OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 21, 1918, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1918-11-21/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

10
Professionelle Annoncer.
Dr. John Lyng, kirurgiske Sygdamme,
605-6 Masonic Temple. Kontortid 2-5.
Tr. Wang død. Ester flere Aars
Sygelighed er Dr. Alfred M. Wang
den 13de ds. afgaaet ved Døden i sit
Hjem, Go llth Street S. Dr. Wang
var født i Norge 18G1. Familien
forlods Norge, da.hair endnu var
Varn, og fæstede Bo forskjellige Ste
der i Udlandet. Længst varede Op
holdet i Kjøbenhavn. Under et Op
hold i Italien studerede Wang i Rom
og erholdt fin Studenterexamen ved'
Elyseet. Han reiste derpaa tilbage
til Norge og studerede ved Kristiania
Universitet, hvor han tog Andenexa
rrteii. Kort efter udvandrede han til
Amerika. Efter at have erholdt me
dicinsk Uddannelse ved Northwestern
Universitet i Chicago nedsatte han
sig i Milbank, S. Tak., som Læg.'.
.Efter at have praktiseret der nogen
Aar reiste ha» til Europa og fortsat
te sine lægevidenskabelige Studier i
Dresden, hvor han traf den Kvmd.',
som blev hans Hustru, samt i Berlin,
Wien og Paris. For vel 25 Aar si
den slog han sig ned i Minneapolis.
Aoruden Enken efterlader han sig en
Søster, Mrs. E. D. Vanreth i Chi
cago.
Dr. Wang tilhørte Nordlyset Log!',
Sønner af Norge, .Knights of Co
lumbus og Hennepin County Lcege
forening. Begravelsen fandt Sted
den 15de ds. paa den katholfke St.
Marys Gravplads.
Dræbt i Krigen, Løitnant Henry
O. Moe af det 2!ide Infanteri, Søn
af Mr. og Mrs. John O. Moe, 503
Ontario Street SE., blev dræbt i
Kamp den 5te Oktober meddeles i et
Brev, som Forældrene har modtaget
fra hans Generalmajor, John E.
Lejeune. General Lejeune siger, at
Løitnant Moe havde udvist stor Tap
perhed han anførte sin Trop gjen
nem en Maskinkanonild i et Angreb
paa Fienden, da han blev rammet.
Den dræbte Løitnant sik sin Offi
cersuddannelse ved Fort Sheridan.
Han var tidligere assisterende Kasse
rer i County State Bank i Rice Lake,
Wis.
Allen Anderson, som havde fit
Hjem hos Ole Solheim, 2650 Girard
Ave. N., er drcebt i Krigen.
Menig Elmer L. Jensen af 14dc
Pioneer Infanteri og Søn af Mr. og
Mrs. L. Jensen, G15 Russel Ave.
Æ., døde as Saar han fik i Kamp for
nogle Uger siden. Han blov 28 Aar
gammel.
Soldat død af Lungebetændelse.
Trygve Johnson, Søn af Mr. og
Mrs. Julius Johnson, 2630 Chicago
Ave., døde af Lungebetændelse den
'14de Oktober, da han med sit Kom
pani var paa Vei fra England til
Frankrige. Hans Lig blev under
fuld militær Honør sænket i Havet.
Trygve Johnson blev 30 Aar
gammel. Han overleves af Foræl
drene og to Søstre, Lucy og Dagny.
Han havde i flere Aar været ansat i
sin Faders Forretning, Central Fur
niture & Carpet Company, 312—
314 20th Ave. N.
Indmeldelser til Officersskoler.
Military Training Camps Associa
tions Kontorer for Indmeldelse af ci
vile til Officersskolerne og til Motor
Transport Korpset er lukket ifølge
Ordre fra Krigsdepartementet. In
gen flere Indmeldelser af civile mod
tages. Et større Antal Minneapolis
Mænd, som havde^indleveret Ansøg
ning om Optagelse ved Officersskoler
og som afventede Ordre, er bleven
underrettet om, at de ikke kan anta
ges og at de er fritaget fra videre
Forpligtelser.
Takkegndstjenester i Anledning
Amerikas og dets- allieredes Seir
over Tyskland og dets allierede hold-
Søndag i Byens Kirker. Ter par
fremmødt store Forsamlinger. Et
Program af Sang og Skriftlæsning
specielt passende for Anledningen
'var udarbeidet.
