OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 21, 1918, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1918-11-21/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

tima, Mo
toya
fciufrø
iuigymel
Rugmel
Bygmel .—
il iuiymel 3.25
Atmoiht) choice
Kylinger
Høner
Haner
Kalkuner
LCnder
®iw§ ..
Poteter
Leg
S.U33Ai
10.29
3J
sJto.
.89
.—
.35 .36
.87
.—
.33
.—
.11

1K.2(i
.40 .61
.10 .18
.10 .15
.15 .22
LI .22
.20
.17 .20
.17
.—
.20 .—
.1«)
1.1) f) 2,00
r,.f)0
r14.00
Elnfitctuæg.
...7,00 10.25
27.00
.53
.63
!ö8
4%
1.50
1.75
9.65
Dulutb Marked.
JSI.J
.7.
este.
e^tm .$165 o $20u
Farm-Hopper ofl Heste.
udualgtc .ti GO a $iyu
Faim-Hopper og Heste.
almindelige .$150 a $185
SMiöert) $75 a $17."
Muldtzr, efter Størrelse. .$100 a $165
Tobaksmnrkcdet.
Edijeitou, Wis,. 15de ^uu1.
Der er inter hættdt i dett forløbne
Uge, som har afbrudt den Ettoform.g
hed. der he ff er overalt i Staten? to
lafvbt:ifende Strøg. Nogle fan jøde re
lutr tirrer ude for at se v eta Tobakken,
mcdcTtv den er i „cafe", men Tobaks^
dnrfeme siger, ar ingen Bud er bleven
gjort paa den ttfolgre Tel a Avlingen,
Nu da Krigens Afslutning iuvfteu kau
sees, er der en Matlig bed for, at Forret
ningslivet snart Dit komme i sin gamle
Gja'nge, og der er Haab om, ar ?obafs
handierne vil finde fig selv og Markedet
gjenoplivet i de Stater, hvor Tingene! Aar, 2den Nov., Couquirlqm. B.
har sraaer rent stille, Bevægclfeit maa
imidlertid fattes igaitg af de store Fir
mier for at raa nogen videre Fan i sig
thi Pengecentrene maa staffe Mnpirnl.
Paa fonrtne S
reder an rages der, at ett
bedre Efterspørgsel efter gammel Tobak
maa komme, før Tilfktmdelse til Cmsyr
ning af den nye Avling fan ventes.
Bi hører, ar Brougton Pakningen af
1917 paa^ Sun Pruirie er bleven solgt i
Ugetts Løb.
Der første af den nye Avling, som blev
afleveret, var 30 Acres modtaget of H.
T. .Steller for P.^Lorillard Co,, i Janes
dille Tirsdag. Tobakken figes at luvre i
udnuvrfer Tilstand for Pctfning.
Forsendelserne fra Oplagene tmaedt
omtrent 150 Kasser og 4 Vognladninger
Bundter fra dette Marked til alle Ste
der siden forrige Rapport.
Huder sg Tkind. Ter er for ncervcv
rende ingen Forandring i Hudmarkedet.
Anmeldte Øøitflfald.
i Fra skandinaviske Blade i Amerika.)
Tenver, Co.'o. Søren itannegaard, 5S i
,1(ar,
uS
o* c.
Hvis der bliver fortsat Regjeringskontrol! Hamre, 31 Aar, 20de Okt., Decorah,
over Priserne paa Huder, saa kan der! Iowa. Roy Edward Rygg, 15 Aar, 29de
ikke ventes nogen videre Forandring, før Tecorah, Iowa. George Stenfeih,
den store Tilførsel begynder, hvilket maa-1 22 Aar, Calmar, Iowa. Ole F.
ste vil föraarsage Nedgang i Priserne.
Skindmarkedet: Det er den a.min
delige Mening, at Priserne paa Skiich
er for Høie, og saa snart som Tilførselen! Iowa. Christine Shervcim,
tiltager, vil Priserne gaa ned. Aldrig
sør i Skiudmarkedets Historie har Pri
sernc begyndt saa høit. Skjønt Priser
ne venres at vi!le gaa ned. vil de dog
antagelig^blive høiere end ifjor, og der
vil blive cn lønnende Scrson for Trap
pers.
I
Wash. Christian Nilsen, 51 Aar, Port Veir. Britiske og indiske Tropper be
Toivnsend. Wash. Peter L. Sandvig, i satte Forterne og paraderede, idet
1ste Nov, Tecorah, Iowa
WlVUVLLl, uut' UF «fimsiuil,
m,
Arthur
Jl. -i.<p></p>T.
VvVUll' -X
De allierede i Dardtrnellerne.
London ben 14de Nov. (Britiske Ad
-miralitets traad^øse). Ten britisse
^laade cm kont til Konstantinopel Kl.
8 om Morg?nen den 13de November,
bekjendtgjorde Admiralitetet idag.
Ten allierede ^laade passerede^gjen
nem Tardai?ellerne 12te Nov. i fint
Walsh
MnmeapoNS Travde, £ljr ^RWöfBfr 1915.
KpsrHSWssl og Kvur.
Lovfpørgsmaal i de«ne Spalte besvares
af Advokat Eiuar Hoidale, MeKnight
Bnildiuz, Minneapolis, Min».
besvarer Spørgsmaal i Bla5et,
saavidt vi er iftanb til det, og saa
snart som det lader sig gjøre.
Vi kan ikke paatage os at besvare
Lovspørgsmål i Brev.
