OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, March 23, 1922, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-03-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Fru Norge.
Norges Bank har et Overskgd paa
over 28 Millioner. „Tidens Tegn"
ffriber den 27de Februar: Norges
Bank har sidste Slsr havt det største
Nettooverskud i sin Historie. Brutto
inMiPtstcit ubgjør ved 31 y Millio
ner. Trækkes herfra alle Omkostnin
ger, derunder ogsaa hvad der er med*
gaaet til Seddelfabrikationen, frém
kommer et Nettooverskud Paa 2S1/£
Millioner. I 1920 var Overskuddet
24 Millioner.
Tet store Overskud flyldes delvis
Bankens store Udlaan, som sidfie Aar
gjennemsnitlig har været omtrent
433 Millioner mod 407^ Millioner
det foregaaende Aar. Eftersom Af
viklingen paagaar kan Porteføljen
imidlertid ventes reduceret og man
maa derfor senere imødese mindre
Overskud som et naturlig Resultat af
Udviklingen.
Af Overskuddet afskrives 12.6 Mil
lioner som j£a&, til Delkrederefondet
afsættes omtrent 814 Millioner og til
de øvrige Fond 1.2 Millioner. Sta
ten faar henimod 2.5 Millioner, me
dens der som Dividende til Aktionæ
rerne uddeles 3.5 Millioner eller 10
Procent. Aktionærerne har dp sidste
fire Aar faaet 12 Procent, men trods
det Wnstige Aarsregnflab har man
altsaa anseet det rigtigst at begrænse
lidbyttet til 10 Pröcent dennegang.
Om Tabene udtaler Direktør Rygg,
at de dels ffyldes Udlaansvirksomhe
den, som under de nuværende trykke
de- Forhold selvsagt maa'bringe en
felte Tab, dels er der paadraget Ban
ken Tab gjennem enkelte Afdelingers
Dispositioner, som burde ligge uden
for ett Nationalbanks Ramme. Men
naar Afskrivningerne er saa store for
klares det væsentlig gjennem de fore
byggende Foranstaltninger, som Ban
ken hor maattet træffe i det hele
Samfunds Interesse, og hvorved
Bank-en nødvendigvis har maattet
paatage sig Risikoen.
I Forbindelse med de store Afskriv,
ilinger er det værd at fæste Opmærk
somheden ved den betydelige Afsæt
ning til Delkrederefondet, hvorved
dette bringes op i over 43 Millioner,
en anselig Sum, som Banken har til
Disposition overfor de Vanffelighe
der, som maatte melde sig. •,
Kvindernes Adgang til PrttMm
beder. Kristiania den 23d^ Februar.
En Deputation bestaaende af For-!
mændene i Venstrekvindelaget, Norske
Kvinders Nationalraad, Landskvin
Mtemmeretsforetiingeit og Kristiania
Kvinderaad havde igaar Foretræde
for Kirkestatsraaden, hvem de over
rakte den af Organisationerne ved
tagne Resolution om at aabne Kvin
der Adgang til Ansættelse i Præste
embeder og uopholdelig ak forandre
Beslutningen af 191\ hvorefter
Kvinder ikke engang har sämm^ Ad
gang til at tale i Kirken som Mænd.
Statsraaden lovede, at der skulde
blive oversendt Nationcrlraadet en
Redegjørelse, for- de Udtalelser om
Sagen, som var fremkommet fra Bi
flopper og Fakulteter. Statsraaden
udtalte sin personlige Sympathi for
at give Kvinder Adgang til at sorkyn
de Guds'Ord i Kirken og lovede at
Sagen hurtigst mulig skulde blive
sendt -beufirkelige Autoriteter til Ud
talelse.
Efterslæt fra Jernbaneulykken.
Kristiania den 23de Feb. Telegrasdi
rektør Heftye var assureret for 100,=
000 Kr. i et udenlands? Selskab, som
er repræsenteret her i Landets mod
Jernbaneulykke med Døden tit Følge.
Selskabet har imidlertid nægtet at
udbetale Assurancesummen, idet der
gjøres gjældende forskjellige Indsi
gelser, bl. a. at Ulykkestoget var et
Ertratog og ikke et ordinært Tog.
Telegrafdirektørens Enke har derfor
nu ved Byretten anlagt Sag mod
Selskabet til Udbetaling af Beløbet.
