OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 13, 1922, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-04-13/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

UWMM. *V
'^oj
1
Bygdelsgene.
vfrc
Stævner berammet. Valdres
Wamband i Minneapolis og Mnge
rikes-Laget i Eau Claire.
Eogna-Laget vil samles i Albert Lea.
Nordvestre Telelag i TMistiw,
North Dakota.
Valdres Samblmb.
Valdres-Samband bil holde sit dår
lige Møde Fredag den 16de Juni i
Citizens Club Lokaler, 2010 Minne
haha Ave., Minneapolis. Ved Stæv
net vil mange vigtige Sager blive Be*
handlet, blandt andet Sambandets
Norgesfærd Sommeren 1923. Me
Herreder i Valdres arbeider sammen,
i Komiteer til Forberedelse til Festen,
som skal holdes i Valdres Sommeren
1923. Dersom nogen Valdrisser har
tænkt paa at reise hjem i Sommer,
saa udsæt med Reisen til næste (Som
mer og slaa Følge med Sambandet,
alle vil have mest Hygge of at komme
hjem i et stort Følge og blive mod
taget i Kristiania as Valdrisser, som
bliver sendt did fra Valdres til at
modtage de hjemkommende Amerika
.Valdrisser.
I Valdres holder man paa at for
berede en Bog, som skal udgives ved
Festen. Bidragsydere blandt Vald
ris Amerikanere er følgende:
Dr. I. S. Johnson vil skrive om
udflyttede Valdrisser og om Nybyg
gerlivet, Juel Tieserud om frem
iti! te Valdrisser i Amerika og A. A.
"Beblen om Valdris Sambands Histo
rie. Bidragsyderne i Norge vil bli
ve: Professor Brøgger, Professor
Tuss, Kandidat Storruste, Halvar
Berg, O. K. Ødegaard, Mikkjel Føn
hus, Olaus Jslandsmoen, Sogne
præst Hauge og Kirkesanger Thors
rud.
Valdres skal altsaa Sommeren
1923 feire 900-Aars Jubilæet siden
Hellig Olaf indførte Kristendommen
i Valdres. Hellig Olafs Færd igjen
nem Valdres i Aaret 1023, var ikke
saa dramatisk som den gjennem Gud
brandsdalen, men gik stillere for sig.
Heller ikke var der noget Billede of
Gliden Thor, som Kolbein Sterling
fiutbeJTaa i Knas med den svære
Klubben sin. Snorre Sturlarson for
tel (v saaledes om Færden: „Olas
for paaGjæstning over Hordaland om
Vaoreit og derefter for han op paa
Voss, thi han spurgte, at Folket der.
,itu- lidet kristne. Han holdt Thing
"fned Bønderne der, som heder Van
gen (Vossevangen) did kom Bøn
derne i Mængde og med suld Væb
ning, Kongen bød dem tage ved Kri
stendommen, men Bønderne bød
Kamp imod, og det font saa langt, at
begge fylkede sine Mænd. Da blev
det saa med Bønderne, at Rædsel for
dem i Bringen, og ingen vilde staa
fremmest Enden derpaa blev det,
font lønner sig bedst, at de gik Kon
gen tilhaande og tog Kristendommen.
^Olaf skiltes ikke fra dem, førend
de var bleven fuldkristne der. Der
paa for Olaf ud til Ostrefjord, (ett
Arnt af Fjorden om den store 0
Oster), kom der til sine Skibe og sor
saa nord til Sogn og tog der Gjæst-,
ning om Sommeren. Men da et
blev Høst, for han ind i Fjorden og
-M' derfra op paa Valdres der var
ftrud hedensk. Olaf for saa raskt som.
ntuligt op til Vandet der kom hatt
uventet af Bønderne og tog deres
Skibe han gik ud pact dem selv med
hele siit Flok. Siden skar han Thing
bud, og Th inget blev fat nær Vandet,
at Olaf havde Magt over alle Ski
bene, om han skulde trænge til dem.
Bønderne føgte til Thittget i stor
Mængde og fuldt væbnede. Olas bød
dem Kristendommen, men Bønderne
raabte imod ham og bad ham tie de
gjorde strax stort Gny og Vaaben
brag. Men da Olaf saa, at de ikke
Vilde lytte til det, han lærte dem, og
tillige at de ikke kunde staa sig imod
dem, da vendte han sin Tale om og
spurgte dem, om det paa Thinget bar
de Mænd, som habde flige Sager
imod hberandre, at de vilde, han skul
d? forlige, dem. Det fandtes snart i
Bøndernes Ord, at mange bar der
nsurligte sig imellem, font da havde
løbet sammen for at tale imod Kri
stendommen. Men saasnart de tog
paa- at fjære sine vanskelige Sager,
skaffede hver as'dem sig Følge for at
føre fin Sag frem dermed gik hele
Dagen, og beb .Kvelden blev Thinget
hævet.
