OCR Interpretation


The Seattle post-intelligencer. [volume] (Seattle, Wash. Terr. [Wash.]) 1888-1914, July 25, 1896, Image 2

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045604/1896-07-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

2
(Mr e*-arra3ad «t rhaa ®b*B
ft ■*§# xxjp tJMv ss*
n-M *r r-w* «ww« "I Swtawa « »•**
h* hettar,* »* «■*». "*» a MW-tsata a
1 *?*? *"***>!
sbwcrtad. ""Oas s fi|i ■■—razfg» «< «•
nrriM* starts o fcww**"
Jaery dtapawa reae?*! ahtaaataS as Ota
mw mmh fta mm ta **-
miming tha? KUM WS«m «M- « trewa
far • iMArn aw* fw nam paraßdaa*.
H» daa't iint far IM." crmC V* <***'•
Kt/rr. «f lU**B -w«. ttt * r»w-;*«
SoMMHtr *• •» ifcio
(«*• «• 3m »rniiM<—l «« «t£ r»» y*a
n* pewrieae fwew w A
NT lywt M* AM fWW W'-IT
Mjwit MM *sr ewm*. Tn» »«***•
nM •>*>« iasu»a ta aa»v
Mia tat tta aiari— wai> ant m*- *****'.*+£
TW smrt 11 w warn 11 sf f*f»a t»-
•atHM Iraai fiHB 1 ats?aa arm* *ar**» J ! - x
Ttaaata au takaa ta atasaa aa tX
War* >i ntliß'. Tta aati <■■ >»■ «•■'*»-
ttaaa m»ai a» «i fsa*>- M «ta afta»t»as nf
tta al»art«T laaart iH aall aa# *»*-
laarHl artfk tntawaa aa»- ITb#* X«r*ft
Cta«R»a «u i«aflta« raagiaaaiaae «rn-
Osrcßa»-" fca aai4 "•**»«• «r«*
KimM Wtaß a# raa* »>i'» awtsi »«
w#ra far Oka minority rapar* %at
fS»a aa ta«a ta4 mwu m from K*»-
aaa. Kateraat* mens rrttm- %m*h awwtara
sal Wartbars slata* that W a» a/>abS P---
■tM tta tJ» pravaH tta esaas
af r-if ilani is |h# 110-ifh aAssK h* r+rvm-
W*4 ta (*a aaarinstior of s
au4M»ia far avr praa N»r?h Car
altßS ftaiatera oaat* » fa's for th» »«-
Jeftqr raa«n S lo' tha a»'.»art«r rr
fsrt* A lafcaia mm* Taasa attaan»'-«3 'a
tba aata of T«K.n»*M» ahl"(
aaa* W viVa far 1 h» a»»j*Hta raaort. kvt
t-a afcair rotM tbla oat of ar^ar
Pjr tha UM* il asui nia«r»4 tfcst tSa
Mtiasnt? raaart ta« a as*all »*w>mr.
Iwaior matMr saS Canirraasmsr. Skisnrr
tana. MM?war raafcM Wrk ta h'a
T Ha pasnr ■t a ohai* aa4 aa" 1
«hs tak af ffarfb
-j — mi —iiiaaiaaiu a aartsio W»a<-
S** Mar War* a«at*a Atat that -fl» praa-
Maat ihaaiM tern %• •*»« "A* raa
a 1 :naa*" ha mnaA. *n (muM ta kaow.
St mm aan,' aaaaa4 ta g>-aSff> 'hr Wta of
■rait <Vras.sa " T« war < » :«! f»-»B
aaiMaa vuai af tj»a Kal *>-»? t»#aa «riaa
vaaa <?•; raat ta a ««? --r*a af **No "
aasar *»t* ~ shautoi Tassa Pa*
««-asa. af <ra*sraJa aa: M! aaf "Oaio.
•ab fcaa «si* s* *•%* * M»* broha
laap W T>.a#a*. «tss -arasuai artth
»«jt my«r m* fraa' aaerwaeaat »fa
v:.4MK *T>>ar "-aar ha 4 taae taaWata*
CManwaaaMa ftmur na~> r ar--
•Aa>* t-*Va« a feat aaiaft roa
nasiTiiwi fa" ha aKr: *mf. "aa drawer
€*wa»'A*«f n ta Calaa
P>« snaa f»aaM>MV *®h sk ars»wa h»
Bii aa 11 MML aNr v a araa -»tarra.»:-
af afßh o"iaa af *~tv» awaa'-S-iiwr *
r""* «f V«rt» CaraMms ar*a t>o»
mmt-i ta mar* *ta a'WT tar* -t fesi
fta • aaflsa «f *»««* o*j<oaa* far n..
#Ka <*Wa f>* fta sj?a •aaa«. arj Tr r
Tss h^
- » •
aaw ~ ♦*
>■.!■>#"« ■>-
*fV|
XI
%T WS .r <li ma* an W a-*
n S d
ysaaasr! —■■. ■ «■». K
»« * } •,
>»* i««r - ——••»•• ' •
>• • T*f* -.<*»•• —— * *
r-.evrrh C*rse*~» i* w
*rth Datats t
C»i%a - • ;
w c
X -4r Ta'aa* —* ■
• '3*t>
.. ....«»♦.»» ■ <«»»-»«
f -a* . , *
% wraMOJM ® I
Ti aa> artaa »
V «. • -ft*!* ... X
* . i :-9 4 2-»
ir -aiis —— *
... *
>f*« Mnw* •
ftuma «M *»
ftawrt ad*Catswih*a —... . -
ftslha Tarror* ......... I I
T** *Rff«a»fai»Mi! of tha rasa. TH tta
CJ «a of tta wtsor-W rwfwrt. w*«
ttv» for a tawwuntt,*. Tta re
f*«-? s» «»ara<ia<? wa* aAaffeHl A Cfct*-
4o. I '»a*'** a<iao)>4 a fawaaa »r. fi' ?•
a"rttaah Vat tha saoctns waa vaeEEeraeaiy
afaaC #!>«n.
j IS. Wmw, <*hs'?mas r«f tta
r -oMs v>« «a rwmtiv.nemm. at J * a>-ock
a-*» T*%<o£Viiwr<4l to ran.* " *>a >"* farm aa
Hl>* to ta 'ta ooaastTToa Ha aaM 1 v «-
a»aa>a9M?t»* v a.* a |Sn't favtaaj foaaMtna
a>i.v *a pro.-waeh'a' ll ' *-a# h*-a» hanao,*.
a*** thtro ar-ssa »c* aatta a««kta."y a*
«f Tr*a» mm& O of <v io.
a-waX a». > r m *r a w?ts»><" - 1 t T-r
< fffaaat •< tta t*atfwm »ar»
a>"f* , oS * % a^ , .c^ > a» !h »-h .«
snrtaw t l **** '«•«• f -«atar hart for tta
f->. -* •>*( o+-9 T* "ivo* 1 <•— •:»•*** ha wrvuV/
a<«t ?>• t»*»" 1 sa --«• 'Vm »" ar** a
t-» *>oS ata> r»« la • r* .- raas »v.o> •• HI
*Aarn "* hata arr*»
ato>4 At ata r*»aa"»* of Oo<'V«no r»a
m - * at*a raatf a *•>ttaana
Tafh r»aa»« - - a haaat
tSa Sir*" *1 Ss-«a»?a K,~ %m a»<*
"Ska «*" **Thst r»» v t *0 ftstfi* »t~
O0>i»»t --■» *•" «t»A J«rl *u
O'«on
JV*Sr*w «» eg MtaNMWttL
t>-* ni*n% w»» «#t • a-*#**:* «tjv*
*-« »"» »» *W»r«, > A-"SC
V# tP«A» •* rx>»»t Vw! is ft :w
*>■•( • "i -1 * ! t# *• 6e*r6
At t*» trnmeQmmtm of '. v « *■*<?.'n> «*f *?*#
i»Jw" J i s Cm*i «~f ■*■ •»
r»- <y- *+4 tf r*r « % es iwr y r->«ri «**.
towil'M! «f « Im*mrmx~
%w*ftoMr *• **■ Wji 1 t »w« ■* at
V -*f *'•»* ■• w*.* t*wr t*
f**£ 1:* mf *M?y T*fwwt B* mmH h« «te
j*r»vS •* ?>•• —Jur'ty IT*"?-, *«*«»*» «
*x» s*«- «* ««C t«o **** t* :•* rv»
»>:*•' «w
A& tfc» a—TiJlwmli 'z*a& ar siw>
»HI tH» is®*Tf«<«rm »• -<pfw*Ml >-»
• *ML,- - ty eg :"h» r «u» ■.' - **» *r*» •itap-twd
Wf% JWfeJ* » <!*■»*» C
*?*»»*▼ s> 1>* J . *«f T >o*» *e
y-vj W tS* *t • r«mt I>*«
f«v- !»■>!« "*><• C?l*T» *.» -1 »*»♦
UliM »«■• **>.!**?><■■•">«-* *• t<fc*t wmp til*
'» -* - T**» •♦*»-• »>»'•»>
f>- DM* " ■»" 'vt A.*-*.*
t<« ■>*■# CW V* 1 J* "■*%*. ■>*
ytwlftw* !>»■»•?-> fc# +f.*mr*4 *»?•• *v.
»—«*»► '*• .-«• «-*»•**«*
«» r»fc* » «
Tto* > a%; * -**««*.
