OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, June 08, 1922, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-06-08/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

'Pi
d'
Sis
V|
lr:
i
Mindedklgen.
Præsidenten indvier Lincoln-Mindes
,' mærket i Washington. En utal
lig Mængde tilstede.
Taler af Præsidenten, Tast og Dr.
Morton. StoreHiÄtideligheder.i
Frankrige og England.
Washington,. 30. Mai. En bældtg
Menneskemasse var samlet idag for
at overvære Indvielsen af Monumen
tet over Abraham Lincoln og hylde
ben store Martyrpræsidents Minde.
Præsidenten var der for at overtage
Monumentet i' Nationens Navn,
Kabinetsministre, Senatorer, Kon
gresmænd. Repræsentanter for Hær
og Flaade og fremragende Mænd fra
alle Kanter af Landet var der men
det var ikke saameget disses Hyldest,
stor som den var, der gjorde- Dagen
mindeværdig. Det var den næsten
uoverskuelige Mængde af beskedne
Folk, der stod i Timevis under en
brændende Sol for at hævde dette
Frihedens Tempel og den Mand, hvis
Minde det hædrer, som sit eget.
Hvormange der var, er ikke godt at
-sige, men da det sidste Ord var ud
talt gjennem Megafonen, og Præsi
denten havde trykket Robert Lincolns
Haand ved Foden af Faderens Sta
tue, brød Menneskemængden gjennem
alle Skranker og opover de brede
Trin for selv at se, hvad der var ud
ført i Folkets Navn.
HM den tiærfcnbe
RU!
*Zwry Pittart
Tdita Story
Å-'
1
Holder Deres Ryg paa at give efter?
Er De træt, elendig, helt nedbrudt
plaget af gnavende Nhgvcerk, Lamhed og
pludselige, frittende Smerter? Hvis saa.
da se til Nyrerne. Overanstrengelse,
Hastværk og Stræv pleier at svække Ny
rerne. Rygtxrrk og en helt udslidt For
nemmelse er ofte den første Varsel. Faa
tilbage Deres Helbred, medens De kan.
Brug Doan's Kidney Pills, Lægemidlet,
som Mnnesota-Folk anbefaler. Spørg
Drres Nabo!
Arn- Anderson, fhv. Farmer, Route
No. 2, Box 3-A, Central St., Detroit,
Minn., siger: „Mine Nyrer arbeidede
uregelmæssigt. Afsondringerne indeholdt
et mørkt Grums. Denne Nyreuorden for
narfagcbe ogsaa en slem Rygvcerk.
Mange Gange, naar jeg holdt paa med
at hugge Ved eller
bøie
mig, blev min
Ryg saa stiv og saar, at jeg havde min
ffclbe Hyre med at retje mig op. Jeg be
gyndte at bruge Doan's Kidney Pills,
og de befriede mig for pltdet."
DOAN'S™""
PILLS
M5WZ
WWM^^Z^^AM^D^WWHWMWW^^^N^DyWMWWM^MWD^WZ
Døtre og alt, de eiede, for at stanse
Autokratiets armerede Marsch og be
vare Civilisationen, som han bevarede
Unionen. Hans store amerikanske
Hjerte vilde gløde nu ved at se, hvor
dan vi skrider fremover, altid frem
over ved konstintutionelle Methoder,
ændrende for at møde en frem
adskridende Civilisations Krav, hol
dende os til Majoritetsstyre, or
dentlig reguleret, hvilket er et frit
Folks ene sande Suveræn, og
arbeidende for at opfylde Verdens
ftørfté Republiks Bestemmelse.
Idet Ex-Hræsident, Høiesteretsju
stitiarius Taft overgav Mindesmær
ket fra Kommissionen 'til Præsiden
ten, sagde Hatt, at det bar første
Gang blevet foreslaaet for ca. 2,0
Aar siden at reise dette Mindesmærke
over Martyrpræsidenten, og det var
kanske vel, at et halvt Aarhundrede
skulde hengaa, før dette Emblem paa
Lincolns Storhed skulde reises, da
Amerika i Mellemtiden havde havt
Tid til at udvikle sig i Kunst og
Skjøtt, der gik tilbage til den græske
Arkitekturs enkle, massive Linjer for
at finde et passende Forbillede for
et sligt Arbeide. Mindesmærket bar
Kulminationen af den høieste Kunst.
