OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 13, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-04-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

KemenoL arresteret.
Slew Aork giver de» bertzgtede Gene
ral ett ubetttct Micktag^lse. Arrr- .^
steret for Tyveri.
New York, 6te AprU FAvneral
Greg or ie Semenoff, Antibolshevikfø
rer i Sibirien, blev arresteret bed sin
Ankomst hid fra Washington om an
klaget for at have stjaalet Varer til
en Værdi af $475,000 i Transbaika
lien i 1919. Han blev løsladt mod
$25000 Kaution kort før. Midnat
efter at have vceret under Opsigt i 5
Timer i Waldorf-Astoria Hotel. Ar
•*O»vme«T KZYeroN« visw. CO^NBW.YO**
General Semenoff.
restordren mod ham var udtaget af
Receivers for det nu fallerede Firma
Uourevata Home and Foreign Trade
Co., Inc-. Den var ledsaget af beedi
gede Erklæringer fra Generalmajor
William S. Graves, Chef for den
amerikanske Expeditionsstyrke i Sibi
rien, og Charles H. Smith, amm
kanff Repræsentant for den interallv
credtz Jernbanekomite, der begge flal
have kritiseret Generalen og hentydet
til ham som en „Bandit" og en
„Kjæltring".
Det var blevet fortalk Semenoff,
sagde han, at han Vilde faa en venlig
Modtagelse i New Aork og blive givet
et Opholdssted, der sømmede fig „de
t#Ze Bataljoners Terror". Sheriffen,
ifartS Assistenter, to Flokke Reportere
"og en Pullman-Portør udgjorde
Modtagelfeskomiteen. Generalen var
ledsaget af sin Hustru, en vakker
Kvinde, elegant antrukket og med et
Halsbaand, som hun sagde var værd
$50,000, desuden af sin Sekretær og
Tolk, Mioak Aivazoff, som han havde
hyret i Vancouver, B. C.
Da Tolken Aviazoff havde ovörbe-
vist Generalen om, at han skulde ar
resteres, brast Mme. Semenoff i
Graad og bød sit Halsbaand som
Sikkerhed, hvis de Vilde slippe hen
des Mand fri. Generalen beroligede
hende og bad om Tilladelse til at op
holde sig i Hotellet i nogle Timer,
før han blev ført i Fængsel. Han
troede at kunne finde Venner, der
vilde hjælpe ham.
Psa Beskyldningerne mod ham sva
rede han: „Jeg erindrer intet om
det. Alt var' Knos i Sibirien den
gang. Alle tog, hvad de troede ai
kunne bruge eller sælge. Bolshevi
kerne stjal fra mig, jeg stjal fra Bol
shevikerne. Vi stjal begge, hvor vi
fandt noget at stjæle. Hvordan kan
jeg erindre, om jeg tog disse specielle
Varer?"
Senere forsvarede han sig i Hotel
lef overfor Reportere mod General
Graves' og Mr. Smiths Kritik og
Vessyldninger mod ham. Japan,
Storbritannien og Frankrige havde
støttet hqm .med Penge mange
Penge samt Forraad i tre Maa
neder i 1917 og hele Aaret 1918 og
han maatte regnes som anerkjendt af
disse Magtcr. Graves' Beskyldning
om, at han havde dræbt to amerikan
ske Soldater paa Vagt ved den sibi
riffe Jernbane, indrømmede og be
klagede han som en frygtelig Feilta
gelse, og han havde straffet dem, der
Mr Skyld i den. Han erindrede ikke
nogen flig Plyndring, som han var,
bessyldt for, men der var. en Mulig
hed for, at hans Mænd kunde have
taget Varerne. Alt var Kaos. Til
flut udtalte han, at han bar kommet
til Amerika for at bede om Penge for
at .skaffe Sibiriens sultende Befolk
ning Brød. Han bar kommet af hu
manitære Grunde.
