OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, June 01, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-06-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Fragttaxterne nedsst.
Mellemstatshandelskommissione» Be»
ordrer m. Ned-stettelse af 10
Procent Iste
St. Paul, Minn., 23. Mai. Ned
slettelsen af Fragttaxterne paa Kul
og Varer vil for Minnesotas Ved
kommende beløbe sig til ca 13 Pro
cent, sagde Statens Jernbane- og
Lagerhuskommisfær, O. P. B. Jo»
cobson, idag. Han kunde ikke p.,a
Stedet sige, hvor stor den samlede
Besparelse vilde blive for Afskibere.
„Hvad Taxterne paa Korn og
Kvceg angaar," tilfølge han, „er der
faktisk ingen ny Nedsættelse. 1. Ja
nuar traadte en ny Taxttarif i
Krast, under hvilken Korn- og Kvæg
taxterne blev nedsat ca 20 Procent.
Denne Toxt skulde vare til Iste Juli.
Alt hvad den nuværende Ordre be
tyder er, at -disse Taxter ff a ved
vare ester den Dato, indtil en ny
Ordre udstedes. Hvis den nu ud
stedte Ordre ikke var blevet givet,
Vilde
Taxterne den Iste Juli have
gaaet tilbage til, hvad de var før, ca.
20. Procent høiere end de nu er."
Washington den 24de Mai. En om
fattende Nedsættelse af Fragttaxterne
ever hele Landet blev idag beordret
af Mellemstatshandelskommissionen.
Nedsættelsen træder i Krast den Iste
Juli og bliver omtrent 10 Procent.
Kommissionen erklærede ogsaa, at
Jernbanetaxterne i Fremtiden vilde
bjive baseret paa et Udbytte as 5%
Procent paa Liniernes samlede Vær
di i Modsætning til 6 Procent under.
Esch-Cummins^-Loven. Bestemmelsen
i Esch-Cummins-Loven udløb forle
den, og Kommissionen blev givet Äet
til at fastsætte en ny Procent for Ud
byttet.
Kommissionen reducerede til næ
sten det halve den Forhøjelse af
Fragttaxterne, som blev tilstaaet den
L5de August 1920. I det østlige Di
strikt blev den Forhøjelse af 40 Pro
cent, som blev tilstaaet den 25de Au
gust 1920, nedsat til 26 Procent. I
"det vestlige Distrikt blev den tidligere
Forhøjelse af 35 Procent nedsat til
i2ltø, Procent. I det sydlige Di
fstrift samt Fjeld- og Stjllehovstzi
strikterne..blev den tilstaaede Forhøi
else af 25 Procent nedsat til 12y2
Wrocent. Jnterterritoriale Taxtforhøi
I eiser, af 25de August 1920, der gjen
/.nemsnitlig beløb sig tit33% Procent,
blev nedsat til 20 Procent.
Kommissionen erklærede, at det vil
de være umuligt at træffe nogen-Af*
gjørelse med Hensyn til elektriske Ba
ner som et hele, og at dens Kjendelse
derfor fluide gjælde for alle Baner
„andre end elektriske, der ikke drives
som en Del af Dampjernbanesyste
mer".
Kundgjørelsen af Taxtnedsættelsen
kom som en Overraskelse. Man hav
de formodet, at Administrationen vil
de fortsætte med sine Bestræbelser for
at istandbringe ert frivillig Overens
komst med Jernbanelederne, hvorved
større Toxtnedsættelser kunde sættes i
Krast med en Gang.
Kommissionen erklærede, at de idag
kundgjorte Nedsættelser, som berører
alle Mellemstotsfrogttoxter, ikke vil
de bringe Jernbanernes Fortjeneste
under den 5,% Procent Grænse, som
Kommissionen har bestemt.
Indianapolis, Ind., den 24de
Mai. Jernbanefolkenes Lønninger
mao nedsættes sammen med Fragt
taxierne* erklærede James Ely Wat
son, Forenede StaterZ^Senator, idag
i en Tale til den republikanske Stats
konvention.
Pene Karrierer. Chicago den 24.