.Saasnart Bønderne liabde spurgt,
fit Olaf havde faret over Valdres og
var kommet i Bygden habde de ladet
Hærprl fare om og ftæbnet alle
Mænd sammen. Med den Hoer for
£e imod Kvngen, men videnom var
W da ganffe øde i Bygdey. Bøn-
ISR^.3
derne holdt Samlingen oppe, efteråt
Thinget bar hævet Het sik Kongen
at vide. Da han kont paa sine Skibe,
löd han om Natten ro tvers over
Vandet der lod han sine Mcend gaa
op i Bygden, lod der brænde og rane.
Dagen efter roede fra Næs til Næs,
flg'Kongen löd brænde Dygden over
alt. Men da de Bønder, som var i
Samlingen, saa Nø og Lue bed sine
Gaarde, da bleb, de løse Flokken
hver stæbnede da bort og søgte hjem
ad, om han kunde sinde sine Husfolk.
Mett saasnart det kom Brud i Hæren
for den ene effer den anden, indtil alt
løstes op i fntaa Flokke. Men Kon
gen roede otier Vandet og brændte
da paa begge Lande. Da kom Bøn
derne til ham og bad ont Miskund,
tilbød ham at gaa tilhaande. Han
gav Grid til hber Mand, som kom til
ham og krævede det, og Iigefaa jtil
deres Gods. Talte da ingen imod
Kristendommen Kongen lod da Fol
ket døbe og tog Gidsler as Bønderne.
'Kongen dvælede der længe ont Hø
sten, lod drage Skibene otier Eid
mellem Vandelte og for lidet ont i
Landet op fra Vandene, thi han
troede ^Bønderne ilde han lod der
bygge Kirker og vie dent og fatte
Præster. Men da Kongen ventede,
at det ffulde fryse, søgte han op paa
Land og kom da frøn paa Toten.
Siden for Kong Olaf nord gjen
nem Dalen lige til Fjeldet (Dovre
fjeld) og stansede ikke, førend han
kom til Trondhjent og helt til Nida
ros der gjorde han rede til Vinter
ophold og sad der om Vinteren. Det
var Kongedømmes 0de Vinter."
Det siges, at det Vandet, hatt kom
til, var Vangsinjøsen, Eidet, som han
lod fine Skibe drage over, bliver da
Strækningen mellem Hemsingfjorden
og Røvangsfjorden. Og paa Vennis,
hvor han holdt Thing med Bønderne.
Den Norsk Lutherske Kirke i Ame
rika skal, som tidligere bekjmdtgjort,
afholde et extra Fællesmøde i Min
r.capolis (Auditorium) sra den 15de
til 21de Juni. Valdres Samlags
Uarsmøde^al holdes den 16de Ju
ni det vil derfor blive Anledning for
de, font kommer til Sambandets
Aarsntøde, at være tilstede ved den
lutherske Kirkes Fællesmøde, og de
som har tænkt sig til Fællesmødet at
være med ved Stævnet.
A. A. Hall, ..
Sekretcxr.
Ringerikes-Laget.
Thorsdag og Fredag den 1ste yg
2den Juni d. A. vil Ringerikes-Laget
holde sit Stævne i Eau Claire, Wis.
Låget har før havt sine Stævner i
Minnesota og North Dakota nu har
Bestyrelsen bestemt Mødet i 'Eau
Claire, sorat vort Bygdefolk, som bor
i Wisconsin, Illinois og Michigan
kan saa kortere Reise til Stævnet.
Det vilde være meget ønskeligt, om
alle, font har en Smule Interesse
for bort Bygdelag, vilde møde frem
i Eau Claire den 1ste og 2den Ju
ni, da det er flere vigtige Sager, font
bør.drøftes paa dette Møde. Nog»
le af disse Sager blev talt om paa
Mødet ifjor, men udsat, og ^tt ny er
kommen til, nemlig om det skal fort
sættes med,^Sagaskrivtlingen". Det
er med Ringerikes-Laget som de fleste
andre Lag, at Peitgene er saa stutte.
Medlemmerne er ligesom saa glem
somme endel af dem vel.at mærke.
De husker ikke paa den lille aarlige
Kontingent af $1.25, og saa tnaa det
sluttes med at skrive flere Bøger om
vor Udvandring, fordi Medlemmerne
forsømmer at sende Mynten.. Men
saa maa vi til mange andres "Nos
sige, at de har været rigtig slinke og
punktlige til at betale op, ja mere end
man kunde vente, idet enkelte har be
talt op til 10 Dollars. Disse trofaste
Bidragsydere er det, som opholder
Laget, og hjulpet til, saa vi fan mø
des i Eau Claire gjældfrie idet Tryk
ning og Indbinding af sidste Bog er
betalt. Men for Fremtiden fan vi
ikke vente, at nogle faa vil støtte La
get, som de hidtil har gjort.
