OCR Interpretation


Seattle daily post-intelligencer. [volume] (Seattle, W.T. [Wash.]) 1881-1888, October 02, 1886, Image 2

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045611/1886-10-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

■MT TOT-MTHiiSBICa
S, £d immhw *> -»
!»»■—f atttatoant* liacttnoptodMM
will to fWtfcfaiiT toft. BMf toaftM
to* ftftrMdMaparpoai M NMmMi
lMfOM«ibMl«aaik(a ■>
11 mill- a nodal »ay«r of^a
ttoa*kTaad Ua oaat of ktoanad w
•Mk %» waakl
IkiVij-iT""-" ft «m of aot**;bto
la • atlad fcwtM' to
bkM}MiM tarty to fa»« »kai wui
HMktMMiK! la to • •*»*• «*•
artMaf OM»M kto ltoft«toft.jrto
HMUmiMw to !• apkOoooptoar
to Law/tat kMa m toft* kto», bHwi it
iHNtatoi arow* of toaral at a
tn|i>rn Itiil Hrnrr "—-p- *• " OM* »
Afeaa HmiM M MvptcM; aa tto Ba
ptoatod tto PlatoMte. Tton an ottort
a* rau\patant to Jad«ft «to took opoo
OMW aft ft *U4 draaa»ar sod apoa bia
ttoory of toad nf am M tto *aey ta
aaaaa af Ma itadn't of ut liuiiuattkli
«MM au to ftftltod a aaMMf. TkM
a* MtoMrtM* MMtoMtat MM*
datatoft of a fktai roteftaa voaid dnptoy
wto«M«tetopraaptto ikMitj mm
aMMilMMaf Mk imM «1 M
totgktort Ml liwmi MMtoH af Ma
ttoMtoaMaptaada*awkto*r«ftia > aad
MM MftM an tkoataada «to wMhr
Ma toaimyirtlH of Ma MM?.
Why Ooorm'a ttoortat Moatd lapial
m Ml »hj May aboaM abaoaa to
taftto biai Mftir oftadtdaM fat Mayor of
Haw York, towoaar, it to bard to aay.
Ha toft «ra«pad tto traal tdaa of Uod
raform and f allowad It antU to toft
■Ut ktm faißoaa. tot to toft toaa
ItoMad wilt) ao ao aaOad latot aama
Mat or affltatioa, aalaac kta aayiawi
of Ma fartora aoadtUta of tto Mmm
aad iron workar* of faaatylTaala aay
b# ngtrdftd n Ho| kknttftnUot.
Hto Mftary of Stata ovtMratupof taa4
«Mi protohty eoarnaed ttarlf to Ma
iMdtoft* dtnatty la Ma raUo Ml it
*nM to rapMCMast to l*n4 toMara. tot
Mia paraty iai»aUaot«ftl approval of a
ttoory au aaaraaiy to lootod apon u a
wftotoMt ax planatioo of aa aalksataaue
ory fa* a p«raly axaouWaa ofßaa.
ofltaa for vktok to to aa aapiraair*
Tktoto a qaaatioa to wktoh tto araat
»art>i to atao a aattofaatory rapty.
Otofg< tut|bi fttithrt % xBo«t tmlltm
Mayor, ttora to bat bttto apoa akiak
to toftftttoawirtlra MrttoawMaoi,
aa4 Mm to toae apoa arhtak to toaa
Ma a«Mtooa Mat to watt. Ha to*
dm |n§ tvte4 to 11
aatoyrd itaalt aa tto atda of Maory. to
aaaaaral propoaHtoa It aar to aatd
ttoiaM wto dwaU paratotaatly apoa
to*of Mtaile aad Map^ar*pa!fm>
■MftM aad aboard to Mtak af
tow aa Ma r*at*taa» toad mt a «t*ai
nXkmA. U wrt i»<Mm. wmm
H>IIIH *n)l >iw»im> Mhm. rw
«M* MM at Mi ate* Npk Hto
>m*i» I* «fc» wnM nifwiiiß
*i MMIHJ miwUK HUM.
