OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 15, 1920, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1920-04-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Ha Jollette-Keir
Primærvalget i Wisconsin faldt Ad
til Fordel for La Follettes
Kandidater.
Socialisten Daniel W. Hoan gjen
valgt til Mayor af Milwaukee
med et Flertal af ca. 3,000.
Milwaukee, Wis., den 7de April.
De uinstruerede republikanske Kan
didater for Delegater „at large" til
Nationalkonventet saavelsom uitt
struerede Distriktsdelegater synes at
være slagne af La Follette-Kandida
terne. De modtagne Efterretninger
tyder pact, at La Follett e-Kandida
terne har Forsprang i 2., 3., 4., 5.,
6., 8. og 9. Kongresdistrikter. I 7.
og 11. Distrikter er Udfaldet meget
usikkert, og i 1. Distrikt harde uin
struerede Delegater Forspranget.
Te uinstruerede Kandidater for
-Delegater „at large" i er Guvernør E
L. Philipp og George A. West, Mil
wankee, Williant H. Hatton, New
Opgaver fra 173 af de 2,177 Pre
cincts udenom Milwaukee gav Thom
son, der havde de fleste Stemmer af
La Follette^Wndidaterne, 7,324
Stemnier, og Hatton, øverst blandt
de uinstruerede Kandidater, 4,265.
I Milwaukee Vy gav 54 af 199 Pre
cincts Thontpfon 4,673 og Philipp
2,630. Udfaldet i Milwaukee var
ikke overraskende, da Socialisterne
har erklæret, at de vilde støtte La
Follette-Kandidaterne i det republi
kanske Primærvalg.
Opgaverne tydede paa afgjort
Modstand mod enhver Plan ont at
øge Skattebyrden.
I Madison blev Kommnnaleie af
Sporveiene nedstemt 3 mod 1, og
Milo Kittelson blev valgt til Mayor.
Hatts Modstander, Frank C. .Blied,
forfægtede Kommnnaleie.
D. D. Lockerby overvandt A. T.
Ladue, Socialist, og valgtes til Naad
mand i Eau Claire. I Wausau blev
Emil Flatter valgt til Mayor og be
seirede Henitan Marth, Socialist.
Fotld du Lac nedstemte Dagslyspla
nen og etl Plan om Udstedelse af
$3K),000 i Obligattotter.
Milwaukee dett 7de April. Mayor
D. W. Hoan, Socialist, blev igaar
gjenvalgt til Mayor med en Majori
tet af 3 376 Stemmer over Clifton
Williams, de borgerlige Partiers
Kandidat.
Zlernbsnestreik.
(Slutinng fra Iste
Side.)
Streikledente paastaar paa den an
dett Side, at der ikke har været no
get Brud i dett lokale Streik, og at
Antallet af .Streitere stadig bliver
større.
Pas fa ger trafiken i Midtvesten er
uforstyrret.
Det blev oplysts.at Streiferne paa
Chicago & Northweftertt, New Fork
Central, Illinois Central, Burling
ton, Erie, Santa Fe og Chicago, Mil
rnaufee & St. Paul Banerne havde
gjenoptaget sit Arbeide.
Idag blev adskillig mere Kreatu
rer og Kiil modtaget end paa flere
Dage.
Bill Haywood, Landssekretær for
Industrial Workers of the World, 6«h
nægtettc idag7 'at hans Organisation
hävde saaet Streiken istand. „Vi staar
ikke bag dett," sagde han, „men oi
sympathisers med den. Enhver
Streif er en god Streif."
Hrafik i Northwesterui-Banens Tom
ter er stanset idag. 900 Mand, dec
tidligere tilhørte Switchmen's Union
__ of North America og Brotherhood of
Railroad Trainmen, har stuttet sig
til Chicago Zjardmen's Association
oft besluttede idag at streike.
^Washington den 13de April. Præ
siöent Wilson udnævns idag den
Jernbane-Arbeiderfommission, som
blev oprettet ded Esch-Cnnumns-Bil
lén og giver den jøderalc Regjering
MyndWed i Lønskonflikter ved
Jernbanerne. Kommissionens Med
lemmer er:
Ifølge Loven er de tre Parter re
præsenteret xi Kommissionen. Jern
banefolkene og Jernbanedirektørers
vælger tre Repræsentanter hver, der
maa godrjendes af Præsidenten, font
udnævner Almenhedens Repræsen
tanter.