—New Iork, 9de April. Gen. Gre»
gone Semenoff synes idag udentvil
at finde legal Krigsførsel her ligesaa
spændende som Kanontorden paa Si
Biriens Stepper. Med W amerikan
ffe Sagfører og en Skare
Ulhængere blev hart heiset op ItT 22
©tage i Equitablebygningen, W?or hy«
blev bombarderet med SpBrgsnraal
i et Bankerotforhør, der fulgte paa
hans Arrestation i Forbindelse med
ett Dom paa $478,578, som fagdes
at tørre afsagt imod ham af en Dom
stol i Harbin.
Mager i Sagen var Gourov«ta
Home and Foreign Trading Compa
ny, der poastod, at demte Sum re
præsetiterede Forrsad, som Genera
len havde stjaalet i ElMa.
Semenoff, der of sitte Fiender er
bleven skildret som en morsk og blod
tørstig Mand, syntes spag nok her
idag. Da det blev sagt, at/Senator
Borah forlangte ham deporteret, sag
de Semenoff, han mere end gjerne
lod sig deportere^-forteft mulig. Han
synes, han har faaet aldeles nok af
Amerika.
Fra Wnshingwn.
Slutning fra Iste Side.»
til de Forenede Stater ffulde forby
des for et Tidsrum af fra et til fem
Aar, at Emigranterne skulde under
kastes en grundig Undersøgelse inden
Afreise fra Hjemlandet, og at større
Dygtighed i at læse, strive og tale
Eng.elsk fluide forlanges af Indvan
derne.
Præsident Harding opfordres i en
Resolution, som idag Bleb forelagt
Huset af Connolly, Demokrat fra
Texas, til at træffe Foranstaltninger
for at gjenoprette den diplomatifle
Forbindelse mellem de Forenede Sta
ter og Mexico. I en Tale erklærede
Conally, at medens den amerikanske
Regjering forholdt sig Passiv, lykke
des det private Interesser at fravriste
den mexikanske Regjering Oljekonces
sioner. Kongresmand Hayden, De
mekrat fra Arizona, anbefalede ogsaa
Mexicos Anerkjendelse. Tiltrods ^for,
at hans Stat havde lidt mest under
revolutionære Plyndringer fra Mexi
co, havde den opfordret den føderale
Regjering til at anerkjende Obregons
Regjering.
Washington den 8de April. Blandt
de Sager, Præsident Harding har un
der Overveielse, er ifølge Oplysning
fra det Hvide Hus idag Vandkrafttld
vikling. Præsidenten tænker snart at
kunne forkynde for Landet en bestemt
Politik, der vil bebude en ny 3Era
med Hensyn til Vandkrastudvikling.
Ester- en informel Rapport til Kabi
nettet fra Handelsminister Herbert
Hoover, som har været i Colorado
for at undersøge Tvistigheder i For
bindelse med Udviklingen af Band
krast i Colorado River, udtalte Præ
sidenten, at Administrationen havde
i Tanke Udarbejdelsen af en stor kon
struktiv Plan for Fremme af hydro
elektrifl Kraftudvikling.
En Bill, der foreskriver Oprettelse
af 23 nye føderale Dommerembeder,
som Forflagets Tilhængere anbefale
de som en nødvendig Forholdsregel
for at afhjælpe Ophobningen af Sa
ger ved de føderale Domstole, og som
af Modstanderne betegnedes som en
Politisk „Pork Barrel", blev vedta
get af Senatet sent igaar og sendt til
Konferensbehandling med Huset.
Senatets Bill bestemmer. 23 nye
føderale Distriktsdommere fordelt
over Landet (deriblandt en for Min
nesota) og en ny Dommer for fjerde
Kreds, medens den oprindelige Bill
som vedtaget af Huset kun havde 22
Distriktsdommere.
Billen vedtoges med 44 mod 21
Stemmer med Splittelse i Partiræf
kerne. Otte Demokrater stemte med
36 Republikanere for Billen, medens
8 Republikanere stemte med 13 De
mokrater imod den. De 8 Republi
kanere var Borah, Capper, France,
Ladd, La Follette, MeHuy, Morris
og Townsend.