Jeg le-ler Farm af en Mand paa
Farmen var det næsten ingen Staldbyg
ning. Saa kjøbte han en og flyttede
den hid. Nu bil han tvinge mig til at
betale for Flytningen af sin egen Stald,
fordi jeg har benyttet den. Er jeg plig
tig ti! det?
Te er pligtig til at betale ham es-
i
Nav., Grand Forks. N. D. Peder 5nip- komme overens i Mindelighed. Hvis
pc, 39 Aar, 20de Okt., Whireford, N. T. der ingen Stald var, da Te leiede
Gerhard Timansen Ouarve, 27 ',tar', ^arnteit, og Eieren ikke havde for
15de Ok:., Fessenden, N. D. Mrs. An- .. ..
um 9(m„nbion. 31 Jim, 286c Cft., »rf.
dus Basgaard. 29 Aar. Grand Forks. ^agen synes at va?re af i for at lede det vældige Arbeide med
D. Lars Salemonfen. 25 Aar, 2den Beskaffenhed, at. v burde se at, at skaffe Mad til de hungrende 35ZiI
t"lötCt
hI ot fa e
field, N. D. Arnt Nelson. 33 Aar, 0te!tnnc* det ikke at vccrc noget urimeligt
i, at Te bidrog med Alytningsom-
kcstniiige?, naär han
Andersen, 57 Aar, Washbunt. Wis. Gjest for tøjrcld og Fordringer mod Af
Cfsoit, 05 Aar. Cambridge, Wis. Ar- ^^e, og hvis dette ikke er nok, maa
ttold Linde, 13 Aar. Ianesville, Wis.
Iobn M. Amdahl. 29 Aar. 15de Okt..!
Rice Lake. Wis. Mrs. Hanne Andersen,
Hvor l,rnge kan en Administrator hol
de et Bo tilbage uden at gjøre op efter
Iowas Love?
Naar Boet er færdigt for Cpgiør,
kan hall ikke holde det tilbage. 3fif
tedommeren har den endelige Be
stennnels^ i Sagen, saa Te kan af
Skifteretten faa vide, naar Opgsøret
finder Sted.
Hvad var Fladeindholdet og Folke
mamgden henholdsvis i Tnfiiand og
§?fterrig-Ungarn før Strigen?
Hvad lidfrævtd for« at blive Lokoino
ttvfører paa Jernbanen, og Fbrbøder,
Bremser og.swndukr^r?
Te faar bedst Besked herom ved at
henvende Tem til vedkommende
Iernbanekompams Bestyrelse.
Hvad kaldes Grævlingestind paa En
gelsk?
„Badger Sfiit."
Sidst« Udvei fer Moo»ey. San
Francisco, 18de Nov. Ta de Fore
nede Staters Høiesteret har nægtet
at revidere Mooney-Sägen, ligger
let Overenskomst. At dømme efter! Edward N. Hurlcn reiser til Europa
^pørgsmaalet har Te kanske ikke. Hag paa White Star Liniens Tam
paataget Tem at betale for saadem ^cr ..Olympic". Hoover reiser over
I
"°»en
fjøbte
ett 2told
og lod Tem fa a bruge den. Men hau
kan ikke fremtvinge Betaling, dersom
Te ikke paa nogen Maade har lovet
den.
Hbad er Loven med Hensyn fil Hjem
stedet under Staten Washingtons Ar
velov?
Enken og de umyndige Børn har
Net til Afdødes Møbler samt et
Hjemstad tilligemed alt af Boets Q\--1
en dom, der af Loven er fritaget for
Erekution. Tette holdes af dent frit
Skifteretten bevilge det nødvendige
til familiens Underhold. Tenne Ei
endom gaar til Enken, hvis der ingen
umyndige Børn findes.- men hvis der
det er, tilfalder Halvdelen dem, og
Nesten Enken. Hvis der ingen Enke
er, tilfalder altsammen de umyndige
Børn.
Ifølge Bladene kan mindre velstillede
ler
ente paa „Liberty Bonds", naar der
er betalt 10 Procent ind. I hvilke Na
tionalbanker kan det lade sig gjore? Her
værende Banket nægter det? (Mon
tana)
Naar nogen ønskede at
fjøbo
Hri-
hedsobligalioner for at støtte Sagen,
men ikke havde, Kontanter nok til at
betale for hele Obligationen tilbød
Bankerne dem, der kunde betale 10
Procent kontant, at laane dem Re
sten til at betale op Obligationen
med. men ikke i andre ^iented. Til
budet blev først gjort af Bankerne i
New Aork og siden as Bankerne over
hele Landet.
Vi har en liden Sang, som vi skulde
ønske at^faa indført i eders Blad. ,Sio=
l'ter der noget, saa lad mig vide der
Hvis Sangen er af de tf Beskaffen
hed. at Redaktionen anser den so ni en
passende Tel af Bladet? Indhold og
af Bardi for en voesentlig Tel af
Bladets Lcesekreds, koster det ingen
ting at foa den optaget. I modsat
^ald maatte dens -Indrykning beta
les for ligesom ct Avertissement.
til at hcenges den
50 saaret. Mrs. Mooney og to mv
dre anklagede i samme Forbindelse
blev frikjendt. Det blev gjort gjcel
dende, at Mened var opdaget under
Rettergangen men Californias
Tomstole fandt, at det ikke var til
strækkelig Grund til at tilstaa ny
Sag.