MM h» M4M. Hi than Qmn mi
fc» m» *« Uw mniliH W *M fwU
MM** in iku k» fe M. Ilafu
MnlMlM fc**NH prow» (Mi
mn Mm MM rti~i » nmw
*•1 «fMn *» l*r« tort. ito miinf ri
M.* BU WhomM Ml htam!
m totaMU • mm ■■■»«■■■< to Um
Htoto fcf Um ltd rnpani to Mm
HmTV Qwni » Mi Ud || • Ml M
tfwfcMi HNMMI
Mil to to » kx
Vim. Km tki un> Kmr-Am
Sy4jn 4,"t
MJjMi am
MM ' | 7TI
•at to Wlltl tto pM
Mim 4«* *» it wt »i iHwti.rt to
w/stsr* ** ,>w r "' "** *"*
M. *1 W *Wrt %. m , M vWMmmml
MUMhI«( w Am (tnitwv
SSdBINI
•MMffMik Mil
"wUw jt aaa'M Mat?
to to nmmmbttni
m» faarfally t«M t iiMtitaHi. too. MM
1 &<rf U-ofiLd *"*€ b? *0 *SV-tr i-y s.t
HSwStftow^y^**
LMTaftwtofeM MaaaapaMaad ftvaMrt
rMocater tad aoadw Ihimn iovdi of
My.Tfto*^ ww»«»nT
AM As *- -*
«o I* » u<*ywj 'fi'M -"ay »■» :
Mil avail tten>M<«i J to. All vto
may wtok to MM the w. a *. 0. toe.
»«■»—. MM rt Mlaatapott* froat Q»
Mmt si 4 M Mk, wtU un lilt lu»
teww ten*
Awwimwi *»ito mmwD Fa
atto ttroogk froro F-riiy.i n -* J»s'.
to tto Bat M La a aft lira ttoa vara
aaar kafora of mr ad ta toattta or oa Pa
aa* Bond—Taaaa Moaraa Lam to
tinarakaiiati aaa Maw toy ttokito to
to. fuh Mnntma a* yiimtrn,
«a tto Ouunu Puom Buuru M
9to for Ma raaad trip. Good to tatore
rfato laaladu a Ttmt Cum Oaaoa
_i«|. nrlaitajxa a# «W» —-«
WW® Ot Mia UMBft a IUMIMI
MnIMM aad I'lamo OHM
Parttoa aaa ao Ma Fart Moody to
Maatraal attkaat astra akaaaa af oora,
MbarMat or aaaoad ataaa. Only aaa
atoagr to »aw York, Bratonaad otkar
Nawr^Mo
a>o aad tkaaMy aaoara roaad lata ttok
t««i G»*»u.t u> Kataa. Tto
CtoMdlaa Paa'Mtoa faaaod Ma artaar
tot ta tiawr Hur tto ftcaroa
uhmjid pnof |§ cMttst tolo ib»
«w |»a M ippatottw grra
Oaaaa aad aiaaaMa ray! prtaaa aadfto
aaaa a apiaadM rtto aaa ktakty a Jay
abta trip, aad ft Mitt M tto craatafti ar
akapaof attraotta* aaaan ta tto aortd.
aaral Aaaot Ooaadiaa'l* "a^ttaU
b Tto MM Mlaato tor Owa.
aadyaatot 1 pay
NmßmM par toT"** 2* kFI
». tnmua. da
mm m nm
Mia. Pkiato Otoatay. Pitortaa, GMy
Co.. lowa, wlia too fottowtaa mtrto
bta am, Mo MM of wkwb » --f
for to Ma rartdaata af tto towa; " I an
T3 yaara old. toaa ban uoaktod wuk
kldaay aaaaplftlat aad toaatMaa for
maay yaara; aoald aat draa* ayaatf
to ? MMrk Btotarator toTw^^aaod
dtoMfto aad pMa." Try ft Mttlt. 'aaty
to, MA. K. fcmuft draa atora. dw
a cAn Aim ratntATt nwiy.
