OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 15, 1920, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1920-04-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No. 16. 34te
JernbanestreiK.
9nstitödepartMlentet iværksætter en
Undersøgelse angaaeube Jern
banestreiken i Chicago.
De regulære Fagorganisationer be
kjæmper Bevægelsen. Streiken ved
bliver at udbrede sig.
Præsidenten udnævner den ved Esch
Cummins Billen oprettede Zeru
bane-Arbeiberkommission.
Chicago ben 8de April. Jentbane
streiken fortsattes her idag paa Tro5s
os Jernbaneorganisationerne og vil
sandsynligvis sprede sig til andre By
er. Der er allerede Sympathistreiker
j£fc?ve Steder og der tales nu om at
-amme omfattende Streiker i alle
ledende Byer.
Buffalo, N. 'U., meldte, at Spor
^rifterne paa syv Jernbaner i den By
streiker. Fyrbødere og Togsørere
.Liieldes at have stemt for at begynde
Sympathistreik. 2,500 Sporskiftere
Paa alle Linjer til Kansas City stre:
kede igaarastes. Sporskiftere i St.
Louis og East St. Louis holder paa
at danne en „Rump-Union" og ventes
ar streike denne llge. Sjauere paa
Cincinnatis Jernbanestationer har
forlangt høiere Betaling og man
frygter for en Streik, hvis den ikke
'„pibes. I flere Byer i Illinois er
der Sympathistreik med Sporskifter
ne i Chicago og Organisatorer.for
fager at danne lokale Fagforeninger
-Stange Steder under Jnsurgent-Fag
^^Wtingen Chicago yardmen's As
sociation. Alle Streiker betegnes som
ulovlige af Bedyrelserne for de ftre
Brödet stabssoreuinger.
Washington den 9de April. Ju
stitsdepartementet har iværksat en
Undersøgelse angaaende Jernbone
strøfen i Chicago og andre Byer for
at nfgjøre, ont der kan tages Skridt
imod Streiferne under Leverloven.
Iustitsmiinster Palmer gab denne
Oplysning idag. Man har i Kon
gressen ogfaa Planer om at stride ind
_. i 2y fq-rert. Hoved bestyre If ente for de
store Fagforening-.^' er meget bitre
Mod de Mænd, der har nedlagt sit Ar
beide tiden Sanktion fra Hovedkvarte
rerne, og der er Tegn til, at den læn
ge ventede Kamp ntelTetrt de o »serva
Aktive og de radikale om Magten inden
^-^foremngertte staar for Døren,
''distriktsadvokat Clyne i Chicago er
"'r.uwn paalagt strax at afgive Rap
port om Streiken der...
Chicago den Ube April. De rcgu=
I
irre -organiserede Jernbanesagsor
ettinger føler sig foruroliget Paa
Grund af Udbredelsen os den Streik,
som Insurgenter blandt de organise
rede Sporskiftere har begyndt med, og
har idag Platter om at opfordre Re
gjeringen til at skride ind. S. E. He
berling, Præsident for Switch
men's Union of North America, an
tydede endog, at han ntaajfc kunde be
de Regjeringen om at udstede et Rets
forbud til Streiferne. „Vi er frem
deles i Krig med Tyskland, og Lever
.loven staar endnu ved Kraft," sagde
Heberling-.
Streiken har idag spredt sig gjen
omtrent hele Midtvesten. Paa
•"mange Steder streifer Fyrbødere og
Lokomotivførere i Sympathi med
løporstifterne.
Blandt de Byer, hvortil Streiken
Mr udbredt sig, er Detroit, Salt Lake
City, Omaha, Saginaw, Mich., Los
Angeles, Kansas City, East -St.
Louis, San Francisco, Decatur, III.,
New Orleans," Joliet, Louisville og
Ltzden, Utah.