Mai. Thomas I. Thompson, der be
gyndte fin Løbebane med Standard
Oil Co. of Indiana for 37 Aar siden
som Dagarbeider, og Edward I. Bul
lock, der begyndte som Kontorgut,
blev idag valgt til Medlemmer af
Direktionen med en aarlig Gage, der
efter Sigende overstiger $30,000,
Mr. Thompson er ogsaa Generaldi
rektør for Salg, en Stilling, som han
naaede ved haardt Arbeide trods
manglende Uddannelse og Penge, da
han begyndte. Mr. Bullock er Di
rektør for Jndkjøb.
De to Mænd blev valgt, som Følge
af en Beslutning af Direktionen om
at øge sit Medlemsantal fra 7 til 9.
Robert M. McElroy blev ogsaa valgt
til Direktionen efter et.Medlem, der
tog Afsked.
V
Grnbeexplosion. Birmingham,
Ala., den 26de Mai. Ti Grubear
^beidere blev dræbt i en Gasexplosion
i Margaret-Gruberne tilhørende Ala-
Barna Fuel and Iron Company 20
Mil i Syd herfta, meddeles Li
gene er ikke fundne.
PrkesÄezltenL Sekretckr.
XCEMTm*«. H*W« MtOTO.MaVIM. MMI.
George B. Christian, Præsident
Hardings Sekretær, blev nylig til
delt IEresgraden „Bachelor os
Secretarial Science" af T. Lawrence
Davis, Dekanus ved Bostons Sekre
tær-Univexsitet. Han er den første,
der har modtaget denne Grad. Sam
tidig blev han ogsaa gjort til SEres
medlem af Sigma-Foreningen, hvil
ket betragtes som en af de høiests
LEresbevisninger, der kan tildeles en
Sekretær.
WnsnedsVttelsen.
Gompers betegner Jernbano-Arbei
derkommissionens Kjendelse som i
W Grab «retfærdig.
Washington den 29de Mai. Sa
muel Gompers, Præsident for Ame
rican Federation of Labor, har rettet
et meget skarpt Angreb paa Jernba
ne- Arbeiderkommissionens Kjendel
se angaaende Nedsættelsen af Lønnin
gerne for de Jernbanearbeidere, der
holder Linien istand. Han mente, at
Kjendelsen var i hø i Grad uretfær
dig og et nyt Exempel paa nævnte
Kommissions Uduelighed. Han holdt
med de Medlemmer as Kommissio
nen, font i sin Dissens erklærede, at
den nye Løn ikke vil tillade en Fa
miliefader at kjøbe saa meget Mad,
som tillades en Fange i Cook Coun
ty Fængsel.
„Jernbaneärbeiderne maätw vente
til den 20de Juli 1921 paa Lønsfor
høielse," sagde Gompers. „I de fire
Aar forud var Leveomkostningerne
stadig steget. Jernbanearbeiderne var
blevet nødt til at bestride disse øge
de Omkostninger uden nogen tilfva
rende Lønsforhøielse. Man vil nu
sætte Lønningerne ned til, hvor de
tar før Forhøielsen af 1920.
„Ingen vil kunne paastaa, at det
koster mindre at leve nu, end det
gjorde i 1920. Faktum er, at der er
næsten ikke nogen mærkbar Foran
dring i Leveomkostningerne for en
almindelig Familie. Priserne paa
endel Ting er høiere end nogensinde.
Husleie, som ep. den største Udgifts
post for enhver Familie, er saa hø i
som nogensinde og i de fleste Tilfæl
der høiere.
„Det kundgjøres, at den netop be
ordrede Lønsnedsættelse er 13.2 Pro
cent. Efter mine Beregninger bliver
Lønnen for dem, der faar mindst,
dem, der har 28 Cents Timen, 17.8
Procent nedsat, altsaa til 23 Cents
Timen. De, som er mindst flikket til
at taale Tabet, er haardest rammet."
