OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, October 30, 1919, Image 12

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1919-10-30/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

I
~*i
r^
i ir
"T8%-.
jt
Professionelle Annoncer.
Tr. Ivar Sivertsen, Kirurg,
Mayor Meyers skildrede Karakter
træk hos Roosevelt, med hvem Mr.
Meyers havde været Personlig be
^kjendt i en Aarrække. Et af Roose
velts største Karaktertræk var hans
inderlige Kjærlighed til Amerika og
hatts store Iver for at kunne tjene
dot amerikanske Folk, sagde Mayo
rat.
Kongresmand Johnson erklærede,
at Historien alene vil kunne sige,
hvem som var den største Amerika
ner. Selv var Johnson af den Me
ning, at dutttte 3Ere tilkom Theodore
Roosevelt. Hos Roosevelt var der
ingen attdelt Tanke end Amerikas
Vel. Taleren sagde, at Roosevelt
var. Lovgiver, Statsmand, Soldat,
Fader og Præsident i de tyve Aar, da
hatt stod som Landets politiske Fø
rer. Talerett nævnte det store Tab,
Landet havde lidt i Roosevelts Død
netop som man stod so ratt Rekon
struktionsperioden, da Landet træng
te Ledere, som kan lede. I denne
Jndustrikamp, som Landet nu er
kommen op i. Bør Folket lytte til
Roosevelts Raab: „Amerika først!"
sggde Taleren.
Arne M. Lunde var født dett 7de
Juni 1840 i Eker, Telemarkett. Han
gjennemgik Åffer Seminarium og
blev udexaminerek derfra den" 18de
Juli 1865. Hatt holdt Skole i Nor
ge i to Aar, udvandrede i 1867 til
Amerika, kom til Clayton County,
Ja., hvor hatt holdt Skole. I 1869
blev han gift med Guro Olson, som
overlever ham. I 38 Aar boede han
paa ett Farm i Nærheden, af Elkha
der, Ja., flyttede saa til Forest City,
Ja., og boede der i 9 Aar kom for
2% Aar siden til Minneapolis, hvor
Hpn siden havde sit Hjem. Afdøde
var Medlem af Zions Menighed, PcF
stor T. Kvaases Kald, i Nord-Min
neapolis.
Sundt overleves af Hustru og otte
Børn: Mathias Lundt i Baden-, N.
D. Christian, Grand Forks, N. D.
Annie Austin, Forest City, Ja. Kit»
tel, Wqterville, Minn. Christine
H.egnes, Minneapolis Ole, Paler
mo, N. D. Halvor, Minneapolis,
og Bergit Lundt, Miles City, Mont.
"Hatt har ogsaa 15 Børnebørn og et
Barnebarns Barn.
Heg-Støtten. Det "norske Selskabs
Komite for Reisningen af ett Minde
ftøtte for Oberst Hans C. Heg, det
16de Wisconsin-Regiments. Fører,
som faldt i Slaget ved Chickamauga,
-ruster sig nu til et ihærdigt Arbeide
til Indsamlingen af de fornødne
Midler. Interessen for Foretagen
det tiltager. Opmuntrende for Ko
miteen var følgende Brev, font dens
Kasserer, Hon. L. V. Thorpe i
Willmar, forleden modtog fra I.
Hatlinghus, skrevet paa Sygesengen
i Asbttry Hospital i Minneapolis:
„Indlagt behag at finde ett Post
i \?onbtsttittg_pQct $10.00 som Bidrag
Itl ett Monument over Oberst Hans
Heg. Er glad ved at saa være ined
pt hcedre denne tro, tapre Borgers
^Minde. Haaber allé vil være med,
og da vil det sikkert blive et Monu
ment, som er Ham ög os værdigt."
„Mauretania" afgaar fra New Dork
Wen 22de November. Skriv til Cunard
Line, 'Minneapolis. Avertissement.
'y
X- 3^''
•f&y-
^3,
Lagerström, Nyre-, Hud»
Dr. F. G.
og Kønssygdomme. 313 Ml). Ave.
