OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 21, 1918, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1918-11-21/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

-*'r
4 'p:
r^ot
i
GsbsUsterne.
Meddelelser Ga Washington sm
Amerikanere faldne eller. sM-'
rede i Krigen.
Følgende^. er et Uddrag af d? siden
forrige Rapport fra den kommanderende
General for de amerikanske Expeditions
styrker i Frankrige meddelte Tabslister
(det for hvert Navn rifføiede sted er
Adressen ril nedkommende. Soldats
nærmeste paarørenbe):
Træbt i Kamp:
Aerg. David P. Anderson, Stamford,
Conu,
(Berg. Albert Martinson, Minneapolis.
Herbert Chr. Christensen. Ruthven, Ja.
III.
-""»r-
Sverige.
Utah.
Norge.
Carl H. Lilledale. ^?Ive pr.Bergen.Norge.
Carl M. Linnel. Schäfer. Ja.
Herman G. Helgeson, Walcott. N. D.
Botolf Thompson, Vanhook, 9?. D.
Korp. Anton Holm, Climax, Minn.
Korp. Jomes H. Johnson, New Haven,
Conn.
Tød of Saar.
'l
Wis.
Danmark.
Mass.
T^d of Sygdom.
Minn.
N. U.
Colo.
Wis.
v
'„v *i.. -y '-V.
v
Mich.
r'
1
".
•.
t***
"VA- W "***+.?} *=yCC, ~r S «L*. 55 r**"'*?
-tjT -nVP e^'7 «•**£. -,^
-^r-, 7 2""**# ^f
Haardt saaret:
Kan.
N. ?).
Idaho.
Mich.
N. ?).
Let saaret:
S. D.
Mass.
Mich.
V''-' T'4_-
w
J£&,.
dT KC
Munetcholis Tidende, Tiorsdag ben 21
V":-
land, Norge.
Iowa.
N. A.
Taget tilfange:
Korp. Christian Faalarch, Brooklyn, N-9-
Ten amerikanske Expeditionsstyrkes
Tab op til Søndag er 75,997, sordelt som
følger: Dræbt i Kamp (indbefattet 390
paa Havet) 14,264, død af Saar 5,
507, død af Sygdom 6,139, død ved
Ulykkestilfælde eller af andre Aarsager
1,480, saaret i Kamp 40,916, savnet
ester Kamp (Fanger iberegnet) 7,691.
L. C. Peterson, Snyder, Colo., tidli
gere meldt savnet efter Kamp, meldes nu
haardt saaret i Kamp.
L. B. Leverson, Brookton. Minn., og
A. Madwick. Fort Sam Houston, Tex.,
begge tidligere meldt døde af Saar,
meld'es nu ar bære syge i Hospital.
En tRccfU Officered' Underofficerer og
Menige er af D?rstbifalende General
paa PrcrsidentenK Vegne tildelt Tistin
guished Service Cross. Blandt dem er:
Guy A. Nelson, Kompani af 1ste
Gasregiment,- for usædvanligt Heltemod
i Bois de Iltre, Bear Gercourt. Frank
rige, 2€be September 1918. Nelson til
bød sig frivillig sammen med en anden
Soldat at angribe er Mitraljpserede, der
stansede Fremrykningen. Te gik frem 1
mod stur Mitraljøseild og tog Stillin
gen, dræbte to Tyskere og drev Resten af
Betjeningen paa Flugt. Hjemmeadres
se i Mrs. Eva Nelson Storvick, Søster,
Albert Lea, Minn.
Korp. Julius Nielson, Kompany H,
53de Infanteri, for usædvanligt Helte
mod i Kamp nær Landersbach, Elsass,
angrebet af en fiendtltg Streistogsafde
ling, bestaaende af 300 Mand Storm
tropper. Skjønt saaret holdt han sin
Stilling under det voldsomste Bombar
dement og afslog at forlade sin Post, før
Fienden var afvist. Hjemmeadresse:
Mrs. Christina Christensen, Bedstemo
der, Lincoln, Minit.
Premierløjtnant Carl I. Sonstelie,
3die Brigade, Tank-Korpset, sor usæd
vanligt Heltemod nær Montsaucou.
Frankrige. *26de September 1918. Løit
nant Sonstelie viste Tapperhed og frem
ragende Førerevne under Fremrykningen
mod Montfaucon ved at drage foran Jn
geniørtropperne. rekognoscere en Tank
Rute under Ild og sende Tanks^fremover.
Han fandt vaa Forhaand den fiendtlige
Modstand i Bois de Cuify. Hjemme
adresse: Mrs. Carl I. Sonstelie, Hu
stru. West Kalispell,'Mont.
Menig Victor Fredlund. Kompani G,
3lobe Ingeniørkorps, for usædvanligt
Heltemod i Kamp nær Prent), Frankrige.
191
S. Hatt gik gjemtem en intens Ar
tilleri-- og Mitraljøse-Spærreild og
bragte en haardt saaret Soldat tilbage
gjennem Spærreilden tit et midlertidigt
Skjul og derfra med Hjælp til ett Læge
station, hvorved Soldatens Liv blev bjer
get. Faderen. John Fredlund, bor ved
Kingsbt»rg, Cal.
Menig Carl O. Wenell, eanitetsde*
tachement 15, 1ste Feltartilleri, for
derved deres Liv. Han vendte senere til- i
A. W. Wenell, 8724 17th Ave. S., Min
neapolis, Minn.
