OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, June 01, 1922, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-06-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

f.
jLT
..
Ars Norge.
Stenkjær Privatbanks Sammen
brud. Trondhjem den 8de Mai. Ex
traordinær Generalforsamling i
Stenkjær Privatbank blev holdt
idag. Status, som var opgjort pr.
81te Marts, blev fremlagt. Den vi
ste et Underskud af 532,948 Kroner
foruden at Aktiekapital og Fonds er
helt tabt. Indflyderne har tilgode
724,424 Kroner. Aktiekapitalen vvr
paa 300,000 Kroner, som ifølge Do
funreitterne skulde bære indbetalt
sin Helhed. Der manglede imidler
tid 155,000 Kroner som var tegnet
af Bankens nu afdøde Chef Wendel
bo. Reservefondet bor opført med
50,000 Kroner.
Overretssagfører Cappelen oplyste,
at Banken efter al Sandsynlighed
havde været insolvent i flere Aar. I
Regnskaberne bar posteret Tal, som
ikke var faktiske, bare anbragt der for
at faa Regnskabet til at balancere.
Matt er enig i, at Boet maatte
overleveres til Konkursbehandling,
saasnart Jndskydermødet er holdt.
Hvormeget Indskyderne vil faa igjen
af fine Penge har man endnu ckkke
bragt paa det rene, men det er neppe
sandsynlig, at de faar mere end 20—
30 Procent. Jndffydernes Antal er
ca. 1,700. Det er for en stor Del
Smaakaarsfolks Sparepenge, som er
gaaet tabt. De øvrige Banker i
Stenkjær vil"ikke blive berørt äs Pri
vatbankens Sammenbrud.
Frljgtelig Bilulykke. Skien den
7de Mai. En frygtelig Automobil
ulykke indtraf ved 8-Tiden taften i
Gjerpensveien, en halv Mils Vei fra
Skien. Ett Btl med 7 Perforter kom
kjørende fra Kikuthytten. I Nærhe
dett as Børsesjø indhentede Bilen nog
le mtge Tamer, sow var Paa Vei
mod Byen. Bilen skjærer pludselig
.ud og kjører i Grøften med voldsom
I-art.
En img Dame, Margit Haugerød,
blev rammet af Bilen og.dræbtes paa
Stedes Hun var frygtelig tilredt.
Sex af de syv som sad i Bilen kom
under denne, som gik helt rundt, og
en Herre blev stygt kvæstet. Han fik
bl. a. flere Ribben brukket.
Bilens Eier havde overladt Sty
ringen til /n af Passagererne, som
havde Certifikat, Alf Aas. Han var
tcmntclig beruset og blev arresteret af
Lensmanden, som strax kom tilstede.
Stor Brand paa Kirkenes. Kirke
nes den 5te Mai. Stedet har inat
vært hjemsøgt af en stor Brand,
hvorunder tre Huse to af Hem var
Stedets eneste Hoteller er ned
brændt til Grundert: .Ilden opstod i
Engens Hotel, og her omkom ikke
mindre end 6 Mennesker.-
Fra Trondhjem telegraferes: Til
„Ny Tid" meldes fra Kirkenes:
Foruden de to Hoteller er to Forret
ttingsgaarde og et mindre Hus ned
brændt. Foruden de 6 Perfoner, som
brændte inde i Engens Hotel, har
flere faaet alvorlige Brandsaar. Il
den opstod Kl.. 2 Nat til Fredag.
De omkomne er: Randor Nielsen med
Hustru og to Børn, deres Tjeneste
pige og ett Handelsreisende ved^Navn
Hoff. Den materielle Skade anflaa
es til 600,000 Kroner.
Flyvning.til Nordpolen. Kristiania
9de Mai. „Tidens Tegn" meddeler:
Tryggve Gran har fra engelsk Side
faaet Forespørgsel om han er villig
til at gjøre et Forsøg paa at flyve til
Nordpolen. Gran overveier for Ti
den Platten og reiser i Sommer til
Spi'tzbergen for at undersøge Mulig
hederne for at starte derfra. Forsø
get vil dog ikke blive gjort i Aar, men
muligvis næste Aar. Der vil blive
flere Deltagere i Færden, fortrinsvis
skikyndige Folk.
