OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, June 15, 1922, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-06-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

=$=
Bygdelagene.
i Trender-, Nnmed«als-, Kongsberg- og
Merdals-Lagenes foreftøaetibø
Aarsstævner. A
BossostæM« Paa Spring Prairie,
hvor et holdtes for 60
siden.:— HedalenS Bel. i
Trønbev-Laget: 7
Kjære Trøndere: I Vel ikke
--glemt at Trønderlaget har fit Stcev
ne i Sioux Falls, S. Dak., den 20de
pg 21de Juni? Et storslagent Stæti*
Tte vil det blive. Blandt andet med
Hensyn til Programmet kan nævnes,
at B. B. Haugan fra Redfield, S.
Dak., kommer til at holde Festtalen.
De, som fjender Hr. Haugan ved, at
vi faar en ypperlig Tale. Minne
haha Mandskor giver Koncert Tirs
dag Aften. Det lakker ad Tiden til
Stævnet, og vi maa gjøre F^rbere
deiser til Reisen.
Sidst jeg strev nævnte jeg, at jeg
havde indsendt Ansøgning til „West
em Passenger Association" om Ned
sættelse af Billetprisen for dem, som
besøger Trønderstævnet. „Western
Passenger Association" har indvil
get deri paa demre Betingelse: Der
som der er 250 Besøgende, der frem
viser „Certificate", at de har betalt
fuld Pris til Stævnet og ikke min
-dre end 67 Cents, saa vil de, naar de
res „Certificate" er paategnet af B.
O. Stordahl, „Railway Secretary",
Sioux Falls, S. D., og „validated"
af „Joint Agent", kunne kjøbe Bil
let for Hjemreisen til halv Pris.'
Misforstaa nu ikke dette. Det me
nes ikke 250 besøgende fra nogen
viss By eller noget bestemt Strøg,
men 250 mit, uanseet hvor de kom
mer fro.,.
Gaa til Stationen i göd betids, og
naar I fjøber" Billet til Sioux
Falls, saa forlang af Billetagenten'
en „Certificate", ikke Kvittering (Re
ceipt), som han udfylder, og som I
tager med til Stævnet. Kjøberen Bør
'i ogsaa strive sit Navn i Blæk Paa den
ne „Certificate" 4 Agentens Nærvær.
Dersom „Certificate" ikke kan
faaes, da forlang Kvittering (Re*
ceipt).
Hvis man forsømmer at erholde
„Certificate", naar man fjøber Bil
letten,. eller hvis man ikke faar den
„izalidated" i Sioux Falls, saa kan
istke Billet for Hjemreisen kjøbes til
Mv Pris. Glem ikke dette.
Disse „Certificates" kan blive
„validated" fra den 20de til den
24de Juni, begge Dage indbefattet.
Det er rimeligvis mange af de be
søgende, som kommer en fort Bet og
betaler fanske fun 75 Cents eller saa,
og som synes, det er ikke Umagen
værd at erholde denne „Certificate"
men hust paa dette, at om det er en
50 eller 100, som handler saaled."s,
saa fan det blive umulig at opdrive
de nødvendige 250 „Certificates" til
at fifre Prisnedsættelse for dem, som
kommer en lang Vei, og som kanske
har betalt op til $15 for Billetten.
Lad os da ikke være ligegyldige i saa
Maade, men lad os allesammen, som
fjøber Billetter, erholde disse „'Cer
tificates"^^ da er det god Udsigt til,
at, vi kan reise hjem for halv Pris.
Billet for Reisen til Sioux Falls
?tm fjøbes saa tidlig som den 16de
Auni og Billetten for Hjemreisen,
under dette Arrangement, fan fjøbes
senest den 24de Juni.
Ovennævnte Arrangement gjælder
for South Dafota, North Dakota,
Minnesota, Wisconsin, Iowa, Jlli
'•noi§ og Nebraska ogsaa fra Jules
burg, Colo., og for samme Rute, som
den man tog, da man reiste til Stæv
net.
