OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, January 09, 1919, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1919-01-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

A
v,i
Ma Grund.
Amerikansk Skib med saarede Splda
^ter ombord strandet udenfor
New York Nytaarsmorgen.
Ten sldste of
xdc
4
saarede Soldater
fjernet fra det grundstødte Skib
„Northern Pacific".
dNew'Oork den 2den Jan.^ De För
jjtfre Staters Transportskib „North
A^pacisic", der reiste fra Brest In
'Metfog .med 2,990 saarede og friske
tM'rikamke Soldater, strandede paa
en Sandbanke 40 Mil østenfor New
Work Kl. 3.3Ö igaarmorges. Skibet
/stod ganske let paa Grund, men idaq
morges var dets Stilling adskillig
bedre. En stiv Sydøst drev det mob
Land i Nattens Løb, saa det tidlig
imorges laa nær Stranden paa
grundt Vand. Skibet, der er ct af
de huttigste af Transportffibe bygget
..'i Amerika, gik paa en Sandbanke i
'^Iaage.
'i Et Tog med Dampen oppe vente
Me i Nærheden rede til at føre de saa
A rede Mænd til Hospitaler og hele
/-Natten laa der en Flaade paa 23 Ski
be i Nærheden afskibet, blandt dem
-Krydserne „Des Moines" og „Co
lumbia" og Hospitalsskibet „Solace".
De holdt sine Søgelys paa Tampe
ren.
Fire Island, N. I., 3die Jan. I
..". 'cn voldsom Sø, der kastede stærke
.Motorbaade rundt forn Nøddeffal,
blev saarede Amerikanere fra Frank
kriges Slagmarker reddet imorges fra
Hospitalstransportskibet „Northern
Pacific" og bragt iland her. .Hjæl
peløse Soldater paa Ambulancebaa
rer blev taget fra Skibet og ombotö
i Baade fra Krydserne „Des Moines"
:oø „Columbia" og overført til Hjæl
peskibe, der rullede i den svære Sø
gang saa nær „Northern Pacific",
som de turde komme.
V Under Landsættelsen af de saarede
:Mev der øvet mere end en Heltedaad.
v.
Livbaade kantrede i Brændingerne
og Soldater og Officerer iland kaste
-_^e sig uden Betænkning i Søen for
at bjerge. Kystvagterne risikerede sine
Liv gjentagne Gange. Nogle bLv
draget iland bevidstløse. 50 Læger
og 100 Sygepleiersker og andre var
stationeret i Cottages paa Øen for
at tage sig as de vaade og fryseKe
Soldater, naar de kom iland. Mo
torbaade og to Landgangsbaade
forn imorges fra Sandy Hook Sta
tronen för at paaskynde Bjergningen.
Soldaterne paa det strandede Skiv
holder Humøret oppe, trods de nu
i to Dage har ligget og hugget
Sanden. Beholdningen^ af Drikke
vand meldtes at være liden paa
„Northern- Pacific".
Fire Island, N. A., 4de Fan. Dcn
sidste saarede Soldat Hlev fjernet fra
det strandede Transportskib „North
""Trit Pacific" i Eftermiddag.
Endel af Mandffabet forblev^ om
bord for at hjælpe til med -Bjerg
^ningsarbeidet, der begyndte sent
"idag.
Den sidste saarede blev lettmtM
fjernet fra Skibet. Fra en vinterlig
Morgen med bidende Storm og op
rørt Hav forandrede Betret sig mærk
vcerdig i Dagens Løb.' Vinden lagde
sig. Himmelen"klarnede og Havet blev
roligt.' Kl. 2.15 gik den sidste Am*
bulancebaare over Siden.