Mrs. S. jP. Dahl, 3421 Cedar
Avenue, døde Lørdag i en Alder af
85 Aar. Hun efterlader sig tre Søn^
ner, Ole Taljl i St. Louis og Haa
kon og Markus Dahl i Minneapolis.
Afdøde kom her til Bt)eit fra ?rskog,
Norge, for
60
Aar siden.
'r $4,000,000 f£il indsamles i Hen
nepin Couuch til Velgjørenhedsorga
msationer. Fra 2deft til 9de Tec. af
holdes i Minneapolis og Hennepin
fcoimit) den mest omfattende Kam
pagne, som nogensinde har fundet
Sted her. Tet er „1919 War Chest"
Kampagnen for Indsamling af $4,=
000,000 til syv Organisationer, som
arbeider blandt Soldaterne, og. til
over et halvt Hundrede lokale Velgjø
I renhedsorganisationer.
^Istedenfor som hidtil at afholde
særskilte Kampagner, iaar 21, for at
samle Midler til denne eller hin Or
ganisdtions Arbeide, har mart i Min
neapolis besluttet at siaa alle de lo
kale Velgsørenhedsforeningers Pen
geindfamlinger sammen' med „War
Chest"-Kampagnen.
Tet amerikanske Folk vil ikke glem
me sine Gutter i Militærtjenesten, nu
efteråt Gutterne har fuldendt sit store
Værk, til' hvis Gjennemfsrelse de
havde forladt sine Hjem, sit Arbeide
eller sin Forretning, og havde givet
sig selv, rede til at nedlægge sit Liv
om nødvendigt. Tet vil tage Tid,
Tør „Gutterne" kommer hjem. Men
medens de opholder sig i Militærlei
rene og venter paa Hjemreisen, vil
der blive sørget godt for dem af Fol
kene hjemme, faa Gutterne skal faa
have det godt og Hjemlængselen ikke
blive for stor for dem. Ved Siden af
at sørge for Gutterne under Tenwbi
liferingen, er der ogsaa meget andet,
til hvilket der trænges Hjælp af det
amerikanske Folk. Paa de af Krigen
herjede Egne maa der udføres meget
Arbeide der maa skaffes Hjælp til
nødlidende. Hjælp til at bygge op det.
ødelagte.
Tet amerikanske Folk tiet), hvad
Slags Arbeide, det Røde Kors, A. M.
C. A. og lignende ^Organisationer har
gjort og gjør for Soldater og for
nødlidende i de af Krigen herude
Egne. Tet er' Velgørenhedsarbej
der? som Folk vil give til, og det es
ter bedste Evne.
Dræbt i Krigen. Botolf Thomp
son blev dræbt i Krigen i Frankrigs
den 29de Oktober. Han var fra
Grue i Solør. Han Pleiede at arbei
de i Minneapolis om Vinteren, naae
han ikke var paa fin Farm i Van
Hock, N. D. Han var kun nogle faa
Uger i Camp Dodge, før han blev
sendt til Frankrige. Han har flere
Brødre her i Landet. Hans Broder,
Peter Thompson, bestyrer hans
Farm. Han har ogsaa Fader og
Moder i Norge.
Broderen Peterjfortællcr, at han
netop fik Telegram om Botolfs Død
da han med mange andre Mandag
var ude for at feste i Anledning Kri
gens Slut. Botolf skildres som en
kjæk Solung og cit god Amerikaner.
Fort Entiling Militærhospital.
Major A. Schuyler Clark, Komman
danten ved Fort Duelling Militær
hospital, har modtaget Underretning
om, at 150 saarede Soldater vil bli
ve sendt til Hospitalet fra Camp
Todge Hospital og at 133 Soldater
vil blive sendt hid fra Newport News,
hvorhen de er ankommen'paa Hjem
reisen fra Frankrige. Flertallet af
Mændeile, som sendes til Fort Snel
ling Hospital, er hjemmehørende i
Minnesota, South Takola, North
Takota og Montana.