Husets Republikanere har sat
igang en Bevægelse for ett sex Ugers
Hvile begyndende omkring den Iste
Mai under Planen for tre Dages Ud
sættelse af Møderne ad Gangen.
Flaadebudgettet for 1923 vil blive
optaget paa Mandag. Saasnart en
del andre Bevilgningslove er expede^
rede, vil Husets Arbeide blive as en
lettere Sort, og mange Medlemmer
mener, at Huset kan indstille sin Birk
somhedsex Uger, medens Senatet
stræber med Tariffen og andre store
Washington heit Ilte April.
En ivrig Debat om Bevilgnings
loven for Flaaden ctabnedes i Huset
igaar og varede hele Dagen. Nogle
Medlemmer hævdede, at Billen Vilde
gjennemføre Nedrustningskonferen
sens Overenskomst om et Forhold af
6-5-3 i Englands, 'Amerikas og. Ja
pans Flaadestyrke, medens andre
Medlemmer kigesaa bestemt paastod.
at dette Forhold blev igtioretgt
Billen.
Kmigresmcmd Formanden
for den Afdeling af NevilgmngskWW
teen, font udarbeidede Billen, og an
dre Medlemmer^ deriblandt Kon»
gresmand Mondell af Wyoming, den
republikanske Leder, erklærede a-t en
hvervet Styrke paa 65,000 tilligemed
2,000 Lærlinge bar rigelig, til ert'
vedligeholde: Flaaden i Overensstem
melse tnefr det af Nedrustningskon-'
fcretisen vedtagne Forhold.
Andre, deriblandt Kongresmand
Padgett af Tennessee, ældste demo
kratiske Medlem af Fkaadekomiteen,
der tidligere trdarbeidede Flaadebe
vilgningsloöene, paastod at Tallene
var saa-lave, at de vilde tilintetgjøre
den amerikanske Flaades Duelighed
og give den en Status i Lighed med
elfer lavere end Japans.
Der blev talt holdt syv Taler i Lø
i bet af Dagen, af hvilke tre var for
Billen og fire imod den.
Kongresmand Britten af Illinois,
ældste republikanske Medlem af F-laa
dekomiteen, havde hyppige Debat
Sammenstød med Mr. Kelley og er
klærede blandt andet, at „dett over
vældende Stemning i Huset var for
en større Styrke end den af Komiteen
foreskrevne."
Idet han hævdede, at 65,000
Mand ikke vilde opfylde Traktatens
Maal, henstillede Mr. Padgett til Ko
miteen, at hvis den ikke var villig til
at godkjende Flaademmisterens høi
tidelig afgivne Skjøn, burde der sæt
tes nogen i hans Stilling,, hvis Raad
vilde blive godkjendt.
Assisterende Flaadennnifter Rosse-
velt erklærede iaften i en Tale til den
nationale Presseklub at Vedtagelse
af den af Bevilgningskomiteen ind
stillede Flaade-Bill vilde være en na
ticital Ulykke og give Landet en van
før Flaade. Med en saadan Flaade,
tilsølede han, „vil vi være et anden
Rangs Land. Som saadant vil vi
kun have ringe Indflydelse i Verden
for Fred og Retfærdighed^"'
Idet han kunde tale som den, der
stod i Spidsen for de Flaade-Exper
ier, som arrangerede Forholdet as
5-5-3 i Planen for Indskrænkning af
sømilitær Styrke, sagde Mr. Roose
velt, at Kvmiteens Bill „skhver os ned
til. en mindre Stilling blandt de sto
re Nationer.".
„Billen omstøder UemdesorMdet,"
fortsatte Mr. Roosevelt. „Under
Traktaten er vort Forhold med Eng
land og Japan 5-5-3. Den engelske
Flaade vil iaar have omtrent 104,=
000 Mand, og Japan vik have 63,
250. Vi skulde under den indstillede
All have bare 67,000. Denne Bill
hav derfor nndført ef Forhold af
8-5-3 med de Forenede Stater i den
mindste Ende. Kanonerne er til in
gen Nytte, med mindre vi har Mænd
bag dem. Mændene Bag Kanonerne
udgjør Flaaden. Det mindste Antal
Mænd, der kræves for at bemande
vor Flaade for nærveerende med en
rimelig Grad af Duelighed er W,
000."
