OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 02, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1922-11-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

IM"
jrv
1
s
1
•4fe
Den kritiske Krtae.
London den 25de Okt. Premier
minister Bvnar Laws Unionist-jdabi
net blev edfcestÄ i Eftermiddag, og
Medlemmerne modtog sine XEmbeds
segl. Hermed er det forbi med Äoyd
Georges Koalitionsregjering, ber W
været ved Magten i sex Ear.-
Den nye Regjering bliver ialfald
ved Roret indtil den I5de November.
De almindelige Valg da bil blive
den første egentlige Styrkeprøve mel
lem Bonar Law og Lloyd George.
For at forblive ved Magten maa Bo
nar Laws Regjering erholde et Flex
tal af Stemmerne i Underhuset.
Eftersom Bvnar Laws eget Navn
ikke er paa Ministerliften, antages
det, at han ikke kommer til at beklre
de nogen anden Stilling end den fovz
Premierminister og første Skatkam
merlord. Der er ingen egentlige
Pligter i Forbindelse med denne sid
ste Stilling. Markien af Curzon
beholder sin Stilling som Udenrigs
minister og bliver Lederen i Lorder
nes Hus. Viscount Peel behöver
sin Stilling som sinister for Indi
en. Stanley Baldwin bliver Finans
minister det er endnu ikke oplyst, ^m
han bliver Seder i Underhuset.
stitsminister, Douglas McG. Hogg
Lord Advocate, Hon. W. A. Watson
Præsident for Undervisningsvcesenet,
.. Edward F. L. Wood, Parlaments
medlem fra Yorkshire.
Valgkampen er nu i fuld Gang.
Det, som især foruroliger de to for
nemste Partier, er Spørgsmaalet om
Arbeiderpartiets Styrke. Ved de
Fleste Lokalvalg, som har bæret holdt
siden 1918, har Arbeiderpartiet sei
ret. Dette Parti er oasaa meget godt
organiseret og kommer til at stille fle
re Kandidater end noget Pa^ti und
tagen det konservative.
Storbritannien maa betale hele
sin Gjceld til Amerika, erklærede
Lloyd George idag i en Tale paa et
Møde af Nationalliberale. Det var
høist nødvendigt, at Storbritannien
og Amerika samarbeidede, tilføiede
han.
Det var Lloyd Georges første vir
keligs Valgtale i hans Kampagne!
Han kom ind i Salen i Hojel Victo
ria sammen med sin Hustru og Datter
og fik en stormende Velkomsthilsen.
Sandringham, England, den 26de
£fi. Kong George undertegnede
idog^en Proklamation her opløsende
Parlamentet. Det almindelige Valg,
der vil blive en Styrkeprøve mellem
Bonar Law og Lloyd George, blev
berammet for den 16de Notzember.
Det nye Parlament fkal ifølge Pro
klamationen møde den 20de Novem
ber.
Kong George undertegnede Prokla
mationen efter Tilskyndelse fra Pre
mierminister Bonar Law.
Et Flertal i det nye Underhus maa
være gunMg stemt sor den nyePremi
erministers unionistiske Regjering i
modsat Fald vil Bonar Laws Kobi
net blive styrtet.
Glasgow den 26de Oft. „Nor
mality" bar Grundtonen i en Balgta
le holdt her idag af Premierminister
Bonar Law, der søger Gjenvalg til
Underhuset sor sit Distrikt. Han fag»
de, at det var af den allerstørste Be
tydning at vende hurtigst mulig tilba
ge til de normale Forhyld fra før
Krigen. Nationens skrigende Behov
er Ro og Stabilitet hjemme og ude,
saa der kan blive frit Spillerum for
de private Borgere. Disse Udtalelser
betragtes som den Platform, hvor
paa Bonar Law søger Gjenvalg fra
sit Distrikt i Glasgow.
»Jeg vil gjøre mit yderste for at
gjenopxette Trivsel i Industrien, som
|er Landets dirkelige Mundmur," er
|§Hærede Premierministeren, der blev
Ugjort til Gjenstand for en Ovatto«,
dq han begyndte fin Tale for Sleb»
Demmer af Royal Exchgnge..
S
JCSpnbån den 28de Okt.