Chicago den 13de April. Hervc?
rende Jertlbanearbeiderledere mod
tog med Tilfredshed Efterretningen
om Udnævnelsen af Medlemmer paa
Jernbanearbeider Kommissionen.
Det vilde have en virkningsfuld og
gavnlig Følge over hele Landet, sag
de S. E. Heberling. Præsident for
den nordamerikanske Sporffifterfag
forening. Det vilde have en Ten
betts til at forebygge videre Udbre
delse af Streiken og faa mange til at
vende tilbage hl Arbeide.
Chicago den 13de April. Indu
strierne i Midtvesten, der er blevet
dfffaarct fra sin Kttlforsyntng, be
gyndte idag at indstille Driften med
dett Følge, at flere hundrede tusind
Arbeidere blev ledige. Tiltrods her
for var dog Situationen blevet bedre,
og flere Baner havde ophævet sit
Forbuh^ntod Modtagelsen af Fragt
Haardest rammet af Streiken er De
tfoit, Mich., Gary, Ind., Illinois
Gruberne, St. Louis og Chicago.
Gary har paa otte Dage ikke mod
taget cit eneste Vognladning Kul, og
ved de store Staakværker der er Tu
sinder Arbeidere blevet ledige. Paa
Grund af Kitltnattgcl var der ingen
Belysning i Gaderne i-Gary iaften.
Omkring 80,000 Arbeidere meld
tes at være ledige i Detroit idag. £s
andre Michiganbyer er der omkrittg
18 000 ledige. Frank Farrington,
Præsident for Illinois Grubearbei
derforening, siger, at omkring 45,000
Grubearbeidere er ledige, da Halv
parten as Gruberne har .indstillet
Driften.
Over 100,000 var ledige her. En
del^olk gjenoptager sit Arbeide i
Stockyarden men der er fremdel
40,000 Mand ledige der. Mange
Tusinder er blevet ledige ved Staal
værkerne i South Chicago.
Flere Baner meldte dog, at Spor
skifterne holdt paa at vende tilbage.
Passagertrasikén paa alle Baner
var omtrent som vanlig, og Godstra
siken var betydelig bedret.
tum, nt Milw-mko-.Bancn oplyste, at- ^fjmdtgjorde iSag Opgaver fra
den Mattdag agtede at ophæve For
bud ntod Modtagelsen af letbedcerve
lig Fragtgods.
VF?ketællingsbureanet
1920-Tællingen bl. a. for følgende
Byer:
St. Louis, 773,000, Stigning si
dett 1910 85,971 eller 12.5 Pro
cent Watcrtotøn,- N. 2)., 31,263,
Stigning 4,533 eller 17.6 Procent
West Hobofcn, N. I., 40,068, Stig
ning 4,665 eller 13.2 Procent Perth
Amboy, N. I., 41,707, Stigning
9,586 eller 29.8 Procent Gales
burg, III., 23,785, Stigning71,696
eller 7.7 Procent Charleston, W.
Va., 39,608, Stigning 16,612 eller
72.2 Procent Bemidji, Minn.,
7,086, Stigning 1,967 eller 39 pCt.
Winnipeg-Streikledere dømt.
Winnipeg den 6te April. Sex Ledere
as Generalstreifen her ifjor blev
dømt til fængsel idag. William
Jvens, W. A. Pritchard, R. I.
Johns, John Queen og George Arm
strong fik et Aars Fængsel peta hver
af sex Anklager for oprørsk Sammen
sværgelse, Straffetiden løbende sam
tidig tor hver, samt sex Maaneders
MNvaukee den 10de April: ^5 Famgsel for at have forvoldt Opstyr.
R. F. Bray sik 6 Maaneders Fkngsel
for at have forvoldt Opstyr.