Detroit, Mich., den 9de Mai. Ho
vedbestyrelsen for United Brother
hood of Maintenance of Way Em
ployes and Railway Shop Laborers,
afventer iasten- den officielle Under
retning. om den af Jentbane-Arbei
derkommissionen beordrede Lønsned
sættelse. Ester at have sat sig grun
dig ind i Ordren vil de fatte en Be
slutning med Hensyn til et Referen
dum for at afgjøre, om de Arbeide
re, der er befljæstiget med Liniens
Vedligeholdelse og i Jernbaneværk
stederne, skal streike eller ikke. De
Medlemmer as Bestyrelsen, som nu er
her, erklærede taften, at de betragtede
Kommissionens Kjendelse som ube
rettigst.
Vatikanets Protest mod britisk
Mandat for Palæstina. Gens, 29de
Mai. Vatikanets Protest mod det
soreslaaede britifle Mandat, over Pa
læstina, som anbefalet af Jarlen af
Balfour, blev idag modtaget as Na
tionligaens Sekretariat. Protesten,
dep var undertegnet af Kardinal
Gaspari, den pavelige Statssekretær,
er baseret paa religiøse Grunde, idet
her gjøres Indvending mod angiveli
ge Privilegier tilstaaet Zionisterne s
Palæstina.
Mandag var det 74 Aar siben Wis
consin TcrritvrWWMev op
MtzOMhBiet
V.: v ,.:
Madison, 29deUai.Staten Wi^
consin feirede idag 74-Aarsdagen for
sin Grundlæggelse.
For 74 Aar siden, den 29de Mai
1848, undertegnede Præsident Polk
den Bill, som Kongressen havde ved
taget tiogle faa Dage før, som gjorde
Wisconsin Territorium til Stat. ..
Dette store Territoriums Udvik
ling til en af de ledende Stater i In?
dustri og Landbrug er skildret af Dr.
Joseph Schäfer, Sekretær for Wis
consin Historical Society. Historien
begynder med Franskmanden John
Nicvlet, den første hvide Mand, der
vides at være kommet ind. i det nye
Land. Med hans Anfomst i 1L34
begyndte en Pelsværkindustri, der
forblev den vigtigste Befljæstigelse
indtil 1834. Franskmændene spille
de Hovedrollen i dette- Tidsrum,
skjønt Britterne i 1763 officielt blev
Landets Herrer og det i 1783 formelt
kom under de Forenede Staters- Re
gjering.
De opmaalte Landstrækninger blev
bebygget og de første Planer for
Jernbaner i Wisconsin soreslaaet mel
lem 1836 og 1848. „Green Bay
Intelligencer", oprettet i 1833, var
det første Blad i Territoriet.
Da Wisconsin begyndte sin Løbe
bane som Stat for 74 Aar siden,
havde det en Folkemængde af 125,«
000, der i I860 var steget til 775,
000. Perioden udmærker sig ved stor
Udvikling af Landbruget, medens
Skovdrift og Handel i sin Alminde
lighed udgjorde det industrielle
Grundlag for Statens Velstand. I
politisk Henseende begyndte Wiscon
sin med det demokratifle Parti i Kon
trol, fortæller Dr. ©chafer. Først i
1856 kom en Splittelse. Nævnte
Aar var Senatet republikansk og i
I860 gav Staten Lincoln Flertal.
Wisconsin stillede 91,379 Mænd i
Borgerkrigen, bare 30,000 mindre
end J^t stillede i Verdenskrigen, og af
dette Antal døde 10,752 i Krigert.
Idet Dr. Schäfer skildrer Statens
Historie op til Nutiden med dens me
re indviklede Problemer som Følge af
større og mangfoldigere industriel
Virksomhed og Overgangen fra en
hvedeavlMde Stat til en Stat med
Kvægavl og Meieridrift, samtidig
som dens store Skove i betydelig Grad
er nedhugget, udtaler hart, at Ten
densen i det nuværende Samfund
goor i Retning af større videnskabelig
Kontrol af offentlig saavel som pri
vat Trafik.
Hsiesteret afgjør Minnesotasag.