-Tak for denne Gang og vel mødt i
Sioux Falls.
Sekretær-Kasserer.
Arrangementskomiteen for Trøn
derlagets Stævne i Sioux Falls, S.
Dak., den 20de og 21de Juni har væ
ret i travl Virksomhed de sidste Maa
neder. En Mangfoldighed af Komi
teer er valgt, kort sagt tlt er gjort
for at give de besøgende en værdig
Modtagelse og en kongelig Opvart
-tting under hele Mødet.
Alle de lækre Nationalretter, fora:
Skandinaverne ynder, er der sørget
for, saasom Rømmegrød, FlatbrM
Spegekjød, Sumost, osv., iscer da un-'
der Glansnumeret ved Festen, nemlig
Festmaaltidet om Aftenen den 21de
Juni. Forat Opholdet kan blive saa
billigt som muligt, vil der ogsaa bli
ve serveret Mad, Kaffe, Sodavand,
Ice Cream, osv., i Coliseum de to
fulde Dage, saa ingen behøver at spre
des over Byen. for Livets Fornøden*
heder-
V.
Program:
Tirsdag Formiddag Registration,
Indbetaling af Aarskontingenten.
Samme Dags Eftermiddag Velkomst
hilsen ved Byens Mayor. Svartale
ved Præsident I. A. Älsson, derpaa
-følger Dygens Hovedtale ved Hr. B.
B. Haugan af Redfield, S. D. For
mandens, Sekretærens og Kassere
rens Rapporter. Udnævnelse af Ko
miteer.
Tirsdag Aften Et Besøg til Dr.
A. I. Moes Sommerhjem 2 Mil i
Vest fra Byen og derpaa Koncert ved
Minnehaha Mandskor i Coliseum.
Onsdag Formiddag den 21de Juni
Tale ved Olaf Eidem, Brookings, S.
D. Forretningsmøde, Rapporter fra
Komiteerne, Valg af Embedsmænd,
Onsdag Eftermiddag Et Besøg
til Hr. Ole Stordahls Farm. Fri
Skyds for alle, der ønsker denne Lyst
tur for at se, hvordan et velstelt
„Trøndersettlement" ser ud. ...
Onsdags Kvelden Festmaaltid i
Byens Coliseum.
Trønderne i Sioux Falls og Om
egn indbyder alle Skapdinavet til at
komme og bivaane Mødet og lægge
for Dagen, at I ikke stammes over
Fædrenearven eller eders Moders
maal. TErbødigst,
Komiteen for Trønderlaget.
Sioux Falls den 9de Juni.
Nnmebalslaget.
Hør her, Numedølet! Nu er Bo
gen færdig, og vor Sekretær, Ole
Enestvedt, siger, denne er ubetinget
den bedste, som han har sendt ud.
Saa nu maa du komme til Hawley,
Minn., den 22de og 23de Juni, saa
faar du Bogen og træffer mange
gamle Venner, som du ikke har seet
paa længe. -Du kgn tro, der skal bli
ve Moro. Mange gode Talere har
lovet at komme, samt tre udmærkede
Spillemænd vil opfriske Barndoms
minder med sine Hardangerseler.
Hawley er en pen liden By, som
ligger ca. 20 Mil Ast fra Fargo. Be
folkningen i og udenom Byen er næ
sten bare Skandinaver, hvoraf en hel
Del er Numedøler, som vil gjøre,
hvad de kan, forat vi- stal føle os
hjemme.
Vel mødt i Hawley/Thorsdag^den
25de Juni.
R. S. Reierson7 Formand,
Belview, Mmn.
Kongsberg-Laget.
Werbals-Laget.
Østerdalslaget afholder sit næste
Stævne i Alexandria, Minn.,'. Lør
dag og Søndag den 1ste og 2den Juli.
Vort Lag har altid havt gode-Stæv
ner, men dette mäa blive det største
og bedste, hvis. ikke „Julemærker"
staar seil.