New Iork den 4de Jan. Trans
'^ortffibet „Mallory" ankom idag til
Hoboken med 445 Officerer og Meni
bjerget fra Transportflibet
^Northern Pacific", der strandede
ttdenfor Fire Island. De saaredc
hvoraf mange led font Følge af
udstaaede Strabadser, blev øieblikke
lig sendt til forskjellige Arme-BasiS
hospitaler i Distriktet. De fleste af
bem blev i Motorambulancer fart til
r-
.. Kaptein Moses paa- „Mallory"
roste høilig de saaredes Mod og Op
'føvfel.
Han sagde, at de ikke havde
ytret et klagende Ord, medens de
blev bÄaret ned Leiderne og taget
ombord i de smaa Baade, der førte
til „Mallory"
Amerikanske Delegater til Socia
"Ustkongressen i Lausanne. Chicago
ben 4de Ian. Navnene paa de ameri
"jfoitske Delegater til den internatio
nale Socialistkongres i Lausanne,
-Schweiz, blev bekjendtgjort idag.
wp Arbeiderne repræsenteret i ben
britiske Fredsdelegation. London den
31te Dee. En Repræsentant for Ar
beiderpartiet vil blive med i den
jbrittfke Fredsdelegation erfarede
n
wn fra autoritativt Hold idag.
5^
T,
Owbscheken.
Oplysninger angaaende Afmønstrin
gen. Her i Landet er talt af
mønstret (i. 680,000.
Plan om at overføre duelige Office
rer til den regulære Arme. Trop
perne ved Arkangelsk.
Washington, 4b'e Ian. 30te Di
vision (Tennessee, North Carolina-og
South Carolina Nationalgarde), 37te
Division (Ohio og Virginia National
garde), 31te Division (Washington,
Oregon, California og Nevada Na
tionalgarde, Utah, Idaho, Montana,
Wyoming Nationalarme) og 2det
Korps Hovedkvarteret •—_talt 83,000
Mand er blevet ndseet til* at stil
les fra den amerikanffe Expeditions
styrke, saa snart Skibe Fait opdrives.
Stabschef March gav idag denne
Oplysning samtidig mLd, at han op
lyste, at der i alt nu er 1,391,000 un
der Vanbett her og i Udlandet. I
Ugen gav General March Ordre til,
at Kampdivisioner skulde begynde at
afmønstre sine Mænd. For nærvæ
rende eu 1,004,000 Mand i de For
ertede Stater bestemt til Afmønstring,
medens 202,000 Mand, foruden de,
som allerede er afretst, er itbfcet til
snarlig Hjemsendelse fra Europa.
Ved Siden af disse 292)dOO er de
63,000 Mand i de ovennævnte Or
gaitifcttioucr, font venter paa Skibs
lejlighed til Staterne.
Afmønstret her i Landet er talt
630,639 Mand og 40,491 Officerer.
Generalen meddelte, at Armereor
ganisations-Billen vil blive forelagt
Kongresfen i Løbet af de næstfølgen
de Dage. Blandt andet vil den sore
slaa, at Afficerer, der viste fig duelige
i den midlertidige Krigshær, kan
overføres til den regulære Arme.
Den gamle regulære Arme har for.
nærværende ingen Vakancer men
dersom Kongressen vedtager det, om
Krigsdepartementet forlanger for en
ftaaende Arme, vil der være Plads
nok for alle Ansøgere.
For at aflive de foruroligende Ryg
ter angaaende.Tilstandene blandt de
fenv sex tusind amerikanske Tropper
ved Arkangelsk, forelagde- General
March en Rapport, der udviste, a i
den 25de November havde der ialt
været 86 Dødsfald, font følger: Dø
de af Sygdoitri 3J9te Infanteri og
i Ingeniørkorpset, 65 dræbte i
Kamp, 9 døde «f Ulykker, 2 døde
af Saar, 7 druknet, 3.
Historierite om, at Batterier B" og
af 150de Artilleri, Regnbue-Divi
sionett, var. blevet udflettet, blev of
ficielt benægtet ved en Rapport fra
Divisionskommandanten, General
Menoher.
