OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, June 01, 1922, Image 14

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-06-01/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for

i.
|j
Professionelle Annoncer.
W
Sivertsen «linie, Yth St. og 24th
Ave. S., lige over Gaden ^ra Fairview
og St. Mary's Hospitaler.
Dr. F. G. Lagerström, Nyre-. Hud
og Kønssygdomme, 318 Wash. Ave. S.
Dr. John Lyng, kirurgiske Sygdomme.
605 Masonic Temple. Kontortid 2 til 6.
W. H. G-rrmshaw døb. William
H. Grimshaw, der var Forenede Sta
ters Marshal i 17 Aar og har boet
her i 65 Aar, afgik forrige Onsdag
ved Døden i fit Hjem, 2616 Park
Ave., i en Alder af 68 Aar. Afdøde
drev i mange Aar Arkitekt- og Kon
traktørforretning her i Byen og har
lavet Tegningerne til og bygget nogle
af Byens fornemste Bygninger. Han
var født i Philadelphia, kom til Min
neapolis sammen med fin Fader i
1857 og har boet her hele Tiden si
den. Som Republikaner tog Grim
sHaw ivrig Del i Statens politiske
Liv i over en Generation. I 1885
blev han valgt til Medlem af Legis
letture ti. Han bestyrede tre Senator
kampagner for C. G. Davis, to for
Knute Nelson og to for Moses ClaPP.
I sex Aar var han Medlein af Min
neapolis Vandkommission. Til For
enede Staters Marshal blev Grint«
fhoto udnævnt i 1899 hatt blev ud
nævnt to Gange 'af Præsident Mc
K'lnley og to Gange af Præsident
Roosevelt.
Sigvald Qvale Contest. I Augs
burg Seminars Kapel blev sorrige
Tirsdag aflagt smukke Beviser
paa den Flid, hvormed Norskstudiet
drives ved denne Skole. En Konkur
rettce blev holdt om det Norske Sel
skabs Sigvald Ovale Medalje for
ftorsf Deklamation. Miss Hilda §?st
lie vandt Medaljen med sin Gjenfor
tælling af Eventyret „Kjærringa
mot Strømmen". Anden Præmie,
skjænket af Augsburg Publishing
House, blev vunden af Aaron Quatn
beck med Sigurd Folkestads „Udflyt?
terfolfet". Miss Anna Audal blev
for fin Fremsigelse af Waldemar
Agers „Norfkie" tilkjendt en af K.
C. Holter Publishing Co. skjænket
Trediepræmie. Miss Clara Nybraa
ten blev overrakt en Fjerdepræmie
for sin Gjengivelse af „Steitt møter
Hans Nielsen Hauge". Dommerne
var Pastorerne P. Winther, I. Mat
foit og I. E. Løbeck. Ester Tekla
mationsdysten holdt Pastor H. K.
Madsen en rungende Tale om Norsk
og Norskdom.
Beret fffloe, fø'dt Olsen, Enke
efter Jetts L. Moe, døde 23. Mai i
sin Datterdatter Mrs. Belle Holts
Hjem, 2654 Emerson Ave. N., i en
Alder af over 90 Aar. Afdøde var
født i Værdalen, Stiklestad Præste
gjæld, Norge, og kom i 1889 til
Minneapolis, hvor hun har boet si
Bett. Hun efterlader sig otte Børne
børn, Mrs. Belle Holt, Mrs, John
N. Berg, Mrs. Ralph Taylor, Nels
I. Nelson, Bernhard Nelson, John
Moe, Leonard Moe og Cctltner Moe,
og ni Børnebørns Børn. Hun var
Medlem af Ziotts Menighed.
Dett gamle Blaisdell-Eiendom paa
Nicollet Ave. og 24th St., som i de
sidste ti Aar har været benyttet af Dr.
G. Biornstad til Klinik og Sanatori
um, blev fort. kjøbt af Retail Hard
ware Mutual Fire Jnfurmtce Com
pany, font vil opføre en ny tee-Eta
gers Bygning paa Grundett til et Ko
stende af omtrent $150,000. Dr.,
Biornstad vil flytte ud den 1ste Juli
og til Høsten oprette Kontorer nede i
Dyens Forretningsstrøg.
lHenry Enger, en af de gcnnl? nor
ske Pioneerer i Minneapolis, afgik
20. Mai ved Døden i sin Søns Hjem,
3929 Bloomington Ave. i ett Alder
af 76 Aar. Afdøde var født i Jevn
aker, Norge, kom til Amerika i 1869
og til Minneapolis i 1872, Han
har boet her i Byen næsten uafbrudt
sidett. Han efterlader sig Enke, sire
Døtre og en Søn.
Blandt tilreisende, som har bæret
inborn paa „Tidende"s Kontor er
(ToIBcn Knutson og Søn Carl, Bel-,
view, Minn.