Jngcniørmajor Alf Anker er af
gaaet ved Døden i ett Alfør af 56
Aar. Hart blev Officer i 1887 og
Major i 1911. Anker bar „i flere
Aar Distriktsingeniør* paa. Oscars
borg. Jfjor tog han Afsked og bosatte
sig i Kristiania. Hans Frue er en
Datter af Statsminister Schwei
gaard.
Manden som dræbte sin Broder.—
Skien 5te Mai. I Lagmandsretten
.idag behandledes Sagen mod Olaf
Gullikfen, som bar tiltalt for at hå
be dræbt fin Broder Marius med et
Gebærffud efter et Drikkelag. Lag
mandsrettens Dom faldt taftert. Olaf
Gullikfen kjendtes skyldig i uagtsomt
Drab og idømtes
iy2
Aars Fængsel.
Sognepræst Sigvald Blaker har
søgt Afsked fra Iste Juli. Hr. Bla
ker, som er født i Lom i 1848-, bleb
theologisk Kandidat i 1875. Han kän
ved sin Affked fe tilbage paa 45 Aars
fortjenstfuld PræstegMnwg,, hvoraf
42 Aar i Kristiania.
Statens Forfatterstipendier. For
fatterforeningens sagkyndige Udvalg
har indstilldt følgende: i)* Tore
Ørjasæfcr, 2) Helge Krog, 3) Sjur
Bygd, 4) Katarina Gjesdahl, hver
3,000 Kroner som Reisestipendium,
5) Sigurd Christiansen, 6) Ronald
Fangen, hver 2,000 Kro'ner som Ar
beidsstipendium, 7) Finn Halvorsen
1,600 Kr., 8) Olav Hoprekstad 1000
Kr., begge som Arbeidsstipendium,
O. Lie Singdahlsen 1,000 Kr. som
Reisestipendium. Som Suppleanter
Rolf Hjorth Schøyen og Edith Merg.
Hvis No. 1 og No. 2 faar Stipen
dium af Konsul Mohrs Legat, rykker
de senere op t. anført Orden og efter
dcm Suptckeantaerne i anført Or
den.
En Overkjørsel med DBden tilføl
ge. Kristiania 8de Mai. En Over
kjørsel med Døden tilfølge fattdt Sted
i Eftermiddag ved Lysaker Station.
Købmand Apenæss fra Kristiania
stod paa Stationen da Toget skulde
krydse ved halvfem-Tiden. ,J samme
ØteMif Toget passereL^blev Apenæss
grebet af et Änfald af Svimmelhed
og faldj ned paa Skinnerne. Toget
blev strax std.ppet og Apenæss kjørtes
til'Ullevaal Sygehus, hvor han kort
ester afgik ved Døden. Apenæss var
egentlig fra Tønsberg, men flyttede
i 1898 til Kristiania, hvor han drev
-ett Kolonialforretning.
Skuespilleren,Eugen Hovin er af=
gaaet ved Døden efter nogen Dages
Sygeleie.
Eugen Hovin debuterede i 1897
ved Olaus Olsens Selskab, reiste med
ham et Par Aar og blev bereter an
sat ved Sekondtheatrej hos Ludobica
Leby. Senere bar han et Par Sæ
soner bed Centraltheatret og i flere
Aar bed Fahlstrøms Theater. I de
Par Aar Anton Heiberg drev Tiboli
Theater bar han knyttet til dette
Theater, senere har han ikke op
traadt.
Diamantbrhllltp feiredes i Bergen
Ilte Mai af Maffinmefter og Thea
termaler Ole Johannessen og Hustru
Edel, født Bergesen. Diamantbru
den er 79, Diamantbrudgommen 83
Aar gammel.
IEgteparret har havt 5 Børn, en
fatter og fire Sønner, hvoraf Tatte
ren og den ene Søn er død.
Diamantbrudeparret tilbragte Da
gen hos sitt Søn Vagtmester ved Den
.nationale Scene, Ingvald Johannes
sen.
z
Sigtet for Drab. Namsos den 4de
Mat. Retslig Ligstue over Gaard
bruger Sven Vie, .Grong, blev af
sluttet tgaar. Lægernes Erklæring
gaar ud paa at afdøde har faaet flere
Slag eller Stød,- som har fremkaldt
Blodudtrædelfe paa Hjernen og hin
dret Aandedrættet, og font har for
aarfaget Døden.
