OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, June 16, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-06-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ar V ; Jiii jlL hJTo
t 1 -Lf .kZ W Xk-r' T . "i . j ' riri ..V-i W .. ' - kJAa OJU a."-. ' ' t-SaaVa - W .-: - i li I i iWT:
IHJT NONI3 ON QUAUD llUl! AMmttaANB."
TiaMSt-TTTO DOLULS. IKVARIASLT HI ADVA JU
v7 in.
ESTABLISIIKD. APIUU 1833,
KNOXV JUNK 16, t800
- - at
business cakps
. ; p . t 5 ..-. J
t.TT kiatet.
'"iirV'W RAHl.lKCO.
MrK-Tt ra ai
. t- rt-.t .-a- I
j
1 W
I
I
t V- - --- i---kkn--- "
CO.
"" . Ink HI VMM.
r?W.T.v .r..r. n h !N T 11 K X A T t' R K.
k.1 vn m
1
. . ,i i .'
O, klo !
I
FRED- CURTZ,
,v,-t!i t N r t ' K k t
1" oMVl''v : K t" H A N T,
AT ALBWV. O
" CilAKGK.
-
R. M. M PHERSON & CO.
..
Vf ''ftl ,
III. Tk
It V M
W V ! IU Ki 1l,rK
. . .. 1. I ,
jt. a. ion -,
tllilll JONES i CO.,
rrrrjfi l.a IarUk Dr) fcws
. 1 : . f it (inn Mini
w Mdt.
niiLiaiirHK. ri.Min i.
fCrTHFRIf A O R I C tL T C R A L
!irLf.MtT MIIF IfTtlf.
Tl . !;K'bFK H WIN;.
t !ir .'" n
- t ra- ,-aW. ' (t r KIw'VV t fft
. .. t ki.' 4 4.1 Bf.r .: H
- V 1 ' I- W '- ? B? f . t
kAi-Wt J -tv"k aaal -.- C
w b r-w ,Aw a tV Bw-.wa aa
Kan t 14 a-t a r - 7 - a -
l a ki;t r.r.r - . .
Wi'Aitwr-f L
k V kl
V E HAI5KC5 t BRO
Oirt-AHHMT ALL
k-r-t 1
- . n
tV
.a,a -ata.t Bba aat .-3kt-
!! ID HIS i PRESS
: O M 1 A X V.
aifttr
Uvirrt. H rsXrra. anarra tad
W'.krti tirk larwANrrv
l V ANM.IC.HT FKKhJins.
- ...T." .IT, Z
al ...at r, ik. a..
a.i,l. aatakl ra. taaak ak
H a ftAT. iaa V ft. .
i.t ,.n.. .:ikrrfc'
f.
- i
A
FAIRDANKS'
W . rt h e u ,
A B RUCK SSL
ir"rM, n6 c-a.
.ri. T'
a . laif aafc
ihi rkir
kh U Ma
I l.r
PIA.NO FORTES.
k It VILA ak IO,
I UJ'AM'ilK -aaaSi
I I a .rfra -4 a 'ja
FRLY. JIOOVKB ft CO.
bl
f- . UkD CLI
1. a . . - -
r.. :.. ,
!
1b ,,l
',- t a
1 H 1 I . )
'-U.LTT K
WtrblCiKH,
n..i k ii. ti ... Iv
na.it tatMtita,
a.aaa, t ..