Amerika kan præstere, sagde Taft, og
det bar specielt passende, at det skulde
staa her bed Potomacs Bredder,
Grænselinien mellem de to Lands
dele, hvis Strid udgjorde Lincolns
Livs Byrde, Lidenskab og Triumf.
Den eneste Taler ellers var Dr.
Robert Morton af Tufkegee Institut,
der talte paa Afro-Amerikanernes
Vegne. Han lagde Vægt paa, at det
var Lincolns Navn, der var disse 12
Millioner af hans Landsmænd kjæ
rest. Lincolns Død, sagde han, var
det sidste og kosteligste Offer paa Fri
hedensAlter. Paa Negerracen hvilede
mere end paa nogen anden Gruppe
af Nationen en Forpligtelse til at
retfærd i ggjøre en saa dyr Pris for
dens Frigjørelse, men en Race, der
havde frembragt ett Frederick Doug
las i Slaveritiden og ett Booker T.
Washington i Gjenreisnitchstiden
havde taget et godt Skridt i Retning
af at bevise sin Frigjørelses Beret
tigelse. Og den Nation, hvor saadan
Daad bar mulig, bar ^fuldt værdig
flige heltemodige Ofre.
Paa Bænkene paa en lavere Ter
race foran Mindesmærket havfce Ve
teranerne famlet sig."Tilhøire havde,
en Haandfuld gamle Mænd atter
trukket i sine blaa Uniformer og^stod
som ZEresvagt, da Præsidenten kom.
Tilvenstre for disse stod omtrent et
Snes graaklædte Veteraner af Syd
statsarmeerne og gjorde stolt Honnør
for det Flag, som Lincolns Frem
synthed og Høie Mod bevarede som
Flaget for et Folk. Synet af disse
Mænd bragte Præsidenten til at af
vige lidt fra sin skrevne Tale. Han
sagde, idet han henledede Opmærk
fontheden paa Veteranerne, at- for
Lincoln vilde Bevidstheden om, at
dette Syn var virkeliggjort, have
været en større Belønning end nogen
anden, han kunde have tænkt sig, at
Potomacs Vande, der flød inden et
Stenkast fra Mindesmærket, ikke be
tegnede Grænsen mellem to Natio
ner men at Amerikanerne fra Hav
til Hav var et Folk. Han mindede
om, at to Gange siden Lincoln døde
havde Sønner af slige Mænd smn
disse gamle Krigere mødt srem mand
stærke for at fjcempe for det Flag,
hvortil deres Fædre vendte tilbage ef
te bitre 60-Aar. Hvor det vilde have
glædet Lincoln at vide, at Sydstater
ne oprigtig var med at hædre ham og
tv Gange siden havde 'været med at
forsvare Flaget. Hvor det vilde have
lindret hans Kval at vide, at Syden
for længe sideN har soxstaaet, at ett
Snigmorder berøvede det dets bedst'.'
og mægtigste Ven, da det var flagen
og knust, at hans Sympathi og For
staaelse vilde have hjulpet til at læge
Saarene og gjenreise det. Hvor denne
Menneskehedens Apostel med sin fations Medalje og Flag paa Graven.
.Kjærlighed til Frihed og Retfærdig
hed vilde have sundet sig tifold be
lønnet ved at se de hundrede Millio
ner, hvem han gav Gjenforening og
Paris, 30te Mat. Gravsmyknings
dagen hävde sin specielle Betydning
i alle franske Hjem med Børn, fordi
flere Millioner franske Børn blev for
talt, hvad den amerikanske Hær og
Folk gjorde for Frankrige under
Verdenskrigen. Store Børneproces
stöttet: drog til Soldatergravene og
lagde Blomster paa dem. Specielle
Mindehøitideligheder fandt Sted paa
de amerikanske Soldatergravlunde.
Blandt Talerne i Suresnes var Mar
schal Josfre, amerikansk Ambassadør
Herrick og Charles' Bertrand, Præ
sident for det interallierede Forbund
af Krigsveteraner. En anden Cere
tttortt blev holdt ved Triumfbuen,
hvor Feltmarschal Foch talte og en
Krans blev lagt paa den^ ukjendte
Poilus Grav. Ruel W. Elton, Gene
raladjutant for American Veterans
of Foreign- Wars, lagde sin Organi-
I Kirkerne var der Mindegudstjene
ster.