^Lloyd George htMebebe idagsin Kam-
•Jigger*
fågri&iP-
pagne i London medden Kamptale for
en begeistret Forsamling af Koali
tions-liberale af Parlamentet. Han
tilkastede de konservative en Strids
tzandste, idet han erklærede, at de kon
servatives Angreb paa den styrtede
Regjermg ikke levnede noget andet
Valg „end at udbrede Krigen". Den
lille Walliser fastholdt hvad han sag
de i sin Tale Manchester den 14de
Oktober, og erklærede, at han agtede
at støtte hvilketsomhelst Parti eller
hvilkensomhelst Regjermg, der be
fulgte ert Freds-, Spare- og Frem
skridtspolitik, der var hverken revolu
tionær elle reaktionær. Han opfor
drede sine Tilhørere til dt tage bet
med Ro og fatte Mod.
Ohipstesd-Modet.
Massemødet i Auditorium forrige
Tirsdag Aften havde fyldt det sto
re Lokale, og et Extramøde blev
holdt over paa den anden Side af
Gaden for de manges der ikke kom
mb.
Advokat C. Dalbys Præsident
for ShiPstead-for-Senatpr Klubben,
præsiderede. Han mente, at Landet
var drevet ud i et reaktionært Uføre,
cg at det var paa Tide, at det store
amerikanske Folk blev Herre eget
Hus og gav Lope til Gavn for hele
Folket. Mr. Dalby forestillede Af
tenens Talere samt en'Række tilste
deværende progressive Kandidater,
der blev varmt anbefalet, blandt dem
H. I. Behsesen, Wtn. Anderson, John
M. Rees, Lynn Thompson, Kapt.
Mallon, A. C. Cooper, Senator De
void, I. Bowers, Prof. A. W. Ran
kin. Otto Nellermoe, S. A. Stock
well, W. I. Gallagher, Erling
Awenson, Miss Myrtle A. Cain, Dr.
Wuerzinger og Gus. Drake..
Kandidat fqr Højesteretsdommer
William A. Anderson gjorde Rede sor
fit Standpunkt. Han vilde være
Tommer for alt Folket. Han angreb
Domstolenes Anmasselse af lovgiven
de Myndighed. Hvis valgt vilde han
vise fuld Upartiskhed og Retfærdig
hed.
Efter Afsyngelsen af „The Star
Spangled Banner" talte John R.
Coan, Kandidat for K'ongresmand i 5.
Distrikt» og Thomas Van Lear, Kan
didat for County^asserer i Hennepin
County, begge under stærkt Bifald.
Senator-Kandidaten Dr. Henrik
Shipstead, der ved sin Optræden blev
gjort til Gjenstand for en ren Ova
tion, gav en veltalende Redegjørelse
for de politiske og økonomiske For
holde i Landet i de sidste Aar.
Det fundamentale SpørgZmaal tt
sagde Dr. Shipstead, var: Hvem- sta
kontrolere Regjeringen? Den kon
tröleredes nu sagde han as
Mænd, der ødeL^gde det almene Folks
Velfcerd til Fordel foiL. nogle faa.
Dette havde frembragt den 'Elendig
hed, Landet og Jlfe mindst Nordve
sten nu i to Äar havde fuifet under.
Han omtalte Farmernes trykkede
Kaar, hvordan mange, selv velstaa
ende farmere, var kommet i Gjceld
ofpaa Bankerotens Rand. Skylden
for dette mente han laa først
cg fremst hos den føderale Reserve
bank med dens enevældige Magt over
Landets Kredit og Pengevæsen. Lan
dets Kredit var brugt til uhyrlige
Spekulationer med Reservebankens
Støtte, medens Landets Producenter,
Farmerne specielt, fik liden eller in
gen Støtte. Spekulanternez talk: i
Europa, men tog Pengene igjen fra
den amerikanske Farmer ved først at
faa ham til at sætte sig i^Gjæld un
det Skriget oh „øget Produktion" og
devpaa stramme Pengemarkedet, næg
te Laan og mdkroSe Gjælden, tvin
gende Farweren til Masseafsætning
med deraf følgende ruinerende. Pris
fald. Dr. Shipstead erklærede sig for
at berøve Reservebanken dens store
Magt over Landets økonomiske Lw.
I
Dr. Shipsteads Tale endte med
en varm Anbefaling af Guder
nørkandidat MagnUs Johnson. Saa
trommede Dr. Morrill op en Marsch
paa Orglet og den stare „Rally" var
over.