ll
1 N.-IVh
t ' an nk.au
rt:AN
yk ww- '
f
XLa
.:..V")':iV',' ' hw nr.., tr. . 7 , 77,, . , kynri.l .peat ilinorts oa . rb.rg. of m u.ioa . rorny t . ..a. cvatir-tioo th.t oor polmwl ... oaOer r
;-.r:.X:.Vr:.r:: k.,- ! lU.r l4ia tka..!!..! ,wUx uf A. ht.-, M., IT, l.,W DcU .n4 Kwrrtt in Maaaachuaetta. , tka opt-aiio. af a w.ptic-tk. Jr , ' '
rJL : , , , 4r tb. g.ll.W. ; aad 0.., i.pa oalb. ; , t,..a. pJ , . mrM.og. h.ld o. iho , I.iding to lb. grand r.iiSr.t.on ateelmg a re, aka.a fT' . kM;t r,:r0 t., piece, and deex.mpv-
' rV KHll im-k-IVIMl te aktf-n.Mw .p-k, wb.ck obt : ' bm , , ..... , Utll., round af SaaJ.,iMl,,K,,b.:'l.t to l.beld tb.t rte.ing : - Th. d..c. of Ih. phytuaj bod, , . !a
TTT-kT t. J-tvJL' : ia Urr,ii. Hall ft7.ator toaaeJ tkrir , , r'J-' . ah , ia aki, k I am ....Haai.aJri .. ,k. ; trwtk K-aw, to tk. wf ik. tiJ. .. , 'f j. , taptd... Tk. at tTtarle-..
. kkkO KTOHk- r " ' IV-t.-jikta aber.t.t Ikcy k.. a .k.B ,W' . wep U befoeoH ia ika r -if eiaetioa. r . ika k..ka.t! latiacikla g.iMtoa, r kat tba
"IiV'Um ; A 1 l:r.KI.KOKrKKSTOTIIF.:"-;'-r .rlw ai,,,,.,,..! r..l..g. 3 b. pl.e. froaa whiok lkea rMIati. No.b.og aJd bw atoe. f.rt anal. Iba. tb. , . ViaeW ea ' .'- A.ia.oei cf tk. ampt praa-
.. r mm ,kai.i a . --- a - ' kl .11.64 tor ktgk pbt. .UtroB. If ,. ' ,, . ' : .BiaaBi, tba .amber of tho. wha -4.pt ' aoruinii.oa atadr .1 lUltntmra, la th. Ira.! aader Ib. got.rawe.l . wi, eoa -, .ili -, . , 1. !a f
., t. ttt. : u:;-s-t -. ..i u Hck j .t... k. u ; ri.vJL :r "i p--p-- -,1., , 4.,. tb.t o, .t , rr;rv.:: U7,.to.lr..'!
u ...TTT. : , ; ' , eoateriea Ik. Uowaai.at b.UMigtk. " . - - u.i . .m i mi chni a hi n r.jT"t . Z T 1 L -ra uV kd dekir-4 to d bo. Titer per fer red ta
- . '!Li-i-.i..i. 1 f'" il irapatalioot af ttol.tif.1 ' . ,. . 1 t.ea aad eontinaed .tldeacei of fatwr , . 1 wttk Ik. paklia aarttoa. Tkapledga " , ." , T"
-rrr..... ih.'rMiirsV u. !..d p r.p,to.., ..4 .kt,r. ,WlJyn.'TUj-. a. a., lim.tiac. r.tr.aoa it... 1 fcr Kdwa.b Ki art -Th. S.r... ' i-apli. i. mj wrp af ik. MiN -; VZrJZh
U Ml nrADflPM '"' "M "l . wbor. )..) our. ar. sold aad draak, iba H.k- ' front m- Irllow riiitent. Wh.tetrr I teal at tk. Ch.rleatow Coate.tioa, ttrt i v, Ih.t if I .kta!4 k. .Ieie4 1 wul " V. T . .
",sJlti ' ' To What Bum.Ba-trVr ! U.k tiol.t.d, ..d lb. a.. of 01 pra- ! """1 k4 beh.a,, toil of tk. How, Ktwa Et tatrT ; i Japan fro-tk. rPirit ..4 to mo, , ( Kep.bU,.A lba.,.,a
.L.Tc..t-., .:7-.TVJt:'.;TJ.lr.-r-; T...M.-..hiekr.r,kod,U..kiB. f.4 Tb.loter.at.olk.4rl,Uti.,. I " a af toot roaSJeor lath1 W. .1 leart, kw ..d w. a-ert U a " p- rjoan. ;4 Jk F? )"f , XvLZi-TUC4"
-..,'.., , , uu.uit. - --- . , . . 1 ia 4 .k - i. .a .k'a .vs..;.-.-j . t,r ,,""f,,,J I,rKM f''' aa .tid.Bf. ih.t gnat t in a a.d ptri- tk- pktdg. dan, a aVabia forra float . IwroaTAai iikii.vi
K - XVr 1 KK!?.yi : - a-r r v " ' " l"$ " M U -'"H. b utiaS .ad ! , j ,hg wUm wj Un k"eir ,fi.m h .fr M ,ba J-.Jr.t ibat aaa. kt re-aira4 I aa y.-.rd.y i. tk. caae uf Ayr Had.