Vi begynder med Aabningssest.Fre
dag Aften den 31te Juni, og saa gaar
det Slag i Slag til Søndag Aften.
Lørdag, Velkomstprogram, Forret
ninger, Automobiltur, Bcrnket med
Ffødegrød, Flatbrød, Fijk netop dra
get ud af de speilblanke Indsøer der,
begeistrende Musik og Sang, inspire
rende Taler, osv.
Søndag Formiddag Gudstjeneste
med Prædiken af-Pastor I. E. Løbeck.
Stort Massemøde paa Eftermiddag.
Vore Musikere, Prof. Holemo og
Mrs. O. I. Ween, kommer. Et Kor
fra Alexandria, en Oktet fra Fer gus
Falls, Alexandria Band, synger og
spiller. Men hør! Vi vil gjøre det
te Stævne til ogsaa et Musikstævne
og Ungdomsstævne. Hjælp os til at
faa et stort Fremmøde af vor Ungdom
vi vil faa til et Masfekor af syn
gende Ungdom under Ledelse af M.
T. Nelson fra Fergus Falls, og al
Ungdom fra 14 til 70 Aar indbydes
at tage Del. Kom i Flok og Følge
og bliv med dette store Kor. Kjend
te Sange vil blive valgt. Fri „Park
ing Ground", og Teltgrund, om øn
skes. Logi og Mad til rimelig Pris.
Lad det nu blive rigtig Begeistring
blandt Øiterdølerne ogsaa for en
Gangs Skyld. Det bliver gjilde Da
ge. Skriv til Hon. E. E. Løbeck,
Alexandria, Minn., og sig: „Bitom
mer". Vel mødt.
Bosse-Laget.
d-
V
Et. nyt Numer af „Vossingen" er
sendt ud. Det indeholder mange Be
retninger fra Voss og. mange Oplys
nmger om Vossinger i Verdenskrigen
m. Mr
Det er en Ting, som de fra Van
gens Sogn burde mærke sig, og det
er, at man strcever med at samle
Penge til nyt Orgel i Vangens gamle
Kirke. Der er nu en stærk Stemning
for at gzøre dette til Mindesmærke
em Kristendommens Indførelse paa
Voss, og følgelig ønster man det til
Festlighederne næste Aar. Det gamle
Orgel saa daarligt, at man om kort
Tid maa have et nyt alligevel, men
sot nærværende paagaar der flere
Indsamlinger, saa det synes vanske
ligt at staffe tilveie de. nødvendige
Penge' til dette, trods den gunstige
Stemning derfor.... I flere fra Voss
modtagne Breve skinner dette igjen
nem. Herredsstyret har bebilget 10,
000 Kroner til Orgel, og 5,000 Kro
ner er indkommet ved. bidrag, men
der mangler endda ca. 25,000 Kro
ner.
Da^. Kristendommens. Indførelse
paa Voss var af saadan Betydning for
Efterslægten, og for os fäavelsom for
den nuværende Befolkning paa Voss,
saa er det vel ikke formeget, om vi
her i Amerika hjalp til med at faa
.istand et passende Mindesmærke i
den Anledning. Naar dette nu dreier
sig om en saa nyttig Ting som et Or
gel, saa skulde man ikke nøle. En
Dollar kan mange afse, og enkelte
kmt endog afse 5—10 Dollars. Om
ønskes kan Lagets Sekretær være be
hjælpelig med Forsendelse af Penge,
og faa kvitteret for samme.
For 60 Aar siden holdtes der ved
Keyser paa Spring Prairie, Wis. (ca.
18 Mil nord for Madison) et Vos
sestævne. Denne Begivenhed stal nu
feires af det lokale Lag, som danne
des i Madison forrige Vinter, idet det
har berammet at holde et Stævne paa
samme Sted deit 25de Juni førstf.