Som Svar-paa Spørgsmaal er
flærede March, at Tabene som et hele
taget ikke havde oversteget Forvent
ntngeritc, især naar "der toges Hen
syn tiLde skarpe Kampe i Argomterne
under Krigens sidste Dage.
(United Press' Overslag var 250,
000, medens de" endelige Opgaver var
kun lidt over det-)
General March' henledede Op
mærksomheden paa det Faktum, at
Krigsassurancebureauet sorterede un
der Finansdepartementet, ik-ke ltttber
Krigsdepartementet, og at Breve an
gaaende Assurance skulde sendes til
Finansdepartementet.
Frankriges Krigsflaade. Wash
ington, 4de Ian. Frankrige havde
1,926 Krigsskibe *i 'Tjeneste, da Kri
gen endte, bekjendtgjorde den franske
Høikontmissioit idag. En vældig
Armada bestaaende ^af 874 af disse
Skibe drev paa med at jage Ubaade
i Atlanterhavet og Middelhavet. Den
franske Flaade paa Havet bestod af
lt7 Skibe, deriblandt Slagskibe,
Krydsere, Torpedobaade og Torpedo
jagere. Den^ranske Flaade havde 43
Ubaade og en Flyveslaade Paa 1,127
Aeroplaner, styrbare Luftskibe og
Obfervationsballoner.
Kansas Citys Sporvognstraf.k næ
sten normal. Kansas City den 3die
Jan. Sporveistrafiken i Greater
Kansas City var næsten normal idag,
sagde Bestyreren for Sporveisselska
bets Transportafdeling Fennell.
Trafiken midt paa Dagen vil være
den samme som sør Streiken begyndte
og „Owl Cars" vil blive brugt iaf
ten. Der har omtrent ikke været no
gen Fremgang i Retning af atxbi
lægge Tvisten.
Blandt amerikanffe Krigsfanger:
anfomne til Skotland, England eller
Frankrige fra tyske Fangeleire næv
nes i et Telegram fra Washington af
31te. December Christian Sorenson
fra Big Sandy, Mont.
Senator Lodge^ angriber Præsiden
tens Holdning.med Henfyn til
en Nationkrnes Liga.
Republikaneren MeCumber af North
Dakota erklærer sig inde for
Liga-Forslaget.
Washington den 4de Jan. Debat
ten om Præsident Wilsons Fredsbe
tingelser blev fortsat i Senatet igaar
til"Udelukkelse af næsten alle andre
Sager.- Den demokratiste Leder Se
natot Lewis af Illinois og Senator
Thomas af Colorado, demokratisk
Medlem af Udenrigskomiteen, forsva
rede Præsidentens Forslag, medens
den republikanske Leder, Senator
Lodge af -Massachusetts, ivrede. for
Paafkyndelse af Fredsflutningen og
erklærede,-tit Tilstanden var i høi
Grad farlig.
Senator Lodge benægtede, at han
og andre republikanske Ledere søgte
atforaarfage Vanffeligheder" for
Præsidenten i Udlandet ved at anbe
fale/at Behandlingen af Nationernes
Liga og andre Forslag skulde udsæt
tes til efter Fredskonferensen." Han
sagde, han følte det söm ett Pligt at
handle i deit levende Nutid ved at
bringe Verden Fred i Aar et 1919,
inden vi paatager os at skaffe en fre
delig Verden i Aaret 2 000. Ester
hans Mening burde Spørgsmaalene
om Nationernes Forbund og Frihed
Paa Havet følge efter og ikke gaa for
ud for Fred med Tyskland.' Dagene
gaar, og intet bliver gjort med Hen^
syn til Fred.
Senator Thomas forsvarede Præ
sidentens Fremgangsntaade og forud
sagde, at Præsident Wilson vilde
fuldføre sit Hverv paa en Maade,
font de fremmede Nationer vilde an
erkjende og som vilde vinde hans
Landsmænds fulde Tilfredshed.