Sven Vies nærmeste Nabo, Johan
nes Vie, 25 Aar gammel,-er sigtet
for at have voldt hans Død.
Mekaniker Erling Evensen, som
kom tilskade under Motorcykleløbet
30te April, afgik ved Døden *^aa
Rikshospitalet som Følge, af indre
Læsioner. Evensen, som boede paa
Strømmen, blev kun 26 Aar gammel.
Han havde i mange Aar arbeidet i
Motorbranchen, hvor han havde et
anseet Navn. Under et. Ophold i
Amerika havde han været ansat i Po
litikorpset.
Mystisk Forsvinden/ Den 6te Mai
meldes: En Mand fra' Grindvold,
Hadeland, veh Navn Peder Hansen
Hagen, er forsvundet i Kristiania.
Han kom 22de April til Kristiania
for at søge Læge. Da han 'i den sid
ste Tid har været stærkt nervøs er
man ræd for at der er tilstødt ham
noget. Politiet har forgjæves søgt
efter ham.
Militærnægteren fik Straffen ned
sat. Skien den 4de Måt. Lag
mandsret har idag behandlet en Sag
mod ett Militærnægter fra Skatfos,
Halfdan Pedersen.
Han var ved Meddomsret 'idømt
120 Dages Fxngsel. Straffen blev
nedsat til 50 Kronet i Bod, subsidi
ært 12 Dages Fængsel.
Læge Arnold Kreyberg, Bergen,
er afgaaet ved Døden i én Alder af
66 Aar.
Han vqr sødt i Kristiania, Søn af
Cand. jur.. Kasserer ved Gaustad
Asyl Kreyberg og Hustru, født Mol
denhauer. Kreyberg tog mediciyfl
Embedsexamen lSStmed Laud.
Valgt Provst. O Sogneprest til
Kongsberg Thorvald» Bugge er med
delt i Bestalling som valgt Provst i
Kongsberg Provsti..
WMMMW
-I''*- Ä^^
W"
Norsk. Expedition til Ishavet.
Kristiania, 9de Mai. Ifølge „Af
tenposten" vil Tryggve Gran om 14
Dage starte en videnskabelig Expedi
tion, hvis foreløbige Maal er Spits
bergen, i den Hensigt at undersøge,
hvilken Betydning Flyvene muligt
kan saa for Sælfangsten paa disse
Strøg. Expeditionen foretages med
finansiel -Støtte as „Aftenposten" og
vil vare etpar Maaneder. Grans
Reifefæller bliver den engelske Fly
veløitnant Richards og nogle Ski
løbere. ''.''%•
Jngeniøv Lars Skjulestad, Aren
dal, er afgaaet ved Døden i Aren
dal efter kort Tids Sygdom, 31 Aar
gammel. Ingeniør Skjulestad var
Søn af Storthingsmand Skjulestad
og har i de sidste 3% Aar været an
sat som Assistentingeniør hos Stads
ingeniøren i Arendal, deraf ca. 1 Aar
som konstitueret Stadsingeniør.
Fabrikeier A. Olsen er afgaaet ved
Døden, 76 Aar gammel. Hmt reg
nedes i sin Tid blandt vort Lands
bedste Skyttere og var i mange Aar
en af de drivende Kræfter i Kristia
nia Skytterlag og i „Skarpskytten".
V^d det skandinaviske Skytterstævne
Paa Græsholmen i 1892 blev han
No. 1.
Btspeafstemningen. Ved den nu
afsluttede Afstemning angaaende Be
sættelsen af Oslo og Hamar Bispe
embeder har følgende faaet de fleste
Stemmer: Til Oslo Bispeembede:
Sognepræst Johan Lunde til Ha
mar Bispeembede: Sognepræst Bjøn
nes-Jacobsen.
Kjøbmanid @. N. Fjeld, en gammel
Kristianiaborger, er afgaaet ved Dø
den, 83 Aar gammel. I 1867 etab
lerede han sin fjendte Kolonial- og
Fedevareforretning paa Hjørnet af
Uoungstorvet og Aoungsgaden. I de
senere Aar virkede han som Børs
mægler.