Lillehammer^ Møbelfabriks store
Fabr^kbygning nedbrændte den 22de
Februar. Ligeledes -strøg Fabrikens
moderne Maskineri og Inventar med
og et større Lager af færfog_e_Møbler
-og Møbeldele. Assurancesummen
dar lav, saa Eieren lider et følelig
Tab. Skadm anslasesZMM Mil
lion.
TÄdkasserer ved Kristianssands
^Toldsted, Nils Aal Wamberg, er til-'
ftaaet Afsked i Naade fra sit Embede
5fra Udgangen af April Maaned 1922,
Zestmiddag, som har vaki
Strid. Aalesund den 22de Feb.
„Aalesunds Avis" bringer idag en
Artikel, hvori omtales en Affære,
som har vakt almindelige Opmærk
somhed i Byen, og hvis videre Udvik
ling man imødeser med stor Spæn
ding.
Under et Besøg af Justitsministe
ren Statsraad Amundsen her ijSyen
før
Jul i Anledning den forestaaende
Byudvidelse, holdt Kommunen en
Sexa for Statsraaden paa et hervce
rende Hotels som hverken har Dl- el
ler Vinret, men hvor der alligevel
ved nævnte Anledning blev serveret
Vin. Borgermester Solem, der er
ivrig Forbudsagitator, præsiderede
selv ved nævnte Sexa sammen med
den daværende 'Ordfører Forbuds
manden Storthingsmand Alvestad.
Paa et nylig afholdt Massemøde af
Forbudsfolk her i Byen til Trøstelse
as Botemidler mod de tiltagende
„Rusdrikforseelfer" og Smuglingen,
angreb Borgermesteren „Alkoholpres
sen". De Folk, som arbeider i den
ne Presse, blev as Borgermesteren
fremstillet som en ScMiling Løgnhal
se, hvis Skriverier dikteredes _af
Brændevinsbegjær. Det var særlig
„Tidens Tegn", „Aftenposten" og.
„Aalesunds Avis", som det gik ud
over.
Man imødeser Tiit med spændt In
teresse, hvad Hr. Borgermesteren vil
svare paa'følgende Spørgsmaal, som
Artikelen flutter med: Har Hr. Bor
germesteren Vinret? Hvem importe
rer Kommunens Vin? Og hvorme
get har man fremdeles paa Lager?
Aalesund den 23de Feb. I An-
ledning af Artikelen i „Aalesunds
Avis" om Kommunens Middag for
Justitsministeren.har Byens nuvæ
rende Ordfører Hr. Berset i „Aale
sunds Avistrykket ud med et For
svar for Borgermester Solem, i hvil
ket oplyses, at Borgermesteren var
paa Reise dengang 'det blev besluttet
at holde. Fest for Justitsministeren.
Hr. Berset oplyfer samtidig, at det
har været Skik og Bntg at Kommu
nen opnævner en Koinite til at fore
stås denflags Arrangements.
Hr. Berset skriver videre: 5)et har
imidlertid vist sig, at det asholdsven
lige Flertal i Formandskabet oste har
maattet finde-sig i et Festarrange
ment, som hat været i Strid med de
res Program. For at faa klare Lin
jer ogsaa paa dette Omraade beflut
tede Formandskabet umiddelbart efter
omhandlede Fest at Rusdrik ikke bli
ver at servere ved de kommende Fe
ster.
Te tørstiges Opfindsomhed. Under
Overskriften „Sidste Tricks" medde
ler „Verdens Gang" følgende: Hos
en Læge paa Vestkanten kom en Mand
som vilde have en Brændevmsrecept.
Lægen vilde ikke give nogen og. der
blev endel Parlamentering. En
Mand i Venteværelset bankede paa
Døren til Kontoret og beklagede sig
over, at en anden røgte_ Cigaretter
der. Han taalte ikke Røg. Lægen
maatte ordne denne Affære tide" i
Venteværelset. Da han kom ind paa
Kontoret igjen, var Manden der vil
lig til at gaa uden nogen Recept.
Først da han var forsvundet opdage
de Lægen, at Fyren havde stjaalet en
Blok.med Receptblanketter. De to
Personer i Venteværelset var ha og
saa væk.