Out. Ootaaaa. aato. Waynoatk. pty
taa bnana Atlaatia o>ty aad S. T„
tad toaa traakiad wiM a aoach aa MM
to aaa aaakto t« »i«-f vod aaa iaMid
to try Dr. Ktac'a Naw Dwouni 1 far
OeaMMaptta*. It art aaty ta*# kiar
inataal ralMrf. ika tiliaan
wara aMaitorty aCaatad. aad a anuria
dear tod Ma aaa kappy oCaak Dr.
Ktoe'a Naw Dtoooaary to aow Mm ataa
dard rawMdy M Mo (WoaMM koMMtota
•ad oa toard tto atoaaaat. Fraa Trial
Rotttoa of MM rtaadard raaady MAR.
Hmurt Drat Mora. dw
partar.-ewnrkaft at U a-*. ead r* p. m
Maw*roar. .kMatt Hckaat at aa» p m.
Sffscßrjatrar
<*s.. _
t Tto PraakpWan BakkaU itatoot ta
HriMowa a»aM to tta Barriaaa ctMpal al
•3® BL
JtM arnaad at F. t. Lata 4 Oa."a, a
fall Itaa of ladMa'. BUM' aad okild
of **ary tyto. of mrmn
■ AKSISD
ftArmniiu—iMMct—lM iMitk, rw.
Vtoxfe. & c. •" -
HMW ADTKRnamXNTS. ~
WAITED
MAS ro nux pile driver ex
t | <tMk aa Ik* wort »M*
MONEY TO LOAN
«R
REAL ESTATE
M«) ttoiMto t
M ■ ». t*
A«nr#.U». Kir Wrt. Umi «.
Republican Meetings.
tF rr *• Sp*" l t*"***. »«
•Hm* kl* *«»» ,«nu u tea»w
55«t^^igtCMSg
a**ti»JfMM* M k» - nm. Anm .
MjJWMfIM MML >» Hm. f. ttMMJtU.
C—iyEto. am.EMKMk.to.
ttoWQTy. - Oj*.feMT»».to.
sSSt«i>"«'if:
IMLIMn. -"" J " aL*ȣ2L
SS?fc£^Y^
KmmcS'. in»sM l n*L •% $ »
SSggas^"jTfc£
>vc° <*»*y a. to '» p. M.
•*>
UP»UT auTnmcm
atom to*»—« F»k mm* HwMt »tf - v
IMIS ren MUL
A« *«» TKVCE K«»( t
ySreHrS'Stts
I "SKi!?""® W jySiiT wN.
BF.ATTLR DAILY POST-I>TSLLIGKNCIR SATURDAY, OCTOBER % 1886
XT9CBSJUSMWB.
WAITED.
MZ* mMM kJlkjti
• *m; xm mn ftr CVainMi it M. mw*.
VJZlSß;**** mSmrni^
■irywmmn
>w -m i** «~+ r* w~
■ 00 Jj " £,ry
JM
WAITED.
JuSk&m ..
wocaaa Mitoii^wagai^pald.
RKJIT.
9 W^tli
yu "^oT^iwiA^i^
w^jK^ T Sm!Lm '.S
GBNfS' FBUiISBINfi
QOODS I
KLINE &
ROSENBERG
208 COHIBCIAL STBIKT
Such a Grand array
•f latest tall styles In
Gent's Underwear
SUIRTSf
HOSIERY,
NECKWEAR,
HATS, ETC.,
Has aeyer before been
put on exhibition in
this city.
Do not lay out a dol
lar in
GENTS FURNISHING
GOODS, ETC.,
Until you hare seen the
STAR CLOTHING
HOUSES
Splendid stock ud in
teresting prices.
ILLNI ftEOSiMiIS,
Leers in Style
and Low Prices.
For late.
STIt LfTTLI lItLL
'TW« STEAMER n IX OOQD KCW
CLOVER and CRASS
J| k
fiMTp
TEXT BOOKS
STiittt rat mtr 7.
rt"* —» g
j- E oax <c oa.
M4n UK
MurMty Govmmm.
mi
t — -I m
_ Xli'-MILXSIW*
CNAS. F. fRASCH
»
&& ■■ 3
or
GROCERIES Hi PROYISIONS
ON PUGET SOUND.
Everything guaranteed as represented or
money cheerfully refunded.