London, 30te Mai. Storbritannien
deltog idag med Amerika i at hædre
de døde amerikanske Soldater. I
Vrockwood, 28 Mil fra London, hvor
450 amerikanske Soldater og Or
logsmatroser hviler, blev Gravstedet
indviet som ett national Gravlund for
heltemodige døde Amerikanere. Bri
gadegeneral John Biddel, Chef for
de amerikanske Tropper i England
under Krigen, talte. Efter Indvielsen
lagde Ambassadør Harvey og Gene
ral Biddel en Krans paa TEresmin
det sor Storbritanniens tapre døde
paa Parliament St. paa Vegne af
amerikanske Vaabenfæller. Krans
blev ogsaa paa amerikanske Legions
Vegne lagt paa den ukjendte britiske
Krigers Grav. Sir. Harry Lauder
fulgt af et Dusin Borgerkrigsvete
raner lagde en Laurbærkrans ved
Foden aj Lincoln Monumentet ved
Westminster. Menig John Dowle,
Buffalo, N. A., Medlem as General
Sheridcms^Kavalleri, og Sergeant
William McDougall, Chicago, en af
Lees Livvagter, holdt Stjernebanne
ret og sine respektive Regiments-,
faner. Verdenskrigsveteraner var til
stede.
FltzvenlyKe. London den 3d!e Ju
ni. Tre Personer blev dræbt, da et
spansk Aeroplan, der var paa Vei fra
London til Paris, styrtede fra en Høi
de äf 2,000 Fod ned i den engelske Ka
nal udenfor Folkestone idag. De om
komne var Føreren Morin, Gordon
Ley yg en fransk Passager.^ v-
KuttétiritøtéttelH*.
Løbningerne fot Landets Jernbane
værkstedsarbeiidere beskjæres med
$60,000,000 Aaret.
Chicago den 6te Juni. Jernbane
værkstedsarbeidernes Løy blev idag
beskaaret med $60,000,000 Aaret af
de Forenede Staters Jeynbane-Arbei
derkommission. 600,000 Mand be
røtes under normale Forhold af
Lønsnedsættelsen. Kommissionens
Kjendelse, der træder i Kraft ^ett 1ste
Juli, fætter 70 Cents Timen som en
Mindsteløn for Haandværkere.
Denne Kjendelse følger lige paa en,
dtzr nedsætter Lønningerne for de
Folk, der arbeider med Liniens Ved
ligehold, med $50,000,000 Aaret.
Idet Jernbanerne ansøgte om
Nedsættelse af Værkstedsarbeidernes
Løn, blev det fremholdt, at Løns ned
sætteisen vilde gjøre det muligt at
ansætte flere Arbeidere til at foreta
ge nødvendige Reparationer. Paa
Grund af de høie Lønninger havde
Banerne ikke Været istand til at an
sætte FbJOf til at reparere det rullende
Materiale.
Kommissionen erklærede, at Løns
nedsættelsen vilde hidføre Formindsk
ning af Leveudgifterne.
I en Dissens afgivet af A. C.
Wharton, Albert Phillips- og W. L.
McMenimen, Arbeidernes Repræsen
tanter, blev. det paapeget, at endog
under de gamle Lønninger kunde
Værkstedsarbejderne ikke kjøbe nok
Mad til sin Familie. Arbeiderrepræ
sentanter var i Favør af Lønsforhøi
else. Slig font Priserne nu er, maat
te en Lønsforhøielfe til for at skabe
en ordentlig Levenorm.
Kjendelsen, som man i længere Tid
har ventet paa, vil betyde et Streik
referendum blandt angjældende Ar
beidere, erklærede Bert M. Jewell,
Præsident for American Federation
of Labors Jernbanedepartement.