Nu tror jeg ikke det er as Uvilje
eller trangt ortt Penge, som gjør, at
de forsømmer at sende ind det lille
Bidrag til Laget. Nei, mén de glem
mer det, og om det en og anden
Gang erindres, saa er den lille Sum
saa ubetydelig at detgiør ikke større
bil eller fra "i Kassen. Ja det^kan
være sandt for den enkelte, men man
ge Bække srnaa gjør en stor Aa, og
vilde gjøre vor Udvandringshistorie
saa fyldig og. stor som. Valdresen,
Hallingerne og 'Telemarkene...har
den.
Ja detteÄn for cit minde vore
ærede Medlemmer af Ringerikes.-La
get om, at bi gjerne ønskede, de vilde
st!nde jttb sitte Aarskontingenter til
Sekretæren E?ik Fohnsrud, Wbert
Lea, Minn. v
Nu er det flet ikke ment, at du skal
eller maa betale. Frivillig har de
skrevet sig ind i Laget og .frivillig
yder de sine Bidrag men det vilde
være meget opmuntrende for de, som
stræver med Lagets Opretholdelse, at
alle vilde yde fin Skjærv. Dog er
det kanfle godt for noget at Bygdela
genes Pengekasser er tomme, som
man siger om Præstepungen. Det
er da ingen Fristelse for. Røverne, og
heller ingen Fristelse for Kassereren
at rømme afsted med Kassen. Hal
linglagets Kasserer oplyser i „Hal
lingen", at Hallinglaget har tilgode
af Lagets Medlemmer 2,023 Dollars.
Hvis denne store Sum laa i Kassen,
kunde det nok bære fristende for
Bankrøvere.
Se
iSogna-Laget.
Er du Sogning, faa maa du huske
paa, at Sogna-Laget iaar skal holde
Møde i Albert Lea, Minnesota.
Laget font ligesom til Verden her,
og da mange Medlemmer har bedt
ont, at bi møder i Albert Lea igjen,
saa har Styret bestemt benne By som
Mødeplads for' 1922, 14be og Itj&é
Juni..
Jeg vil ikke strive nogett lang Årti
fel ont vort Møde. Alle Sogninger
ved, at vore Møder er af de bedste,
vore Programmer og Fester bliver
bedre til hvert Aar, og bi er. saaledes
ikke bange for at indbyde alle Sog
ninger.
Albert Lea ér 'et meget centralt
Sted med hen imod 30 Jernbanetog
til og fra Byen om Dagen samt de
bedste Automobilbeie i sydlige Min
nesota, saa det er ikke farligt at kom
me frem.. Dertil ligger Byen midt
i,et Sogn^-Settlement og lige ved
Byen ligger. Sognefjorden, faa bu
kan faa „lauga beg i att", om du vil.
Ja, gode Sogninger kom thu
dette Møde. Gjør Planerne flig, at
de katt komme „til Laget" iaar og
snak med dine Sogna-Naboer og
faa dem med ogftta. Settere vil jeg
give mere Forflåring om Program
met og mere Oplysninger ont Mø
bet.
Bedste Hilsen til alle Sognin^ar.
E. R. Hopperstad,
*,••••. •. Formånd.
,.... ...
TeleLagSt i MlltÄön.
Det Nordvestlige Telelag holder sit
Stævne dette Aar i Præsidentens
Hjemby, Williston, N. Dak., Man
dag den 26de, Tirsdag dett 27de og
Onsdag 'den 28de Juni. Ikke noget
formelt Program, for Telerite i den
nordvestlige Del af North Dakota og
Omegn har for meget godt at byde
paa samt er det allerede faa arran
geret, at de gemytlige og elskværdige
Musikere Mr. og Mrs, Thorstein
Skärning vil underholde ved Stæbnet
og mange andre.
Nit siden G. N. Banen giber Ex
kursion „Rates for Landfeekers" af
kun en Vei, og $2, hvorfor ikke kom
me ud for at fe paa Land? At kjøbr
lidt af bort frugtbare Land bilde væ
re forstandigt, men de. kan vel sor
glemme Checkbogen hjemme, for det
tager futt to eller tre Dollars at tage
ind alle „Side Shows" paa Tele
stævnet. Styret byder eder alle paa
det venligste velkommen. Kom som
de er, for da er bort norske Folk i fit
bedste bg de bedste. Paa dette Stæv
ne bil Ungdommen bære bore Gjcv
ster og hber Aften faa speciel Under
holdning, for baade gamle og unge,
men især Ungdommen bil finde For
ttøielfe.