Menig William Anderson, Kom
pani B. 131te Infanteri, for usæbvan-
4
be
Tavuet efter Kamv:
'i
,1, Hade-
•ide Oktober 1918. Korp. Nielson var! 877, død af Saar eller Sygdom 15,
i et Kompani 50 Soldater, der blev ^57 faaret 152,779, formodede døde,
savnede efter Kamp og Krigsfanger
usædvanligt Heltemod i Kamp ved Pan-. ... ,,
nei, Frankrig-. 21be Sent 1918. We-: hcdcme flultede idag, irøige ørttcieKc
nell visre den største Tapperhed og Op- Opgaver i Krigsdepartementet. Af
ofrelse ved frivilligt at forlade sir Skjul
under et voldsomt Bombardement og yde
Hjælp til flere saarede Mænd af et an
det Regiment, hvis Stilling stødte op til,.
hans egen Organisations. Under den|* Sonbet.
Bolbfommc I'd sorbmd! w. d.m og| Sfrmm„rt
rcfl,tnt Sb(ri(,t it,
bragte dent hl et prkert sted og bjergede'
bage rit det beskudte Afsnit og søgte om-1 Den svenske Regjering har besluttet
hyggelig efter andre saarede, som han I at gjeitnemføre uden Opscettelse et
kunde have oversett. Hjemmeadresses Ref ormprogram, der giver lige
ligt Heltemod i Kamp ved Chipelly Hpi-) Krig og Afslutning af Fred.
-'S
•&£
~.'V'^ l[
SBSaBti3au.r,
iaøFl
den. Frankrige. 9de August 1018. An
derson gjorde Tjeneste som Ambulance
btcrcr under voldsom Artilleriild og holdr
vaa i to Døgn, indtil fuldstændig Udmat
telse nødte ham til lade sig afløs?. Hjem
meadresse: Mrs. Edtvard Anderson,
Chicago. III.
Røde Kors har endnu store Lpga
ver. Washington, 16de Nov. Med
fredens KonliRe er det amerikanske
Rsde Kors' Arbeide saavidt bare be
^yndt, siger Cheferne for det Røde!
Kors. Hvor tidligere det Rode Kors'
britiske Tropper, sostl ventes
snart, siger et Telegram
Telegraph Company.
.. ..
tionsregjerillg vil blive dannet
Amerikanske Ärigere hjemkomne.
Nem 9)orf den lode Nov. 4(0 Of
ficerer og Menige, der har fjæntpet
i Frankrige, blev landsat her idag
fra Hjcelpekrydseren „Harrisburg",
der ankom hertil sent igaaraftes.
Mange af Veteranerne led af Saar
og Granatshock. En Reception blev
holdt af Officererne ombord paa
Krydseren, ved hvilken Generalmajor
Buck og Generalmajor Barry, der
har femet Distinguished Service
Cross for Tapperhed, bar JEresgjoe
sier..
Høiesteret vil ikke behandle M00
ney-^Sagen. Washington, 18de Nov.
Höiesteret afflog idag' at behandle
Sagen mod Thomas I. Mooney,
San Francisco-Arbeiderføreren, der
blev funden ffyldig i Mord i Forbiu.
belfe* med San Francisco-Krigsbered
ffabsparaden.
Retten afgav ingen formel Kjcn*
delse i Mooney Sagen. Afflaget var
baseret paa det Fakium, at Retten
ikke kunde finde noget føderalt
Spørgsmaal indblandet i Sagen.
Canadas Tab i Stigen. Ottalva,
Ont.. 12te Nov. Canadas Tab i
Krigen op til 11 Tage før Indtagel
sen af Mons paa Krigens sidste Tag
var 211,359 Mand, blev der be
kjendtgjort her idag. Tabet er for
delt som følger: Troebt i Kamp 34,»
8,245.
i
Frivillig Censur ophører. Wash
ington, 14de Nov. Efier Konferciv
ser med .Krigsminister Baker og
Flaademimster Taniels bekjendt
gjorde Formand for Komiteen for of
fentlige Oplysninger George Creel
idag, at alle Anmodninger ont frivil^
lig Censur, hvorunder de amerikan
ske Bladudgivere har arbeidet, siden
de Forenede Stater gik ind i Krigen,
er tilbagefaldt.
„Faders Jule-Seirsbrev-Tag".
Paris, 15 Nov. „The Stars and
Stripes", officielt Organ for de arne
ri kan ske Expeditionsstyrker, bekjmdl.
gjør, at 24de November vil blive
„Faders IuleSeirsbrev-Tag" for
Armeen. Alle Soldater anmodes om
at skrive til sine Fædre pan den Tag
og Fcedrene opfordres til at skrive til
sine Sønner.
Bor Hærstyrke 3,764,677 Mand.
Washington den lite Nov. Ten ame
rikanske Arme var iiaaet en Styrke af
ialt 3,764,677 Mand, da Fiendtlig-
dette Antal var 2,200,000 sendt til
Frankrige, Italien eller Rusland.
Resien var under Vaaben i Leire her
budes. Ztockholm den 16de Nov.
