OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, June 02, 1860, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-06-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

5.
I 4
i
I I
'Hi
1 1
if
a: l
f 1 '
it
t
i
t
11 .
1 i
-i-i
.
-
'?;
r 1
V
t
t
I
:; -1
1MI v H'feSCK.tf 1 . M A R
-afar tarrakkt ti- ..- k
. 1.1 .- c HrXi. f.i.lUf'
s tat tll.'VMlt raaa -ajaa.a Dm tka. ?
. . ra" k t:., 4 4rH - Bur-.
- .:, t ra tnm kBi-wat r'aRi t
.k.." ".aavta .Avi'V v .
.,t, k 'T fTfc- ftW
IIMI-P. ar km toaatvara-a a
., aa . r-tk Ik Utat
k-- wm VKMfe W a .kr.k.aa 'a.
... a. r tatara f ft. aVaaakya,
at . M'kl ft '
ka-aaaa
ASRIKP ASH lNU.te, IS
ft f ftV hi -
"'' prv-tvn,; tw4k (k f
10, I. it MtHlM
i -W Ari. V. JM io
FRSISH ARRIVALS.3
' K KK NOW Kkv KlVlXU TUK
t 4.. t
S urn -m
ltHt MAT
UN IHHU.KY, Nt, $1 Mai, f
: M Trfc.
;- M m -.Ja w m W t-.J M M,
N .-.. O...' f l-T "W4 ttM I III. Hill
jrm vilt.
. rvt unt
BAY & KSITNEDT.
rt nAVfi JI ST TH-KXEP, IN
ILT CH.4MTKIIIK,
. .w i... ft,,!,
rtii b
iT -.rt k i . n
sraivc THADH OF
I 8 ti O.
I AM DAILY RECEIVING, PI-
fcH.-T Tkt.Bf H U Ul
r. rrl 1 tavl h i i iv w
k-ts in- . Ma
- 1m Hi' MJTM. lH II
r 1 i J 1 ' Til in'- k 4
I K . I BW t IMHWI to
' - " mmm L I . Pt M I
- . i, . . i ri ani4 m t .
" - .t nar tmn w rt H
to u t w
Avrri, t
faaaii Ptotora a Kaala hU
LtPCBBtM, ra.
' . ato av, -rj, ra r 0
'I'lilS LM A BLlf II M N 1 baa W
mi !. 4 a I
Mfwraa
UWmii j
ui Umm iaaua hatim artt !
I tma tt.tmy rtatarav I
a.) toa OMiiaaa aa4 Wtoaajt Im Vai a I
riilna rm
I la ra
u i fr.
a . a
ilSO ESWARD j
AXWAV, OS TIIK 27m IAT j
.. - .to a.a .rt iHr.Klll aato !
ar 1, 4 nn-l M t t kk j
iioiarww fca iiw kta la J
kfc ikarw a f hMtJmVf to
! aw.' to r.a au aa . ki ka to t .
-I ai.at hn kni. ai
t WulllUiHlfcarataiUakH I
t." mtom I bar lam M aaitoa to) mm tm lit I
. p kK a uaaa Can a m.-M n
"a f ra ki . -4 iwtf m aal a kJLa aito. '
a a vkMa s toaj I ma . ktM i
.Vk'i-. i
vafttf ta
OtCCD ICRES
r a c i i. r.
i u tvfi to vrt i tiiiutv tnor
I - . - . . . . . - ,
I
- fvW t t-ajA-)f r.fRta mitw ti4r t
f tAt --. ftA. M4 MtA f lk aaff WaAll iUf)-4
i ftoXl ir )MtvtritAl-C. tiu.
-f ir' 0V-Ht- - Tw "MaU i III mW9 f
W: tS , AVa4 IM Alt ft
J-!aa' t"a--taX falct III rraj. aHfak t
f . artatil'tl 4tl.a.ay Ajtrajaaj faf, tM -Atf ifc tlaA
- k aa fi .- Af-ttkf laaft Wot I
ai til I CTlll-afl A4 aatf t fjflt 4faAf f ',
- .. irAk4 Ifclt ikttak a & It kV Ha.att '
mtr r4 f kVaha-A A..-.tt t4H U ifBaXatrf U. 1
aV-AVa t Wall ta taa ftf o4 V.iMM C ItM
taAa. faA-fM -MW. taVAl TAI tatlta H tftaWta-tl
TAVFBW UOU6K
AVO IT9II RtCII,
T ttyAtJ aVa(A) t 1 tJltTAlkWA - AaAAa atfAL
, Aw ., toktrti Afi :k tjtt ni nti I ftn-aM
yaajaiTaftaaaaA tt) ItA .i-u
V-a ft . l..t f 4r tMl ft 4AAk fftMAaaS
' - tA- TMaatV. A t kVgftV AVA ! tatVl, K4
A f ' KAVA ItaM.
V tval r .( a t4tl ajaj ftaiftTiftw aWMii
t.ft taWrta-a flikTAWIkft. tAVft WftMK i
fV . a ta ttAW ift baai ft fA-kft K -
T 'aAtaAMa tAaltrS Ul W atXAhaV tt ftAff pTVfflf, rWft)-
" WfVftT B) ftVl.
---": f W ITL 911
a afj ft lariMft tfaft . tjlaft tM-aaft .
a lrf-f M.i4.
tvAai-t-i Ar!atAAVL, ftt . tAAllll.
l 4 ft. M. ftOH, f flMNMIa
linn, im & to.,
I'crt-ijpi ai4 laAfttrciic Dry (aHi,
kt in aA tat attiir If tilt,
f aa. a 1 1 -i iitoa raaaal aaafk aaaa.
fltlL.ADKa.l'IIIA, TV. I All A A A I A.
a ., 4
EOUTHKKS AGBICUXaTURAL
i m p l t a e a t mstriCTtir,
f IMIK M.'liSCK'fiERS. HAVING
maatia lr rtia-Ma atlUHk.
a. - u.ha faBtoa Haaaa aaa taa rik f-a-
. a I - , a4 k. to -ifcaaart ar all k ..a, vi
lirHUILTIBIi. IHrittEITa,
Tocia aa aacaiaaat
ll.a-.t taa aaat-4 taa ikT fhaaira at Ika
t . . . f aka LaraM-tra! acrwaiala'aV aaa) ai.akaaa.a4
t , i U- M M.a raa aaa raaaaa. Aa-aaa
a1u tkaa waak aali aaklla ajataaa Itoa.
- i tia . toatoaaa aaa.4 faHar ta aaa aataraaa af
r .aiaaaa Mtoaauil. .aaWt a r f ' aa.raalia.
I tlllraitku A Jl.
a arak ly Aaav. Ka
ttll VAMIt.T .ttu M .Bfcta ,UI
akU Mtltalw tlOfcttX,
TKT iKJUlt JO TIIK HKAM
ft I TftA W'-t-ttA tit, ftt,fta tft4 Clkft
' 1 ' . .xa-fATaaat tft aCft ft ft ftt fttft ta Aft,
1 La i .m U . tfaar . aj liufcitft AaaUta faa
. a tt- j V- aw u. u. ftwft it ii Aft tf ftiBttftAaakt M.
v (.-.- a; ( ij t3a 4 taftiktotTAtAw W tffttft ft blaf
-tt Of WataH PaTrarAaftBta)ft.