Tusinder af Godsvogne, hvoraf
mange er lastet med Proviant til By
er, som nu trues med Madmangel,
staar i Jernbanetomterne. Det er
--Muligt, at Knlgruber i Illinois
Hnbiana bliver nødt til at indstille
{fteu paa Grund af Mangel paa
I *^gitc. I det sydlige Illinois har
Mel Gruber allerede gjort det. 9.1
Gruber i Indiana indstillede Driften
.Dersom Streiken varer til Lørdag,
l. Hundredtusinder blive arbeidslø
Det sagdes, at over 50,000 Mand
Wtockyarden var ledige idag som
øfge af Sporskifternes Streik.
.Speit regulære Sporfkifterforeniilg
er idag at bryde Streiken i
o^ 2,000 Union-Sporfkiftere
Virksomhed, Overslagene over
as Streitere varierer mellem
25,000. :-r.
streifende Sporskiftere forlem-
i i
Forskudsbetaling.
Paa Grund af den overordentlige
lave Pris paa Minneapolis Tidende!
maa vi strengt holde paa delt Regel,
at Bladet betales i Forskud. Adresse
lappen viser altid, til hvilken Dag
Bladet er betalt, og hvis derfor For
nyelsen af Abonnementet ikke er mod
taget inden Maanedens Udgang bli
ver vedkommende Abonnent strøget.
Denne Regel bliver strengt overholdt
lige overfor alle Abonnenter uden
Forskjel.
ger et Paalceg, der vil bringe deres
Løn op til omkring en Dollar Timen.
Chicago den 10de April. Ten
landsvide Streik af Sporskiftere ikke
tilhørende den regulære Fagforening
vedblev at udbrede sig idag tiltrods
for Meddelelser om, at Streiferne
paa forfkjllige Steder har gjetwptaget
fit Arbeide, og at Arbeiderne i andre
Byer forblev loyale.
Det første Frafald blandt (strei
ferne fandt Sted idag, da Sporskif
terne og andre Streitere paa Rock
Island-Banen vendte tilbage til sine
Poster i Kansas City. Det meldtes,
at Sporskifterne i Denver, Little
Rock, Minneapolis og Oelwein,
Iowa, forblev loyale mod" Fagfor
eningen.
Fagforeningslederne udtaler sig
som forvisset om, at Streiken er
brudt. De nye Streiker vil det snart
være forbi med, sagde de.
Et Tegn Paa, at Fagforeningsle
derne havde Ret saa man i.det Fak
(^fortsætte» paa 2ben Side.)
Italien givet Overhøiheb ifølge en
Overenskomst, ber siges truffet
meb Ingo »S laverne.
Gens den 8de April. Et Telegram
fro Triest til Lugano erklærer, at
den italienske og jugo-slaviske Kom
mission, der har forhandlet angaa
ende Adriaterspørgsmaalet, har truf
fet Äi Overenskomst angaaende Adri
atfthabneite, under hvilken Italien
faar Overhøilsed ober Fiume. Jugo
Slaverne skal faa Susak, Canale
Dell Giumara ved Havnen Saross og
Havnen BoloSca. Havnen Abbazia i
Sydvest for Volosca skal forblive
italiensk, medens Jngo-Slaberne skal
beholde Scutari paa den albanske
Kyst.
Jnsurgenthøvdingen Gabriele D'
Anmmzio i Finme erklæres at bære
stærkt imod Ordningen.
Ifølge Rygtet skal Premiermini
sier Lloyd George bære Ophabsntand
tit Asgjørelsen og de allierede har
ikke spurgt Præsident Wilson om
hans Mening om den, erklæres der.
De trsksindede.
Flere irske Blokadevagter arresteret i
Washington. En Udtalelse fra
Jarlen af Selborne.
Washington den 8de April. Irske
Blokadevagter optraadte idag igjen
udenfor den britiske Ambassade og
blev øieblikkelig arresteret af Politiet
for Overtrædelse as en føderal Lob.