At * IB U» »»•«>**- -•»!» r»**»*«asN>4 «.!».:
C>* -*»•* 4J« »?-v*?v.xsJ
•>'•« «sf %>* -*» i «*■
it w« r*r
, YMI* '•Tfottc**#
Ik* Mrrtt* *f ttoo
mm
I.IGHT
Ni* h< fli irf*
sa4 •aaraT. T** r+mi£'.io waa
lsta-Tr p*ad Vr daMastsa m aartawa parts
a? tha I*o. who mtaotf tfea *w£st a* <«—«-r
tIMkT tta tavalar antar araa »*maam*>mm
fmr *» —prwfctae*... Senator a «iaa a**r
r*M tS MM |w>»a of artar *«"T af **•
Itmu af th* fltmr p«rr» ptorf"* »*•
•Wt?!'sM#«*tJr*ay WK" 1 *»Bt a*«a **•
artnm a? tt»* £&t*t m aors-
t—«lwr »r*-a* «W! **• »
• «■ W*«4 »y AM *mr
CMgpM. «»*8 •• t»» aMtM* • T»***
atgat* thv peenewtrase «f *&•
*«efs*« «N»T» *•
«r< rrnot
% em'vmizem* CIMI <*£*• f«*. «4
Ca4 »r«aMdR «t ■iimMflwi Ow
BI—IIH l%»?.i»»r. «f Cm*r
win*. «* »« wry *•-
UkMiiHOctfir •
Hr-**rC »C AlßMuml
»:V«I ?w r. tfi ****«■• "*n
is, m m , - r * 1* wteie* fcr war s * ?«•-
nc» t» ffc* «* mm*rn mt tlw
pmrrr *z* * M|% U®M» «* *' *«•-
MMS's Aeeihrtr*' »• » «ufc». • JMHi. '«•
uwi • **«
•T-—* w- w** ?»» »f*r «r w
tryv Mr Wmrmm* mmm* w»»
•r* law* t|M«M
Senvei#?. «f mt>4 Satommmm. (rf
Oi .\9vasm. •*-«•»•< W«c««««
ti«
irta=ta? to V«a Terh srf L«*a
Para s»r*a£ad tta alMform Ha -oat *a
ttts* ss osarta* »a tha »•"*- Tns»a?.*tr ▼
ha awstja—J Mr, a» ai'-fi stsasa it tM
(raa-oi ar »n Umd uaaao 1 »:**'•<? sfih
* "tars: »«j»r*y af h «aa W « ap#oo& •>«*
tta »tai»a mi »a tat !:» t»Ba
a>« .laear *ta saao'-ta tha* ha &*4 M
fato. —*» is If* 8»«; STI stiocass
"Tta aK* pra«»tar~y " ta a 4 *"*oas sat
■■list ta sn?-* astoaa fta ?rao *et -a a
oaoa.a»»U** A-ii MKT Brrsa im ast s
eoasaaipCtM"" v .» a-ivuH pro
far fOk «a«r «r Ws»se ta* ta a**ta« •«
www.l la drfasttaa Hdßtoday Aa Mr.
#*af;-"o p-rr>'*ota? -tiss oßaaaaf-on « -•*' * -
Soars aal M- P»aor. afxsr tta tat tarac
of 4:*Apprsaral, asa laiatrapwi oaJy fejr
Atmu Miurfey ss-<m*r4 S«E
la*ti»n
A! tha <«s* of M* apa#—
Marry Trsaar, of Ta*<a#., a*.>aa aaJ saVH
artattar tf Watsos aSsaaM ta a»wJmsto4.
ta a»«id r* -as.n or> tta ' a -t at i ja
BllTlriß "T*« otr "* ***** T**p*r
H .SCA sad atarp "J as msr. T»T.. H«9
f<ra<aaa cvar " Thio waa p"*J® ap**""« *r-3
ft tta aasaaattSß ta ."a fru t* a
hvrrat of appta iia
ffHiihaNi of lis IsanA. *" *•-
aoo'a now "a*!.:.s a? t ' Taa- a* of Ki>
•** Bu"sh.*s*. of T»- siaaa* fasr
A I* Miasma of T' >ar«*. • *'*« MTtar stf
riloo'a, aaraoaad tta asßsir »u«B.
Prof I- f* B*:ot»ar <f »ia* tta
a'tat raaHAst* for fO«rtia. r^a*:ast*4
Mari.sc Para af praatSaa: of tta
I".inaoraf Ai.'taaco of "twit «:ata
R *. af
s««atr;st»oe o* %tas»r.
rr*nfe A. r-as* af MVhirsr *oro»ta4l
Mr fraal Jia hrawati: o»: az
af ta
tar'ahoo IS aaik ;s tta »Kl-Ta af r->ai
ta hafl taaa ai>oaoi to »■-•* «-9-
cia of tta real aatf Oast h«» eaaaaa«a «*-
pamsra fc*4 ao*<w ta»j; oa?4 Cta' •-- -*
tta r».*t}a« af a*z>orjoaca. ha ao i ttat
w-ho® ha aas A «aci 4a;t B»a* SjmS » r.t
V. js ®<fc far MMM a*j» •a 4* Tho
#--v - waa ao- a* a£ :» tta Uk-r* rf -ta
ci»T«: s '». ar,i Mr F <r« Mt tta tta:-
fisrm a»..d a starsß of sr>i h,aaea
taTAktiaa Ita>B»' ■ t of M :;»?»:•;a a.r-
»y INi r •
ftl li t Tti<i WW*-
aßoat. ta aat4. araa asaaai ta ss laaar
xtm araSsst tta aaoar* Josdrra aai *t
arosK ha faaJ* ta aafSmata a aasts warth
»aa a»4 «*r-osrr: t& tha ra.:roaa* >f
M«ai Cu a>4 Tta Voa-i-a'-a af tta
try, ta rai*>ar wta 'or
ai>-A s asyas a aoa Si.,® aa.«as te
v-ra« pa af tai: Ha a fcap*
flat Wa£»-«ar* a-->a*»atjaa aroaM ha ai*-#
tustait "Tho* sra alUsnr to raA--
V * Casoocrafa- aft Vail ar.-:h tta *'' -* af
ffcryft*. teat «b«v «as Mt sCstft;
cr*rr is tte* Ks4* •« »*«r*U ~
<>*«rc* A«*ort mt Xttermafcft. se*J« *
Jr.; & % *»*«£•* rnevmttm Way
►jv Hr •**« «iUi t»to
• u of »e*» ■s■*» Um» » <*•*
*i3* at*su*" Kt rftarovftd 'ft# eaßveeitie*
far tftfcft* tft «S*ft MWM
t» Xff&aatsa lHHi'f. i*« ffttfeer ftf #•
«f OAi**nrr*»ft. «*►>* * far
-■- ft*v«*£ m Mr- *JBMwr'« wwe:a»-
goe.
At tJrtp mmr* <* *•*■* pf**"-"* I '-***. Ms
Barm*. <* waMl Ufa*: iSw W*"-
*£ ofnnrss>»* Kai:»! tt t*ft
far Mtofe «M**Kft. T*» metis*,
tu ««? rf «*«*. *»-* it w#
r«J» a*U *.S»» —Wi *m* ft:
Imt g-**WBfr nr«< «f ar*r«r T+-m had
Wr fo«T K-or* at PL l3s*r» **n»
BWr n„ ifWHWI ta r:\pftN. • W Mr IW
rr«'# opna» 3<#«w.t*j*m tts*
comummi.
A F M*»ry r>f X<w«s Qu-oi "A.
j*>»e 9*r« IMRfNMfft'» tiw H# tsafc *
e.-» mt%-••»' *»**.'t Ht u* co»-
v« ..« w*» •» 1® rat***? tkft.: N £4
tea** »» «•?!»«"!»** %«> sw*tt*ee Ma prt
fwmrt- T*!» Sua* ar'yt.rn «m :*» T»*r?
«f t%* ft»S>»®"ft NfcS ' •■ tfeaa ?*■»
»- tint r w»» 9»s: t? irr-waft
«ebv« ta> N* tfea *m»«* ef *J»
«?«»*►*» aaMMMft* tey tS># rfcjitr or wb.ft;
tVr »W.
*r fwM. «# N#* J-eswry.. tnut r—*S
Awn> v *» *»•<• «»vanu fttfeeffa «(k«
9e ¥«• ivhari «.» fMd
i«as iwirt) I%w *•» A P?©-
)mr<4 ;«»tl'oJw ««f I'Wi.ifti. v»:!«. i»3^ , .' , w
**«B p*|w>r t»-at SI «u
tiHU aw** t» *kvk» fer
»v* -:at. ®s*n* h»r»
•o«»#efeS»« e*x**#:iafe*2 i» MT M- «>■»-
W>»*fc W t» }•
Wi Mtt tr« «w» ty «»
>->U Aft taft fe fc * ftrftt ;>*
<<r ftM *• >wr,2y *: ■%
«rr..% *»*• «eJw* vmm- »* W « *•*
r- v» *» vSw t* ft»t MdA
s9s* m*t.
AS ?!>♦ mut
ftr*p» fcfti Kw« rtM&vr—:-!* MnMWjr
»*«• T>**- hftl rft*£r.f>.' «-t%
J«B»* > ««.* *a
- >•? <"V~ J •»*»
ft~« ft •"■nam
«m* 4»at ««*wr ewi v«* J»
IfMNM* «~»i* (f X-* ft*.
T>» «• «Hr~# ••»srf- »ft *%• wmi*
•« tfft ' >«••.*"* "h*: ti>#»
MMMIf a ru-?. r« «*> far Mr.