Cmcinnati den 6te Juni. Jern
banefagforeningernes Ledere mødte
her idag for at bekjæmpe Nedsættelse
af Jernbanefolkenes Lønninger ved
de Forenede Staters Jernbanearbei
derkommission. Disse Nedsættelser
har i Løbet af to Uger udgjort $110,
000,000. Ester hvad William Jen
son. Præsident for Maskinarbeidernes
Forbund, oplyser, har Konferensen
ikke Myndighed til at erklære Streik,
men den vil lægge Platter for ett
Streikafstemning. Jettsott, hvis Fag
forenings Medlemmer fik fin Løn ned
fat fra 77 til 70 Cents Timen idag,
stemplede Kommissionens Handling
som høist uretfærdig.
Chicago den 6te Juni. En Streik
afstemning blev idag beordret blandt
de 500,000 Medlemmer.af Jetttba
nevrerkstedsarbeidernes Fopbund som
Følge as de Forenede Staters Jern
bane-Arbeiderkommissions Nedsæt
telse af deres Lønninger. De vil
stemme over, om de som ey Protest
mod Lønsnedsættelsen skal nedlægge
sit Arbeide den 30te Juni, Dagen før
Lønsnedsættelsens Ikrafttræden.
NraPklMrTuthermlCollege
Søndag den 21de Mai holdtes
Baccalaureate Fest for Graduenterne
ved vor Skole i Parkland. Pastor
George Henrikson fra Silverton,
Oregon, holdt Talen. Hans Thettta
var „The Contrary Winds",
Fredag Aften den 26de holdtes
Graduationsfest i Skolens Gymna
stiklokale. Pastor H. A. Stub fra
Seattle, Wash., holdt-Talen til Gra-'
duenterne. Misses Jessen, Rynmng
og Eorhouse opvartede med Sang.
Præsident Ordul uddelte Diplo
mer til følgende unge Mænd og Kvin
der: Frieda Skarbo, Sivert Vede
berg, Herman Holte, Murl Jensen,
Bertha Lero, Alfred Samuelsen, Ma
rie Ordal, Arthur Anderson, .Thor
sten Anderson, Gertrude Holdal, Har
old Ktmtgott, Henry Knutzon, Albert
Thompson, Barbara Boe, Sonva Fad
ness. Bertha Lero var Valedictorian
oj Sivert Wedeberg Sftlutatorian.
Skolens Alumni holdt Picnic Lør
dgg esterpaa. En stor „Launch" blev
hyret og en Seilads paa den vakre
Puget Sound imellem de mange pene
Øér
blev Dagens Program.
Studenterne er nu reist hjem eller
ud sor at holde ^kole igjennem Som
merferien.
Prof. PH. Hauge reiste for ot desø
ge sit Hjem i Howard, S. Dak. Pros.
Myron Ringstad reiste til sit Hjem i
Seattle, Wash. De øvrige Lærere er
endnu her.
Naar Te skriver til nogen ^af de Fir
maer. som averterer i vort Blad, Bør De
nitid nævne, at De har feet Avertisse
mentet i „Minneapolis Tidende". Det
vil fikre Tem imødekommende^chandling.
Minneapolis Tidende, ^horSdag^ He» 8de Inni 1925.
Nskhmete? færdig.
Udettrigsdt^xirtent entet vil ikke aner
Hende Kerenskhs Ambassadør
e-ster 30te Inni.
Washington den 4de Juni. Boris
Bakhmetesf, om hvis Status som
russisk Ambassadør her der har staaet
adskillig Strid siden Kerensky-Regje
ringen, der udnævnte ham, blev styr
tet, har faaet Meddelelse fra Uden
rigsdepartementet om, af han ikke
længer vil blive anerkjendt som Am
bassadør ester 30te Juni.
s
Dette blev gjort efteråt Bakhmeteff
selv som Følge af Kritik i Senatet
havde tilbudt at trække sig tilbage,
hvis Regjeringen skulde ønske det.
Hans væsentligste- Arbeide i de sidste
Maaneder havde været at likvidere
Eiendomskrav som Følge as Krigen
og dette var han tut omtrent færdig
med.
Idet Departementet offentliggjor
de Korrespondancen, bekjendtgjorde
det, at Bakhmetesss Tilbagetræden
ikke havde „nogetsomhelst at gjøre
med Spørgsmaalet om Anerkjennel
se af Sovietregjeringen i Ruskind,
hvilket var en helt anden Sag."