Folketællingen. Washington den
12te April. Folfetællingsbureauet
befjendtgjorde idag Opgaver fra
1920-Tællingen bl. a. for følgende
Byer: Flint,. Mich., 91,599 (Stig
ning, 53,049 etler 137.5 Procent)
Adrian, Mich., 11)878 (Stigning,
1/115 eller 10.4 Procent) Freeporr,'
III., 19,669 (Stigning, 2,102 eller
ti2 Procent).
z
LokslvalgiMmneoot«
Dr. Fritschie bliver atter New UlmS
Mayor. Flere af Arbeidernes
Kandidater gaar af med Seiren.
New Ulm, Mitt it', dett 6te April.
Dr. L. A. Fritschie, som under Kri
gen af Guvernør Burnquist blev as
sat som Mayor, blev idag valgt til
Mayor nteti et Flertal af 468 over
den nuværende Indehaver af Embe
det, WMbald Libner. Dr. "Frit
schies Optræden ved et Møde til
Protest mod Udskrivningen for tre
Aar siden var den direkte Aarsag til,
at Guvernøren afsatte ham. For to
Aar siden udtalte Fritschie Ønske om
at søge Embedet igjen blot for at er
holde Opreisning hos sitte Bysbørn,
men trak sig tilbage. Arbeiderkandi^
dater blev valgt i to af Byens tre
Wards, I. Reardon i føtfte og Wil
liam Lieb i tredie. I andÄt Ward
overvandt Borgerpartiets Kandidat,
Dr. Emil Mnellep, Arbeiderkandida
ten Alois Heck med 120 Stemmer.
City Clerk W. P. Backer, Borgernes
Kandidat, blev gjenvalgt med 182
Majoritet, og Gotlieb Oswald blev
gjenvalgt til Kasserer uden Mod
stand.
z
Philip Liesch blev valgt' til Kon
stabler.
St. Cloud, Minn., den 6te
April. W. W. Matson, Medlem af
Stenhuggernes Fagforening, Arbei
dernes Kandidat for Mayor, fik de
fleste Stemmer ved Primærvalget
her igaar. Han fik 790 Stemmer,
235 flere end sitt nærmeste Modstan
der, Walter W. Murphy, en forhen
værende Bygmester. Julius Adams
overvandt George Latter, Arbeider
kandidaten, for Bykommissiottett med
4 mod 1 Stemme. Mayorvalget fin
der Sted den'19de April.
Litchfield, Minn., den 6te
April. A. C. Nelson blev valgt til
Mayor her igjen. F. O. Folm valg
tes til Recorder A. W. Peterson,
Kasserer A. P. Hunt, Byadvokat
C. V. Harris, Fredsdommer A. Bor
den, Oscar Bnrrington og E. W.
Anderson, Aldermen.
Willmar, Minn., den 6te April.
V. E. Lawson, Redaktør af Willmar
„Tribune", Arbeidernes Kandidat,
blev idag valgt til Mayor og over
vandt E. C. Wellin, der bar iitdehavt
CmbeRet i en Række af Aar. E. W.
Ddefl blev valgt til Bykasserer. Tre
Arbeiderkandidater blev valgt til
Byraadet, Hildur Hoaglmtd, M. P.
Nelson og C/J. Freeb^rg- Leroy
Johnson, ttafhængig Kandidat, over
vandt sitt Modstander, en Arbeider
kandidat, nieb 5 Stemmer.
9. Petersen blev idag gjenvalgt til
Mayor Canby.
Windom. Minn., den 6te April.
A. F. Strunk overvandt idag I. A.
Crane i Kampen om Mayorembedet
med en Majoritet as 56 Stemmer.
Matroser og Fyrbødere paa Ind
søerne faar LønApaalæg. Detroit,
Mich., den 9de April. Repræsentan
ter for Eierne af Passagerbaade paa
de store Indsøer og Matros-, og Fyr
bødersagforeningerne blev paa en
Konferens her iasten enige om en
Arbeidsoverenskomst for kommende
Sæson, under hvilken Søfolkene vil
faa 25 Procent høiere Betaling.
Trevagtsystemet tilsøs blev vedtaget
og Søfolkene garanteres 8 Timer i
Havn efter hver Tur. Dette var de
vigtige Spørgsmaal, som der har
været underhandlet 'om i flere Maa«
neder. En lignende Overenskomst
med^ Kokke og Stuerter ventes før
man skilles.