Stemmeret til begge Stjøn og lader
Rigsdagen saa Kontrol over Uden
rigspolitiken saavelsom Erklcering af
mm*
A V V
.« ^sr t-4"" —1ir.,w ^.A^*1. V 2*^**^*
~V
&
Praktisk
Virksonlhed har dreiet- sig ncrsien helt
ont et halvt Dusin Slaglinier, maa! Ider han gjorde sine
den nu sprede sig over samtlige euro-' Vemarkniuger om Bru
...
w
Pcriffe Nattoner, sundheden og Mo-i Organisk Jern, som er
ralen hos de as Krigen hjemsøgte I ^tyrkemiddel 03 Blod-
Ter er endnu Tusinder af Soldater
i Hospitaler hinsides Havet og'her,
der vil trænge til Pleie af Røde Kors'
^ygepleierffer under Helbrederen, Westcyester Coun
blev det sagt. I Chnta, Korea og i "i hospital: ..Man,
i -x
gel paa
^shavsegnene agter det Røde Kors ai Blodet gjør ikke
udvide og tilage op sin Virksomhed, i bare en Mand til
en legemlig og
v
sern
Tyske Tropper vil trække sig til- aandelig Svækling.
bage fra Finland. London den 17de ä^^^^det
Nov. General von der Goltz, dvn-j frastjæter ham
tyske Kommandant i Finland, har! mandige"K?as?,den
underrettet den finske Regjering om,! lldhold^nhed og Viljcsmrke. som er saa
tysk- Tropver unddr^es fr° Fin- rÄliUwtrtÄTÄ
land for at undgaa Konflikt med de danne en vakker, godmodig »vinde til en.
v i 10m er tvær, nervøs og pirrelig. Jeg har Iiundre
Telegrammet tilføier, at Generalj Aar efter ?lar at lide af legemlia ..
Mannerheim, Kommandant for den i,"
s fT
flN|fc regjenngv Tropper, vll vhuc
1,0''u
Masaryk reist til Prag. Washing
ton den 16de Nov. Prcesident for
den czecho-siovakske Republik Thomas
Masaryk reiste fra Washington idag
for at gribe Regjeringens Tøiler i
Prag efter at være valgt til Prcesi°
bent af de czecho-slovakske Ledere paa
et Møde i Bern. Tr. Masaryk sagde
til llnited Press, at hans første Maal
bar at samle de gjenfødte Nationer.
Japans Repræsentant ved Freds
konferensen. Washington den 18de
Nov. Vicomte Chinda, japansk Am
bassadør i London, er blevet udnævnt
af fin Regjering til at repræsentere
Japan .ved Fredskonferensen. Ten
japam'fe Ambassadør i Paris vil og
saa blive Repræsentant.
Avertissementer under „ønskes" ko»
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang
Penge maa medfølge alle Ordrer.
ForretningSnotiser.
SS« ms.Rntaloa -5 NU f.vrbia fot'
et
WWWWWWWWM
L«ge forklarer, hvem
skulde tage Ruxated
Iron
RllSd 0lN hVVrdNN flt
flen as Nuxatcd' Iron
og
bygger af over tre Mil
I lion Mennesker aarlig,
sagde^D/. James Fran
cis Sullivan, tidligere
i Læge ved Bellevue
i
vag-
11
cn'^
i teres
finlands Guvernør, og at ert Koali-1 genfinde or stoa den virkelige og sande
^'hfran!)'
1on!
skyldes Mangel paa tiltfræffeftgt Jern 1 ated Iron) 1
igjennem Legemer, omtrent som Mais
lgjennem en gammel -filnvrn med Valser
ne saa langt fra hinanden, at Kværnen
ikke kan male.
Grundet Mangel paa Jern kan Te
bære en gammel Mand i Trediveaarsal-
5^T, «5 gp? -v*^ "%„%., rz «^5ts^ jE-^
hjælpt til
ftOY 0$ itbf)l)lbC!tl)Cb
dige- til ar optages og assimileres
og se efter.^at
røde Blodlegemer, uden at de no- har raget saadanne Præparater som Nnzx.
cti
Aarsag til sin Sygdom. Uden Jern i ^vnaaet iHesit I tater, husf^ at
ou s, t. a.- saadanne Produkter er en helt anden Tina.
^ercs 9-loy parterer 4. ere v ivøde bare
en
-r .-r s. kjendt blandt Äpothekere Overalt. Ulig de
re mtellektnelr slappet, have daarlig ^^dre norganiske Jernprodukter assimile»
Hukommelse, være nervøs, pirrelig og
helt nedbrudt, medens Te, 50 eller rtO
Aar gammel, itaar Te har htldt op af
Jern i Teres Blod. endnu kan fø'e Tem
ung. være fuld af Liv og hele Teres Le
gerne strømme over af A raft og Energi.
ønskes En ældre Tame
40 og 50 Aar. ril at hjælpe gammel rtør7 'riT Stavle
Tame, som bor alene, og stelle Huset.
Norsk foretræffes. $5 Ugen. Skriv til
Emil Amtindson, Aneta, N. D.
(fn aldrende Mand ønsker Plads vaa
eli liden Farm enten hos Enke eller et
Nar gamle Folk. Billet mærket C. K.,
sendes dette Blad.
Tilsalgs Farmland.
Avertissementer under „Farmland"
koster 2 Cents pr. £rd for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Crdrer.
Farm tilsalgs 170 Acres. 00
Acres i Skov. 2 Heste, 1 Sto, Farmred
skaber. SagmøUe 8 Mil til Industriby.
Henry Anderson. Route 1, Box 55, Ma
nistique, Mich.
«»deling, »fl Pr^c Ercmpkr »i! bli.
ve sendt frit til hvilkenfomhelst Adresse aa-w ns.
paa Anmodning. Consumers Woo.'en! ®aber' ®a"
Finansielt.
Penge tiilaanB paa forbedrede Far
me. Fuldt op af Penge for gode Hen
vendelser. Skriv til os, hvis Te ønske?
et Laan. Interstate Securities Co..
Lneida Building. Minneapolis.
res det let, skader ikke Tænderne, gjøx
dem sorte eller bringer Maven i Uorden.