Det var Misses Mary ©albin, Phi
ladelphia, Man ro Quinn, Jamaica
Platt!, Mass.. og Katherine Mc
Keon, Philadelphia. De stillede ikke
Kaution og bleb holdt i Varetægts
arrest tor at afbente retslige Skridt.
De vil antagelig blive forhørt paa
Mandag, sammen med de andre fire,
der. er arresteret.
London den 8de April. Resolu
tioner vedtaget af den amerikanske
Kongres anbefalende Selbstættdighed
for Irland bleb betegnet som en
„grob Uforskammethed" af Jarlen af
Selborne i en Tale i Alton igaaraf
tes.
Mlins H. Barnes bil Thorsdag
den 22de ds. blibe 9Eresgjæsten bed
en Festmiddag i Hotel Commodore,
Now Dork, givet af Forretningsmænd
i de Forenede Stater i Anerkendelse
af Mr. Barnes' udmærkede Arbeide
i Landets Tjeneste under Krigen og
siden Vaabeustilstandett som' Præsi
dent af ob iantadmi ni st ratio
i ie ns
Kornkorporation, Præsident as de
Forenede Staters Kornkorporation
og de Forenede Staters Hbehedirek
tør.
-Fredsresolntionen
blev vedtaget
as
Hujet i Fredags med 242
mob 150 Stemmer.
Et Lovforslag om L^'rettelse af et na
tionalt Budgetsystem fore
lægges Senatet.
Washington den 10de April.
Den fra republikansk Side foreflaae
dc Fællesresolution, der erklærer
Krigen med Tyskland endt og ophæ
ver Størsteparten af den for Krigs
forholdene vedtagne, Lovgivning,
blev vedtaget igaar af Huset med
242 mod 150 Stemmer og sendes nu
til Senatet. .*"*
Der var 22 Demokrater, font stemte
med den republikanske Majoritet for
Resolutionen, medens to Republika
nere stemte imod den. De to Repu
blikonere vor Fuller af Massachu
setts og Kelly af Michigan.
Et Forslag af Flood af Virginia
om at sende Resolutionett tilbage til
Komiteen med Jttstrux til at ind
stille et Substitut ophæbende alle
Krigstidslobene bleb forkastet med
222 mod.
171 Stemmer.
Fo,vmaM Porter af Udenrigsko
miteen udtalte, at med |$0 Stemmer
til bilde Huset kunne vxdtage Reso
lutionen over Præsidentens Veto
men fra demokratisk Hold ytredes, at
i en Afstemning i et Spørgsmaal om
at opretholde et Veto fra Præsiden
ten vilde Partiet ftaa famlet.
Washington den 12te April. Fra
en Specialkonnte., som for nogle
Uger siden bleb nedsat i det Øietne^
med Senator McCormick af Illinois
som Formand, bil der dettne Uge bli
be forelagt Senatet et Lobforslag for
Oprettelsen af et nationalt Budget
system. Pjattett er enstemmig god
kjendt af Komiteen og gaar betydelig
bidere end den Budgetplan, som in
deholdes i ett ifjor af Huset bedtaget
Bill. I den af Senatskontiteett fore
slaaede Pratt lægges Anfbaret for
den sinansielle Ordning bæsentlig i
Finansmittisterens Hænder^
Komiteens Formand udtaler:
„Medens den foreflaaede Lob forbe
holdes Præsidenten Myndighed til at
rebidere og kontrolere Budgettets
Bestemmelser,, haaber Komiteens.
Medlemmer med Hensyn til Lobens
praktiske Virkning, at den antydede
Myndighed hos Præsidenten kun
sjelden bilde behøbe at anvendes, og
at Finansministeren sammen med
Budgetkommissæren bilde samle, re
videre og udarbeide alle Overslag
over Regjeringens Udgifter."
Der vilde under dett foreflaaede
Platt kræves, at andre Departementer
forelægger'for Finansdepartementets
Budgetafdeling sine Oberslag ober
Udgifter i det kommende Fiyansaar
inden den Iste Oktober hvert Aar.