Samtidig offentliggjør Departe
mentet en Brevvéxling mellem Uden
rigsminister Hughes og Finansmini
ster Mellon angaaende deaf Senator
Borah i (^ettalet fremsatte Beskyld
ninger^ for Misbrug af rusfiffe Am
bassademidler. Mr. Mellon giver
en udførlig Redegjørelse for Ambas
sadens Udgifter og siger, at de 187
Millioner Dollars, som blev laant
af de Forenede Stater, „udelukkende
blev brugt til Kjøb af russiske Regje»
ringsobligationer i Overensstemmel
se med Frihedslaanloven." Af Pen
gene blev 125 Millioner Dollars
ovedført paa det russiske Finansde
partements Konto, efterladende 62
Millioner Dollars „til Brug her i
Landet." Da Kerensky-Regjermgen
faldt i November 1917, havde Am
bassaden 56 Millioner Dollars paa
Folio her i Landet, hvoraf $10,000,
000 blev sagt ai være Resten af den
ne Regjerings Lacm til Rusland.
Det 'øvrige repræsenterede Penge
modtaget fra britiske og andre Hold.
De 56 Millioner plus andre Sum
mer, der kom til ved Likvidering,
blev brugt under
e
Udeyrigsdeparte-
mentets og Finansdepartementets
Myndigheders Opsyn. Der var fore
taget Likvidation for et Beløb af ca.
$102,000,000 Og Underhandlinger
ne herom vilde blive fortsat af Am
bassadens Finansattache, Serge
Ughet, der vil vedblive at nyde diplo
matisk Status.
Den offentliggjorde Korrespondan
ce mellem Hughes og^ Bakhmetesf er
dateret i April, efteråt Senator Bo
rah havde angrebet Ambassadørens
Status og forsøgt at faa ham til at
møde for en Senatskomite. Først i
Begyndelsen af Mai kulminerede
imidlertid Senatets Drøftelse af Sa
gen i en Række Spørgsmaal fremsat
1 Senatet af Borah, men aldrig of
ficielt taget Henfyn til hverken af
Udenrigsdepartementet eller Bakhme
•teff.
Farwtt-Arbeiderpatt«t i Washmg-
ton.
Seattle, 5te Juni. Farmer
Arbeiderpartiet vil have sine Kandi
dater i Marken ved Valget ihøst, blev
det befluttet igaar paa Statskonven
tionen. Konventionen vedtog Reso
lutioner, der roste Äe streikende Kul
grubearbeidere for deres „Kamp for
Frihed og Demokrati" og erklærede
sig for Nationalisering of Kulgruber
tie.- Andre Resolutioner erklærede sig
'imod de af Jernbanearbeiderkommis
fiotten nylig kundgjorte Lønsnedsæt
telser ag Militærøvelser i offentlige
Skoler.
s
&
fil
I
Nnwners Ansvar.
Arbeidernniouer ansvarlige for XBfabe
som Følge of iStreik, siger Høie
steret.
Wafhmgton, 5te* JUni. Arbeider
organisationer er ikke fritaget for
Retsforfølgning under Shermans
Antitrustlov, bekjendtgjorde Høieste
ret idag i~eti Kjendelse i den berømte
Coronado-Kulsag, en af de betydelig
ste Arbeidertvister, der nogensinde har
været forebragt Hø iesteret.
Retten fandt i en af Høiesteretsju
stitiarius Tast afgivet Kjendelse, at.
Arbeiderorganisationer kan holdes
ansvarlige for Skctde paa Eiendom
eller anden Skade foraarfaget ved
Medlemmers Handling under Strei
ker. -"."T
Sagen var anlagt mod United
Mine Workers of America af Coro
nabo .og andre Kulkompanier og var
en Følge af Streiker i Arkansas i
1914. Justitiarius Taft drøftede,
idet han afgav Kjendelsen, udførligt,
hvorvidt nationale og internationale
Fagforeninger kunde sagsøges, og be
svarede dette bejaende, da det under
ttubærende Forholde bar aldeles
umulig at yde Retfærdighed paa an
den Maade end bed at holde Arbei
derunioner anfbarlige.
Med Hensyn til United Mine
Workers of America fandt Retten, at
denne, internationale Organisation og
dens Bestyrelse ikke habde beordret
Streiken eller ratificeret den og at
de ikke skulde Have -været gjort til
Parter i Sagen.