Washington, 29de Mai. Statsdom
stole har Jurisdiktion til at afvise
ved Retskjendelse et omtvistet Spørgs
maal om Jernbanetarif, erklærede
Høiesteret idag i en Sag anlagt af
Great Northern farten og andre mod
Merchants. Elevator Co. Virknin
gen af Kjendelsen bliver, at det vil
blive unødvendig at forelægge alle
slige Spørgsmaal i første Instans for
Mellemstats Handelskommissionen.
Dommer Brandeis, der afgav Kjen
delfen, mente, at i visse Sager har
Kommissionen oprindelig og alerte
Jurisdiktion, men ikke i slige Spørgs
maal, som det her gjaldt.
Korn sendt af Elevatorselskabet til
Willmar blev beordret sendt til et
andet Sted, og Jernbanen tog $5 pr.
Vogn for at sende Kornet til dette
Sted. For at gjenvinde dette Udlæg
anlagde Elevatorselflabet Sag og
vandt ved Statsdomstolene, ogsaa for
Statens Høiesteret. Der har været
adskillig Strid ved de lavere Instan
ser angaaende dette Spørgsmaal og
ett hel Del Krav vil blive berørt af
Kjendelsen.^
Belkjendt Chicago-Nordmand død.
Hans S. Mathisen, en af de bedst
kjendte Skikkelser den ttorfle Koloni
i Chicago og en ivrig Arbeider in
den Sønner af Norge, døde den 21de
Mat og blev begravet paa Mt. Olive
Gravlund den 24de Mat,, meddeler
„Skandinaven". Afdøde kom med si
ne Forældre til Chicago i 1866 og
har boet der hele Tiden. Han bar en
af Stifterne as Roald Amundsen
Loge, Sønner af Norge, og bar i fle
re Aar Medlem af Distriktslogens
Styre.
Sporvogn paaHørt af Godstog.
Birmingham, Ala., den 25de Mai.
85 Persöner blev fladet, 8 alvorlig,
da et Godstogs stødte mod en Spor
vogn idag. Der bar 72 Passagerer
i en Sporvogn, som Toget kjørte
imod, idet Vognen forsøgte at fjøre
over Alabama Great Southern-Ba
nens Spor i den østlige Del af Byen.
Minneapolis Tidende, Thorsdag den Iste Inni 1922,
'COWAieHT-HAMHie A W.WUUL WAS*
Morses TenAudning.
Justitsministeren siger, åt Morse
ifølge anseede Lægers Erklæring
var alvorlig syg.
Washington den 27de Mai. Ju
stitsminister1 Dougherty svarede
iasten paa Senator Caraways Be
skyldning, at Charles W. .Morses
Løsladelse fra Atlanta Fængsel paa
Grund af Sygdom, var Bedrageri
mod Regjeringen. I en lang Erklæ
ring sagde Justitsministeren, at
Dokumenterne Morfes Sag viste,
at anfeede Læger og" Armekirurger
havde erklæret, at han led af en al
vorlig Sygdom. I sin Erklæring
nævnte ikke Dougherty Caraway di
tekte eller hentydede til Striden mel
lem Caraway og ham selv.
I et Brev til Senator Watson af
Indiana, oplæst i Senatet igaar, er
flærede Justitsministeren, at han ikke
havde noget at bestille med Morses
Benaadning.
(SlutMi^g M' He'. SiLe.)
gjenreist, før det erholdt Kredit. Med
Hensyn til Gjæld som Følge af Pen
ge, hvormed Rusland var blevet for
strakt før Revolutionen, sagde han,
at Russerne var beredt til at gaa ind
paa et Kompromis, idet de frem
holdt, at de Forpligtelser, de vilde
godkjende, afhang af den Hjælp de fik.
„Imidlertid," sagde han, „har vi
maattet overveie, hvad kunde gjøres
for at forhindre en Konflikt Europa.
Dersom vi fluide fortsætte med Ge
nua-Underføgelferne, mootte vi be
trygge Europas Fred. Det efderfor
vi har sluttet denne Pagt, hvorved 34
Nationer høitidelig forsikrer, at de
ikke vil gaa angrebsvis tilværks."