Penge til Nsrge- sendeS sikrest
tzjennem Cunard Liniens Äojttor.
divertissement.
Norwegian Society of Minneapo
lis afsluttede 23de Mai Sæsonen
1921=1922 med Aarsmøde og Ban
ket i Obin Club. Omtrent 60 Meb
lemmer og Jkke-Meblemmer var til
stede. Som Toastmaster under Ban
ketten fungerede Advokat Ludvig
Arctander. Foreningens Formand,
der forstod at forene det nyttige med
det behagelige, idet han lod Rappor
ter og flere attdre Forretninger af
gjøre ved Banketbordet. Pastor O.
H. Sletten af St. Olas Kirke holdt
Bordbøn.
Aftenens Festtaler var Reproesen
tant i Statslegislaturen Gunnar
Bjørnson fra Minneota, Minn. Hans
Emne var „Iceland and Norway".
I store Træk fremdrog Bjørnson,
der selv er født paa Island, ^denne
03 Historie, Republiken indtil 1262,
da Øen font under den norske Kon
ge, hvordan den i 1380 som Følge
af Traktaten i Kalmar kom under
den dansse Konge, hvordan For
holdet til Danmark som Følge af en
Forsømmelse vedblev ester 1814,
skjønt Norge i det Aar løsrev sig fra
Danmark, og hvordan Øen endelig
i 1918 blev fuldt ligestillet med
Danmark. Om Befolkningen paa
Island erklærede Bjørnson, at skjønt
den i ØenB allerførste Historie vist
nok var blevet opblandet med endel
irsk Blod, maatte den betegnes som
omtrent udelukkende af skandinavisk
Race. Blandt de mange Ting, som
.Bjørnson fortalte om 'Øen, vakte sær
lig Afsnittet om dens Literatur In
teresse. Han paaviste, hvordan Is
land i det 12te og 13de Aarhundrede
var det eneste Land i Europa, som
kunde siges at have en selvstændig og
original Literatur, *og nævnte i den
ne Forbindelse, at Sagaerne og Ed
dåerne ligesaa meget som Øens af
sondrede Beliggenhed havde bidraget
til, at det gamle norske Sprog var
blevet bevaret rettere paa Island end
i nogen af de andre skandinaviske
Lande. Bjørnson omtalte ogsaa Be
rettigelsen af Undervisning i og Be
varelse for Efterslægten af andre
Sprog her i Landet. Det vilde end
nu tage Aarhundreder, før der i dette
Lattd vilde blive, hvad man kunde
kalde en amerikansk Race. I Mel
lemtiden, vilde „Smeltegryden"
maatte saa Anledtting til at udrette
sit Arbeide uden nogen Indblanding
af falff Amerikanisme det bedste,
som enhver Nationalitet katt yde tit
dett Race, der engang i Tiden vil
ktmtte kaldes amerikansk, maa feta
Lov til at udvikle sig paa den nye
Jordbund, og Sprogene vil mere end
noget andet bidrage til at udvide
Menneskenes aandelige Horisont.
Den Arv, som vi har modtaget fra
vore Forfædre kan-ikke stænges ude
ved kunstige Stængslet Bjørnson
sluttede sin Tale med at gjengive en
Oversættelse til Islandsk af Ibsens
„Bergmanden".
Advokat Arctander takkede Paa
Forettittgetts Vegne Bjørnson for det
interessante Foredrag, som Medlem
merne viste sin Paaskjønnelse af ved
at. vælge Bjørnson til Wresmedlem
af Foreningen.
Efter Banketten foretoges' Valg
for næste Sæson ined følgende Ud
fald: Formand, Advokat Ludvig
Arctander, gjenvalgt Viceformand,
Arkitekt Olav Thorshov, gjenvalgt
Sekretær, Fredrik Krohn Kasserer,
A. W. Strand Revisor, Caspar
Cornelius.
Ny Assuraneekomlnissær. (statens
Assurancekommissær, Gustaf Lind
quist, har taget Afsked fra sin Stil
ling gjældende fra 1ste. Juni. Lind
qutst blev udnævnt til Assurance
kommissær dett 1ste Juli 1920 og
gjenudnævnt af Guvernør Preus.
Han bor nu i St. Paul, men vil flyt
te til Minneapolis for at overtage
Posterne font Præsident for „Trave
lers Equitable Insurance Company"
og Vicepræsident for ,Insurance
Holding Company".
Guvernør Preus har tilbudt F. A.
Dickey, en Assurancen)and i Minne
cpolté Stillingen som Assurance
kommissær ester Lindquist.
Tv Sommersemestre ved ltmverfi
tetet. For at fæ[email protected] istand
til at begynde paa Universitetet* naär
somhelst det er mest beleiligt for dem,
vil der iaar blive to Sommersemestre'
ved Minnesota Universitet, det første
fra 19de Juni'til 29de Juli og det
andet fra 31te Juli til.. 2den Sep
tember.
e
~v
Cd.