Storm paa Atlanteren. Cherbourg
den BOte Okt. Cunard-Liniens Dam
per „Aquitayia" ankom hid tasten
efter en stormfuld Overreise fra New
Dork og landsatte 200 Passagerer.
„Saxonia" yHOn ogsaa.. Paagrund
af Stormen iådie-ben Itøigt tre Gan»
ge JTcengete Tid end vanlig paa Ret
ten fra PlymoM.. Den havde fletc
Gange modtaget Nødsignaler fra
Baade. wlft
^SätfSsSi
V n'SSg?
„tøn tU at leve at"
Jernha»earbojderk»m»issi«»e«s Ma
joritet angriber Theorieu i et Svar
paa Mmoritetskjendelsen.
Chicago den 29de Okt. Theorien
om „Løn til at leve af" om Basis, for
Fastsættelse af Jernbanearbeidernes
Lønninger blev angrebet af Forenede
Staters Fernbanearbeiherkommis
ston Repræsentantet for Publi
kuitt og Jernbanerne i en Kjendelse
offentliggjort taften i Form af et
Svar paa en dissenterende Kjendelse
afgivet af Arbeiderrepræsentanten A.
O. Wharton, da Kommissionen nylig
forhøiede Linjearbeidernes Lønninger
pr. Time.
y
v
Hvis der bfov, tilstaaet 72c til 75c
Mindsteløn for almindelige Arbeide
re, blev det med tilsvarende
Lønsforhøielfer for andre Klasfer,
vilde Jernbanernes Lønsudgifter'bli
ve forhøiet 125,7 Procent, hvilket vil
de føie $^,112,952,387 til deres oär
lige Lønsildgifter og bringe disse op
til $5,589,445,9937 Dette vilde be
tyde et aarligt Underbud for.^errt«
banerne af $2,241639,518. Selvom
en Mindsteløn af 48c, som forlangt
af Linjearbeiderne, blev tilstaaet,
med tilsvarende Forhøjelser for andre
Klasser, vilde dette nødvendiggjør^
ut Lønsforhøielse af 50.4 Procent og
føie $1,249,390,994 til Banernes
Lønningsudgifter og bringe disse op
til $3,725,884,540. Dette vilde be
tyde et aarligt Underskud af $378,
078,125
Udtrykket „Løn til at leve af blev
erklæret at bære en „glat Frase, eg
net til at narre tankeløse Personer".
Kommissionen mente, at den i dette
Tilsælde som i andre havde tilstaaet
en Løn til at leve as men den kunde
ikke sanktionere et abstrakt, vagt Be
greb baseret paa en Gjætning, da det
vilde være upraktiff og ikke retfærdig
og rimelig, som Loven kræver.
De to Kjendelser, Majoritetens' og
Mr. Whartons, er vedbagt den for
melle Kjendelse forhøiende Linjear
beidernes Løn 2c. Deres Løy! er nu
fra 25c til 37c Timen. Arbeidernes
Repræsentanter forlangte 48c Timen
som Mindsteløn samt at Kvmmissio
nen skulde gaa Med paa Principet om
en „Løn til .-at leve af" baseret paa,
hvad den gennemsnitlige Familie^paa
fem Personer trænger for at leve
sundt og med rimelig Komfort. Mer
jo riteten no^tede at gaa med paa det
te og erklærede, at Transportloven
bestemte en „retfærdig og rimelig
Løn", hvilket faktifl Var en levelig
Løn. Den mente, at det af Axbeider
ne fremholdte Princip vilde ødelægge
Landers Jernbaner og, hvis udvidet
til andre Industrier, bringe dem til
„kommunistisk Ruin". Kvmmissio
nen nedsatte Linjearbeidernes Løn i
Juli til'23c til 35c pr. Time! En
Streiktrusel blev taget tilbage, "ine
dens Arbeiderne underhandlede med
Kommissionen. Resultatet af Undez^.
handlingerne er den nu kundgjorte
2c Lønsforhøielse, der betyder $20
000,000 mere i Lønningsudgifter for
Banerne.