Bureauet vilde samle og fremlægge
disse Overslag med sin Indstilling
til Finansministeren ikke senere end
1ste November, og han vilde derefter
forelægge^dem for Præsidenten senest
den 20de November efter itt have
revideret og samstillet dem.
I Forslaget gives Præsidenten
Myndighed til at forhøie eller for
mindske Overslagene eller til at stry
ge enkelte Poster eller- omorhne de
forskjellige Departementers Hverv
eller slaa sammen eller ophæve en
kelte Afdelinger, hvor det er i Spar
somntelighedetts eller Duelighedens
Interesse betinget af Kongressens
Bifald. 7
bureau under Ledelse af en Forenede
Staters Generalkontrolør.
Washington den 12te April. Sena
tet behandlede idcig et Forflag af
Demokraten Senator McKellar af
Tennessee om at udstryge af Hcerom
organiseringsloven Bestemmelser om
frivillig almen Øvelfe, der forleden
blev vedtaget som Substitut for Mi
litærkomiteens Plan for almen tvun
gen Militærøvelse. McKellors Ud
strygningsforflag blev forkastet med
37 mod 9 Stemmer. Denne Beflut
ning af Senatet vil efter al 'Sand
fynlighed have til Følge, at Forsla
get om den frivillige Militærøvelse
føres til Konferens til Udjevning af
Senatets og Husets Lovforslag.
Afstemningen ober Resolutionett
kom efter en to Dages barm Debat.
Forhettbærende Speaker Clark og
Kongresntand Kitchiu as North Caro
lina tog ett ledende Del i KainpetL ^Dollar», en bety
paa den demokratiske Side. Kongres
mand Mondell, den republikanske
Leder, som. afsluttede Debatten, er
holdt en barm Bifaldshilsen fra sine
Partifæller.
Ved Afstemningen idag stod 25
Republikanere sammen med 12 De
mokrater i at bibeholde den frivil
lige Øvelsesplan i Billen. To Re
publikanere, Borah af Idaho og
Gronna af North Dakota stemte sam
men med følgende syv Demokrater
for Strygning af Øvelsesparagrasek
tte: Dial as South Carolina, Harri
son af Mississippi, Kirby af Arkan
sas, McKellar af Tennessee. Reed af
Missouri, Swanson af Virginia,
Trammel af Florida.
Husets Militærkomite har nu fær
dig og vil rapportere til Huset imor
gen den regulære Bevilgningslov for
Armeen førende en Totalbevilgning
delig Reduktion. fra Krigsdeparte
mentets Overflag. S
træng Økonomi
er nødvendig lige overfor et beregnet
Underskud af flere Tusind Millioner
Dollars, siger Militærkomiteens For
mand, Mr. Kähn, i Komitemajorite
tens Rapport,'og han tilføier, at de
Summer, forn bestemmes i Billen,
vil møde vort militære Etablisse
ments Behov i det kommende Regn
skabsaar.
380.495iMmnespolis
Censusdepartementct knndgjør Folke
mængvm. En Z^lvæxt siden 1910
af 79,090, Ä».2^Proeent.
Fra Washington meddeltes den
10de ds., at Minneapolis ifølge den
ttylig afsluttede Folketælling har
380,498 Indbyggere. Dette er en
Forøgelse af 79,090 eller 26.2 Pro
cent.
Minneapolis' Vært i de sidste 70
Aar har, ifølge de Forenede Staters
Census' Opgaver, været som følger:
Folkemængde.
Opgaverne for 1850 er for St.
Anthony (det nuværende Øst-Minne
apolis) alene, da Minneapolis ikke
existerede dengang. Tallene for I860
er for Minneapolis baade paa Vest
siden og Østsiden af Mississippien.
I Minneapolis City Directory er
Befolkningen i 1919 an'flaaet til
394 575. De Forenede Staters
Cettstts-Bureau anslog Byens Ind
brtggeratttal i 1918 til 383,431.