Tarif-Billen gav igaar Anledning
iiT en skarp Udtalelse af Kongresmand
Fordney, Formanden for Husets Næ
ringskomite.. Billen vil indeholde-en
Bestemmelse om „amerikansk Værd
scettelfe, eller ogsaa vil Kongressen
forblive samlet, til Sneen fyger," er
klærede han ester ak have faaet offi
ciel Underretning om, at Majoriteten
1 Senatets Finanskomite endelig hav
d? bestemt sig for udenlandsk Værd
sættelse som underliggende- Princip i
Tarif-Billen, der maaffe vil blive
rapporteret til Senatet idag.
WaWngton den flte April. Se
natets Tarif-Bill, Frugten af mange
Maaneders utrættelige Forhandlin
linger og en Proposition, som er be
regttet paa at beflytte den amerikanfle
Fabrikeier, Arbeider og Farmer og:
at flasse Regjeringen en Indtægt af
$350,000,000 Aaret, blev idag ind
berettet for Senatet- af Senator
McCumber af North Dakota, For
mand i Senatets MnanÄdmDe.
Tropper hiem fra Rhine«. Kob'
lenz. den "Bde April. Aderligere sex
Afdelinger df de amerikanfle Trop
per ved Rhinen forlod Europa idag.
1,100 Menige og 52 Officerer forlod
Antwerpen med Damperen „Cantig
ny". Med dem fulgte ogsaa 8& Sol
daterhustruer og 28 Børn, det største
Antal saadanne siden det saakalöte
„Honeymoon Detachment" afveiste i
Mai.
Den amerikanffe Rhinarmes Stør
refse er nu reduceret til 2,600jD£ænå,
en Sjettedel af, hvad dey var for et
Aar Mn.
MmsestzsFiS Tidende. horsdag beit 13de April 1922«
Iteaiøkratmt*.
Lederne crBcrer b* Iefferstm°Ban
ketteu, at Nationernes Liga bli
ver Kampagnens Kjerne.
Rew- Ddtf, 8de April. Woodrow
Wilson kastede sig ind i PolMen
igjen iaften, da han sendte følgende
Befled til Jefferson-Banketten her:
„Sig til New Morks Demokrater,
at jeg er beredt til at støtte hvilken
.sonihelst Mand, der vil Amerikas
Frelse, og Amerikas Frelse er Ret«
færdighed for alle Klasser."
i Idet han brød sin, langvarige
Taushed angaaende palitifle Sager,
sendte den forhenværende Præsident
denne Befled fra sit Hjem i Washing
ton til ^Landets fornemste Demokra
ter famlet paa Commodore Hotel for
den aarlige Jefferson-Banket. Blandt
1,600 tilstedeværende var George
White, Homer W. Cummings, Ha
milton Holt, James M. Cox, Joseph
P. Tumulty, John W. Davis, Char
les F. ,Mitrphi) og William Lackay.
Nationernes Liga blev erklæret at
være Hovedspørg^maalet ved de fore
staaende Kongresvalg. Hamilton
Holt^og andre sagde-, at Demokrater
ne ikke maatte fremstille andre Fane
bærere end dem, der vilde forsvare og
kjæmpe for Nationernes Liga.
Der blev stor Jubel hver Gang,
Woodrow Wilsons Navn nævntes*.
Washington den 9de April. Hev
værende republikanfle Ledere erklch
rer, at de antager med Glæde Udfor-'
dringen fra forhenværende Guvernør
James M. Cox of Ohio til at gjøre
Nationernes Liga til Kjernen i dette
Aars tzolitifle Kampagne.
Senator McCornuck af Illinois,
en af de „uforsonlige" Modstandere
af Ligaen, sagde, han imorgen i Se
natet Vilde svare paa Guvernør
Cox's'Tale.
