættelsen
af Mindstelønmngzr, Formindstning
af Arbeidstides og for et mere in
tenst Jordbrug
Præsident Wilson Wr endnu ikke
udtalt sig om Fremtidens Program,
men har under Overveielse at ned
sætte en Rekonstruktionskommission.
Tisse britiske og amerikanske Platter
er en Tel af den store Kamp for at
modarbeide Bolsjevismen i Verden.
De store Forrelningskorporationer
vil gjerne lære Stillingen at kjende.
Arbeiderne vil vide, hvad Fremtiden
tr
fremholdt i U 93rev, som Præsiden
ten har strevet til de Forenede Sta
ters Handelskammer, hvori han paa
peger Nødvendigheden for et System
med Hensyn tiL Annullering af
Krigsleverancer 5g Overgangen fra
Krigs- tik Fredsforhold i Industri
erne.
-V
London, 14de Nov. Pretntermv
nister Lloyd George erklærede i en
Tale her den 11te November, at han
er i Favør as et Nationernes For
bund og imod en Freb grundet paa
Hævn.
„Et af de fornemste Spørgsmaal
ved det forefiaaeudc almindelige Valg
bliver Fredsslutningens Art," erklæ
rede Premierministeren. „Paa hvil
ket Grundlag stal Freden sluttes?
Skal vi falde tilbage til den gamle
Kappestrid mellem Nationerne, Na
tionalhad og Kaprustning, eller stal
vi indføre Fredsfyrstens Regimente
paa Jorden? Hvad er Vilkaarene
for Fred?^De maa omfatte et For
lig, der i fin Grund er retfærdigt.
Intet Forlig, der er i Strid med den
evige Retfærdigheds Principer, bli
verJvctrig.
„Vi maa ikke tillade Hævnfølelsens,
Begjærlighetens eller Griskheden?
Nand at kuldkaste Retfærdighedens
Grintdprinciper."
Lloyd George sagde, at Nationer
nes Forbund nu var mere nødvendigt
end nogensinde og paapegede, at de
Tilstande, som herskede paa Balkan
før Krigen, nu gjælder for omtrent
to Trediedele af Europa.
„Et stort Antal as smaa Nationer
er blevet gjenfødt i Europa, og disse
vil kræve et Nationernes Forbund til
at beskytte dem mod ærgjerrige, rov
lystne Naboer," erklærede han. „Es
ter mit Skjøn er et Nylonernes For
bund absolut væsentligt for en varig
Fred. Vi^ gaar til Fredskonferensen
for at giøre Nationernes Forbund til
en Virkelighed. Jeg er ett af dem,
som tror, at uden Fred fan vi ikke
have Fremskridt."
Hordftjwlv. Rom dett 16de Nov.
(Forsinket.) Mindst 10 Personer
blev dræbt og mange saaret^. som
Følge as Jordffjælvet i Siene og
Forli Tirsdag og Onsdag, erfarede
man idag. Assisterende Minister for
offentlige Arbeider Aevito er rejst til
Jordstjælvzonen.
»i
"1* Jcf*' I 3
-".J1'tfZiS
1
msr\ fsz" i .- c- 7
2fc£u ^•es- *-w£å
v
Prohibition under Krigen, og indtil
Afmønstringen er fuldført, rode
lig vedtaget af Kongressen.
Washington den 12te Nov. Pla
ner for Kongressen til Løsning af
Problemer, der opstaar som Fø^ge
af, at der saa pludselig bliver Fred,
var under informel Drøftelse idag
blandt Senatets og Husets Ledere.
Blandt andet diskuteredes Mulighe
den af en midlertidig Udsættelse af
Krigsskatlovens Vedtagelse.
Medens et omfattende^ Program
for administrativ Omordning imøde
sees fra Præsident Wilson i hans
Budstab ved Aabningen af Kongres
sens nye Session i December, tænker
Lederne paa at handle i Mellemti
den i flere Spørgsmaal, særlig med
Hensyn til Besparelser i de offentlige
Udgifter.
Hvad der Mide gjøres med Krigs
statloven, blev drøftet af Senatets
Finanskomite, hvor der var almin
delig Stemning for Udsættelse ial
fald en Uge eller ti Dage, til det bli
ver afgjort, om nnødeseet Indskrænk
ning i Udgifterne i de exekutive De
partementer vil berettige til eii Ned
sættelse af Skattet arterne.,
Regjeringens Udgiftcrfor Finalts
aaret, som ender den 30te Juni 1919,
vil beløbe sig til mellem 22 og 23
Tusind MillionerDollars, sagde
Formand Kitchiit af Husets Née
ringskomite efter en Konferens med
Senator Simmons. Han tilføiede,
at kanske 8,000 Millioner tit i Bonds
maatte sælges.
