OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, March 06, 1919, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1919-03-06/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Tabslisterne.
Meddelelser fra Washington om
Amerikanere faldne eller saa
rede i Krigen.
Følgende er et Uddrag af de siden
forrige Rapport fra den kommanderende
General for de amerikanske Expedirwns
styrker i Frankrige meddelte Tavsliiter
(det for hvert Navn tusøiede Sred er
Adressen til vedkommende Soldats
nærmeste paarörende):
Dræbt i Kamp:
Minn.
Arthur Peterson, Mok Laby. Sverige.
Carl Solvsburg, Gary, S D.
Holmer Nelson, Stoughton, "9Bis.
Gerhard Olson, Jersey, Mont. ,,
Død af Saar:
Tød af Sygdom:
Mass.
Haardt fitaret:
Conn.
Md.
Damnark.
Dræbt Kamp (tidligere meldt
savnet efter Kamp):
Carl B. Borenson, St. James, Minn.
Mekaniker Nels T. Nelson,' Evanston.Jll.
Edward C. Nordin, Minneapolis. Minn.
Joseph Walter Gappa, Wausau, Wis.
Pjitteryd, Sverige.
Oscar Striden, Rothsay, Minn.
Korp. Theodore A. Oukrop, Dickinson,
III.
m*' "i
JTT
Saaret i ukjendt Grad (tidligere
meldt dræbt i Kamp):
©erg Charles Johnson, Avonhurst,
Sask., Can.
Dræbt i Kamp (tidligere meldt
saaret i ukjendt Grad):
Løit. Herbert E. Anderson, Defiance, O.
Carl Rudolf Wallien, Fremont, Neb.
Haardt saaret (tidligere meldt
savnet efter Kamp):
Oscar Backström, Bracke, Sverige.
Louis H. Johnson, Lake Preston. S. D.
Haardt saaret (tidligere meldt
død af Saar):
Korp. Niels Christiansen. Malad City,
Idaho.
Syg i Hospital (tidligere meldt
savnet efter Kamp):
Roy L. Norbom. Seattle, Wash.
Let saaret (tidligere meldt drcrbt
i Kamp):
w
Frank Johnson. Phoenixville, Pa.
Bendt tilbage til Tjeneste (tidligere
meldt dræbt i Kainp):
Gilbert Olson. Tracy, Minn.
Feilag^ig meldt död af Saar:
Clarence A Johnson. Rocksord. III.
Feilagtig meldt saaret i ukjendt Grad:
Aage Peterson, Chicago, III.
Johannes Teigland. Willmar, Minn.
Mmkerkelser.
øverstkommanderende for de'ameri
kan flc Expedirionsityrker har i Præsi
dentens Navn tildelt bl. a. følgende
Distinguished Servics Kors for usæd
vanligt Heltemod:
Sergeant Gustus H. Carlson, Kom
pani af 104. Infanteriregiment. Viste
usædvanligt Heltemod i Kamp nær Ver
dun, Frankrige, 15de Oktober 1918 ved
at gaa borienfor vor Frontlinie under
voldsom Mitraljøseild og bringe tilbage
to saarede Kamerater. Hjemadresse:
Mrs. Carl Larson, 10 Apple St., Far
mingham, Mass.
Carl Lund, 102den Mitraljøsebatal
jon. Viste usædvanligt Heltemod i Kamp
nær Mouilly, Frankrige. 12te Septem
ber 1918. da han, risikerende sit eget
Liv, i Mitraljøseilden frivillig gik en
saaret Kamerat til Undsætning, forbandt
ham og bragte ham i Sikkerhed. Hjem
adresse Mrs. Edith M. Lund, Hustru,
116 Ferry St.. Everett, Mass.
Joseph E. Olsen. Kompani af 6te
Mitraljøsebataljon, Forenede Staters
Marinekorps. Viste usædvanligt Helte
mod Kamp nær St. Etienne, Frank
rige. 3die Oktober 1918. Medens hans
Peloton fulgte en fremrykkende Jnfan
tcripcloton, der var kommet bort fra
Hovedafdelingen, blev Olsen haardt saa
ret i Foden af Mitraljøseild. I Kanten
af en tæt Kratskov mødte de et Kompani
tyske Infanterister og Olsen, der havde
været nødt til at stakke lidt agterud, styr
tede frem saa godt han kunde, satte op
sin Trefod og fungerede som Lader, ind
til Fienden tfar afvist. Hjemadresse:
Taylor Olsen, R. R. 1, Heyburn. Idaho.
Grcmnis I. Syverson, Kompani as
6te Mitraljøsebataljon. Forenede Sta
ters Marinekorps. Viste usædvanligt
Heltemod i Kamp nær St. Etienne,
Frankrige, 3die Oktober 19l§. Da vore
forreste Jnsanteriafdelinger blev nødt til
at trække sig tilbage, nægtede Syver-
sons Mitraljøsebetjening koldblodigt at
retirere, men satte op- sin Mitraljøse.
En exploderende Haandgranat væltede
den og saarede to Mand af Betjeningen.
Mitraljøsen blev øieblikkelig opsat igjen
og aabnede Ild pact Tysterne, da disse
var 20 Fod borte, og bragte dem til at
retirere i Uorden. Hjemadresse: Mrs.