Store on Mill street Warehouse on Tes
ter's Wharf,
—'M.AK. COTTBTEIN, -
WINES, CIGARS.
J. F. Cutter and Gold Bar Whiskies, and Jos. Schlitx
Hilwankee Sear.
NBW YORK AND KIT WEST OIOABB ▲ SPBCIA 7
mm MacK. » mw itmit, wuriat.
Z. C. MTI
RANaEaTcooC paiulob"* ind soi *
STORES
art m Cmll MM* L—A llwut wr buMase««ek
GOOD!!
BETTER!!
BE8T!I
I COM LOCATM*
OFTFEI FACUJTMEI,
•(ST wsmkim
tm tte «ar S»w artoaa.
KTTH CMOS,
OEST STOCKED
AMtteMMlMnHa hi mm hue.
TSUmTIS.*; P.O. tax
HALEY 4 WEIGHT.
LHCtK CMCaS. SEITTLE. «■ T
D. E.DURIE,
SIlfPLVfitM COMMIS
SION IKUUOT,
OH TESLEB'B WHAIF,
MEATTLE,
hwntuouoiMiteriUtt
e«Mnah(M Wmmmmtmtmm mm ml
of mm«l r 1 ™* *!*
tteSTt* MSJJ«i I* lita I
i
t3S lEWABfI
|
m *w* mt ten tte
ma <r arte* wt tk« N«tM Kwctk
(«uur. J *
■dM
MS OUU M.Uim
TUtIKI IV tIITIL
■as-jg w.-"35
U|ll Copartnership,
Uitiw fORXD A FiJtrm
II tetfc* |H| HaUte ten—
WAJTTEP
* ■■ ■ ilTteT Atery. »wa— ye « 1
Money to Loan on Im-
p roved Farms and City
Property at 0 par cant.
EDWDB. DOWNING & CO.
; brokers
MI FILL m mm
NEW HATS
in Tiiniis',
I lEUIt M CMEAIIYS.
pijjsorggTiflm
On* Night On'jr!
ititit iftuw, orraut a
M4KMHALLX
JiPAiSSS TOURISTS!
SAHiCERS JUCiIESS AID
EVNUOMSTI
Each Act a Gem.
A MOST XOVBL IX TKRTATXIOCVT
IK SMUTEST MX Mil
TMI HUMAN FOUNTAIN.
TMt CaCATCST BALANCE ITS
Qiwt Shoulder Percbe!
V. BAt'M ABTUt A XTAB »*,*
km icsamwn baxxab.
Tte ■■llafil lyiw giil
_ ""'wreut jSraK** 11
| OmbuMO -U
iMTUUiKnri ILTU4 KMC
UESSBB If ■MITiW-Ks«m
WiagKOTO TXE
NOTIOB.
| WHi^WUWWWaBJIW
**' **? k fSCCT***
■in M—.
Rooms to Let.
ttTCTMTO KOfVMB
TfcfLOM WUTIP.
TM2L22SS& i_Xf ." ~
a*-T w cTfSSITiui * CO.*? *
2jS « "* " W "i»?
fhe Last Chance
Ti NT MTU FMVTKE M
EUJOTT UT IT KISQ*
MLE HBCB.
$1 to $2 per front foot
"liDl'S IBMTIQN"
htki«r at a»Bk wk>cb Ml—
l»l. i giihaa. ud .oi*.t»
MMll Ito auMtu tao™
foot oa JUiwu »M. ul mm s£ta 175
par tot Mi Water tronuce.
Tka u b> far uw chaajmt nmulj la
aada
thi» property bow
ni*K^aal?tnn>nau£T£' rnanr
TMe, D. S. JiUM to tte
F«t»— BigMMiw _ »anrna«i
*«ttnalaoiaad wife to Sao. B. Kit
tiaa*r. Piataad W Kin actr. wi» will
give wanaatj M. No urrut mu
OB BAITS.