__
Examensfest bed Luther Seminar.
Luther theologize Seminar afslutte
de Fredag Aften Gkoleaaret med en
Examensfest i Seminariet, Pierce og
Como Aves., St. Paul. Følgende 22
Studenter blev tildels Graden Can
didaws Theologiae: Bernt Marius
Alstad, Walnut Grove, Minn.
Thorstein Folkvardson Braaten, Fin
ley, N. D.»' Harald Ellingson, Min
neapolis John Monroe Eri^kson,
River Falls, Wis. Oliver Gerhard
Fjeldstad, Faribault, Minn. Louis
Thorvald Larson, Madison, Minn.
Osa A. Lawrence, Minneapolis Her
man Amberg Preus Lunde, Hart
land, Minn. Allen Elmer Nelson,
Clifton, Texas Byron C. Nelson,
Madison, Wis. Edwin.Nicolai Ravn,
Brooklyn, N. A. Kallum Heiberg
Risberg, St. Paul Arthur Lewis
Rustad, St. Paul Sten Theodore
Severtson, Newark, III. John Skep
stad, Denver, Colo.' Ole Stensland,
Colton, S. D. Rasmus Cornelius
Storsteen, Northfield, Minn. Henry
Thompson, Baltic, S. D. Olav
Richard Arthur Tollefson, Aneta, N.
D. Pastor Syvert M. Topness, Red
Wing, Minn. Joseph Olai Valtin
son, Audubon, Minn., og Torkel I.
Vikse, Donalda, Alta., Can.
Graden Baccalaureus Dignitatis
blev tildelt Pastor Sivert Nesdal af
St. Paul, Missionær til Madagas
kar, der har gjennemgaaet Seminari-'
ets „Post Graduate" Kursus.
Professor Dr. O. E. Brandt holdt
Hovedtalen ved Examensfesten. Taler
blev ogsaa holdt af Dr. H. G. Stub,
Dett norsk lutherske Kirke i Amerikas
Formand, der bragte de nye theologi
ske Kandidater Kirkens Lykønskning,
og af Student L. T. Larson paa
Studenternes Vegne. Slutningsta
len blev holdt af Dr. M. O. Bøck
man, Seminariets Bestyrer, der og
saa uddelte Diplomerne.
Af de nye Kandidater vil T." F.
Braaten og John Skepstad reise som
Missionærer, den første til Mada
gaskar, den sidste til China, medens
de fleste af de andre allerede har mod
taget Kald fra Menigheder her i
Landet.
En af Kandidaterne, Osa Lawrence,
er en fra Fiff Universitet udexamine
ret Neger, som har opholdt sig ved
Seminariet de reglementerede -tre
Aar.
Ved Seminariet var der i sidste
Skqleaar *ia$ 97 Studenter repræ
senterende- følgende Colleges og Uni
versiteter: St. Olas College 50,
Luther College 13, Concordia Col
lege 9, Red Wing Seminar 6, Augs
burg Seminar 4, Wisconsin Univer
sitet, 2, Minnesota Universitet 2,
South Dakota Universitet 2, Fisk Uni
vcrsitet 1, Park Region Luther Col
lege 2, Gustavus Adolphus College
1, Diakonskolen, Kristiania, 1, Min
nesota College 1, Dana College 2,
Ripon College 1. To af Studenter
ne tilhørte den svenske Augustana
Synode, tre Den danske forenede
Kirke.
Seminariet har havt et meget vel
lykket Skoleciar. Alle Lærerne har
arbeidet hele Tiden med Undtagelse
af Professor John Dahle, Lærer i
Kirkemusik og Hymnologi, der med
Permission reiste en Tur til Norge i
Marts Maaned og ventes tilbage
Ved Begyndelsen af næste Skoleaar
Professor Dahles Fag har under
hans Fravær været overtaget af Pa
stor Martinus C. Johnshoy.
En vakker Hyldest er af Seminariets
Fakultet ydet Dr. H. G. Stub, Sam
fundets. Formand, paa to af de førfte
Sider i Seminariets Aarkatalog, i
Anledning af at det den 1ste Sep
tember iaar bliver 50 Aar siden,
at Dr. Stub blev ordineret til Præst.
Den ene Side er optaget af et Por
træt af Dr. Stub.
Fem Kandidater for ^stmester
embedet. Fungerende Postmester Arch
Coleman og sire andre Minneapolis
Borgere har ved Ansøgyingstidens
Udløb søgt om Stillingen som Post
mester her i Byen. Ansøgerne vil
maatte gjennemgaa en Civiltjeneste
examen, og den fremtidige Postntester
vil blive valgt blandt de^. tre,, som
bestaar Examenen bedst.