W>*m® N*» Tor*. w*s ?*» -SMsd.
Sir, l*wscft. «• S«fe>*-S? ft (tel •k»-' rt&- '-*4
t-* ttmm » QiililftO .4» TV*« P*
» N* S*« «a* of tfc*. MMt MrM' ft»c
»."W» Br*** sftn*t»"t ftrw» m i* r**ir
tS* f WWI *>•** ? • A «•«•
ft. i*wrn *t ft-«Pft «v-t «ut ftr "*»■". v.s?
d># «M *** p. ftc-Aftft i>? thi £»-fiir» *«
r«Fsft It «•»;.«• t» mrmm ftKt*»tKW»_
■•MM «ft tS# *»» *M> r»rt»«B
|n ('"<*>■><. M* F**- •«*• «n » t>atf «f
«»? *»»fta. Tift
9*»
W» r*.: ■*«'« tte«ft fMM t>ft fcfttefto*
•f hSs mwk **♦ —i ll 1 — .> S--ift*.-
•"C ot y rwM. T*«» » • --C'* %#«.
Ilia •-«* «» «.a wsf.y *a»4 ♦«»*?
t»>» Si «a* «•«.> m!^rr
am »c t»ft «* (kff jKfty
tft*; !» rMMw T>rr: umi
VHNnMft, -ta* for
t» ts* r-ftftt ftf thft n»r*wrm, *f< i»
SMMftft *»-•»• fcift t^ft
«( wtvftr. fe *>■ -*■ ->• »f
fc s » |.f» lu«i »««•* «MH.«-fta *"s* M MM)
tuTH nf fr mm tt» Artf* «f %tm
iwwte» riift* Sft ft»#«t TMik*
BNi ftft ft:Mr«M>. Sft Ifcft ftf sft*.
fft ««(*•«• "4 ftw! •«».
* w>w *- «® - Sft •«••»• of t?»»
r fttfftrm ■*-- ** »xrrmmi turn
t«r< Mt * '-» - # -2 *■•: M Mr
<«n»adL :• '.»#
H Mft Iftft »*»• ft» x ««'' * ft*
•vote-tap* S*-»*:«r Wft-w* v'-|WftcftJ#<S tk*
a>r .-<* *'•? **» wwrttm an w
|M*«r #***!«*
vk a «>«tST*, at S.T.* Owr».:-«a ft^.^
tit* ftdOMEtftUftft ftf SfcMMwr
fb» 'A ftf vKkA Sfttft «ft*
lar - »rr«MC UM H«MiMI« «f
WftHM*-
«-»nw»ft''S ftOMfcSMt.'MI MMH »>>••*-
?*£**',>* **•* **«-•*• «•*.•><
Ih* «Mt «( !M !m *•:♦ tr*M iMiwrwM >-*
•ff iiiiiini —i Hmewek \~»yr
tort «»> «>*kMr *■»?•» tid k
«•» i5-<s. +>* m ifcft cv*-*jT •cft.cjsie imm
tteftfft WftteM »• Mft *»#** MM'liai IM*
Ml W>M. !««• ft»*«ftr»o*s tkt! tfcft
«{ft«M ww, 4 ft* nar feft^V
At <-.**.«■ v» -2 ftO*34|r;L.
()M rvw -Ofc,. • Aft ftis: a W-M.
■ i I. -# rgn. ■ war-* st tta front
ef ta* Ha sa»s£ «rtc«tMa »
t*e I|-«M« «< tta hew. aad adrT*Sd *
«gta a R' prsgaaad Stat tha
<»«ir«*"• MB« S»d «h» Ad
jocrtt Tta srtd4.«-of-:ta-raad b***
fc»*< IMB dW»*. CtatTWSS JU3SO
Iy ratahad tta «atw ■■xr.ua. He anrrraiy
r»9r*isa****d »a de'aaaasa wta. ta tßl*.
taw** taws se« af tta aoo*r dis
nnaasotad •« a xta parrr aad ortar-*!
t>a re . as£ (• T ji "ad. Arhssaaaa asar-ed
•* w:?h * ast-a ?ar Wataos. To® P*t
•«-sa» sf (WtMt OK th* « ryw ef
fcw r«« far tawait. amid • raotsd ef *»-
9i*3M Pr—t 'te# * awe.
ay mad ri*;?a
s* tftaft >• w*.wt«a «• p*p*rt fei» »•«• ?a*
"WS-JMIR Mr, HriOTM .t*gwßarw4 W» u
*x «s4 S« >w»4 «•*».«■£»-
vwSBMhH. & th*
4mL aatt— tkat &a 4 tore -
sf»s* **»♦ is#r » *r« » Tift K*2-
•«> g*~* •rwiu'. C af Iwr K »««*.
tausa **T» c&r b«fk •? «» W*t
•Mu It iaokwd u tf W«r»a« w«**< b«
I i< «rr »5* «r*t IMSM *atS 5» -r-%

Ta*»M*» t»«r r far M-ictt «o4 T-**a
h«r Ml f«r strt»e Tfeli •»?* S3 «>•
janr* *'* etcm Aftmr :tm r»T «a3l «*s
tstmoimmi. !»wwr T»ui efcsts#*? *-«r
**»:# *a w * -ae>« and tlMr* w*r* ezhT
is of t*a Oaorgiaa. C«L
aartHO. «f Mtaassrtjspi. »«' *» <!» • »**
s»4 rrt!w« Kta r.aje*. Tii» M STJ
arttiwjp*w Wsraae'a fsror. T%» swf|-
tu *.'• •mtr M *«« •» wnlu'a.
>» Te'a 0? T»nra—as aw tasly
n< ta ?ilB roi^aML
mm mm 6» s »«->» t» eika fta
BUK*«fen9s tsd <t *u '•si i>l
w*A s *tt-»a«i Tftwe »w aor esßatf si-
l® th-» ftu— *ikst
a# WasMoa asi sant 1 JB-a# a: »*a -Clt **-
«ra® I'll ST— •• L Ttm MM tba
raaif mmr n~*. tbty *>»urad
••fl ami ~ «s»4 9«t>«4 "M U 1"
Ttar rrt*-*4 ttatr ,s»l startaA
s anassanaUssL tat tattalf. allhaut
* ar*x-R* tta ar*ra a*:_"(r-fafcad sM
tr,» oaerrae ,oa **a Irft ts ?oca! ia--kr oaa
of 'ha artqr iSarkraas: ottara mzg
arm# mr<m*. Tta barwl str&rh up s taaJr
Sir A faw caikXaa aota hracach: mh» ths
jrwa xtMr** sr.* tta taloastaa c.roa»4a-t
abest taacm. ata saaylss :a !ta
fle •aar-;tt •raaral aar««sca£ that it
au as ID oaaa. hot a chorus af vo ~<*a
afe*st«4 tt.si R waa a part joh. A faw
K.as-ga iatar tha fiarh'a-aara asaia rarao®
oa. 0r,3 ata acat waa raecamd Ciaar I■■ -
ats H»atri af AAtaaa. SM>raa ss ad
>3arL£hAat ustu » oi >-A tsssorraar, aat
tta »««»aa aas csrriad.
TBI FORCAAR PLATTORM.
Aa Adap*a<l hy tta hsttaoal CaarM
ttaa aa aa. Lash.
•t Lasaa JaJr 5* —Tta fcas carta* Is tta
t«: of tha Pep.: at pUtform
Piiaaba
Tfco far.j ta sa
raaaanrlaK. rastST-nr* alt earn'a
*> ta ysmatptaa 4f ;.:srsd fey tta
of tta raptthae aad aao ta tta fnr Msaar
ta; prs3B.*;p»«a of I'jse em jskcr: aa aoar
cta-oi ta taa *:a:.VV*-» af *ta ;-aryr is
1S& Wa _*a Itat, ttao»*h tha o»>
af tta prasaat az£ a*-
ma-iaviwuisaa. ta* cassatry taa rwar-ed a
asriaa la Sia caaoosi Ilfa. aa ta
aet Mmtai f»ar voara aco at 3 itai
pr >; Ms:i patriotic sa tta ae-
P«aa ?-:y af iha bear Wa ttax
a wa -*«a-. a
fTiS,wai as 4 h<wrra> lSk2af«taaskr« a
J*: ie b» at«srod hy naorhi to a*;r
t_".a <x<ca:::»-»RS. «tc*so£ safi rx
ar. <a af iha faticaatoa rwraaaary to s pro-
P» a arfeiah fsc«c-jora tava
tars ta*a:y hy eejr s«lk
■arasta to <>arp>3rar« KoocpcV:'*. !*-
f of nc«y ,aaa«ar» has
taa® JEOTO patact :a at. a;-;r.r
tiss tta vaac* of tta As>a- ,-aa peaple
,"*»r assJ jsstrom««- tar* i*aa
aaod 10 v -or?vpt o«r 'ay.aatsras aa * taiaat
tta ani -«f tha prep.* aoi taa
i?*r+i j l»*wa rr-hroafi :r>oc
in— uiaqr To raacara tta gsnerzjomc:
fey i&a fsttara aa4 tta v«t-
Sara rrastarCr cf this aaS ftitura
rfawataria. w* ieaaasd tha aatshtahmaot
ef a.- a-aniwaa- aai aasstrsu sy*:*n:
raiai* ja aa^ - »r» ef aar oora af
fAara ati iadrp*£s*t: of t':rtyai* ooc
tsaC. ta tta of tta todaar.a* dac-
U.*ataoe of prtac^aa:
Rhibw
Wo &«wo»d * »aii»e*2 jaaoor
mt* aa<2 oot»& Uoaofl by t&» »***«"»- r- T
ors*»ost oa-.t w :Sk*«? Hw tr:orvorr:i«, of
>J.riteo of tin—. :o No & fsC k(al ;«,>r
?or a. Aot-.ta. feoi&e *x3 r-nvai*, a. juoi.
o;~ *•£»> ir: off rt s>-o:r3» d» niva
lin® -."*• * "o tteo Md tJtr«-aj3» &o
lawf* Si3<«or=f»a»oa: % of i&o yp*w«2i«:*„
Aevea*—S*> 6oer.ar 3 ?So fr-oo ojd*2 MffO
wr~'e4 of otfror ami a; >J»
$ooo«Et 5-«bU ra.3Jo of * to 1 aad o-.jfeo*;
w*j::bs for ti* xscwa: of tcm&zi. wmiimm
Ti ri—W o «S*3a*tvi ;i>* niow of rtrja-
Sa"t* ®*4b *n bo or-wdOy SBaPwee* to *0
OXKKrat •GSMBt t» »Oet tS» d*an*-x!* Of
a»w*rr «"-2 to root art tbo jar: >rai •:
pr -oo of i*>sr *&> i rCftdwtSßfc.