St. Pauls Folkemængde 1920 er
234,595, blev det kundgjort af Sen
fus-Bureauet for nogle Uger siden.
St.-Pauls Autoriteter samt ledende
Handelsorganisationer tror dog, at
dette Tal er for lavt, at en Feil er
begaaet, og man agter derfor at an
drage om en ny Folketælling.
John Reed siges at vare henretter
i -Finlanb. Chicago den 9de April.
Assisterende Distriktsadvokat Lloyd
Heth bekjendtgjorde imorges, at man
har modtaget en ubekræftet.Melding
om, at Forfaderen John Reed er
blevet henrettet i Finland. Reed fr
under Anklage her for Sammen
sværgelse om at styrte Regjeringen
Reed, der har bæret ett aftib Til
hænger af LeniN-Trotzky Regimet i
Rusland, siden det opstod, og repræ
senterede Bolshevikerne ett Tid som
„Generalkonsul" i New 9)orf, blev
taget tilsange af Finnerne i forrige
Maaned, idet han forsøgte at forlada
Rusland forklædt som Knllemper
paa et^Damvffib. Telegrammer fag»'
-de, at ett hel Del Tiamaitter ocj endel
Bolshevikpropaganda reduceret til
mikroskopifl Størrelse oh trykt paa
fotografiske Films sandtes paa hom.
Minneapolis, Minn., Theisbag den 15de April 192l. (Emigrantens 69be, Budstikkens 48be, Nordvestens 40be Aargang.)
flulfr-Affæmt.
Noter ndvexles mellem Storbritan
men og Frankrige angaaende
Rhinbyernes Besættelse.
Storbritannien har nægtet at sank
tionerv Besættelsen. Frankrige fot»
svarer sit Stanbpunkt.
Brussel den 9de April. Den bel
giske Regjerittg har besluttet at sende
en Troppeosdeling for at samarbeide
med Franskmændene i deres Besættel
se af tyste Byer i den neutrale Zone.
De belgiske Tropper vil blive truk
ket tilbage, saasttort tyske Tropper
rømmer Ruhrdistriktet i Overens
stemmelse med Fredstraktatens Vil
faar.
London den 8de April. „Pall
Moll Gazette" erklærede, at Pre
mierminister Millerand af Frankrige
og Andrew Bonar Law, Talsmand
for den britiske Regjering, ester Si
gende nooede en fuldstændig For
ftaaelfe meb Hensyn til Okkupationen
af Ruhrbasinet.
Paris den 10de April. Frankrige
kan ikke sætte Lid til Tysklands Ord
om, at det vil fjerne Tropperne fra
den neutrale Zone, derfom ikke til
ftrækkelige Garantier bliver stillet dett
franske Regjering, sagde Premiermi
nister Millerand idag til Svar paa
den britiske Note protesterende mod
den franske Besætte.se af Rhinbyerne.
Det franske Ndenrigsdepartement
erklærede idag at „ttylig stedfundne
Begivenheder har vist, at de allieredes
Alliance maa styrkes, dersom Tysk
land skal holde sig til Versaillestrak
taten."
Paa ntange Hold udtaltes Bitter
hed paa Grund af Storbritanniens
Trusel om at trække sig tilbage sra
Ambassadørraadet, dersom Frankri
ge fastholder Marschal Fochs Pro
gram paa egen Haand at sørge for
Gjennéntsørelse af Traktaten efter en
fransk Fortolkning. Frankrige er i
Fatw af ett ny Række allierede Dis
kussioner angaaende Forholdet til
Tyskland, forat etPrograM fau btme
fastflaoet, hvori Entettten optræder
enig.
„Frankrige forpligter sig til her
ester at erholde de allieredes Satn
tykke i alle Spørgsmaal vedrørende
Gjentiemførelse af Fredstraktaten,"
sagde Millerand.