H. Gustafson, Mader, 1203 Sullivan
St., Seattle, Wash.
Hans Henriksen, Kompani A af 5te
Mitraljøsebataljon. Viste ualmindeligt
Heltemod i Kamp nær Letanne, Frank
rige, 6te November 1918. Henriksen gik
ud i voldsom "Granatild og hjalp til at
bære en saaret Kamerat til et sikkert
Sted. Uden Ordre foretog han en ny
Tur over 500 Aards gjennem Mitraljø
se- og Artilleriild for at bringe ind sin
Trops Trefod. Nærmeste Paarørende:
Hans Henriksen, Fader, Bolleng pr. Kol
ding, Danmark.
Theodore F. Lee, Kompani af 362de
Infanteriregiment. Viste usædvanligt
Heltemod under Kamp nær Gesnes,
Frankrige. 29de September 1918. Hans
Bataljons Fremrykning blev stanset af
et Mitraljøserede 'paa en høi Aas søn
denfor Gesnes. Lee og en anden Sol
dat angreb Stedet, dræbte endel af Be
tjeningen og jog de andre paa Flugt, tog
tre store Mitraljøser og en let Maxim
kanon, som de vendte mod de retirerende
Tystere: Hjemadresse: Mrs. Elizabeth
Lee. Jbaspah. Utah.
Hjemvendende Tropper. New ZZork
den 26Le Feb. Transportffibet „Pre
sident Grant" ankom idag fem Dage
forsinket som Følge af Storme "og
Bugsering af Transportskibet „Polar
Bear" til Havn. Ombord bar 4,
792 Officerer og Menige af følgende
Organisationer: 184de Brigades
Hovedkvartersafdeling, 6 ^pfficerfcr
og 20 Menige 164de Infanterire
giment, 87 Officerer og 3,359 Me
nige 162de Infanteris Intendan
turkompani F, 9 Officerer og 377
Menige 75 "saarede Officerer, 756
Menige fra Brests Rekonvalefeentaf»
delinger og 12 civile, deraf endel
Korrespondenter.
New Aor^k den 27de Feb. Tre
Trcmsportskibe ankom hid idag med
næsten 5,000 Afficerer og Soldater,
hvoraf mange var shge eller saarede.
Det var Skibene „Wilhelmina",
„Caserta" og „Ultta".
„Wilhelmina" havde 1,711 Mcend
ombord, deriblandt 1,378 Mcend af
16 Bordeanx-Rekonvalescentafdelin
ger bestaaende af Mcend, der har
gjennemgaaet de store Slag i Krigen
og var fra al'e Dele af b'é Forenede
Stater. Ombord var ogsaa „Evacu
ation Ambu'ance Company No. 80",
New Aork, Kompani af-345de In
fanteri, New Dork, og et Pennsylva
nia-Kompan i af saarede.
Paa „Caserta", der kom fra Mar
seilles, var 1 CD7, nemlig 63de Regi
ment af Kystartilleriet, 46 Officerer
og 1,496 Menige samt 65 saarede
Officerer.
„Ulua" føde 1,180 Mcend, deri
blandt 317de Træn, 10 Officerer og
486 Menige. 317de Løbegravsmor
terbatteri, 5 Officerer og 144 Meni
ge, 325de Feltsignalbataljon, 13 Of
ficerer og 470 Memge. og et New
Uork Kompani af saarede.
ar. Transportffibet „Ro
chambeail" med 102det Jngeniørregi
ment, tidligere 22de Jngeniørregi
ment, ankom Kl. 3*i Estermiddag.
Kort ester kom „Aquitania" titid
5,952 Soldater, sor?t meste Negre.
Blandt Passagererne var ogsaa I. P.
Morgan og Mrs. Morgan Blandt
Tropperne ombord paa „Aquitania"
var 366de Infanteri.
Newport News, Va., den 28de
Feb. Slagskibene „Virginia" og
„Rhode Island" ankom hertil idag
efter en stormfuld Reise fra Brest
med 2,000 Soldater.
Transportffibet „Sobral", font an
kom hertil fra Brest, var nær kantret
ved Dokken idag, da over 2,500 Sol
dater stimlede sammen paa Styr
bordssiden for at udvexle Hilsener
med Venner og Kjendte. Kapt. Davitt
gav Soldaterne O^dve til at gaa over
til Luvartsfiden for ät faa bragt
Skibet paa ret Kjøl, og da ds^nølede
med at lystre, truede han dem med nt
sætte Skibets Brandflange paa dem.
.— New Zjork den Zdie Marts.
Over fire wsiitd Officerer og
Menige ankom hertil idag med
Transportffibet „Great Northern" og
Krydseren „Frederick", begge fra
Brest. Blandt Tropperne ombord
paa „Great Northern" var 58 Office
rer og 1,023 Mand af 349de Feltar
tilleri. og paa „Frederick" var blandt
andre 10 Officerer og 273 Mand af
162 de Infanteri.
Det italienske Sk'b „America" og
Transportffibet „Niagara" ankom
igaar fra Frankrige med 3,071 Offi
cerer og Menige af den amerikanske
Expeditionsstyrke.