Mr. Wharton, Her dissenterne,
fastholdt, ät den fundamentale Feil
ved Kjendelsen var, at der ikke vqr
undersøgt, om tilstrækkelig LøN var
.fastsat for Sektions- og Grovarbeide
re. Han mente, at Lønningerne i an
dre Industrier af lignende Art kun
skulde komme sekundoert i
v
Betragt­
ning. Det væsentlige var, om de
fastsatte Lønninger var retfærdige og
rimelige eller var tilstrækkelige til /at
leve af under Transportlovens Be
stemmelser. Loven om Tilgang og
Efterspørgsel, der bestemte Lønnin
gerne i private Industrier, burde ikke
lægges til Grund for Kommissionens
Kjendelse. Den burde finde"en ret
færdig og rimelig Lønsbasis ved ät
beregne Familiebudgettet for den
gjennemspitlige Familie. Han fast
holdt, at Principet om en Løn til at
leve af var praktis?, og mente, at de
extra Lønningsudgifter Vilde dævkes
ved' større Arbeidsdygttghed Ihos
M«ndene og ved bedre Ledelse af Ba
nerne.
Chicago be^ 30te€)kt. Opløsning
af-de Forenede Staters Jernbane
Arbeiderkommission paa Grund af
dens Vægring mod at godkjende ^krin
cipet „Løn til at leve as", blev for
langt of ift. T. Greenfer Præsident
fox Sporskifternes
et Telegram til Præsident, Hording.
Samtibfg berammede Greenly et Mø
deaf hans Fmbunds Schre sammen
med „Amerwm Federation of Rail
road EmPloM" og andre irregulcere
Iernbanefagforeninger før Onsdag
^r- i i*-, y*
til at lægge Planer for en Kamp
mod Kommissionens Standpunkt.
St. Paul den 30te Okt. Sammen
slutning af tie lé store Jernbanefag
foreninger i Landet vil blive drøftet
ved et Møde i Chicago^den 9de og
10de.December, blev det oplyst/-- her
idag. Indkaldelse til Mødet blev ud
sendt, saasnort Underretning var
modtaget her om, at Jernbane-Arbei
dcrkommissionen havde mægtet at gjø
re „Løn til at leve af" til Basis for
sine Lønskjendelser. Over 11,000
Lokalforeninger vil blive bedt om at
sende^ Delegater til Konferensen, dér
blev sammenkaldt äf P. H. Kennedy,
St. Paul, Formand.
Bankbestyrer arresteret for Bek^a
grri. New Aqrk den 28de Okt. Hen-^
ry Werblow, fungerende Bestyrer for
Asia Banking Corporations Filial i
Peking, China, blev arresteret ved sin
Tilbagekomst fra China idkg som an-_
klaget for grovt Tyveri. Han siges
at have gjort et Forsøg paa at besvi
ge Banker for $139,000 ved Hjælp
af forfalskede Kabeltelegrammer.
Hans Broder Rovert, der indtil nylig
var ansat i Chase National Bmtk,
blev arresteret som anklaget for en
lignende Fori&ryd^Ife.
Jføl^ «^Erklæring fra Guaranty
Trust Co. er ra. $110,000 af de tabte
Penge kommet tilrette igjen, og -man
venter ogsaa at erholde Resten. De
Banker, det gjaldt, havde sikret sig
red-Assurance. Affæren blev opda
get gjennem Kabel tel
egramm er mod
taget i Juli af Guaranty Trust ^Com
panys Kontor i London. Disse blev
s. regivet at komme fra Asia Banking
Colorations Filial i Hankow.
Rockefells, Jr., tager Parti for
Grnbearbeiderae. New Dork, 2ode
Oktober. John D. Rockefeller, *$r.,
har nu taget Parti for Gruvearbei
derne i Somerset County, Pennsyl
t^hia, og da specielt dem, som er an
sat hos Consolidation Coäl Compa
ny, hvori han er Medeier.
I et Telegram offentliggjort taften
of F. Ernest Johnson, Sekretær for
„Federal Council of Churches"' Re
search-Afdeling, har Mr. Rockefeller
udtalt, at Grubearbeidernes Klages
er vel begrundÄ, og Grubeeiernes
Arbeiderpolitik erklæres^ at være
uklog og uretfærdig og. burde blive
a i k a o a n e
Det nordlMe ZP?st?onb^. Ot
tawa den 25de Ost./Den kanadiske
Regjering har oprettet et Postkontor
paa Ellesmere-^en, 850 Mil fra
Nordpolen. Dette er det nordligste
Postkontor i Verden.
Knfforfyuiifgcn Nordvesten.
New Iork hen 27de Okt. En Kon
ferens af Anthracitgrubeeiere vil en
af de første Dage blive holdt i New
Nork under Ledelse af den føderale
Brændselsadministrator C. E. Spats
for at træffe Foranstaltninger for
Br«tndsel8ad«nnjstraiør QC E. SpeaS.