" AXaCSt
OK s-KVKN WFKKHK.N'T KIXIW
. 'u raa ra k-a ka cwk
:--T a aaart tv
fBEMJUM WAOOBS.
I AM M.n.AG U' AT Ml' SHOP,
I tka rrj kaat aaaarH a I' Allaaaaa
iwia aaau aaarto i kka tral tiaa at tka
m t a.r A.aa. la. kJaA al tot Ba a aaa
t. .iw -a aaart a at aaaltSta,
laa? aw. kaaai iaa ftaaia.. J. aa. ar
xaTros ic'ir ft.
OAL OIL, HT THK RAERF.l
a ra i aaa aaaai ajaa. tar aalr akaaata aaa raaaatj
ar a-".a - a. ,
A-am aaar.
V K 17 W Ii t OMFf)RTABU:
. a wx
H4lkt tkttkEaraat tr
V. A. AaaMMA
I k-;iaatavamto(k
H . i .aa aa m rr.mii a
. a - mi ma airy I1UI IM1
i V J A J !ljiU l li. 1 I. ! " -'- i 'iih t in p--"w4 ww.ni
v - ., , ? r-nw nf tunrt M MX. MkA K
ra
. CCXSTiDLES' CHBE
J V " " t tkfVHrtl 4 t1
Oti )(m In t V ttl FHt
rnKfW mttoauit f ft i t.
ctimtsf
AV ALL . PAPERS.
iT.A.KA'YXi
ror?.n call thk special
E9QUSR AXD AUERICAN
tMHkImM , , ,( a
NEW AND OF TIIE LATtiT
6TVLKS,
rtmi 11 uttt tciihm
to , -
UlUAIi tTMtl TO k.AltB
tltftt.
A SEWING MACHINE.
WITH WHICH TOP CAN Ih.
I I k aV aary kM toaaaat. a lata at
aai aka
TIXX3T TO THK COAKStST.
r to tov to . bt.,. M4 mtltT
-l rT 1 WOOD aaVt VaataVM.
AT A LOW 1 HI CIS.
HaianWaa at arava Iktof H to aW aaaia
f aaa aa ht kf
ritOIVILLS BXWTIf OM ACHIItB
corpAXv,
W!T tit
j 5C0VKL A QOODEL
nva: Ct O IX 1X2. 0,
Vatok aaar aha AtkMM( ar uaa, '
roa CASH OSLT :
til 00, 3 , tZi 00 j f 13 00
a4baa MdaaDtmat
alt aaravap.
J A RAIL. A(au,
Jfaaa, Tana.'
" ttrtWawa Aa-4 H ti .,
P '' iaii. n aa k ii4
an
" aa
.a
mi mm goods i
T. J. POWELL,
IS X0W RKCRIVI.VQ AND OI'SS
ta a totak kt i, M 4
SPRIXC A1VD SUMMER
A LL OF WniCH WILL E SOLD
aClur ma ,ia aa aT aaaka
aa tk aaa ka kaati i
iau. ; t
IVfUXl IACU. ;
HOtfltAT. ECAD tRITI, !
tRK4 f JLIMM1SG8. LACS MAWTILtAi. '
I
CACA5MM, 8I1I01&, flLCVkt.t
I i
tmilft tlAKBI,
LAAnftA tlOCI, '
1 1 a a. inoaxf..
tiirrctmiH ftoori,
ATA Al A tTA
ALSO. j t
FUSE COLD JEWHtaVt
tnauku a rktftca
i
CROCKERT AND liLAM tTARK.i
i
nrinr.uiriv in.riiin!
a. aa aa a a - a aa aa aa v. a j a II I .1 at, I
I
u .ttaf taatarr.
Mir Tlttkir AID t UILIrflBA'l
C I, O T II 1 N G.
BATS. CAPS, BOHNXTS
a
FLATS,
OT TUX LATEIT PI AI.V0 ITIUA,
HAJI0WARE,
ItllllWill, LAAXlIOILAUn,
CARP KTIKGS,
BUGS, MATS, OIL-CLOTHS,
At, At., A.
KtrrkAali ttUiiif KaitUU U
ki CaiH 1 wU tf fH
U-ftlM til fcUcfc. Al kA lit
Cetfi frkies k ut ui ftlJI Sr
frta ts4suttstf as u k4miA
tajrn , .. , ...
tmnuA. Mtn 1, 16A : fy) ;
f.n ! a. t snli'dii aaff, ar ft It m1t
tar a tn
r.'--5Hr p"w the btwl r
fcwf;.l (ll H rt unt nlf tkH
ton, t rin (rinmi,.
4w M th -) iii tn ii tin i
tofi' ii tnl Kmal dlivntf.
Tm th e h Hi n-
tfca I , iH Vtitwiw ihti.iwi
Im. I 'f'T, lie l!i(V'- mtr tn4ifi. at
IkM attowa nr w nt (nratiMi,
KTrff s' lr at llw in Mr
f-rrwt rr-rrt t T tlfoi In ti mi
lit MM mf !! Hrfir, mni MfV In iH
nral erjoiiK Hi rwi)i'.HH ktWm TM M
(MttCk. i ta tlx eT N fMM fkin IN
llsv, la HN k tint litmit
In tKvk- rsr M M initiR9 toaint
iflVli rvMfr pwVtn )
bM H M, kn4 r aHoWani h t-
nir rkinrs4, l imMi fiif W itwinrrv of
tvfM Hi irniwitu IWttlOf jkr.
JV Wi ftM f f
ArtVA. r mttmrl utMtof wiH f
ton HfcTT4n tit Bi1sh If li to g rnml.
V. Vr kaftorM ftaX awl ftt toamd. a
IkWtt ;. . ' - f ;
Aycrs Anno Curo,
arVfj raTafi AM inMartmH Mmmi I V
fvt, a-t !imala)v tir n vl H fncu
Iha Wr; At M ;.! I, na It 4i.- t1 A
! MrVt till frrf-t-l rxvaiiii, Aa4 M
4 r Kihri t r rnif t.
V M ! W'M ii lofrtn. M hid
tt U N (" l)i DM iU II li aft.
-I, ami Sum hm im lU
hi iwlt. k; t.T. t hi allhOM
Toc4 (ti dtr. i -torii' kiIt II no) w(
ana. 1 MMiM irv II im mi i
aw. k fitxM, Mr (vrt tartMT af
fwsiima hrfe am In hirrJ l' Una au'luunl
Miwarat aa tHunft-M lVi, llb-U rr,
lai.w MvkaJ Art. IVtmUi Hatoitoa.
a V.ima tWharhat h.ttn trrv Xart,
kV-aMkita, lli.-iMa. TanHar4i, kar
ara, tlnT6. A1h, faljioaHon Falnfiil it
ftt.JH M tV- Spjjva). Htatntara., tWttf. frlrli,
aihi aJarNi AffMtlnna 4 tK KftMiaHi aa4
rai, kM ef t kk Iv. Sra artH4 Mu mia taa,
o il aa ra i a liw mw at aai tk ilmit'
kra trfm.. Thia -Ana-tti" man iw rk raaa
ar Jwrnarymama, M ra in aaa
tina H arHav lyr itjnU;n; fct rlv.
thaw " fit Jnaivaa kJW-J to e k:i '(
V-i il l itf arVif ar k - .llav aia"a
kal ama arinf.aa. nta aaaamHuiai
Ita aajn a't, nV'i b If aari limf aKontiit.
la aTr.ai la iha aikrmf. white Miia " Aot a
r i"jillM', am tli aiMa. WaMrta
frrtt Kaawt aa hMka tala k w4l aa
a-Ka lwnJ n Ilka a Hula claai af li.i'mn
,-. ar -aaMM ( ka aitaaiaaNr laf-iaa
aa ir arMrii Kajl ta u .ff I.