*h- W!> i—ojesjo tia*- »* » of t ao&»
aa«4 Qm t»cr*ooa of t»so yokJSe te:?ro#.-
tioarfeyf 3ofe: asodo >? ttoo ;»r*o»a.; *3»3-
:«•-*• •*• m ..r,«- «*oa?T o»4 wiifccat m
tfeofftj" j<f law, o»£ wo :&»: ®o
»«* %•»-!# N» i*r3o4 fer ojoctSc
act of r^nfrooa.
Fifth-Wo •*)•>. J-c »L*t!o« u
w-,. jaom-f-nt •>>* #*a»<sw;:2aaiS«a of tte
k*'fi more*? j.' tbo Cat M?"*:-« i-y pn
t»*» root?*--?.
Sr k -'* ;• «maT*| ■mt * v ># fsronKtsaßi
fcs P«y*OW« V ?•» oV'UpUSCkfM. Ifeaß BO*
Icr aas to tho H -.4 «T tivfai
Sa *His s :Hoy *?* to S» r<a!:S» an-4 w* i*»
»o«ne* tSso {4fßwmt t*kd jsroroS-isf aS
»r. :ji.traa:•■'-» for awtiTMßioriaff
t > tfeo v -:Jor» of r" v-»rc»*Bt
••cwrfte-H*.
AoswktWS a «r*fa»-o5 ♦».
oo«r# »i ■.» th* '■Tsf tbo:
**r».E >*«r tt# Js*t »B «f
?**•»■-?. , »av. »ad *• tis* nnc: #O
- •«■ « of tfco k:t«*bro rHotfro »o tlk*
l».--v»o t** low m * MllTlim |W n i t—
of "» aottKlt-tia*. »s ttnuiM af t!so
• cr.-fu; pow*r» of ooajros* »•'* tft*
of TMtatsoft.
' rV •>—W* vswsj -SA: M<tsr«
iMMHia bo •»:»«!!•>•>« >•• ■&*
f-* t%o «#f» of t%# *•*' r.fo Of
r-o?io *si to t* -£mto ?* ■ .SAay*.
r -*r—Tr*-r«rc-» -a V»x » K>tn of
»atf m wf xr sopoo* -▼ •!» «?»-
f*t -
• -Sf. »r-inu of tio ooeoS* «a a
to *%O e«S t>*T
«k*.r 1*
nrf "iha? *S*» ti'tfcarr o>4
*•" •«' -»*■•■-- o-» oxo~~<■*#•£ v» 'ho rrwat
r*. «>*>?.?» -!«£*. o>■ -v ri*u('. ts -v.
fe«l!W. ' EC4 tfco itlr: -as tg *>•
f*»' "w»J nr®>r» *»t tw.t v j*rrr of
t k " ■»"" T-.»T S# * « - »f>J »■. ?H~B
- » ** *r-.- - *£k?l»Ah»*( f-»fea.> -5.
« nii—t {vsMSftoet f-^xt
I^~'"SCT.
5.-%"i5-T*!<o *sr*rt«t rf *>o faftoj
tot *•:**-riri wrt%
rafeSf a»M»o*-» *s«f Vio p.- »• OT?RS
» » ir-*« »of TO .'JO P* :5c r*_ -■«*»
•?• v -M »wo k»T* >wwt
w «aM. >a: eaacSoft apo»oe*ei
*«• «o«sr*l w* m »rrr W i-T
2Mm?.3.r« «wSt Mtnyie-S*-
T>,» «C iwsai af tiso
T*fc**o- fc*sot CO thaetm Roil »b. ifSfi «
o»oo f* A«-I*w'. JB tso hi 111 iimn L tSs*ro
of V* t>.o sloJ>-5* eanwKbim *»« o; tso
t>w«/i«—ro oai «o of M . rao.4» *«*•-
or«»»w. *S»a_ i*o » S
IMM •aoo*iHMtrr «ooK-to« . » a»>r«K»'
or a *fe«* c« So
»>-• PT'-O. rnsti -iso rmna>«M
oe*r*to oo_i nfc, ~aoJ» m a*ro*»o
ter ■*o ;<•»*'■ .(<'.!»* ~ou« soasua. «a - imh
te **o *•?*?■*> of tSso fo* k-»Abp
m 'Bo tse onum of ao» oa#
•rty «£*sa« to o. W ;r*aoß*ir*jar«cs* at
■ t!<nrm>* * 0180*. ;-r. -«■<*» «.,*4 ku. rk. «s
t«- :%-** *O4 St*.
T s » tSio yewntt sa&-
f?rr r*?OB«. .a« tjso
•ofri-o fc»l OOSfeOJSS as*- Sfee iM» fcwr u».
i f- "*it '• t3M»P*SS **» C JWN4 t&i o>®o.t>.so»
*««»4 ocvooi&mi 10 Uw snso a root a~i
or -~rt.
:
o®--* »r*Jooa, >*-A< a »«ooM(ay far too
t-ojs*aß«*oioo ef a*o> »>I—IU »o
vm IMWMH &
• t»s*root of uso y*a^*k
I oi<
I Kr~>-— Ti* inw ii iii ;aoi tsm
c*Ofea, ut •%:« as*-. &o»«_j
fffl SEATTLE PO6MKTELLIGENCEB SATURDAY, JULY 15, ISSC.
u wd s:~aaate!y «*»;• ewerr prMwst
aad aatoatr-oaa axmra. ta ••e-aw * ha—,
aad '\m <s*vr% *to i*ad afeaald rtan to »o-
f«r ap»calatiea ygyanaa. ASi
iastti *o* toid feT raiTwaya aad ottor ewr
peranoea ta exrem of ttotr actual aeeda
afcaa)d Vy iawfsJ «**m to —■«-•» *-»« d >r
Tto yoeTajaeat usd told for acfoal h -
tlera aad pr"ra-« iaafi »a—fity, u we 3
a* awrafafclp. dto>o)d to yrafefH **4.
Secae-S—We eosdenta tto fraada >y
wkscdi tto Jasd fraata :» Pafflsfk- ttSmi
eonfUMs &it«. tireajft tto i naili ■ la
af tto issarkar dtvartaaett. roktol as zi~
rtsd** 9f toaa *l* aeet Sera •? ttotr ->«s«
tsi TsfTer» af their eiaiasa, aad wr lf
asasd lertetsric fey wM~fc ar2?
ec'or-a tto ««n>rt-30 af ettcrai larsd
ft— jo?A gT*"'.s alter u weE u tofara
T»rr«—Ta <i«n«cs rtot %«aa Ma a»t
*>r» oa all ysk' to fraa
aa 55 tto aatsaesal bas&a
a--a4 law. az»i tsat aa tmempoam to sa!a
ta tto <-aac wf In-dtsaa rw*r»m:io»a w%*a
rxead far nr*'*w«v and that ail ia-ta
Mt mv f l laarad coom aider d*-
oasi.
WTWt UcHtatloo.
Wa fa Tar a «jrs«m at Tag*i lanao
Qiraucb tto taitiafrr* aad referen-Jti*
a&ier pr yp+? -flastitatlMnJ aafstr**rd»-
Ciawat
First—Wo draaaicd tto timc<3mo ad »r*w>
kkmt *'l.-a pif—tdent aad faital
Haaun tor itract. wwta ad tto mna
Second—Wa tesdkr to ito fsatno**: pea
p!e of Cuto mr do*s»f»t »rti*tSy *»
tsoi? »m.OT'.a tor
i»d«p*ad«:;-aa. aad w« tod.#re a» tiana
kaa V-oom wto=i tto UaUed tto
great of tto war id aiaujd re-
ttot CsHaa is. ar.-c <sf nckt a-*it
tii feet a aad iz4€p*s»S«r.x *uu
Tkrrd—We favcr kM&e rxuo .a i£a terr>
•criaa asa tto Diatrte®, of Co. and
tir a-nus*.oa of tto *w»rr. .as <« aa
tu'^a
FaaarOfc-AB pwbtic dtertM abas:S bo
sui< to eorr»j»t4 to tfco prtao of -*bJf
as»i ft* pradaeta.