De lavere føderale Instanser havde
tilkjendt Coronado og otte andre
Kulkompanier tredobbelt Skadeser
statning beløbende sig til $600,000
mod United Mine Workers og Distrikt
Union No. .21. Skaden blev anseet
at skrive sig fra Fagforeningsarbei
dernes Handlinger af den Grund, at
nævnte Handlinger bar endel af et
Komplot ont at hindre mellemstatlig
Forsendelse af Kul.
Idet Taft drøftede de nærmere
Omstændighedex bed Streiken, sagde
han, at Bebiserne iste, at Volds
handlingerne bar bare et Fagfore
ningsangreb under Ledelfe af-Fagfor
eningens Distriktsledere.
Ifølge denne Kjendelse kan der rei
ses Retsforfølgning mod Arbeiderfag
foreninger under? Shermans Anti
trustlob for Hindring af mellemstat
lig Handel som Følge af Streiker.
Høiesteret ajournerede for sin re
gulære Sommerferie, der barer til
Oktober. 'r
I. Kalner (ZtøUitfr).
Den ældste norske Student i Amerika
er nylig afgaaet ved Døden i
San Diego, Calif.
Ifølge Privatmeddelelse fra San
Diego, California, er Jørgen Solner
(Ziøllner) afgaaet ved Døden der
steds i en.Alder af omtrent 91 Aar.
Han kom til Amerika som 20-aarig
norsk Student i 1851. Han var saa
ledes „en af de gamle Pionerer og
havde, forn de fleste samtidige havt
adskilligt at gjennemgaa i den første
Tid. Han var vistnok bedst kjendt
som Forretningsmand i Austin, Min
nesota, hvor han boede i vel 40 Aar
og fik oparbeidet en af Byens betyde
ligste Handelsforretninger. Han var
hørt anseet Blanjbt sine Medborgere
som ett dygtig, alménfølende og
i høieste Grad retskaffen Mand.
Hans Hjem i Austin var betragtet
som et af de bedste, og man kunde
der i gamte Dage ofte træffe be
kjendte Personligheder. Skjønt han
selv ikke var nogen Kirkens Mand
havde han adskillige Venner blandt de
ældre Præster, særlig i den norske
Synode, som havde havt Anledning
til at blive bekjendt med hans hæder
lige Karakter. Mett neutral, som
hatt var med Hensyn til den gamle
Strid, havde han ogsaa Venner i den
anden Lei^ Den gamle Konferens
leder. Pastor C. L. Clausen, var saa
ledes en af hans nære Venner.
Solner ægtede i Begyndelsen af
50-Aarene Frøken Elisa Brun, der
tilhørte den bekjendte Johan Nordahl
Brun Familie.' Hendes SMer bar
gist nted dett norske Synddes første
Formand, Pastor A. C. Preus paa
Coon Prairie. En Broder af hende
er forhenværende Statssekretær i
Minnesota, Frederick P. Brown. Sol
tters hg Hustrus eneste Barn, Nor
dahl Solner, driver Bankforretning
i Bremerton, Washington.
^Jørgen Solner (eller Ziøllner,
som Navnet var i Norge) var født i
Kristiania i 1831. Han blev Stu
dent ved Kristiania Universitet i
1849 (eller 1848?) og havde siden
^Pastor Nils Brandts Død vceret den
ældste norske Student i Amerika. I
1909 besøgte han Kristiania, hans
første Besøg
i
Fødelandet efter et
Fravær.af omtrent 58 Aar. Fravær
ret havde nok vceret lidt for langt,
og Besøget blev ham lidt af en Skuf
åse, idet han næsten ingen gamle
Forbindelser kunde finde. Han min
dedes dog med adskillig Tilfredsstil
lelfe en hel Del officiel Stas, der
blev gjort af ham ved Bolteløkkens
Skole, der i sin. Tid, om vi ikke tager
feil, blev oprettet af hans Fader.
Da hans Helbred begyndte at
svigte ham, flyttede Solner til San
Diego, California, hvor han boede i
de sidste sex Aar. I den Tid havde
han hos sig sin Hustrus Søsterdatter,
der forestod hans Husholdning og
pleiede ham.