Seir for Arbeiderpartiet. East
St. Louis, III., den 7de April. Fuld
stændige officielle Opgaver idag vi
ste, at det nylig organiserede Atbei
derparti seirede i Gaarsdagens kom
munale Valg her og i Belleville.
En Ligningsmand, Parkfommissær
og et County Board of Supervisers
blev valgt her. I Belleville.valgte
Arbeiderpartiet sent af de 7 Alder
men og alle andre Kandidater
Board of Supervisors,^iiy Assessor
cg Politimagistraten.
Denikm Flygtning ombord paa
britisk Hospitalsskib. Paris den 7de
April. General Denikin, tidligere
Chef for de slagne Antibolsheviktrop
per i Sydrusland, er ankommet til
Konstantinopel ombord paa et brittsk
Hospitalsskib, meldte et Telegram
fra den tyrkiske Hovedstad idag. Ge
neralen blev bragt ombord paa et
britisk Skib paa Havnen, efi^mt Tyr
kerne havde truet hans Liv, da hatt
gtf iland for at fonfere med ftne Til
hoengere.
Musik.
Prof. Carsten Th. W oil, der paa
Grund af Indisposition er bleven
midlertidig permitteret fra sitt Sang
lærerstilling ved St. Olaf.College,
opholder fig for Tiden i New Aork,
hvov chans Hustru, Pianistinden
Esther Erhart Woll benytter et halvt
Aars Permission fra famine College
til at studere under den berømte Pia
nist Alberto Jonas. I et Privatbrev
ffriver Prof. Woll meget interessant
om Musikforholdene i New £)ork:
„Her cr Verdens deiligste Musik at
høte, de største Solister og Operaer
og Symfoniorkestre, faa det næsten er
vanskelig at vælge, og man befinder
sig i samme Situation som det berøm
te ZEsel (var det ikke Vuridans?).
Hørte forleden Kurt Schindlers
„Schola Cantorum", spansk Musik,
overordentlig interessattt, meget mo
rderne, mett samtidig Melodi. Ca
ruso er naturligvis den gamle Favo
rit—en Kø1 paa flere Kvartdaler, forn
ofte ikke flipper ind, hver Mandag,
Onsdag og Lørdag, naar han synger^
Hans Stemme er nu som gammel
Vitt, gylden og fyldig, og slig som
han bruger den! Som en forsigtig
Maadeholdsmand (før Prohibition)
nipper han lidt nu og da. Den ttyc.
italienske Primadonna, Rosa Pon-
selle, skuffer ikke Forventningerne fra
ifjor, men hun katt ikfe agere endnu.
Orville Harrold er ett ny Tenor
Stjerne med" behagelig RM.
„Som du kanske ved, er der adskilli
ge norske Sangere her i Byen, De me
re kjendte: Struve, Fnt Langaard og
Erik Bye ser man ofte paa Broad
way. Bye hørte jeg forresten igaar i
Brooklyn Academy of Music. Pia
nisten Nils Larsen fra Kristiania og
Skuespiller David Knudsen, desuden
Skibs kapteiner og Redere, og Folk i
alle mulige. 'Livsstillinger^, træffer
man til^Stadighed. Rigtignok ad
skillig forandret fra „forna dct'r", ide:
disse Folk itu er her for at høre og
nærmest.
„Af Symfoniorkestre har jeg hørt
det forkrøblede Boston, font ikke var
rart. Strausky derimod gaar stadig
fremad hatt begynder endog tit blive
myndig af og til, særlig i russisk Mu
sik. Tænk det Hedda, som Ibsen siger.
Damrosch derimod er næsten for myn
dig^aa sin-Vis. Skal blive mor
somt at høre hans Music Week Festi
val. Desuden har jeg hørt Julia
Claussen (udmærket), Paul Reimers,
McCormack og Titta Ruffo, af Pia
nister Hofinantt, Godowsky og frem
for alt den unge Brasilianerinde No
vaes, som er Carretto No. 2, men om
mulig endnu mere poetisk."