Det stal blive i Form af en Picnic,
men Formand John Pederfort, paa
hvis Farm Stævnet stal holdes, har
lovet, at der stal vanke Rømmegrød.,
cg selv viljan fortælle om alle de
første Settlere fra Voss i dette store
Nossesettlement. 4—5 andre Talere
er sikret. En af dem bliver Guver
nør John I. Blaine. Der stal ogsaa
blive Sang og Musik. Endel af Pro
grammet stal gives om Formiddagen
og begynde Kl. 10. Keyser ligger
mange Mil fra Jernbane, faa andre
Befordringsmidler maa bruges for at
komme derhen. Men i Madison er
der -mange Automobiler. Alle Vos
singer er velkomne, hvor de saa kom
mer fra.
Tet i Bergen, Norge, stiftede Vos
selag havde stor Fest dett 17de Mai.
En svært god Sang om Eksingedalen
var sunget af Arne Hattestad. Frk.
Ber-go læste op Digte. Skuespiller
Lars Tvinde og Hans Seland (ikke
Vossing) fortalte Smaahistorier, som
vakte megen Morstab, beretter.. Bon
debladet, hvis Redaktør er Eksingedø
len Johannes Lav'.k.
Endstjønt Bestyrelsen endnu ikke
har seet sig istand til at kunne be
fjettdtgjøre Tiden og Stedet for Aars»
stævnet, faa'kan matt dog forberede
sig paa, at et storartet Stævne vil bli
ve holdt til Høsten.
Tll Hedøler.
Indsamlingen til Legatet: Hedalens
Vel, er begyndt, og den Sag tager
til at blive bekjendt blandt Hedøler
i Amerika -r— de udvandrede Sønner
cg Døtre fra Hedalen, Valdres, og
deres Efterkommere. Det mangler
bare en T|ng vi maa faa mere
Fart i Indsamlingen og feta samlet
en større Sum at overrække Hedalen,
uden at vente i flere Aar. Alle vil
være med at yde sine større eller min
dre Bidrag det er bare Tiltag, som
mangler. Der findes ikke en Hedøl,
som ikke elsker Bygden med de tause
Skoge, duftende Enge, syngende Bæk
ke og Fjeldets Stilhed, der oppe. i
Høtttdsfreden, hvor Far og Mor lyt
tede til Guds Røst i Naturen og som
en Moses, Elias og Johannes, styrket
og vederkvæget, med klarnet Syn i
sin Aattd og Søndagsstilhed og Sal
mesang i sin Barm gik de atter ned i
Liv^s Larm. ZEttestoltheden foger,
i Hedølens Blod. Dette er hans eget
Folk. Det er Blod af hans Blod.
Han eister dette Folk, som hans Far
og Mor sprang fra. Hatt ved, at hatt
bærer paa ett Arv. Hatt ved, at den,
som modtager ett Arv, tftaa værne om
Arven. Gjør han ikke det» saa van
vyrder han Arven og det Folk, som
gav ham Arven til Odel og Eie. Han
har værnet om denne Arv denne
Arv, som blandt andet har bevaret
ham fra at fornægte Kristi Guddom.
Han ved, at denne Arv ikke blev givet
fra Rusland, Armenien, Serbien el
ler China, men af Far og Mor af
Hedals 8Ct, paa et Sprog, som klang
baade i Thingsal og fra Prædikestol.
Straalekransen fra Mindet om
Mor: „Moders Navn er en himmelsk
Hedals Kixte.
Lyd saa vide som Bølgen blaaner",
vil ved vore Bidrag i Dollars og
Cents til Hedalens Vel lyse og straale
mere for dett Slægt, som lever idag,
og den Slægt, som kommer.
Indsamlingskomiteen er S. G.
Bextilsrud, Roseau, Minn., som er
Kasserer O. A. Ham, 322 Cedar
Ilve., Minneapolis, Minn., og un
dertegnede. Alle er villige til at give
bedre Oplysning i. Sagen og takker
til.. Lad det blive Fart i Indsamlin
gen
Minkerikes-Laget.
Eau Claire, Wis., den 10de Juni.