Idag ankom ogsaa Transportffi
bette „Lapland", „Iosemite" og „Po
lar Bear". „Lapland" havde kana
diske Soldater ombord.
Alle Anklager mod. Mooneys med
anklagede Nollan strøget. San Fran
cisco den 3die Marts. Alle resteren
de Anklager mod Eduard D. Nolan,
medanklaget med Thomas I. iNoo
ney for Delagtighed i Bombeattentat
tet under Krigsberedffabsparaden,
blev afvist af Overretten idag. No
lan er den første af samtlige ankla
gede, der HM er blevet -frikjendt. Po
litiet sagde, at dekke havde tilstræk'
kelig med Beviser til at sætte Nolan
under Tiltale.
Mrs. Retta Mooneys Kaution blev
nedsat fra $15,000 til $2 000 for to
Tiltalebeslutninger mod hende i en
Afdeling as Overretten. Fem andre
Anklager mod Mrs. Moortey verserer
i andre Afdelinger af Retten, men
hun blev løsladt mod egen Forplig
telse pact disse.
Homer Cummings Demokraternes
Natwnalsorknaud. Washington Den
26de Feb. Den demokratiske Ratio
nalkomite valgte idag Homer Cum
mings af Connecticut til Formand
efter Vance McCormick, hvis Af
skedsansøgning blev antaget idag.
McCormick søgte Afsked, da han rei
ste til Europa som Raadgiver for ocn
amerikanske Delegation til Fredskon
fetensett.
Cummings er fra .Stamford,
Conn., hvor hatt i tre Terminer hÄr
vceret Mayor. Hcni har været Med
lem af den demokratis Rational
komite fiden 1900.
Orden gjenoprettet i Madrid. Ma
drid den 1ste Marts. Der er gjenop
rettet Orden her efter Madoptøierne
og Kavalleri patruljerede i Gaderne
idag. Alle Theatre skal imidlertid
holdes luKet.
•v
V y
Ar« Sanmark.
Frankrige øver Pres paa den dan
ske Finansverden. Kjøbenhavn den
Ilte Januar. Den fremffe Legation
har ifølge „Nationaltidende" paany
rettet en Henvendelse til den danffe
Finansverden. Først anmodede den
om at forhindre, at der paa Børsen
foretoges Handel med Værdipapirer,
som tyske Tropper havde røvet i Nord
Frankrige. Denne Gang udtaler Le
gationen, at det vil blive betragtet
som et uvenlig Skridt, saafremt man
udbetaler de Tilgodehavender, som
Udlændinger i Lande, som har været
i Krig med Ententen, har her i Dan
mark. I denne Henseende henvises
til de Betingelser, som er nævnt i
VaabenstilstanHen. Bankerne har att'
modet Udenrigsministeriet at udtale
sig i Sagen. Antagelig vil megen
Pengehandel med Centralmagterne
strax ophøre, saä at flere Vexelerer,
som har handlet med tyske og øster
rigffe Penge, idag strax ophører at
handle med dem.. Det forlyder og
saa, at Centralmagternes Gesandtska
ber agter at henvende sig med Protest
mod Opfyldelsen af den franske An-
Adjunkt P. S. Garde .ved Nykø
bing Kathedralffole er den 3die Ja
nuar under e£ Besøg i' Kjøbenhavn
afgaaet ved Døden af spansk Syge.
P. S. Garde, der var en Søn af
Kontreadmiral H. G. F. Garde og
dennes endnu levende Hustru, fødtes
i 1866. I 1890 blev han cand. theol.
hans Hovedinteresse var dog Under
visningen han var først i nogle Aar
Lærer ved forskjellige kjøbenhavnffe
Skoler, tog faa 1894 Tillægsexamen
i Fransk og Latin og blev ansat ved
Komtesse Moltkes Skole, hvis Præ
limimcrkursus han en Tid ledede. I
1898 kom han til Nykøbing, hvor han
i 1902 blev Adjunkt.
Dett afd-ide var en ærlig og retlin
jet Natur, der gik op i sit Undervis
ningsarbeide og var elsket af sine (He
ver. Han har foretaget en Del Over
sættelser fra Fransk.
Adjunkt Garde, der var Broder til
Kontreadmiralen og Kommandøren,
efterlader sig Hustru, født Knudsen,
og fire Børn.
Thcaterstrid bilagt. Striden mel
lem Dagmartheatrets Eier Skaarup
og dets Direktør .Holger Hosman er
nu omsider bilagt, idet Parterne har
bøtet sig for ett Kjendelse af en op
nævttt Voldgiftsdomstol. DtreFfør
Hofman skal fratræde Theatrets Di
rektion med denne Sæsons Udgang.
Til Gjengjæld faar han fom Erstat
ning for den hævede Kontrakt strax
udbetalt 60,000 Kr. Endvidere for
høies Hans kontraktmæssige Godt
gjørelse for hans Direktørvirksomhed
i denne Sæson til det dobbelte.
Fru Rigmor Hansen, gist med In
geniør Joharines Hansen, er afgaaet
ved Døden ester faa Dages Senge
leie af den fpattffe Syge.