Saa kom unge og gamle helst
Ungdommen, ellers vil bort og alle
Lag dø.Det tager baade unge og gam
le tilsammen. Du Søn eller Datter,
tag din Far og Mor med eller du Far
eller Mor, tag dine Sønner og Døtre
med for tre Dage af sund og lærerig
Fornøielse. Vær belkommen.for alle
tre Dagene, den 26
de, 27de og 28de
Juni i Williston. Kom beredt til at
bære Laget behjælpelig for vor fæl
les Del det kan bære enJlitett For
tælling fra din Hjembygd eller lig
nende. Lange Taler holdes ikke, for
bi har faa mange at høre fra. Til
skriv deres Vomer .og kom itide-i Flok
og Følge. 1 ..
A. O.
^M Varn hvert niende Minut. New
Zlork, 6te April. Hvert niende Minut
kommer-en ny Borger til Verden i
New Aork ifølge Opgaver offentlig
gjortaher idag. I Jndlcegningsho
fpitalet, ett af Byens mange Fødsels^
stiftelser, blev der sødt 5,056 Børn
ifjor. Speciel Undersøgelse viste, at
bare 9 Procent af Byens Børn fødes
i dette Hospital hvert Aar.
iaiBi
SsK ?ssS
Hvis Mr. Oberhoffer, Symfonior
kestrets Dirigent jennem 19 Aar og
en af de vigtigste Faktorer qt brin
ge Minneapolis paa det musikalske
Kart, nogensinde har næret Tvil ont
sin Popularitet, da maatte Pspulær
foncerten Søndag Efterm. Paa Au
ditorium til Overflod have vist ham
det grundløse i en faadan Tanke.
Koncerten blev en Begivenhed af
de sjeldne, en straalende skjøn Afslut
ning paa Orkestersæsonen og et Far
vel, der sMede Mr. Oberhoffers emi
nente Evner om Orkesterleder i den
klareste Belysning og stkferlig bragte
Publikum til at føle dobbelt levende
det Tab, Byen lider i ham. Det ud
søgte Program,, hvis Hovednumre hø
rer. til Orkestrets Glansnumre og i en
særegen Grad passede for Anlednin
gen, blev indledet med Mozarts skjøn
ne, enkle Serenade for Strygeorke
ster, komponeret medens Tonedigte
ren stod paa Høiden af sin' Skaber
magt og opfattet om en Pause i
Travlheden, den modne Mands Til
bageblik til Ungdommens sollyse
Dage.
Et Tilbageblik paa Livet, en For
dybelse i Mindernes Hær, -er-ogfaa
Tfchaikowskys fjerde Symfoni i F
Moll, men uendelig rigere og mere
sammensat, dybere følt og udtrykt^
Et Tonedigt om Livet i dets bejlende
Farvespil, dets Sorger og Glæder,
.ag Skjæbnens ubønhørlige Indgri
ben, delvis fortonet i Erindringens
magiske Land, gjenoplevet i Minder
nes, Stemningernes vemodi.g-ffjønne
fantastiske Leg.
Dagens- Program sluttedes med
Kauns triumferende Festntarfch En
dende i „The Star/ Spangled Ban
ner", som Publikum og Orkester stein
te i under Reisning
2e Begeistringens Bølger,'1 Ler
Gang paa Gang var gaaet over Sa
len under. Koncerten og havde bragt
Publikum tit. at reise sig i Hyldest til
den afholdte Dirigent, kulminere
de i stormende endeløse Ovationer es
ter dette sidste Numer. Baade Diri
gent, Orkester og publikum var-fan
lig grebet.
Skulde Mr. Oberhoffer mod For
modning ikke. vende tilbage til Min
neapolis og hvem ønsker ham ikke
tilbage? -r- vil denne Koncert staa
som en sfjøn Epilog paa hans musi
kalske Virke her, en straalende Af
slutning paa den Krans af skjønne
Minder, han efterlader sig.
Dagens Solister var Henry I. Wil
Itänts, Orkestrets mangeemrige dyg
tige Harpenist, og William Keller, en
af Orkestrets fremragende Violinister.
De gav ett brilliant Udførelse af
Saint-Saens skjønne, melodiøse og
vanskelige Fantaste Op. 124 og fvit
terede for det hjertelige Bifald med
et om mulig endnu bedre udført Ex
tremtimer.
4$:
Om nordisk Musik og nordiske Mu
sikere i Tyskland skriver Dr. Max Un
ger til „Morgenposten" sra Leipzig i
Marts:...