Den demokratiske Leder, Mr. Sit
chtn, meddelte idag, at Champ Clark
vilde blive den demokratiske L^der i
næste Kongres. Mr. Kitchin sagde,
at han ikke ventede at træde af font
Medlem af Næringskomiteen, hvor
Medlem, men det altid var Skik,
at Speakeren blev Minoritetens Le
der ved Forandring af Partikontrol
len i Huset.
Washington den 19de November.
Ten nuværende Session af Kon
gressen vil blive afsluttet Thorsdag
i dettne Uge ifølge ett Ordning, som
blev truffet af demokratiske og re
publikanske Ledere for Senatet og
Huset. Dette forebygger, at den nu
værende Session, der begyndte ved
Nytaar, smelter sammen med den
tredie og sidste Session af den 65de
Kongres, der aabnes den 2dén-^Te
cember, og Medlemmerne vil derved
faa Anledning til at erholde Mile'
godtgjørelsen for Reisen til og fra
Hjemmet.
Man enedes om Afslutning .5f
Sessionen paa Thorsdag, efteråt Se
natets Finanskomite var kommen til
det Resultat, at dett ikke kunde rap*
portere den nye 6,001 Millioner
Dollars Skättelov inden Tiden for
Aabningen af den nye Session.
Med Senatets Expedition igaar
af den for Krigstiden gjældende
Forbudslov, der gaar til Præsiden
ten paa Thorsdag efter at være for
melt undertegnet af Vicepræsident
Marshall og Speaker Clark, blev
Sessionens mest presserende gjenvæ
rende Sag fuldført.
Medens Kongressen er' ajonrnc
ret, vil Senatets Finanskomite sort
sætte Revisionen af Skatteloven i
Overensstemmelse med Finansmini
sterens Henstillinger, og Husets Ko
miteer vil begynde paa Udarbeidelse
af næste Aars Bevilgninger. Ta
Departementernes Overstag blev fo
retaget under Forudsætning af &rU
gens Fortsættelse, har Lederne i
Kongressen betydelige Afkortninger
for Øte.
En Underkomite af Husets Bc
vilgningskomite paabegynder strax
Afhøringsmøder for den saakaldte le
gislative, exekutive og judicielle Be
vilgningslov, og Flaadekomiteen be
gynder samtidig paa den aarlt^e
Flaadebevilgningslod. Flaademini
ster Daniels har anbefalet Kongres
sen at lade denne Bill føre et Total
beløb af 2,400 Millioner Dollars
men man venter at se dette Beløb ad
skillig formindsket.
Da praktist talk ingen ydertlgeire
Forretning af Vigtighed forclaa for
A ew «z£ tir
$"p ,*-2
_^r T"
-4*
V i 1 W W w* I
s
Minneapolis.. Minn., T-.sr^ dag den 21de November 1918. (Emigrantens 67de, Budstikkens 46de, Nordvestens 38tc Aargang).
4-
... .-V
-_V 'W-
i" Sr*
Kongr^sen nu, ajournerede begge
Huse igaar til Thorsdag.
Senatet vedtog igaar Könferens
rapporten til den saakaldte „War
Time Prohibition Bill", og den
gaar altsaa nu til Præsidenten. Den
lange Strid angaaende denne Sag
endte, da Senatet frafaldt et Amett
dement imod „Rent Profiteering',
syrn Huset undlod at gaa med^aa.
Den mi vedtagne Prohibitions
tov .er i Form af et lovgivende Til
hæng til en extraordinær Bevilg
ning slov, der foreskriver Anvendel
se" as omtrent 12 Millioner Dollars
for at stimulere Landbrugsproduk
tionen.
Forbudslovgivningen er af vægtig
Betydning i Forbindelse med dett fo
religgende Skattelov, hvis Forfatte
re beregner et aarligt Indtægtstab
af over 1,000 Millioner Dollars for
Regjeringen som Følge as Forbuds
lovgivningen indbefattet Proviant
styrets Ordre om Stansning af Øl
og Vjntilvirkning dett 1ste December.