Magnus Halvorsens Begravelse.—
Trondhjem den 22de Feb. Stats
raad' Magnus Halvorsens Begravelse
foregik idag fra Domkirken. under
enestaaende jtor Deltagelse. Stifts
provst Svanholm forrettede. Der
blev nedlagt Kranse blandt andet fra
Storthinget, fra Norges tekniske Høj
skole, Trondhjems Handelsforening,
Nordenfjeldske Dampskibsselskab, fra
Frisindede Venstres Landsstyre og fra
Biologist Station i'.Trondhjem.' Til
Tonerne af Chopins Sørgemarsch
spillet as Divisionsmusiken- blev Ki^
sten ført til Graven. I Spidsen gik
Trondhjems Handelsstands ^Forening
under floromvunden Fane. Mar
shaller var Statsraad Brænne^ og
Fylkesmand Klingenberg.
Norgessalpeter til Mgypten. Norsk
Hydro sendte for nogen Tid siden en
Funktionær til ZEgyPten for- at ind
arbeide Salg as Norgessalpeter. Al
lerede-nu er der bestilt omkring 30,
000 TMder eller ScÄke Norgessalpe
ter til dette fjerne Land for en Salgs,
sum af omkring 900,000 Kroner,
meddeler „Morgenposten" den Lode
Februar. -, ...
Fabrikeier som Jldspaasætte?.
Henrich Schwarz, Tysker, Eier. af
(5hokoladefabriken „Hauk" i Kristia
nia, blev ved Lagmandsretten den
22de f. M. idømt 2 Aars Fængsel for
Grette Skole og ^Postaabneri i
.Waaler er Nat til 23de Februar to- at have fat Ild päa-sin Fabrik i No
4alt nedbrcendt.
•KÅ?- 5^?
vember ificr.
W"
-I
-i'.™
Dødsfald. Gaardbruger Olav Lar
sen Telland, Ms, er afgaaet ved Dø
den, 90 Aar gammel. Han har i. en
Aarrcekke.vceret Herredets Ordfører'
og forøvrigt indehavt de fleste kom
munale Tillidshverv i sin Bygd.
gammel kjendt og afholdt Kristiania
dame. Enke ester Kjøbmand F. H.
Dethloff, er afgaaet .Tilden i -en
Alder af 82 Aar.
—.Fhv. Gaardbruger og Postaatz
ner Hans K. Næse, Nceshavn i^Sønd
hordlcmd, afgik forleden ved Døden i
Bømmel, 87 Aar gammel.
En inden det kristelige Arbeide
i Bergen kjendt Mand, fhv. Klokker
ved Sandvikskirken Ingvald Heldal
er afgaaet ved Døden i en Alder af
71 Aar.
Landhandler Peder Oilstad,
Magnor, er pludselig afgaaet ved
Døden af Hjertelammelse, 38 Aar
gammel.
-^•En af Eidskogs ældste Indbyg-
gere er vandret bort, idet Amund Ol
sen Taugbøl er afgaaet ved Døden,
88 Aar ganrntelr
Fhv, KjøibnMtd Julius Issent
zen, Fredrikstad, er afgaaet ved Dø
den, vel 71 Aar gammel. Han var
oprindelig fra Slesvig og deltog i
Krigen 1870—71: Siden kom han
op til Slægtninger i Norge.
Lærer og Kirkesanger -Kristian
H. Gjerdrum, Kristiania, er afgaaet
ved D^den, 81 Aar gammel.
Doktor Odd Kristiansen i Lil
lehammer er død af Lungebetændelse,
36 Aar gammel
Apotheker F. L. Bentzon ved
Uranienborg Apothek, Kristiania, er
død i en Alder af 79 Aar.
Anton Chr. Brunings, tidligere
teknisk Direktør ved De No-Fa er af
gaaet ved Døden, as Hjertelammelse,
vel 68 Aar gymmel.
En af mange reisende kjendt
Mand, fhv. Hoteleier i Kristiansscmd
George Probsthahn, er afgaaet ved
Døden i en Alder af 61 Aar.
Kjøbmand Alfred Bjørndal i
Feiring er pludselig afgaaet ved Dø
den.
Neguleringschef Hjalmar Torp,
Kristiania, er død efter nogen Tids
Sygelighed, 62 Aar gammel.
—Fru Sigrid Aubert, sødt Erik
sen, er død i en Alder af 74 Aar.
Fru Aubert vår Enke^ester „Lands
bladet"s Redaktør, Vilhelm Atftiert.