, ZZr- ' tT .,,,..77,',, vn fctrriTfl ! "iBt ''' h"""- ar. .11 j damorklit.ag p.rt; Mtoia power, a.d i- kp-iii.ne.iok cipraia of ih. popular Uur lhat a Urg. atikviy of th. I.t. frt.ai a.. ! taaJrwd a d '-' "'. .a tajaaa-
. "l- Mr'. laaartJ 4 ! AIlLj,- wilt aad drT ,6drf a..d .oBlwl at, Mtb.b.ra bee. ; wiH. traaaotiitod ky i, gr.ufol , Cb.rl4.a IWaaooratto footrauta .r f l.a, wr, ia ,oa J.tur ao.tw.iag tka j loa aad 4iaatkw.f pr..wira r'1' "
' M. " .--- ! : - ?. --"Ji. the ht af awatrar,, ..4 to atoid th, j wotag for jtara. , J 'H- " -4 b. tka . aerf-ot), willi la p.- ikat, trtkat. to j , ao-ttaauoa, , aaat. ? ZiZ!ZVZ
; ,wW".r:frV'! n U rUAl kl PV , e , . ( of .ay aaaiiai. 1 caa kat aa ki. woril k aotHkaaU.g hint a. tktir kata beea pl.a4 to aaerik to a., tka ; of wha !. .:lT7
' V't. i U. M. V.nAl.e.WI.Ti .Lowti. of e.i. , we aiatt all pat off to; . T iii..i a.... .. .k.. . ; ,k.. .r .l! i r... .ka v;a i .1 r a ..4 ta.iir.to 1 lA-at " Rail U. da.aaJaat, I. Ika wall
. . . - 1 a . a..
Ml" I 1 iiihmu ma-.r...atMit tat.at T iktM rtatit Ikt atttttiti, Ikt Vu
. .r,.T:""; "" " 1 '" - k. . ..!.. .aaa , B.riaa. l.
" . , T '" " itMuai.aMMki w ., at H.iaa.a. ., giaia. T.aa. urgU Bpriaga, IB
, . r"1-'-" l.""a ta-k aa-nkat a I.. l. l.il,W r Ow , - , a-. . M.a
-.- r - i T 7" ' " i... .. lla t,ta-ia-. aua i.u SeaaboT. .d tk. .OK. try, T BtOa-
"-T " 1 J a"" ltlMinalalrNlklllMHM.tari , , , . ..k . V, .
-.t .';0U,k! : ' fitL u!m ,k if yo u .
-ir c t iai.tr 1 irraaa4 Cotwi W K-iiiU, BV
.. . ' J - I. . 'IHI.. J fl .-I a. tLia r 111 II.'II
em of at trt,
tegi RtMi fcO Oatt pe, IV
City Rll hawr, tt fottiU Ife.
.. .
k ll,
kU arkr Htmul HxHitk,
fkat,
E. M, CCACOt
W "- .rtt- ' 4 flf
-" t ' KHh, r-v U .MwAHKrm
MA. KIN PS OF G(X)l3
i kot-j m r- IT '
frS-'4- kt1TWW. kjtM.. ft1 ftBt,
". H r Pi
MARHOOD.
how lair. Nan pttnareiiB.
Jam M fWfik
., h-Hwi 4
. MUIMM. f
MKRCUA5T TAILOR.
WAT CTfirtT,
f-akr a t. M.r Wa)k
H JI ST RKi"J.!VKl lllf M W
:r.t kl-.k " C4MM. IkrTk.
i . v . i . -, ....i r.i r.
ft Mk Hiifk. M't f
. 9 im ..im m )
.