Vegger Gulbrandson af. Albert Lea,
Minn., blev gjenvalgt til Formand
for Ringerikes-Laget, som igaar af
sluttede et to Dages Stævne her. Det
Blev besluttet at hcldb det næste Stæv
ne i Fergus Falls, Minn. Andre
Styresmedlemmer valgt var: Vi
ceformand, A. N. Lerberg, Ellendale,
Minn. Sekretær, Oscar Anderson,
Cobden, Wis. Sagastriver, O. S.
Johnson, Spring Grove, Minn. Re
daktør Waldemar Ager var den for
nemste Taler ved Banketten.
Selbu-Lag ets Stævne.
Atwater, Minnesota, dett _10de
Juni. A. T. Quellcs Farm,
her i Nærheden var Mødestedet for
Selbulagets 14de Aarsstævne. Ca.
1,000 var mødt stem til Stævnet,
mange af dem^ langveisfra, helt fra
Washington og Idaho. Det blev an
taget, at mindst 500 Deltagere 'bar
fra Steder udenfor Minnesota. Laget
holdt sit Stævne paa duellos Farm
ogsaa i 1909.
Vssbenhvjle Chins.
Peking den 8de Juni. Wu Pei-fu,
den fornemste kinesiske Militærfører,
og Chang Tso-lin, den mcmtschuriste
Krigsherre, er blevet enige om en
Vaabenstilstand. Fiendtlighederne vil
blive indstillet paa ubestemt Tid, me
dens de to drøfter Betingelserne for
en varig Fred.
Chang, der forleden blev slaaet af
Wu nær Peking, har forsøgt at op
rette en egen Regjering i Mantschu
riet, og Wu har ført et Felttog imod
hom. Deres Armeer staar nu lige
overfor hinandett i Mantschuriet hvor
Wu paa flere Steder har drevet
Changs Tropper et godt Stykke til
bage.
Underretning om Vaabenhvilen
blev tasten modtaget fra General
Wus Hovedkvarter i Paotingfu. Det
blev sagt, at Fiendtlighederne var
blevet.indstillet efter Anmodning fret
Chang.
Den første Antydning til, at Chang
ønskede at drøfte Fred med Wu Pei
fu, fremkom, da Chang sendte sin
Søn sydover fra Shanhaikuan med
Tilbud om at rømme Byen, dersom
hans Soldater fik trække sig tilbage
uhindret. Anmodningen om Vaaben
hvile fulgte.
I sit Svar forlangte Su, ett en
neutral Zone skulde oprettes nær dett
store Mur. Chang antog Betingel
serne.
Hvad Følgen af Vaabenstilstanden
bliver, tør kinesiske Embedsmænd ikke
sige, men de haaber, at den vil bidra
ge til det krigsredye Lands Sam
ling. -c:
Tientsin den 8de Juni. Chang
Tso-lin har antaget deaf Wu Pei-fu
forestrevne Betingelser for en Vaa
benstilstand og vil trække alle sine
Tropper tilbage til Mukden inden.
ire Dage, ifølge Meddelelse fra Wu
Pei-fub Hovedkvarter. Chang gaar
ogsaa ind paa at tilbagelevere alle de
Jernbanevogne, som han bemægtige
de sig under sit Tilbagetog ind i
Mantschuriet ester sit Nederlag ved
Peking.
Monner
paa „MinneäPÄliS'Ti­
dende", $1.50 Aaret.
Lirkemsde.
Den Norsk Lntherste Kirke i Amerika
begynder Thorsdag sit extraordi
««re Fællesmøde.
Budgettet og Rapportm fra „Effi
ciench and Economy"-Ko-miteen
blandt Programposterne.
ThorSdag Formiddag Kl. 10 be
gynder det extraordinære FælleSmø
de-af „Den Norsk Lutherske Kirke i
Amerika". Mødet, som holdes i Min
neaPolrS Auditorium, varer til og
med Onsdag i næste Uge.