Hun var Datter af Hofjægerme
ster, Stamhusbesidder Niels Hofman
Bang til Hofmansgave, blev ifutt 42
Aar gammel, og efterlader sig fire
Børn.
Ingeniør Hansen var for Dieblik
ket paa Forretningsreise i England.
Dødsfald. Kjøbenhavn den 7de
Jan. Mellem Influenzaens Ofre
igaar var den 28-aarige Kontorchef
Fritz Nordborg, „Gutenberghus Re
klamebureau". Den unge Mand,
som var meget afholdt baade af sine
Medarbeidere og af de mange Fir
maer, hatt stod i Forbinde.'se msd, dø
de i sine Svigerforældres, Balletdan
ser Christensens Hus.
Dødsfald. Hobro den 7de Jan.
Igaar Eftermiddag er Kancelliraad
Uhrenholdt afgaaet ved Døden, SI
Aar gl. Uhrenholdt blev i 1864 ud
vist af Flensborg, hvorefter han
overtog sin Faders Forretning i
Hobro. I ert Aarrække beklædte han
her en Række Tillidshverv.
Sporvognsulykke. Kjøbenhavn den
3die Januar. Det er nu oplyst, at
den Mand, der Onsdag Asten dræb
tes, under Sporvognen Paa Bleg
damsvei, er pensioneret Stabsser
geant Jørgen Køcks.
Underbibliotekar Bigo Jacobsen.
Underbibliothekar Ve6 Det kongelige
Bibliothek Vigo Jacobsen er afgaaet
ved Døden af spansk Syge i Forbin
delse med Lungebetændelse, kun 42
Aar gammel.
Dræbt af ot Bindmotor. En 16
aatig Tjenestegtlt Th. Nielsen, Gi'
ved, blev 4de J^it. grebet af en Vind
motors Axel og ^drcebt paa Stedet.
Sølvbryllup. Indehaveren af M.
I. Ballins- SønnerS Loederudfalg i
Hjørring Chr. M. Hanfen og Hustru
feirede den 7de Zan. Sølvbryllup.
Frøken Elme Hanfeu, font var Le
der af^amtlige kommtinale Skolekjøk
kener i Kjøbenhavtl, er den 6te Janu
ar afgaaet ved Døden.
Frk. Hansen, som var den første,
der med Alvor og Energi tog Skole
kjøkkett-Sagen op, blev af Kjøben
havns Bystyre sendt til Norge for
Sagens Skyld, og fik ved sin Hjem
komst indrettet det første Skolekjøk
ken ved Dstre-Gasværks Skole. Nu
er der 2£ Skolekjøkkener ved Kjøben
havns offentlige Skoler.. Paa denne
Undervisning fik hun fat sit Præg, et
praktisk, dansk Præg, en Undervis
ning, fom Eleverne altid var glade
for at deltage i, mange Udlændinger
begeistret for at se, og mange Arbei
derhjem taknemmelige for, skriver
-danffe Blade.
.Eline Hansen b"ev i 1910 Jnspek
trice ft/r Skolekøkkenerne on har si
dctt 1914 været Medlem af Husleie
nævnden og Husholdningsudvalget.
Streik ved Baadbyggerierne. Kjø
benhavn den 6te Januar. Skibstøm
rernes Generalforsamling forkastede
igaar Arbeidsgivernes Forslag til en
Overenskomst for Baadbyggerierne i
Kjøbenhavn og Omegn.
Fra imorges er der da iværkfat
Streik ved en halv Snes Baadlwgge
rier, blatidt hvilke Brd. Svendsen
paa. Refshaleøen er det største. Strei
ken omfatter ialt ca. 50 Mand.
Skibstømrernes Fagforening staar
udenfor De samvirkende Fagforbund.
Fhv. Folkethingsmand Lohmann død
Tidligere FolkethinaZmand Kr. Loh
mann, som repræsentere! e Middel"
fartkredsen 1892—1901 og Otte
rupkredsen 1903—1906. er den 3die
Januar pludselig afgaaet red Døden.
Den afdøde, fom børte til. det fyn
ske Venstres bedste^kænd, blev^godt
66 Aar.
Folketljingsmand Emil Petersen
d.vd. FolfethiugsiilanZ) Emil Peter
fen, er den 2den Januar afgaaet ved
Døden i sit Hjem i Store Dame paa
Møtr, 58 Aar gammel. Han har læn
ge været lidende af Kræst, og han lig
nede i det sidste Aars Tid kun en
Skygge af sig selv.
Ulykken hos F. F. Olsen. Kjøben
havn den 3die Januar. Den Arbei
der, Haagen Sønderby, som igaar
blev faa frygtelig medtaget i Kradse
maskinen Paa F. F. Olfens Fabrik
Paa Dresmtdsvei, er tttai død paa Ho
spitalet..
Afdød Beteran. Veteran fra 3
Aarskrigen. fhv. HitSmattd Niels
Hansen, Dalby^ ved Kerteminde, er
død, 92 Aar gammel.
Solgt Hotel. Hoteleier O. P. Lol
likke har solgt Hotel „Grønsund" i
Stubbekøbing til fhv. Gjæstgiver An
dersen, Bogø, for 55,000 Kroner.