Roosevelts Minde hædret. I First
Baptist Church holdtes i Mandags
under „Roosevelt Memorial Associa
tion"?' Auspicier et Massemøde for
at mindes Theodore Roosevelt Paa
dennes 61de Fødselsdag.
George E. Leach, der var Oberst Afsenderen.
for det 151de Feltartilleri, var Aste
liens Præsident. Ta^er holdtes af
Mayor I. E. Meyers og a] Kongres
mand Royal C. Johnson af South
Dakota, der som Løjtnant i Armeen
deltog i Verdenskrigen. Nogle af
Roosevelts Andlingshymner blev
stinget under Ledelse af Past. W. B.
Riley. Der var ogsaa ert Flagcere
moni og..Solosang.
w k
^5".~.
Kaffe som Gave til Slægt og Ven
ner i Gamlelandet. I det senere er
det bleven ganske almindeligt at sende
ett Pakke Kaffe som Gave til Slægt
ninge og Venner i Skadinavien.
Saaled^s har S. H. Holastd & Com
pany, Engros-Kaffehandlere i Min
neapolis, sozn man vil se af Avertisse
mcntct paa et andet Sted i dette
Blad, ladet forfærdige' cit speciel
Indpakning for Forsendelse af Kaffe
I Anledning Forsendelse af^Kaffe
som Gave til Skandinavien fortalte
Mr. S. H. Holstad, Chef for nævnte
Engros-Kaffeforretning, at en svensk
Konsul engang havde sagt til ham, at
han havde havt for Skik at sende
Kaffe til Slægtninge i Sverige,
men at dette var bleven forbudt tut
der Krigen. Den sidste Pakke, Kon
sulen forsøgte at sende over Havet,
blev stanset i New Nork, hvor ben
blev liggende i flere Maaned?r, ind
til den endelig blev sendt tilbage til
Mr. Holstad sagde ogsaa, at før
Jul hvert Aar Pleier et ganske stort
Antal Handlende at sælge Kaffe i
fent og ti Punds Partier til Kunder,"
som har havt for Skik at mindes
sine Venner og Slægtninge i Gamle
landet med ett Pakke Kaffe til Jule
gave. Nu siden Krigstids-Forbudet
mod Forsendelse af Kaffe til Europa
er bleven hævet, har Holstad-Kompa
niet atter erholdt talrige Beistllinger
paa Kaffe til at sendes over Havet.
Under Krigen'var det svært vanske
ligt at opdrive Kaffe Paa mange
Steder i Europa, og ikke mindst as
den Grund vil ett Gave bestaaende
af Kaffe fra Kjendte i Amerika blive
paaffjøttnet af Modtageren i Gamle
landet, udtalte Mr. Holstad.
„League of Women Boters" be
gyndte i Tirsdags sin Statskon
vention i Hotel Radissott. Minne
sota Kvinde Stemmeretsforening,
hvis Præsident var Mrs. Andreas
Ueland, blev opløst, og Fore
ningens Medlemmer besluttede at
slutte sig til „League of Women Vo
ters", en Nationalorgamsation, som
skal værne om og fremme ^Kvinder
nes Interesser, ttu naar Kvinderne
antagelig snart faar Stemmeret.
Ligaen vil arbeide for Kvindestemme
rets-Amendementets Vedtagelse i
Stater, hvor det endnu ikke -er til
stemt.
Richard Olson, 24, Louise Bar
nard, 24. Bror Anderson, 28, Hul
da Anderson, 23. Robert Anderson,
22, Emma Olson, 28.
Carl Johnson, 27, Dagny Gabriel
son, 21. Henry Boreen, 27, Hilda
Jacobson, 29. Gust Johnson, T5,
Hanna Strandbeck, 64. Carl A.
Johnson, 27, Amta Anderson, 27.
Jngebret Ctyeit, 1813 13th Ave.
S., døde Fredag Eftermiddag, 77
Aar gammel. Hans Hustru døde i
Mai. Afdøde overleves af en-Dat
ter, gift med Past. August Lillehei i
Berlin, New Hampshire.,
Oyen kom fra Støren nær Trond
hjem til Red Wing for 60 Aar sidest
for 47 Aar fidett flyttede hatt til
Minneapolis, hvor han siden hovde
sit Hjem.