Forsendelsen af Hamcdkul pr. Jern
bane til Nordvesten. Det viser sig.
at de handlende i Nordvesten har
svært lidet Änthracitkul. En hel
Masse bituminøse Kul setzdes, ttl
Nordvesten med Skibe over ite Store
Indsøer, og olt Skibsrum er opto
get, saa der er ingen Udsigt til at saa
Haardkud udffibeb til Nordvesten, før
Vinteren begynder. Ved Konferensen
i
i
New Aork vil en Plan blive lagt
for Jernbanetransport af Haardkul.
C. E. Spens, den nye føderale Kul
admhttstrator, der er Trasik-Vicepræ
fident for Chicago, Vurlington &
Quincy-Banen, var under Krigen en
af Hoovers Assistenter i Proviantad
ministrationen. og forestod i "ben Egen
skab Trafikvirksomheden. Senere var
hcnr knyttet til den føderale Jernba
-neadmimstratiyp.
-7 V
"•SitvT
w
v
italifiia Ktgre.
(©lutning fra 1ste Side).
solini var idag saa at sige Italiens
Diktator efter Ministeriet Factas
Fold. Mussolini, Fører for Fasci
sti, hvis Kup hidførte', at Regjering
gen blev styrtet, kom til Rom for at
konferere med Parlamentets Førere.
Det ventedes, at forhenværende Mi
nister GWlitti, som idag skulde an
komme til Byen, .af Kongen vilde bli
ve anmodet om at danne et Ministe
krium. Italiens „Grand Old Man",
der nylig syldte 80 Aar, ffal konferere
baade med Kong Victor Emanuel og
Mussolini.
Det biet? officielt meddelt af In
dremmisteriet, at Fascist! har samlet
sig i flere store Byer. Samtidig blev
det officielt benægtet, at Fascisti,
som Rygterne siger, har sat sig i Be
siddelse af flere Byer og faktisk be
gyndt med militær. Aktion for at fifre
sig Magten.
Rom den 30te OB. Italien har
bøiet sig for Fascisti, og Benito
Mussolini har det travlt med at for
føge at danne et Ministerium. Fas
cisti-Føreren Mussolinis Krav, at
fuldstændig Kontrol over Regjerin
gen bliver overladt til hmtS Organi
sation, blev efterkommet af Kong
Victor Emanuel, da han bad Musso
lini om at oprette et Ministerium.
Bag Mussolinis Krav staar hans
Arme paa 800,000 Tilhængere, der
var beredt til at handle, dersom Re
gjeringen ikke blev" overladt til dem
paa fredelig Bis. Fascisti-F^reren
nægtede at gaa ind paa noget Kom
promis. Indbydelsen til ham om
at danne en Regjering fremkont, ef
teråt han bestemt havde nægtet at
træde ind i et Ministerium under for
henværende Premierminister Salan
dra.
Mussolini ventes til Rom tdag,
Han har forladt Milano, hvor hatl
har konfereret med sine Partiledere.
'Det berettes fra paolideligt Hold, at
den nye Premierminister gik af To
get ved Gardasøen og saa indom hos
Gabriele d'Antum^io, Italiens Dig
terkriger. Dette antages at betyde,
at Helten sra Fiume skal blive en
Magt i italiensk Politik.
Fascisti vil styre Italien uden
Parlamentets Samtykke. Et Fler
tal as Medlemmer der er nemlig So
cialister og afgjort" imod Mussolinis
strengt monarkistiffe Tilbøkeligheder.
Det antages, at Parlamentets naar
det træder sammen den 7de Novem
ber, strax vil blive opløst, o g1at Mus
solini vil beramme nye Valg.
Børsen i Rom er bleven stængt til
den Ote November. Fascisti har
overtaget næsten alle Oppositions
bladene.
e
Fæstningen ovenfor Rom font Na
tionalisterne havde taget i sin Besid
delse, blev overladt-tilade regulære
MUttcere, efteråt-Mussolini var ble
ven indbudt til at være Premiermi
nister.
Fasristi havde samlet sig paa flere
Steder i Italien og éar beredt at
kjcempe sig til Magten. De fik sit
Kup gjennemsørt uden videre Uorde
ner. I Cremona blev sex Fascisti
dræbt af. Politiet, da de „sorte
skjorter" forsøgte at overtage Re
gjeringen. En Mand blev dræbt i
Rom igaar Estermidag under et
Sammenstød melem Fascisti og Kom
munister. Fra Piycenza meddeles,
at to Mænd af Militærpolitiet blev
dræbt og^ fire Fascisti simret.