Utrf(u.K''lkaf
raluatta at
DU. J. C. AYHIl A CO.
ivOtrttt, t '
ftirfi Oat ftruai rt aVrn.t,
Ayora Cherry PoctoraU
aa avat ha tertf aaHi a ftaaji r fa raaa) af
arrry arart Tli'M a. I t..flflan,
thai i h aai.rrla aam-aa-a'T f n nvani
Via vaWVart r ita airwn a axarat rt aa ajfra
tmaia.l. A H nat m( aran In roax wil na
tralmal fV aarfasa, tra tiaaA an aw a
IH aaara ika armitu in alt(T la k. pt ai to
"a ar n a f hka . a- I lar II mat K- f.
I-A aa ta fie far tAoar rtirrf aii A kaa rat l
raaaJ fcj aa. L ;
Ayer3 Cathartic Pilla,
fat til tat pkTaxaat af k rart.t Mai.a.aa.
fnaj OraTftrtaraa.
Tot Ta Vtt ur 1'iarktta;
Tat ftlVMcii
Tea ta l aa r laivtni
If a lUalai at;
Tft Ci aa' ltattai)
f-H I luu raw;
torn tat. .ca or I aairkLAai
Fa laa l uaa.
Fr a aa i-r Maorriii
ff all. WKilllnil ltninli;
J,i ti it at ra kari airnai
va l aia tat
Tt tat ltt Liart CoartAtat;
faa Ita.utri
tV ttl C t M 1 a ti t a. Tvaoat, aa laif
Art a:
-1 a ft'uiit:
fat faai or Gort;
li a tiisaaa t in ,
Fa THC D IHX .Vtl tiialli
1st li :rila Taa lUuuu.
TVrr aaa aaoarawaaaA aa tttat tU m"t arat
tlra raa aik hrm p4an;W, ant tlx r arv IN
trt aronritt I tfca agiW rar ait Hi f-arpuwaa f ,
Catarty ycrajc. , t
rial II aaau pu Baa. Fi't Aaaaa far f ICS. !
Caaat aaoar f tV-ra-naaa. "k.x a.
f.artaa a! ihm k a k
tir ama a miifl lla aara!i 1 aafu'
araa ot Ikraa raiaAa. tail atr anar ai-rr a ll
at arrmit tHa mo-rtkaa. at tlwat Tba wrai '
aaaK4 arauk ia ui Aaaaitaa A i -
a I kl aaa finmt itk a- ruit ,
aVarlaeaaa af tra- aaa nynltnli al tha j
krrariacat rfcat afenafl w mUarvi (' larir nara
l aa h pat A aar;nipla.l tain anih ,
attar kxi-aaiaMra tt at aka axm pr.. an.
PMHk4 Ak a aarf lata aa attwra Ik to k 1
araw tU kaat aat tlatra rot am, aial Uwf
Awaitil Ikaa tt. j
AJ a aaaa ar for aaia Yj
... . . . t .1 aria
I
'-a
I-.
1
. t
: a -,
" .a-". '
a- ""' - 'r
r .-. f
(Chnbliffltc gills.
A aaartaa aaf altanrlua arrparktiaa af
.' tMon iw H af Aaytja a4 Carta ky ak
kaavaa ta fOferaai, af aa aaa4iral au-kaa.
, Wf mi Mtraartakary aUaay ta aath at Ut
aaaiaa-ia aavaf)la. H 4aVI
mtiarrT ruro9 trrvrtnt. niA
: ttArifA JWtftU. aVAHKIl 00fll
1 TATTO AT,fJfrtA. MtT ABfDlt tCV'Sff,
jAeHarl-rt' UVU OvIKrUIKT AJtlbalA,.
Ti MKarrtut c.JECActa, uriA-
atrmaT ieiiij iitt&aii.ii iwirau
Bt aba" rb fivAt.i wtAixrai aia
umreAno wsjtw tuu v,
Jk" aWtf4gjaA ct
XJtA IALA. ait.
Tk IMOt kaaafl ataarka ka tka kraa. ai
Hal ttraalaeaf Htrircfa ta trtaet tyatma, a
aart af tk hat aaa itatfi Uaau kray aaiar
Ikl U
Tka at aanaaat af f aUUt a
att
a praaarauaa af Iraa aaa taa a ka
aaaaaf a aruk it Ik fan taa af I .
taaaaiat af VfUl taarfy, aal - ,)
ataaif tttojillr ml laf aaia IM ".- la ai
aktat art aaaa!akat aaaa. la ail aaaa) af
titoilt AakUHf (taat ai, tllaraM. Ma A tn
I tear art aii kt'aljy taaaaatia. 1 raataat)
I kaa at fca tiawairA ft la rat kiKary
af BwrfKlaa, akiat na trk !, Itprf,
art;y raataraaa atoarak taaj aa. pa una aaaa.
aaaa tUgiakiaa. ratA aoa)ata:Aa af att.ka
an A aa a aaaai aiajaaaa far aaVaa rA
ckmful ttaraKt, Imakaa tvaiy fnJWar tvt ak
At a f a 4 ataaaaattt a4 tra-ral natwrtUTt
it kaa aa akfariar aaA aa aakutaM.
ra'a. aataa a aaaa aaa taa I al kaaaa.
VlZf
- aaa. ra aa. my
Alf Vtl to aaaat aVaa t
a .ia a i. a aaa aaaat at me aaaa ikk AM taa
aaaa, iara, aaah, aajaatl aa aakdi aaiat k
It. B. IaOCKE 5c CO.,
Otseril Atf-atA.
aaa ttawttiaaa at. v.
W.W Ta ! t i
aaaakrt M Mlt
A BASQAIir.
Ill AVE tOtt hAiJi A BKAtJTI
K k taaa) aasutaaat tan k aktaat aara aa! rBaat
taa .aa toalair taaia) aaal IHakaaia aa ka
aaaa aatl ama1 in tajiai aaa lata - Wa aaaa
kvi 4 ttarraata aaal aaaa. a.atk fatrakv
lr lartkar tkaV.to.tia. k-kl.-aa
.. n I, twu-t '
" tWiaa t&mm r Aaa
ii! lOH oi.D AND pfLVKiV-
IVa k aat a aamaat aka. ' trr A raa
. aaaa (al lyll aulxiilaai ka ta aMawa 4kk
t. HkllN''t.fk,a., . .
.ftAaAi,AM la-tM,.' ..
2 Jlaa4a;
T II"- C .v - T1 KMAdrMI
. . r. MA till Y tt.1 if
j V kaataaa ia f
lltfkt, H Ub?. JfWaJ, 1
j aaaa.
j j .IlfIA WAIt A0 FA ACT Hit
I I 'aaaa Ahaaa aa aaf at raananaaai a I
j V kt!ltU.a. tkkt J
;:isffl:s;p!;a,nT the wmm',.
i:
m, "train & co.