OVERCOATS
K UK KR. MI
r 1 1 .- i .. .
I 1 bs a- k
lk hkwi.r, m.rr, H R, tk-
h9 C I, iMt
r-
a-
. k f mj ar t W
. k I - W l PMftr. w4 b aim,
- . T mm wl ks'.il M ,
) 1 a laBttfat arwa PtkW kaat f
k I - ar krk tr t4k ' . . .r J
)- W- rM i(kaaakjaV- V -awtf.
- "
rr - a j t f 4- r y r- a w - - - ft
t I r" V rtra F taaf,t-t w r- t t a4J
- a.. . a 4 1 iii.k ..- Mat., aka-4
"k, taaara, ,V ) W.! i k4 -aJ
(kor.'wvi. i. (a-wkw lk-a.
5 tr . Kaw a, a aM , t a. -mri .
SIlOKMAKERJi WANTED
1WU.I. UIVK KMM.OYMKXT TO
wa- kt a aa r rw 'ktl-it L l. k
1 a m.s am -
bVta- I
t .1 .at, . a. pa.fca.
TKMPLX A EODOERB.
1 1 1 a r 1 1 ) i At Law.
KOtttt.LK. TKI a.
-1
anam L kaf klkllat
ia j n.c wmsToit.
a.tiii.Tiiiu i. txt Miiittn
k'a thkwk.rvark.
f..kwaairg Tt
i:UR. 11P.IHhjM. K ITCH KM
l" - . -.. k H r.ba. ...
Ta.rt 1 Vt.1 ta. ftiaiH J Iwl
MHan. ' JUT Wlkf iU
Banner & Bliller,
Half.
MaLm B4 ilrrt
i"-T 'mi 1 n ivti4i ;
f ai. It sat villa, Ta
I -EKI ".TANTLV OX HAM'
irwEt.t.
W 4ai C ak la, a4rf ..aana. ; ...iaat. tUai.
kaal a. .aafaakf tHaa,
(na ..,
Haaaaf laa.
LliATHKK UKALKR,
Uia wtw, WHaul lul tk Cakt,
It H..IM, -A.
er-uii. ti.ui Attn a tir-a A
a- H'.aaal taat art al M tr.at Ik Mafk
a-all If
MwKIHHEr & CO,
aaLtt a a a iititL
C.IWUUS ASU UhNKRAl
o at l a a I o NiHrutiTt,
ka ai it, a.ra mui
l,lBt bkart. T I r 1 1 a a.
' K ARK NOW IN IlKCKUT W
rr.. rrr Ira Blrrl. b
.7-"' . 7, . a ,
"!r-;H?J;.;.T'' !
Aa..,- i t.'k-. irfiatj j
...aa M t r.ap.. ! a. lai.A. :
a" a.urala. mairt 4 i caiaaal at H
. t I IMW,
DlSaOLUlION
, Al Okia, Li.ka a)J Mte-MlmW, 1 .ra . j .at at twa aatra noftif, aa a ioaiara t. itum. "r,,i'S ,1? I . 1 JZi.ZZA Arl "
" -7 . '-TTt-.'k7ni-r-: tt a.avZka k. a.l i. tk. Uu UJ Mi Urrirr, tk. oltrr a Nrtkara Abwli 't 4,fc- , ; ,h" MwH'" eP k,Bfir t. ... a . -
TH! . wiki Mil avia h4 talk. iAUrr ...... . . . . . ! Ita W ll Itatrw ij V,. r W ' armfM eklcnlat-d to raccod'r otiul
,krr .k..tt.w.'r.W.itU)1r4a 0. IW rf.iMrtl.alflafci. laafal. ; a, l. .a ! ra, I,f. d..i... MaetinTl7 Hoa
e.- --t.-LU.a. ICktoac Railrr,, il Jiftoi H frwlg.l '" j M.a A IW. Liaa Tka Sahrr, lhr,fc ,,,.. u .,Jy .h.,.,...rmo8,.4 orr,., ofth... Al . r,0r,ai-' Kiaua, Han
,rS:,.f. iettarff Ik. track, aa. laW4 t. to! Tan-J wkaara rtm-lr.. a 61- n.a ka. tk. argro b Ik. w.,J of fci. ; uM aai cl aa.f.1 jwa.I, to.., . .. It ddd w.ik ... 4 ,(. T.aa , M iaaa 4th. fr
15 KKOXrOURTT.TEWKESaKE n j, , r,H, at A1!!., Iii.a, j is oU th.m dwa. Tki wMlh...-, . aumfem of kU rtfl?a,r ah.ll lh,m , ,Mit, aa add.tHia.i reward will k. - J' i,w,h,1,,"0V W O, m WiHi.-a K!i .. K-j , w..