Senator Lewis, der afsluttede en
Tale, han paabegyndte Thorsdag,
udtalte en lignende Anffuelse og sag
de, at Senator Lodge fulgte Oberst
Roosevelt i sine Meninger om Na
tionernes Liga. Senator Lewis er
klærede, at naar Præsidenten vender
tilbage, sra Europa og „gaar til Fol
ket med dette, ligesom han før med
ethvert vigtigt Spørgsmaal", vil
man sinde' de Senatorer, som har
modarbeidet ham allesammen given
de efter for hans Anskuelser.
Senatet ajoumerede til Mandag,
og Senator^NcCumber as North Da
kota. Republikaner, agter da at holde
en Tale til Forsvar for en Nationer
nes Liga.
•—Washington den 7de Januar.
Senator MeCumber af North Dakota
holdt en Tale i Senatet idag, i 'hvil
ken han stærkt anbefalede øieblikkelig
Oprettelse af en Nationernes Liga,
as hvilken Tyskland saavel som andre
Lande skulde være Medlem.
Den første Paragraf i en Overens
komst for en saadan Liga, sagde Se
nator MeCumber, bør erklære, cd
„hver uafhængig Nation^i Verden,
som deri existerer, naar denne Kon
trakt oprettes, har Ret til at leve og
arbeide frem fine egne Knor, fri for
nogen Fare frcTnogen militær Na
bo."
Med Hensyn til Monroe-Doktrin^n
sagde Taleren, at Ligaen vilde styrke
den, da alle Nationer vilde være for
pligtede til at respektere de mellem
og" sydamerikanske Republikers terri
toriale Ubeskaarethed, medens nu ale
ne de Forenede Stater garanterer de
res Uafhængighed.
Hamilton Holt «frelst til Paris.
New Aork den 30te Tee. Hamilton
Holt var blandt de Passagerer, der
idag reiste paa „Baltic". Han stal
repræsentere Ligaen -for Fremtvin
gelse qf Fred ved den Konferens, der
stal holdes i Paris under Fredskon-
ferensen af Delegater fra europæiske
c-g amerikanffe Organisationer, der
arbeider paa at fremme et 'Nationer
nes Forbund. Oscar Straus og an
dre Medlemmer af Fredskongresko
miteen venter at reise over i Januar.
Ford vil forlange OmtæMng.
Grand Rapids, Mich., den 30te Dec.
Henry Ford sendte idag en Petition
til Føderalretten her og anmodede
om, at City Clerk bliver forbudt af
ødelægge de Stemmesedler, der blev
afgivet i Valget i November. Ford
vil ifølge Petitionen forlange Om
tælling af de paa Senatorkandida
terne afgivne Stemmer,
Minneapolis Tidende, Thorsdag den 9de Januar 1919.
Ira Tgskwnd.
Liebknechts Nederlag i uPpartaclts"
kongressnt. Vilde deltage i Balg^
til Nationalforsamlingen.
Det «^kristelige Folkeparti prote
sterer mod AMf Hoffmans Kamp
mod Religionsskoler.
Kjøbenhavn. den 2den Jan, ,Dx^
Karl Liebknecht led et afgjort-Neder
Ipg i Spartycuskongresfen i Berlin
Tirsdag, ifølge Underretning modta
get her. Han raadede Spariaciderne
til at tage Del i Valgene paa Med
Jcimner til Nationalforsamlingen,
saa Partiet kunde være istand til at
indvirke paa Forsamlingens "Sam
mensætning,
Rosa Luxemburg,, en af Sparta
cuslederne, svarede med en voldsom
Tale, hvori hun sagde under stor
mende Bifald at ^Nationalfor
samlingens Møde maa: forhindres,
det koste hvad det vil". Dr. Lieb
knechts Forslag blev forkastet med 63
mod 23 Stemmer.