Mooney. blev af Gnvernør Stepb
ens givet til dert 13de Tecem
ber. Guvernøren sagde, han vilde
tage Tagen ud af Politiken, saa ben!
iffe kom til at spille nogen Rolle un-|
der Novembervalget.
Hovner og Hurley reiser til Euro-!
pa. New Z)ork, 16de Nov. Mad-i
administrator Herbert Hoover og
formand for Skibskommissionen i
lioner i de krigsherjede Lande. Hur
leys Mission er at arrangere tov
hjemsendelse af Amerikas Tropper
hinsides Havet.
Hnrlet) erklærede, at han troede, at
g^ennemsnitlig 300,000 Amerikanere
om Maatieden kunde blive hjemsendt
med amerikanske Skibe. Han bi*
kjendtgjorde. at.Hiemsendelst'n alle
rede var begyndt og at Soldater ont
nogle faa Tage vilde blive landsat i
New york. Te først aitkorntve bliver
dem, der blev ukampdygtige og sendt
tv'bage sra.Ildlinien, f^r Baabeitstil
standen blev ltnderskreuet, sagde hatt.
Afslutningen af Vaabeustilsianden
frigav ifølge Hurleys lldtäTélse yder
ligere 1,200,000 Tons tyske Skibe i
neitirale Havne og Skibe, der i har!
nået i Nitratfarten.
Med Hensyn til „Leviathan" og
andre tuffe Skive, der blev overtage!
as dette Land ved krigens Udbrud,
sagde Hu riet), at Spørgsmaalet oin
Eiendoinsretlen til ^Skibene vilde b!i
ve afgjort paa Fredokonferensetl.
Hcnllrggclso ns Sngen mod Berger
til et otihrt Retsdistrikt nægtet. Chi
cago den lNde Nov. Foderaldomm.'r
M. K. Landis afslog idag Forslaget
om Forandring af Jurisdiktion i
Sagerne mod Victor L. Berger,
Milwaukee, og fire andre Socialist
ledere,'der er anklaget for Overtræ
delse af Spioneriloven.
... Forslaget blev stillet sor flere Ta»
ge siden af Advokat Seymotir Sted'
man. Socialisternes Advokat, med
dett Begrundelse, at Tommer Landis
var kommet med Udtalelser i Netten,
der viste, at han noerede Fordom mod
Personer af tysk eller østerrigsk Af
stamning. En Afskrift af Bemærk
ningcr af Dommer Landis blev læn
neb Afhøringen idag. Tet beviste
ikke he af Stedman fremsats Be
sfyldninger, erklærede Xommeren i
fin .^ijendelse. Stedman sagde, at
han vilde avpellere.
Tcstllmelitet efter Russell Sages
Enke. New Zjork, J3be Nov. Nus
fell Sageö Enke, Mro. Margaret
Cliy'ia Sages Testamente blev itiMe*
beret til Skifteretten idag. Tet dis
ponerer over et Ko værdsat til $50,
000,(M10, hvoraf $8,000,(Kil) testa
menteres hendes Broder Joseph Slo
cnin. Store Gaver var givet til Itiv
dervisnings^ og Barmhjertighedsan
stalter.
Tødsskibet stanser seirsfeirinffen.
Vancouver, B. (5., 12te Nov. ^reds
demonslrationeli i Byens Havnestrøg
stansede sgaaraftes. da Damperen
..Princess Alice" ankom fra Inneau.
Alaska, med ir7 Lig efter „Princes?
Sophia"? forlis. Skibet, et verita
beit Tødsstib, blev mødt af slere hun
drede Slægtnitn^e af de omkomne,
Te havde ventet i dagevis paa dets
Komme.
Skade kanske for $ ,000,000 blev!
soraarsaget her paa en Times Tid^
iitat, da ^lobett drevet frem as rn
voldsom østenvind oversvømmede:
Gaderne i den nedre Bydel. Lang?,
Havneit blev Baade drevet mod Km'r!
og Havnetrafiken gjort saa vanske I
lig, at [yærgetjetteiteit mellem Cluc
6ec og Lewis maatte stanse.
Davis ttbiirrynt ti^Ambassadør.
Washingtott, 18de Nov. John W.
Tavis blev idag af Præsident Wilson!
formelt udnævttt til amerikansk Am-1
a
basiadør til ^iororttanmen, og Alex- Sa«a': Lake -»?,rior a-.ta. «tuiet. i rene.
ö i
tidnævnt til Tavis' Eftermand fotti »a88e_$4.-s. 2fti» tntt wn.
1 1
Solicitor General.
Irnbanetelegransterses Lønsfor
høielse. Washington den 16de Nov.
Landets Iernbanetelegraftjter i et
Antal af omkring 70,000 bleo iaftcn!
tilstaaet Lønsforhøielse af Generaldi
reftør McAdoo. Forhøjelsen vil an
xdrage til omkring $30,000,000 om
Aaret.
at
For
Roosevelt og Hustru vil Besøge
Søuuens Grav. Nem Aork den 18de
Nov. Oberst Theodore Roosevelt og
Mrs. Roosevelt vil besøge sin Søn
Onentins Grav, saasnart Fredstor
holdene tillader det. Tette blev idag
bekjeiidt g'ennem Offentliggjørelsen
af korrespondance mellem Cberft
Roosevelt og Stabschef March.
Lbersten har bedt om, at L^itnant
Noosevelts Lig maa forblive det,
hvor det blev begravet as Tyskerne.