Fabrikanterne garanterer vellykkede o®
fuldstændig tilfredsstillende Resultater,
for enhver Stjøber, eller de vil lilbagebe
tale Teres Penge. Tet sælges af alle
gode Kpothekere. Avertissement.
Farme
v
flt byggt
1t, w
f«H Wrftfel allr. •«Wmmv
burde las«» ømh096*lia af fnhcft Watt*
eg «vinde, som »nskcr at I?ave fnløfoin*
tn«u Ufritt ed. hot Uørmiiø Udholdtwh#»
og eu skarv, klar Aand. tt. SoUiviW
joriarUct. ksvorS«-» i vort VioS
og«» og vi S«rv,o fon oxnaa (tørre lege«»
lig og »andelig Krast, skarpere Znteltt»
gen» og bedre Heldred.
Men ifølge min Me
ning kan Te ikke skabe
itærke, kraftige,
cesfulde, trauste Jcrmr
iVfænd og sunde Kvras*
der med rosenrodes in
de ved at ernære dear
med metallisk ^ern.DU
namle Fyrmei for iné.:
tal lift Jern maa gjett«
nemgaa en Fordøicl#
seoproces for at om
duitne dent til organisk
Jern --Nutated Iron
før de er fær­
af
det menneskelige System. Tiltrods fat
alt. som er blevet sagt og skrevet om demit
Sag af velkjendte Læger, insisterer allb
gevel Tusinder af Folk paa at forgive fift
selv med metallisk Jern. simpelthen, an
tager jeg, fordi det koster nogle saa Cents
anbefaler kraftig Læsere
iHe*
Jroit
dettr
Iron
rgmiift Jern) i dets originale Pakker
dette specielle Navn i Nu^
er paa Pakken. Hvis De..
Jro«, og andre lignende Jemprodu^.
Fabrikanternes Bemærkning: Nux
ated Iron (Crganifk Jern), brugt af Tr.
Sullivan og andre med saadanne overra
skeilde Resultater og ovenfor fore
skrevet og anbefalet af Læger, er ikke et
hemmeligt Middel, men et. font er vel-
i midtre
Minnesot»
80 Acres godt Land ved Vei, let Ad
gang til Skole. 2 Mil fra By. i norsk
Settlement, har 4-Værclsers Hus. Tta!K^
Hønsehus. Brønd, 80 Acres mdgjærdd
omtrent 25 Acres Ager, endel Skov, 10
Acres Eng og alt i alt en god KnægfarW.
Pris $37.50 pr. Acre. $500 kontant dk
ler i' Obligationer og KjøberenS eg«n
Tid paa Resten til 3 Procent Alt vi
beder om er. at Te kommer selv og ser
og bebtfimnc eller skriv efter Cirkulærer.
Efterspøgfel.
Efterspørgsel Bil nogen af „Tiden*
de"s Læsere give mig Adressen til Joha
nes P. irageland eller Jhan Pedersen
eller hans efterlevende Familie. Sidst
jeg hørte fra dem. var de i Linton, N
Xafota, men reiste til Ward Conntp o#'
tog Homestead. P. SVrageland, Port
Angeles, Wash.
Tødsfald.
pzjn,t 0
kom som Barn med sine For
Hnn efterlader sig
Forældrene, 3 Søstre og 2. Brødre.
Staples, Minn Oktober 1918.
Kristine Hougen.
Gilbert Johnson døde i Troen den
28de September 191S i Volusia Coumtz,
Florida. 02 Aar gammel. Han efterlcr
der sig Hustru, født Kari Johnsdatt«
Strømsbraaten, og 'i Sønner. Han var
født i Næs, Aadalen, kom jil Amerika i
1808. boede først i Marathon Co., Wis.,
derefter i St. Louis Co.. Minn., hvor
fra han i 1915 flyttede til Florida.
Dukleth. Min Søn, Herman Franke,
døde den 18de ftobcr 1918 i roen paa
'"n Frelser. 20 Amr gammel, og blev bt*
gravet 20de Oktober, samme Tag jeg
fyldte 09 Aar.
S
Ubc Cf
Sunde, glade Vsrn
øø £øli findes
i te *£jtm ffver
Dr. Mers Uturiho
Hssl«ege»idlet. Te» fordriver Urncheve» fre Stzftemet øi fremtri»ger
n?t, rigt rødt Blod og banner faste, funic Muskler.
Tilberedt «f cat, sa«dhedsgive»be Rødder og Urter er fcs fciftg egsd
for Søra øg svage Konstitutioner.
•lerttfore Uu iOt (laffe Ws. 5* Ntiam skr» itt
petø Sen» e.
t:y
o&eT-
M. Larsen Rud.
Tødsfald optages gratis, naar de med
Tato og Underskrift ikke overstiger S Li
nier. Hvad der gaar over bene. maa be
tales for med 5 Cent pr. Linie.
Claf M. Halvorsen døde den 25be_ Ct*
tober. Hans Adresse var Llga. drai!.,
Canada. Halvor smith.
3IB
i
WD-
32-

tr* Gnst (ibluiii Ahlc, Minneapolis, Minn.
Andrew Johnson, Webster Grove, Mo.
John Carlson, Chicago,. III.
Fred Larsen, Seattle, Wash.
Bernard C. flodin. Worcester, Mass.
Nels E. Finkelson, North Branch, Minn.
Hjalmar Nyland, Sioux Falls, S. T.
Serg/Leo Anderson. Elgin, III.
Overmekaniker Floyd Anderson. Urbana,
Richard C. Anderson, £raitgc. Mass.