George H. Moses af Nem Hamp
shire blev igaar taget i Ed som Med
lem af Senatet efter ett starp Debat,
i hvilken Formand Pomerene af Se
natets Valgkomite sorsøgty at faa
Handlinhen udsat, medens Komi
teen forestog Undersøgelse af Be
skyldningerne for-Uregelmæssigheder
ved Valget i New Hafltpshire den 5te
November.
Nrigens Rostende.
$200,000,000,000 for samtlige krig
førende. Amerika har betalt om
kring 10 Procent af det hele.
London deit 1Äde Nov. Amerika
har betalt omtrent 10 ProWch af
Krigens hele Kostende.
Ifølge Opgaver offentliggjort af
den føderale Reservekommission ko
ster den store Krig samtlige krigfø
re,tde ca. $200,000,000,000. Da
Fjendtlighederne endte 11te Nov.
havde denne Nation udbetalt forft
egne Krigsomkostninger og Laan til
d^ ^medfokbundne i Ka»we.n |21
800,000,000, ifølge uofficielle Op
gaver fra Finansdepartementet.
Størrelsen af ^Verdens Krigsgjæld
kan bare skjønnes af de vældige Ren
ter, som Nationerne maa betale i
Aarrækker fremover, siger Finans
departementets Embedsmænd. Af
dette Lands Andel i Omkostningerne
vil Renten beløbe sig næsten til
$780,000,000 aarlig. Endel af dette
opvffies imidlertid ved Renter, som
de allierede vil betale de Forenede
Stater paa Laan, de har faaet. Dis
se Laan beløber sig til $7,912,976,
000.
Sammenligning af de forskjellige
Landes Gjæld før Krigen viser og
saa, hvordan de krigførende Natio
ners Gjæld er steget. I 1914 havde
de syv fornemste Nationer, der" blev
indviklet i Krigen, en samlet Gjæld
af under $10,000,000,000, 'ifølge
Opgaver fra Føderal reserven. Gjæl
den var ved Udgangen af 1915 steget
til $26,000,000,000, ved Udgangen
af 1916 til $38,000,000,000 og ved
Midten af 1917 til $60,000,000,
000.
Skjønt de Forenede Stater var
bare 19 Maaneder i Krigen var dets
Udgifter, Laan indbefattet, omtrent
saa store som nogen anden Nations
efter fire Aars Kamp.
Norges sckibstab.
Norge har tabt 831 Skibe paa te.
1,125,000 Tons under Krigen.
1,120 Mennesker omkomne.
Londan
14de Nov. Norge tabte
under K tigen 831 Skibe paa tilsam
men næsten 1,125,000 Tons, ifølge
den officielle Statistik. Desuden blev
33 Skibe paa omkring 69,000 T«ts
niere eller mindre ramponeret af ty
ste Undervandsbaade. 1,120 Men
nesteliv gik tabt ved disse Torpede
ringer.
United War Woz^k Kampagnen.
New Aork den 18de Nov. United
War Work Kampagnewndet naaede
$100,000,000 Stærket idag og Slam*
Pag nen fortsættes med Kraft for
snarlig at blive færdig med Indsam-1
»t "r -t Jfc ^V*5 '-ff
1
**'•%'w"1"*1
r-.-sr^Tf
*"3. -«•?.*.. k...Z. J..
1
Tilsalgs. HviS De har nogets fem
Te Luster at fælge, fay indp»? ef
toet Avertissement under „XiS*
salgs" i „Minneapslis Tidende".
JL
Til Uredsmodet.
Præsident Wilson vil deltage i Freds
konferensen. Bil se Rationerne»
Forbund virkeliggjort.
Maaste dets første Præsident. Hvem
bliver den republikanffe Repræ
sentant i Delegationen?
Paris den 18de Nofc- En Modta
gelse uden Sidestykke i Historien vil
blive gi^et Præsident Wilson i Euro
pa. Franskmændene kalder ham
„Seirens Maijjd", „Fredens Mand'"
og „den Mand, som vandt Frihed for
Menneskeheden". Han er bleven me
re end en Personlighed han ér
bleven et Symbol. Man venter ikke,
at hatt bliver længere end Fred3
konferensens første Møde, der veittes
at ville finde Sted i Midten af De
cember.
Washington, 19de Rov.' (Af Ro
bert I. Bender-.) Amerikas Idealer
til Istandbringelsen af en varig Fred
vil blive omtalt ved den store Fred5
konferens af Præsident Wilson selv.