Blandt hendes Børn er Generalkon
sul Ludvig Aubert, Lektor Karl Au-i
bert, Fru Bernt Lie og-Fru Direktør
Nobel Roede.
Fhv. Afdelingschef i Norges
Brandkasse Sven Obent er afgaaet
ved Døden i en Alder af 70 Aar.
LligterbefM fra Danmark. Krb
stianta den 23de Feb7 Den norske
Forfatterforening har med Støtte af
Foreningen „Norden" samt enkelte
private kunnes indbyde et Antal dan-,
ske Digter? til Besøg i Kristiania.
Jästen holdt, nogle-af disse Digtere
offentlig Oplæsning paa University
tet. En repræsentativ Forsamling
med Kongen i Spidfen var tilstede.
Aftenen indlededes med, at Hans
Hartvig Seedorff Pedersen læste sit
Digt til Herman Wildenvey op. Der
ester præsenterede han i en humør
fyldt Tale de danfle Lyrikere. Talen
mundede ud i en Pris til Danmark
som Poesiens Land.'
.De danffe Lyrikere læste derester
en Del udvalgte Digte op. Bifaldet
bar saa langvarigt, at det Antal
Digte, Programmet havde tildelt de
oplæsende, maatte overskrides bety
deligt, før Publikum følte sig tilfreds.
Tilslut hilste Kongen paa Gjæster
ne, og man begav sig til „Grand Ho
tel",-hvor Foreningen „Norden" og
„Den norffe Forfatterforening" hav
de arrangeret en Fest til IEre for
Gjæsterne.
Dra^une« vil
opfjfte
Krematori-
nm. Drammen den 21de Feb. Byar
'kitekten har efter Opdrag af For
mandskabet udarbeidet Planer og
Omkostningsoverflag for Anlæg af et
Krematorium i Drammen. Efter
hvad ^Drammens Dagblad" erfarer
vil det paatænkte Krematorium, som
skal ligge" paa Bragernes Kirkegaard,
komme tir at koste omkring 230,000
Kroner.
Bautasten over Erling Skjalgsøn.
Det er snart 900 Aar, siden ^Erling
Skjalgsøn saldt, og i den Anledning
vil man mrreise ham en Bautasten.
Der er fra en' Række kjendte Mænd
og Historielag og fra Mgdomslag i
Rogaland udsendt Indbydelse til
Tegning af Bidrag til et -fiigt Min
desmærke. s'
Sognepræst Lwrchø Pxæste
gjæld under' Tørridal Provsti,- O
Herberg, er meddelt Afsked i Naade
fra sit Embede fra 1ste September
u s u
,v
1
J-
Brodermord. Larvik den l9de Feb.
To Brødre Olaf og Markus Gullik
sen sad mat sammen og drak udover
til henimod Kl. 3, da Brødrene paa
Grund af en Bagatel blev uenige og
røg i Slagsmaal. Det lykkedes Mar
kus' Hustru at faa skilt Brødrene,
men da Markus kort efter skulde luk
ke Døren fra sit Soveværelse ud til
Kjøkkenet, blev han rammet af' et
Skud «lige under- Hjertet. Skuddet
afsyredes äs Broderen Olof, der stod
i Kjøkkenet. Markus døde øieblik
Mig.--
Larvik den 20de Feb. Der blev
idag afsagt Fængflingskjendelse over
Olaf Gulliksen, som Nat til Søndag
skjød sin Broder. Det viste sig bed
Ligskuet idag, at Skuddet maa bære
affyret paa høist en Meters Afstand.
Da Skudsaarets Retning peger en
Smule nedober, synes den Forkla
ring, som blev afgivet af den dræbtes
Hustru, at bære rigtig, nemlig at
"Olaf sigtede paa Broderen og skjød.
Selv paastaar han fremdeles, at det
ffyldtes et Vaadeskud. Sagen vil kom
me for Lagmandsret først i Mai.
Den traadløse paa „Mand". Kri
stiania den 22de Feb. Det er nu be
stemt, at „Maud" paa Polarfærden
ffal have med traadl/se Apparater af
Marconisystemet. Under „Maud"s
Drift Isen vil der blive sendt et
Telegram til Expeditionen 2 Gange
ugentlig, hver Gang paa 50 Ord,
over Stavanger Radio, saa Besætnin
gen paa den Maade kan holde sig
a jour med, hvad der soregaar i
Hjemlandet. Forøvrigt vil „Maud
kunne staa i Forbindelse med Nome
Radio ved Behringsstrædet samt
Spitsbergen Radio og sandsynligvis
ogsaa med andre europæiske Storsta
tioner.