I'lIK' VAKM H (M TUK RUAl ti(, f ItM Mn la ral amtatir. j M " alrUnJ it, wilk Cahau , .ooUIb a wieinat rut, .ajcr.4 by hi. ; in f,,,rt, f.r r - a r.lt.f will aJwo( . f"i. " . tb.t yr '-" M tfc, ( 1,ir( ,n1 j li0 re.
i m'rTwVt' :'Jl7'? LZll ir..,-.v. "uiM.. - i.. MJ .. t lba.a, wba wma .kt It T"f Mr. ' ow. arli-l. 4 a r.triH.adinif auUr 1 i... rit.M; b irce lh lluadrrd. of '. th -' '"' h latwity , tr( v:,,,.
Z'Z-lJZX'l : rtrot.d Tk. NTtbrra prt M?-oarl. ' ' V ". "4 """"'"' , " . what .. r (, tll, fw s aatra f. th. of tk. awaatita- fiVi ..ar. of oar 4.. to tk.
L V - ; rTi hM.,tT.ra4tka..w.f. I. WiJ !ii.f.ij0nKM,.n.ag.l.k.rlafik,, ........o.,:, .14 ta uP by ,h.,Ml TM, to whw-h fikh l"4tk,k I kar. ka koior to , the rn,.itttlion j f W.
' Tv f B0,.a to,, JC C, ho wr aarW4, rhlas . "r I,4 di.jtr.nw tirorlf .V It ng , raft aht w. riattft fl ap ly lk,t ' , m br.r U, ibry r. a avrt.ri-ijja r'wdy "h "P1. J9nr o: r' ,y .pprrrr,! if rh aonia?- of th. Biin-
"tJUM BELTIWQ ; a and fracaa pcalrml4. aad k. iliag ikat t'pk, k. lrw kia pii.. .ad hM It aiajk ap with a i hkfkMrilir f.Irfk N un.tirri barn coni. aolrr ray own oti r- " ff.MI,TO, r,r . at,. I Wrwtta. '
4 I I m" ND THICK VF rl.rMt!t dara.r.4 I. Va.k.., adrry ialh. ) V. .,11 ,rport tk. aoW,n,a of lb. " ( on.tiiaii r. it. k4 tuJ ittni'l Jkat ill Tka ,-ir..u w,ikdr.w.J lb. C ..r.
All. MiMUN:t., r-k. reat.y aaaaapra. ia tiaaia 7 n a it w-, bt l.ms ..4 t-mktaat in-r l.ik. H.mi Jka Kail. nsao a.ai. a few .pcrjt.ri.to a.J frut:.
iV,-.-...,.-. a, it wa a t .na of bd aa4 aiad, .aJ Coraa ef Law Biuly . l'n.r..,.a.w.H .rat..a, w-Wr L.r r,frt(, a...P,ui. kar. k,a l.tr jo.ti a.. .. to wHfrr nvT r..r Paris.a .o.9ra 0f ,k. r,
T T fimil'F V..roJrda..mrPnrrt, i A twti? ataa wilk a f.ir rdaii.... l' m? " r , ..bo.U a Uw wrrk. k tlu, wr... .Vi.Mkitti M.J 21. 1H. th. f b...r mad. lb. fwias ap-
- . . t.l.a ikal ika Tr.aai.ra "" II ..,.. 1, k 1! a J ik... . L . ,
M ft K r CJIEATUAkl. ' ' 't HariRKiliBt .. . . " .f-rated .lib. rrt. of that iouraal. Iri'iol pp..it ; tuner, abumaunei. - - ' . . -
- - r7 u u 1,9,1 tu4 -Tfrt: ,r ' M..i. rr;;."": h -; s vzt?,?. v,z?Jz.