A few tmtj.Jtat aria M thai
**»«■» yoa m» htoc* HIMtrM.
v^riiS
settLf. Uk« hara sad
25* Yim
Uo'asttau* property UIIimM
isar-'=3i's a ss*jrairi£
you >uwu of a block. Try n aid Me
We akaU v<wn vetr wuMr» tfcia addi
ta tma tfce BaikM. at u»m pmm
wfcea cJM-thud of u m aold. Tun m
ocb txranx-nom.
ciiieni (« e Ter^acreo?"
kali rune of this adaitiea. t> in «b£?
tton, a! >UO per acre.
C. C. PHINNEY * CO.,
B. T. IBi\NT & SDN,
REALESTATE
BROKERS
Lamber Dealers
Kmm 7 aN 8, Frya't Opara IM
P. 0. tax ZS2. SaaMa, ».T.
FOB Mil IN
iMatblocbhrali la D. T. Dm
" 4
JttSSS? 9 * «•"»->
akssttfaSK? taIXTD< *
Lou ud Woefca tor «u. la Xob HilL
ud btecka for mlo 1* Orate* ad
Lou tad btack* for tale la Tartow para
of the cisjr
rarolud* la Klicukl Skagit cowatte
WKIiL UMU!H
.^■agtegsinasa
Lot 4 btock «. Tony'. aiWitioa/Sfc
«■ U T - Doaaj",
nfta addmaa. fUSO.
A boon aad two wed improved let*
So* I art I. block x M»s a&ttoa. »l»
All of Mack XL *d«e addition. at *&•
for tOfßOii sad for iMtdo "W>
La«»»aadt fcfck ttUT Daaay*»«m
VMTU
Pravntr la aB parts af tte etty aad
eoaaqawlt
°* atJ "*
Htrw TO HUT
Tuti pSTfor ManrtdMi^^* 0 *I** 1 **
To the Ccoefil Pabiic.
T un PLKASCR* ns oipoawxe
JLnaa.'s&ssrasji
VARIETI,""FRUIT
CMK™sm_STo_Bl
Family Grooorlpa,
rilitßl !)■ TtlAtCO,
lte*tepfraaad lPteny iHfrtaa*
~" —'Tin n 'nil Tl" i«teii nH «l~ i
OS£cO£ACCMB MtfTQSb*.
««ii i» caSbnAK mh-lkp.
PONICS FOR SAUK
ml 1 *C^CA*B-
Facts Worth Knowing-Truth Stronger than Fiction
{tin b ifce order «f lk« day. Sfc«r> rfff doe* x( permit to uar tl«B aIL
We iavitr jn, tie a>4 aU, to wt exadie >tork mm l prka Mm par
M| elsewhere. T»B »NCKfI»TS we affcr to Ike poMtr we «IH
VMK AT WW PBMIS.
SQUARE DEALING, ONE PRICE TO ALL, IS OCR MOTTO
| , iii pi
Ask for our hrlor Omns of which wt havo roootood a lacgo timlta
Ej. LOBE &O O. an mn «TsnT
GOLDEN KLLE BAZAAR «»™nstbut.
SEATTLE HARD WARB OOMPANT ~
«R IRON ANB
I II I> I ■ 1
SCaWABACMSS BMOS. * CO.
PIONEER
Wholesale Establishmeit
or
WASHINGTON TERRITORY.
SCHWAB\CHER IS. & fl).
IMPORTERS AMD WHOLO ALU OT
Groceries, Hardware,
Ship Chandlery,
Clothing, Dry M,
I'aacy Gotis,
Boots and Shoes, Hats aN
Caps, etc., etc.
Will also sell, both WHOLESALE and RETAIL*
CARPETS, OIL CLOTHS, WINDOW CUR
TAINS, HOOSE FURNISHING GOODS,
SHELF HARDWARE, MECHANICS'
TOOLS, SHIP CHAMDURT, ETC.
We cordially invite the trade of Washington
Territory to give us a calL
SCHWABACHER BROS. & CO
LEVY BRO&,
ucroKruts ajtd ■»■»— rs
IMPORTED, KRT WEST AND DOMESTIC
tmiiotticcjs, pirss, cmur.
113 Commercial street, Seattle, W. T. mil
NELSON GHILBERG
GROCER,
Beinlg Block, $24 Front street, Seattle W. T
Sl* JciSL .XsXTSi ]Sa 113 V •

xml | txt