1 1
31 1 0 It T E It S
A"
WHOLESALE
- ..... ' 'i
jr.i
t, .
lAlOa Vail PAitlilAVlA
RxoxviLLE, te.vVessce;
AUC IX RKCEUT OP COMttKTK
ASSORTMENTS OIT
ranrv and Staple
OR MOO OS,
SM ILL l IRES i ACTICXS,
BOOTS AND SHOES,
oatlaor
Alt
11 n dlnga.
HATS CAFS,
BQHUETS IK D STRiV
' .,- I
7-lr 11 3 ifi
-pi I fcw q
a aa laiaxh-rkto a . i
j a. a. t.k aaaa !
,-( TH.tlkt IIIKtM I
I I II I II I 1 h 1 r:raa?.:::v,;:r;k4.
1 IJ II I II I il lla ! r-llaHa..atJiaaa .anaa-kiMM,
f 'ii.i..H.toA i
HEW irilPROVEHEBTS!
J 1 it II V J If IW l! Vlll-aiV II k' al'a. I k'l I I V i
i 1 T A T" T -at" A T"k -tT
A A A. A XJ -.V l J'-a.i
UtEEXSWAIUi,
o n o c e n i e 3,
All
aVEITT 0TIIE11 ARTICLE NECI
SAUT TO A
f
t
COMPLETE Til IDE STOCK.
WHICH THKT Of FKR
TO MEIiCIIANTS
At
Ia O ILaV
Al
THE SAME GOODS
CAI IS
4PCIIC 0 A? EI fR0-T, IkAWTO
"'-'-'.'' ": 'aMBEW.''-'
; JkAOAtiUS, Ktf. 1, IStl,
" ..-Ha." . . ' -;i
0
!
"aA." a
1 -A. OK, MCOLO IIO X ,t CO.,
On Gay rifrcel. IinoViUct Tm i.y
H ' liiQatelM f4alk A faaaaaarr't iVaa
v ': To the Citizens of Knoxvillo
0 ; 0 f i:n OtJKOtKC COUNTRY.
Ult 0KEt ftFNyB Of ( RATH I'M? ADMONHIIW 13 TO hl:TIRX
faiaaa
Ira tt toa aa
Lai k aa a fcimiiiai ra faa . a4 a k at taav.aaa i aaa vat r w i4,a..krra Ha aaja Mar
nnaari, a1 tif .. i 0ii r. . - aaa a pillar ' ar a-aM ana i I a' af w a a.w
. Maataat a-ata M4 kaik la ala. raiaatrui 'iaa tkai W aval vkail to ai "- aa aafa a
b aa tart toa to aa aiaaaf iwaito. kaajiaiiiiia aa aaar laa auk aaiji aaa ka aa aaaa kaa A
aatoH Dm put pttttuim waat
, . - (HT$t: ffkX UaATIfttt.tAU MtSS tiiTS Aid f BOB hjDHWS,
f rgrin;NKnrtr.Tfri: jiKiNoTUAi-n a!hu?tiir Krr work
t AafMI. 4 toaaiU.at r-k"" aMaraa a ito k.aT a.far KiiiMi'ark
-..ti.w a.a.aa.atow aaa ra. iSm . aaal .a krta.ajai s t a .ta.. - i.a.-. .
a .aaa arawsl f ar .aow aaa aatak4la iM.aaaaa l ia ra arkfk a-t taf .aa aa -a
Mrawn i wt (..aaaaj i ta -aa a. trkft a laf -aa a .a "a
Uatto ia ik bait fcar. iaafcak..a4 fkaa a aaaaaarlar mi ira aaa
. " .
raa af aa. aaA kariaa !arfla .f atok fca awaaaMaafaFa a. aka. 4ai hi a.M rf
IN aarrii ikw tf .1 Mirtntlii n.( 4 HU a iaMt aai lim ti ) w..
aaaiaa a aaj
Maaa-t a mik l at
aaa na-a i. aa. aa
ti.'4aaaiVaia a aa aaaa
) Itlaf ai.inatt; r. aa4 kr Mi. larta ak4 niaan aaa k af
Boots ct2aal QlaocG,
; or rviRT TAainr A5D ctf mrrn)5
SOLI Lk'THKB-IIEK AH D OAK TAIfHED
C K. F It 10 "V C II S IC I 1ST
hbmt lovi Ttit luri'BTir.a
LAPT8 ANl I'HIS. 'f ins ttti war -Att.
iHorxit ttv Tti.i. with riioinot or itui mm.
kr m .a aaakf aa aaa w.ajaa
at.kat a4 ii a a fea a) f iaaa4, ant kaa.f i.aaaa4 i
atoaCtf
WATCIIIS, J1.WKI.UY AND MfaVEK WAHE.
G. S3I07toS c3 OO.
AT 1 UK OJ.D STANI OF 0 MctAKLAM, I ?Q,
C1AY STltKl'.T.
OFHi: TVf, f.H .. MV ,M' III It AM MMK F WTIII
tl'tka aa... i!..a.a- . i..laMa.i. Ji.i aaaaaar a aa i.a at-k .iw a. a.-4 ka -a ri
. : . . . i a f
' i.. 1 a f
. a,. ... i
a a a..
..t ak4 a.a
1 a i ..
L'. TL... A U. R1ILRC ID.
!o.Klli0 ON Hit Lt
. ,' ai.k ki5f .atolaoa.at la
I AliiiaitM'
a .M v.f .a,
taLliMtaitK.
rdiltbttrntt .
..4 Sr T'HIt
a .ka toaat aat aaalk Mk aWtraaaa iBaa.aa aa ?
lllilla I
aariia.
tt l; i it.
.'ll.a,A
kT '!.
fm aa atjar aka .''k 4af af Aaaaart. aka a aua ajt
ra. aa ajaaa
laaa tofcbl l I n I i
lima tiltoK jA It H :
k.., tunji, t to. 4 j
k.ii.aaa kaa.-l . 4 II Ul M
Cka. aaaaiai a Ilk J Ika kaaaa. t aikaaa. aat
-.v,.a
tVtftA lta ft.a tA. U Vftftt. 4TV- tV.ft.ft
ft 4ft .Uaara. ; .tto.
.. . T.
11' I. M (j 1 It K.M'M.' i ft I.LT
If. aw tto. ...--. af iKMk a.n, aaa Mk
aaaaa. aat ! .tol akiaa raaa tc aia tka .
taai . li aaat i'aa lat. a Iki M aia. ,
atoaik tW a to.'ka ka aaaalaiH lk Ik4
a... aa l.t-a-ar ... ttoyrva. a.a. trj tkaaa tt. .
aaai tkM aV a J i saaaraa aaM ik
a. lk -It-. irn .1 ailtaa. la .l taraaaaa ta.
M avWa aafftoa, ta.taa.a at toa kt... a i
BMto I. kakaaaW, tto. a rla U taa-v I
ilt.H Mitt. a4 k.a 4M ..I.I at k,ait liv '
laai iwaaa ajaakala la far Ik ja to ' kl.il a.l 1
..to gia. tka aaa u raia-a a taali kaaakaat at '
atotaa.amkaa.ktta a taat a tortoaTaa. M '
thrtoMalkHaaaM-4J t'laaaik4 m'mj.