Pmmcrmttnsterett poapegede, at
Frankrige stod overfor Tysklands
gjentagne Brud paa Traktatens Be
tingelser med Betaling af Erstatning,
Udlevering as krigsskyldige, Udsætte!
se af Kttllevering og Afrustning til
lands og tilvands.
Udenrigsdepartementet oplyste
idag, at det etidmt ikke Havde modta
get nogen Note fra den amerikanske
Regjering misbilligende Frankriges
Besættelse o^'RHinbyernc. Frankrige
hor dog blev det sagt udverlel
Anskuelser med de Forenede Stater,
og endskjønt Regjeringen i Washing
ton fastholder- sin oprindelige Me
ning, at tyske Tropper skulde tillads
at gjenoprette Orden i Ruhrdistriftet,
indrømmer den, at Frankrige maa
have alborlige Aarsager for at beor
dre Rhinbyerttes Besættelse, ^og har
bedt om ett nærmere Redegjørelse af
Aarsagerne.
xTottdott den 10de April. I den
britiske Note, -som bleb.sendt til Pa
ris med Underretning om Storbritan
ttiens Holdning oberfor Indryknin
gen i Tyskland, siges det, ifølge Lon-,
don „Times", at de allierede gjen
tagne Gange nægtede at sanktionere
franske Troppers Fremrykning østen
for Rhinen, og at Premierminister
Millerand og andre vanske Ministre
har givet det Indtryk, at Frankrige
bilde afholde sig fra selbstættdig Ak
tion mod Tyskland.
Eftertryk lægges paa det Faktum,
at alborlige Problemer i Forbittdelse
med Versailles-Traktatens Gjenttem
førelse kan opstaa i Fremtiden, og det
formodes, at „Frattkiige ikke igjett
"Vilde handle^efter eget Initiativ, da
Fredskongressens Arbeide ellers kun
de blive-faafarngt.""'
Meddelelser fra Paris om, at det
blev sagt i Frattkrige, at Jarlen af
Derby vilde blive paalagt ikke at del
tage i Atn bas
sad^rk o nf er ns
eit i Pa
ris, før Fran krige havde givet Forsi f=
ring out, at det i Fremtiden vilde
handle i Fællesskab med de allierede,
bekræftes af „Times".
I det franske Svar, som idag blev
modtaget i London, siges det, at
Frattkrige gav Storbritannien til
strækkelig Advarsel dett odie April
otn, at Frankrige betragtede det som
nødvendigt at træffe militære For
føininger, dersom Tyskland ikke und
drog sine Tropper.
Svaret nævner den ikke-ratifirere
de Traktat, -som blev sluttet mellem
Frankrige, Storbritannien og de
Forenede Stater om Frankriges Be
skyttelse, forelægger Beviser for Tysk
lands Overtrædelse af Fredstraktaten
oks slutter med at udtale, at Frank
rige ønsker at handle i Overensstem
melse mod de al teredes Ønsker og
haaber paa fremtidige Konferaifcr
om Sagen.
Berlin den 11te April. Unddragel
fen af alle tyske Tropper, der ikke
længere trænges i Ruhrdistriktet, er
allerede begyndt, blev det officiøst op
lyst idag.
Paris den 13de April. I fit Svar
paa den sjette britiske Note angaaende
Frankriges Okkupation.af Rhinegnen
forsikrede Premierminister Mil'erand
den britiske Ambassadør, Jarlen af
Derby, at de nylig okkuperede Byer
vilde blive rømmet samtidig og at
der vilde blive gjenoprettet samme
Forholde, som da Frankrige skred
ind.
'Der hersker fuldstændig Ro i Ruhr
basinet ifølge en "speciel Korrespon
dance til Agettce Havas.
Paris dett 13de April. Den tyske
Delegations her bekræftede idag Med
delelsen om, at Landværnet habde be
gyndt at trække sig tilbage fra Rnhe
egnen.
'Å Wsre ok Gmtters.'
Fosbick om Ublandets Mening om
Amerikas Holdning overfor Trak
taten om Nationforbnnbet.