Stor Brand i Sogn. Bergen den
24de Feb. Jnat opstod der Brand
paa Godseier Heibergs Gaard i
Amle i Sogn, hvor ogsaa Sogn Fol
Zemuseum ligger. Ilden begyndte
i en stor Laavebygning, som brændte
ned til Grunden. Besætningen blev
reddet, men Høablmgen og endel
Redskaber strøg med. Skaden kan
bistnok anslaaes til oO-r-60,000 Kr.
Hjælpen til Rusland. Kristiania
den 23de Feb. 590,000 Kroner er
hidtil indkommet til Hungersnødko
miteen, til- Afhjælp af Hungersnøden
i Rusland.. Bystyret har iaften mod
"40 Stemmer vedtaget Formandfla
bets Forsfag om Bevilgning af 200,
000 Kroner til Afhjælp of Hungers
nøden i Rusland.
Legat paa en halv Million. Efter
hvad „Trondhjems Adresseavis" er
sarer, har afdøde Statsraad Magnus
Halvorsen oprettet et stort Legat til
Fordel for Trondhjems fattige. Le
gatet er paa Kr. 500,000 og skal ikke
træde i Kraft, før det har itaaet 1
Million.
Konsulatvæsenet. Udenrigsdepar
tementet har paa Ansøgning meddelt
Hr. Gudbrand Jørgensen Lomen Af
fled fra Stillingen som ulønnet Vice
konsul i Nome, Alafla. Som ny Vi
cekonsul er beskikket Hr.. Carl Joys
Lomen, Direktør 'r .Firmaet Lomen &
Co. i Nome.
Rosenborg mekaniske Værksted op
siger sine Arbeidere» Stavanger den
20de Feb. Rosenborg mek..Særksted
har helt siden Udgangen as ^Snuar
fuffffet ..befljæftige omkring 200
Mand, men nu er det slut med Ar
'beidet, og Værkstedet har til iovermor
gen sagt op hele Arbeidsstokken und
tagen 30 Mand.
Stor Brand. Florø den 24de Feb.
Under et voldsomt Tordenveir. mat
antændte Lynet Florø Telegrafsta
station og Byens Raadhus. Ved
Brandvæsenets ihærdige Arbeide-og
takket være det gode Redningsmate-,
riet begrænsedes Ilden til Raadhuset,
hvor bare Murvæggene staar igjen.
Guldbryllup feiredes den 22de Fe
hum i 'Kristiania en velkjendt
gammel..Skibsfører, Kaptein L. A.
Riis og Hustru, sødt Hansen. Riis
er sødt i Langesunds hans Frue i
Skien. Gjennem en lang Aarrække
førte Riis Mlandske Lloyds Skibe
paa England.
Gaardbruger Pecker JKIejw i
ømark er kommet afdage ved et
Ulykkestilfælde. Han,kjørte med 4
Heste en Lokomobil otier Ømarksjøen.
^Herunder tog Maflinen Overhaling,
faldt over-Manden og knuste han?
fuldstændig.
Dræbt -under Arbeidet. o^ Mnder
Tunnelarbeidet i Loelvdalen den 22.
Feb. blev en 30-aarig Arbeider^M
Jensen dræbt paa Stedet.
Sorenskriver i Moss Soren
F. E. Gløersen er meddelt Affled i
Naade sra sit Embede fra Udgangen
af April 1922.
T-
45fi3r
Sieblikket tjenes CCt
Styrt Postthveri. Bodø den 27de
Feb. Et ualmindelig frækt Posttyve
ri er Nat til Lørdag begaaet i Post
ruten Bodø!—Sulitjelma. Postvei
sken
tr
aabnet paa en eller anden
Maade, og der er stjaalet 32,000 Kr.,
nemltg en Forsendelse paa 30,000
Kr. fra Nordlands Privatbank til
Sulitjelma Aktiebolag og to andre
Værdiforsendelser paa tilsammen ca.