Premierministeren fagde, at han
troede, at dersom'en Konferens font
den i Genua var bleven holdt i 1914,
vilde Verden blevet sparet for Ver
denskrigens sørgelige Oplevelser.
London den 26de Mai. Verden
er fremdeles truet af Krig, erklærede
Lloyd George i en Tale i Hotel Cecil
idag. Premierministeren gik flarpt
trette med dem, der har kritiseret
Konferensen i Genua.Talen blev holdt
ved ert Luncheon, font hans Tilhæn
gere i Parlamentet gav for ham. Pre
mierministeren begyndte med at an
gribe dem, der havde „vanfleliggjort
Genua-Konferensens Arbeide".
„Da disse Kritikere lagde for Da
gen Glæde og Tilfredshed hver Gang
det blev bebudet, at Genua-Konferen
sen vilde blive en Fiasko, og syntes at
blive trist tilsinds og endog forbitret
ved hver Forudsigelse af muligt Held
for Konferensen, kunde jeg ikke andet
end tænke, at ønflet var Tankens Fa
der," udraabte han. Han dvælede
derpaa'nærmere ved den britifle
Holdning i Genua. Da Storbritan
nien havde mobiliseret omkring 9,
500,000 Mand for Verdenskrigen,
var det berettiget at give sit Besyv
med, naar Fred bar gjenoprettet, er
flærede han.
Percy Grainger arver $1/000,000.
White Plains, N. Y., den 2Hde Mai.
Pianisten Percy Grainger vil arve
Eiendom værd co. „$1,000,000 ester
sin Moder, Mrs. Rose Anne Grain
ger, der blev dræbt ved at falde fra
et Vindu i en Bygning i New Aork
30te April. Hendes Testamente blev
aabnet i Skiftereten idag.
rf
v
Senator Borah af Idaho er en tis
dem, der har erklæret sig flarptjrnod
Soldaterbouus. Den amerikanske Le
gion truede ham med Gjengjældelse.
mat Borah svarede: „Det vilde sim
pelthen være en Byttehandel, hvori
jeg brugte Folkets Penge til at kjøbe
nogens Stemme."
Lrhvervsskstten.
Forend Staters Distriktsret erklæ
rer ben af Legislature« ved
tagne Lov gyldig.
Minnesotas Grubeselskaber har for
anden Gang lidt Nederlag i fin
Kamp mod Erhvervsskatten paa Mi
nering af Jernerts, den saakaldte
Tonnageflat-Lov. Dommer Tillman
D. Johnson of Salt Lake City er
klærede Loven gyldig i én Kjendelse
afgivet forrige Onsdag i de Fore
nede States Diftriktsret i St. Paul.
Kjendelsen erklærer konstitutio
nel den Lov, som blev vedtaget af
Minnesotas LegiZlatur under Ses
sionert 1921 og undertegnet af Gu
vernør Preus. Grubeselflaberne vil
appellere til de Forenede Staters
Høiesteret.
Næsten 40 Grubeselskaber Var
med paa Ansøgningen om et perma
nent Retsforbud mod Opkrævning af
en Skat af 6 Procent pact „Netto
fortjenesten" i Grubeindustrien.
Et midlertidigt Retsforbud -mod
Opkrævning af Skatten vil blive
staaende ved Kraft, indtil de Fore
nede Staters Høiesteret hor afgivet
fin Kjendelse.
Forhør angaaende det permanente
Retsforbud, som Grubeselflaberne
ansøgte om, blev holdt den 10de
April i St. Poul. Grubeselflaberne
hævdede, jor at bevise Lovens llgyl
dighed, at Skatten var en Byrde paa
Mellemstatshandelen, at den ikke blev
ens gjennemført, og at den egentlig
ikke var en Erhvervsskat, men en
Eiendomsskat og saaledes udgjorde
dobbelt Beskatning.
Staten, repræsenteret af General
odvokot Clifford L. Hilton, frem
holdt, at Skatten var bleven gjort
ens for alle Producenter, og at
Jernertsen ikke er i Mellemstats
handel, før den er bleven afleveret
til en Jernbane eller Damper. Tom
mer Johnfon gav i fin Kjendelse en
fuldstændig Forklaring af disft
Punkter.