Det har vakt Forundring og Op
studs, at Mussolini siges at ville gi
ve Socialister og Mænd af Folkepar
tiet Pladfe i sit Ministerium. 'Mus
solini siges selv at ville overtage de
to fvrnemste Porteføljer, Udenrigs
ministeriets. og Jndreministeriets.
Senere kominer han moaske til at
overlade disse Porteføljer til andre,
men foreløbig til han selv overtage
dem.
Rom vat ibag foktis? afstaoret fra
^Jernbaneforbindelse med de øvrige
Landsdele. Ntden de var blevet for
visset om, at Regjeringstøilerne vilde
blive overrakt dem, oprev Fascisti
Jernbaneskinner, antagelig for at
forhindre, at Tropperne skulde blive
hidsendt fra Provinsen.-
Fascisti har paa mange Steder
faret voldsomt frem. Enkelte Byer
har de helt besat. En Flok Fascist!
fik igaar et længe næret Ønske op
ftsldt, idet de indtog Kontorerne til
det socalistvenlige Blad „Il Paese",
forhenværende Premierminister Nit-
Organ. De brændte alle Oplag af
Avisen, som be kunde ftnbe.
Pave Pius har udsendt ét aposto
liff Brev til alle italienske' Biskoper,
hvori han beklager -Broderkrigen i
vortelstebe Land" og opforbfer dem
til cd opbyde alle Anstrængelser for
V
V1
faa Folket til at opføre sig som frist
-sne.
Benito Mus
Rom den 30te.Okt.
W
solini* Fascisti-Føreren, som
Victor Emanuel hor bedt om ot bli
ve Premierminister, ankom til Rom
idag for at konferere med hans Ma
jestæt. En stor Menneskemasse vor
tilstede for at modtage „de forte
Skjortens Fører, der styrtede. Pre
mierminister Fadtas- Regjering og
faktisk tvang Kongqt til ät anerkjen
de ham som Notionens politiske Fø
rer. Mussolini ilede til Slottet, hvor
han blev modtoget kört efter Kl. 11.
Do Mussolini kom ud fra Kbirina«
let, roobte Hon til Folkemassen: „Om
nogle Timer vil I saa ikke et Mi
nisterium, men en Regjering! Læn
ge leve Kongen!" Folkemassen gav
et Jubelraab til Svor.
Rom den 30te Okt. Benito Mus
solini, Fascisti-Føreren, der idog i
Triumf drog ind i Rom, har paata
get sig at styre Landet med Mænd,
han selv har valgt. Hän kom til
Rom efter Jndby'delfe fra Kongen,
og efter en længeve Konferens med
hans Majestæt kundgjorde hart føl
gende Kabinet:
Fascist! synes at være det "eneste
politiske Parti igjen i' Rom. Hvis
der er nogen Kommunister igjen,
holder de sig skjult, medens de øvrige
Partier lægger Baand paa sine Fø
lelser.
Hele Pressen roser. Kong Victor
Emanuel-for den bestemte Holdning,
han indtog ved at nægte ot under
tegne det Dekret om Belejringstil
stand, som blev forelagt ham af det
aftrædende Ministerium Focto, og
ved ot vælge Benito Mussolini til
Regjeringschef.
Rom den 31te Okt. Det nye ita
lienske Kabinet-under Benito Mus
solini overtog Regjeringen idog. Mt*
nistrene indfandt sig tidlig paa Do
gen paa Slottet og aflagde Embeds
eden for oKngen. De gik derfro lige
til fine respektive Ministerier og gav
sig ikast med sine Embedspligter.
Nye" Valg vil følge paa Regje
ringsffiftet, faasnart det nuværende
Kammer har vedtaget visse nødven
dige Love." Det ventes, at Fascisti
vil erholde mange Pladse i det nye
Parlament.
Mussolini dannede sit Kabinet i
en Hast. Saasnart han havde fore
stillet sig for Kongen og iført sin
støvede sorte Skjorte, Fascisti-Unifor
men, var bleven ^omfavnet af Victor
Emanuel og bedt om at danne et
Kabinet, gav Fascisti-Føreren sig
øieblikkelig ikast med sin Omgave
uden nogen politiske Manøvrer.