2,000 Kr. Tyveriet blev opdaget,
da Postmesteren i Sulitjelma Lørdag
Morgen aabnede Postvæflen. Nær
mere Oplysninger foreligger ikke
endnu. Politiet arbeider med Sa
gen. Efter foreliggende Oplysnin
ger tyder meget paa, at Tyveriet er
foregaaet paa Fineid, medens Posten
Har ligget der, og før den blev vide
resendt til Sulitjelma. __
Forligskommisscervalg. Trond
hjem den 27de Feb. Resultatet as
Valget idag paa Forligskommissær
var, at Høire og Frisindede Venstres
Kandida^Lektor Pedersen blev valgt
med 635 Stemmer og Pastor Lunde
som Väramand med samme Stemme
antal. Kommunisternes Kandidater,
Skrædder Alstad og €, R: Olsen, fik
henholdsvis 147 ag 146 Stemmer.
Boghandler Anton Madsen, Rød
by) er afgaaet ved Døden, ca.' 64 Aar
gammel. Afdøde havde været.Bog
handler i Rødby i ca. 30 Aar.
Røntgenspecialisten Overlæge, Pro
fessor Johan Fred. Fischer, er af
gaaet ved Døden i Kjøbenhavn, 54
Adt gammel.
Norges
er gob.
Enhver forstandig og tcenkende Nord
mand, og forresten hvilkenfomhelst vel
underrettet Finansmand i hele Verden,
fjender til, at Norges Kredit staar meget
høit, og at dets Obligationer stilles i
Klasse med Je Statssamfunds, som
er berttiget til laveste Rentefod.
Indtil 1911 blev intet norsk Statslaan
autoriseret med en Rente over 3—i%.
For Tiden kan norfle Obligationer
kj^bes her i Amerika paa saadan Basis,
at de vil give Kjøberen en Renteindtægt
af 5—7 i Henhold til den norfle
Valutas Stilling og Tilbagekomst til
Normalen. En hvilkenfomhelst Fremstil
ling om høiere Renteindtægt er ukorrekt
saavelsom et Slag i Ansigtet tzaa enhrer
god Nordmand, som med fuld Ret"er stolt
over™ Hjemlandets høie Stilling paa
Verdens Pengemarked.
Vi sælger norfle-Obligationer. baade
«Wholesale" og „retail", og anbefaler
Pengeanbringelser i disse Værdipapirer.
Foruden en rimelig god Renteindtcrgt vil
enhver^Eier åf disse Obligationer kunne
paaregne en betydelig Kapitalfortjeneste,
naar norfl Valuta kommer op til nor
mal Kurs.
Klaveness Corporation
Trondhjems
Sparebank
Trondhjem, Norge
Oprettet 1823. Under Statens Kontrol.
Ät. 46,746,430.49
Hvsrak
ege«
---r V
Skal De sende Penge til
Norge Gjor det strax!
ife
Kormu« 3^)00,000.00
æte&teger Indskud vaa Sparebanksvilkaar
tg
Maaneders Opsigelse.
Digerne opbevares i Bankens ildfaste
Safe. Kvittering sendes.
Send Check eller Postandisning.
Skriv altid naar Penge sende».
Opgiv attid fuldt Navn og n^agtig
Adresi'e.
Landsbanken
(B. A E
r-t
50 Procent paa Kursdifferencen mellem Dollar og Krone.
Pengene kan indbetales i^Dollars for vor Regning til First National Bank, Minneapolis, Capi
tal 'National Bartk,% St. Paul,„Minn. -Strax vi modtager Befled om Indbetalingen, skal vi om
recftte Dollarbeløbet i Kroner ester den héf gjceldende bedste Kurs. Eller Te kan gaa til nærmeste
Bank og kjøbe-en „Draft" paa os eller en anden norfl Bank i Kroner og sende „Draften" til os.
Vi forrenter Pengene med for Tiden 4^% paa Sparebankvilkaar og 5% Paa ,6_ Maaneders Op-,
sigelse. Kontrabogen vil blive Dent tilsendt eller opbevaret frit ester Deres Onfle. "Amerikanfle
Indskud i norfle Banker er skattefrie. f-'V
Den Norfle Handelsbank har en egen Afdeling, for AÄesager -og amerikanske Anliggender,
bestyret af en forhenværende amerikansk Bankmand, som er fuldt inde i Deres Forhold. Vi
modtager gjerne. Forespørgsler. Skriv til os.
Den Norfle Handelsbank er oprettet 1885— Trondhjems Handelsbank med Kontorer i
Trondhjem, Bergen, Kristiansund N., Kristiansand S. og Kristiania.