N
Murphy og Mader lover at træde
ud af Fagforeningen. Chicago den
29de Mai. Fred (Frenchy) Mader,
Præsident for Bygningsarbeiderraa
det, og Timothy (Big Tim) Murphy,
der kaldes „Arbeiderczaren", lovede
idag at afbryde al Forbindelse med
Bygningsarbeiderforeningen/' Dette
Løfte blev givet deres Kautionist,
Thomas Carey, en rig Murstensfa-
k-rikant, og fulgte paa deres Løsla
delfe i afvigte Uge efter at være fat
under Tiltale i Forbindelse med Mor
det paa to Politimænd.
Carey mente, at de to Arbeiderle
dere var uflyldige, og sagde, at Hon
agtede at sætte sig i Forbindelse med
Samuel Gompers, Præsidenten for
American Federation of Labor, eller
hans delegerede Repræsentant for at
faa Rede paa hans Holdning i Sa
gen.
Tropperne ved Rhinen. Ports den
28de Mat. Assisterende Generol
stobschef. Generalmajor James G.
Horboord er netop vendt tilbage til
Paris efter at have inspiceret de ame
rikanfle Tropper ved Rhinen. Han
udtalte font fin faste Overbevisning,
at en liden Afdeling amerikanske
Soldater og en liden Stab Officerer
burde forblive ved Rhinen paa ube
stemt Tid paagrund of det store mo
ralske Gode, som de omerikanfle Trop
pers Nærvær der havde været og vil
ds vedblive at være i Fremtiden.
Ordren for Troppernes Afreife er
imidlertid ikke forandret og de flal
efter Bestemmelsen forlade Tyskland
inden. 1ste Juli.
ødelæggende Storm i Colorado.
Greeley, Colo., 29de Mai. Gyt af
de værste Storme tn&b Regn og Hagl,
der har hjemsøgt Greeley i de sidste
12 Aar, anrettede sent idag Skade
for øpintod $250,000. Paa ett over
to Mil bred Strækning kom der ned
Hagl faa store font Golfkugler. Hurt
Breder af Vinduer i Privathuse og
Forretningsgoarde blev knust. Aars
væxten i Landdistrikterne blev fladet
og mange Kjældere i Byens Centrum
oversvømmet^
Jordskjælv. Rom, 27de Mtfb
Fire voldsomme Jordfljælv irfttraf
idag i Nærheden af Teritt, ca. 50 Mil
nordenfo? Rom, og fatte stærk Skræk
i BefoLkningen paa en Strækning af
flere Mil. Der er dog ikke modtaget
nogen Melding om Skade.
Ni dræbt ved Explosion. Empo
rium, Pa., 26de Mai. Ni Mænd blev
dræbt og tolv saaret, da tre Bygnin
ger i Pricella Powder Companys
Anlæg i Sinnamahoning, 18 Ml
herfra, sprang i Lusten idag.
Ny Uongresumnd.
«FV*iaHiJikUeoj$Lejjtosm.NOTo»
Henry St. George Tucker.
Mr. Tucker blev valgt til Kongres
mand fra 1 Ode Distrikt i Virginia
ved et specielt Valg for at fylde den
ved Henry D. Floods Død ledigblev
ne Plads. Mr. Tucker var Kongres
mand fra 1899 til 1907.
Jernbanesag afgjort.
Regjeringen vinder sin Sag for Op
løsning af Southern Pncific-Lin
jerne som Trust.
Washington den 29de Mai. Re
gjetingen vandt idag for Høiesteret
sin Proces for at faa Southern Pa
cific Companys Eie af Central Pa
cific-Bonerne erklæret ulovligt. Høi
esteret omstødte den af den føderale
Domstol i Utah givne Kjendelse, der
-gik Regjeringen imod. Kjendelsen
betyder ifølge Dommer Days Erklæ
ring, at Southern Pacific maa skille
sig af med alle Aktier i Central Pa
cific-Linjerne eller anden Kontrol,
som den har havt siden 1885 ved Leie
eller Kjøb. Saadant Eie og Kon
trol blev erklæret at være i Strid
med Antitrustloven og at hindre mel
lemstatlig Handel.