Den ubmærfebe Klaverspiller Bir
ger Hammer flog fornylig med en
Koncert i bet nye Raadhus Koncert
sal i Leipzig til Lyd for sit Hjemlands
lødigste Musik.' Foruden den ogfaa
i Tyskland almindelig kjendte Griegs
Ballade med Variationer over en
norsk Melodi« Op. 24, var alle Vær
ker han spillede Nyheder for Leipzig
Koncertetuder af Edmund Neu
pert, Agathe Backer Grøndahl, en
laplandsk Suite df Monrad Johanfen.
og ellers Stykker af Halfdan Cleve
og Christian. Sinding deriblandt
dennes utrykte,,Meimette.de la gran
de Dame".
Birger Hammer vandt sig ved sin
UÄkning as disse Musikstykker over
ordentlig mange Venner ved sit raf
tige, naturlige Temperameitfc og sit
tigt nuancerede Spil.
I „Städtliches Kaushauss's Kon
certsal gab Kjøbenhabver Strygekvar
tetten (Gunnar Brenning, Gerhard
Rafn, Ella Faber og Paulus Bache)
for første Gang ett Koncert i Leipzig
og fremførte ved Siben af Kvartetten
af Beethoven (G-Dur 18^H) og 93b
robin (D-Dur) som Nyheb Carl Niel
sens Kvartet i Es-Dur et vakkert
formet Værk, som i bedste-Betydning
er .moberne og som aldrigWeifer ind
Paa det hæslige: Samspillet var
godt, og dette fortræffelige Ensemble
bør ogfaa herømmes for fit itbpræge
be nordiske Gemyt. .•
I Drcsben gav. Dirigenten Ļr
Mann ett nordisk Symfonikoncert
med Dresdens filharmoniske Orkester.
Sjelden har vel en-Dirigent saaet en
mere begeistret og hjertelig følt Hyl-'^^ ben sikre og glansfulde Gjengi
velse af Berwalds Ouverture
dest end den, der blev Mr. Oberhof
fer tildel før, under og efter Kon
certen en Flom af Hyldest og Be
geistring for Kunstneren og Menne
sket Oberhoffer og hans Livsvirke
bragt til en Klimax ved den pragtful
de Udførelse af Dagens Program.
Sjelden har der ogfaa været flig-Til?
strømning til nogen Konc'ert som til
denne Sæsonens sidste og desværre
kanske den sidste, hvor matt vil faa
fe Mr. Oberhoffers kjendte, ranke
Skikkelse paa Podiet. Fuldt Hus
mange kom ikke ind.
Estrella di Soria og den farvemæt
tede og stemningsfulde Symfoni i G
Mall. af Sibelius gab han et Bevis
for sin ttbprægebe Begavelse som
Orkesterdirigent. Olaf Wilbergh vi
fte ved sin glimrende Fremførelse af
Griegs Klaverfoncert sin funftneri
ffe Opfatning. Den fraftige Steil
hed som er det norffe Fölfelynnes
Kjerne og som fremtræder faa ud
præget i denne Musik, havde vistnok
ingen tysk Klaverspiller kunnet tolke
flig som Wilbergh. Tilhørerne spa
rede ik(e.pfta sit Bifalb ligeoverfor
Dirigéttt og Pianist.
Endelig kan nævnes at Johannes
Haarklou, som i etpar Maaneder har
boet i Leipzig, den 23de Marts vil
give en Kompositionsfoncert (Kam
mermusik) som imødesees med
Interesse.
Jet Privatbrev til en danff Sang
lærer meddeler Arthur Nikischs Enke!
følgende om sin Mands Død:
Niftsch var om bekjendt angrebet
af Spanstesygen og blev, alt som Da
gett gik, mere og mere svag, laa gan
ffe-stille hen uden at tale til nogen.
Saa bad han pludselig om, at Flyglet
maatte blive flyttet ind i Sygevæ
relfet, og sagde til sin tyveaarige
Søn Mitja: „Spil for mig spil
noget af Tschatkowfly." Sønnen
gjorde, font Faderen bad, men da han
havde spillet et Kvarters Tid for ham
og gik hen til hans Seng, fandt han
ham liggende ganske stille: Nikisch
var død, sovet ind i Døden til Toner
ne af den Musik, font var hele hans
Lib.
-. A
Girls' Glee Club af Vor Frelsers
Kirke gab sorr. Onsdag Aften under
Ledede af Miss Amy E. Molstad en
vellykket og godt besøgt Koncert i Kir
ken paa Chicago Ave. og 24. St.Klub
ben er godt Vidnesbyrd om, hvor gode
Sangkræfter dér er inden vore norske
Menigheders Ungdom, og hvilke'ud
mærkede Kor der fan dannes af dem
af en dygtig ag interesseret Korleder,
der ikke alene formaar at bibringe
den rent sanglige Teknik, men ogfaa
at begeistre og inspirere til at yde det
bedste i Ubsørelse og Tolkning.