Dette extry Fællesmøde er sam
menkaldt ifølge Forlangende af et
Antal Menigheder, som sandt, at der
var forskjellige Grunde for, at man
ikke burde vente med Fællesmøde til
det regulære Møde i 1923.
Viceformandsstillingen i Kirkesam
fundet er ledig som Følge as Dr. I.
N. Kildahls Død. I Samfundets
Konstitution staar der intet om Frem
gangsmaaden for at fylde Vakancen.
Valg paa Viceformand vil nu finde
Sted.
Den Paa Mødet i 1920 nedsatte
„Efficiency and Economy"-Komite,
fem blev givet i Opdrag at undersøge
Kirfesamftindets -Administration og»
om mulig fomme med Indstilling om
Forandringer for at gjøre Admini
strationen mere „efficient" og økono
mist, vil afgive Rapport. Denne
Rapport vil blive gjort til Gjenstand
for Drøftelse paa. flere af Mødets
Sessioner.
Det öf jöudgetkomiteen udetrbeide
de og foresletaede Budget for Finans
aaret 1922-23 vil ogfaa blive forelagt
Mødet. Budgettet er paa $1,217,
369.73. v
s
Samfundets ni Distrikter, som skul
de have holdt sine Aarsmøder inden
sine respektive Distrikter iaar, vil mi
holde Aarsmøde under Fællesmødet.
Distriktsmøderne holdes Mandag Ef
termiddag i forskjellige Kirker' om
kring i Byen samt i Auditorium.
Under Aarsmødet vil der blive
holdt en Række Taler eller Foredrag
over Kirkesamfundets mange Gjøre
maal. Der bliver ogfaa Samtale
møder.
Aarsmødet begynder med Guds
tjeneste Thorsdag Kl. 10 Formiddag
med Prædiken ved Prof. L. W. Boe,
Bestyrer for St. Olaf College Alter
tjenesten udføres af Mqstv.r^. H. B.
Thorgrimson der' blivW Sang af
St. Olaf Koret.
St. Olaf Koret giver om Aftenen
Mødets første Dag Koncert i Audito
rium.
Kvindernes Missionsförbund hol
der Lkarsmøde Mandag- Eftermiddag
og. Aften.
Søndag under Aarsmødet holdes
engelsk Høimessegudstjeneste i Audi
torium med Prædiken ved Prof. C.
M. Wesvig fra Luther Seminar.
Søndag Eftermiddag holdes Ordi
nationsgudstjerteste med Ordina
tionsprædiken og. Ordination ved
Fællesformanden Dr. H. G. Stub,
Skriftetale ved Pastor I. H. Sten
berg og Jntimationstale ved Di
striktsformand I. R. Lavik. Om Af
tetlen holdes i Samfundets Kirker i
Tvillingbyerne Prædikener om Sam
fundets forstjellige Gjøremaal, som
Skolerne, Missionerne og Barmhjer
tighedsarbeidet.
Umiddelbart forud for Kirkemødet,
Onsdag Aften den 14de Juni holdes
i Auditorium Fest til Mre for Fæl
lesformanden, Dr. H. G. Stub i An
ledning af hans 50-Aars Jubilæum
som Præst.
Kom med Laurbærkransen hid,
slyng den saa om Bispens Pande.
Som en Kjcempe stor men. blid
staar han nu paa Livets Rande//
For de Evner, Gud ham gav,
.lod han Herren altid raade
Ord og Gjerning sulgtes ad
under Livets store Gaade.
'Derfor jubler'Vi i Kor,
han som Kirkens Uro hørte,
lagde Ild og Glød i Ord,
naadig ved hans Tunge rørte.
Trofast stred du Aar
for at bygge Kristi Kirke.
Laurbærkrans og sølvgraa Haae
hvor det passer til dit Birkelv'
Blomstomkranset Hyrdestav 5
Kirkens Herre dig har givet
Tak for alt, for hvad du gav/ :.
tak for Troflab gjennem Livet!
5
Cv SHtooIfc.