Ingeniør Chr. Syvertsen er afgaa
et ved Døden i en Alder af-68 Aar.
For ikke fuldt to Maaneder siden bleb
fiart, som det vil erindres, feiret som
9E res medlem af Kristiania Maffi
nistforcning, hvis ntangeaarige inter
esserede Medlem han har været.
Overkontrollør Gunnar Rwtad
Wold i Kristiania er nylig afgaaet
ved Døden, 45 Aar gammel. Hart
habde tidligere havt Ansættelse bed
Toldstederne i Fredrikshald og Frrd
r'.ksstad.
Digtergage til Fru Undset. Stor
thingets Universitets- og Fagskoleko
inite har paa eget Jnitiatib en-stem
indstillet Sigrid Undset til Dig
tergage as Kr. 1,600.
Gaardbruger Ove Karlsen Fre
dagsvik, Nord-Frøba er tildelt Me
daljen for Borgerdaad,t Sølb for
lang og fortjenstfuld Virksomhed i
sin Kommune.
Disponent H. Bache-Wiig i Lille
hammer er afgaaet bed Døden, 71^
Aar gammel. Han har været en af
Lederne ved Dannelsen af Norges
Træforædlingsanstalter.
Tromsøs ældfte Jndvaaner, fhv.
Skibsfører Anders Pedersen, Lof-
stad, er afgaaet ved Døden, 95 V2 Aar
gammel.
Kirkesanger Jakob Sandersen, en
af Langesunds mest kjendte Mænd,
er død, 63 Aar gammel.-
Fhv. Distriktslæge Hans Karenins
Hartmann er afgaaet ved Døden i
den høie Alder af henved 94 Aar.
Afsked. Ulønnet Generalkonsul i
Bangkok H. B. Bergersen er tilstaaet
Afsked i Naade.
Bortførelse. Spokane, Wash., den
25de Mai. Ved at lokke den sjor
ienaarige Myrtle Olson ind i en Tax
icab nær hendes Hjem og derpaa
kjøre affted med hende siges Mrs. In
gar Schmidt äf St. Paul at have
bortført hende fra hendes Forældre,
Mr. og Mrs. Herman Olson, her
Mandag Eftermiddag. Spokane-Po
tittet fandt Kvinden og Pigen paa et
østgaaende Tog ved Three Forks,
Mont., Onsdag Aften og beordrede
dem anholdt der. De havde Billetter
til St. Paul. En Politimand fra
Spokane afreiste idag for at bringe
Mrs. Schmidt tilbage hertil under
en Anklage for Bortførelse udtaget
af Pigens Moder og for at bttnge
Pigen hjem. Mrs. Schmidt er en
Søster af Pigens Fader.
Paven gaar i Forbøn for det nøib*
lidende Rusland. Rom den 25de Mai.
-Pave Pius XI har strevet ét BrevJLII
Præsident Harding og opfordret ham
til.at fortsætte medden amerikanske
Nødhjælp til Rusland, blev det oplyst
laften.
J&t&i
MÉMåäåMitk
Mmerik« revses.
Paris.den 23de Mai. Ved Depu
teretkammerets Aabning idag erklce
rede Andre Tardieu, der i sin Tid var
Høikommissær til de: Forenede Sta
ter, at Amerika for en stor Del var
ansvarlig for Europas nuvcerende
økonomiske Vanskeligheder. „Arne
rikanerne," sagde han, „gjør sig, idet
ie forsøger at give Love for Europa,
ffyldige i en ligefaa stor F«l, som
om vi skulde gjøre, hvis vi forsøgte at
give Love for Amerika."
En Deputeret, som afbrød Tar
dieu, fortolkede hans Tale som an
befalende „en. Monroe-Doktrine for
det kontinentale Europa". Mod den
ne Fortolkning gjorde Tardieu in
gen Indvending.
Han gab en Oversigt over Genua
Konferensen og beklagede, at Frank
rige ikke førte an i Modstanden mod
den- bolshevikiffe Opfatning af pri
vat Eiendom i Rusland, men overlod
det til Belgien. Han bebreidede og
saa Premierminister Poincare, at
han ikkö havde taget Jnitiatibet i en
Modstand mod Mødet i Haag, inert
habde ladet de Forenede Staters Re
gjering bise Veiens
„Frankrige føres saaledes altid
paa Slæb as en anden Regjering,"
sagde hart.