Terror i Krhlesien.
Polske Insurgenters Voldshandlin
gs, ide/ Schlesiens Deling skal
fuldbyrdes.
Oppeltt, Schlesien, den 2den Juni.
De allieredes Kommission siges
Berlin den 2den Juni. Idet Ud
vexlingen af tyffe og polske Dokumen
ter ratificerende denOverenskomst an
gaaende Øvre Schlesien, som forleden
blev stuttet i Genf, forestaar, har
polske Insurgenter begyndt med ny
Terror, meddeltes det idag fra flere
Steder inden det deltte Omraade.
Specialtelegratnmer til Aviser i
Berlin meldte, at under de sidste Da
ges Voldshandlinger mod Tysterne
var mindst sex Personer blevet dræbt
i Rybnik-Distriktet, medens Snese
Personer var mishandlet og saaret
andre Kommuner, og en hel Del Ei
endom var ødelagt som Følge af
Plyndring og alvorlig Afbrydelse av
Jernbanetrafiken.
I Hindenburg forpurrede Politiet
og Okkupationstropperne et Forsøg
paa at storme en Grube. En Mob
paa 3,000 havde planlagt et pludse
ligt Indfald i Rybnik for at tvinge
Byen til at overgive sig til Jnfur
genterne men dette blev forpurret af
to Bataljoner franske og italienske
Tropper forstærket af Tanks. Jnfur
genterne ødelagde et Trykkeri i Byen
med Haanbgranater og kastede skri
vepultene ud i Gaben-
Paa flere Steder siges tyske Em
bedsmænd. Forretningsmænd og Ar
beidere at være blevet -fordrevet og en
hel Del Husgeraad ødelagt.
Lillian Russell død. Pittsburgh,
Pa., den 6te Juni. Mrs. Lillian
Russell Moore, gift med Udgiveren
af „Pittsburgh Leader", Alexander
Moore, og i sin Tid en kjendt Skue
spillerinde og Skjønhed, døde i sit
Hjem Kl. 2.20 imorges efter flere
Dages Sygdom. Tilstede ved Døds
leiet var hendes Datter, Mrs. Doro
thy Caibit, Mr. Moore og hendes
Ntéce, Mildred A. Martin.
Lillian Russell, „den amerikanske
Operas Dronning", optraadte i Ope
raer i de^ Forenede Stater og Eng
land og nød i sin Tid ett enestaaen
de Popularitet som Sangerinde og
Skuespillerinde saavelsom for sitt
SkjMhed. Hun bevarede sit Ry for
Ungdommelighed og Skjønhed længe
efteråt hun havde opgivet Scenen,
og reiste for ikke længe siden rundt og
holdt Foredrag om „Hvordan man
kan leve 100 Aar". Under Krigen
tog l)t|N aktiv Del i Røde Kors- og
Frihedslaankampagner.
Lillian Russell var født i Clin
ton, Ja., 4de Dee. 1861, Datter af
Charles E. og Cynthia Leonard,
kom som Barn tik Chicago, hvor hun
tidlig begyndte at studere Musik og
Sang. Hendes Debut paa Scenen
var som Medlem af Koret i Rices
„H B. Pinafore" i 1879. Som
Scenenavn valgte hun Navnet Lil
lian Russell -og vandt under dette
sine største Triumfer i Lystspil, Ope
retter og Operaer. Hun var fra
1899 Medlem af Weber og Fields
Co., blev derpaa Primadonna med
McCaull Operaselffab og organisere
de tilslut sit eget Selskab. Htm op
traadte en Tid ogsaa i Vaudeville.
Mtss Russell.havde været tre
Gange gift, før hun Hev Mrs.
Moore, første Gang med Harry
Braham, Dirigent i Rices Selskab,
skilt i 1884, änden Gang med^ Ed
ward Solomon, Dirigent fot? Casinos
Orkester, New York, annulleret i
1894, og^tredie Gang med Tenoren
Signor Perugini alias John Chat?
terton, der døde for nogle Aar siden.
Hyn bl£v gift med Mr. Moore .i
im
Paid Advertisement-^^,
CONRAD
CHRIST
Vat
have underrettet den tyske Regjerings
Repræsentant her. om sin Hensigt at
sende britiske og italienske Tropper
til det Strøg i Øvre Schlesien, hvor
Uroligheder befrygtes i Forbindelse
med Deling af fchlesisk Omraade.