Den 15be Marts gab Cally Mon
rab en Sangaften i Unibersitetsaula
en i Kristiania. „Ingen sorstaar som
henbe" siger Trygve Torjusfen i
„Verbens Gang" „at gjøre en
Sang, en Romance, levettbe. Det er
længe siben vi hørte en faa personlig
følt Kunst fra Koncertpobiet fom i
Cally Monrabs bebfte Numere: f. Ex.
i ben ^enrivenbe ,,Gärtner'r af Hugo
Wolf, „Begegnung" af samme Kom
ponist, „Lille Ven" og „Digter" af
Bull-Alnæs."'
Ebtoarb Bok opftillede for ikke læn
ge siden en Pris af $10,000 samt ett
Guldmedalje, fom hvert 9fhr skulde
skjænkes ben Perfon, fom har bæret
Byen Philadelphia til størst Tjeneste.
For det forløbne Aar er denne Pris
bleven fkjænket Dr. Leopolb Stokow
ski, Dirigent for Philabelphta Sym
fetnorkester. Dr. Stokowski, blev bet
sagt, har gjort Orkestret til et virf
ningssuldt Mtbbel til Massernes mu
sifalsfe Opbragelse.
„Morgenblabet" mebbeler, at bett
norffe Tenprsanger Karl Aagaarb
Øftvig har for fommenbe Sæson' faa
ét Tilbub fra Metropolitan-Operaen
i New Dorf. Han har nylig paa den
store Opera i Barcelona feiret Tri
umfer med Gjæstespil. Alle Billet
ter til' samtlige Aftener, han -op
traabte, blev revet bort til dobbelte
Priser.
v
Hf
Boris Schwarz, et-nyt Vidunder
barn, Søn til en bekjendt tysk Pia
nist Josér Schwarz, gjorde nylig
megen Lykke som Violinist ved Kon
certer i Kristiania.
Heldige kvindelige Politikere. Ca
dillac, Michi, 6te April. Fuldstæn
dige Opgaver fra Valget Mandag vt
scr, at 6 af 14 fvindelige Kandidater
blev valgt til Township-Embeder. En
Kvinde havde ingen Konfurrent og fi
re var Kandidater mod andre Kvin
der.
'fr.
Kønmr uf Norge.
•Der har i den fettere Tid bæret dre
bet et meget ihærdigt Organisations
arbejde inden S/nner af Norge.. Næ
sten iffe en Uge gaar hett, uden at
Ordenen forstærkes med en ny Loge.
Den 21de Marts gjorde Ordenen
sit officielle Indtog i Iowas Hoved
stad. Efter forberedende Arbeide ud
føtt af Theo.Nestøolb, der før tilhørte
Wergeland Loge i LaCrosse, oprettede
Asst. Hobedsefretcer Mons Hauge
til j~SogerAIel (opkaldt efter Mathemati
keren Nils Henrik Abel) No, 226 i
Des Moines. Logen begyndte med
39 Medlemmer, og den fyrste Besty
relse bestaar af: Dommer, L. A. An
derson (den bekjendte Assurance
aktuar, tidligere bosat i Madison,
Wis.) Præsident, Theo. O. Nes
wold Vicepræsident, Anton Hille
stad Regent, Ingvald Kleven Læ
ge, Dr. D. I. Momset Sekretær,
Emery A. Lenning Finanssekretær,
R. I. Fretty Kasserer, P. G. Hod
ne Asst. Sekr., Leif Myklebust
Marshal, Sigvald Olson Asst. Mar.,
Ingvald E. Gunderson Indre Vagt,
Oline E. Buran Mre Vagt, Beile
Quam Tillidsmænd, H. C. Hansen,
Hans O. Hjetland og. Hans Hille
stad.
Gustav Schilbred, Vicepræsident-
stor .sor Distrikt No. 1 og Ordenens Or
ganisator, stiftede den 30te Marts i
Rothsay, Minn., Loge No. 227. Em
bedsmænd er: Præsident, K. K. Pe
ter son Vicepræsident, O. P. Paul
son Dommer, O. A. Olstad Sekre
tær, O. N. Brevig Finanssekretær,
Albert Amundson Kasserer, Chas.
Knudtson Marshal, Geo. Lee Re
gent, R. Gotaas Indre Vagt, John
Korsgaarden Zldre Vagt,'Ed. Bjel
land Tillidsmænd, O. H. Lunde,
Jens Martinfon og Martin Marking
Læge, I. C. Serkland.