Berlin den 2den Jan. Tre tusind
Medlemmer af det nylig -oprettede
kristelige Folkeparti, der indtager de
tidligere Centristers Plads, togede.til
Religions- og Undervisningsministe
riet i Uttter den Linden igaar og ned
lagde stærke Protester mod Adolf
Hoffmans Administration. Hoffman,
der er uafhængig Socialist, er bleven
meget upopulær i. kirkelige Kredse
paa Grund åf hans Forsøg paa at
udrydde Religionsfrihed og Religi
onsstoler. Sekretær Pfeiffer af det
kristelige Folkeparti forlangte, at den
focialisttste Republik stuldc styrtes,
og et frit Demokrati oprettes.
Kjøbenhavn den 4de Jan... Lede
bour, Daumig og Muller, der er ud?
stødt baade af de uafhængige Socia
lister og Spartaciderne, har bekjendt
gjort, at de agter at danne ct nyt
Socialistparti, melder et. Telegram
fra Berlin idag.
Zurich den 3die Jan. Soldater
raadet meldtes idag at have afsat
Feltmarschal van Hindenburg og
Næstkommanderende for de tyste Ar
meer General Groener, da de to Of
ficerer nægtede at adlyde Ordrer fra
Raadet.
Amsterdam deri 6te Jari. Berit*
nerblade erklærede idag, at Rigs
kansler Ebert, Philip Scheidernamt
og andre MajorttÄssdeiälistntedlem
mcr af det tyste 'Kabinet har sendt si
ne Afskedsansøgninger til Centraiso
vietraadet.
Rotterdam, 6te.Jan. Polakker vg
Tystere er' blevet enige om at slutte
Fiendtlighederne efter et Møde i Ho
hensalza, erklærer „Berliner Zeitung
am Mittag". Mødet blev holdt
Thorsdag, siger Bladets mellem- Re
præsentanter fra Polakkerne og. De
legater fra Hohensalza, Posen, Brom
berg, og Gnesen.
Von Herlling dsd.
Den tidligere tyske Rigskansler Grev
Georg von Hertling død i'sit
Hjem i Bayern.
Kjøbenhavn den 6te Ian. Grev
Georg von Hertling, tidligere tysk
Rigskansler, døde i sit Hj-'m i Ruh-
polding, Bayern, Lørdag Aftpn ester
sex Dages Sygdom, meldte et 'Tele
gram sra Miincheit idag.
Grev von Hertling var født 1843
i Darmstadt Ff en velkjendt Famil??.
Han gik Universitetsveien og blev e
fremragende Videnskabsmand, den
lærdeste Rigskansler Tystland ha?
havt siden 1871, siges der. Allerede
i 1867 blev v. Hertling Professor i
Filosofi beb Universitetet i Bonn. Fra
1875 til 1912 var han Medlem af
Rigsdagen med Undtagelse af Aare
ne 1990-96. 1912 blev hay^Bay-
„Hvert Billede
fortætter en Histmie"
Ole Carlson, Eier as et Smedevcerk
sted i Hillsboro, N. D., siger: „For
1
Mrs. D. B. Tuttle, 506 W. Main
St., Decorah. Iowa, siger y „Jeg
kan neppe beskribe den Elendighed jeg'
maatte gjennemgaa paa Grund af
Rygsmerter. Jeg havde en stadig,
vedvarende Smerte i Korsryggen, og
naar jeg bøiede mig, syntes det, som
om min Ryg var brukket i to. Aeg
følte mig udtrættet og vaagnede ofte
om Morgenen trættere end da jeg gik
tilsengs.' Jeg havde Smerte i Bag
hovedet og Svimmelhedsanfald, da
.alting syntes at gaa rundt. Jeg
brugte fire LEfler af Doan's Kidney
Pills, og de helbredede mig fuld
stændig."