„Er der nogensinde blevet gjort
Indbrud hos Dem?"
„Net, hos mig er alt saa billig, at
hvis en Tyv ønsker sig et eller andet,
gaar han hellere ind og kjøber det."
5^

^iiiiiiiiiniiiiiniiiiicsiutiiniiiicaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinmiiiiiHiiHiiiiiiimiicsiiiiiiiiiiii!
Minneapolis. Minn.
»A Gateway- Distriktet
I Ny tilliggende Garage i
I Nær Union Depot. Bed Hovedveie« for Automoblltrafik gjennem
I Byen. Bekvemt til Retail og Wholesale Distrikter. Overflødig Plads
tll at sætte fra sig Automobiler.
I Rent! Trygt! ^jemltgt!
Saa kom Agitationen mod aNe
fremmede Sprog. Det- tyste Sprog
fik værst Medfart. Det blev næsten
fuldstændig sopet væk. Nu kommer
Tysken tilbage. De standinaviste
Sprog blev ogsaa støifet paa de fleste
Steder. Men det ser ikke ud til at
de kommer tilbage. De kan komme
tilbage, dersom vi vil have dent til
bage. Tysken kommer tilbage af sig
selv. Thi ten havde vundet Hævd
ned _gjennent Aarene. De standinavi
ste Sprog kommer ikke tilbage af sig
selv, thi de havde endnu ikke vun
det Hævd.
Det kommer an paa os som tror at
disse Sprog fortjener at stilles ved
Siden af andre „fremmede" Sprog.
Vistnok. er der mange ledende Ame
rikanere af ikke-standinavist Herkomst,
som tror det samme og er villig til
at støtte os, men al dett Stund at det
standinaviste Element er enten lige
gyldigt eller fiendtlig stemt mod de
standinaviste Sprog som Studium i
Høtstolerne, kan vi neppe vente at
disse Amerikanere vil gaa foran i Ar
beidet.
Her i Minneapolis blev de standi
naviste Sprog indført for elleve Aar
siden. For et Par Aar siden var
Elevantallet gactet ned til 300. Det
havde været op til 500. Der var
Fare for at de vilde blive støifet al
deles.
Saa kom bærerne og nogle Pri
vatfolk sammen. 'En Forening til
Fremme etf Studiet af disse Fag blev
stiftet. Den holder Møde hver Maa
ned i Skoleaaret. Ved stadig Agita
tion, Konferenser med Skoleautorite
terne. Taler, Avisartikler, Pamflet
ter og ellers er det nu lykkes at saa
Elevantallet op til 700.
Det er et Spørgsmaal om det i
Længden vil gaa an at holde de stan
dinaviste' Studier gaaende i Mittttea*
polis dersom ikke en hel Del med Høi
stoler i Nordvesten indfører dem i den
nærmeste Fremtid.
Lad norske og svenske Mænd og
Kvinder, som tror paa Sagen sætte
sig i Forbindelse med hverandre Paa
saadanne Steder, hvor der er Mu
lighed for at noget kan gjøres. Det
bør gjøres med en -Gang. Ønster
man Raad og Vink og Literatur fra
Forenmgen i Minneapolis, kan man
tilstrive dens Sekretær: N. N. Røn
ning, 416 8th Ave S., Minneapolis,
Mmn.
Tast reiser til Europa. Washing
ton, 12te Juni. Efteråt Høiesteret
er ajourneret for Sommeren er Høie
steretsjustitiariuS William Howard
Taft reist til England, hvor han i tre
Ugers Tid vil studere det britiske
Retssystem.' Han ledsages af sin Hu
stru.
Mr. Taft vil holde Foredrag ved
Oxford Universitets Fortsættelsessto
le, efteråt han har besøgt" London.
Han vender tilbage tit de Forenede
Stater' 16de Juli i Tide til at over
være det amerikanske Sagførerfor
bunds Aarsmøde i San Francisco i
August.
Før han reiste, havde Mr. Tast en
v -t-
A
h. "S
ti"ii5v5
jir* *-3^
Et nyt,
moderne,
brandfrit
65
Hotel.