^Haabet Loge No. 228 blev stiftet
den 3die April i Carlisle, Minn., af
Gustab Schilbred. De første Em
bedsmænd er: Dommer, Henry Hal
dorson Præsident, Hans Ronnevik
Vicepræsident, H. M. Eide Sekretær,
Edw. Fjestad Asst. Sekr., Bert
Amundson Kasserer, Carl Fosse
Regent, -Theodore Fjestad Marshal,
Carl A. Sethren Asst. Mar., Daniel
Fjoldalen Finanssekretær, Peter
Sethre Indre Vagt, Otto. R. Haug
Adre Vagt, Martin Ugstad Tillids
mcend, Gustav Eide, Carl M. Eide
og Otto Evjen.
Sønner af Norges Hovedlogemøde
er nu fastsat for Fredag og Lørdag
den 21de og 22de Juli i Grand
Forks, N. Dak. De forffjellige Di
strifter vil holde sine Møder fort sør.
Første Distrift vil holde sit Møde den
19de og 20de Jult i Croofston,
Minn.
Ved HoveddirektioNens Møde for
leden blev det besluttet at anbefale
til Hovedlogen nogle Forandringr
Ordenens Love, deriblandt at Höved
lægen bliver valgt af Hoveddirektio-'
nen istedenfor af Hovedlogemødet, og
at Distriktspræsidenterne bliver raad
giv'cktde Medlemmer af Hoveddiref
tionen.
En Resolution blev vedlaget as Ho
ve^direftivnen i Anledning af Oberst
Henrif Angells Død. Obersten var
ZEresmedlem as Sønner as Norge,
Han blev optaget i Nidaros Loge No,
1 under sit Ophold her for 13 Aar
A«mndsen flyver til Seattle. New
Dorf- den 9de April. Kaptein Roald
Amundsen reiser imorgeit til Seattle
i det Metal-Monoplan, som hatt vil
medtage Paa sin Polfærd. I Seattle
vil han træffe de endelige -Forbere
'delser for Expeditionen, der gaar
nordover i Juni.
Paa Flyveturen vestover vil KaPt.
Amundsen blive ledsaget af Løitnant
Oscar Omdal, Flyver oglNedlem af
Polarexpeditionen, R. Lewis, civil
Flyver, og MefaNifer Emeft Ruhl.
Mr. Lewis vil instruere Mr. Omdal
i at haandtere Masftnen. Turen til
Kysten ventes tilbagelagt med ca. 30
Timers faktisk Flyvetid, men Kapt.
Amundsen agter at stanse i Byer un
derveis ett to-tre Dage. Ifølge den
planlagte Rute vil Turen gaa over
Cleveland, Chicago, Omaha, Cheyen
ne, Salt Lake City. og Reno til Sac
ramento og derfra nordover langs
Kysten til Seattle.
Opsigtsvækkende Anklage om Kor
ruption. Washington, 6te April.
Det amerikanske Farmbureauforbund
offentliggjorde idag Dokumenter in
deholbenbe ben sensationelle Anfla
ge, at Alabama Farmbureauforbunb
praftiff var blevet bubt en Bestikkelse
af $2,500,000, hvis bet vilbe føge at
erholbe fra Regjeringen Letr^of
SKusclc Shoals Nitratanlæg No. 2
og saalebes forpurre Henry Forbs
Bestræbelser for at leie hele Projeftet.
MM
MM
•wfr#
Dommer Day frikjmdt af Ligsyns
jnrhen. Oklahoma City, 8be April
Dommer Jean P. Day, Millionær og
mægtig Politiker i Oflahoma, blev
iasten af Ligsyns juryen frifjenbt i
Forbinbelfe meb Drabet paa Oberst
løjtnant Paul Warb Becf, ameri
kansk Flyveofficer. Oberstløjtnanten,
ber var en Ven af Familien, blev.
bræbt, lige efteråt Dommer Day var
fommen hjem. og havde fundet ham
ifcerd meb at øve Volb mob hans Hu
ftru. „.Day sagde, at han ikke havbe
ment at bræbe Beck han vilbe bare
lage ham ub af Huset, og ben Pistol,
han vilbe jfræmme meb, gif -af ved
en Ulykkeshændelse.
Løitnant Paul Warb Beck, ben
dræbte Aviatikers Bøn, var tilstede
ved Forhyret. Han paastod, at hele
Sammenhængen iöe var fremkom
men endnu.
Oklahoma City, Okla., den 9de
April. Den sidste Wresbevisning
blev idag vist Oberstløitnant Paul
Ward Beck, da Officerer af Armeens
Flyvevæsen fra fire Aeroplaner høit
oppe i Luften strøvde Roser ned Paa
det Tog, som førte den afholdte Fly
veofficers Lig til Arlington National
Cemetery for at begraves.
De siamesiske Tvillingers Formue.
Chicago, 6te April. De første Over
flag over den af de czecho-flovakiffe
Tvillinger Rosa og Jofefa Blasek ef
terladte Formue, $200,000, viste sig
feilagtig. Formuen er nu dalet ned
til $8,000 i amerikanske Penge og en
Farm af tvilsom Værdi i Czecho-Slo
vakiet. De pleiede at tjene netto ca.