Han tiljøiede, at han agtede at be
søge Graven og reise en liden Støtte
uer.
Roosevelt har undergaaet Bllhand
ling for Holtegigt paa Roosevelt Ho
spitalet. Hatt siges ntt at nære istand
til at gaa omkring og vil sandsynlig
vis med Mrs. Roosevelt afreise til
Europa om kort Tid.
Tyskerne i Østafrika overgiver fifl.
London den 1 (ide Nov. Te tyske
Tropper i SZstarrika overgav sig den
lide November, blev det officielt op
lyst her taften.
Aveke-Grirs kan blive bræbt
«ed
38
hindre Spild
af Foder
Vntft en International Foder
tvwrn, som maler Mais pan Kolben,
Slnaakorn eller Mais paa „Husk" til hvil
kenjomhelst Grad af Finhed og treeuer li
den iiraft for at giore det.
Ter er tre Typer af )utcrnntional Foderkutrrne, hver
Type i forskjellige Størrelser for at opfylde alle ft rav.
Type maler Mai* paa Stolben og Sinaakorn og er la»
vet med f, 8 ag 10 Toms Plader. Type (5, bare for
Smaakorn, er en hurtiggaaende. kviltinalende .Shiærn med
(5 og S Toms Plader. Type T, den svære Kværn, er la
vet for Mais paa „Husk". Ten har en spiralformet
Skjærekziiv og 8 eller 10 Toms Maleplader.
Alle International Kværne er stærkt lavet af Staal,
forstærket lraor det er nødvendigt er udstyret med alle
nødvendige 2tk?erl)ebuittbrniiit^ier for ar hindre 3kabe ofl
Uheld og med alt nødvendigt Itlbehør. :'tanr .Straft ffaffcS af
en ftadiegaaende, økonomist International Kervfin-Engine,
kunde Xe ikke hane el bedre iUHrrn-lldftttr, clfer et om vilde
gjøre Ärveidet billigere. 3frio til os efter .Slaralofl^r.
Uae»rporited)
Største ^ontantkjøbcre i Tvilliilgbherne
Betaler hsieste Markedspriser, Inqen .tt-omtr.iMion btrcg«
nt?. UJunftligt Cfgiar. StriB citet iKærfctavyer. 'lirflu oi.
»runbtii Ptoet i «are
vi? paa min egen og Iv.-
Hubt't anbti: Sanne. Jei
fiaranl'rct absolut Zit»
re&sitiaelif. eller P:a
gene titbagtbtla'té.
f|#ber New Snttetflti
Z?
fio.t
1
,.
iiet (Dang, let
renset, nsie?ksi7iin?a0k,variz.
(fta**nlrct
tn Levet»».
Cgiaa laset i 'ire ftflrre 2rat:e!fer ov Æ
tit Ä0. h. Dili tier. 39 2i«d fti
9r*u. SietTort bringe -ri
itotsrr^fl „birefte fia-^obrif" litbuS
fra Sab:i!aa:ea oq ipa: Pen-z: i länt) i
ALBAU6H-D0VE* CO.. 2132 Marshiil Bivd., Oite**»
ft of fe Rj*)'er
V: :vir og
raafrrmSrliS :j!»reSZftit
te vitunfter ai Shine^t
rn*6 i'Dr f-neit: biq!ige
wttt
aitber C. SHtta as.Atlanta, Ga., bier, r»8 i«sae thet iReetaqeifm. $: nm
:lIklr.?55eUg in
Jz
I frnlKht- iiBD.ei Acrrt L.'6rc
Patienter!
Det lønner sig at lade DeteS ftom naa igjenuem /n Jumbo,
før Te i(rifler bet. iHebotb Havren oz S
{fa to«
for net hjemme fot »d«r.
Thc Zambo bor en stnftncifft nf GO Busdel? 'pr. Time, The
Jumvo renier alsiugs .storn for 5tcb og et den »nest« tcrfefte
og lUirtc-VJIiifitc label. I'll i en. Te tvænnec it, da De
bit spare Prisen paa en libcn MaNi?de Horn» o(i Wruf^«ø«é.
Vore friser er be lubcftv. Zirctte tit Tem., Strib til o-3 cftet
fulbe Qpldsninger vu fpar $10.00.
Snareslvttere!
E» Prpve endiaq vil oveibeviseTem
om, oi vi bctatrr bc dsiestc Priitr.
Eta.
18JO Minneapolis, an.
./»a.
Tc laybc litiide den
flamme I bain'e ,t£radle"
er cd Bedstes æ
brugte, fordi dett mo
derne Binder gjorde
Arbeidet bedre on me
re ijfonomiff. Paa
amme Maadc vil
fimmntt Melkerne er
ftotte Haandmelkntn
iten for cn fiatvbc! til
en Tredjedel af Sto
ft ender.
Skriv efter fri Sl'ata
Iofl.
Vi\C)00
i
MCMILLAN
Dealer« in
MINNEAPOLIS,MINN
Fjwrkrtv onskes
Vøifirr :rf«?rr'.?r
Biøt
2
en
k Xcreø
n!
a: l:sls
loe bro
^=rtiafrnrre
r»t-
bserhatt ei Pa!e»t ftfrH og betl Rflftrudr S!re
ekter deu. Hl lender den rit oa korrespon
derer pea I
ert! Mo der i» ast. Stri»
ibeg.
JAKOBSSON
tlirt
dea
SL
WILSON
Ätgiftrtrtb« Patentadvekattr.