Kate O'Hare nægtet ny Sag.
Washington den 3dte Marts. ,Høie
steret opretholdt idag Spionerilövens
Paragraf om Hvervning, der gjør det
til en Forbrydelse at hindre eller for
søge at hindre Hvervning, som kon
stitutionel.
En af de Sager, der afgjordes, var
Kate Richards O'Hares. Hendes An
søgning om ny Bchandling af den
hende idømte Straf af fetn Aar i
Fængslet i Jefferson City, Mo., blev
nægtet.
Den anden Sag Bragte en direkte
Kjendelse, 'det Retten stadfæstede^la
vere Instansers Afgørelser, der døm
te Charles Scbenk og Elizabeth Baer,
Medlemmer af Socialistpartiet fra
Philadelphia.
To deporterede Nordmænd. Blandt
de 54 Personer, der forleden blev
sendt fra Seattle til New A ork for
i deporteres, var der ifølge „Not
itff Tidende" to Nordmænd, Mag
nus Andersen Otterholm og Aagert
Aasbee (eller Albert Osborn).
Førstnævnte devorteredes for at have
anbefalet ulovlig ødelæggelse af
Eiendom, den anden, fordi han sand
synligvis vil falde Offentligheden
tilbyrde.
Endog Luftslotte kan Begrave man
ge under sitte Ruiner.
Efterspørgsel
Efterlysning Er det nogen af Min
neapolis Tidende"
s Læsere, som har
Kjendskab til en ved Navn Leopold Sa
ther. Sidst hørt fra 1916. Bar T)a i
Skoven i Nærheden af Duluth. Giv
Qplysniizg til Sverre Sather, Venn,
Sask., Can.
Cut nogen kan give mig Oplysning
om hvor Ole Simonsen Tvergsten fra
Gran, Hadeland. Norge, ovholder sig
om han lever vil de aiøre mig en stor
Tjeneste. Gilbert Paulson, Batvlf, Al
berta, Canada.
Kari KfistiaaSdatter We, Stølen pr.
Trondhjem, eftersøges af en Ungdoms
veninde. Anna Johnson Skarvold. Stø»
len, 1013 Park Ave, ??lat 1, Minnea»
polis. Minn.
Vestlige Canadas
"Overflødigheds Horn"
Tilbyder Dem Helbred og Rigdom
due
Tilsalgs Farmland.
Avertissementer ^nder „Farmland"
koster 2 Cents pr. Ord for huer Gang
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Ordrer.
Farm tilsalgs.
100 Acres, alt under Plogen. 8V Acres
udmærket godt Land, 80 Acres lidt san
dig. 5 Rums Beboelseshus, Stenfjøs,
hestestald, Stabbur, Hønsehus, Ishus,
Grisehus, Vindmølle og Pumpe, 2 Ma
skinhuse og Vognskur, forresten andre Ud
huse. Beliggende 2 Mil fra Caryville, i
Wis. 20 Acres Rug er indsaaet og 20
Acres høstpløiet. Pris $8,000, $2,500
kontant.
Tilsalgs af Eieren Udmærket 158
Acres Farm, gode Bygninger, Landet i
fint dyrket Stand. 2 Ya Mil til By, 27
Mil fra Minneapolis. Omtrent 100
Acres under Tyrkning, Resten Skov,
Havnegang og Eng. Pris $95.00 pr.
Acre Halvdelen kontant. Resten paa let
te Vilkaar. Bert Sims, Cedar, Minn.
„Lutheran Information Bureau" kan
give Oplysninger om 125 Aarme (ønsker
dog Oplysninger om flere) inden luther
fke Menigheder tilsalgs eller Bytte tildels
i Byeiendom, nogle til Godtkjøbspris
med Stock og Maskineri, uden synderlig
kontant Udlæg, hvis Handel kan ske snart.
R. I. Meland. Lodi, Wis.
$10 til $22.50 kjøver $30.00 Land
af vort nye Stykke af fint jævnt skraa
nende Mudderjord, „Cut-over" Land:
gode Veie nær Jernbane godt Nabolag
godt Vand god Løn medens Landet dyr
kes skriv efter Oplysninger. The Ev.
Luth. Colonization Co., E—M, Tept, T,
Merrill, Wis.
160 Acres tilsalgs To Mil fra By.
En fin flad Farm. 25 Acres Brækket
Alt iudgjærdet. Lidet Hus og Stald
god Jord bare. $15.00 pr. Acre paa
lette Vilkaar. Vil kanske tage en min
dreø Automobil i Bytte. L.-M. Tysver,
Redelm, S. D.
Tilsalgs 160 Acres Rarm, Ward
County 95 Acres Ager, 47 indsaaet
Rug gvd Jordbund, alt indgjcrrdet. Te
lefon, norsk Settlement nær Kirke, Sko
le gode Bygninger, godt Vand. For
flere Oplysninger skriv til Eieren Torkel
Taxdahl, R. 1, Tes Lacs, N. Dak.
British Columbia. Vi har tyve Set
tlere nu i Salmon River Kolonien, alle
Skmldinaver. De er vel tilfredse. Vi
ønsker flere. Skriv efter Enkeltheder til
Wright Investment Company, Vancou
ver, B. C.