Carl I. Neilson, Xcrnsuille, N. L).
Elmer A. Nelson, Jamestown, N. A.
Christian A. Rasmussen, Fresno, Cal.
John N. Anderson, Priest River, Idaho.
Panl W. Anderson, Jamestown, N»A.
Serg. Earl F. Lockrom. State Line, Pa.
Korp. Albert C. Carlson. South Burling
ton, Va.
Sadelmager Sam Reese, Jridio, Opal
Co., (V) Norge.
William I. Anderson, Tuluth, Minn.
Harry W. Jensen, Chicago, III.
Elbert C. Johnson, Portland, Cre.
Allen B. Anderson, Minneapolis, Minn.
Gus Gilbertson, Edgerton, Wis.
James A. Larson, Sidney, Mont.
Joseph M. Thompson, Elmore, Minn.
Nels L. Anderson, Tintah, Minn.
Lawrence M. Flatner, Morris, Minu.
Arnold W. Aosved, Avon, Idaho.
Henry E. Johnson, Albion, Cal..
Joseph W. Justin, St. Joseph, Minn.
Elmer G. Larson, Parrer, Minn.
Harry W. Lindberg, Scranton. N. D.
Edgar L. Linder, Beldenville, Wis.
Alfred Lodin, Calloway, Minn.
John Nelson, Astoria, Cre.
Korp. Edwin Elefson, Shawane, Wis.
Korp. Chas. E. Thompson, £rd, Neb.
Mekaniker Calmer Berger, Zurich,iJftont.
Korp. George A. Stoll, Chicago, III.
Axel Borgie, St. Hilairc, Minn.
Charles Christianson, Hamilton, Tex.
Carl I. Anderson, Fallon, Mont.
Henry Heiken, Anamosa, Ja.
Olaf Locken, Hallock, Minn.
Frank Lund, Oakleigh, Minn.
Gustav W. Peterson, Anaconda, Mont.
Harry M. Rosencrans, Leed City, Mich.
Arthur Hulstrand, ParkersPrairie.Minn.
Anders L. Kappelin, Skona Chns, Sve
rige.
Carl Mattison, Galata,. Mont.- v
Ole W. Morten, Pekin, N. D.?
Chas. W. Paul, Haugen, Wis.
Edgbert H. Persons. Rochester, Mintt.
Dreng H. Roisland, Kleten, N. D.
John A. Stone, Chicago, III.
John A. Sundström, Minneapolis, Minn.
Alex G. Broden. Worcester. Mass.
Carl M. Daniels, Marina, Cal.
Gustaf L. Johnson, Wickleby, £lonb,
Edwin P. Anderson, Port Richmond.
N. N
Henry V. Lee. Chicago, III.
Harvey L. Nelson, Lisbon. III.
Roy T. Ouarnstrøm, Strandquist, Minn.
Arthur Edwin Ackcrson, Cng, Neb.
Einar Jorgenson. Mina, S. D.
Løit. Arthur E. Carlson.Anacortes.Wash.
Korp...Herbert H. Reese, Storden, Minn.
Korp. John R. West! ing, Topeka, Kas.
John Amberg Brooklyn, N. A.
Freemond £. Madson, Albert Lea,Minn.
John Ternes, Adrian, Minn.
Kapt. Parlep B. Christenson, Ephraim,
Korp. Joseph H. Sorenson, Salt Lake
City, Utah.
Korp. Chris. Wick, Tacoma. Wash.
Clarence R. Anderson, 'Jamestown, N.D.
John E. Corlberg. Telavan. Kas.
Lorentz Bakke, Bremanger pr. Bergen,
Korp. Clarence O. Johnson, South Sc
attle. Wash.
Eugene F. Amundsen, Kristiania, Norge.
Junius M. Anderson. Monroe, Utah.
Richard Eggen, East Grand Forks,Minn.
Carl I. Hendrickson, Pennvil.e, S. D.
Albert M. Henning, Lake City. Minn.
Harold Dale Higgins, White, S. D.
Joseph Ludwig Mathisen, Brooklyn,N.U.
Earl A. Jackson, Marshall, Minn.
Alvin L. Matson, Louisbnrg. Minn.
Alvin Munson, Humboldt. Neb.
Carl A. Nelson, Sedrowooley, Wash.
Rudolph I. Bakken, Houston, Minn.
Gilbert Thompson. Harrwell, Ga.
Korp. Carl G. Berg. Chicago, III.
Louis Berg, Neto ?)ork City.
Frederick Jsnssen, Peoria, III.
Jens Jensen, Houston, Tex.
Albert £). Lange. Fond du Lac, Wig
Charles F. Swansou, Sugar Grove, Pa.
Chris Eiers, Nciu Uo.rk, N. ?).
David E. Jespersen, Ogden, Utah.
Conrad A. Sundquist. Branford, Conn.
Nels Wold, McJntosh, Minn.
Hjalmar Gustav Halberg, Lyons, Neb.
Victor H. Bratt, Jamestown, N. A.
Karl Gregg. Ottawa, III.
Carl W. Herman, Porterville, A.
Petev'Iohnson. Rosen, Minn.
Harry Th. Nelson, Chicago, III.
Serg. Paul Hill, Everett, Wash.
John Ekvall, Springbrook, N. D.
Walter E. Johnson, harmony,
Owen Geraldson, Utica. S. D.
Theodore P. Jensen, Brooklyn, N. A.
Bennie O. Nesland, McJntosh, Minn.
Albert O. Ouamme, Zumbrota, Minn.
Korp. George A. Eidahl, Rjce Lake, Wis.