Hans Krogstad, 674 24th Avenue
NE., døde Søndag Morgen. Han
overleves af Hustru og syv Børn,
Mrs. A. Roth, Mrs. A. Yattaw,
Mrs. C. M..Bertram, Agnes, Myr
tie, Carl og Ralph Krogstad. Asdøde
blev 65 Aar gammel. Han fyrn til
Amerika fra Kvigstad for 39 Aar
siden, og havde boet i Minneapolis
de sidste 38 Nät.
Å
Ht&rSåéii
:u
JU^-m.^W--«Ä'ä..-5L*X|..-^
v ^-.f-»'"*.' *«v4 *-v"**^_
12 ',. •••••. •.- ,• Minneapolis Tidende, Thorsdag den 30te Oktober 1919.
Klæder til de nødlidende i Polen.
Herfra afsendtes i Thorsdags to
Jernbanevognladninger med Klæder
til nødlidende i Polen. Klæderne
blev indsamlet i Byens lutherske Me
nigheder, efter at der var stillet Op
fordring herom fra Netto «tal Lu
theran -Council gjennem ett hervæ
rende Komite af Lutheranere. Med
Klædertte indkom ogsaa en betydelig
Pengesum til at bistaa med at betale
for Forseitdelsesomkostttittgertte. Klæ
dente blev afsendt herfra af Skellet
Company, i hvis Varehus dc blev
modtaget fra Kirkerne og passende
indpakket for Forsendelsett.
En landsvid Indsamling af K læ*
der til de nødlidende i Polett er ble
Den foretaget blandt Lutheranere.
Et Dampskib er leiet for at fragte
Klæderne over Havet. Klæderne vil
blive sendt til Warschau, Polens Ho
vedstad, hvor Statsembedsmænd har
garanteret at uddele Klæderne paa
den af Senderne ønskede Maade.
Gntzon Borglnm, den danfl ame
rikanske Billedhugger, besøgte forlc*
dett Minneapolis, hvor han var Min
neapolis Institute of Arts' og Wc
mckn's Clubs Gjæst. Mr, Borglutn
er Medlem af Komiteen for Roose
velts Minde.
Billedhugger -Borglum holdt ett
Tale til Woman's Club i deres Lo
kale, ester et Besøg til Minneapolis
Knnstinstitut. I sin Tale sagde
han: „Lad ikke det Folk, font tttt le
ver, forsvinde, naar Døden tager
det bevar dem i Historien i Male
rier. Portrætter, Billedhuggerarbei
der, i Sang og Saga. Amerika har
ikke i den Grad søgt at bevare Min
dente om sitte Fædre som Tilfældet
har været med andre Lande."
Dødsfald blandt Skandinaver i
Minneapolis:
Johanna Erikson, 86, 1011 E.
19th St. Kjersti Olsen, 82, 1507
Lowry Ave/ NE.
Dø,d af Gasförgiftning. Otto Jo
sephson blev Søndag fundet død af
Gasförgiftning i sit Hjem, 621 19th
Avenue S. Manden var bundet med
et Reb. Der er noget mystisk ved
dette Dødsfald. Mrs. Josephson
blev anholdt af Polittet.
Mrs. Josephson fortalte, at der
Lørdag Aften ikke var Kul i Huset.
Hun havde saa sendt sine to Børn,
Helma og Helga, til en Nabo for
Natten selv var hun gaaet til et Ho
tel nede i Byen.
En VEgteskabs-License blev futtdet
istykkerrevet paa Gulvet.
Nyt Artilleriwgiment af Ratio
nalgarden. Af det 151de Feltartil
ler i regiment af Regnbuedivisionen,
tidligere det 1ste Minnesota Artilleri,
og 4de Infanteriregiment af Patio
nakgarden er dannet et nyt 1ste Felt
artilleriregiment af Nationalgarden,
med Oberst George E. Leach som
Chef.
Bemyndigelse til bet nye Regi
ments Organisation er modtaget fra
Krigsdepartementet i Washington.
Regimentets Organisation blev fuld
endt igaar Aftes, og Officererne an
vist sine Pladse.