F.nit—ls time* o t great tedaattsai de
prraaios. J4.t# s*4Ksr aboslf fee asaaE*^*-4
oc. pGbLa wart® aa fbi" a» |n<ik*m
SUtb-Tbe 4n::ru7 cceroe of tbe cje-t
a wax :-*s to ;m?rtsce duiu for ia
djrect contempt asd ra .sg tbem by to-
sb»Ui be ;?reve»:ed by prop r
lea hjalfcwi
W# f*T*r fa* pvzm-rss foe
ei-ery daab.ad CataaaelSlar,
E-l'-i "> TlwUnlH tbat tbe tfwflw f-as
rbiae aad -siraaaisaied baOkx. or* eaa«-a-
tAal to a fwenaei: of, for- aad by tbo
peor-.e. :ha Prai» a party eoodeoaoa -Jso
a'nViaaio «K(a aC 4atMac^iaa«;
a-ir ia aonto of tbo *ta:r* as aa
rep^-ijaa asi uu ?!■ »at, wt ir
ofearo It to bo tbo «aty of ibe oeT«rai
*:*•• iegiaiarar** to saka aarb artiar, aa
wuS a ft-i *a4 froo as.i ta-r
au baceo: eo^sc
y^ife— tie yrapaal* i" ■
aanmtaia tbe p4a:f<awi afci i par:y
aaua spsa at-- N-r Uf*ia4ic»t oa a
ia» arr*—-aa:..-i. «nU be asaiataAse-d. wo
of tk* p«-ial:r4i oa*»at«a cpoa wkicb tbe
pr*a:^«r.'•«. «i*c:j»>a wC. tara ia :ae i-»ar.-
caal 9 aa€. : •-> a^4
apo«2? taa je becwaaa tbe pa«iso wf cor-
tbe aJi a»4 so-oporatisa« of
a£ 03s»Bia*!bewi as-1 dtswc-a
w::i -j wpoa. tikts rtra:
THE fOS Fa HENCE IX V AIN.
Onaluaea Toablo ta Raack a Raaia
af oiapr >a»;a*.
St. Lr-la. Jaiy Si-After a oiocmy k-*-
ai-cs of r.«ar.T two £ou.r* ibe coofewoea
fcmcuttee of Poj' -Iroi aad S aer coa-
ad?o«JTfed wttboart baTiss readi
ed as iiiiimaar Tbe onanafttaa a** *<p
palstod frwca tbe tv« taamtwa to tee
sf a asat»ai --adanccaadiac cowii sot be
rea -ted tbe pUtfil* as- pr<a-
Vc #-
ri4r«T -ver by G W. af Oaiiaraia.
frr :ke Snt pec; .ear.i W. "W. Era js.
af Mint aorn far tbe PojaiJOta. It was
aottd tbat a oa> ocwaaKttae af Ira
aacb *id» aboard bo *pp»-stsd to draft
re«K>2stioßS esitood}tac tbe pr.r. -iy -a cf
ea-cb part}-. Aft<r a rasfaaed tirae. 4 cr. sf
wbKi «ar?tofiy *as;ed :e «peak at « e.
tbe ftClaartas rtoal jaoa *» adapted.
""Itaaafead. Tbat tt sa tbe aoa* of :be
oosferesao tbat a «efca of aU
•be frrvoa tacJsdaa* tbe Pocp> § party.
5 r«r a»ea ar.4 free * r*r I>« ra> rata ass
Rr; .it .icaea ia ascpodsaat asd ab bo
eCeriai at o®ca, fac tbe purpoae of
nbte 1 lug rictory for tbe adTascYaaeat
sf free astir<■-? ta Nx»rparbier
Wa tbia waa adovtad tba «asfererre
Tt tss fey Mr Baker
tbat tbef* w-#re ao aiaay tdfrreat t»*-wa
ard tba ?**s csf tba two por*-4ea
were w w.-Jeiy apart ia MB* |> ata tbat
a atatwa: piatftwra o»uid or< be iraoa <af
Biiw ib* Wk«ii«toa lV e.ntVM Tone*.
?: Laa a. J-a2y SA —Tb* Wooi-'-jftao d#i
<~ra: w :t caar.iaa- rrr»?rtai
r**at tbey w--re ta IbTor cf tbe eajtoctty
- ?»» -be .wi*mwU'.iii.
b* -r-'-f r?*a; rber» »«o*
»--•*! «-.jrr '• a-w-bo«i *»Jt tat wbna
-s» -r of W3!«at
ova •»e>ooH"d a»4 tbe ftaa. rakrt,
fT# laeasbero de»riar<»f tbe tc.acrvsy
S>a.-r*' tbe of tbo
y "iTdIW rrf rU> wai asi at ts?e a:.ee?tx«i
of CbJEwcs'a rta»« far <teJnaaa a
na deoeeat* w aed tba a:jt>iard
of' -bat otato aa-4 w-a» fraaaOoaEr •"*
tt a* teft a» fee pww<a»ly cw- i. wbeo
Xaf . -e «kse ">a t m- •?w tw of b.5 **.«■*.
-V<lT 1 g|ii» ao." tssoTv' sc so taspr-a! 1
tcxf «et» aooa ! 'at tf a aSL . =rwas
mi idio DM*y A.*®.. Wsewer.
tr Macvtra.
•■MSb aatad for Aa— Tans. Twt I —W.
||*:oaf aa>4 Utaa frr Oaajaost-
TTb—b us* <Oair aaaouac»f tbe oSnatt— of
A #a <bo WaaidagaMa «oadard «aa eao
af Uv aa fjt a ari a b«sr* it
w*» rbo alto af tbo a:a»>ia?r!
of -«5 ti* -wn* » ?T<r l te
«•!«*•* t w o
ixraatea ®^-»d©a.
H* Fama tor r*-«■>-' ac "*'W~h«r»
%«B I At** < oWt
S "" -•** r%">4 *-r !stf aJ
' as*'»r« T«at te* sj# Mwaaaa
* "1 «» W
>■■» •■ * t~» ia <ir«3tk
{ caSX atiacr-m ta tlk* are**»c* arfcrs
C?»b-> as» A.-t ' tsoiL aaSweea af
'■ ii T'-'w aflltad *?»rak -'r *« I
• t*"* st" VattMSi "*ise# « a?
Oa. aras to'WS Oarf-.-*issa
o itt G*-*"~c a Sfc? r I :<3t rrtrr
r-3 a r«aanxK>e *■?.- s.' as»3 tit
awss 'a Mflsv«r T" * r-g'yy. r. *; sta
«wat. Ga Ax »»4 «sf t'v s<cr-i '»*t
ta >ft -"r-' '■* c* T-v lc.~fe «c a»4
satifiT v s«>' fw t«« TfaTS. H» r*«4 toar
fm h f»a aw*k» aa Mw J v »«•?• «" F. M>
j L#*a. af Ga. a»3 a» t iwt*®4
t» *s# s**.r K* i «aa»in j *y» -*
©f tei» -« a: -■*». k:*
%-sae (Je, N. w nsi*". a»f a-a# a
to-r «»f u* CSeersto kr '«%r* s :>RI
la :M be aras a k.tc « *r: <*-«♦-
1 i*rr» fw Ctoersfifc. B«**a#» lb»
of to* fce .a iarcr> tat<-faa4«4 .a fjwr»-
3tyr K« *-*» t» ttc FSftf
. cMarraaa *a a Cwau fat. assi rja tar Tk*
rsrtr-taapt a»4 rtrty-f?-.r;a a* m F?p«-
fc*'< aac *i.» AafoaTaA Tss# **• taaa be
cr»«3 "Trtatf o®. tfcs.j fci»
I m J I C- P-ia-rk atrw! t« at, •»*.►•-
I ■»»!"<• r te a a&J Wmtsem
ar*» %■5.%.! c Waawe • •*» » *a
aat-?»r-* v as Pr» «s: - - -<*ar »«£ &♦ to as
>6*a. N|W' V -K. .* >tsjt a--: ?a4c>2 tac mat*
atarsriS at ti* * a-: ;«j»a
M- Xtoyaar H.^aaa
\»* T ark. Jaiy Si *- Ito
ar~t*l as tka Loeaksia tkto aT»r
a>aa fi-iaa E ~T's* iarrtaa bee® «aSaA
*■» 'is« .3a-aa *f Va:ttor
k t. H» a-a* laJt-ra frs«aa :fe» Km: a:
aac r-r-xar:-: *• it* rtty aa a
fa». » c.re-.t :* a ras. -
se-»oa.
lf«ark
A ra-aarS p* V.' « s<a ?*»a far taJae
asa. <aa mm.t .tss to '&• caaaar-
*£ aa« aaa ataa.-ac .:,>.«•• of -&•
f"aas-U. "-car j»i»airac ta
ti tii# r^yt
> cr«aaa «a - watarkt fraa?-
" *» j# to a#h* «».» ?»«■ «a
. Tka Staa. . s»a.
TOM WATSON
Children Cry for Pitcher*# Castoria.
DEBS AND WATSON.
Poplists May Their
Ticket That Way.
BRYAN USES PLAIN WORDS.
®* *TII s<t iaaapl ladm wuui et fa*
Umm itwaD la ladorwd. Tea-Ttatr*
■"■ Jwm ?•»» rhta ia Rigfct.
I*"3lb. J-z*y >i—Tto -rrw?t
at tto cor.reotloo toll ttor Mr.
Brraa kad astxj .ssoai h.a teeraaUMi
sat to a-.iceyt tto ,;st aaattaanaa fjr
praa :«at .a aim of tto reje-*.oo ,-jf Seoraii
waa toaed j»an tto fa£/ow
as* toacad totweea Seaater Joaea aad Mr.