New Uork den 12te April. De
Forenede Staters Undladelse af at
ratificere Fredstraktaten og slutte sig
til Nationerites Forbund har gjort,
at Amerika betragtes i Udlandet som
„a race os quitters", medens ,A cte
Paastande om Idealisme og Uegen
nytte betegnes som Forestillede og
Hykleri", erklærede Raymond B.
Fosdick. der nylig tog Afsked som
assisterende Generalsekretær for Na
tionforbnndet, her. Mr. Fosdick til
bragte sidste Maaned. i London og
Paris med at afslutte sit Arbeide i
Forbindelse med Forbundets Orga
nisation.
„Vor Mission er færdig og vi
staar overfor Resten as Verden i For
bund", erklærede han. „Det er
dumt at antage, at Situationen ikke
indebærer Farer for os. Det for
staar man øtensynlig i Washington,
at dømme efter de Planer, der læg
ges for den største-Flaade i Verden.
Prisen for bor Isolation vil blive
Rustning..
Det maa ikke glemmes, at den
frygtelige Affære i Washington har
efterladt os uden en Ven noget Sted.
Alt, hbad bi bandt under Krigen,
har bi forsætlig kastet væk. Den
Indflydelse, vi habde, vor Førerstil
ling, dett Hengivenhed, hvormed alt
amerikansk betragtedes, er ganet ober
bord."
"Mr. Fosdick antog, at den bitre
Stemning mod de Forenede "Stater
bilde forsvinde. Han erklærede, at
Amerikas Stilling font Kreditorna
tion, „medens Europa er bankerot",
er et farligt Forhold, font vil blive
yderligere spændt ved det tilsynela
dende umulige for Tyskland i at be
tale. den store Skadeserstatning, der
ventes.
Fange 9,653 anbefales til Præsi
bent. Berkeley, Calif., 'den 10de
April. Fange No. 9,653 i de For
enede Staters Fængsel i Atlanta,
Ga., anbefales som Præsident af eti
idag bannet Organisation af 111
Studenter bed California Universitet.
Studenternes „Debs-for-Præsident
Klub" telegraferede idag følgende til
sin Kandidat:
4
„Repræsenterende 100 Studenter
ved California Universitet sender vi
Dent Katneratshilfencr og lykønsker
Dem med Der.es glimrende Vidnes
byrd for amerikanske Idealer, angel
sachsiske Traditioner og internationa
le Haab."
Over et hundrede, der uttderffreb
Hilsenen, forpligtede sig til at arbei
de for at i øre Debs til Præsident.
JFra Mexico.
Regjeringen beordrer Præsidentkan«
bibntøt Obregons fornemste
Tilhænger arresteret.
Fjorten Stater siges at have sluttet
sig til Sonora i Opstand mob
Carranza-Regjeringeiu
Mexico City den 8de April. (Af-
Ralph H. Turner.) Regjeringen gav
iaften Ordre til at arrestere General
Benjamin Hill, den fornemste Til
hænger af Præsidentkandidaten Ge
neral Alvaro Obregon. Hill blev
anklaget for. Overtrædelse af Konsti
tutionen ved at indlade-sig paa Poli
tik, medens han hørte til Armeen.
Mod Obregon, der tog. Afsked som
Officer for at stille sig som Præsv
dentkandidat mod Jgnacio Bonillas,
fhv. Ambassadør til de Forenede
Stater, rettes der Beskyldninger for
Forbindelse med Rebelfaktioner. For
høret otier ham for en Krigsret be
gyndte igaar.
Medens Obregon ikke blev frem
kaldt for at vidne idag join bestemt,
blev der ført Vidnesbyrd for at bise,
at han bar anklaget for Forbindelse
med andre Rebelhøbdinger udenom
Banditten Cejuda af Vera Cruz.