Walter A. Olson, Rock Jslcätd. III.
John Vanveen, Pella, Ja.
Edtvard Anderson, Hartford, S. D.
Johannes Bakker, Box Elder, Mont.
Ingvald Gjertson, Wolford, N. D.
John Martin Jenson, Meridian, Tex.
Gay Johnson, Elyria, O.
George Johnson, Rockford, III.
John A. Johnson, Santa Ana. Cal.
Oscar R. Kvist. Idaho Falls, Idaho.
Korp. Joseph Bottom, St. Jaines, Minn.
Korp. Walter Dyrland, Ealmar, Ja.
Korp. Einar Skud, Jronwood, Mich.
Korp. Bert T. Sund, Mendell, Minn.
Slqrp. Elmer R. Carlson, Peshtigo, Wis.
Korp. Louis Floo, Eland, Wis.
Fred W. Bergmann, Wa'ecrown, Wis.
Walter B. Brandt. Cicero. III.
Odolph Erickson. Geneseo. III.
Emil W. Ewoldt, Manning. Ja.
Christ Hcgolan. Grandin, Mo.
Carl A. Hemjon, Taylor, Wis.
John Holt, Clitherall. Minn.
Fred R. Jansson, Nokomis, III.
Herman Edward Mohns, La CroAse,
Carl P. Johnson, Bonhobl '?), Tals
land, Sverige.
Erick W. Lund, New Haven, Conn.
Chester H. Munkagard, Warren, Pa.
Alfred B. Salmonson, Red Wing, Minn.
Ralph I. Waegel, Minneapolis, Minn,
fiorp. Frederick Louis Berg.Tubnque.Ja.
David E. Bodeen. Cambridge. III.
Waldemar Jensen, Borup. Sjælland,
Otto .Knutson, New Folden, Minn.
Serg. Edward H. Larson, Genoa, Neb.
Korp. Otis W. ^Strand, Tcerfield, Wis.
Menig Carl L. Abramson, Worcester.
Albert Eichstad. Brooklyn. N. f).
Chris Jensen. Minneapolis. Minn.
Niels Therkildsen. Waverly, Wash.
Harry L. Nelson, Alhambra, Cal.
Thomas Albertson, High Point, N. C.
Ralph M. Hanson, Percys Landing,Tex.
Hjalmar G. Johnson. Rhinelander, Wis.
Adolph Anderson. Otisco, Minn.
Chris N. Christensen. Larchivood, Ja.
George P. Helleso, Garvin, Ja.
George W. Melby, Milltown, Wis.
Parker I. Moe, Stoughton, Wis.
Arthur Norman, Jamestown, N. A.
James L. Aagerson, Luck, Wis.
Lewis Weedall, Chicago, III.
Merril M. Benson, Sterling, III.
Edward C. Carlson. Rock Island, III.
Oscar Lee, Ransom, III.
Mekaniker Oscar A. Ruppelius, Rock
ford, Minn.
Jacob ergr in, Brooklyn, N. A.
John R. Guntvall, Ridgewah, Ja.
Albert A. Howe, Biola, Ja.
Helmer Johnson, Houston, Minn.
Oliver I. Langjahr, Colby, Wis.
Edwin Larson, Wahoo, Neb.
Albert N. Myhre, Caledonia, Minn.
Harley A. Peterson, Wild Rose, Wis.
Korp. Wm. H. Anderson, Minneapolis.
Korp. Charles Byrum. Ayden. N. C^
Korp. Millard O. Peterson, Chicago.
George Berg, Galveston. Tex.
Homer Dale. Linn. Ja.
John C. Berg, Fosston, Minn.
Oscar G. Paulson, Decrfield, Wis.
Paul C. Paulson, Boone, Ja.
Elmer B. Enderson, Britton, S. D.
Henry B. Halstenson, Blooming Prairie,
John M. Hansen, Clear Lake, La.
Elmer L. Jensen, Minneapolis, Minn.
Peter C. Jensen, Keystone, S. D.
Emil Johnson, Grant, Neb.
Charlie Lorenson. Akron, Ja.
Richard Slvanson, Mason, Wis.
Serg. Alexander R. Johnson, New Aork,
Jillins H. Jensen, Coolcdge, Tex.
Emil Kopping, Himbrae. Minn.
Tnrnkusk Edw. H. Johnson, Julcsburg,
Joseph A. Benson, Marshallrown. Ja.
Oscar Bruget, Polin, S. D.
Fred Johannsen, Lakeland, Kas.
Arthur A. Lagerbloom, Chisholm, Minn.
Emil H. Carlson. Ethan, S. T.
George K ruger, Asthon, Ja.
Carl A. Nelson, Omaha, Neb.
William A. Nessenson. Ronneöy, Minn.
Kalinar I. Ness, Clayton, Wis.
Homer C. Thorsby, Grandblänc, Mich.
Arthur G. Witt, Haywarden, Ja.
Russell 3- Worland, SheAyville, Ind.
Lars Evensen, Brooklyn, N. $).
William Luneberg. Astoria, N. A.
James E. Mallum, Rusholt, Wis.
Ross E. Moline. Jessnp. Ja.
Henry L. Olson. Langberg, N. D.
Norman K. Eglof, Sonderton, Pa.
Halvor Halvorson, Barron, Wis.
Arvid I. Hill. Embarrass, Minn.
Oscar Lee, Woodville. Wis.
Emil I. Olson. Cokato, Minn.
Louis Albin Pearson. Wolf Creek, Wis.
Wm. Arthur Sevcrson, Roselawn. W^is.
Lutie W. Thompson. Mulkeytown, III.