!S*fet
Christopherson af A. O. Moreaux, Luvcr«e, Mia«.,
Sekrctoer „Personal Campaign Committee^, for hvil
tet $10.50 er betalt.
som har indtegns sig som Kandidat
for Dommer i Minnesotas Høiesteret,
blsv udncevnt til assisterende General
advokat jipt: 2 Aar siden og indehaver
fremdeles dette Embede.
Født i Albert Lea i 1875. Gradu
etti af Albert Lea Høiflole og Minne
sota Universitet. Superintendent for
Long Prairies offentlige Skoler i 4
Aar. Tog juridisk Examen fra Min
nesota Universitet i 1903. Praktisere
de som Sagfører i Luderne 17 Aar
og optraadte som saadan i alle Ret
ter indbefattet Forenede Staters
Høiesteret stor Sagførerpraxis i syd
vestlige Minnesota, Iowa og South
Dakota. Countyadvokat i 14 Aar,
trak sig tilbage frivillig. Byadvokat
4 Aar. Delegat til den republikanske
Nationalkonvention i 1916. Tog virk
som Del i Krigsarbeide hjemme.
Staql Millionæren Matthiessen
-skilt. Chicago, 4de Juni. Mrs. Ma-
rion Louise Matthiessen blev igaar
givet Skilsmisse fra Millionæren,
Staalfabrikanten Frank R. Matthies
sen, som hun sagde havde forladt hen
de i 1919 og reist til California.
Hun havde da været paa en Tur til
Panama, men fandt ved sin Tilbage
komst Huset lukket og alle Tjenerne
afskediget.
Parref blev gift i Dover, Del.,
20de Juni 1895 og har fire Sønner.
Te spillede tidligere en prominent
Rolle i Klubliv. Mr. Matthiessen er
Præsident sor Columbia Tool Steel
Co. og Direktør i flere andre Indu
strier.
Mexicos Finansproblemer. New
Dork, 30te Mai. Finansmænd fra
Storbritannien, Frankrige øg de
Forenede Stater ankom hertil idag
med „Olympic" for at forsøge at
faa bilagt Mexicos Mnansproblemer
i Konferenser med Adolfo.De Huerta,
den mexikanske Finansminister, som
idag ankom til New Aork. Konferen
ferne begynder Fredag.
Paid Mvertisement-
Udirbcid.'t og inb
af Bowen
Bol'unteec CommiUec. G. &: Grant, Scfrttcer,
m8 Globe Bldg., St. Paul, Stimt., for hvilket
$H.-20 er betalt.
republikansk Kandidat
for Gjenvalg som
Jernbane- og BnrehnS
StotnmiSseer
er født i Sleepy Eye, Brown County,
Minnesota, i 1886. Han sik sin Ud
dannelse'i de offentlige Skoler i Man
kato. Minn. Fra 1904 til 1909 ansat'
i Kongressen i Washington. Fra 1909
til 1912 hos Senator Knute Nelson.
PraMsered« som Sagfører i Mankato
fra 1913 til 9de Mai 1921, da han!
blev udnævnt som Jernbane- og Vare-^
huskommisscer ester afdøde Honorable"
Ira B. Mills. Gik ind i Forenedes
Staters Armes Tjeneste som Knptein
i 1917 og tjente paa den anden Side
Havet i 39de Division-til Krigens Af
slutning.
Siden sin Udnævnelse har Mr.
Bowen vist, at han er en Mand af
udmærket Karakter han har frem
ragende Evner som Sagfører, og hvis
han gives Anledning itl at» fortsatte
i Embedet, vil han ester hans Kolle
ooers Mening blive en meget værdi-'
fuld 5iommissær for Folket her i
Staten.
•)É

Nationalitet, give sine Sønner og
Her er et Minnesota Tilfalde
60* a! ali Drug Stores
Ibster-Mklburn Co. Mi|tQi«*Jhrf£alo.NY
cervmwT Ksvrrow view ca,.mc w jroni*
Boris Bakhmetesf.
Mr. Ivan Bowen

xml | txt