Nul-Ktreiken.
(Slutning fra Iste Side.)
tage fot meget af den existerende Re
servebeholdning' paa 65,000,000
Tons. Herbert Hoover og andre
Embedsmænd'- i Washington giver
rtøie Agt paa Rapporter fra de Kul
felter, hvor Arbeidere fremdeles er i
Virksomhed, for at fastssaa, om den
ne ProduKion er tilstrækkeligt for
Landets Behov fm Dgg til Dag, blev
det oplyst i Unsted-MineWorkers
Hovedkvarter. Dersom denne For
syning er utilstrækkelig, vil Hardings
Administration flride ind, tror Streik
ledeme. Det vil komme til Asgjø
reise i faa Henseende inden ett Uge.
Washington den 8de April. Med
lemmer af Husets Arbeiderkomite
havde idag under Overveielse at an
mode Præsident Harding om at for
lange, at Landets Grubeeiere kom
mer til Washington for at konferere
med Arbeidernes Repræsentanter om
Afslutning af Kulstreiken. Komiteens
Medlemmer tror, at det er den ene*
steJDZaade, hvorpaa en Inferens
kan istandbringes, der vil hidføre en
snarlig Bilæggelse af Tvistett..
Mrsom nogen Henvendelse ffer til
Præsident Harding, bliver det ikke
fjtfr om en Uges Tid, siger Komiteens
Medlemmer. Foreløbig vil Komiteen
fortsætte med Forhør Haab om, at
der under Begivenhedernes Gang vil
opstaa noget, som kan bringe dem til
Kjernen as Streiksituationen. Flere
Komitemedlemmer mener desuden,, at
Husets Komite bør henvende sig-, til
Senator Borah og hans Ärbeiderko
mite i Senatet for at erholde dens
©tøtte, før Præsident Harding bevæ
ges til at skride ind.
Det er den almindelige Mening i
Kongressen, at dersom Harding for
langer en Konferens, vil Grubeeierne
ikke driste sig til at komme med no
get nyt Afflag.,
New Zork den 8de AprE Over
50,000 non-union Grubearbeidere
har sluttet flg til United Mitte Work
ers i deres land svide Streik, erklæ
rede Præsident John L. Lewis idag.
Antallet af Streikers 'jfgeS stadig.
Fra Fagforeningens Side feet er
Streiken meget vellykket, sagde han.
Santa Fe, N.' M., den 8de April.
Igaar Aftes blev Krigslov erklæret
i Gallup Kulgrubefelt af Guvernør
M: C. Mechem. Tropper fra Albu
querque og Santa Fe blev strax beor
dret til Kulfeltet. Guvernørens
Proklamation blev udstedt som Mlge
,af Opfordringer fra Sheriffen for
McKinley County.'
Washington den 8de Aprit Krigs
minister Weeks nægtede idag at ef
terkomme en Anmodning fra Guver
nør Mechem af New Mexico om føde
rale Tropper Forbindelse med
Streikoptøier der.
Indianapolis, 10de April. Gjett
oplivelse af 55rigMZenK Brændsels-
ftedsstillende.
Me» uheldigvis er mange norske og
bottfle Mødre aldrig blevet fuldAam-
dig. underrettet om den egentlige
Grund tik Opnaaelfen af disse ud
mærkede Resultater-.