Bryaa:
St. l>cta. JiSr JL-T9 w j Brraa.
L,.aj»la, Xe<*.: Tto FIIUHI a wtll aeca~.
aata t:--* pnejfeat -rait If so; SewaS.
waat akail we do? I fawar yawr dechaa
tJoß ia tka: eaae. Asww-r «-aick. Jaao-a
K. Joaea. Ctoiranas Natiaaa. SawMla
Committee.
*L!6»!a. K«k, Jaly 91—Ta ftosator
Ja»ea K Jac*a. St. I e®tireijr
a«ree witk rwnt W;j!j4r*w ary ua« It
•ewa"! » -3-r: 'i—il 11 :ed. W J BrTaa.'"
It ta uȣ*-atood r.-sce tto
tiiat aa edfart w*;i to aw-ie :o i*c*jr*
B~ya£ < -iajaat *? access tto aosaraaekaa.
Tto mjddse-of-tto-raad asea aar ttot w-.-k
Brraa as? tto £#kt *>i: aarr»w down :a
X >rrr«a. of ZlilMßa. aad Daba. »f I&diaai.
Lia-'-O'ift. X»k. J-aIT 3t—Wtoa -.to s**a
of tto aoaisa' oe »f W»:aca for nee pr-- -
kSeat wa* %enu> to 3d- Brraa a* Id 3*
a m. to aar.; word fr*»» &a ai-ee:.ajf
■>a i 'ni.t r>sat to kad abaois:e»y aW.kirm
:o sire ant a reiaSoa tfe«re:o.
IKE REPUBLICAN CAMPAIGN.
| To B* Op«B«4 or Omati* Aatsat • -
GevaJaad. Ju> M.—Cbairmaa Has-so.
of ft« m&e'
, aaaoaaced tcdae :sat a© tMWT oocs
miftte* aril bo apo»va:ed. It *ii
a." al.-s* tbat :b*re araoid N? aaeb a caus
ae .i tee. u * csatanar'- aad a:«a eiooo
to Mr. Hi-is* have aredictei *!» »3®e of
tbe aee»bo« ere j*d ho. Sir Hasaa *x i
CiTO u rea*as for hi* facade®. but ft s
:a bo fcuriw as Mtateetsrr d:v>
fcic of tbe assxcis-jaeata so the mt'
tee eosid V sol# .a X«» Tark cease. sa
fer to the re.a:,amm botwoee "If* Plait aad
£ .*s-M...<-r loctiaajL Tbe ar-sesce of aa
Of 83ek BSO*»eSt. li "» i3C.e» art SaiWfclT
jfM i' lir the E** •>■.-- ••**•- i-- -« •;
•j;» ?«aEs:itee tbe HKfe Wai
4rrt .a N"* York baa ***« ebsoMa. Mr.
Baaaa will bo : be** r*t: w~ek to eoafrr
Witb tba Qaacera '■' jranv: :eoaes. a&4
the a *a :a Cfe&aHMfc
The i»onro<t aaeeoa* of tbe raaL3«ii*a
a U so at Omaha A asxiit i wbr» H«a.
RMtt',l Q. He-rr aad &tsaatar Borrows
a .ll speak. Seaaier flbers&aa a :.
j iio »; eß;«ao.:>c-a ta freo s_ver.
THE CAC»E OF COMMON UOXESIT
▲ RrlViWk MaioMtiAQ cm tbo C«ijai«n
1b Aswrica.
toodca. J'-ir SL~L*>M Farrar
»*cT«ary dM feostPd af trad#, iias aa
j aracrf ta Omk* lite nc ac
] cb« cssrrfocy j««c.»a a tbo Uas:od
#:a-jea :a w4»k:-a fee «»?* be tb»lBO «a
■ tit or«K\io tb» is «ooc for "J* scud
rufcodtaisi. Keeoat eves'!*, bo sirs, iaas
ft**! -_ie <j:ies:jo- tr-iin a r.aae oai bat*
poor*.! :bat tfco is tAe «o»esco
«f ti» q jceticso.
"A for aa toac«K !*:a* aa>»
Lor>i Farrar. '"-of 3e ta 1 r*«rvie aa
otij-poct- Tb* c*.j» of :a> f.<
fta» &«>«!» tjfeo ®f fcsca-
I o«.y. ic .« tiso BKft of :b» pnm*t «ra«-
> f.-» £a tfeo Ffeiod S:a::** aad A £aa
x;s tratb t» *J» frosst."
I THE TARDE-BrLLEB KAXDAL
PiaiEttJT la a KaJ ai laata 7oo
tifr A<a!tiM tb* Wifc
Lood»a JtiO? X—Tbe tw «xa=ssa
-3» :* Haa. TM» «f
Ct rr» xa Coert. t«e-waiter* in KJ a.-
t*so v ar jr.r vce ftw U. lar Crfcitv;
To«ao-a.Jaf, ganttMty csf Sas lYucbrc,
**» bwftMP* -«a 9-
B#arr Jeasse «o4har.
I aiait-.tfc tba.-. be baa wriz-xm a Jerwr to
b a m?o ra J'-S*. 3SSI is b» ia '
| *?o —-x* :te! atr aa»l ba» ai
| tbao oorre* a>--a ywa- Gc-1 ffcr
■ say «jaa 1 raa <s*er » I
1 br-bjfcv*»i sa a awiai a--i i-a kcva~i mar
arr I 3fca-re ao far
arrtac la rC-e aad or**r*SjF w-*y
| I ba»o <k»e. I try a»5 »*r?a:* acy
ass. T.x: ;*rf»«rtiy Kaaaoteoa,
; aa6 bar* c »»c »♦ easao :c aar
aa ow! yae. I oak y«r
>.», a—a Lv-a. rr* -w oev
ebaasea and 'a* bo <* T-~-tv I
| aorfc arvi a:rr» reives: sfywt? aa4 rr *
Ift : ywe? rrwr* t." Ya aa' *
5* wau» TJ3< » rsc t"» trarth •■'■• a b*
tbo fsr-«>nf owtteacaeL ?**•
a «Vcsr-ssr -o r"a;a ar>4 -*r-
t?T tf fei» * ..> »tl# ir.sar-%. Ht i«4 ktm
#> ? f>oe 5e <*k Cb«« to a** kto
*~ to. B« ?fe«ea laflk a plow gf * :*#* Oct
®T a * _»&■•* to sniraaa to *ka
is-- .f H- kai rrt -to I<erfi C& .■-*: ->bl.
SS# ta tk* rtßlt tkas Ss* ftl» ?**-
'lrViwrl bu kar*s «c-Jr«Cr *r«jr la JKa*-
—*f L v ji: k*a a- to 4raek t» «*•»■«* ar.i
ibecvSeee ke nenacaal *Jar ekarj"-* H«
a~»» a»t **r»r» tfeaz ka* <a2Si ke«3
py *>-4 to i•> for ben»£f azi
eSoiwa ai >a Csssri. SCy* koratif
ka4 &jesr>iWK»i *fn*U. Ha kadi
ato±a*4 »r fcasr: is wtP»
a <*a art ac ta alMrSeHe. Ka tei
<»rd. r-< '>«* «as a? :ka N»ji« or is*:
ker to *«* J"® *ka »--.'»rt.
Ob ?*a*nK* wawi-aaMtaai ka toastkaA
tkaft At tfct ?.:.tt.» s- sa-to skr
s .->» .-f V«. «skis* 131 ?•• r, Fr*j>-
rv«r~s ;>-» i - - *-t < • -arfr. sjf awwle. ?>-
' *-' r-""•*« w' #i v *« r '•■ --*4 inr
"To® &z&zz 'a k" •.'a: iter
* *.« ieShjt •. vsx. f o>»a>jw>
w <-*n-w -Mt -* - i.* * *ras*
C*a» erf .f « r >*w.« wv*^>K
tb? «>f X' T%r4»-B«: *r
*• • - fels ■* .*• M» W1 rf tk»
!i £». .- *'.*#*<£ tre »" ;Js a k *# a»l
i>-vrw~. € at tea. Ob» srf xJs» •»>--
t&at K-a T'—J*
Skad * at laer «• eStaas 7*jns* »feS»-
k-f jiwif a>4 •«»«?-• nsEx* a» ««y r
a# * -e*s*adk ta •Sw» Jkawtiiw
«K-to>r*> ai OS a. jw «l Os«r. VMK.&m& tSufi
se.-<► feari «M>a um t-sssk. aad
Sv»(£ a>» •»—e s»w ta » fc^Srswaa
*2Ni Ua**'* «a Sw»r fe*«t*«e«a. to to-
CHA <* *s_a ise»>c.s<aJK •# pok*
*-*» a S>wA.. T>* •* -*<c»r iww&awt tiat
*yH* nUtrT » *'!-«•** SMC t» •■>» S*r^p>2.'»
-««r M-a laitoj* n as!
taict* r. tow Ac rt> sa. mi a.*c-
sto» :i» *.-*•»-
«f i 5»« ?wr-ai •# 4toar.* TS»
jHsanrc a?aa ai -^-a^i.
TWEJTI T•THRtf PSOWSIP.
A T«Tlk a CJ«*2**Mr»s a:
<«*.
Drcur. i~ir S* ~<A **» *» » tte» I**-
7 .«>•*.* *-rsa <H. «?•*; TSE*
»WK * arm m ■:* Jksrewrr Swrxs* «p« r*s»
e< •* *: 4*' ;• siK*. M»«gr r*m. »w Jwt
«C AxJfcrr vartfc y-">-
trs? »i<ug»*t A-awa* *--* A. A
«»i «-*■*•»£ M.r* J E.