„Krigskkassens Time". Omkring
i 3,000 Hjem i Minneapolis skal der
den 26de November fra. Kl. 8 til 9
Aften afholdes patriotisk Møde til
Fremme for Kampagnen for „Krigs
kassen", Indsamlingen af Midler til
do Organisationer, som arbeider for
Soldaternes Vel samt til de over et
halvt hundrede lokale Velgørenheds
organisationer. Minneapolis og Hen
nepin Countys Kampagne afholdes
fra 2den til 9de December.
Norfle Kryner. Vi har for at ef
terkomme manges Ønske besluttet os
til at optage som en Tel as vor For
retning K jøb og Salg af Kroner. Vi
udsteder Verier paa Bank i Norge til
laveste Kurs, og vi kan ad telegra
fisk Vei sørge for. Udbetaling i
Norge, hvor hurtig Expedition er
nødvendig. Skriv til eller besøg
.H-vbe^c G»., 123 S. 3rd St., Minne
apolis, Minn..—? Avertissement.
Fundet skyldig i Drab. Fred W.
Simmons, der var anklaget for
Mord i første Grad for at have skudt
og dræbt Carl Nelson i John Mc
lines Saloon paa Washington Ave.
S. om Aftenen deit 5te Oktober, blev
af _en Jury i Distriktsretten fundet
skyldig i Drab i første Grad. For
svaret gik ud paa, at Simmons skjød
Nelson i et Anfald af Sindsforvir
ring.
Speidcrgutterne. Jfjor Høst satte
Ludvig S. Dale, Minneapolis' Spei
dergutchef, som Maal for Organisa
tionen i Minneapolis at fordoble
Medlemsantallet i 1918. MaaH
&r allerede naaet. Fra 804 Speider
gutter if jo er Antallet boret nl
1,711. Betydningen af denne Væxt
vil blive forftaaet, naar det betæn
kes, at Hvervningen af M.dlemmec
ikke bestaar bare i at tegne dem paa
en Liste, men at Gutterne maa gjen
nemgaa et helt Kursus, hvorunder
de aflægger Prøver paa sin Overhol
delse af Spejderløftet: „at gjøre mm
Pligt mod Gud og mit Land og at
adlyde Speiderloven at hjælpe an
dre til alle Tider at holde mig selv
legemlig stærk, aandclig Vaagen og
moralsk ordentlig." I de forfkjelligi
Krigsvirksomheder har Gutterne ta
get flere betydelige Lørt. De har i
Aarets Løb, oplyses det i en Rapport,
arbeidet S,500 Timer for det Røbe
Kors, uddelt 1.000,000 Plakater og
Ciréulærcr for Organisationer i
Krigsvirksomhed, taget Bestillinger
for omkring $35,000 i Krigsfparc
mærker, taget virksom Del i Arbeidet
for Frihedslaanene og udført en h-'l
Tel Arbeide, hvis Udførelse kun har
været mulig ved saaledes at udnytte
den organiserede Gutteenergi.
Satt Christianson faar Ros for
ndvist Tapperhed. Korporal Oscar
C. Christianson af Batteri F, 151de
.Feltartilleri, Søn af Barber O. Chri
stianson, 2211 22nd Ave. S., er af
fin Oberst, George E. Leach, bleven
hæderlig omtalt for udvist Tapper
hed i Kamp.
„Under en voldsom Granatild bi
stod han med at istandsætte Telefon
linier og med al vedligeholde vigtig
Telefonforbindelse. Hatt er at rose
for fremragende Tapperhed og Selv
opofrelse," heder det i en Ordre fra
Regimentets Kommandant.
Oscar Christianson lod sig hverve
til 1ste Minnesota Feltartilleri, mi
det 151de Feltartilleri, -et Par Tage
efteråt Amerika gik ind i Krigen.
Han er nu forfremmet til Korporal.
En ældre Broder, Hilnter B. Chri
stiansen, er ogsaa i Militærtjeneste.
Militærlæge død i Frankrige. Løit
nant Oscar M. Klingen, Søn as Mr.
og Mrs. K. Charles Klingen, 2007
7th St. S., døde den 16de Oktober
Paa Militærhospital No. 26 i Frank
rige, hvor han var ansat som Læge.