Det var den sidste af de store Trust
opløsningsfaser forelagt Høiesteret.
Southern Pocisic-Sogen henledede
Højesterets Opmærksomhed paa den
Kontrol, font en Kentucky-Korpora
tion havde over Central Pacific- og
Southern Pacific-Jernbaneselskaber
ne i angivelig Strid med Shermans
Antitrustlov.
Regjeringen erklærede under Pro
ceduren, at det fremlagde „en af de
mørkeste lode i amerikansk Jern
bonehistorie." Skjønt det vor den
ældste Sammenslutning, var det den
sidste af denne Sort til at*6libe af
gjort af Høiesteret. Sammenslutnin
gen fleede i 1885*, 5 Aor før Sher
mon-Lovens Vedtagelse. Den kom
ind under Forbudene i denne Lov,
men i 1893 blev en ny Leiekontrakt
sluttet, der blev omdannet til Aktie
eie i 1899. Sammenslutningen blev
først angrebet af Regjeringen i 1894,
men Sagsanlægget blev afvist af en.
California-Domstol. Sag blev faa
anlagt for Forenede Staters Di
striktsret i Utoh i 1914, men denne
blev afvist i 1917, hvorpoa Sagen
blev appelleret til Høiesteret, hvor
den blev procederet 20de April 1921
og procederet paany Ilte April.
1922. Jernbaneselskabet søgte at
bringe Loven om Forældelse til An
vendelse paa Sagsanlægget.
New Dork den 29de Mai. Besty
relfen for Southern Pacific-Jernba
neselflabet vor idag synlig forbauset
over Høiesterets Kjendelse igaar ont,
at Banen ikke kunde beholde sin An
i Central Pocific-Banen, men af
slog at udtale sig, indtil den havde
studeret Kjendelsen. ... '...
Efterretningen kom næsten försent
til at have nogen Virkning paa Ak
tiemarkedet.
Skib. Ankommet. Havn.
Cameronia.
Kneeland
.. .New Aork
I
.New Uork
.......
Orbita
.. .New Dork
Drottningholm ..... .. .New Dork
America
»I»
.. .Plymouth
.. .Hamburg
eie
La Tonraine
.Oueenstown
..••••
.. .New Dork
Cherbourg
•m
Bergensfiord
.Oueenstown
e. e
.New AoÄ
Clsinss Borgerkrig.
Troppebevægelser paa flere Steder.
Kamp paa Kiangsifronten. Changs
Tropper gjør Mytteri.
Tientsin den 28de Mai. Ti tusind
af General Wu Pei-fus Arme af
Soldater fra Chili har .'passeret
Tongshang paa Veien til Lonchow.
En anden Division har faaet Ordre
til Fremrykning. Det er nu fastslaa
et, at General Chang Tfo-lin atter
har besot Chongli. 30,000 Chili
tropper droger nu i Retning af
Aungpingfu, øiensynlig sor at fore
tage en Flankebevægelse. 9,000 Chi
litropper har skredet over den store
Mur.
Fengtien-Tropper gav Ild paa et
allieret Militærtog til Shanhai-'
kuan. Kommandanten gjorde.Und
skyldning. Poo Tilbageturen blev
Toget stanset som Følge af rampone
rede Broer.
Jernbanedirektøren har givet Or
dre til, at Familierne til alle uden?
landske Arbeidere mellem Shanhai
kuan og Lonchow flal bringes til
Tientsin med næste Milittertog, som
afgoar imorgen tidlig.
London den 28de Mai. En alvor
lig Kamp staar ved Kiangsifronten,
meddeles fra Hongkong til „Times".
Sun Iat Sens Hovedorme siges at
have besat Mei-ling Pas, som Kian g
sitropper havde befæstet. Armeens
høire Fløi har erobret Sin-feng og
forfølger Fienden i Retning af Nan
kanghsien, medens venstre Fløi hor
slaaet Fienden ved Hunangrænsen og
drager mod Chungyi.