Politibetjent gjrø indfat' i
sten. Ester en Undersøgelse Har Po
litichef' A. C. Jensen gjettindsat i
Tjenesten Politibetjent ved Nordsi
dens Politistation Harry Olson, der
blev suspenderet, efteråt han var ble
ven beskyldt for urigtig Arrestation
af og. Brutalitet mod Jerome Rice,
som han arresterede paa Anklage
for Drukkenffab.
Arkitekt Jrvivg A. Obel fra Wcm
satt. Wis., var Lørdag i Minneapolis
paa Gjennemreise til Estherville, Ja.
S
•.••-
MikmeavoliS Tidende, ThorSdag frett 1ste Jmn 19221
Ogsaa en 17de Mai Fest. Norges
Frihedsdag blev feiret paa ganske
uventet Hold her i Byen. Paa Cen
tral-Høiflolen blev Dagen mindet i
„A Senior Advisory" en kort dag
lig Konferens mellem Eleverne i den
Klasse, som nu skal udexamineres, og
tre af Fakultetets Medlemmer, Se
nior-Raadgiveren og hans to ^-Assi
stenter. Elmer Hauge, en Student,
gav en kort Oversigt over Norges Hi
ftorie og forklarede, hvorfor Nord
mændene feirede 17de Mai —Sei
ren for de samme Tanker og Princi
per, der samler sig om 4de Juli. Wal
ter Nordby af Fakultetet talte om
Festligheden ved Ole Bull-Støtten i
Coring Park og raadede Eleverne til
at overvære den.
Det er især værd at lægge Mærke
til, at denne Feiring af Dagen ikke
skyldtes noget Slags Tryk udenfra.
Skolens Norsklærer, A. C. Erdähl,
vidste intet om den, før han læste Re
feratet i Skolebladet ,Central ^High
News".
Muligens kan Begivenheden æt
tes i Forbindelse med den Anseelse,
som er ffabt for den nordiske Kultur
gjennem Studiet af de fkandinavifke
Sprog ved Minneapolis Højskoler.
Den røber ogsaa en ganske anden
Aand og et bredere Syn end f. Exem
pel den Indsendelse fra Hopkins, som
forleden stod, i „Minneapolis Jour
nal", og hvori Indsenderen nedlagde
en Slags Protest mod 17de Mai-Fei
ringen i Minneapolis og sluttede med
de Visdomsord: „Hvis alle Folk
feirede bare amerikanske Festdage, vil
de det bidrage til Loyalitet og bedre
Borgerskab."
Om dette Syn paa, hvad Loyalitet
og Borgerskab er, udtalte forleden
en i Minneapolis^ kommunale Liv
fremstaaende Mand: „Disse 100
Procent Amerikanere pleier selv som
oftest „at retfe ud paa Fisketur Min
dedagen og 4de Juli, men forlanger
af de fremmedfødte, at de pent skal
sidde inde i Byen og viste med Fla
get og helligholde Dagen."
Norsk Ktmftsvotlltnerske og Svøm
melærerinde i Minneapolis. Frk.
Jenny Knudsen, der i 11 Aar havde
Ledelsen af Norges Livredningsfel
skabs Svømme- og Livredningskur
ser for Kvinder og Smaapiger i Ber
gen, har en Tid opholdt sig Min
neapolis. Skjønt hun egentlig for
lod sin Stilling i« Norge for at se sig
om i SSerdcnV' ögtér hutt her at give
sig i-kast med sit gamle Arbeide, der
er blevet hende en Slqgs^ Livssag.
Som en Paaffjøttnelse af hendes Ar
heide i Bergen blev hun indvalgt i
Bestyrelsen for Bergens Svømme- og.
Livrednmgsklub. -Ved Siden af fit
Arbeide for Statett underviste hun og
saa i denne Klub. Kunstsvømning og
Livredning er hendes Specialsag.
Hun har vundet flere internationale
Medaljer for Kunstsvømning og har
tre Gange erobret Norges Mesterskab.
I de senere Aar har hun ikke deltaget
i Konkurrencerne.. Hun trak sig til
bage for at give. sitte Elever bedre
Plads, noget, som disse da ogsaa
har benyttet sig af, da flere af dem
har taget Norges Mesterflab for
Hurtigsvømning saavelsom Stup og
Kunstsvømning.
Føler sig tyve Aar yngre. Fru N.
Clausen, Cheney Center, Colo., skri
ver „Jeg er taknemmelig for Dr.
Peters Kuriko. Det er den bedste
Medicin jeg nogensinde har prøvet.