erns Ministerpræsident og i 1917
Rigskansler. Han tog Assted som
saadan ifjor Høst efter at have været
Gjenstand for bitre Angreb, særlig af
Socialisterne, fordi han, der til at
begynde med blev anseet sor liberal,
ansaaes for at have gaaet over til
Junkernes Parti. Stemningen mod
ham blev specielt bitter ester hans Ve
kjendtgjørelse i September om, of
Regjeringen ikke ^aa nogen Mulighed
sor at antage en Lov om lige Stem
meret i Preussen som udarbeidet af
det preussiske Underhus. Saa faldt
von Hertling, med en Sorteørnsor
den og keiserlig Tak, men uden at ha
ve sdaret til de Forventninger, man
stillede til hM, da han tittxaqdte sit
Embede^
Socwliftkongres udsat. Genf den
5te Januar. Aabningen af- den in
ternationale Socialistkongres i Lau
sanne er udjat frq 13de til LOte Jan-
ÉiMi
Den „daarlige Ryggen" skyldes kanske svage Nyrer, en Plage,
font ofte følger efter Grip, en Forkjolelse, en Feber, Sindslidelser
eller Overarbeide. 'Den viser sig i stadige, mattende, bankende Ry^
smerter eller skarpe Stik, naar De bpier Dem eller lofter noget.
De har Hovedpine ogsaa, Svimmelhedsanfald, en Fslelse af Trcrt
hed og nregeimcessig Nyrenirksomhed. Forspm ikke dette der
er Fare for Vattersot, Nyregrus eller Bright's. Disease! Det er
imidlertid sædvanlig let at korrigere disse tidlige Sygdomme og
undgaa de alvorligere Plager ved at lade Nyrerne fatt hnrtig Hj«lp.
Brug Doau's Kidney Pills. Tusinder har undgaaet alvor
lige Nyresygdomme ved i rette Tid at bruge Doan's.
XoaiVv heibrededeham Doan^s svigtede hende aldrig
omtrent fem Aar siden var jeg plaget
af mine Nyrer. Ryggen pleiede at
smerte, og det plagede mig at gjøre
mit Arbeide. Det' var haardt fyr.
mig at bøie mig og at rette mig op
igjen. Jeg hørte, hvor meget godt.
Doan's Sidney Pills gjorde for an
dre, saa jeg fik en LEste. De viste
sig at være meget tilfredsstillende, saa
jeq fik tre LEsker til oq bTeti fuldstæn
dig helbredet. Helbredelsen har vist
sig. at være stadig, og jeg har aldrig
havt den mindste Tilbagevenden af
Nyre- eller Blære-Sygdom."
Mrs. Annie Roberg, 4944 W. Kin
zie St., Chicago, III., siger: »Jeg
vA Doan's Kidney Pills er gode, og
jeg anbefaler dem med Glæde. Jeg
har brugt dem nu og da i fem Aar,
og de har aldrig undladt at hjælpe
mig. Ved disse Anfald har jeg havt
Rygsmerter, og mine Nyrer har vist
Tegn paa Svaghed. Iea har havt
Svimmelhddsanfald ogsaa, som vir
kede paa mit Syn. Naar jeg.følte,
at et af disse Anfald kom, har jeg ta
get Dvan's Kidney. Pills, og de har
aldrig undladt at give- mig Lindring
med-engang."
i
Bar elendig Roser Doan's Centtal Avenue
Hans Swenson, Eier af Skobutik i
Dawson, Minn., siger: „Baade' ieg
og en anden i min Familie har brugt
Doan's Kidney Pills og har fundet,
at de er, hvad de blev sagt at vccre.
Mine Nyrer plagede mig betyd'elig, og
jeg maatte staa op flere Gange om..
Natten for at ud skitte Afsondringerne.
Ieg følte mig træt hele Tiden og vid
ste noget maatte gjørest Efter at
have læst öm Doan's Kidney Pills
kjøbte jeg nogle. Doan's skaffede mig
snart af med Plagen, og jeg har bare
Ros for dem."