Selvmord. Coroner har afgivet
den Kjendelse, at Otto Josephson,
som blev fundet død af Gasforgift
ning i sit Hjem, 621 19ih Ave. S.,
havde begaaet Selvmord. Der var
noget mystiff ved Tildragelsen, da
Josephson laa bundet iti Sengen.
Mrs. .Josephson, som af Politiet
holttes fængslet, indtil en Uttdersø
gelse var foretaget, er bleven løsladt.
Det blev meddelt Coroner, ai Jo
sephson tre Gange tidligere havde
gjort Forsøg paa at dræbe sig.
Mrtz. John Anderson, 3313 Co
lumbus Ave., afgik ved Døden i
Fredags, i en Alder af 66 Aar. Hun
kom fra Nyland, Danmark, til
Sleepy Eye, Minn., for 47 Aar si
den, og havde boet i Minneapolis i
36 Aar. Hun overleves af Mand og
sire Bøm, Mrs. Ö. L. Solberg, Mrs.
W. I. Brodd og M. A. Anderson,
Minneapolis, og E. L. Anderson, St.
Paul.
v» x-i
1
r"
Teit' Lrikson-Nest.
Søn-ter
af Norges Samarbeidskotni-
te indbyder til en Fest førstkom
mende Lørdag Aften.
Mimteapolis vil faa sin Leif Erik
son°Fest. Den skal holdes førstkom
mende Lørdag Aften paa,J. O. O.
F. Hall,- 27th Ave. S. og Lake St.,
under Sønner af 9!orges Satnar
beidskomites Auspicier. Der bliver
ingen Entre, og alle er indbndne.
Ett Kollekt vil blive optaget for de
storrnlidte i Fergus Falls.
Prof. Carsten Th. Woll.
Da Sønner af Norge-Logerne har
paa sit Program at arbeide for An
erkjendelse af Leif Erikson som Ame
rikas Opdager, og Logerite forsøger
at skaffe Hjælp til de mange Lands
mænd, font lider Nød paa Grund as
den Ulykke, som i Juni sidstleden
rammede Fergus Falls, besluttede
Samarbeidskomiteen at forene dis
se to Øterned ved denne Fest. For
at samle saa mange som mulig blev
det besluttet ikke at tage nogen Ad
gangspenge og at gjøre det til en fri
villig Sag for hver enkelt, hvor tne
get de vilde yde til Nødhjælpen.
En Programkomite bestaaende af
Sagfører L. O. Haug, Sagfører Ar
thur O. Edwards og Distriktssekre
tær H. Askeland er i Virksomhed og
lover et udntærket Program. Hoved
talerett bliver Hon. John W. Olson,
tidligere Minnesotas Statsffolesu
perintendent. Hans Emne bliver
„Leif Eriksqzt: His Country and Oitr
Coutttry". Jernbanekommissær O.
P. B. Jacobsen vil, tale om Storm
ulykken i Fergus Fqlls..
Det populære Ktinstnerpar Tenor
sangeren Prof. Carsten Th. Woll og
Pianistinden Esther Erhart Woll vil
optræde. Speciel Interesse knytter
sig til denne Optræden, da det bliver
dett første, si dett Prof. Woll under ci
halvt Aars Permission fra sin Lærer
stilling ved St. Olas College stude
rede under de dygtigste Lærere i New
Uork. Akkompagneret af sin Hustru
vil hatt ved denne Anledning synge
Række af sitte bedste Sange. Der bli
ver ogsaa anden musikalsk Underhold
ning.
Studenterne i Universitetets før
ste Aarsklasse. Af første Aarsklas
ses Studenter ved Minnesota Univer
sitet' er 684 hjemmehørende i Min
neapolis, 224 i St. Paul 908 er
hjemmehørende andre Steder i Min
nesota. Fra North Dakota er kom
men 50Sttchenter, fra South Dako
ta 47, Wisconsin 25, Montana 20,
Nevada,. New Z)ork, Ohio og Kan
sas, 1 hver. Tre Studenter i første
Aarsklasse er hjemmehørende i »Ca-^
nada.
Bragdo» nægtet Benaadning.