320 Äcres tilsalgs En aod Krea
tur- og Kornfarm. Gode Aorvedringer.
3 Mil' fra By, 2 Mil til Skole, 3 Mil
til Kirke. Bare $15.00 pr? Acre paa
meget lette Vilkaar. For Enkelthede«,
skriv til L. M. Tysver, Redelm, S.
Tilsalgs 160 Acres Prærieland
med Hus og Stald, 60 Acres indgjcrrdet.
Vil snige for $1.800. $800 kontant,
Resten paa Tid 6' Procent Rente. Skriv
til Chris Madson, R. 2, Velva, N. Dak,
Tilsalgs SO Acres godt Land rede
for Dyrkning, Chippeiva County $65 00
pr. Acre. Vilkaar Eieren, Mrs. I. I.
Rotue, Santa Monica, Cal.
Dnfler at høre fra Eier af god Farm
tilsalgs. Opgiv Kontantpris, fulde En
keltheder. D. F. Bush. Minnepolis,
Minn.
Tilsalgs.
Avertissementer under „Tilsalgs" ko
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang
Penge maa medfølge alle Ordrer.
Spar ctt Fjerdedel: K i db Deres Træ
last, Tcekkespaan. Tagbeklædning og Ma
ling i Engros. Ingen Bestilling for li
den. Vi sender hurtig fta Twin City
Transfer. Send Brevkort nu efter Pris
liste. Neubert Lumber Co.. Box 903,
Mankato, Minn.
Olje Leases tilsalgs Hundreder as
Mennesker bliver rige paa Texas' og
Oklahomas Oljefelter. Jeg er Nordmand
og er paa Stedet. Reference, hvilken som
helst Bank i Chickasha. Arthur Ersland,
Chickasha, Okla.
^Hjemmevaevet Garn til $2.90 pr. Pd.
Lavet specielt for Haandstrikning. Bi fæl
ger bare til forbrugeren. Prøver paa
Anmodning. Consumers Woolen MiTl3
Association, D^pt. C, Minneapolis,Minn.
Tilsalgs Lager af General Mer
chandise for omtrent $1,000 i et stan
dinavifk Settlement. Grund daarlig
Helbred. O. K. Kalvik, Vining. Otter
Tail Co., Minn.
Tilsalgs Vakkert beliggende 6-Væ
relsers Hus i West Minneapolis' Udkant.
Halv Acre Have, Frugttræ?. Høns osv.
Eieren P,. A. Nelson. Box 36, Hopkins,
Minn.
Finansielt.
Penge tillaenS paa forbedrede Far
me. Fuldt op af Penge for gode Hen
vendelser. S«iv til oS, hvis De ønfiet
et Loan. Interstate Securities tfø..
Cnetbo Buildmg, Minneapolis
Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.00 Aaret.
Dyt vestlige Ca­
Aar Hjulpet til at fSde
Verden det samme Ansvar med
at producere hviler endnu paa det. Uagtet Wir
Priser p»a Sad, Kreaturer og Faar sikkert bil ved
blide, er Prisen paa Land langt under dets 93ærbt.
Land, som er istand til at give fra 20 til 45 Bushel?
Hvede pr. Acre kan faaes paa lette Bilkaar til fm
$15 tit $30 pr. Acre godt Grasland langt mindre.
Mange Farme er betalte for med et eneste Aars Avling
At avle Kvoeg, Faar og Svni bringer lignende Held. Re
gjeringen fremhjalper Farming og Kreatnravl. Jernba
ner og Land-Kompanier tilbhder ufæbvanfigc Fordele til
Hiemssgere. Farme kan faa Kreaturbesortning ved 2,aa«.
til moderat Rente. Der er lave Skatter, gode Markeder
og Transport frie Skoler, Kirker og sundt Klimak.
For nærmere Underretning om nedsat Banebillet. Belig
genhed as LaiU. illustreret Literatur osv., skriv til
R. Q*.. riE T,
311 jiickson St 6t. Paul, Mi.in.
St
uaoift IXt ii-r itt-K-'tti'Crtt.
Sc dette Godtkjob
Paa Montana garm. i
320 Acres, 13 Mil nordenfor Havre,1'-'
Montana. 45 Acres dyrket. 28-Q Acres
kan dyrkes. Resten god Havnegang. Godt
Hus, 14x16. En Bates Si eel Mule,
Gas Engine, dobbelt Plog John Deere
Gangplog, 5 Fods Packer^Rogn. Engine
Kjæder, Jack, etc. En Ovn, Seng, Ko
geksørler' Alt for $4,000~ kontant,
$1,600 Panteobligation, 10 Procent,
kan overtages som Del. Handle fort..
Tilbudet aicelder bare til 1ste April Før
stemand har første Anledning.
Rigt N. Dakstil
Land
Farmere bliver rige paa vort N. Dak.
Land mange leier ud og staar sig ned
i Byen. Vi har 10,000 Acres tilsalgs
for $40.00, $45 00 og $50.00 pr Acre
paa meget rimelige Vilkaar. Dette Land
ligger i den bedste Del af Staten. Kom
og se det. Tag DercZ Naboer med.