Premierminister Potn&tré .kom
strax med den Forklaring, at Regje
ringen bilde" træde frem for Kamme
ret, og først efteråt Kammeret havde
gibet sin Godkjendelse, vilde Regje
ringen afgjøre, hvorvidt Frankrige
skulde blive repræsenteret i Haag.
Idet han atter tog sat i, hvad han
betegnede som „den setlagtige angel
sachsiske "Opfatning af Europa-", sag
de Tardieu, at^England og Amerika
var ansvarlige for Ophøret af de in
terallierede Organisationer, som un
der Krigen virkede for Stabilisering
af Valutakursen og- Fordeling af
Raamateriale.
Det amerikanske Finansdeparte
ments Modstand mod Drøftelse as
Krigsgjælderr ved Fredskonferensen
og dets Varsel til de allierede Regje
ringer om, at Amerikanerne under
ingen Omstændigheder kunde vedbli
ve at forstrække de allierede med
Penge-, saavelsotH Amerikas Trusler
ont at forlangs Befaling as Frank
riges Gjæld og Renter havde efter
hans Mening bidraget til at vanske
liggjøre den økonomiske Stilling i
Europa,
„De forlanger af os, hvad vi skyl
der dem," sagde han videre, „men
undlader at hjælpe os med ett ind
drive det, som vi har tilgode."
Tardieu lovpriste den Samarbei
dets Aand, som Amerika Jagde for
Dagen under Krigen," og sagde, at
dersom denne Aand ikke herffede læn
gere, bar det Amerikas Skyld, ikke
Frankriges.
Chicago vil faa 1,000 Politibe
tjente tit. Chicago den- 24de Mat.
En Forordning, der bevilger $675,=
000 til Ansættelsen af 1,000 Politi
betjente til, blev idag. vedtaget af
Byraadet, medens Statsadbokaten og
hans Assistenter bar i Virksomhed
for at forhindre, at de to Arbeider
ledere, som forleden bleb fat under
Tiltale i Forbindelsen med Mordet
paa to Politibetjente, skulde løslades.
Fred Mader, Præsidertt fot Byg
ningsarbeidernes Raad, og „Big
.Tim" Murphy, Præsident for Gas
arbeidernes Fagforening, søgtes løs
ladt under en Habeascorpus-Ordre
udstedt af Dommer Harry B. Mil
ler. Trods StatsadbokatenZ Protest
bestemte Dommer Forhør for imor
gen og paalagde Statsadbokaten at
komme med sine Vidner og Bebiser
bed dette Forhør.
Grudearbejderne forkaster Betin
gelserne. New Aork den 25de Mai.
Anthracitgrubeeiernes Tilbud om Bi
læggelse af den otte Uger gamle
Streik paa Grundlag af Lønninger,
der er 21 Procent mindre ond de tid
ligere, bleb taften forkastet af Arbei
dernes Repræsentanter her. ©baret
bleb oberrakt Grubeeiernes Repræsen
tanter bed en hemmelig Konferens af
den fælles Subkomite, som har for
søgt siden den 15de Marts at istand
bringe en ny Lømtingskontrakt.
St. Lawrence-Projektet. Washing
ton den 25de Mai. De Forenede
Stater har underrettet den kanadi
ske Regjering om, at Regjeringen i
Washington er beredt til strax at. ind
lede Underhandlinger om en Traktat
angaaende St. Lawrence Kanalpro
jekt. En. officiel Kundgjørelse desan
gaaende bfeti idag udstedt af Uden
rigsminister Hughes.
V
Kport.
Hensynsfulde Konkurrenter. Kri
stiania den Iste Mai. Norsk Motor
cykleklub aabnede Sæsonen den 30tc
April med det aarlige Vaarridt, ar
rangeret af Kristianiaafdelingen. Al
lerede Klokken halb otte om Morge
nen startede de tidligere præmierede.