II iu nil fttoaaatif Kaat A-.4 la a-ar -a-a.
aarif fa aaa aittka A wato1 at aar 4rat kataar l
tto.aaaaa4 aat4taaka).aaa. aaaa kaa. aa ka
aau.r ik-. ... j -I, , y "i.tiiiii.lii
U tA aaak aaa ka kaaa-.
T M a-1 1 I. a, a
ril if -I. Il l 11 r I 't Aaat f-a ,
ataia aaa -v-..la uikaa tor aaaa av aara M aa. a
tor, taaaaaar tarf a jr aaa
IMtKfctV Ot'itVXinrAoV7A.'i.
tto! W; ti AH F. M. II VYXU. va
IJ, Aa' a H.ratoaaA aikaaa. I. aaav a.aa. iik
a i.a aaaa. ta l to ia.ia.1 tW Aaaaa la... kk al
a 4 aaat, I fill lla to U kkta. a tua v ' (I .a ka
k.4 tLlto -) akai.tat ak. k 4ar aa 4.B. kaa.
k.art at aaaik tB la. tka a.anaj aa tka aaa mt kk
kaaa faataaaaaa iitol k.Ua4 . ... kakk
a e fcto taa ta..ali.4 aaaaa lt .im aa,a. aaa
laa. aa a t-a't a .ka aaa.i tta a.., . r
i.-k-toataai. tokaa) laaaal tk apaaa-la.iM ka 'ka
k." kaaa toa.aa aa raiataxk . aa. aitl fata
avara k. . tikal-akl. k i" A 1
ILIJAII ll NN VI (fi-!o w xii
A jatal t aaaa kiiaankaaVtaa a- a tkia
awakata Aal taa,. lata ai aaa ta k t ti aa t,
aatkvtaaai ttaat t.aat a raiat,- ik t'k
at J. a. at lava. 4 kaa4 ka aka tk-k .tail 4a-ai l A
k aai aa.if. . -fcr 11.4. "I i.aara Itoa X kk
k. M I a. war.uk Ilk aara. to a. ar
" a aa aa-.tk.' uaa ta4 a Hk aayaaaat aaa ,i.if
.u ka aul.at M tk a..to aaaa, , aaal a kw ra
taaaai Hi ratal
JfZ' a-fwr.MA.e .
eKwiwa KAcnifitft
f lALL AT V. NKIO.VM hTORK
Maaatola KaatkM' I.laaj. Watv .
aaa Tkaa . a aa-k tot aa. a k.l k aatoklfa't.
taiaatHtt ika aala aa .'Ik. am.k aat t tka) A aaa
itolAal.. tk. t a ra aa aaaail
war atterf k itnu. ik"i)(. -
aaai al ay t. k -at tnaataa aW aa ft-af
TUSKS ITA RMS ro SALS.
IIIAVKTURIaA FARMS I0U?ALR
rkaaf kit aaak. a aa I a ta kH Ika kaiar . tm
a to k a; aaa axaa tt aaal kk. ai art 1 f arras al ik
jtoaaa-r Owuat kaaaa. r avtatwa krair a
ttaat tiaak. . , . . II, t.ttllil,
k-a .--
HABO T I M iilxQU 0 H S?
AST LADY OR UEXTLKMAM IN
Ik rika taata. Bt-aaaaikt ia A a ff aa
rkta rata t a. aa4 raat-ataato kaa,ara. a, .ka k
.-- to -a ar aat aaa Vara. Ha 4 l-r a. a
akt-aa, taat tlktoft AlTvA l a
laa ' Ctojkak to. raq.rta,. .
Cathartio Pills,;
1T.S.MA1L1K)UTK jf,kff!r4 !
fMV 1A 1 ft ftraasMfMtl &a aaf '
,J A4ai, ftftacft f M Makllftift.l.:ft ft! af tkftft rft I ' -f aft-l ' 1 "Stv A . A- 1 a tkka f M fJlil n-arUkMat A4y ftvAtotaJ aft . . . , TT' '- "
' ft.iarft (.. ft. f-.A- lkA ,1 -A4 ,! , o V, , rt-T f ft.a-4 at -a.. A . far. raak.aM a. ..a. a,-.. . , 4 " '
ftft t--4 aHM ka4 ft ftf ftM ,ra-. j m VV-VVI jtm "t A : --W fta tftaaa 'lt- ft. A . . , T .7 T I ' ' a
Jk ftHtoJ. f 4- tat-aajftft., arf WAt aft. - Jto-5kX I" a.-.. .. aaT-a. I I I'lMll 4 ttP!. to . fc . .
r farftft ft atft aaAJ r,.,kval ft ffca 1 ft ftft-ftttw W V"A7X'a- 'StlT ' im' J J A W4 1 - ft k M ft . ft j ft "'""' ' ' "
zz:zirjZVzvy rTiTTi ; PHOTOGRAPHS . s?I"TCMUO ,
rvK..,a i. .a. .,ka i. t. . Mn, I - - 'naiiiiT I t ; I St 4 V W At iUf L ' K H-T l K.'-'1'."
toa-aaaaaaatas nm tar aaat a kaat taa raa a)r -Jl tfl' 11,.-....... -.
-.a-ka-Htoi, a. .k.toaf to,.,to-.,.a.. I... I to. . . I .. . - aFk k, i MPRflTYDF. FTf ! - aaaa a-'
jawtefe- afaMt iaT lliinn kaa.
v 1 W
0
0
D
Al.iaa, a4 I A irkarar'a lift Uavia riaaa, I
tkaaal aa.iaaa t a. aaa rWr tki
t aka ftoka ta4 4 aaa. .tto alB ka raaa j
r AttaV. MaatLnttaa f f .
if k- . a M aaa aa. ka ):
r. n atriTtt tn.
I'm IiT A At I. Ai A i A. A At
:'-T"
aWjatoaa i.-.'-a'1.
ajjafflaAa
CIRCULAR SA17 MILLS
(If Mil tlii. H. VI iKfc r l
F SAJkJT a 4-fAjr - aa .ltK VtOaAj, tt WtAak- tfJ A
; 1
' - 'K'aiaaWtaU
tirnKOAA lltkllll,
ka ia. a Aua 1
i '
i Mt.la tk laaufc. aaiaal raart-
" " ' mala, aaa a, i
' - aaaa. a aa-.aJ a) ato tlaan i .
. . . .
: taa- a aa. a .aki . aaaakiaw i
' O. trrS-. ktA
( A- k-ft
tHa-laa t..at iaa. rk.v krktf. it.
.. tt'tl t ajaul. aatt kM
taaa. r-CTa.".'a a. ,ka tor -a- t-hk
x'.xr'a.:;,rr
.to-a.aar . aa It aaa kaakto.toal ratoaa to,..
a -aNw.tai.1. t.
aicTf.-VTaca
a ta rtan ,r .
anf ainvinna aauw s.
i a a t t tT'n ar-.
? 1 " Ot f liattlA
aaa a a ark rkaava a aaaa, y. aaaa a aa ra.
IHbUUI I OL UltU I ntalf,
I 1 1'l IID I L 1 I it). I 1 k I . k a kaa it aj
I ' ' a --aa. -ra a air. .Min
A "'aH.aa M Mk r.ait rll it
" " iaa.ral -- . !. a I ulikl kvaa
iataa kkrHAil. vtrtotat
a aiWa tiiaa kj-rt. raakia.tikata( a.aaa-a
aaa aara taa trraan atat ttoi laua Faaaaaaa
t1 "tt tt ara aatoaaa a- aat taatoaa kaal kaaa at
aaa-ak aa.