I fire Aar led jeg af Smerter i Un
derlivet. Jeg har brugt sex Flasker
Kttriko, er nu ved god Helbred og fø
ler mig tyve Aar yngre. Jeg er 73
Aar gammel." Dette velkjendte Ur
temiddel virker paa Leveren, Maven
og Nyrerne det styrker og ansporer
disse Organer og fætter dem derved
istand til at udføre de Funktioner,
far hvilke Skaberen har bestemt dent
Dr. Peters Kurtfo kan ikke erholdes
paa Apotheker. Den leveres direkte
af Dr. Peter Fahrney & Sons Co.,
2501 Washington Blvd., Chicago,
III. Avertissement.
Afslappelse Aarsag til Krwst. I en
Tale, som Dr. Ivar Sivertsen holdt
fot Theta Tau-Afdelingen af Psi Rho
Sigma, en medicinff Broderffabsfor
ening, i Mandags, erklærede han, at
Aslappelse ester store Anstrængelser
er Hovedaarsagen til Kræft. Mænd,
som arbeider haardt^ -Farmere indbe
fattet, udsætter sig for at saa Kræft,
hvis de slutter med Arbeidet, itaar de
er middelaldrende, sagde Dr. Sivert
sen.
V-'-:
Pastor O. Andrelv Norem,
ved Betania Kirke, Frattklitt og 25th
Aves. S., har Modtaget Kald fra
St. Jobannes Menighed i Silverton,
Ore., hvis nuværende Præst, Pastor
I. C. Raseland vil fraflytt? i Juni.
21
For talrigste Deltagelse i Konven
tionett blev Bethesda Kirke, Minne
apolis, hixs Liga mødte frem 100
Procent stærk, tildelt „Attendance
Banner". En Sølvpokal for for
holdsvis største Bidrag til „Church
Extension Fund" blev midlertidig til
delt Ligaen sra Christ Church i St.
Paul efteråt det var blevet vedtaget,
at Overrækkelsen til Odel og Eie as
Pokalen flat udsættes til Konventio
nen til Høsten, for at alle Kredsens
Ligaer skal faa fuld Anledning til
0.t deltage i Subflriptionsarbeidet for
Fondet. Kredsens Kvota af det na
tionale Fond er $1,000 hidtil er ind
kommet noget over $500.
Dødsfald blandt Skandinaver i
Minneapolis:
Henry Enger, 76, 3929 Bloom
ington Ave. Charles Carlblom, 73,
4015 Girard Ave. N. Gustaf I.
Johnson, 70, 3512. Minnehaha Ave,
Jorgitte Moe, 69, 3023 East 25th
St. Helen Lee, 20, 1015 Park Ave.
Andrew C. Walstad, 71, 3112 Hia
watha Ave. Margaret Noritt, 9
Mdr., 512 6ch Ave.
-XT'' v. J. C^y. I'L nj11 'J
Gjenfunden ester 24 Timers Søvn.
George W. Turnbull, 67 Aar, der
forsvandt Søndag under ett Picnic
ved Lake Minnetonka er Manbag af
Sheriff ©arie Brown og hans Mættb
futtbett fobettbe itrtber en Bnflklynge
nær Deephaven. Turnbull var krø
bet inb tut ber Buskene og havbe havt
sig en rigtig gob 24 Timers Søvn.
Hatt har ikke noget Men af sin Op
levelse.
Salget af „Poppies" Lørbag mel
bes at have irtbbragt omtrent $25,=
000 mob $16,000 ifjor.
Paul.
Mrs. Olaf Stensrud, 822 Van
Buren St., berøvede sig Livet Thors
dag i sit Kjøkken med ett Barberkniv.
Hendes Maud fortalte Politiet, at
hun havde lidt af Melankoli. Afdøde,
ber var 34 Aar gammel, efterlader
sig Mgtesælle og tre Børn, alle un
der 10 Aar.
Louis Tyvrvik, der sammen med
Charles A. Blad blev arresteret for
Mordet paa Vagtmand ved Soobanen
Fred Lindberg den lQde Mat, er ble
vet gjenkjendt som ett af de Mænd,
der 23de Juli 1921 plyndrede Alme
lund State Bank i Chisago County
for $14,000 i Penge og Obligationer
ifølge ett Erklæring af Pittkerton
Bureauets Repræsentattt i St. Paul,
O. O. Rindall. Bankkassereren og
to andre Mænd fra Almelund udpege
de Thorvik blandt et Dusin Mænd i
Ramsey Countyfængsel jont den ette
af de fem Mænd, der røvede Banken.
Man har dermed faaet Rede paa alle,
der deltog i Bankrøveriet. Tre as
dent er allerede i Fængsel.
Hvis ikke Thorvik kan blive dømt
for Mordet paa Lindberg, vil han bli
ve ført til Chisago County og dømt
for Bankrøveriet, sagde Rindall.
Tindebestigerne dræbt. Gettf den
25de Mai. Grevinde Zelloki af Un
garn blev dræbt ved et 500 Fods
Fald udfor ett Styrtning, ba hun for
søgte at tage en Snarvei for at naa
Toppen af Brenner-Passet. Ett Al
pesører viste Veien, men Grevinben
afslog at tage Tauget, ba hun bar en
øvet. Tinbebestiger. Plubselig hørte
Føreren et Skrig og saa Grevinben
forsvinde i Afgrunden. Hendes lem
læstede Lig blxv senere fttndet.