Starten foregik i god Orden fra
Dælenengen Sportsplads, nnen man
bär ikke kommet længer end til Bjør
kelangen, før der hændte et Uheld,
idet en af Rytterne paa et af de bed
ste Veistykker kjørte i Grøften. Han
bleb fladet noksaa stygt, men der er
ingen Fare for at Hart bil faa bartg
Mén af det. Alle Deltagerne i den
ne Klasse stoppede op for at hjælpe
sin Kamerat og gik derfor ud af
Løbet.
Terrænløb. Kristiania den 8de
Mai. Kredsmesterflabet i Terrænløb
for Kristiania sandt Sted igaar med
Start sra Kafe Nordli, Sognsban
det, og med Ila Idrætsforening som
Arrangør. De fleste af Spidserne
Norges
Hoifkole
Professorembedet
i Maskinteknife
Fabrikdrift
er ledig og »Mfles besat snarest mu
lig med en Ingeniør, som foruden at
bære Besiddelse of de for Faget
nødvendige videnflabelige Kvalifika
tioner tillige har Praxis paa det kon
struktive og i Særdeleshed udstrakt
Erfaring paa det driftstekniske Om
raade.
Professoren bil have at besørge
Undervisningen i Fagene „Maskintek
nifl Fabrikdrift", „Værktøimaskiner"
fornt „Løftemafliner og Transportan
læg".
:J
Gogen er Kr. 10,600.00' (torfig
med 3 Alderstillæg of Kr. 1,000.00
efter 3, 6 og 9 Aar. Til Statens
Pensionskosse frogoar for Tiden 10%
af 10,000 Kr. professoren rnaa un
derkaste sig de gjældende Bestemmel
ser vedkommende Aldersgrænse og
Pensionsordning og. vil være pligtig
til at finde sig i de Forandringer i
Embedets Forretningskreds som
maotte blive bestemt ved Lov eller af
Kongen med Storthingets Samtykke.
Ansøgninger med fuldstændig Qp
lysning om Uddannelse og Virksomhed
'med videre, ledsaget af bekræftede
Attestasflrister samt eventuelle Publi
kationer, stiles til Kongen og sendes
Kirke- og Undervisningsdepartemen
tet inden Udgangen af Juni 1922.
(Herolden).
1885
Kristiania Trondhjem Bergen Kristiansund N. Kristiansand S.
Bankens store egen Formue, 82^ Millioner Kroner,
og dens store likvide Midler gjør
Den Norske Handelsbank
i første Rcekke til
ernes Bank
Indskud forrentes for Tiden med 4% paa almindelige Sparebankvilkaar,
•paa
6 Maaneders Opsigelse. Vor amerikanske Reproesentant, Mr. Otto P. Hoff,
Security Building, Minneapolis, Minn., staar til vore amerikanske Venners fulde
Disposition og veileder dem med Udførelsen as deres Forretninger paa Norge.
bar blandt den 14 Mand stærke
Trop, som startede. Førstemand bleb
den kjendte Skiløber Hagbart Haa
fonsen fra B. U. L. Faboriten E.
Borch grebmk maatte denne Gang
rtøie sig med fjerde Præmie.
Akers Kredsmesterskab i Terrænløb
foregik den 7de Mai fra Folkets Hus,
Sandbiken. Der startede talt 25
Mand, og Konkurrencen bar skarp.
Faboriten Kaare Hjerpseth, Ekeberg,
ledede hele det ca. 6 Km. lange Løb
cg bandt Pent paa Tid 23,57 Min.
rvesager og
Fodbold. Følgende Fodbold-Sei
re meldes fra Norge: „Lyn" ober
Vaalerengens Idrætsforening i Kri
stiania den 3die Mai, 4-1 „Frigg"
cber Sportsklubben af 1910 i Kri
stiania. den 3die Mai, 5-0 „Ready"
ober Kristiania-Kameraterne i Kri
stiania den 7de Mai, 7-1 „Drafn"
ober „Skjold" i Drammen den 7de
Mat, 2-0 „Odd" ober-„Lyn" i Ski
en den 7de Mat, 2-0 „Gats", Gø
teborg, ober „Frigg", Kristiania, i
Gøteborg den 7de Mat, 7-3.
3L enqeanbrinqelse
ordnes let og billig ved
Centralbanken for Jiorye
Christiania,
hoia amerikanske og juridiske Specialafde•
naaet særlig indsigt' i 3isme Sager,"
jftapitai og &oneta 69,000,000
tibnhver &oresporgsel besvares prompte/
DEN NORSKE CREDITBANK
CHRISTIANIA.