DOAN'S
AlleApothelereharDoan's, 60cpr. Wfle. Fojier-MilburnCo.,Buffalo,R. Y.,Fabr.
Poincarc vil antagelig Besøge de
Forenede Stater. Paris den 6te Jan.
Præsident Pomcaré vil antagelig' be
søge de Forenede Stater sent i Juni
eller tidlig i Juli. 5Dettex6W kund
gjort af Præsidenten selv til Asso
ciated Press tasten.
Da det blev antydet, at dett største
Mobtogelfes-ttogensinde givet en frem
med Herster ventede ham, sagdl Potn
caré: „Jeg maa gjengjælde Præsi
dent Wilsons Visit/Jeg tragter ikke
efter en Modtagelses ZEresbevisnin
ger. Jeg. øttster"bare at takke Ame
rika og Amerikanerne for, hvad de
har gjort for Frihedens og. Frankri
ges Sag."^
Overenskomst om Aalandsøerne.
Kjøbenhavn den 31te Dec. Finland,
Sverige og Tyskland har stuttet en
Overenskomst om Nedlægning af
Fæstningsværkerne paa de omstridte
Aalandsøer i Wersøey.
i
Daarlig Ryg og stiv
Martin. Benson, Handelsbe
tjent, Bayfield, Wis., siger:
„Det var" for flere Aar siden,
at seg først brugte Doan's
Kidney Pills, og i lang Tid.,
var mine Nyrer all. right. For
ikke svært længe siden kom der
over mig et Anfald af Nyresva
dom fort. Min Rtig var stiv
og svag, og jeg kunde neppe
rette mig op efter at have bøiet
mig v Doan's Kidney Pills
gjorde, at jeg snart følte mig
bedre og de helbredede mig.
^'Idstændig paa kort Tid."
Mrs! Sarah Nelson, 2422
Central Ave. N. E., Minnea
polis, Minn., siger: „Jeg hav
de saadanne frygtelige Ryg
smerter, at seg ikke kunde kom
me rundt for åt gjøre mit Hus
arbeide. Svimmelheds-Anfald
og Hovedpine plagede mig og
saa. Ieg fik vide om Doan's
Kidney Pills njennem et Aver
tissement og fik endel. De hel
bredede mig for Nyresygdoms
Anfaldet. Jeg tager af oq til
Doan's nu bare for at holde
mine Nyrer friske."
1
Ry Føljeton. Vi har kjøbi Retten
til at trykke som løbende Føljeton
„Minneapolis Tidende" i norst Over.
sættelse „Krigs-Bruden", en Roman
as de bekjendte Forfattere C. N. og
A. M. Williamson. Den er strevet
paa Grundlag af Begivenheder i
Forbindelse med den store Verdens
krig. Denne interessante Roman
paabegyndes denne Uge og de, som
ikke allerede holder „Minneapolis
Tidende", bør nu abonnere paa^BIa
det strax for at sikre sig denne under
holdende Fortælling.
Mackensen ført til Saloniki. Kjø
benhavn, 6te Jan. Feltmarschal von
Mackensen, hvis Arrestation nylig
blev meldt, er ført til Saloniki,
meldte et Telegram fra Berlin idag.
Abonner paa „Minneapolis Ti«
denic" $1.00. Aaret. ..
^5*" i „j- Z-ZJ i _-x z
H8i
--Wl"
-:5
'J,
C'i
i

Jndskibmngshospital No. 3 og t'I
Ellis Island.
Mænderie er John M. Work af Vir
tor Bergers „Milwaukee Leader",
Algernon Lee og James Oneal, New
Sork. v'
Fm Washington.
David Lubiu bøk Mom den 2den
Jan. David Lubin af San Fran
cisco, Grundlægger af det internatio
nale Landbrugsinstitut, døde her idag
af Influenza. Han var 78 Aar gant-
V v i u j- r..- .„vw i»..- v.
COUNT VON HERTLING

xml | txt