Eagle Melk er ikke ct almindeligt
Melkpræparttt, som er blevet heldt
paa Kander. Tvertlmod er den ikke
bare Öar allerfineste øg reneste
friske, søde, rige Melk og tillavet
allerbedste raffinerede Sukker, tttes
deu er den allerbedste Kombination
af disse to vigtige Bestanddele, blån
det paa rette Maade, saa den er. et
Næringsmiddel for Smaabørn, som
er det Merbedste at give dem, nater
der ikke er tilstrcrkkeligt af Bwder
melkey eller denne ikke har fuld Næ
ringsværdi.,
Nordens Eagle Melk er viden
Mlbekrg tilberedt under de sundeste og
mest sanitære Forhold. Hvis De per
sonlig kunde undersøge de Meierier^
hvorfra Borden's Melk kommer
kunde se de prægtige, funde Kløv
kxude tale med Borden-Jnspektører-
8L"K
OF THE BOROEI*
gftlL BORPjjj
BgdS
G® E
s
^e"B555"én"C5mpaH
sMVLVORK.U^^:
administration for at føre Opsyn med
Priser og Fordeling af Kul -trøste
Vinter vil anste blive nødvendig,
hvis Kulgraverstreiken bliver langva
rig« blev det sagt i United Mine
Workers Hovedkvarter her idag. Kul
mangÄ er næsten viss, hvis Reserve
beholdningen svinder ittd til 30,000,=
OOQ Tons.
Charlestows, W. Vs., den 10de
April. En af ds- mest drastiske Rets
ordrer, som er bleven udstedt mod Ar
beiderne, blev idag udstedt her af F#
deraldommer McClintick. Den mid
lertidige Retsordre forbyde^ United
Mine Workers of America at gjøre
yderligere Forsøg paa at organisere
det Felt i West Virginia og det øst
lige Kentucky, hvor Arbeiderne ved
Kulgruberne ikke tilhørerlmgen Fag
forening, og paabyder, at Teltkolo
niett i Mingo County stal adsprede
sig.
Indianapolis den 10de April. Ju
stitsminister Daugherty dukkede idag
op i Centret for den landsvide Kul
streik. Der synes at være noget hem
meligt ved hans Mrinde. Til Repor
tere sagde han, at han kanske kunde
.have tioget at fortælle dem Kl. 4 i
Eftermiddag. Præsident John L.
Lewis af United Mine Workers sag
de, at han ikke havde Anelse om Ju
stitsministerens Wrinde.
Man tror, ai han agter at faa An
klagerne strøget mod 226 Kulgrubeei
ere og Fagforeningsembedsmænd
som i 1920 blev sat under Tiltale for
Fsrbindelsev
«t tet MM ig danske
Bibt, (iffiitat hwd
Elglc Mclk er
I stere Generationer har Tuffnder ak norske og danske Modre opfostret sine
Bsr» nted Bordens Eagle Äielk. De har gxort dette, fordi deres Beuuer
har anbefalet dem Eagke Melk og fordr
deu
NatwnÄ Bank Northwest«»
Navn •. .'
Adresse
at have forbrudt sig mod Sherman
loven. Mange Grubeeiere har nægtet
at indlade sig' i Lønskonferenser med
Arbeiderne paa Grund af disse An
klager mod dem for fælles Akkordé
ring.
Beardstown oversvømm^. Beards
town, III., den 8de April. Den Dæm
ning, ber har holdt Flommen i Jlli
noisfloden tilbage fra Byen, gav ef
ter idag sg en stor Strækning af
Byen indbefattende 250 Huse blev
oversvømmet. Indbyggerne havde
forladt Husene, før Dæmningen brast
og der er ikke meldt noget Tab af
Menneskeliv. Byens Myndigheder
undersøger imidlertid^ om nogen sav
nes. Telte blev staffet for midlerti
dig at give de husvilde Ly.
»ber
tic, som daglig undersøger Kjørene
og Meierierue —'for at se, at alting
er sundt og rent vilde De ikke be
høve nogen stærkere Anbefaling.
Hvis De fmtdc besøge de pletfrit rene
Anlæg, hvor Bordels Eagle Melk
tilberedes, vilde De blive mere end
tilfreds. Og hvis Te saa personlig
kunde besøge Laboratorierne^ hvor
hver Portion af Borden's Eagle
Melk omhyggelig prøves af videuffa
Beliit nddanuede Mænd, som er kemi
ste Fagmænd, vilde Te se, hvordan
hver Portion af Borden's Eagle
Melk paa Forhaand gjøres sikker,
saa Deres Barn bare saar det fineste
og bedste.