Løitnant Klingen fif fin Lægeexa
men fra Minnesota Universitet. Han
var. ansat ved Universitetets Læge
stab, da han søgte om Permis
sion fur- at slutte sig til Min
nesota Universitets Hospitalskorps,
som i Juni blev organiseret og under
Ledelse af Major Arthur A. Law
drog til Frankrige.
Afdøde blev angrebet af Influen
za, der udviklede fig til Lungebetæn
delse, med Døden tilfølge.
Ved Siden af Forældrene overle
ves Dr. Klingen af tre Brødre, Al
bert og Richard i Minneapolis, John
Minn., og en Søster, Mrs.
til
Tilbage paa Skole«. Ester -om
trent fem Ugers uventet Ferie vendte
Byens 60,000 Skoleelever i Man
dags tilbage til Skolen. Ferien kom
som Følge af den her i Byen herjende
Influenzaepidemi, som Sundhedsvæ
senet sandt bedst kunde bekjæmpes,
hvis Skoler, Kirker, Theatre og of
fentlige Forsamlingslokaler holdtes
lukket for at forebygge Forsamlinger
af Folk.
Soldat fundet bød. Korporal
Clarence A. Knutson, hjemmehøren
de i Badger, Iowa, blev Fredag
fundet død i Nicollet Hotel. Han
var paa Veien fra Camp Vancouver,
Portland, Ore., til sit Hjem, sendt
hjem som syg. Han blev ledsaget
paa Reisen af Sergeant George
Smith.
Aviatikerffoleu i Overland Vyg
ningen. Den fra Washington mo-)
tagne Ordre om Nedlægning af Avia
tifcr-Mckaniker Skolen i Overland
Bygningen i Midway Distriktet og
Flytning tit "Kelleg Field i Teras er
paa Anmodning af Forretningsinter
esser i Tvillingbyerne holdt tilbage
for at give disse Interesser Anled
ning til at møde for Aviatikerstyrel
sen i Washington lpg fremføre Grun
de for at ^Ordren burde annulleres.
Armeens Fagff^ ved Tunwoody
Institut vil antagelig blive nedlagt.
Lnkmngsordre hævet. Paa Sund
hedsvæsenets Møde 15de ds. blev det
enstemmig besluttet at hæve den Luk
ningsordre, som har været ikrast i
Minneapolis siden den Ilte Oktober
og som blev vedtaget som et Middel
for Bekæmpelse oif Influenza-Epide
mi en.
Kirferne, Theatrene og Skolerne
og Forsamlingslokalerne vil. blive
aabnet igjeit uden nogen Slags Be
grænsninger. Publikum er dog op
fordret til fortsat Forsigtighed for nt
undgaa Smitte af Sygdommen.
Bor United States Army and
Navy Pictorial med Karter otier Eu
ropa og de forskjellige Slagfronter
er endnu interessant af have for at
følge Fredsoperationerne. Ten vil
ogsaa være interessant i forkommen*
de Aar som en Erindring om den
store Krig og fordi den viser Europa,
som det var sør det bjev omgjort ved
den store Omvæltning i 1914—
1918 Pris 50c eller frit til enhver
af vore Abonnenter, som vil sende cs
en ny Abonnent paa „Tidende".
Søgte Døden. Mrs. Peter Nel
son, 4540 Aldrich Ave. S., søgte
forrige Thorsdag TiSden ved Truk
ning i Lake Harriet. Liget-blev fun
det en Time senere. Man antager,
at hun begik Handlingen i et Anfald
af Sindsforvirring. Afdøde efterla
der fig Mand og tre Sønner, Harold,
Bertrand og Albert.
Et forunderligt Lægemiddel. „I
tre lange Aar led jeg af daarlig For
døjelse," skriver Hr. Sam Ver ri no
fra Belcher, La. „Hvad som helst j.'g
spiste forvoldte mig Smerter. Jeg
brugte tre Flasker af Dr. Peters Ku
riko, og nu kan jeg spise hvad der
kommer paa Bordet. Jeg gav noget
af Medicinen til milte Venner og alle
siger, at det er et forunderligt Læge
middel." Dr. Peters KitrikC det
Lægemiddel, som her hentydes til, er
et gammelt, velprøvet Urtemiddel,
som har vundet Ry hele Verden over
paa Grund af sine Helbredende Egen
skaber. Det er ikke en Apothekerme
dicin, men Folk forsynes dermed di-1
rekte fa "Laboratoriet gjemiem spe
cielle Agenter. Hvis De er interes
seret, skriv om nærmere Underret
ning til Dr. Peter Fahmey & Sons
Co., 2501 Mshington Blvd., M.
cago. III. ^'Avertissement.