Grevindeu, der bare var 20 Aar
gammel og ester Sigende rig, kom ny
lig tilbage til Innsbruck fra en Tur
til Amerika."
Jeg søger Forbindelser for at udnytte
Den norske Filmoptagelse
Aaksen paa
Gverland"
i de skandinaviske Settlementer
i U. S. A.
Filmen er optaget i Seljord, Tele
marken, under min personlige Ledelse
og har havt en enorm Sukces i Norge.
Følgende norske ^kunstnere medvir
ker: Theaterchef Amund Rydland.
Det Norfle Teatret Helga Lund Ryd
land, do. Martin Gistl, do.: Pehr
Qucrrnftrøm, do. Signe Heide Steen,
Nationaltheatret Sigurd Eldegard,
do. Jens Hetland, Den Røde Lygte
Alfred Helgeby, Stavanger Scene.
Nationaldansene udføres af lands
kjfendte Dansere 'fra Norigs Bonde
ungdomslag.:
Interesserede bcdes henvende sig til
CHOR
Reis til Norge
med de
nye Skibe
som^afgaar hver Uge fra Boston og
Montreal. Udmærkede Bekvemmelig
heder og billige Priser, med mange
andre Fordeler.
3die Kl. fra..
.\i V
$98.50 og op
Salong (Cabin) ^V$125.00 og op
Daglig Forbindelse mellem England
og Norge. Mange Seværdigheder
uven extra Omkostninger.
Besøg nærmeste Lokalagent, eller
skriv til
Comvd, Anchor, Anchor-Donildion Line*
NMrapottiii Uft BMc.,
MIiimvtll*.HHm.
ti»,. 1
wM&mhs,
Til
WHITE
STAR
LINE
Fra New Uork via SouthaptW:
Hurtige og dekvrmme Forbindelser mcd Damp
flibe til Steder i nordlige Europa. Hnrtig Ret»
\t oa ordentlig Overførelse af Bagagen.
OLYMPIC 3. Juni? 24. Juni 15. Juli
HOMERIC...10. Juni 1. Juli 22. Juli
MAJESTIC 17. Juni 8. Ju'.i 29. J«K
(66,000 a»»#)
Verdens største Dampskib.
Fra New N»rk via Liverpool
Fra Montreal via Liverpool
CANADA 3. Juui 1. Juli: 29. Juli
REGINA (ny) 10. Juui 8. Juli 5. Auz.
MEQANTIO 17. Juni 15. Juli: 12. Aug.
CANOPIC 24. Juni 22. J«:i 19. Aug.
Faa DereS Venner og Sloegtninge over fra
Europa med vore komfortable DamvsNbe.
God Mad. Private Kahytter. Behagelige
Kvarterer. Høflige Betjente. Fordelagtige
Billetpriser for paa Forhaand betalte Billet
ter. Henvend Dem til
121 So. Third St.. Minneapolis, Minn.
eller Lokalagenter.
ipiNAVlAH
^SVtlCAN
LINIE
V rekte i»
Norge
«saang fra New N»»k
HELLIQ OLAV 8. 3utti
FREDERIK Vi:i 20. Juni
OSCAR II.. 29. Sunt
UNITED STATES 81. Ault
HELLIG OLAV... SO. Juli
FREDERIK VIII 1. «»gust
ft*t* bBr reservereA ho» n«r
nwfte Lotalagent. Glor«, «oderue,
hurtig» Poft- og Pa»sag«r-Damp»r«.
Uovertrufne «ekvemmeltghede» pa»
flttt Älaiftt. Aortrinlia skandinavist
«ost. Høflig og venlig Betjening.
Billetter fra Norge udstede? fremdele!
tit alle Stationer i U. S. og Canada dika»
seede» pr. Post eller Telegram. Man he»
vende
fig
til nærmeste Lokalageat.
Den Norske Amerikalinie
Reserver Lugar snarest mulig for
følgende Seilingsdage fm New Uork:
„Bergensfjord" 9. Anni
„Stavangerfjord" ... .30. Inni
„Bergensfjord" ...... .21. Juli
„Stavangerfjord" .11, Ang.
„Bcrgensfjord" .... 1. Sept.
Husk paa at vore Passagerer här
Anledning til fri Reise paa Bergens
banen om ønfles.
Billetter fra Norge kan kjøbes hos
os til alle Stationer i Amerika og
Canada.
Bexler paa Norge til laveste Kurs.
Reis med den direkte Linie til Norge.
Hovedkontorer:
Minneapolis: Hobe & Ko., 319 2nd
Ave. So.
Eller nærmeste Lokalagent.