Statens Äettaadttingskommission af
slog forledett Andragende fra Joseph
W. Brag on om Benaadning.
Bragdon blev i Juni 1916 dømt til
Statsfængslet paa ubestemt Tid for
en Forbrydelse mod en Pige. Hatt
kan ikke indlevere ny Ansøgning om
Benaadning før otrt et Aar.
Et stort Antal Kvinder havde til
Benådningskommissionen indleveret
Protest mod Bragdons Løsladelse
fra Fængslet.
Mave- og Leversyge. Fru C. Hop
pe, Pome'roy, Wash., skriver: „I
mange Aar har jeg lidt af Mave- og
Lever-Sygdom og har brugt forskjel
lige Mediciner, uden at det har hjul*
pet meget. Havde jeg kjendt Dr. Pe
ters Kuriko tidligere, vilde jeg have
sparet mig selv megett Lidelse. Si
delt jeg tager Kuriko, føler jeg mig
bedre tilpas og raskere end i mange
Aar."
Tusittder har paa lignende Maade
givet Vidnesbyrd om de sundhede
givende Egenskaber dette gamle, tids
prøvede Urtennddel besidder. Dr.
Peters Kuriko sælges ikke af Apothe
kere. Specielle Agenter leverer den
til Folk direkte fra Laboratoriet af
Dr. Peter Fahrney & Sotts Ctz.',
Chicago^ Jy Avertissements
RDKK
Kong Albert lægger Krans paa
Lincolns Grav. Springfield, III.,
den 21de Okt. Kong Albert as Bel
gien var idag i Springfield paa
Gjett nemreise fra Stillehavskysten.
Kongen med Drottning og Kronprins
besøgte Præsident Abraham Lincolns
Gravsted, og Kongen lagde en Krans
paa Lincolns Grav.
Kong Albert holdt ogsaa til de for
samlede en kort Tale, hvori han sag
de, at. han ved at lægge en Krans
paa Graven vilde hædre en as Ver
dens bedste Borgere. De ædle Ka
raktertræk, som udmærkede Lincoltt,
findes ogsaa i Amerikas nuværende
Præsident, sagde Kongen. Det Er
empel, som blev sat as Lincoln, bur
de andre, som er sat i Landets høieste
Embede, bestræbe sig paa at følge,
for at vie sit Liv til Arbeidets, for
sit Lands bedste Interessers
Pomdexter.
Senatoren fra Washington stiller sig
som Kandidat for b:ti republi
kan fle Præsidentnomination.
Senator Miles. Poindexter fra
Staten Washington har i en offent
lig Meddelelse dateret 27de Oktober
forkyndt, at han stiller sig som Kan
bidat til den republikanske Nomina
tion for Præsident, og fremlagt en
Platform af Principer, ,vm han vil
hævde i sin Valgkampagne.
Senator Poindexter, der er veik
51 Aar gammel, er født i Tennessee
og flyttede til Walla Walla, Wash
ington, i 1891. Han blev valgt til
Medlem af Kongressen i 1909 og til
Senator for Washington i 1911 og
1917.
I sin offentlige Meddelelse siger
Senatoren blandt attdet, at de Tru
sler, der kommer fra visse Arbeider
ledere om at blokere al Transport,
indtil Jernbanerne nationaliseres og
overgives til Jernbanearbeidernes
Kontrol, vilde, om de blev gjennem
ført, bringe „en Rædselsregjering
for ctt speciel Masse". Han siger,
at Regjeringen maa staa over baade
Kapital og Arbeide, men fastholder
ogsaa at Arbeidets berettigede For
bringer maa anerkjendes.
Kommunisme, erklærer (Senato
ren, er uforenelig med Arbeiderens
Ret til sitt Løn. Frihedens væsent
lige Elementer trues as oe revolutio
nære Doktriner. Fremmedfødte
SkuAere, som opgav sitte første Bor
gerpapirer for at flippe Militærtje
neste, bør uden Ophold sendes til
bage til dc Lande, de 'torn fra, forat
de Anledninger, de ttu har, katt
overlades til loyaD Borgere og Sol
dater.
Forresten indeholder Programmet
Senatorens Argumenter imod Freds
traktaten og Nationforbundet.