New Rsckford, N. Tak.
bilsalgs
Dyrkede Farme og förste Klasses
„Cut-over Hardwood Timber" Land.
Firti og otti Acres Trakter. Lette Be
talingsvilkaar.
KETIL STENSRUD,
Fred eric, Wis.
i
be!vl3 dyrket Laud bart 1
Mil fra Gufs tiale i Cast
County) Minn Har et
73 Acres
lidet Hu? o.t St.jrb, ncest 'n alt iudqjcerset. omtrent 6
Acres under Plog, omtrent 7 5tcre$ oandt Land med
liden Bcrk rinbeiiDf igjennem bet, Sieiten ibt bfilqeu
be, tet at rydde dette er et GodtkjSb for -*1,300, Halv
delen kontant, Skriv tit mig efter yderligere En
keltheder om dette oz andet tiand.
N. E. JONDAHL,
CA8S LAKE, WINN., Dept. K.
i det „berømte Turtle Mountain" Distrikt. God Jord.
Ingen Misvoext. Velvvrket. ©ode Bygninger. i8aB=
Ter Inbfi paa farmen. Ideel Krcatursarm. Skan
din.ivisk Nabolag. $ö5.00 pr. Acre. SiJoiS kontant.
Bilkaar.
A. B. OUREN, Bottineau, N. Dak.
ØnfEeS.
Avertissementer under „Anskes" ko
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Ordrer.
Maler og Tapetserer ønskes Jeg
ønsker en flink Mand til at arbeide for
mig hele Sommeren, maa begynde strax.
Opgiv øvelse og ønsket Løn i første Brev
for at spare unødvendig Korrespondance.
F. Christensen, Wessington Springs,
S. Dak.
Agenter ønskes Mænd og Kvinder
for vor nye Bog, „America's War for
Humanity". 50% Kommission Agen
ter tjener store Penge. Komplet Ild sty
10c. H. Miller & Co., 4410 N. Western
Abcmtc, Chicago^ III.
Se her. Farmere Gifte Par eller
^armarb'eidere staffed Dem frit paa kort
Barsel. Vi har den rette Sort paa
Haand. Skriv eller telegrafer, opgiv
høiestc Løn Standard Employment
Co., Minneapolis, Minn.
Dnftes En middelaldrende ugift
Mand med gode Vaner og godt vant med
at melke og gjøre „Chores" kan faa An
scrttelse for Aaret. Opgiv Lclnsforlan
gende i første Brev. ?vor Oplysninger
skriv til O. H. Bang, Oslo, M'nn.
Dnskes Flink Pige for almindeligt
Husarbeide paa Farm fra 1ste Marts til
1ste Nov.' Moderne Bekvemmeligheder.
$30 pr Maaned. Mrs. Helmuth Heuer,
Mcadowdale Farm, Leonard. N. D.
ØitffcS Paalidelig Mand for al
mindeligt Farmarbeide for Sæsonen el
ler Aaret Opgiv Alder, øvelse og Løn
i første Brev. Begynde strax. Johnson
Bros., Hector, Mmn.
Pnskes strax Flink Pige paa Farm
for almindeligt Husarbeide og Kogning.
Familie paa 7. Moderne Hus Løn $2M
pr. Maaned til 1ste Dec. Mrs. H. I.
Botz, Cando. No. Dak.
Smedje ønskes kjøbt eller leiet i en li
den By, hvor man kgn gjøre en god Le
vevei. Einar Olsen, 2221 N Tripp
Avenue, Chicago, III.
PnskeS Pige for almindeligt Hus»
arbeide pa« en liden Farm stødende til
By Opgiv ventet Løn. Mrs Mark
Hunt, White Sulphur Springs, Mont-
En «Ibre ttorsf Mand, som ønsker ei
godt Hjem, kan faa samme ved at udføre
lidt Arbeide paa en liden Farm. P. M.
D., Brookston, Minn.
Dnfles Ugift Mand paa Melke
farm. maa være ædruelig og god Arbei
der. Art Crouch, Monticello, Wis.
Tilleie.
XMei« Møbleret Hotel i By mev
7CO Indbyggere tilleie. For Enkelthe
der strib til MtS. Alice Sampson, Slo
land. Aowa.

Korp. Ernest Johnson, Escanaba. A!ich.
Oscar Olson, Portland, Ore..
Thom H. Pederson, Pelican Rapids.
Alma Jensen, East Logan, Utah.
Martin Transeth, Westby, Mont.
Clarence Johnson, Rhinelander. Wis.
Harry A. Anderson, Jamestown, N A.
Jrvin A. Westerberg» St. Cloud, Mimt.
Evianucl Kjelson, Sheboygan. Wis.
Elmer T. Jensen. Seattle, Wash.
Thomas Float, Evergreen, Minn.
John E. Johnson. Hebe, Sverige.
Hubert R. Sholaas, Hoffman. Minn..
Trænkusk Cliarles A. Johnson, Batavia,
III.
Ralph T. Harness, Tenia, Ohio.
Arthur C. Hendrickson, Brady. Neb.
Andrew W. Johanson. Stickney, S D.
Bjarne E. Larsen, Philadelphia, Pa.