Eugen Asayes og Mischa Elmans
Dnokoncert paa Auditorium forrige
Onsdag blett ett af Sæsonens mærke
ligste Musikbegivenheder. De tilhør'.r
begge den lille Kreds paa mindre end
et Ditsitt Navne, sont kaldes de "store
Violinister". Af Udseende er den bel
giske og den russiske Kunstner høist
ulige, den første høi og kraftig bygget,
rolig, værdig, behersket i alle sitte Be
vægelser, dett anden liden, spinkel,
væver og fyrig. Det er muligt, ät det
Indtryk, matt faar gjenttem -Øtet, bi
drager til at understrege det„ niatt
gives gjennerrt Øret. Isayes Spil er
til det yderste finpudset, hans Totte
er straalettde fkjøn men det er som
hatt stadig er paa Post for, at Følel
serne ikke skal løbe af med ham. El
mans Tone svulmer af Følelse der
er Glød i hans Spil. Og dog præ
steredes et glimrende Samspil (stunt
lige Nutnere var Duetter) det syntes
som om begge Kunstneres Fortrin
gik op i en. høterc Enhed.
Intet Under at der blev Liv og
Varme i salig Bachs og Mozarts
Musik. Programmet indlededes med
en Concertante i D-Dur af Mozart,
hvorefter fulgte en Koncert i D-Moll
af Bach. I ett Concertante af Mo
lique havde Nsaye indlagt en Ka
dence, der blev udført duo og var ett
sand Orgie i Toneskjønhed og Musik
fyrværkeri.
Sofie Hammers første Optræden i
Minneapolis ölev meget vellykket.
Hun var Mandskoret „Samhold"s
Solistinde ved en Koncert i den 1ste
norsk-danske Methodistkirke. Tho^s
dag. Der var fuld Hus, og Bifal
det lød efter hvert Numer meget kraf
tig. Sangerinden havde den bedste
Anledning til at vise sin Alsidighed.
Hvildenten det er Alvor, sin Stem
ning, eller Liv og Lune det kommet
att paa, finder hun med sin lyse, klare
Sopran de rette Udtryk. Det var en
sjelden Nydelse at høre hendes norske
Sange. Det inderlige og hjertevar
me, som fane! at falde Sangerinden
saa naturlig, kom især^frem i Nett-
&
U
s?
MIN-NEAPOLIS
Advarsel!
Meget af 1919 Mais-Avlingen
^«rdilos til Swd.
C\rtnr bør De være usædvanlig forsigtig ved Val
'XJ get af Deres Sird-Mais. En regnfuld UZe
tidlig i November tilførte den tidligere tørre Mais
adskillig Fugtighed og fulgtes lige esterpaa af Tem
perawrer under Zro. Meget til mange Farme
res Overraskelse viser derfor en stor Del af 1919
Avlingen, som ansaaes for at være god til Sæd,
ringe Spiring. Saa enhver, som planter Mais
af uvis Kvalitet denne Vaar, løber en alvorlig
Risiko.
Northrup, Sting & Co/s Sæd-Mais er opbe
varet i specielle „Cribs" i vort Behandlings- og
Tørrehus, beskyttet mod Frost, hvorved fikres fuld
Spireevne.
Vor Sæd-Mais er under dort personlige Opsyn
avlet af fin Sari) fra vor egen renavlede Forsyning.
En fuldstændig L'ste^over Varieteter, avlet paa
Steder, som er bedst skikket for Sæd-Produktion,
sætter os istand til at skaffe den rette Mais for d?
fvrskjelKge Landsdele og firmed for Korn/ En
silage, Opfkjæring, Foder og for at slippe Svine
slokkeil løs i Maismarken. Vor Mr. Bush vil med
Glæde besvare alle Spørgsmaal om Varieteter eller
Avlingsmethoder.
Tusinder af Handlende sælger Northrup, King
& Eo.'s Sæd-Mais. Hver Sæk, som sendes til
Handlende, har vor MirrkclÅp visende Spireev
nen Insister paa at saa denne omhyggelig ud
valgte, behandlede og prøvede Mais/og De vil
have den bedste Forsikring om en stor Avling af
god Kvalitet.
peris „Syng mig hjem" og i „Barn
dontsntittnc". Dett sidste sang hun
sammen med „Samhold", hvis dæm
pede Akkontpagnement lød ntejet
pent. Hun henrev Tilhørerne fuld
stændig med Griegs „Blyabærli" og
Valdrisvisen. Efter Chaminades
„L'ete", sunget Paa fransk, gav hutt
„Dixie" som Extranumer.