Felix Diaz, Høbdingen i Oljefel
terne bed Vera Cruz. blev næbttt i
Anklagerne. Regeringsagenter paa
stod, at ObregoMvg Diaz habde været
i Forbindelse med hinanden. Obre
gon skal habc indrømmet, at han
modtog ca. 50 Rebeludsendingrt,
deriblandt Kvitider, mett asbiste de
res Tilbud og raadede dem til at
overgive sig til Regjeringen.
Agua Pricta, Sonora, den 12te"
April. Efterretninger ossentliggjoit
i Middags i Hovedkvarteret til Sta
ten Sonoras første Arme af General
I. M. Ditto gik tid paa, at ober 14.
Stater har sluttet sig til Sonora i
Opstand mod Carranzaregjerittgen..
Den officiøse Meddelelse font fra
Statsautoriteterne i Hermosillo, meg:
ingen Liste over Stater^
Noga'es, Sonora, dot 12te Apt^f.
Myndighederne i dett „nye Republik
Sottora", der løsreb sig fra den nterU
kanske Regjering Fredag, afventede
idag det næste Skridt, som de erklæ
rede tttaatfe tages af Carranza-Ad
niittistrationen. Imedens traf de For
beredelfer mod militære Skridt mod
Staten.
Der er bare en Udbci for Carran
za til at bringe Staten tilbage til det
mexikanske Statssorbnnd, sagde de.
Han maa gaa med paa at garantere,
hvad de paafiaor er StatenS Rettig
heder, at hatt ikke vil sende Trovper
ittid i Sonora mod Skatsregjeriitgetts
Ønsker.
Nogales, Ariz., den 13de April.
Den mexikanske Stat Sonoras Ud
træden af den mexikanske Union
skyldtes.den føderale mexikanske Re
gjerings „fiendtlige Handling" i at
sende Tropper ind i Sottora uden
Statsmyndighedernes Samtykke, si
ger en Erklæring tilstillet United
Press idag af Sonoras Guvernør
General De La Hnerta.
Ulykke i et Laboratorium. Colum
bia, Mo., den 10de April. Nysgjer
righet) og en Flaske Fossor resultere
de i, at to Mænd kanske bleb dødelig
saarct og Skade anrettet bed Brand
ror flere hundrede Dollars i Mis
souri Unibersitets medicinske Labora
torium idag. Pete Haupin og Jesse.
Rule, der ifølge Universitetsprofesso
rernes Erklæring holdt paa at rode i
Laboratoriet,. væltede Fosforflasken
og Kemikalierne antændtes, jöegge
Mænd bleb bragt til Universitets- ...
hospitalet i en kritisk Forfatning.
Ilden herjede Kjælderetagen, før man
bleb Herre over den.
Storme. Denberr Col., den 13be
April. Fire er døde, en er døende
som Følge af en Storm, der rasede
ober Colorado. Eiendomsskaden
kjendes endnu ikke. Telegraf* og
Telefonforbindelsen, er' endnu ikke
helt gjenoprettet og nærmere Oplys
ninger bentes fra Distrikter, som'
man ikke har kunnet naa?
Galveston7 Texas, dett 12te April.
En Person blev dræbt, 25 saaret og
ca. 30 Huse ødelagk af en Tornado i
den lille By Melrose, Texas, inat,
melder et Telegram til ,Galveston.
News".
X™f
'fr\
t-

Mg Washington
Der oprettes, ogsaa rt Revisions-
Følgende 22 Demokrater stemte for
Resolutionen' Ashbrook, Caldwell..
Carew, Cnllen. Dooling, Ebans
(Nev.)Galliban, Ganly (New
Dork) Goldfogle, Hamil, Huddles
ton, McKiniert) (New §)orf) Mc
Lane, Maher, Mead, O'Connell
(New Dork), O'Connor (Louisiana)
Olney, Pell, Sherwood, Sulliban,
Tagne.
1850. 538
1860 5,849
.1870 18,079
1880. 46,887
1890 164,738
1900 202,718
1910 301,408
1920 380,498

xml | txt