Carl I. Opheim, Cyrus, Minn
Anthony M. Sletten, Canton. S. 5).
Korp. Charles E. Nelson, New Dork, N.D
Albert L. Anderson, Clyde, Kan.
Axel L. Thompson, Renwick. Iowa.
erg. Simon Hoye, Lone Pine. Mont.
Dewcy Anderson, Chicago. III.
Caleb M. Johnson, Essex. Iowa.
Fgtnk O. Lundquist, Dubois, Pa.
Andrew Malm, McPherson, Kan.
©erg. Roy F. Lee, Oshkosh, Wis
Korp. Daniel F. Anderson, Dorchester.'
Korp. Andrew L. Stortroen. Clearbrook,
Minn.
Carl Boström, McHenry, N^ D.
Thomas Dahl, Poncer, Minn.
Erwin Herbert Nicolaisen, Osmond.Neb..
.Korp. Ellsworth E. Albertson, Mount
Vernon, Wash.
Alfred 'Nelson, Cumberland, Wis.
John Nelson, Little Falls, Minn.
Perry Steen, Brooklyn, N. I.
Willie Christoffersen, Palm City» Cal.
William Hanson, Mora, Minn.
Wit. Carl A. Smbctitrst, Bridgeport,
Cerg. Alfred Thompson, Stoughton,W is.
Korp. Carl Anderson, Sterling, Conn.
Nollis Anderson, McLain, Miss.
Theodore N. Berg, Dallas. Ore.
Gust H. Bodell, Warren. Minn.
Ivar Johanson. Rockford, III.
Erik W. Lindgren, Millville, Ore.
David Lindholm, Riverdale, Neb^
Oscar W. Nelson, Poysippi, Wis.
Clarence Nickelson, Chalk Butte, N. Dak.
Joseph Svir, Badger, Minn.
Korp. Harry L. Mathison, Baltimore,
Johnny Eide, Hall, Wis.
Arthur Emil Erickson, Kane, Pa.
Henry Jensen, .Becker, Minn.
Warner Lindquist, Marinette, Wis.
Wm. R. Nilssen, Hutchinson, Minn,
©erg. Owen W. Olesen, Esbjerg. Dan
mark.
Korp. Valdemar Anderson, Granslev,
Elmer Anderson, Hobart, Mich.
Fritz M. Neilson, Winnsboro, La.
Hans .Sarenson, Williston, N. D.
John P. Strand. Gladstone, Mich.
Walter Carlson, Mapleton. N D.
George E. Johnson, Derry, N. H.
Charles A. Olson, East End. Sask..Can.
Albert John Weberg, Ogema, Wis.
William A. Carlson, ingen Adresse..
Gilbert Johnson, Philadelphia, Pa.
Frederick A. Larsen, Boston, Mass.
John F. Peterson, Washington, Ind.
SZ. S.
Saaret i ukjendt Grad (tidligere
meldt savnet efter Kamp):
Odin Stray, Stray, R. D.
Elmer L. Hammerstad, Albany, Minn.
Hjalmar Forsgren. Warren, Pa.
OScar Kaliberg, Tacoma, Wash.
John K. Sondrol, Emmons, Ja.
Otto Wallman« Dearborn, Mich.
George E. Wraalstad, Loredo, Mont.
Ok^rt Garnes. Marble, Minn.
Robert Emery Johnson, McLeansboro,
Tarl Alex Marberg, Iron Mountain.
Mich.
Vendt tilbage til Tjeneste (tidligere
meldt savnet efter Lamp):
Mbin R. Johnson, Comfrey, Mimi.
Korp. Arden P. Roland, Geneva. N. A.
Harvey Ray Nelson. Bay City, Mich.
Walter Ertckson, Brooklyn, N. U.
George A. Wantland, Louisville. Ky.
Haflon Anderson, Ryder, N. D.
Werlvin A. Bergman. Hartford, Wis.
Milton Thompson, Minneapolis, Mhm.
Herbert F. Peterson, Glenville, Mmn.
Død ved Ulykkestilfælde eller af
andre Aarsager:
Peter H. Anderson, Akron. O.
Elmer Grotta, Hansta, Dkinn.
Adolph R. Anderson, Moorhead, Minn.
Edwin A. Samuelsoa, Rhmelander^WiS.
©crø, Joseph L. Peterson. Hjaltaryd,
Myresjø, Sverige.
Let saaret (tidligere meldt savnet
efter Kamp):
Ethel G. Johnson, Liberty, Ind.
John Skjold, Fargo. N. D.
Paul Gustaf Erlandson, Malden, Mass.
Elmer Wm. Gustafson» La Crosse, Wis.
Emil G. Beck, Fessenden, N D.
Feilagtig meldt brrebt i Kamp:
Arthur H. Peterson, Chicago, III.
New Dork den 28de Febru­
New Uork den 1ste Marts.
Minneapolis Tidende, Thorsdag ben 6te Marts 1919.
John M. Sorlie,
Eau Claire, Wis.
Farmland ønskes.
nada har i manqe
Ed. M. Allen, Havre, Montana.
W. C. Dresser & Son,,
290 Ams Farm

xml | txt