S
s
s:
En Etage exkln
sivt for Kvinder»
Forestaaet af
Woman
S
Bestyres af
1 Priser: Sve, 75e, Hl.vö, Y1.25
^iiiiiiiiiMC3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic]iiiiiiimiii3iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiii!ic3iii!iiiiimnimiim^
Ve sksndinsviMe Sprog i
Hoiskolerne.
.Før Krigen blev de standinaviste
Sprog indført, i^en hel Del Høistoler
i Nordvesten:
en
Kvinde.
Konferens med Præsident Harding,
hvorunder Planerne for Turen blev
drøftet. Han aflagde derpaa et Be
søg hos Udenrigsminister Hughes.
Tast sagde, at han reiste helt uoffici
elt og ikke paa nogen Maade -Vilde
fungere font den amerikanske Regje
rings Repræsentant. ..
Paid Advertisement—IÄ
Bolunieec Committee, G. Ol. Braut, ©eltetær,
618 Globe Bida., St. Paul, Minn., for hvilket
111.80 et betalt.
republikansk Kandidat
for Gjenvalg som
Jernbane- og Varehns
Kommisfaer
er sødt i Sleepy Eye, Brown County,
Minnesota, i 1886. Han sik sin Ud
dannelse i de offentlige Skoler i Man
koto, Minn. Fra 1904 til 1909 ansat
i Kongressen i Washington. Fra 1909
til 1912 hos Senator Knute Nelson.
Praktiserede som Sagfører i Mankato
fra 1913 til 9de Mai 1921, da han
blev udnævnt font Jernbane- og Vare
huskommisscer ester afdøde Honorable
Ira B. Mills. Gik ind i Forenede
Staters Armes Tjeneste som Kaptein
i 1917 og tjente paa den anden Side
Havet i 39de Division til Krigens Af
slutning.
Siden sin Udnævnelse har Mr.
Bowen vist, at han er en Mand af
udmærket Karakter han har frem
ragende Evner font Sagfører, og hvis
han gives Anledning til at fortsætte
i Embedet, vil han efter hans Kolle
gaers Mening blive en meget vcerdi
fuld Kommissær for Folket her i
Staten.
Beir-Profet
A
Meget nyttig Underretning til
alle. Dette er ikke et Legetøi men
et nøiagtig lavet Instrument som
arbeider automatisk, forudsiger «ei
ret 8 a 10 Timer paa Forhaand.
Det er pent, paalideliA og varer
for Bestandig dets Størrelse er
6%x7% og absolut garanteret.
Prisen er kun Send os
Postanvisning eller bestil denne
nyttige Gjemtand og vi vil sende
den pr. .Pakkepost C. O. D. Bi
vil med Glæde sende Pengene til
bage, hvis De ikke bliver tilfreds
stillet. Opgiv No. 208 naar De
indsender Deres Bestilling. Skriv
ester fri Katalog.
Bi har et komplet Udvalg äf
Kobber-Barer.
ftatnoff Trading Corp.,
...

Grand Forks, N. Dak., den 2hen
Juni, 1922.
W. P. Rognlie,.^ ..
Laget holder Møde~4cta Blooming
ton Hall, 2415 Bloomington- Ave.,
Minneapolis, den 24de og 25de Juni.
T. H. Rlstvedt,
Sacred Heart, Minn.
N. T. Moen, Formand..
T. O. Udby, Sekr. og Kasserer."
v"
K. A. Retck, Sekr.,
"Madison, Wis.
A. K. Brenden.
Wu Pei-fu og Chang Tso-lin indstil
ler Fiendtlighederne for at under
handle om Fred.
Ir. G. Stubs Zlemtissrs
Zubilwum.
St. James Hotel
Bender ud mod Gateway Park.
Christian
Association.
Mr. Ivan Bowen
6818 Fifth Avenufe,
Brooklyn, N. Y.

xml | txt