Etableret 1857.
Opbetalt Kapital og Reservefonds Kr. 73,000,000
Filial i Arendal.
Modtager Indskud, til høieste Rente.
Paa 6 Maaneders Opsigelse godtgjøres for Tiden Procent
Paa 3 Maaneders Opsigelse godtgjøres for Tiden 4 Procent
Kontrabog vil ester Deres eget $3nsfe blive tilsendt Dem eller opbevaret
omkostningsfrit" hos os. Paa Grund af den nuvcerende gunstige Kurs ert
-Pengeforsendelser til Norge særdeles lønnende! Vi bistaar ogsaa gjerne med
Anskaffelse af norske Stats-Kommuneobligotioner, etc.
Alle andre Bankforretninger udføres hurtigst og billigst.
Penge kan sendes til os gjennem The Capital National Bank, St. Paul,
THZ Peoples State Bank, Detroit, eller
BIRGER OSLAND & CO.,
Hönefos og Oplands Privatbank,
HÖNEFOS3.
Indbetalt Aktiekapital og Fonds Kr. 5,575,000.
Indskud forrentes for Tideu med:
5^^ paa 6 Maaneders Opsigelse
h% Sparebankvilkaar
Cheques kan sendes os direkte saavel i Kroner som i Dollars. Afregning vil
finde Sted til Dagens bedste Kurs. Kontrabøger opbevares gratis eller fenbes
pr. omgaaende.
Privatbanken i Trondhjem
Oprettet 1859.
1
v i v a a n k e n i K i s i a n s s n n K i s i a n s s n n N
Privatbanken i Orkedalen, Orkanger.
Penge madtages til Forrentning:
Paa 6 Maaneders Opsigelse med f. T. 5% p. A.
Paa Sparebankvilkaar med f. T. 4z% A.
Send Cheque i Dollars eller Kroner. Kontrabog sendes omgaaende
ester opgiven Adresse eller opbevares gratis hos os/
(H. O. 18969).
Stavanger Handels-og Industribank
STAVANGER, NORQE.
Indskud modtages paa almmdelige Sparebankvilkaar og paa 6
Maaneders Opsigelse til høieste Rente. Postanvisninger, Checks og
Dollars modtages. Bankbog tilsendes eNer-opbevares i Banken.
n
I
1—
DU
•'C'1
1
'ti:

Per Conradi Andersen, Politifuld
mægtig i Bergen, er udnævnt til
Chef for Opdagelsespolitiet i Bergen.
.v-.. v Mimteapolis Tidende, ThorSdag Sen tste Anni 1922.
Tardien giver de Mrenede Stater
z ^Mldm for de økonMifle
A skeligheder i Gnropa..
Minier National Park Ski Club.
Den 10de Mai reiste ifølge „Tacoma
Tidende" en stor Delegation af Ta
coma-Folk til Seattle for at deltage
i Organisationen af Rainier Natio
nal Park Ski Club. De mødte paa
Indbydelse fra Chamber of Com
merce, Seattle og Tacoma, som og
saa habde udstedt Indbydelse til ski
interesserede i Seattle. Man indtog
Lunch sammen i Washington Annex,
hbor Skiklubbens Lobe bleb bedtaget.
Artikel VIII i Bilobene lyder som
følger: „Captain Roald Amundsen,
world famous arctic explorer, and
promoter of this Ski Club, is hereby
declared its Honorary President dur
ing his natural lise."
-Til Bestyrelse for Skiklubben balg
tes: O. A. Kjos, Præsident Dr.
C. Quebli, Vicepræsident H. O. An
derfoit, Sekretær, og Kasserer Si
gurd Johnsen, Gen. Mgr. "Direktø
rer: Col. Hanson, 1 Aar I. A. Sor
ley, 1 Aar Henry Anderson, 2 Aar
Thomas H. Kolderup, 2 Aar A. Pe
ters, Sup't. Nat'l Park, 3 Aar Rei
dar Gjølme, 3 Aar.V
linger g/enném en af -^(ar har op•
115 So. Dearborn St.. CHICAGO. ILLS.
Hønefoss, 17de Marts 1922.

xml | txt