E-3761
1
Den berømte ftandinaviste Sanger har
vaigt popnlcere Sange for denne fine Rekord.
En er en gammel Sømandssang: den anden
er en komisk Ballade. Begge er sunget med
en Følelse og Varme, som fint benne Kunst
ner raaber over.
i sNdz-derz F-„»-r I
£fl
Pastorerne Sumstad og. Solberg
flal flytte. To af Minneapolis' norff
lutherske Præster, som har taget mest
aktiv Del i offentlige Anliggender
og Velgjørenhedsformaal udenom det
egentlige Menighedsarbeide, -med
delte for sine Menigheder ved 80:
middagstfeneften i Søndags, at de
havde faaet Kald fra andre Menig
heder og at be havde bestemt sig for
at antage disse Kald og flytte om
fort Tid.
Past. C. K. Solberg ved Bethle
hem Kirken, 18th Street og 14th
dloe.'S., har antaget Kald fra den
norsk-lutherske Menighed i Madison,
South Dakota, nu betjent af Pastor
O. S. Reigstad, og Past. Sumstad
ved Golgatha Kirken, Pleasant Ave.
og 32nd"St., har antaget Kald fra
Zions Menighed i Brooklyn, N. 5).,
som Past. Lauritz Larsens Efterø
mand.
Idømt 25 Aars Fængsel. Crval
Jordet, Søn af Carl Jordet, 223G
Pierce St. NE., blev 14de ds. af en
Krigsret i Camp Meade, Maryland,
dømt til 25 Aars haardt Strafarbei^
de for at have nægtet at træffe i
Uniform efter at være udskrevet til
Militærtjeneste. Jordet forlod Min
iivapolid for ca. 3 Maaneder sid^n
med en Drast-Gruppe.
Konferens angaaende Landbrugs
forholdene. H. N. Owen, Udgiver
af „Farm, Stock & Home", repræsen-
1
BENSON'S MUSIC STORE, KSSTSÄÄ
Rye Lister hver Maaued frit paa Forlangende.
Bedste Talemaskiner fra $20 og opover
Norske Records
H) Tommer, 85e
0 0 7 7 I S e i n n gistefyl.
Gammel SjsmandSvi
St,rIi"8
07A9 Jeg man gaa hjem ikveld. Steriina
-3762
^meltestykket sprang. ®tcrlmS-
Gammel SjsmandSvise.
-E-3878
40 Tommer, 85c
E-3763
E—3875
Eilhver Columbia Forhandler vil med Fornøielse spille hvilkensomhelst
af disse Records frit for Dem. Han vil ogsaa give Dem en Katalog ovr
Columbia 11
or jf e Records. Spørg efter ben.
Naar De fjøbcr Reeords, spyrg efter
Columvia Records og noevn Numeret.
Se efter Trade Mark Note paa hver Reeord.
terende 140,000 Farmere i Minne
jota og Dafotaerne, er af Lalid
brugsminister D. F. Houston ind
faldt til £n Konferens i WaMng
ton, hvor Landbrugsforholdene 'oil
blive drøftet. Til denne Konferens,
der afholdes Onsdag, sfal møde et
Antal Redaktører og lldgivere for
Farmerblade.
Mr. Owen vil ivre for Modifika
tion af Hvede- og Potet-Graderne og
i or Vedtagelse af en „sliding Scale"
af garanterede Hvedepriser for 1920
og 1921 og en mere Hensyntagen til
Svineavlere hvad de fastsatte Priser
angaar.
Officersskolerne. Washington den
15de Nov. Ingen flere Kandidater
vil blive optaget ved Centrals fi
cerSøvelsesskolerne, oplyste Krigsde
partementet idag. kandidater, som
nu er ved disse Skoler, vil blive til
ladt at fuldende fit Kursus eller kan
naarsomhelst erholde Afsked fra Ar
meen, hvis de ønsker det. Kandida
ter, som fuldender Kurset og bestaar
sin Examen, vil blive givet Bestalling
i Reservekorpset uden at g.øre aktiv
Tjeneste.