314 wctøi nasa«. washwsti». e c.
bttalti
for
Malfnöfr, Hons, Gjlrs og Wnder
lagra k®mmts!ficm b-frrgnt». yirteet *2t- 91X53.
sort OemfarTCatnqet
:aeb
TrtrtS
& Setnxity
WITT'S MARKET HOUSE,
£a ritternes 2to»tati*marfeb
Priser tiftjUi baglu fet W»
v) 6rr, 5, Ha! ta irr. $66 i Bf,
2»:m. Rajr, Ui», itsbaetr, •:rhu8e:. Peiier.
cfin», JX'u'frat,
3tunt, 'Psuntz.
Harer. $aa vor
tUrtllifte. før If "jf'ser. lire
ittee
ffece did. Zftiu itl
3*tagt tx9 el
oi
au etter ^.-testöitneget.
l'jzrfrlaspfr oq b33:6an at
Uate.
irottnsba
Jsjftrt
Xegittiii
Maltuntt,
v tin»,
Wj&i' sg ^alvc?itd til
J. W. Perrin&Son
Hsieste Markedspriser. RemiAfe daglrH.
Mtnneavolts, DJiitit.
Janoey, Semple, Bill S C».
ÖSsUkUt»»im CMte e» ^ee»
Kra- sg Spottswnr, Mue,
DtfUftn. lleStwe «ti.
20-M
UtmA
St ta.

Slinncapoltø Marled.
lUDc Nov. ISIS
Mais, No. 3 Rut *1.40
ilUatø, ilio. 3 l)utD 1.82
Havre, S)io. 3 ijuid.... .73
^aure, i)to. 4 hvto..... .70
2 1.07%
91
Mai», No. 2 gul...
Mais, No. 3 gul...
Mats, No. 4 gul...
Havre, No. 8 hvid..
Stina
Rug, No. 2
Linfrø. Northwestern
Timorhyfrø
Kløverfrø
SVujS Pork
Lard
Short RibS
Sides, short clear ..
Emør, Creamery
Smør, Packing ..
LE«
Boteter
Slagtekvæg
U$ethcrs
Lam. Native
rings
1.45
1.37
.73 V»
.13
1.08%
1.00
3.90 Va
10.40
4.ZÖ
3O!OO
28.50
20.50
24.50
23. ,0
4?ø, Timothy i'io..1 ...^29.00
jpø, imot yt?
2.... 27.50
fy, Åimothij Ns. ....24-50
Atl^UCi', lltO. 1 24.'0
iUpuer, 9io. 2 22.00
Hø, Upland, choice
Hø, Uylnnb No. 1 29.00
Midland, No.1 23.00
No. 1 X'llfalfa 32.no
No. 2 XMfaifa 29.OU
9ii gl)alm, No. 1 9.00
Havre.Mm, No. 1 ....7.50
Feed 52.50
Entør. Creamery, extra .00
(Bnw, Creamery, first.. .50 .57
(Emør. Creamery, second .55 .—
(Smør, Dairies, ext. first .48
Packing Stock
it, Full Cream
Cft, j^oung America..
Cft, Brick
Pt.ltost
Primost
A5g, pr. ^asse
LEg. pr. Tusin
Afnlt'ckj^d
ftonrefjøb
tfnmmefjøb
Ll'elkelam
Flesk
th'trrknu, levende
29.25
24.00
32.50
31.50
10.00
8.00
55.00
1.40 3.00
(South St. Paul Stocknard).
.ock & Seeding SteetJ .— .—
föecf Steers ...5.50 ll.:0
Butcher CowZ & Heifer!•:S.00 11 ."O
Butcher BuUs 5.75 7.2.
Veal Calves 4.15 15.no
Stock Cvtvs & HeiferS.. .—
Stock & Feeding Bulls. .— .—•
Cutters £(Sanners .... 4 50 '.50
Svin 10.90 17.05
Pigs. Roughs, Under»
weights .—
Stags k Boars 9.uo 11.0"
ftaar 4.00 8.50
öaavlam 11.00 14.75
Sbdöers .—
Chicago Marked.
l»dc Nov. 19.18
iiu'45
...,1.30 1.41
*«.j .73Vi .75'
... .95 1.07
1.0 .—
Beeves
Stockers & Feeders.. 7.00
Cows & Heifers 0.40
Wesrerii Beef S re ers 14.50
Cows & HeiferS S.25
Calves
Svin, Butchers
Svin, Packing
Svin, Rough
Svin. Light
Pigs
Faar, Native
19.75
12.75
14.00
17.(i5
.12.75
17.75
17.85
17.5(i
16,25
17.05
14.00
.... 17.00
..
•. 17.50
....10,50
15.00
.... 17.00
.....i:/ )0
Hvede, No. 1 Northern. 2.22%
Hvede, No. 2 Northern.. 2.19%
Hvede, No. 3 Northern. 2.15%
Harre
Linfrø 4.03 i/i
Witf.
fSl,o
.87 1.00
Milwaukee Marked.
Brg .00 1.07
N'ais 1.42 i.r5
fiatire
9iuu, No. 2 1.67
Midway Hestemarked.