Sangerinden havde en ypperlig
Akompagnatrice i Mrs. Wm. Mac-
„Samhold" skilte sig ntegei fittuft
fra sin Del af Programmet... Kvret
tæller flere dygtige Kræfter, hvilket
man fik.Bevis for i Solopartier, som
udførtes nf Olaf Olsen (Neissigers
„Høstandagt") og Albert Sivertsen
(Griegs „Den store hvide 3fok"). Ko
ret sang ialt ni SanHe „Paal paa
Haugen", i Kristian Nilssons Arran
gement, vakte sligt Bifald, at Koret
fandt sig besøiet til "at gjentage San
gen.
Mnte. Beatrice, Gjertseit Bessesen
fra Albert Lea gav Fredag Aften en
meget vellykket Koncert i Central
Lutheran Church. Sangerinden as
feteredes af Organist F. Victor Berg
quist og Violinistett William Mac
Phail. Sangerindett foredrog blandt
andet „Elsas Drøm" fra .„Lohengrin"
samt Sange af Grieg og Kjerulfs
NORTHKUP. KING &CO3S
St. Olaf Koret gjorde stormende
Lykke ved sitt Koncert i Orchestra
Hall i Chicago i Mattdags. Bladedes
Musikanmeldere var omtrent enige
om, at bedre Korsang aldrig har væ
ret hørt i Chicago.
Frelsesarmeens Aarsrapport.
Nelu Nork den Ilte April. Frelses
armeens aarlige Rappor^ offentlig
gjort her idag viser, at $7,038,33-1
af de $14,167,689, der indkom som
Bidrag til Home Service-Fottdet,
fttev brugt til Kjøb eller Oprettelse af
Hospitaler, Redningshjem og andre
Hjælpemidler. Den store Pante
gjæld, Frelsesartneeit har havt at
drages nted,^blev reduceret med $1,=
881,-193. Officerernes Gager blev
ogsaa sorhøiet.
Præsidenten udnævner to Repu
blikanere. Washitigton delt 13de
April. Præsidettt Wilsott udnævnte
idag shv. Senator Burton af Ohio
til Medlem af de Forenede Staters
Tarifkommission. Martin I. Gil
len, Wisconsin, blev udnævnt til en
ledig Stilling i Skibskommtssionen.
Begge Mænd er Republikanere.
Dauff Balgreform vedtaget. Krøben
havn den Ilte April. Valgreformen
er vedtaget af begge Thing og Valg
skal holdes 22de April.'
En sikker og lønfont Pengeanbringelse
Norske Statsobligationer
To nye indenrigske 6% Laan med hele Kongeriget Norges Kredit som Sikkerhed udbydes nu til
Norsk-Amerikanere til Pari Kurs i Kroner. Man kan kjøbe Obligationer (Bonds) til følgende Beløb,
hver: Kr. 100.00, Kr. 1,000.00, Kr. 5,000.00, Kr. 10,000.00 og Kr. 100,000.00 med Ret til at ind
betale samme til os i Dollars til Dagetts Kurs paa Kroner. Om vi nit anslaar Dagens Kurs
(som varierer adskillig daglig) til 20 Cents pr. grotte, vil disse Obligationer-(Norwegian Govern
ment Bonds) indbringe Eierén en aarlig Rente as ca. 8%. Man bør derfor ikke opsætte at indsende'
Bank Draft paa Chicago eller Post Office Mottey Orders (i Dollars) betalbar til undertegnede for
det Beløb, som matt ønsker at anbringe.
Man kan kjøbe Obligationer i hvilketsonthelst af følgende Laan:
i) Kr. 106,000,000 (et Hundrede Millioner Kroner) indenrigsk Laan, dateret 1ste Juni, 1920,
6% Rente, at indkaldes til Afbetaling fra 1930 til 1970.