!- a tat '. a.aak CltriMt. T ttM lV
111 aa aaa karaa aa aai toaaaaar aa
r r,.to a. t ataaat tk aaMtaavaarataaa.
tl aaaakaiai
"" aa k-l.aa atr W.rta
J-a-.t-a taa km. .. t i.na. aaa) at tt kkaak.
J.,liial.-ifilto-.
, ...-..-.....,.,.11, ..aamaf a TUVt
ta !- -4k tarkaa. Mwltaito a kat.-atot i. a.
a-t.nH au. ..1 t- a k, anl
tara. 1.4rra If-! aat ... kaM af taaaa aa
laa Vaa-a a4 a.Mi ton. aaWk 'aal al ,
"MACHINKHYr
rrila M Itrt KlHr'.R. HAVINtiTHaa
I 'tral t ta-kaakk- akaaat aa MalWa.
a ...u . fart,-k laa. MMI na. WaKk aVHia
t-W.a t l i v-k taak, Ika atot. , Umm-m.,.
a
ktii-SWiaa
WATEItaVaTIEIXS!
ara a. tt. aaaa-at -iaLrfcxa M jkat,
tart aaaa auk ta-aukt al.iiM,.,, tt tot
a,'!", . .V ' a a.. kk.
- a a.aa. ,. .ay mi kaa Ik. kaak
. pi a a aavwa a . ..." a
aaa-M at Ika fa
a aaa a.a a t a .aaa - - .
ak. Mlraa, , Mn, , I kaat ----- ,. , a. M
-' k IflilrlV-a.
a-att a . ' 7 -' - --
UG'llTMNii Unis,
-JAkSka -. Maa, kkt-a-at
Uaaa, tor,iM taa a. tot ra atoka, f ka to
r- tka.a kaa x a l-ka U aara... a
ajaaiaaaa. aaat t-a aa i ...!,,. .m. kv T.
a -a aaa. . hi .to. ttoi art art am
ia taara a. ton, toaawt 4k
ata-taiaa) kAit I f-ttkarttt
. HUIfTSVILS.lt
FCr.lALC COLLCCC.
ItV I Q ftUu.t. 4 .ft, rra-iaVav
f Ot'ATION-rtH -HVILIF, Nnt
I I .tajaaja. mkauk-aaaat A ka ka- totaaak-aaiaii
. I i.1 ., ta-t r al -, aaai fta Bra a. at
-nNktll kk. : ' ,.
t H-l aas-laka .Aar. a- ik. tinkt -
aj.--f .a., a
a cat iw ...
V,
'PHK l NlKRUl,NKl AUK NOW
I a-aVMr to r-. f.kto a aj katt-a a , n
taa tosato at latkaaaa twaa aaa a.ta to Ml
a. af-toa k aka a aa bik-M ai,aka,t aaaaa.
V a. .aaiw a k aa)
tfn trtatl tt ak fa.. . lot T tt AOa.Pt a,
I rr RtTKivr riOM. rRtWa
tl kaaa tA aaaai, kaaai tar aaaa. tlr. k aa.
. 4 akaa t an ta kt ttataaaa ta at. a aa, Tr
. ;,--rfit iftiaiaJ
aaftaT
TITTtii 9 t HI B':.Itl TuJt W II III-
TLKA mm tpaaai auk farfara 14
(kf iasa I all, a avarraiif a ilia lm'd
ta, twaw artK, aaa a'tnaad a rf
ratitu ktwn aekavva. A f far-'f ej-
k pnt rfa bkip ajan'sl f tfeaa
liraA af tart aaaarti- fcf tna( aoffrry
av. - -- aa fcf UaiaiM . kL. ...... L .
taa far lh ! taw aiairaJ la r a kaif
ta.J -aj aoolaa. ti fra t r- a.ly
tiia aLaa iur Ika Mawauaa till nai
' . . r - -
f I -Ma ' A -1 k rmanaaaa aaa-aa
AA r aM i raa kaat) Va-ra foM tut it 1l n't
fj kW ai T-Ttia wal-a-i ra iVa f'V
T Itot, taa 14 aw lint af Ibt rt tratuia al
P tfataaat H 'aaat aalaa af 11 lWJ
A Ukt araJaa. ra taat Aavaa. a l aa
AU raoa4 ifct liirwt i iAr fi-ia, !
, , ratvla a H lia la 4a naiHkrtiiil a )
tWaUetafMoafciajjarar,,,..-..
0T aaJ rbt Jiaaaata raaxUiag H .
Tr ia hat taaH-ra; !. 'a nl
aa i'ruI.Mrf .H. ra i.a., "a
a4 ay ai'raajary ian a ay .i.
laal . fctif lb ai'a ft IK frOaaa, tat a inl
Ll ; roiMia if aa iaaall4 amlitma, !.fa X
T Aaa)iaa4 ikt a anfirtrf (a tua lto:f.
ONaaaattari
; C Aati t.
a htawtob kniiart aaa ir. -
ta rr-' t fer l ag
OaaJ auriaoa at-aa ktiiaaa a a, !. Ia
aaiM4 t 4r tk-t'wa ly Uh-.tiii Jala
Pk'.tt fa Ha fnnA-H-nrla that Ika "I'-a'a"
r t nrli.i ikl 'In I fi'!i ni :.a
a! "a-, ti tn tin frJt '' a - r of ii
j I'l jm (Itiril it a- a al a i s. I n .-
IhM t a e. r i-a ua .;. I. aa I
iiarraraaaat't a. a?i Hiir.ft:inau.
I fi( M triat to-l inJ:.fM a' i
Vrt ta raa? ijra ti l.a' a It rarjrt i a
ta wapaark, Htar. ail r'lar 4ymm Vfni.
iail-1 ji I-mi aarl,a, a-l a-n ra'a t-;a
ltaW.;r a aaaaa'iai to iaa aoal.kt uac'iaita
af iK ffineiaa f aartra
t'l irrlr hiii fra i una 'ka Fi'iwt tfaHy aa
par u aetluaa a k knvla, aa.i li ra ai.i an-i
ta) tt aiimwiat a. rat-arty a4aa". ra raeatrt
aaclmiatf a a- tt flaaaaal ia lla rl''.
InaifiiraiiPf lata raar:. aira:!ap; aa i-iiw.
a4 raaaaaariBf f a. r;l. Htli'UMr.i
dam af larjaau la af g4 a an I ,
aka ka ff n-a-ai ika IwMkl af - i: ,a
brartl. akii nt fram aa; ri Ift
raafti.v 'fa J ftti !."?: rf i.a-.-f
t a alua af p aia, T' j t a' aa. .oH
k4 daanaraxia Jrt' aaa tif t il t a
j aa. a 'f tkia rNta. A fa Wt 'a r! a
fru'It aat T'rrt ar dr'ia j-Tr.-s-la a-
t ail r ra karaa trai ami uf t aj
I Ui ri la I' ir.l Hi t ' u ( r-..:: r
' ni tiil-l t ) aVa.rlit'f' wiilai. I.l ! a
! . k I..i. . .
rMvr:.ft". 7.,';
I , , , , i w .1 , r ,..-.
t ' " ?" . '' ' 'rT' 1 ' " -'
ir.iiimnn iMaiairmi. .r, ..j. ci
' V ia ajti total k aavaraii r,-fmrn-.l f'ara
' tit i. ti I m-tr .'r i'.im!";! ii.'o'..