Reis over Tyskland
med
til og fra Norge og Danmark
Denne Linies store, nhe. Iuguriøfe Damp
skibe afgnav hver anden Uge fra New Uork
og Hamburg.
Betjening, Bekvemmeligheder og høflig
Behandling paa alle Klasser uovertruffen.
Disse bckkendte „O"- dø „B"-TampMve
afgaar til Hamburg, og Passagererne bt«
fordres derfra med gjeiinemgaaende Tog til
Norge og Danmarks $101.50. Krigsstat extra.
Pris, Turliste oa Oplhsiiinaer fra hdil
lensomhelst Dampflibsagent eller
H. E. LIDMAN, Generalagent
Kjsb medens De kan
Aktier
i ben
Norske Amerika-Linie
Det er bor Mening, at det snart
vil være umuligt at faa fat i disse
udmærkede Aktier til hvilkensomhelst
Pris. Bi kjøber, sælger eller bytter
disse Værdipapirer.
Aktier sælges for kontant eller
paa Tid.^
Forespørg strax.
Pengeforsendelser i
til Skandinavien
Sikrest, Hurtigst, Billigst, Bedst
Idag,
den
27de Mai, er Kursen
for Norske Kroner 5.41 pr. Dollar,
for Danske Kroner 4.52 pr. Dollar,
försvenske |Cröner 3.82 pr. Dpllär.. )r.
Seed DnJt
ell* Poet Ofice MocxyrOrdse »tal
BU i Chicago for dat beUfb. De ømterhjemeen*
•unt opgiv roodtegerens «dren*. Vi b«n»i|»c
mt« under fula grmti.

Ludvig Arctander og Gunnar H. Nord'
Ite, Advokater, 426 New York Life Bldg.
Dr. N. H. Scheldrup, Kirurg.
Fairview Hospital 8-12. Kontoret 1*&.
«13-320 Syndicate Bldg.. Minneapolis.
Dr. Theo. Tennyson, norsk Læge. 600#
610 LaSalle Bldg.. Marquette & 7th St.
Dr. Nissen, Men-, Dre-, Næse- og
Valssygdomme, 823 Masonic Temple.
Alice Lillian Hangen, 1918 Uni
versity Ave. SE., døde Søndag paa
Fairview Hospital i. en Alder as 25
Aar. Hun efterladet sig Moder, Mrs.
Josie Haugeit, en' Brvder,- Raymond,
en Søster, Emma, og sin Forlovede,
Dr. Arthur Lyddecoat. Hun var ansat
-Hos Siems Stimbel
Twin City Avnng People's Luther
League afsluttede i Søndags sin
Konvention i Betania Kirke, Frank
lin og 25th Ave. S.
Udfaldet af de Søndag Efterm.
foretagne Afstemninger over nye Em
bcdsmjend for Ligaen blev kundgjort
tgaar Aftes: Formand, Pastor H.
Truman Gordon, Bethesda Kirke,
Minneapolis Viceformand, Pastor
Tenner C. Thompson, Minnehaha
Chapel, Minneapolis Sekretær,
Miss Myrtle Thorpe, Central Lu
theran Church, Minneapolis Kasse
rer, Mr. Richardson, Bethlehem Kir
ke, Minneapolis. Direktøren blev:
Pastor Arthur L. Lawrence, St.
Pauli Kirke, Minneapolis Miss
Edith Estrom, Hope Kirke, Mtttttect-,
polts Axel Stolpestad, Christ Church
St. Paul Miss.Relia Kjelstad, Christ
Church, St. Paul, og Miss Beneva
Benson, Immanuels Kirke, .-St.
Paul.
ZEgteflabstilladelse er udstedt til
følgende Skandinaver:
Louis M. Kvalsten, 33, Eveline O.
Dahlgren, 37. Peter G. Larsen, 26, Ber
tha M., Johnson, 26. Andrew Gunderson,
64, Louise Hanhagard, 53. Edwin T.
Wahl, Elsie V. Johnson. Erick Viken,
22, Clara I. Kulseth, 18:
Theodore Todd, 20, Lillian G. Chri
stopherson, 18. Anton O. Wilken, 34,
Esther II. Theobald, 23. Gust Jsakson,
36, Julia Nelson, 28. Vernon L. Nel
son, 22, Anna M. Heckman, 22. John
H. Bott, 33, Agnes Knudson, 26.
Raymond B. Ruden, Josephine Carl
son. Walter R. Matson, 22, Herbertin
H. Dress, 28. George W. Christenson,
28, Katherine E. Pflugshaupt. 26. Paul
B. Olson, 41, Dagnt) Kaljord, 29. Ru
dolph C. Logefeil, 27, Agnes E. Lund
berg, 24. Joseph A, Ray, 26, Agnes L.
Anderson, 20. Nels T. Lovland, 32,
Stella L. Hunter, 20. Oscar Schindler,
22, Pauline Bomberg, 18. Emil Holle
rud, 30, Clara Lindelt, 30.