?.crkheste, extra J.i«0 a
Tnrkhcite, udvalgte .... .5150 a $l9l
£nrfl)c)tc,. altnittbelinc.. .$145 a $17U
Farut-Hopper og O
Einar Anderson. 23 Aar. 20de L$t.,
Thorvby. A la.-- Ludvig Weflen. 34 A ar,
iikouje Jaw. Tast., Can. Wtli? Anderson
Haaland, 32 Aar, 24de Oki., Outlook,
øjafr., Can. Mrs. T. B. Benison. 2-tde
Okt., Broderiet, Task., Can. Andrew
Holrum, 00 Aar, yreeport, III. Jens
Marintus Madfett, 30 Aar, 1 ltc Okt.,
Okr., Albany, N. J). Mrs. Nelsine
ToughN), fpdt^Larfen. Portland. Maine.
Henry I. ^iirrilsby, 44 Aar, 25dc Okr.,
Los Angeles. Cal. Torgal Pedersen, 75
Aar, 4de fr., Mayvilie.. N. $). Ole
Gröndahl. 20 Aar, Seattle. Wash. Erik
VI. Leimim, .'55 Aar, 20de Okt., Tacoma,
Wash. Fred Norman Norsrad, 23 Aar,
23
de kt., Tacoma. Wash. Mrs. Sofie
Wenberg, 78 Aar. Parkland. Wash,
Perer A. Iversen, 20de Okt., Seatrle.
Wash. Thomas Randa! Miller, 32
Aar, 20de Or., Anacortes. Wash. Char
les Josephson, 22 Aar, 20de Okt., So,
Bellingham, Wash. Nds Iverson. 3
Aar, Poulsbo, Wash. Carl A, Ro.'h,
_2enboId. Wash. Halvard Peter»oii, 4!
Aar, San Francisco, Cal. Harald Mag
nussen, 33 Aar, San Francisco, Cal.
W. Harris Lundberg. 49 Aar. San
Francisco. Cal. Torthea Hjelkrcm, 20de
fr., San Francisco, Cal. Anna ^ohn
sen. 25 Aar, Searrle. Wash. Robert W.
Olsen, 1 Aar, Seattle, Wash. Olas
Remmen, 38 Aar, 24de Cft., Seattle,
Wash. Iolmas Johnson. 73 Aar, Sear
tie, Wash, le Holk, 51 Aar, Seattle,
Wash. Hannah H. Anderson. 10 Aar,
Seattle. Wash. Selma Amalie Simon
sen. V!ai, 25de Okt/. Seattle. Wash.
Cli' Tahl. Ave ry. Idaho. Gust Pear
sott, Spokane, Wash. Richard Botner,
41 Aar. 22de Okt., Baker, Mont. Le
Roy Larsen, Manti, Utah. Erif Lar
sen. 20 Aar. Mt. Pleasant. Utah. N.
Nielsen, .45 Attr, Talt Lake City, Utah,
Emma Anderson, 27 Aar, Salt Lake
City, II ah. Ole T. Petersen, 34 Aar,
Garfield. Utah. Mrs. Robert I. Bi
st hof f, 43 Aar. 17de Lkt.. Lowell, Wyo.
Mrs. Marr ha T. Jensen, 20 Act r, 30te
Okr., Salt Lake City. Utah. Herman
Alnudscti, 03 Aar, 31 te Okt. Provo,
Utah. Mrs. Amta Marie Christensen
70 Aar, 31te Okt,. Brigham City. ll.cth.
Carl M. Johansen, 50 Aar, 2den Nov,,
Boston, Mass. Peter Juul Bie, 10
Aar, 30te Okt.,.Brooklnn, N. y. Simon
Simonson. 52 Aar, 27de Cft., Brooklyn,
N. ?). Mrs, Lisa Lorentsen, 30 Aar,
2Ode Ckt., Brooklyn. N. V). Mrs. .Staro
littc Brotvn. 54 Act r, 28
de Cft., Brook
lyn. N. ?). Gunnar Jørgensen, 39 Aar.
2den Nov., Brooklyn, N. ?). Tom Pe
dersen Hille, 21 Aar, 22de Cf'., New
?)ork, N. ?). Ingvald Nilsen. 32 Aar,
27de Cft., Brooklyn. N. ?). Mrs. Min
nte Anette Nilsen, 29 Aar, 8de Cf:.,
Brooklyn. N. ji'). Mrs. Louise Augusta
Marlien, 4 de Nov., roof lyn. N. f). Mrs.
Amanda Jørgensen. 29 Aar, 2den Nov..
Brooklyn. N. George Elias Clsen.
27 Aar, 29de Ofr.. Bogota, N. Io
hait Torvald -Andersen. 35 Aar, 25de
Ckr., Brooklyn, N. ?). Bolette Thomp
sen, 2den Nov., Brooklyn, N. ?). Sven
Clsen Nebdal. 32 Aar. 27de Cft., Brook
lttn. N. ?). George Jensen, 29 Aar,
2
s tu? ft., Staten Island, N. ?). Annie
Lunduedt, 28 Aar, Cgmbridijeport.
Masi. A ft v id Amundsett. 27de Okr.,
Brottr, N, ?). S
rep ben Alfred Skor
heim. 30 Aar, 29 de kr., Broderick.
^ask. Can. Mrs. Indiana Consranse
Larfon. 3o Aar. Iste Nov., Broderick.
Srtff.. Can. Eli Larfoit, 29 Aar. 3die
Äoii., Cttrloof, S
ask., Can. Mrs. Mette
Marhrine Jensen. 31 Aar, 24de Cki..
Xettver, (Solo. Morren Petersen, 00
Aar. 22de Cft., Tenver, Colo, Mrs.