CARL M. ROAN, M.D.
Laege—Kirurg
Teres Talemaskine er intet værd, hvor god den end er, der
som Te mangler gode
NDINAVIÅN
got yderligere Oply!»isger heavender mea kiz til BinieaS nartmtfl: äiint elle» H?ve»koal»r.
Cnttrenliige
Ä^giog:liver Fra Ekasdiaaviea
tZtc
T?!cz:af.
Sn Mette.
Manden som hængte fig
La Madrilena Uv
Mit førjte RnideivonS
91. Sterling.
5 Komediant.
Den sidste er cit morsom Historie om eit
Del
øvrighedspersoner hvis
Skyld i at de begaar en Rcrkke Dumheder.
Embedsiver er
eur mfl
Sommer Nat—Mazurka.
Dance olHarlequiny—flazurka
Tilskriv eller besøg
International
Colu te bla
baud.
Pciige til Norze
Kursen paa norfle Peltge nærmer sig
mere ofl mere det normale, og sandsyn
ligvis varer det ikke lirngc, føc den gamle
Kurs. droner 3.70 pr. Dollar, bliver
gjcrldende. For Tiden betaler vi høiest
gjaldende .fiuré, og hvis Te tcrnker paa
at sende lidt Iulepenge til Sla'gtninge
eller Venner i Norge, send o§ beløbet
enten i registreret Brev eller paa en
anden bekvem Maade samt Navn og
Adresse paa den Person, som skal mod
tage Pengene, og vi gjør Resten. Med
omgaaende Post modtager Te Kvittering
fra os, og noget senere sender vi Tem
endog en Kvittering underskrevet af
Modtageren af Pengene i Norge.
skes Udbetalingen pr. Telegraf, kan og
saa dette arrangeres.
Den Norske
Amerikalinje
Seilinger fra Nero Jork:
Passagererne afrejser fra Minneapo
lis Tage tidligere. Jyur Pa» og Per
mit-^nsrruktioner. besøg ncrrmeste Lo
kalagent. eller skriv til os.
Billetter fra Norge liduedes til hvil
ketsomhelsr Tred i Amerika, og kan sen
des telegrafisk, hvis saa pnikes.
Norfle Sirener tilsalgs.
HOBE & CO., G. N.W.I.
123 3o. 3rd 3tr., Minneapolis, Atin».
Pianoer og
Orgler
fra Aabrilentll
Hjemmet.
derved i parer Te Age«
tkn) Sor'.jtntii?.
er anbefalet af de bedste Musikere.
Kom til Fabriken eller skriv til
S. O. Olstad
Fabrik-Repræsentant,
Ct storartet Billede
Et fint Billede cif Præsident Wilson,
12x1 r» 2m. stort, trvkc i sepia %arve paa
specielt Papir, er nu mrdig. Ksrrekt
St cp i af det originale iyotofltari. Porto»
ril tilsendt for l"c 2*h eltet Fclmgkrter
CLYDC & HERMAN,
4ti S. »ixrthatrect, Minneapolis, Mins».
Indehaverne af firmaet Clyde &
Hernmn bar begge være syge af
sluen-a. Te vil derfor bede fine msnge
iiunder
at
Billeder.
vente nogle Tage til for fine
Abonner paa
benbe",
flvOO

Minneapolis.
Ludvig Arctander og Gunnar H. Nord
bye, Advokater, 324 New Dork Life Bldg.
Tr. Theodore Tennyson, norfl Læge,
64 3rd St., Hjørnet Marquette Avenue'.
Dr. Nissen, Dien-. Dre-, Næse- og
Halssygdomme, 823 Masonic Temple.
Tr. F. G. Lagerström, Nyre-, Hud
og Kønssygdomme. 313 Wash. Ave. S.
Minnie Johnson i Chicago.
Wgteskabstilladclse er udstedt
følgende Skandinaver:
Hans M. Rasmussen, 58, Pau
line Peterson, 56. Henry Rydland,
28, Esther V. Olson, 20. Elmer
Lindberg, 35, Gertrude Anderson,
45.
Nils L. Anderson, 28, Alvida
Hallblom, 29. Henry Fosland, 30,
Agnes Tell, 26.