T*r» ♦*rr id <•»«* »"*
t**er le-*. E®«ra» w*» at :jr-r<
- b •>« *».r* -*& Mi "S* -&T •«
• •ir J»W« » **«?♦ Ml •*.»
fti— Si*» * a + S»«TI 1* I»t
«- t r
■fiwart asesf* Sj®??- H» rmr
t-.W* •x7*-~>?cr* *«* wmmmr "A «t»
TSm» '"*» St 'wr"* e*>-
-- • —•• - • 1' ".*• ■« —— v . " «r
kmer *•' -s»
A-ifr* w» ftc » tMfTiHf *p« *<WW
* *•- *-ri —ram Str%. Bjc~* I<«m»
U Srf« K-«. A. £
cflM3*«A Ssoe-«L **?nm a*s
safc : ; Mr*. T p *r* Wmrrm tredE
faor
«ti£ Ctert;* Bfi -t- * ■ Sftaar^e*.
r *3U CiT» CWMT- TW *•• «r '*»-
swt» iW 1 - »r.,a*y
Great
Stim wes»ar rem* &«• «f* fWW***'
(to dNMMM* «f <*W* **
Hood's
liJ Sarsaparitta
Tto Om Traa Ml rm— A» d»«*srs** *»
Wnr» Ritt» It* »<**«*
»we pesv-er fMpl*. «?*"to ""Taw
tor% N«rj aL ww» «w»U dftiltnNft.
xn.uo »?r»
Manl«i aad *at<~ *• Aftor s^*ea<*ertes
a rttrtnn*.
Mary rrg'a. Cal. Jtrly Ja Karr* lttiee*
a t-> aag a*aa wefi krxiWTs ;a :ki* ci* T >
MB>4 r-eae Hf-'L tto keeper «f a W:«e
af IB *aaee. at * a'<deek W-. ;k »
a accoad a fur it ta* via wwwaa v#
taraed tto 34a: -si and Sred a kaiiat
Ma oara feraia. were Jaad rn
rocsaa ttoy fcaa *&#« «>»A*e
t2s»az»ri of r*s* n*cM ;to«a
Ta ahaay tJi# :rar«lT •* »•- 4 rr**t
jTtaa. T'Xjra* •mm# ;»io pweeerte*
of aa «f H ,v '.<•* tfc*® *
3r*r a#- > ~ a»«i ac jnca a awap*r->«
«? r-sa waaaaß. Sfe« I*4 kirn a aiarr v *•«»
aad ii h +& b««a kacva cHa; far rto aa
JRAati &:s rxs-d# were wj low aad t V»t
Ms 5-arr«J» wntii tfca aasua w*r« f**-
<l*ll laac sorM -.toy bad a ?mi -j£ar»
It
atou: *_rj :n* :• rala* »o»ty « •otca
Jtwiry. Ha MJd tIM it toioa«»d :o
bat it ta Waraad that »&* c.*i»«d
fe a««2 traased »: aact. S.i|rar'a factor r»»
■ id— wtia &is fajßl-jr Sa £toc«WB«a:». ■
Tbero tbo a~ a aw>tk«r, a »iaj«a
--t» a kaaboje*. a jm ;=>r saa»«U
asoaA.
Greeks aad Tariff Pltkilag A«aia.
A?bee*. Jaiy SC—A battle baa beon
fi aßbt at S>tT!»«, Crete, between Turks
ar-4 Otaa t—at#fata, tbo Tatfea bav^.4
*vfca:«S tS» inatixt
N"«*» baa beea reeesned frosa Satalea
thai a ba»i of GmA loai 1 i nrii .fc*a4Usl
Ma--edeisla aad a 4e;a. hsaeat of
Tcrkis-i trooyo at Karaba Taari, b-«t
Mawoao Tbe rout of the Turks traa «w*
-napadL af tbe aei#ere w*re ~ap-
Vxr*A. aisrJ tbe resst wrr* kllk«iL Two
battai:oao St T«rJsu»ii so««lier* wt r» ua
asedia te.-y 4j#pa:.'fc»d la purvoit of u*
Orwii
Haalb r>t* ta W««t Tligtala.
W Ta.. Jily 21-Tbe Ua
&a«a froea Sood aad aaaaouts 4*-r-.ajc
Cm f«a; ta«y-fwr iMuri is W«a; Vir
bsyaotl awuaaaiwc. Tb*?o waa sac oaJy
aa a-a-&fuai ratidia*. but cw.- a4bura-;a at
±3*r*z.: >s>&-_a caaaai ansa.". atr*ar®a :o
da suacb aocra
cf tbo bs«t.«a: S-ao«4» eror kaowa la. tbeae
ioeofltSea. Is 10 ae<era: waab-
tbo Rsm ra-S-oa4 .# aj x-kaio t
b/ ksig soar Ba-rsTiile. tbert
are fiocr ia>c*jc*a oa tbia raad boAoaea
&aterv2u# arsi Caekra.ioa ffle. oc«l foar
trajaa are u«d s© fey tbesat
rancr* Be»3*flte««l by Cj»- pafl l'a.
ftaa Fbaacioco. b —P. A a
Stockton "■■'rcbint, «*r» 'bau Tbe Saa
Joafm *t.«at farcsftro savo at
>aac S« ♦* y«ar a» a reasai't rf tbo
fr*-*bt ra:«o br»i*bt abosa by
tbe ipo 'tAaa af *be Bar. >sa; ™ -ra>-
>y road, if as* croy was Sa
rise aeeraca Tt*:d *.*y wwsii aava C.s»..
r - » *!-a: altfp—oata alose. Mr. Baeil
aaya ta# Sfei-a Ta, -t ;-_aa aoA ejarw
tbaa ba-f a wbaot .-rop tb.a year. Tb«r»
a j"ra.".ea3y a® wt-aa: of Freaao
«a
ty iaa as ybtiL Nortb of
Fresea tbere to afcMS aa y.esd.
A Elrrri# Eamr! l?r»k< a.
Sacraaaeet*, Jaiy Jk.—Osarsi* :aaigh "a
fe ~y-5o ra:"«o ta tbo ?«n..-..?» C L. Dara
ioswared tbe worifa two-*; So fj^iioer roc
>rJ. rK.3* tb* SSsowace :a «..». Tbo r»--orj
fc-r a vsf a acj* waa hw ad few
SL £. JUaasaottia. r. bs* tbsae. Tbe
aa»;es- qaartar of a aaSto *a» aro« b>
? a Mat ia S oeeaoda. tbe r«r>-«2o
jwMßaeeiaeal by W A T<rt-3. ix S CM.
tbo
C~a.,-x=aa la 24M. aa-i baif-aer;> -«-3-
faaoloeau. b«.a«*p by D. E. WMobma a
IE
r%m Tstfuit fcy I>«asw>i<.~rweSe ■!
Coiamkia. SL C-, Jaly 54.—A*. & «aat
=w*'«# at TV •"■tra tvU.T
Aaawpfe H Earta. aaa&4at« *rr tka XT®' rd
?**•*» aaaara «a —r'.iiea J. X. frtry.
Gar. J '3. F.nm, ***7 to a <*»®S4tal» »;•»-
-■• aaza* aAea eaaaa to Ear a
rrradk *r*» tn£ ?>sasa r*apct«dal
kgr s. kuaw 3:7*3-r r*a. Tk-<y m
<jtorMfep a, mroirt tad Srr
wra: awe Ml tkr!r i*rr?s as tketr rj-jiii.
Csse.para;:*« v-c«ar «m> pw>i uA. a"-!
Oc* &«:■ actaapcad *<► oMOta-* t»»
r?**cX arr 4 amok Itarte.
Pbt'o3#4!s*l»ia Baak* to Ttawy.
."ade -*-ta» Jt'T X —A* a «re-a!
,'4t of tbe r i.*a •wsßcsttro «f tbe
b-As.k* of Pb-afcse*pfeia» beM today, tb*
waj> adopted. R«fec-1-~4 Tbat
tbsa asaorsaxfesa boreby &ar£ki- ap-
?-w«i tb* ptartoex » ?»?««• -*St
tb» g*&& ef tfc* t"3S??»S ftai'-r» s» -Js* ynw
*at «*jsi*."tp*t,?t Vf »J&« fl«gn.iJW ai g*&& cms.
sa -5# trwaarery ky >aaas «ai
»*Js*ts 1* «**aa*r far rt lr?r«
ac&fia, Hwwby r -s* cr»<-
fe of tfca re* tMßftro' ud m*as& ccrmey,
a~'s n w»lv« :a maJt* aotfe
ia 0* aC t!»w4r a%*s£-.y ~
T«sa*sra wies-it fey Ufea
Nfs*« a*# tPTOR eeeeapasties
a*. :%# ia tfe* x»: as?
as 3 <« a a«Bk«r «# I >*-k9 *-« am ?*■>-
:.%* *i&s«si ao 4j«w%c «-23 Sc
iarr-T
"to# «naar »-
-a C " S» —TSa s«a t
Caf «m, a;a Mtaaai ky Mr Ixra cf
V't Tark. awato t» iSrac f^Cto
ar-r*arar."a ■> i>i -brra
«u a rv-A ky 'ar*. 'S3»c««
mr* te f»; toa ? ef 'S* »* at se a?ra »c •-»
paji «n »*«r Ss* raan «n Ts*
a»a aa«» to sssawc2r-s«®!r »r;:»w -te a^
jaafas-x ka; *~a t»» marka* t"r
Sw »i 4 an* *a *ar tar. s»» &ac a»aC
raori- »>4 k* i 2*» asrra oMoaas,
Ttoa fks*« ta * ~2». 'a
Jafly St A fr-re~ »"•«»,
ir. T*«tv»i J ■» St* -HT-rt *"»:
: CM» ft- «.■"■■* *.~V3O£ Vu *»-r*
bwr® »rwt ♦*•»-*• ai> »rw *
• jMmr» *€ *r* *.E«*SL T>» «MC k-~L«t ®r*
s£»C*4 A* S-Wt.