Marie Nielsen, 79 Aar. Omaha, Neb
Clara Clsen, ote Nov.. Tacoma. W a
sli,
Mrs. Martina Manning, 20 Aar. 29de
Cft., Tacoma, Wash. Solveig Marga
ret Jacobsen. 2de» Nov.. Searrle, Wash.
Ole Sigvarr Antonius Jacobson. 30
Aar, 4de Nov., Tacoma, Wash. Mrs..
Anna Hillegas, 34 Aar. 29de Cft-, Ta
coma. Wash. Charley Johnson. 50 Aar.
15de Cft., Vancouver, B. (£., C^u. Mrs.
Elisabeth Humpbrey. fød Mortenfen, 20
Can. Cbriftiaji Vick. 27 Aar, 29de Cft.,
Nclu^cfrminfrer, B. C. Chas. Skug
gen. 27 Aar, 31te Ckt., San Francisco,
Cai. Thoralf Thompson, 20 Aar, Seat
tlc, W a sy. Mrs. Elifa Francisca Ne
hammer, 54 Aar. Iste Nov.. Seattle,
A 18de Okr., Surna, Idaho. Mrsrj ,1Z'
Johanne Sophie Nielsen. 54 Aar, 20de
Wash. Karl Daniels, 34 Aar, Iste Nov.,
West Seattle, Wash. Z. P. Jacobsen,
59 Aar, 13de kt., Morgan, Iowa. Bal
demur Rasmussen, Waterloo, Jotva. Al
fred Nissen, Clinton, Iowa, Mrs. I.
G. Espersen, Clinton, Iowa. Lars Xi.
sorr, 01 Aar, Roland, ^owa. Iver Ole
son, 2ldc Okr.. Mc^nrire. Iowa. Gustav
Haugen, 33 Aar, 29de Okr., Calmar,
27 Aar,
M. Anderson, 21 Aar, Iste Nov., Glen
wood, Iowa. Oberst E. Smith Perer
son. Park River, N. T: Mrs. Nels Ar
neson. Cooperstown, N. T. Tr. K. A.
Glimme, Wyndincre. N. D. Oscar O.
Roppe. Killdeer. N. D. Mrs. A. G.
Sortie, 30te Okt., Grand ^'orks. N. T.
Ragnvald Johanson, Math. Jacobson)
Anna A. Smiih, Cl^nis Clausson. Lau«
rirz Hanson, Lucy Agnes Breen og Slail
Coleberg. a!le of Williston, N. Man
Nov., Grand Forks. N. D. Ed. Enger,
Hatton, N. D. Mrs, H. Larson, 90
Aar. 24de Cft., Pingree, N. T. Mrs.
Gertrude Pedersott Hodøe, 72 Aar, 20de
kt., Baltic, S. D. Ernest Sørensott,
19 Aar. Elk Pi^int. S. X. Nilmer M.
Moe, 24 Aar, 8de Okt., Woonsocket, S.
T. ,Si risten Iettsett kristensen. 31 Aar.
14de Okt., Viborg, S. T. Andrew N.
Larsett, 21 Aar, 17de Ckt., Viborg, S.
D. Hans Johansen, Luck, Wis. Theo
dor Hemmesen, Luck, Wis. Lars Hatt
sen, 78 Aar, i'aferown, Wis. Mrs.
Laurits Andersen, 23 Aar, Union Grove.
Wis, Carl Omdahl, 34 Aar. 25de Cft.,
Clear Lafe, Wis. Ole H. Iohnsott, 08
Aar, 23de Cft., Iola, Wis. Mrs. Rina
55 A ft r, Racine. Wis. Mrs. Kathrine
venfen, 47 Aar, Racine, Wis. Alma
Newman, Racine, Wis. W. E. Jørgen
fen, 24 Aar, Racine, Wis. Mrs. Mar
grethe Ienfett, Raymoitd, Wis. orge
Cl'on, 85 Aar, Merideatt, Wis. Mrs.
St. I. Lee, 48 Aar, 31 te Cft., Xeerficld,
Wis. Myrtle L. Hofstedt, 0 Aar, 23de
fr., Westby, Wis. M, C. Lstvig, 70
Aar, 2'Jdc Cft., Benson, Minn. Mrs.
Christopher C. Erdahl. 28 Aar, 17de
Cft., Frost, Minn. Lillian Medora Ol
son, 3(5 Aar, 15de Ckt., Eagle Lafe,
Minn. Mrs. Richard Doe ly, 21 Aar,
4de Cft., Spring Grove. Minn. Chri
stine Røvif, 35 Aar. 27de Otr., Duluth,
Minn. Mrs. Tillie Olson, 3f Aar,
East Grand Forks, Minn. Mrs. -Gun
hild Hansen Dalen, 73 Aar, Esther
Township, Minn. Alfred Nilson, Pipe
stone. Minn. Raymond Herbert Loe.
24 Aar, 15de Cft, Madison, Minn. Hal
vor Berftow, 2den Nov.. Elbow Lake.
Minn. Cle Bersfow, 27 Aar, 2den
Nov., Elbow Lake, Minn. Edward O.
Nelson, 38 Aar, Lanesboro, Minn. Os
car O.uarstad. 10de Okt., Laitesboro,
Minn. Mrs. Martina Hulda Mariana
Anderson. 30 Aar, 22de Okt.. .Sternum,
Minn, Cornelius Nelson, 49 Aar, 20de
Ckt., .Sienyort, Minn. Otillie Julia
Morf, 21 Aar, 20de Cft, Milan, Minn.