Oley E. Tressler, Pleasant Gap,.Pa.
Mekaniker Otto R. Lange, Columbus,
Kok Mrs. I. D. Nelson, Portland. Ore.
Charles H. Hanson, Weston, Ja.
Benjamin F. Anderson, MoneUton. Mo.
Edwin A. Anderson, Lyons, Kas.
Mar F. Carstensen, Michigan City, Ind.
George T. Christensen, Flarron, N. D.
Olaf S. Christiansen, Ridgeland, Wis.
William I. Grundahl. East Grand
Forks, Minn.
Gustav Adolph Herum, Hendricks, Minn.
Charles Ring. Wendell, Idaho.
Edward Nyberg, Long Grove. Ja.
Arthur T. Peterson. Dodge Center.Minn.
Harry L. Nelson, Mountain Mills, Bt.
Peter Erickson Myquist, Nickerson.Minn.
Richard W. Olson, Jyan Mountain.
Korp. Charles Fal?, Peru, III.
Harold I. P. Beck, Menasha, Wis. ^5
Frank W. Everson, Corsica, S. D.
Serg. Emil Harry Benson, Cedar River,
Mich.
5wrp. David E. Engberg, White City,
Hcnrti I. Bohl, Dell Ravids, S. D.
Harold E. Olesön, Seattle, Wash.
Korp. Carl M. Gustafson, Albia, Ja.
Louis Stnurson, Norrie, Wis.
Oscar C. Nelson, Te.Vtalb, III.
Walter A. Peterson. Rosebank, N.
Chris Hansen, Billings. Mont.
Ellie Peterson, Red. Cliffe, Ja.
Carl A. Swanson, GaleSburg, III.
Claude Swanson, Jamestown, N. A.
Korp. Jugvard Rockman, Lonthair.Mont.
Teforrest Munson, Lincoln, Neb.
Allie Peterson, Evaiisville, Wis.
Christ Jacob Larsen, Kenosha, Wis.
Louis R. Grinstead, Cantril, Ja.
Herbert I. Hanson, Sionx Falls, S. T.
Gustaf A. Kindberg. Ludlow. Pa.
C. P. Thompson, Webster City^ Ja.
I
Løit. Cortland A. Johnson, Jnwood,N.Z).
Løit. Earle A. Johnson, Neosho, Mo.
Saaret i ukjendt Grab:
Perry K. Ostergard, Racine, Wis.
Helge L. Pedersen, Kjøbenhavu, Dan
mark.
Reuben Peterson, Bay City, Wis.
George Lind, Grass Valley. Cal.
Edward M. Rode. Roscoe. Sullivan Co..
Korp. Ralph E. Larson. Chicago, III.
Herman Anderson. Denver. Colo.
Larey Johnson. Tyler. Minn.
Oscar E. Nelson. Saint Peter. Minn.
Peter Paulson. Minneapolis^ Minn.
Løit. Charles I. Anderson, Nampa,
Korp. Edward A Johnson, New Haven,
Conn.
Niels Anderson, Stanton, Mich.
Wm. C. Anderson, Larue, Tex.
Harvey C. Heistcnsen, Oshkosh, Wis.
Olof Flood, Galesville, Wis.
Bernard C. Johnson, Geneva. III.
Wm. P. Karlberg, Brooklyn, N. U.
Oscar Reuben Larson, McPherson, Kas.
Henry Robinson, Parker, S. D.
Waldemar E. Forsberg, Brevens Bruk,
jiilsmo, Sverige.
William Hedegaard, Omaha. Neb.
John Joseph Lee. Brooklyn, N. ?).
Harold V. Överström. Corning. N. £).
Gnstav W. Anderson, Brooklyn, N. U.
John G. Borgren, Grant Park, III.
Reinhold O. Ristown, Amherst. Wis.
Roy A. Rudd, Johnston. N. U.
Herman I. Johnsen, New ?)ork, N. D.
Korp. Alfred E. Lund, Superior, Wis.
Kristian Nielson, Nadekky Borup Gil-
Imlk (?), Danmark.
Hermmt E. Peterson, Eagle Bend, Winn.
Gust Lobeland, New ?)or£ N." g)!''
Korp. Emil Peterson, Britt. Ja.
Bernon M. Hill, Timberlake, S. D.
Chris H. Jensen. Pennyan, N. N
Richard Oscar Lundin, Rockford, III.
Gordon W. Peterson, Homer, Ja.
Leo E. Poulson, Warren. C.
Andrew Bikeii, Søndfjord. Norge.
Serg. Emil L. Larson, Fowler, Kas.
Serg. John Peterson, Orset, Sverige.
Korp. John R. Davidson, Crosswell,
Spencer Oscar Tjnlin. Evergreen, N. A.
Løit. Eugene H. Barksdale. Goshen
Springs, Minn.
Serg. Arnold Peterson, Newpaltz, N.?1.
Serg. Allen R. Strömberg, L. I. City,
Serg. Carl P. Helliter, Lincoln, Neb.
Korp. Einar Hansen, Kjøbenhavn, Tan
mark.
Korp. Andrew P. Olsen, Chicago, III.
John Bolin, Kinta. Okla.
Henry R. Garde, Woonsocket. R. I.
Clarence Albert Olson, Kenosha, Wis.
Sclvin L. Nygard, Cold Springs, Minn.
Gunnar Olsen, Corning, N. U.
Løit. Joseph P. Haugen, Woodland, Kas.
Korp. Carl Klaenhammer. Mciiomonie,
Wis.
Korp. Olof H. Bergman, Newark, N. I.