Harbin, Mantschuriet, den 29de
Mai. General Chang Tso-lins Sol
dater langs den kinesifle Bstbane har
gjort Mytteri og erklæret sig for Ge
neral Wu Pei-fu, der slog Chang i
Slaget forleden ved Peking. Næsten
hele Banen er befat af Tropper, der
har reist sig mod den mantschuriffe
Diktator og støtter General Wu, der
nu har Magten i Chili.
London den 29de Mai. Dr. Sun
9)at Sens Arme har erobret Tayling,
der ansees for den vigtigste strategists
Stilling i Provinsen Kiongsi, melder
et Telegram fra Hongkong til
„Times". Den sydlige Arme tog 40
Kanoner og en Mængde Ammuni
tion. Dr. Suns Hær forfølger Fien
den og vil fnart angribe Kanchow.
Der er stor Glæde i Canton over Sei
ren, siger Telegrammet.
Tokio den 30te Mai. Kim efter
Opfordring fra China vil Japan sen
He Tropper for at dæmpe Uordener
ne font Følge af den nuværende Bor
gerkrig mellem Chang Tfo-lin og
Wu Pei-fu. Udenrigsminister Uchida
af Japan gav idag Bemyndigelse til
denne Kundgjørelfe til de Forenede
Stater.
Maa Daughertii tage Afsted?
Washington, 29de Moi. Offentlig
gjørelsen Søndag af en Erklæring fra
Justitsdepartementet angaaeitde de
nærmere Omstændigheder, der førte
til Benaadningen of Charles W.
Morse, dannede Grundlaget for ny
Drøftelse of Justitsministerens For
bindelfe med Sagen idog i Senatet.
To demokratiske Senatorer, Caraway,
Arkansas, og Watson, Georgia, fpaa
ede, at- Doughertys „Feilgreb" i den
nuværende Strid kan føre til Split
telse af Kabinettet. Striden er blevet
et Lmtdsspørgsmaal, sagde Senato
ren fra Georgia. Endog mange re
publikanfle Blade havde angrebet Ju
stitsministeren og forlangte, at Hon
skulde tage Affled.
ArbeidslMheden ophørt. Chicago
den 29de Mai. De longe Rækker af
arbeidsløse Mænd og Kvinder, der
tidligere hver 'Morgen mødte frem
ved Arbeidsbureauerne, fer mart nu
ikke længer og Arbeideroverfludet er
omtrent altsammen skaffet Arbeide,
sagde H. M, Pollard, Præsident for
National Employment Board paa et
Møde, fom Kommissionen holdt idag.
Nedgangen i Lønningerne var ogsaa
ophørt. Efterspørgselen paa Steno
grafer havde faktisk bragt Lønninger
ne for denne Klosse i Veiret.
Ny Stlllehavsøi opdaget. Hono
lulu den 24de Mai. Den i Kings-,
man's Rev, der meldtes opdaget
10de Mai af Lorrin A. Thurston,
Udgiver as „Honolulu Advertiser", og
gjort Krab paa for de Forenede Sta
ter, har en Udstrækning af 5x9 Mil
ved Lavvande og 9 Fod 120 ved
Høivande, meddeler Blodet. Revets
Beliggenhed fjendes af Floadedepar
tementet, men man har hidtil ikks
vidst, at der var tørt Land der.
Penge til Norge sendes sikkert og
billigt gjennem Hobe & Co., 319 2nd
Ave. S., Minneapolis, Avextisse*
Inent.

George B. Christian.
Wisconsin 74 Aar.
Senator Wm. E. Borah.
Estonia .New Dork
..........
Taormina .New Aork
Cedric. z. Oueenstown
Hellig Olav
.... ......
Carmania .. .Liverpool
Oscar II .Kristiansand
Afgaaet.
Haverford.
Patna ».« i»-»*» ...New Dork
Rvordam .. Rotterdam
Maurejama, 27de Mai ..
Stockholm .. .New Dork
Laeonia

xml | txt