Dette er nogle af Grundene til,
at Mødre ikke experimenterer, naar
de giver sine Børn Borden's Eagle
Mekk. De giver dem ikke noget nyt,
font kanske og kanske ikke er godt for
dem. De følger Exemplet til norske
og danske Mødre her i Landet og
sikrer sine Børn det sikreste og fineste
af alle Næringsmidler næstester
Modermekkm.
*texe$ Handlende kan skaffe Dem Borden*s
Eagle Melk —map Dem Billedet paa
Kande»» og modtag ikke noget andet.
Kupon
Mærk,, hvilket Læsestof Te ønsker
Ernærings- Barne- Opskrifts
Anvisninger bog bog
... Norff-Tauff
CHRISTIANIA. Etableret 1857.
Opbetalt Kapital og Reservefonds Kr. 73,000,000
Filial i Arendal.
„Trotuingholm" atter i Fart. Dett
Atnertkalrnjes Damper
„Drottningholm", der siden Decem
ber har været oplagt ved Gøtaværket
i Gøteborg for at saa Fyresystemet
forandret fra Kul til Olje amt for at
gjennemgaa omfattende Udbedring,
er nu snart færdig til Tjeneste igjen
og ventes at gjenoptage sine Ture
mellem Gøteborg og New Mrk i
Midten af Mai..
Der opnaaes. flere frenttrædertde
Fordele ved Fyring med Olje isteden
for Kul. Den vigtigste er, at Dam
perens Hastighed bliver større og. sta
dig Fart uden Vanffelighed katt bibe
holdes, saa. at Reisen mellem Mew
Fork og Gøteborg kan tilbagelægges
pact ni Døgn.
DEN NORSKE CREDITBANK
Modtager Indskud til høieste Rente.
Pa« S Macmeders Opsigelse godtgjøres for Tiden 5- Procent
Paa 3 Ma«neders Opsigelse godtgøres for Tide« åtø Procent
Kontrabog vil ester Deres eget ^nfie blive tilsendt Dem eller opbevaret
onrkftmngsfut hos oS. Paa Grund of den nuværende gunstige^ ihtcg er
Pengeforsendelser til Norge særdeles lønnende. Vi bistaar ogsaa gjerne med
Anskaffelse af norfle Stats-Kommuneobligationer, etc.
Alle andre Bankforretninger udføres hurtigst og billigst.
Penge kan sendes til os gjennem The Capital NMonal St. Pauk,
The Peoples State Bank, Detroit, eller
BIRGER OSLAND & CO.,
(FORENINGSBANKEN)
CHRISTIANIA BERGEN
Aktiekapttal og Reservefond, Kr. 112,000,000.00.
MSht den gunstige 5turssituatiou for Remisser til Norge
Dollar» kan indbetales for vor Regning til de oven
navnte Bynker, eg vil Hive, afvegnet uf oS til Di
sens bedste KurS, saasnart bi har faaet Meddelelse
om Indbetalingen. Man kan ogsaa i disse Banker
tjøbe Krone-Checks og sende til ø&.
Modtoger Jndflud som for Tiden forrentes med:
4% ^»Ct. pr. Aar paa Sparevankdilkaar
5 pCt. pr. Aar paa 6 Mdrs. Opsigelse
Efter Sammenslutning med A S Nors? Investment
er vi Istand til at flasse alle ønskelige Oplysninger,
statistiske og andre, angaaende ethvert Papir «»teret
paa de skandinaviske Børser.

Mr. Fordney erklærede, at han al
drig vilde gaa med paa, at Kongres
sen alournerede, inden Tarif-Billen
er vedtaget.
MtNneapoM: First
National Bank.
Chicagck! State Bank of Chicago Notional Bank ef
the viepudke.
New Sort: National City Bank New V«k Trust
Co. Brow» Brother» & Co. Irving Nation«
Bank Guaranty Trust Co. National Bank, of
Commerce. ..
Seattle: Texter, Horton National Bank.
har vU sig at were hyU M-
THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avenue
New York
IIS So. Dearborn St., CHICAGO, ILLS.

xml | txt