I. W. W.-Streik endt. Spokane,
Wash., 24de-Okt. Dett af Industrial
Workers of the World for et Par
Uger siden foranstaltede Streik i
Skovhuggerleirene i nordlige Idaho,
vestlige Montana og østlige Washing
tott er endt. Nogen Grund for Strei
kens Afslutning nævnes ikke, men
Politiet siger, at efter Forlydende att
fér Streiferne Maalet for Streiken
naaet.
Grundværdierne i New Aork. New
Aork den 27de Okt. Matt fik et slaa
ende Exempel paa de voldsomme
Grundeiendomspriser i New Dorks
Finansdistrikt^idag, da en Tomt,
46x42 Fod, blev solgt for $450,000
eller $233 pr. Kvadratfod. Tomten
ligger ganske nær Wall Street. En
Bankbygning vil blive opført paa dett.
Minneapolis, Minn.
Vexler paa
Norge
kan erholdes hos os til- rimelig Kurs.
De af os udstedte Vexler er betal
bare ved Liniens Hovedkontorer i
Norge foruden Udgift til Indeha
veren.
HOBE & CO. 6.N.W.Å.
Moders Sandbalkelseforme
Af Tin, 2 Dusin $1.00 af Aluminium, 2 Du
sin, $1.60, frit tilsendt med Parcel Post. Gode
Betingelser for Agenter. Sec .Machine & Tool
Go. 3020 East grant Hit, Minneapolis, Min»-
S
1
Det lønner sig
at komme til
det fotografiske
Hovedkvarter.
Der burde
bære. et Premo
eller Kodak i
hvert Hjem.
Kra New York
til Norge
3die Plads $95
Ldt» PladS $150
U. S. T«x $5.oo
Trykning Forstørrelse
Eier De et Kamera?
White
Line
Til eller fra
Skalldwavien
i
95
pr.
Dollar
Kjøb Vexler paa Norges Banker
eller send Penge til Norge nu, me
dens De erholder saa meget pr. Dol
lar. Indsend Beløbet, uanseet Stør
relsen, samt opgiv Modtagerens
Adresse eller besøg mig angaaenbe
hurtig og sikker Pengelevering Norge
Hvis ikke,
tlriik paa Premo
Fra Kristiania, Stri»
stlanssand, Bergen,
Stavanges Trond»
hjem, ett. Treble
«lasse.
*11 ««tf fr« eiocfhtTw titt.
0. E. BREGKE
v&'
DEN NORSKE
AMERIKALINIE
Afgangsdage fra New Kork:
For Billetpriser til eller fra Norge,
besøg nærmeste Lokalagent, eller flriv til
HOBE & CO. G.N.W.Ä.
Billetter A» w Norge og Danmark
med de velkjendte Dampere
'Aqultanla" ''Mauretania" "Caronii' "Carmi*li"
"Saxonta" "Ordima" "Royal Gaerga"
"Cassandra" "Satumla" "Columbia"
»egelmcHftfl fferblnbelfe mellem England 01 Stan*
dinaviea. Skriv efter Brt» oa Seilingi-Liste.
Peage til Rorge pr. P»st eller Telegraf.
Aomxaniet» As n to
Premo Kameraer og Premo Film
Packs byder paa alle Fordelene ved
let anvendelige Films saavelsom
usædvanlig Enkelhed og hurtig Ud
førelse. Prissat fad rimeligt, at Kjøb
er uimodstaaeligt.
Vort Udvalg af Kodaks og Films er
komplet. Et fint Asfortement af Al
bums og Rammer venter ogsaa De
res Besigtigelse.. Bagc.m alt staat.
Peck-Paalidelighed.
LINE
Manhattan Cafe og Delikatesseforretning
Tel. Main 4659. O. M. Johnsen. Tel, Auto 34 439.
316 Hennepin Avenue, Minneapolis, Minn.
Bor Cafe specialiserer i fiandinavifle Retter og importerede flandinavifle
Delikatesser til rimelige Priser.
Fra vort Telikatesseudsalg, som netop er forsynet med ny-importerede flan
dinaviske Delikatesser, fan
faaeé
Send Penge med Ordren.