Mussolinis Ministre og Undersek
retærer indbefatter 15 Fascisti, 6 af
Folkepartiet, 3 liberale, 3 Nationa
lister og 3 Socialdemokrater.
Mussolinis Mittiføre er unge
Handlingens Mcend. De Grupper
af gamle PySitikere, som hidtil har
havt Magten, er blevet fuldstændig
ignoreret. Han synes at have opgi
vet Gabriele d'AnnunzioS^Program
for Italiens Rekonstruktion.
Paris den 31te Okt. Sjorza,
italiensk Ambassadør til Frankrige,
tog Afsked idag ester at have erklæ
ret, at han ikke er i fuld Overens
stemmelse med den Politik, om føres
af Fascisti, der nu har faaet Magten
i Italien.
Rom den 31te Okt. Det^blev idag
oplyst i Udenrigsdepartementet, at
Mussolini, den nye Premier- og
Udenrigsminister, strax vilde hjem
kalde Ricci, den italienske Ambas
sadør til de Forenede Stater.
Ogsaa en Følge af Forbudet.
Chicago den 24de Okt. Byen Gross
Point, Gll., der ifølge dens Myndig
heders Udsagn kom i Gjceld som Føl
ge af Prohibition, dvertett&e idag
fit Raadhus tilsalgs. Anvedsmmt
dette sorflarede, at Byen før Forbud
blev indført, fik en stor Del af fine
Indtægter fra 14 Sqlooner.
fi
S--F»"
«.'J ^-.7^ r"T** ZF'—&&>'
s 't' y -**A _^4 V"
v X* 1
Den irske Fristst.
Tail Eireann vedtager ved tredie og
eadrlige Læsnmg den nye irste
Konstitution.
DufiRn den^ 25de Qkt. Den nys
irske Konstitution blev vedtaget ved
sin tredie og endelige Læsning i Toil
Eireann idog. Deputeret John Mil
roy betegnede Dokumentet som den
største Triumf for Irland siden Sla
get ved Kinfale. Bare nogle Forma
liteter staar nu igjen for at give Ir
lands Adminiftration og Forholdet
til den britiske Regjering fuldstændig
Virkning.
Konstitutionen i dens endelige
Form er omtrent som den, der op*
rindelig blev strevet ifølge den Trak
tat, som blev sluttet mellem de irske
Delegater med Arthur Griffith og
Michael Collins i Spidsen og det brt»
tiske Kabines Medlemmer med Lloyd
George i Spidsen. Traktaten be
stemte, at Irland ffulde gives
Forfatning, og denne blev senere ud
arbeidet i Dublin og godkjendt as Ka.
binettet i London.
Nogle mindre /væsentlige SEndrin
ger blev foretaget af det irske Parla
ment men alt det væsentlige i det
oprindelige Udkast er fastholdt, for
nemmelig Oprettelsen af „den irste
Fristat" som en of det britisk Riges
Dominioner med eget Parlament og
Administration og med Troskabsed til
Kongen? saa Irland fremdeles er fot
enet med det britiske Rige.
Konstitutionen er endnu ikke ble
vet bifaldt af det britiske Parlament
men eftersom den irste Traktat, hvor
paa Konstitutionen it baseret, blev
sanktioneret af det britiske Parla
ment, onfees det som selvsagt, at
Konstitutionen vil blive ratificeret.
I de sidste Dage er der dog blevet
en Smule Uvished, efterfom det var
Lloyd Georges styrtede Regjering,
forn fik Traktaten istand, og et nyt
Parlament nu stal vælges., Den nye
britiffe Regjerings Ledere har imid
lertid udtalt fig i Favør af Ratifika
tion af den irste Konstitution.
Dublin dert 26de Okt. ^Eamonn
De Valero har gjort et nyt Træk nu
ved at sammenkalde dett anden Dail
Eireann, som fortsatte den republik
kanske Regjermg og udnævnte
statsroad.
De Bolero hor altid poostaaet, at
den ottdtn Dail ikke blev "formelt
opløst. Hott nægtede ot, anerfjende ,•
det nuværende Parlament som Sted
fortræder for Dail, og især bestred
han Parlamentets Myndighed til ot
lægge Hindringer i Veien for de po»
litiste Fonds, font strømmede ind fra
de Forenede Stater.
De Voleras Helbred stol være ud
mærket, og Beretningen om, ot han
var syg paa et Hospital benægtes.