Idet han fætter tilside al Præcedens,
har Præsidenten erklæret, at han vil
afrejse til Frankrige tidlig i Decem».
ber for at tage virksom Del i For
handlingerne i Versailles. Han vil ».
blive ledsaget af Mrs. Wilson og filt
Læge, Admiral Cart) T. Grays?«.
Sekretær Ttlmulty vil maaste forbli-,*
ve her for at bistaa Vicepræsidettt
Marshall i Varetagelsen af Embeds
pligterne, dersom Marshall bliver
Endstjønt Præsidenten ikke' tit J/
være istand til at deltage under hele v
Konferensen, vil han være med i
Trøftelsen og Ordningeit af Freds«,
traktatens,
ester overlade Ledelsen af AMtMO
Del i Forhandlingerne til.de^ameri^
kanske delegerede, der vil ledsage,
ham.
Præsidenten ofrer nu megen Om
tanke paa Telegationen. Han vilde
helst, at den væsentlig skulde bestaa af
Medlemmer af hatts Kabinet, af
hvem de mest indflydelsesrige i
Formningen af dett amerikanske Re
gjerings Udenrigspolitik har været
Lansing, Baker og Houston. Ter
bliver mindst én Republikaner i De
legationen. Hans Raadgivere paa
peger, at han bør vælge en Republi
kaner, der har været i Sympathi med
hans 14 Fredsprinciper, der er ble
vet vedtaget af de allierede font deres
egne. Ledende Republikanere, der
kunde tænkes som habile til Hvervet,
som forhenværende Præsident Taft
og andre, har været med at angribe
disse Principer under Valgkampen.
Hverken Charles Hughes eller Elihu'
Root var med i disse Angreb, og det
cr muligt, at en af dem vil blive
valgt af Præsidenten som den repu
blikanske Repræsentant. Andr? kror,
at han vil vælge Repræsentanten
blandt den progressive Fløi af det re
publikanske Parti, og i denne Forbin
delse nævnes Senator Borah.
Influenzaen krævede flere Ofre
end Krigen. Washington den 17de
Nov. Influenza-Epidemien i de
Forenede Stater foraarsagede flere
Dødsfald end Dødsfaldene as alle
Aar fager i den amerikanske Expedi
tionostyrke fro den første Troppeaf*
delings Ankomst til Frankrige til Fj
endtlighedernes Indstilling Denne
Oplysning fra Censusbureauet ida,3
var baseret paa uofficielle Overslag.
Epidemiens Ofre her i LandH an
slaaes til 78,000 og Antallet af døde
i de amerikanske Expeditionsstyrkcr
til mellem 40,000 og 45,000.
2,5 32 amerikanske Krigsfanger
løsladt. Paris den 14de Nov. Over
2,532 amerikanske Krigsfanger i to
fte Fangeleire blev løsladt øieblikke
lig efter Undertegnelsen af Vaaben
stilstanden, ifølge de sidste Opgaver
?ra
lingen. 26 Stater har subskriberet! Schweiz. Dette Tal indbefatter alle
føle fin oprindelige Kvota paa Basis Amerikanere taget tilfange op til Ilte
af $170,500,000'for hel^ Landet.- November. Man regner, at,, bare
Andre Stater meldes at have Pia nogle faa hundrede Amerikanere M?
rier om at tegne mere end sit Slpota. i blev taget tilfange efter den^
det atnerikanste Røde Kors i
•Cf#
r-
1
den ansvarlige under Præsidentens
Fravær.
Kun nforndseede Begivenheder K
Centraleuropa vil itu forandre Pia«
nen ont Samling af Fredskonferen» »2,
Jett midt i December, og Situationen
herhjemme tienteö ikke at ville lægge
nogen Hindringer iveien for Præfv K
dentens Plan om at tage Del.
'f
1
tt I
y —æ

Published and distributed under
permit (No. 69) authorized by the
Act of October 6, 1917, on file *t the
Post Office of Minneapolis, Minne»
sot*»
By, order of the President,
^A. 8. BURLESON,
... I' Postmaster General.
Nyt 5dabinet med Sols som Uden
rigsminister. Republiker prokla
meres. Bon Tirpitz' Flugt.
Magt, indtil Konstitutionssorsainlin
gen har istandbragt en Forfatning,
«siges det i en Resolution vedtaget of
Statsraadet i Wien.
Kongressens lange Session asjluttet.
-©idfte Session af denne Kongres
aabnes den 2den December.

xml | txt