Den regulære Arme 10 Procent
under det normale. Washington ben
27de Oft. Den regulære Arme er
10 Procent mindre end det for inde
værende Finansaar autoriserede An
tal, bekjendtgjorde Krigsdepartemett
tet idag. Meldinger til Generalad
jutanten 21de Oktober satte den sam
lede Styrke af ale Grader til 274,
787 Officerer og Menige.
Exkursioner asgaar fra New York
direfte
til Norge.
Norske, svenske og hanst Borq?re fan erhold: PaS paa nærmeste Konsulat. Uovertrufne Bekvem
meligheder i alle Älajset. Udmirrket stanöinaoiit Kost. Vi arrangerer ar mjfbe Patsagercr ved An
komsten til Minneapolis og New Dork.
Kpiplavs bøt Kiertoere# ftr«x!•* »«rmest« Lokal Agent.
»tttettet fra Norqe udstede» fremdeles til alle Stationer i U. S. og Canada.
tilsendt hermetiske Sager, sorfijellig Slags
Ost som norfl Gammelost, Nøgelost og Gjedost Pølser, Kavringer, Knæk
kebrød, Pumpernikkel og svenfl Korv osd. Besøg vor Forretnings eller flriv
ester Prisliste.
Norske Specialiteter
Ny Ansjovis, pr. Pd 25c
Norfl Fedsild. pr. Pd ....20c
Extra fin Ludefisk, pr. Pd... .. 15c
Bjellands Sardiner, pr. Kande... 28c
Norsk Blodklub. pr. Stykke... 7.10c
Hurtig Expedition.
INGEBRETSEN & AHLM CO.
Foretag Deres naeste
\js\.
med den direkte
SVEHSKE
AMERIKA LINIE
Dampstibet

22,070 Displ. Ton. 565 Fod langt
er i regulær Passagertrafik
direkte mellem
New Bork og Gpteborg
Afgaar fra New Aork
Bestem Dem for Reisen og indbetal
Haandpenge paa Deres Billet til nærme
ste Lokalagent eller indsend dem til
127
6o.
De, som ønfter at sende ester PaarF^
rende fra Norge, burde kjøbe Billettern»'
nu med den direkte
SVENSKE AMERIKA LINIE
Pengeforsendelser
til Skandinavien
Sikrest, Hurtigst, Billigst, Bedst
Idag, den 24de Oktober er Kursen
for Norske Kroner 4.32 per Dollar,
for Danske Kroner 4.58 per- Dollar,
for Svenske Kroner 4.10 per Dollar.
ber
Chicago for det bel*b. De ønsker hjemsendt
•amt opgiv modtagerens «dresse. Vi besørjer
resten under fuld garen ti.
400 Acres, alt fladt, alt i Ager
undtagen Skovlund, meget rig
Jord for alflags Smaalorn, ?.
9Jiaiå, Klaver og Timotei:
Bhgningerne bcstaar af godl,
stort Hus, Stald 46x80 og manne andre Byg-
ninger, god Bandbr»nd og indledning gjen
nem alle Bygningerne, ligger ved offentlig Vei, &
eleltrifl Sporvogn gaar forbi Stedet, 4 Mil ttljF.
Station, 12 Mil fra-South St. Paul UniM
Stock Aard, 20 Mil Indenfor St. Paul. finfiy
inrin for en. som ønsker Korn- og Kreatutz
Farm: Pris $80 pr. Acre, $0,000 kontant, 9ti&.y
Uen paa al den Tid en Person ønsker.
JOHN B. KOL8BUN, vf
303 Robert, Hj. 3rd St., St. Faul, Mini»,*'
©«jctrtr, Sportsartikler, WtK
gcres og Snares«tteres Udfttzr,^
Baade, Telte/ o. s. v. Katalog frit.
Kennedy Bros. Arms Co.. St. Paul, Min».
i

Minneapolis.
Ludvig Arctander ofl Gunnar H. Narv
tye. Advokater, 425 New ?)orI Life Bldg.
Dr. N. H. Schcldrup, Kirurg.
Fairvicw Hospital 3-12, Kontoret 1-5.
813-320 Syndicate Bldg., Minneapolis.