Belfast, 28de Okt. Ulsters Par
lament ajournerede idag til 12te Dee.,
da Ulster ifølge en Kimdgjørelfe of
Premierminister Craig vil trække sig
ud af den irste Fristat. Craig til
føtede, at Parlamentet ønsker ot mø
de snarest mulig for at vise Verden,
at det ikke nøler med at slaa ind paa
den Bone, det agter ot tage.
Den engelsk-irske Traktat, der blev
undertegnet 6te Dec. 1921, indbefat
tede hele Irland i sine Bestemmelser,
men stipulerede, ot Ulster midlertidig
stulde være udelukket og- gav det Ad
gang til aftrække sig tilbage eller
„akkordere sig ud^of Fristaten, hvis
Varsel derom blep givet of det nord
lige Parlament inden en Maotted ef
teråt det britiske Parlament havde
ratificeret Traktaten.
Parlamentet maa fatte endelig Af
gjørelse for at fætte Traktaten i^
Kraft inden 6te Dec. eller et Aor frit'
Traktatens Undertegnelse, og den nye
britiste Regjerfttg agter at lade dette
ste lige efter Balgene næste Maa
ned. Det fer ud til, at Ulster-Regje
ringen agter at gtve sit Varsel om Ud-x
træden snarest mulig efter det.
Dublin, 28de Okt. Offentliggjø
relsen af den officielle Rapport fra
den Del af Dail Eireann, der hor er
klæret sig selv „den republikanske Re
gjering", hvori kundgjøres Udnævnel
sen" af Eomonn De~ Valero som dens
Præsident og Navnene paa dem, der
er valgt til et Stotsraod, har dragt
Rygter om, ot de angivelige Freds
underhandlinger har slaaet feil. -4
Gustav L. Kanrin, en' særlig i
Skibsfartkredse i 9!ew Aor? vel«
kjendt Nordtnand, er ifølge „Vov
difl Tidende" afgsaet ved Dødens
sit Hjem i Brooklyn, 69 'Ifar gonv
mel. Afdøde var født i Kristiania,
men hävde opholbt sig i Brooklyn i
45 Aar dg havde i 35 Aar Hyrekoiti
tor i 19 Front St., New Aork. Hatt
efterlader Hustru og 6/Børn,

VoKar Law og hans Kabinet t»gei i
Ed. De nye Mmistre. -Oalg
kampe« er beghitdt.
Den kundgjorte Ministerliste er som
følger: Lord-Præsident for Raadet,
Markien af Salisbury Lord High
Chancellor, discount Cave Finans
minister, Stanley Baldwin Indre
minister, William C. Bridgeman
Udenrigsminister, Markien af Cur
zon Koloniminister, Hertugen af De
vonfhire Minister for Indien, Bis
count Peel Krigsminister, Jarlen
af Derby fyrste Admirolitetslord,
Oberstløitnant L. C. M. S. Amery
Præsident for Board of Trade, Sir
Philip Lloyd-Greame Minister for
Sundhedsvæsenet, Sir Arthur Grif
sith-Boscawen Landbrugsminister,
'Sir Robert A. Sanders Mnister
for Skotland, Viscount Novar Ju-
Auditorium fhldt. Taler af Dr. Ship
stead og andre af Farmer-Arbck
derpartiets Kandidater,
Mn»«AoNs Tidende, ThorSdag de« 2den November 19M^.
Premier-, Uden- og Indenrigs
minister, Benito Mussolini Krigs
minister, Generol Armando Diaz
Marineminister, Viceodmirol Tho
on di Revet Minister for Skotkam
meret, Prof.. Luigi ©ianudi, Natio
nalist Industriminister, Theopile
Rossi, Nationalist Finansminister,
Signor de Stefani,' Fascisti Koloni
minister, Luigi Federsoni, Nationa
list Minister for de frigivne Egne,
Signor Guiriat, Fascisti Justitsmi
nister, AIdo~ Oviglio, Fascisti Un-'
dervisningsminister, Signor Genti
Io, Demokrat Landbrugsminister,
Luigi Capitanio, Fascisti Minister
for de offentlige Arbeider, Signor
Carnazza, Nationalist Minister for
Post- og Telegrafvæsen, Signor di
QTejora, Nationalist Minister for
Samfundets Vel, Stefano Covozzo
ni, Katholik.

xml | txt