Cora lydia Hangen, 26 Aar, 13de
Cft., Staples, Minn. Mrs. Elleit Lar
son Eskelund, 84 Aar, Lanesboro, Minn.
ol) W. Thorstad. 23 Aar, 19de Cft.,
Xulttlh. Minn. Mrs. Teman Lee. 24de
Cft.. Rushford,' Minn.
Chicago: Mrs. Crhclia Ragnhild
Cole, 33 Aar, 2tidc Ct. Mrs. Emma
Rasmiisfen, 35 Aar, 29de Cft. Mrs.
Hennie M. Williamson, 28de Oft.~ Ed
tuitt Clson. 01 Aar. 28de Cft. Perer C.
Malting, 24de Aar, 29de Cft. Mrs.
Caroline Pedersen, 79 Aar, 29de Oft.
Mrs. Jensine Jensen. Jens Peter Sfal
lerttp, 50 Aar. Mrs. Mathilde Assens.
Mrs. Anna Mickelsen, 22de Cft. Mrs.
Emil Christensen, 20de Ofl. Rcinbarr
Clson, 73 Avr, 31te Cft. Mrs. Ane
T. Tharalsen, 84 Aar, 31te Ofr,, Rein
Hart Warhne, 73 Aar, 31te Cft. Mrs.
Mary Sophie Harstad. Holger Jonas
sen, 29 Aar, 25de Okt. Magnus I.
Johnson, 20 Aar. Cari F. Røntring. 5te
Nov. Florence T. H. Backe, 4de Nov.
Walter Arne Michalsen, 17 Mdr, 5te
Nov. August Larsett. 50 Aar, öre Nov.
Mrs. Augusta M. Larson, 64 Aar. 5te
Nov. Jens Christian Mou. Niels Paul
feu, 52 Aar, 5te Nov. Marritt Chri
stensen, 38 Aar, 31te Cft. Christ Nyn
ning, 34 Aar, 4de Nov. Ida Margrethe
Sntlde, 4 Aar, Ote Nov. Victor Nelson,
20 Aar, 5re Nov, Mrs. Gerda Serafea
Christensen, 22 Aar, 4de Nov. Mrs.
Levina Christensen.
y «»r. Stabl«, «alb. Oe Enochs, Skibene drog forbi. bans Zkjwbne i Governor Stephen-
44 ?lar, Seattle, Wash. Sivard Carl- eller Prcesident Wilsons Haand.
son. 32 Aar. Seattle. Wash. Alfred L.
hhirr Afskcb. Washington Mooney er dømt
Iohttson, 3v Aar, Seattle. Wash. Anna den Uwe Nov. Frank P. Walsh. 18de Tecetnber. Han blev dømt for
Helkn^hmlie^ti i^^llesformand for den nationale!ar have anbragt den Bombe, som ex
coma. Wash. Mrs. Myrtle Strømme, ^^igs ^lrbeiderkommissioll, indsendte ploberede under Krigsberedskabspa
18 Aar. iste Nov., Spokane. Wash. Cv!
l^°8
sin Afffedsbegjcering til Prcrsi ra^en ben 22de Inli 1916 med den
mrr Aune. 28 Aar. £U., Everett, denten. Følge, at 10 Perfoiwr blev bli&t og
Tyskland, fladeindhold 540,857
!vadratkilometerFolkemcengde 67%
Million.
j?sterrig Ungarn, Fladeindhold
f7f,G17 KvadratkilVinetek, ^olke^
mcrngde 02V2 Million.
Quebec den 18de Nov.
Kovar Quack Destroyer and
Land Cultivator
International Harvester Company oi America
CHICAGO V USA
LIVE POULTRY S|
DRESSED POULTRY
Skriv ester Slrfttlart
"How to. Kill Quack
raa»" frit.
yehai at skri»: paa
TWO-TOOTH VIEW
JOS. J. KOVAR, Fabrikant
OWATONNA, MINNESOTA
S
ONE YEAR' r-''
TO PAY
Minneapolis Separator Co.,
Vi sender Xrm Prajene samme
Tag ierf- Se^binfl mob tage#
on btregntr ittf ftømmf*)
ft on. »fri» tecfl i ter »at
øllet nqeste ,.T»avv ré ®ute*
'(.K». Ä3", ftntaioR over »narefæt»
jle.f SiefDift« og ^rirliste,
i Northwestern K ida Fur Co..
J. C. MARLOW
South Front Street, Man kat
o, Mlnn«
TRAP AND SHiP TO
Cfl f*e tfjieUr Priser, «rti« (9r«k«rlRff,
tmntttiat JReiu*nletoier. fri iUwflmet
,,Zrapp?ré' tSuiöf to 2h't»vrté
tris rf.cr '^nslilic.
WMIM FUR WOOL co.
i Mai nmai-et i', i. 2t!e #7.»u pr. uto Hd.Z »^ggc. 50
raBcf. Xe aabjaos tssirrf Krn'e? oe 'r«are. Strien»
belie, e-a Kt d!iver fe.bt. iUJNGSON HAJtSO*.
Dateth, Mies, .lorecfbe S»aeBjirca6siip.ittra-
I tien» Sevilllng Vi». 53,468.
Set fSemftfi tre ft
paa. lete« taet
Sprofl fortarCet.
7 05-7B9 Heniepn Å we. Dept. M. MinneajwtH. Wee.
THE R. E. COBB CO., St Pad, Was.
Bkvlllmg a'"
29 Central Market

xml | txt