Ernest M. Sundt, 79 Aar gammel,
$622 Girard Ave. N., døde Thors
dag.
Fairview Hospital 8-12, Kontoret 1-5.
813-320 Syndicate Bldg., Minneapolis'
Dr. Andrew Sivertsen, 314 Syndicate til Gamlelandet
Building, Minneapolis.
Dr. Theo. Tennyson, norfl Lcrge, 600
610 LaSalle Bldg., Marquette & 7. St.
Dr. Nissen, Øien-, Are-, Næse- og
Halssygdomme, 823 Masonic Temple.
Blandt-landskjendte Størrelser i
Kvindesagsarbeid-^, som deltager i
Konventionen, nævnes Mrs. Carrie
Chapman Catt, Præsident for Ante*
rikas Kvindestemmerets -Forbund
endvidere Miss Julia Lathrop, Chef
for det føderale „Children's Bu
recttt", Washington Mrs. Edward
P. Costigatt, Washington Mrs.
Catherine Waugh McCttlloch, Chi
cago.
LEgteskabstilladelse er udstedt til
følgende Skandinaver:
Maurice Almquist, 22, Edna
Paulson, 22. Henry I. Gustafson,
28, Ethel M. Carlson, 24, Albert
N. Nanagie, 33, Margaret Hanson,
31. Louis I. Borreson, 21, Marga
ret E. Schardin, 20.
August Cornelius, 26, Camille
Jensen, 23. Stephen Grano, 37,
Anna Tollefson, 24. Ole Lein, 28,
Lucille Whalett, 20.
Melvin Bolstad, 28, Mabel Erick
son, 24. Maurice L. Burke, 25
Dalla Bolstad, 20. Gust Berg, 34,
Caroline. Lund, 34.
Alfred Fedje, 28, Hoople, N. D.
Christian Anderson, 41, 3029 Cedar
Ave. Helmi H. Hjulberg, 35, 2509
25th Ave. S. Hannah Oline, 45,
1110 6th Street NE.
Atttta Rasmusson, 72, 727 15th
Ave. SE. John Hegdahl, 34, 261
Aldrich Ave. N. Karen Jrgetts, 51,
Clayton, Wis.
Gust Johnson, 42, 613 6th St.
S. Charles Johnson, 65, 124 Hen
nepin Ave.
Mrs. Pauline Erickson, 64 Aar,
2310 Logan Ave. N., døde Mandag.
Hun overleves af Mand,
Erickson^ Tatter. ..
NILS NILSONS
Bezel- og Billetkontor,
127 South Third Street,
123 So. 3rd Street, Minneapolis.
Kroner 4.00
119-121 Third St.S., Minneapolis,
I elfKirtrtfmUflaiitU». I
„Bergensfjord" ......... 7. Nov.
„Stavangerfjord" ... ... .28. Nov.
„Bergensfjord" ......... 19. Dee.
123 South 3rd Street, Minneapolis.
U N A
ANCHOR
ANCHOR-DONALDSON
WIetropolitan Life Building, WnneepoHs, Minn.
PECK COMPANY
116 5th Street South, Minneapolis.
SCANDINAVIAN
?Egte Nøgelost, pr. Pd. .. 4 0
?Egte Gjedost, pr. Pd. 40c
K arveost, pr. Pd..-. 50c
Ny Pultost, pr. Pd. .15c
Extra fin Primost, pr. Pd...... 15c
"FREDERIK VIII" dan 7de Nov.
"UNITED STATES" 15de Nov.
"FREDERIK VIII" 17de Dec.
"UNITED STATES" 24de Dec.
"OSCAR II" 7de jan.
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE, 236 Nicollet Ave., Minneapolis, Minn.
1808 Riverside Ave., MINNEAPOLIS, tålNN.
Stockholm
22de Dit. nu 6te Dec.
SWEDISH AMERICAN LINE
Third St., Minneapolis, Minn.
176 N. Dearborn St., Chicago, III.
115 Cherry St., Seattle, Waeh.
24 State St., New York.
SendDraft eller Post Office Money Order betsl-
URGER OSUND ft COMPANY,
115 S« Dearborn St., near Adams St.,
CHICAGO. ILL.-

xml | txt