Aktiekapital Kr. 41,111,200.00
Reservefond Kr. 42,413,400.00
Kr. 83,524,600.00
Vor amerikanfle Repræsentant, Mr. Otto P. Hoff, Security Build'.ng, Minneapolis, Minn.,
Telefon Geneva 2522, staar til vore amerikanske Venners fulde Disposition og veileder dem med
Udførelsen af deres Forretninger paa .Norge.
-i** -r
Ä6
ft
7
DEN NORSKE HANDELSBANK
Kristiania Trondhjem Bergen Kristiansund N. Kristiansand S.
Willi!
Forhenværende Apotheker I. Knub,
Grenaa, er afgaaet ved Døden, 68
Aar gammel.
Cand. theol. Araoldus Johav Lø°
vold er udnævnt" til res. Kapellan
Førde.
Stor K^ort/enestei
*Se/it/ etl)ollars til
Jssituatwnen er omtrent uforan
dret. Fra Bastø og opover mod Fib
tvedt kan man fra Jeløen nu se 40
indefrosne Skibe, meddeles fra Kri
stiania defo 2Lde Februar.
(Mere Norgesnht paa 6te Side.)
efter den /ibie Oscars
og kjöb til de fordelagtig lave \jHurser
Uforske S fats-, ^TCommune» elter
O^ypotfce/tbanAoil.
ordnes let og hurtig gjennem
(BentrallanUen för *Norqe
(Christiania.
ZFLapital og 3~onctm Zftr. 69,000,000
ZTelegramatfr.t "(2entra.Hm.nit, Qfiristiania"
Skal De sende Penge til Norge Bør De benytte
de ældre og solide Banker.
CHRISTIANIA BANK
06 KREDITKASSE
CHRISTIANIA
Landets ældste Privatbank.
Oprettet 1848.
Kapital og Fonds «r. 88,600,000
Forvaltningskapital. 28«,000,000
Indskud forrentes for Tiden med:
5%% paa 6-Maaneders Opsigelse
5 paa Sparebankvilkaar
Dollarbeløb fatt "for Regning indbetales til alle ftøfre Banker
Amerika. Checks kan sendes os direkte i Kroner som i Dollars.
Afregning vil finde Sted omgaaende til fordelagtigste Kurser.
Ingen Provisionsberegning. Kontrabøger opbevares gratis.
DEN NORSKE CREDITBANK
CHRISTIANIA.^ Etableret 1857.
7 Aktiekatzita! 44 Millioner Kroner. Fonds 41 Millioner Kroner.
Filial i Arendal.
Modtager Indskud til høieste Rente.
Paa 6 Maaneders Opsigelse godtgjøres for Tiden 5 Procent
Paa 3 Maaneders Opsigelse godtgjøres fot Tiden 434 Procent
Kontrabog vil ester Deres eget- Ønffe blive tilsendt Dem eller opbevaret
omkostningssrrt hos os. Paa Grund af ben nuvcerende gunstige Kurs er
Pengeforsenodlser til Norge særdeles lønnende. Bi bistaar
ogsaa gjerne med
Anskaffelse" af norfle Stats-Kommuneobligationer, etc.
Alle andre^Bcmkforretninger udføres hurtigst og billigst.
Penge kan sendes til os gjennem The Capital National Bank^ St.-Paul,
The Peoples State Bank, Detroit, eller
BIRGER OSLAIND & CO.,
Stavanger Handels-og Industribank
STAVANGER, NORGE.
Indskud modtages paa almindelige Sparebankvilkaar og paa. 6
Maaneders'-Opsigelse til høieste Rente^ Postanvisninger, Checks og
Dollars modtages. Bankbog tilsendes eller opbevares i Banken.
7- „v -x vLvt-
"il?ltf|pr fil"
orge
V
N
xifcr

Nationalrcradets Formand spurgte,
hvad der var foretaget i Anledning af
den Skrivelse, som den 10de Marts
1921 blev overleveret Storthingets
Præsidentskab af en Deputation med
Frk. Dorothea Schjoldager som Ord
fører. -.
Fru Mathilda Pethloff, en
Minneapolis Tidende, Thorsdag de» 23de Marts 1922.
Investment Bankers
518 Second Ave. S, Minneapolis, Mina
Bergen, Norway.
Deposits Received.
115 So. Dearborn St.. CHICAGO, ILLS.

xml | txt