Victor S. Anderson, 29, Mabel C.
Fernlund, 22. Louis H. Strand, 28,
Borghild E. Lein, 21. Guiseppe Galista,
Jennie N. Olsen. Louis M. Kerich, 24,
Edithe A. Peterson, 25. John F. An
derson, 26, Agnes C. Olsen, 26. Albert
1. Glad,, 26, Elsie Peterson, 20. John
Rasmussen, 33, Elsie M. Hoffmann, 31.
Jacob N. Bolset, 28, Inga I. Nelson,
22. Martin A. Hellier, 25, Elizabeth
A. Bergvall, 25. Henry F. Conkey, 33,
Nora V. Anderson, 24. Arthur S. Tay
lor, 27, Agnes V. Anderson, 27. Carl
I. Hedblad, 32, Emmy Stenström, 23.
Martin A. Arnefon, 28, Esther A. Blaid«,
28. Carl A. Linman, 27, Olga C.
Sather, 25. Edwin I. Moline, 28, Zelma
C. Olson, 26. Gus A. Strom, 37, Ger
trude A. Peterson, 32. Andrew H. Mor
tenson, Myrtle Anderson. John B. Ro
senquist, 31, Ingrid M. .Nelson, 25.
John B. Rosenquist, 31, Ingrid M.
Nelson, 25. Anton H. Anderson, 49,
Josie Braton, 35. Carl I. Hersleth, 30,
Harriet Martin 29. John C. Peterson,
41, Anna Anderson, 31. Alfred H. Bar
rows, 36, Gertrude O. Swanson, 31.
Albert W. Harms, 27, Alvida S. Nelson,
23. Hugo A. Anderson, 27, Mabel E.
Lundgren, 27. Frederick K. Thompson,
20, Gerda W. Gustesen, 18. Augustin
George, 40, Ida Vick, 30 George O.
Hansen, 28, Isabel M. Rennie, 21. Ar
thur Dahlman, 23, Edith Nelson, 22.
Ernest P. Person, 28, Mabel T. Carl
son, 27. Walter W. Benson, 28, Vera
Ringström, 25. Morton Sherdahl,. 32,
Lillian C. Anderson, 27.
Charles Lundquist, 64, 64 Emer
son Ave. N. Clara Stockhus, 61,
Osakis. Hanna Johnfon, 60, 805
6th Ave. S. Adolph Johnson, 48,
2620 Dupont Ave. S. Gerhardt W.
Peterson, 48,3436 3rb Ave. S. Jo
hannes jgmtføilb, 23, 1808 7th
St. V ,.V'
Burton Johnson 2, 2216 6th
St. S.
Conrad A. Killand, 28, Lake
Mills, Iowa.
Berit Moe, 90, Emerson Ave. N.
Peter A. Larson, 70, 5538 Stevens
Ave. S. Jospephine Carlson,, 52,
2645 Pierce St. NE. :v
Et 65-AarS^Minde. St. Paul
ben 24be Mai. Jgaar var bet
65 Aar siben 12 vigtige Countyer i
Minnesota blev oprette. Det var
Aitkin, Anoka, Carlton, Cotton
woob. Crow Wing, Jackson, Mar
tin, Mille Lacs, Murray, Nobles,
Pipestone og Rock Countyer.
De ældste Countyer i Staten er
Ramsey, Benton og Dakota, oprettet
27de Okt. 1849.
•r. 6. Ä. OLSEN, KV^..r
Room 1327
Hotel McAlpin, New York City
ANCHOR DONALDSON
CELTIC 3. Juni 1. Juli 29. Juli
BALTIC 10. Juni 8. Juli 5. Aug.
OEDRIO 17. Juni 15. Juli 12. Aug.
ADRIATIC 24. Inni 22. Juli 19. Aug.
PASSENGER DEPARTMENT
0. E. BRECKE, Northwestern Passenger Mgr.,
SCANDINAVIAN AMERICAN UNE
123 So. 3rd Street, Minneapolis.
702 2nd Avenue, Seattle, Wash
105 3rd Street, Portand, Ore.
Chicago: 115 So. Dearborn Street.
Seattle: 706 Third Ave.
San Francisco: Third & Wlarht StS.
New York: Whitehall & Bridge StS.
ROYAL MAIL
S. S. „Oropesa" 10. Juni
S. S. „Bandyck" ........
17. Juni
S. S. „Orbita" .... ...24. Juni
S. S. „Orduna" 8. Juli
THE ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.
312 Second Avenuo Mlnneepolle
Hobe Investment Co.
409 Palace Bldg.,
Mnneapolis, Minn. v
BlltQER OSUND ft COMPÅIY,
113 S. Dearborn St.» near Ad&me SL#
"V? ^HiéAao. iiS.

xml | txt