2) (ttbestemt Beløb) indenrigfl Laan paa fem (5) Aat, 6% Rente, dateret 15de Juni, 1920.
erfalder til Afbetaling i 1925.
Begge Laan er fri for norske Skattepaalæg.^
De, som har anbragt Sparepenge i norske Bankeri kan gjerne betale os for de'Statsobliga
tioner, de maatte ønske at kjøbe, med en Ordre paa den norske Bank, hvor Pengene cr indsai om at
betale de respektive Beløb til Det Kgl. Finans- og Tolddeparteytent i Kroner.
BIRGER OSLAND 5C CO.,
vigofoui sprtitits
end
such
Præsideilten berammer et Kabi
netsmøde. Washington den 13de
April. Præsident Wilsott har beram-'
ntet et Kabinetsmøde for Kl.' 10
intorgen, blev er bekjendtgjort idag
i det Hvide Hus. Dette vil blive før
sig Gang, Præsidenten har siddet i
Møde me£ 'Kabinettet, siden, han rei
ste paa sin Tur til Vesten.
Amerikaner dømt til Døden i Tyl.
land. Washington den 12te April
Udenrigsdeparternentet instrue-redc
idag amerikansk Kommissær Dresset
i Berlin om at tage Skridt tik at saa
udsat dett Dødsdom, der siges afsagt
over Amerikaneren Paul R. Demott
for Deltagelse i Rubrrevolutionen.
For Hud-Plager.
3em o, det rene, twtiseptiske flydende
Mddel, netop hvad De trænger.
Det er ikke fedtet.
Vær ikke plaget af Eczema eller andre i
Hudubchageligheder. De kan have
en I
ren, sund Hud ved at benytte lidt Zemo.
font kan erholdes hos hvilkensomhelst
Apotheker for 85 Cents eller extra stor i
glasfc til $1.00. 5
Zemo bortfjerner sædvanlig Fregner. I
"Blackheads". Eczeina og Ringorm samt 1
gjør Huden ren og sunb. Hemo er et
rent, ajennemtrængende. antiseptik fly^^
denba Middel, hverken fedtet eller klæbri»^'
og pletter intet. Det cr let. at anvende-
og koster kun en Ubetydelighed for
bver.
Anvendelse. Det er altid vaalideltgt.
1

London, og. Otto Bosshard, La
Crosse. La Follette-Kandidaterne er
Generaladvokat John I. Slatne,
Madison, William C. Thompson^ La
Crosse, Edwin C. Gross, Milwau
fee, og Henry Krutnrey, Sheboygan.
Følgende WiSconsin-Mayors synes
ifølge de tidlige Opgaver at være
valgt: NeUlsville, V. W. Mehs:
Waukesha, Phillip Ktehl Princeton,
Erich Mueller Chippewa Falls.
Eugene O'Neill- Portage, S. H.
Peck: Watlsau, Emil Flatter: West
Bend. Frank Schoenbeck Antigo.
Johtt Benishek Mayville, Dr. W. I.
Schmidt Stevens Point, I. N.
Welsby Cumberland. August Wolff.
Almenhedens Repræsentanter
G. W. W. Hangar, Washington
Henry Hunt, Ex-Mayor af Cincinna^
it, og N. M. Barton, Tennessee.
Arbeidernes Nepræsett^anter
Albert Phillips, A. O. Wharton og
James I. Forrester.
Iernbanedirektørernes Repræsen
tanter Horace Baker, I. H. El
liott og William L. Park.
A. F. Whitney, Vicepræsident for
Brotherhood of Railway .-Trainmen,
sagde, han ikke Havde noget at ud
sætte paa Kommissionen, og uMalte
sin Ros over Udnævnelsen af I. I.
Forrester, A. O. Wharton og Albert
Phillips som Arbeidernes Repræsen
tanter.
Folketællingen Washington den
13de April.
Henry M. Thompson og
Candy den 6te April. Carl
Minneapolis Tidende,, Th orsdag den 15de Writ 192p.
115 S. DEARBORN ST. CHICAGO. ILL.
are as important as high
percentage ofxgerminaiion.
Only proper curing, storing
drying produce
strength.
MINNESOTA
The E. W. Rose Co., Cleveland. O.

xml | txt