. ,
j r" ,h " af ! aj afi. at J akra ir a
mn ar id tr i a aaiar i r raf i.r ti) a
i aa I raa.-oaiktSrtta - i ar. f '.ra
j ra''r j.-tirT i.'a t is-rri ta a. I r. taa iho- a-
j loi a tat raaaraft ic atcataaa; it T.j.i.
j r'M. l-ui it ta r,: 'a t' a " a a
v-fl' aa arti-l iiii karauaa&ki ii4i
I .11 Hoar (a kti tnakai l"tv.n
1 t' " rtV-T'l a'" a. ail rirCr'ara tini
j a1"aaiara. ra-1 f.-au ia. tr-.. tf:ia. au.l
( a'l 4:aaaa a-il" s.-nsat. I f ti-a
; kHatoiaat4 Mxi.ki akat il aaJat'ara
; T:i t.. arv't k.rurt .4kra. a-;l f.nr .t
j tioia aa paj--' tl ar t y f ;r; r i Rut-
! tar 'r a ' a.ta:t' l : t aac.T t . t a a tia.
(tltk'l -iimi ll.ai;IU apical
aim a xf Ik r m l-'ai -a r-r Maitit-
f.HV Wl uk l.r li- tii'Mn i uiiixTi'i
traaaft i-irtai. aiiJ .aa that ayk k-.i' I aa
Ka atari M tr J tiatra a "laaja-.n ! .I'-ra "
: k ataa aa Ik t 4 uf lta - , an i ' tiifr't
, aa tl avata !ic rap t. ni ile e ra. aaa
i aaaai it li.al ar fftak atatura Uva .-a
t laKal
- PYararaA 4 aol bt H : STETT r !
j ASTO. rmalMartk, la. a axi ba a.i
i Aa afata. ftaaara, ar J da ra rarr,:r
a.r ajaaak k I'ulla J t;a.a tarau Ana-
rka. aa4 poroavaj
nitakl( llirkaaaMiMaM. jLirkaa
j 0aaat tta.ta tW ' k. kvai k a aiaaaa. r .a aa to
' aatoiiaai4ta'4'.aMt ar-r-jDt-a
TKairiBaaKat tto. tiuaoin
C M I'A N Y S K LL T H KOI G II I il K
trr, a ark . aaL
I r.aa tliBIaH a.Bifra
- - ajraaa J ca.ia ;
- " - .......
- j.r.r;
a IWa
" Waa.
aaa .,.
Tk a.a Twk. k taitaaaJ au- i. a . ...
aa aa (Waaa a-.ik f.i..
VatM aS I T
f a iiiita) fa' r- k
f ' . . aka
a a .(...
" a . - . i ta
a a a ,at ,
a . likkati
a t . . r 1
Aaa, a-arwaa, ta. ai .. ... i . ,
- . . a
- a -a.i,...,,;
" a a B a 4 I
J " ' t.
r a a :.: i. r
ka a aa it t . . . . a - ax
Ht --4 If --- Mr"l h tl.a
VatoJ :fla. -a i . 'k. .-
?- - t f r t Wm ttsj tatavl
i - -- Vk- . ..
; I)rT my i.o:m. i ffoci.ii i
r. - -.
t 1 .' .-- - ft -
fA-ftA aaa. . tftAfttft W fkM 1ft fakft -S af tM -
KMAAlivli'MAt a. lit t i Strrft,
llrmt ka. v a.
1 aaia t aaa . ...... aajlat aA ttoaka
, a . a . . " .
" toataaj . , a I.
) TNB rttttlf ttOH
kaa aaa a auk .a. i.k, .4 a., aa-la
: aiatoal aa.to.aa -a, a ihb.ii I ajir.ila,
ava-.. tor.-
; M- AU-U a-f ftrh ft atWft fft MSa-4AK
i ftrtlt-ftft tvaftatn Vftf VI -4
aa4 ato
; ik. r.t.u . . .kikaaia Mtiiaai a at
rka
ail aa,kt retail. VailV ?.
; a tract of land
T4 (Uttt lf1T V. k ..'
ll'K HILL SfcLL Orii TKAfT
!-
raaaa-rfkataMaAaa. a- la.
f raa Aa Aat-ft-ftt paf t-tHft AfftavA ft ayk i'pa fmmt vat
t a"a ft ft ftaktItoaS ta I aa-ki I Aj tTAai a Vh 'I ft
m -a- lik tft aaajao aAaal ift j, mtpm !
AMfnnTVPFfi rrr
1 raniainar aa aaarf toa.wa
I Uf fc-Atll AP a?Al6a.TkD TW TLIAA
,
i -
T. II- IIKYS
Frtfthift rkiiifraiktc tatlrrj.
I KCKNTI.Y I.GL lKt.KP. T W O
i I , .k , rrn t ttt. utit tint . at
' ...a tot a a a.. ..4 1 ak.
l'H010URl'USOP ANY
UP TO IIFISSIXK
rUTX At tVIMYS trtWkilftat ttwraAr !
T SB t l4t kAU-4 fr-afft rVttft, ft ftaUVt-tftt tt-9B
ftfttftH Ottoarftataa;yaaa, aJftaftW t a?ft, aft , kj ft
$1 TtftlAR
rEOTOORAPUIC ARTIST.
I A kail r A.-rauAAraa
-awttatoMtka'
a,., a, to.. '
ta
aaa Aa 11 H It toakaa .-ak.tot
aaak tk aaa ij, it.ak-aaa) . t .aaa-
atoaatoaaa
roa ft a lb
aatakap aa-4 kaVaWTr. r-a ato. Caa
a4 ttaaitoa ai ak) ka. at l-ak rafcaa
rata ta
., Aa . taa' a4 tto.
.li til I aa aV .to
ki-ara
3,000 Saw-Lojs j
-,. ,, . !
W V X XI. X O CI j
'PHk. KCflt4CttlHlklt. ILL KY!
la. a Ut l k-a Ctt toraa r.w ra.
aaj k is Aaaa-k. aaaa. -raa at ta. i
traM aaak ta akaaauto
fat taaa tk kto-aaa ta K mailt . k
a - a - , - -
a , , c , a.,.. , . Ik "
a tk a . -. ta -a
a a to-j ;. .. M a
" . ' - a a t t
- a tt a - a , 1 ka
a . a tA ,.a-, I k
a at . . a
a tk a - a . ' - . . , . t -4)
taa Ika atoai-aal tot 4ataVaui Vafka ka to ka.
kaal at kKUart a. A A aakkit.
TABIC FOR SALK,
W AM l'IKtH ! Ot !r;iI.IN.
L' t fatal k kali ant. a aaaaaataar
aaau. aaa. ,, a.,, .aaa to kaa a.i akl
to a ) a, aa4 sa ix.nJ j'
ai
AND BIAUTI (, J0,.,
Ar AetfteMt, La4 t a
a . . a . ,
- t i n. n-i n. , ' " " I .
" r b a. a, r 1, ,
la twa 'rr r .
f , XtH rBlam u"
" '"'
- . .
lOITtlllTt Tn
Taa raraxa-ia a .