Felix H. Pedersen, Walnut, Ja.
Osmer Rain, Fountain. Minn.
Merle W. Bergeson. Hornell. N. A.
August E. Carlson, Etna, Neb.
John H. Hilson, Pittsburgh. Pa.
Korp. Oliver M. Malm, Dell Rapids.
Ephraim Peterson. Stockholm, Wis.
Løit. Herbert C. Markilson, Chicago,Jll.
Korp. Herbert F. Lee, Brooklyn, N. D"
Korp. Frank C. Lundgren, Fall River.
Lewis Seberson Jr., Eau Claire. Wis.
Carl Peterson, Menomonie. Wis.
Mekaniker Emil C. Lindahle, New ?)ork.
Cyrill Anderson, Brooklyn, N. 2).
Alfred Dahl. Mondavi, Wis.
Kanoner Jolrn Nordström, St. Jgnace,
Mekaniker John M. See, Williamsville,
Mo.
George F. Htvanson, Ottumwa, Ja.
George R. Thompson Jr.. Camden, N.J.
John W. Blomquist, Georgetown, Tex.
Henry Holmberg, Dorchester, Mass.
Larry Johnson, St. Louis, III.
Arthur S. Nelson, Schenectady. N.
William Samuelson, Des Moines, Ja.
Serg. Frederick W. Hansen, Chicago.
Korp. George W. Peterson. Oregon.Wis.
Korp. James P. Hagen, Newark, N. I.
Korp. Bernon Lyle Anderson, Minnea
polis, Minn.
Korp. Arthur A. Nelson, Centerville. Ja.
Mekaniker Joe Larson. La Crosse, Wis.
Kok Alfred Anderson, Minneapolis.
Carl I. Hammerstrom, Corning, R. I.
Ruben Magnuson, Chicago^ M.
John W. Bolin, Oktaha, Okla.
George E. Peterson, Joplin. Mont..
Gustav A. Carlson, Rugby, N. D.
V 'r---- ,1: j,' r-. "iV*"'''' n .- c. J, --I -X- 'T »V *. .- ... 'i'
Hans Hanson. Spanish Fork, Utah.
Sam Larson, Blanchard, N. D.
^Daniel E.. Lee. Philadelphia, Pa^
Andrew E. -Lofgren, Arlington, S. D.
Robert B. Neumann. air
child, Wis.
Bernhard Saiher, Erstine, Minn.
Brighton. N. A.
Victor S. Carlson, Seattle, Wash.
John England, August, Monr.
Charles L. Garwig, Elmhurst. N. D.
Nels T. Mattson, New. Haven, Conn.
Fred O. Mork, Dorchester, Mass.
William G. Brandt. Baltimore, Md.
Herman R. Herrzberg, Brooklyn, N. A.
John'Olson, Philadelphia, Pa.
I Roy R. Hannum.^Philadelphia, Pa.
Bert L. Johnson, Wakefield, Mass.
Carl A. Olson, Philadelphia, Pa.
Charles A. Olson, Brooklyn, N. D.
I Bert Orwig, Philadelphia, Pa.
1 John Rom Jr., Brooklyn, N. A.
Elmer I. Shiering, Webster, S. D.
Oscar W. Swanson, Ordale, Conn.
I Walter Jensen, Klampenborg, Danmark.
Emil Johnson. Brooklyn, N. g).
Lawrence E. Johnson, Baltimore. Md.
Joseph Ospenson, New Aork, N. ?).
Rasmus A. Rasmussen, Tes Moines,
Korp. Gustav A. Mattson, Brooklyn,N.N.
James Anderson, New Aork, N. ?).
Thomas T. Hammer, Odin, Minn.
Johannes A. Jensen, Richmond Hall,
John I. Frahm, Elmore. Minn.
TjSd ved Ulykkestilfælde eller af
andre Aarsager:
Rasmus R. Skriver, Luverne, N. D.
Carl E. Edivinson, Two Harbors.Minn.
August C. Forsgreu, Lancaster, Minn.
.HmM E. Ofteen. Ida Grove, Is.
-Clement Wahl, Woodsfield, O.
John H. Bergquist, Campbell, III.
Anfin O. Wood, Huxley. Ja.
Edwin C. Carlson. Roslyn, R. A.
George W. Carlson. Jamestown, N. A.
Simon E. Fernstrom, Pondera, Toole'
m, Mont. v
John P. Heikem Atlantic. I«!.
William P. Johnson, Toddyville, Md,
Korp. Peter S. Petterson, W. New
Peder C. Gammelgaard, Rakkeby In- Nationer maa tages Bare pact.
margo (?), Danmark.
Charles A. Robinson. Corionwood.MinN.
Angustus R. Albertson, Westburn. N. A.
Gilbert Anderson, Benares 1.
November 1918,
v Yt v t- I Dept.), Nei v ufl
Hospital i udcndors
Mills Association. Minneapolis. Minn,
Unrated Iron 1 Crgmiist Jern)."
STATE BANK OF NEVIS
ReviS, Minn. Hubbard (£».
Cora Cltjbio Hougen døde af Lunge
betændelse den 13de Liober 1018 i en
Alder af 2(5% A är. Hun var Tatter af
T~~ A. T. Hougen og Hustru, var født i Ly le.
metiem
Hendrum, Minn., 4de November.
C. M. Tufleth.
!ltnb. Min Tatter Theoliue Larsert
Rud. døde i en Alder af 24 Aar den 21 be
2501*17 Sefhiegtoa Blvd. 66ks|sb III.
(2oxrS tsftfrii I Sesefre)

xml | txt