S*a r.w »* J*fr 11-TV <r*r*
;, «r«c~sw» t*» ofM a nui «f «t
--9*«» ar.*t
***.■ a* t&# «* «r s»m,~e «r *. j»«».
ran $* «* j«« tifc* «,nii mam... •* at *»-
r-'w *fc-«r ftRR «C 2 (■*.
C4t «kA« jrw.'SflK « *■*•» w3| »?««kA
r***a» «f «oiui* r
IrfwsCwas. Jsir ?* A |»i >i a «.,?
«» *r"*r*rr £we?%r» «k4k ;■««* a: JUfcS»r--
«ft»c MAW, * y*ga» t* *<« jarr UK***
f-w» -»* at CmmamfA' %e *£ *%**»
at *rS» SMHHt **i fc»£ MeytyW ■*#
-Jl fIP Vk
OwSfswfc' T—Mhw- »a V-—* us,
?*>r. J *5- X —C*rSS*, "»*rV-**, s
tJM * rsA«*. *asi *&» 0MB& 8 *
a Nrs«A
'WW E>
AsCf Si -—IB*! ■ *.\T 4K~%HK
•d«3BEt"«r «f Ofcartwi l*e*<rm. &e* «s
Ts*ac*is*jr
-at?** tm tfc» Lmarfew 1 »fe£»<*«
I JuL? J* —JK * «ut4*4 <u; S*
- V :3fc.-A >i ;■:••». .•««„ «( Urf Aa*. *«
XEWHALLiv
Mm w+f %** m*m rtks iwt o#nr.
Trnttl ):lo (Tth^.
Jfew Belts.
NOVBLTU* IK ■ -- -* «:jIL ALLI^*,
t !**ARt>. SKWWC-SO - * * • * ALL OT'LOft* WJTVP
. N .' ACKK> AJLao THE N*£w
*UW3TIC KCTCUt OC--U**. LaTBTT XO" £i.Tl£a
Ladies' Silk Ve-ts.
CAPUT 9UC RJR> -K»* f" PTMC. BZJC&
lUWK ALLSIZm ft %WV KACH. < ~
lamb? «-rb «l< amm:r in® rant, ah. an» 4V >
*c. «x» im> r~ & £.- r
Ukt>l «W FINS THB.UI/ S I —«C tJTf. EXTRA "BITT, 431 » „
«L» AND «.*» WJKSL * "
LadieV Silk Gloves.
1 AWW BLACK SHIK TArTTTTA HLOnK MJL «T2SR AT 1» fe
«*> ANI* »r FAIR- ™
UU.HKST PI*RK «UL GLO V?*. BifiOWX. TAX, XAVT. Waw,
CRK34K AND SLACK, AL£. 5:Z£9. AT *
50c a Pair,
LUk.ruES" BLACK JIJC OLOm "KATS®" P ITIJff TB> ft*.
JO« AT «* T»e A FA.R
Shirt Waists—Special
aM XtADIKP XOVELTS PEBCALB SHIRT WAISTS, Of>D
AiaOHTBD FOUUfcRLT ft* US AND t SI Wi
Repriced to 75c Etch.
SEE OCft SHOW WIXDOS" 3. THE* TELL TITB STDRT OP »fflf
PRK'SS IX rtVR CHLAPTEM. EVERT WIXDOW PROBBfIV A
CHAPTER WHICH MAT 34 REJID 3T ALU
OPEN TUB EVENIXG.
E. W. NEVVHALL & CO.
Cor. Second if. 3u Madison St
l WIXDOWSI3BSP*
M» w«l at. cur. M*rt«a. T*i*p*«ct Ft UL
"W" t Merchamts Inliverv Co. } T«L
l\j D '■ srr- »—y- —'- »•,• Pi keltt
Mark Ten Suie, Bt:s \v„
to cri«r *2 kl&4* of UdiM" Un 4* *ar and Shirt Wai*£* a ;«rtfetill
—llmfar flnn or no eharg*.
Moatr«*l iai H Jdcoa &*r Coaiparty.
■1 pifMrnr of tIM Oa»*<li*B Pskcidc r* .-
-i-ay, «a>2 i faT >.-* a eotr-aw-*. **r for :&*
Doaalafteß Gmj Brrjuz* w*~i *at*r ?a«
»*w Eaar*.«r r*Ka*t *» mlaiafttr ef i&«
taterkr.
ilw Jait» ut4 tlu*
&:.«•, crs Grv-ea 3*f.
la aa ai:«r au->= ud
•J&# .nsi##, 8-* til*t s*r<tr%. «t
--;e9B&£t oaa .' -jktiee. ftau.'krf: "fffii. I
6oa# I a.a *o prompt* ♦>»*..*. &*»s
ib» rwc.-aii* SM v*ry ta ssft C litm
f*bk« of :h* ac.j.a *r 1 tlse as*."
Tte» Muij, * h v&itee trriCßtle* ia
Si.» w.s%e4 t« IK* wtiih of
ti <#» «n&RIOT a; gflfcl ;» kia.
;a pwtfe JSatr. ** *** tls* r*o!y:
"%jtu aaet o&r t«b
catc»#t s»v*rt t® ay sayla* t'a*.: 1 ta tiw
•»i raaa."
\\J a better mdctf I tmr mm of tbe
' * transient sat are of the aatsr j»-
ieai U». * i>:fc ly-ior* >» -eref
f- rt*—pratie eMatt» —r «k*ai. * e£>rta—
r jrfcsljr &r*>cs**i. There is (»«jfail ia
the kaovkdfr. that k> tkaej form of
*k.-.c&e»a are aae to u>t actsal <? *-
*m». fcrst «3Bp?.T to m raiitn»:sd <r»c.<&-
t»a» of the nrHai, v:jch tie
tzsx- r Stnove. Srrxput fm zr..m f-t-
Th*:a wfeT It l& tife* CO*T
w:th mt&xmi-tf'lmssi '**. » A l *
errrrwh/m **%t+-sa*& «o Vr *U
w *>?* ala» r**l brv&ht. Its hrtteriS ukl
effects are ioe te> the fart, thai rt sa tbr
one r-»<Mir vMdi pracacste* satetrral
esear.!:aeaa -with.: sr: the
certas » which "A msr-%. It * ther«#ar«
all if rtiai, ia order to jet .t» beae
f *1 «Cecsa, to wbea to® -yjy.
f tka* rn«a km tr*e %r%*~
de. wk,A n mmMi-zhnr.mtmm h*
Seeaea r* Ca aaiy mad •t«d or
a& r-rwsfabie dr«rrw«*.
If ?*a tie «K£praae«t of Mad health.
«"<i the a» hotstn«fr
ptb-T rraenftei are thes ace & <H If
wish are artnsai w
may be cctsssraesxaed *»the a» .**
yfcya&cfiM*. Ifiaa if sa »»*4 «f a saaa&rav.
3®e *fcc*£Vd karc the tec. sati with tie
we'l-*sis*-sßed ■ atie.
F V«b~* *i*J » r
ased a=h.t frfwt aftoat ,-carr*. satis^es*
[Utfcisvtet ails
IU » t I s**- nt a Sac.-
jR fP 1 »f «* a
, aft«r
/ i Of \V% s**»-
fdLS i *■ * *-a*
t "wiwi Xmrnt «• -a* ■
\ * *** ' ■ Pfcs*4attjaa gf >w
/*f ri *• Mniauu «f
3 — ■*»..-*—•;,*» t ■ i, >Lk^
fV<s—.?'■ i.* |[ipi i a
(STt the
/ * , ~ '• sa? '* £, • &a«* :*r f»
< «r "let " J»T» lot
JpVSPEPSiA
* !>Ws« Ctibß
m. ' fci "fc . __ *!*■«
** 3r *
*o. WW riMY AC.
COLMAN BLOC*.
j
inportant
Tor Buy era
TODAY
PEACE ON 3AEE 3» MlZdfl
dpi THAT FORMERLY SOLD It
t 12. 50, Hi. 00.
DAT OUR PRICE WILL II
88
PER SUIT.
?
|

ftlj THE L.AT EST STTLHI **
wTBRNSL EVERT SUIT TOC K"
4 BIG SAVING FOR TOO.
fT US CAEE TOUR ATTfflffli'
-$ FINE MEN*! BOCXI W» 41
4ino FOR 10c A PAIR. O»»W
8 WE OUARANTEI THEM W
ODR3. BROWN OR QUACK,
B
Special for Today.
I
In s or bots* mm bum*•
J» 10c PAIR.
VOLOEISOf * JOSDiU*
Pr«frlct*M
l|K FIRST ATEIII'B, •w*
COEMAN BLOCK.
)earbor3
'RINTEj
HNS BUlLPtffi
MSB. MUTUAL Uf
PrfJ*** 0,
irtct Coa»«l*
ItWING, M'g*
*»U»r JSalldlMb H* e6e J

xml | txt