Melvin Ovestrud, 29, Ingeborg
M. Bjøraker. Henry Forslund, 30,
Agnes Tell, 26. Andrew P. Peter
son, .52, Mathilda Johnson, 46.
Oscar L. Holstad, 28, Thea I. An
derson, 30. Erik AuttiUa, 48 Mary
Swanson, 37. Oscar S. Lien, 35,
Amalia Peters, 23. George Skil
stad, 19, Mildred Almguist, 18. Ed
ward N. Holland, 34, Esther Soder
hqlm, 25. Elmer A. Swanson, 37,
Emily Wilson, 32.
Minneapolis Tidende, TkÄ-sdag ben 21
be November 1918.
Dødsfald hla&U Skandinaver^ i
Minneapolis:
^Ole T. "Aajen, 45, Seven Corners
Hotel. Iver. P. Grimsby, 71, 915
29th AM S. Olaus Nelson, 55,
213 12th Ave. S. Bernt L. Ronson,
39, 2207 24th Ave. S. Mildred
Elane Ekdahl, 20, 1325 1st Ave. S.
Ruth Fagerhaug, 1, 733 32nd 3lbj.
N. Magnus Nelson, 68, Minneota,
Minn. Peter Hanson 63, 1927 Cry
stal Lake Ave.^N. Arthur A. Wiö
holm, 38,- 4166 Aldrich slve. N.
Lloyd Lunde, 2, 2924 34th Ave. S.
Andrew Swanson, 42, 414 20th
Ave. S. Mary V. Olson, 28, 3840
Emerson Ave.
Alma Anderson, 40, 214 Washing
ton Ave. N. Mamie Knutson, 19,
2620 14th Ave. S. Andrew G.Lult
greit, 61, 742 13th Ave. N. Hulda
K. Larson, 48, 4134 Girard Ave. N.
Roy Walter OlK,' 1, 4050 39th
Ave. S. S:
Peter Nelson, V1, 832 22nd Ave.
S. TecfTa A. Swanson, 32, 4308
Grimes Ave. Borghild Pederson,
17, Onamia, Minn. Ida Freberg,
46, 1341 Upton Ave. N. Peder Jør
gensen, 59, 2912 Elliot Ave. Carl
O. Anderson, 39, 3021, Chicago
Ave. Ruth Thompson, 28, 163 Bed
ford St.
Carl Albert Zohnfon, 34, 3231
Longfellow Ave. Augustimus West
lund, 30, 3502 Grand Ave. Enoch
Anderson, 31, 514 13th Ave. S.
Jennie Nelson, 46, 4540 Aldrich
Ave. S. Ole Hanson, 56, 3712 5th
Ave. S. Clarence A. Knutson, 32,
Nicollet Hotel.
Sophus Olson,'51, 128 4th St. S.
Ralph Jverson, 32, Hopewell Hospi
tal. Walter Sjöström, 2, 2110 22nd
St. S. Ray Peterson, 8 Maaneder,
638 5th St. NE. Elmer I. Peter
son, 36, 2619 Newton Ave. N. Gu
staf E. Larson, «20, Frederick, Wis.
iijeb II. S. War
Savings Stamps
findes mange Tusind Records ai IHTIQC fra af Columbia, Victor og Hnltman.
Rsbert Sterling i Hspul«re Folke-Sange
Andre gode nsvske Records er:
COLUMBIA GRAPHOkHONE COMPANY
Konsultationstid: 1.30—4.30 Em.
801-804 Masonic Tempte, MbinsapaUs
3*gtn limet paa S#nbag.
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE,13^»«« Minneapolis, Minn.
Fra New Aork
3. Dec. "OSCAR II"
10 Dec. "HELLIG OLAV" 21 Nov.
4. Jan. "UNITED STATES" 12. Dec.
fan na ienBiå ul 3!an
iaaoic«
pr. Los:
CUNARD LINE
Metropolitan Lise Bldg.,
3rd Street og 2nd Avenue S».,
Minneapolis, Minn.
BERGENSFJORD.. 21. Nov.
STAVANGERFJORD 19. Dec.
Raudenbush & Sons Piano
2190 University Ave.,St. Paul, Mia«,
o Raudenbush & Tons Piano Go.
Minneapolis Ti-

xml | txt