$12,000 om Aaret, faa bet er en
Gaabe, hvab. ber er blevet af Resten
af beres Penge.
Chicagos Sporveistaxt reduceret.
Chicago ben 8be April. Ester en
lang Strib over Chicagos 8c Spor
veistaxt for Illinois Handelskommis
sion har Kommissionen idag Besluttet
at nedsætte Taxten til 6c fra 1ste Mai.
Der bliver ingen Extrabetaling for
Overgang.
Eczema soraarsagede
store Smerter i aarevis
»Jeg har lidt umaadelige Smerter af Eczema
paa mit Ben og andre Dele as mit Legeme
flere Star, og fil tun midlertidig Lindring af
andre Præparationer. Det er blot en Maaned
siden at jeg begyndte at bruge Peterson's jDtnt«
ment, og nu er der if!e Spor af Eczema ellet
ftløe. De lan henvise til mig."—Geo. C. Tal«
bot. 27 Penfield Street. Buffalo/ Sl. g).
„Jeg har et Hundrede Vidnesbyrd." siger
Peterson af Bussola, „ligesaa taknennnelige 03
ærlige som dette. For mange Aar siden, da
jeg s^rst begyndte at Bringe Peterson's Oint
ment i Handelen bestemte jeg mig til at give
en stor SBsle sor 85 CentS og jeg gjr det
endnu, fom enhver Apotheker i Landet ved.
Jeg stoker paa Peterson's Ointment fordi
jeg ved at denS kraftige helbredende Evner er
vidunderlige. Jeg siger til enhver, som fiber
en tzEske, at det er stærtt anbefalet og godt for
Eczema. Salt Rheum, gamle Saar, blinde,
BWdtnde og kløende Hcrmorrhotder, gamle
Saar, Hudfhgdomme, Ruhed, Braendingsaar og
Gloldingsaar, Solbrændthed og hvis det. iNe er
tilfredsstillende vil enhver Si"otheker tilbage«
betal« Dem Deres Penge." Postordres expede
r«S as Peterson Ointment Co., Inc.. Bussa
lo. St. SP.
Mlknd, naar I er i Chicago
kom og se selv
Verden nogensinde har
Ti endt til. Ingen Dro
gerier. ingen Mediciner,
sngen Dimt. ingen ttfæb«
danlige Krav af nogen
SlagS, slut bare med alle
Udsvoevel/er, og denne
Opfindelse vil gjøre Ar
veidet. Det sender en
Strøm af Livskraft ind i
Deres Nerver, Organer
og Blod, meden-Z De so
der. For Behandling af
Rheumatism?, en daat«
Ng Rhg, Nervøsitet, Mave-, Levet- og Nhre
sygdomme er det uforligneligt. Dr. Lorenz
Dry Cell Storage Battery er et udmærket Bat
tiri, kræver ikke Ladning med Eddike eltet
Syrer, er 300 Procent lettere at anvende, er
400 Procent tjenligere og sælges til en lav
Pris uden extra Kostende for fine Bøger..
©tør 10c $aafe
nu tilsalgs.
St garanterer,
at Copenhagen Snus nu er-og al
tti har været absolut ren.
Hvis Deres Handlende ikke fø-»
rer den, vil vi sende den til Dem
pr. Post til den regulære Pris, lOt
pr. Daase, indtil Deres Handlende
kan skaffe Dem den. Frimærker
modtages.
Udmaerket for Steuralgi
Milstetols skaffet hurtig Lindring fra Neu«
xalgi. Naar disse- skarpe (Smertet gaar sky
dende gjcnnem Hovedet, Bare gnid lidt af denne
tene, hvide Salve paa Tindingerne og Nakken.
«Blufterole er ladet med Senepsolje, titen
br,
bil
•tite Brænde og sætte Blærer som bet gammel«
ibagfe Senepsplaster. .'
ftjøB Musterole paa Apoiheket. 35c & 65c
i
Krukker og TubeS Hospitalsftøttelfe $3.
Bedre end et Senepsplaster.
.1-
k'*
i: I
II

O. S. Johnson.
Minneapolis Tidenbe, Thorsdag den 1922.
Dr. Lorenz Electro
Body Battery er den
største Opfindelse fot
-©væltelse og Kraftløshed
En Pamflet med fulde Enkeltheder og Fa«
Btikpriser pr. Post frit, forseglet.
M. X. Lorenz Electric WorkS
2240 Lincoln Ave. Chicago, III.
Copenhagen
Copenhagen ThggesnuS er Ber
denS bedste Thggetobak.
Weyman-Bruton Company,
1107 Broadway, New Aork.

xml | txt