ZTZ:.?, V . '
. , . b. r. a.i. ' i ". . '
" - .i a rt'i' t '
,- ?.Z"..
(, ... . . J., ,. ..T .
h-.a- ,-..-..
...,,.. ".,. r r . .
.,
; ? ,, ' " " .
f" lffie C.
a ff tr.
till J' i . I I t
l , 'I'llK r.
J -
r. n
a 'aa awr -
t a . a-. a. w r' . . .
al an a .-a, - r t a.-, -ak
1. k ar
TBADK DURI50 TH?. tf, ,T
- I 'f p -4tb' tiW.IP 'ft ,
-i '
tr "t r a..aA favi.
.
, r hi n .nf'ii r a f
WilOLEdALE DHCG j.,
tH Ht, A1iX t'lLLr. r i "
ja jiiamm.
JaVct faaf a Mkaa--lt 4 .t ff-Mt
( f t t V 1 1 4f f Hmntm$ '4 W aH
A RATA tr4J.
Lf:irrt 1HK ATlr.li.v
I T fAfaVrt'A tfatarlkattaaW -Vrl 9 ). , a .
- af ' . A i , J ; .
- kh. 4ft t l t. ; . . .
fH-1 t.a t l -
(a1 Vrrttaaria f V,' '--. - t ..,.'
I Tr -.faat f rt-to (ta . : a
1
l.rtt rllJ r. -
Vt-
9 I i - rv-
a.v (.,,.
IiW.t.. till. If ;i :
t - aa .... ..
l a ..
- a
I "-l j.
a
'i I t - a la.
Lit" rAMiLi
. i. ...,. a..fc . . 1
aaa t'l i- 1 . n.a., f
S X-5' HTMiM Or
a-M-a
rk-a:aaa' rwlH -'aaM.
1 !--' 4.
a)" li!lU-5 V A il N t..- , J
'"aa
j t m.. b, aTli,..
4.ib.a a a .
t i(I. r
t r .r . a-. ra.ik.t. a.i:ak. I.
a. . . ..(... a l a . .r . . .
I M. 'i i: ' v; k.Tk t 7T
I .i..ra "k r r H.-'a - i
Ira". Imi .aa I., rfc k aa t i aa.-.
WINDOW GLASS
VM. ci r i . v.
' ''I .--aaa- ij-.'i. -.i,.
I I'.'..' ii' tir ...I-..
. aa aia-a. a to. ti.iai.ii
TriDi?. Inipa-i Ctanif Ai".a
' toa. K V aa. f- 'N , ' v- ..)..
A - -;f M a. tn
t I -- k) - . - .. . ...
J- f . aa, - a .At aVto
t M
t Krt -IT J-
AM A,- va . r. -
Iji- oi.v k in: i .s ! - -I
' ' : i'.u iii . . ...
; f .--. a- aa .....
aaak-fakA'aa.gj . oaf - V
i" a ' , ta k. a,. )4, p , , , a, ,
" -T- f -'aVaa a) ; t
- V- J raa a -X to 4 i - aa.-..
ksaa tit I a paM ratar'- atv4
TA HM TO ROT FOR I
Tni I V i aa u v k Ik
1 ' 4 -at. L at raaaktW' o- : - r . t-a,
ft .i-ar-aaa- a-aAta, v a. - -i-- a - -
la.a-fti aVaa t. ftat a -'aa t . -a " T t
I-at 4 IVt . . tar f aaatav . art : a.. . i -a
t I . 'aa a, ,.atta;tai r-a.MJ .fta-k, -. . , lm - - a.
ftva I arto aft'!'' it' .
....... . . . . ...
I5I II If L V I li I 1 IfiX H
J W JlJJbJ I. M I IIU.'ll.
))Mb lit LI.Y t'lHt.'" li?
Iaaa.... . a- ..tk..-
. ?
rivnRIVK ViflRM
liUnitlO I U 11 II I W a
U'fil'Ma;
;te:v.
, . . a, ,.i . . ..
ni . i i- !:
r-riar ( .
ft aft - t ft-M a) (ft. aw - - I
tffi nil .- - . a. 4 a &- a
fc " -'' r
" a arilkl "1 T ti I ft IV n '
; I.UtiM NK.V.tKt.KN I
Ik aa. r ., . at k.a .
I., a--. ,la -t a.. k- . A
k-t . J.- . ; . mm . 4 A
l...'.j.. tlL.-t.l a
i a--' l :
. ..7: . . . .
'-" " ' '
, in .ata.ik-wi, i
; to.aaa.Vvtat itoaaa aa Tkr k
a-aiaaV a.," I a ft ft to " 9 ' I tJ
law. ' -.- ftt tt H A ft .-
ta.-'w.al -. a . f .))) a A t r a)
ft vt i.T fat ftf u tt tM . - H-r-" Aa a
1 - 'ft I -. -ja - ft Ha ft ij t it
.- at i -1 ataft RftiatTMli I A .
A- t- if- ' N ' 1 '
J -K ft fc
I
! i r ut
ar-aa a a
a rivt; .a;i;-. il t MILL.
a V ---'- " JI. tV"",
a . . a Htax ..a.a.-.- aa a
, aa. . a i I' -" " a- -
I -.a ta,a ka. a. a 4. . - a-to I a"
,4J a - to a.' -! tot "a B-a-aa-l T
...... r;."r;v.
t "ak tt -t aj. Jtm- 't ta-'rattlaar .ftaa a-.,! a a
, ,...k a v-a. ......
, t , ia. ,r... i.j . a
! J .ar a. k k t-a: lit r
TkaV-rar. ..-I to aaah a-, "-
i it a.a ta-; - t
freo. ourtz,
A I' t V 1 It N t i. A A A '-
0O M M t SJ I N M K K C 11 N T.
AT ALU N Y, Pa
a-
a.i il FAUAt
F O 1: S A L F.
HM.MS I-KSIROI'S 0' .Vti!(
toa a -a aaa aa a. a - ' "
aa t a.aasa aaa Caaaaa toat ,4 k.a., ... -H
at aw aaa r aaaat aaa ka aa.aaa t -a a
la... .-a M to. I. .ka a.itoaakl tk. la
toato ia.k-Ha.a4ak a..t. -4 a a a- .
al .lai.a rattan a a ka rwaa a) aaa aa."
ka kia.1. ar to raa-at- torkara)-., ajl a taa-lkaaj aa).
toa.a. kkt-lkaa ta. a.aa a a -a
-A atva taaaOk-.) a- ka aat4 to ka-a Tk I a-a "4
ailal . ak Bar r ka . to - tka kaa to- " af -"
aaa. aa. at itor a. aaaai rk.a .. aa-a a - "'
ta. -t to. 4 tka t.-a4 aa-aa a ai - . kraa. aaat a--
t-a-arta-ri TV- akva. jaaaka ..ia ' toU a
taaaara. r-a-i a t a. aa-i.-aato a ,
a k (War n'a-a, a ill aaa 'ka kaJaia-aaa.
Cka-a.-t. . Taakat a. a.aa.
, w a .a .
tit la.lli T1-'-. ra..
Wi ii v - :i'T.,n -
g - all Vj r
M A aka u ta i ra a . . a w . .
.a. a s .v- a
a-.aaiaaa aVw. p- ia. Jiku ft.
..raa ..r-a
.r-

xml | txt