Hkalftalf tracm bd lafartrn U vat ih crf.ni.it, for robber, ; . ,,.....,,..,!, . ' ' " . ,,up U ,e"a Ul T 1 r'- b. iadafd to am f..r !.....! .ad Ham fluea,. wk. -f pnr.ta lif., .t U.t ei;; da. ft"
or r. ... Aaniaa. w.aV . , bo.ffonW Tlvaa. tea.l raaeal.tt.lk i Vr"' 4. . ''rr'' 'Kr' ,he T , Ii.. a f.r.,.. w.tk ,h. arS.a .bat aa- ' td a wri d a.i.4 b, oa. tp.r.t ' ' ' "V. New
a-VaTVAf3 ttt f Itttl, ttiu. , . . , , , . . i in iuiw, tmniwt oa to aa it-i, a...ir. v.i,.wnJ5 ..ra. , ,i aa4 on. farptat. tae reaud oi Ptroog - , .
THE KNOXVILLli VH10
k.iM .
kiHw4 Ink H Amtf V M
t toko IM nrntv4.
tV fc tt ts-tM
f.0nnii4 m4 t ikkt Mm fPi liMl ' wi4
!
MM
too
KM
I M
I
ton MM
rtfte to ip m mitli n W
k J miiMxi W p4 tilJ
a4MIMn M M A kMtai T IkWIIlKII
I KH WW! ywlip4 mtlMMVM4lkH
tin ii.i.Ml MB ftiHlil Ik tit.
Tt IIOAVi 41 Kit l, !.
Tb Lt Terrtflo Storta.
Tt W lltni (fttJl lPT ft
Th. Ag.of Robbary. ,
la lb. nld W.mII .ad ia lb. BW, poetk
bk kang of ik At. of lUaxto, tad of
t i
!
ft
n w
tk.Aganf rttd .' I Iroa lky ai. aaw i'iiBt lb. f .rmtu m tf lh keirar. f .f.ih, d'unanrrk ihn aiiil.tr of lha Kant
MBji of tk. af ll.4f Hi'toriaa. ; kw, ka vtily to km ly, aiiH rrr, th. (v tiii firyUtrr, bJ tk. Kari!l. Ii.taoo
ud I'tHta k 14 a. af Gotrraasrat. ' lowing w rk, Jitijia,; thcui int. im ' rvj, almiu b atylr ik. "Knii!k
v nrrv pin itavv tPuaa.R akn f"w n ' ;
; k.. krra krtk4 tornrrr tirt.nir. ia ;
ball!. ; hat. krtr.yi'd tkwt aoa.Uy ba
at pa to . fnrW .a J jf14 ; k..
kvid ikir fr aiawrj j kitrita. aa4
jkji. kka thaiii.J lb. rra wkra .awh
t.aaiity baa ora coaiaiva, wkaa anlbtr
aa wrr brat, at w.ea. irtaa.
Uot nor oaa aiarte.olk salary, ia oor
oaa Wi4 iti-pabiir, priiU a. a;, far
.. ba, aad a t-rop-l. far atnr. troal
Tb. Irr.rkrry n4 tliUiey 4 .Vf '-
rfciiuntat, lbtr faJwbtirl. and kyprx-ri
y, tr aittinat a ptraib-l ta ancirat or
avvirra liw.. Tb. oaly t.r or tirta. '
of tb. pubH taa hari.g rtc4 of lb
v(bM:. .ad fx ad cf tbt. Natioa, it lb.
. a f.tibI ar-rupti.-a
ol alt rt., tk. lroirut po
t.iiri.o aad ftc b Ur of lb., evariiry,
lirai .11, aad .taa aarpat. (k. traal aa
oi atcawtr. f tk. ett aouapt ti
rraat.ai. ikat tr .tad iaa (ba fall
cf Ada! Tky ! kpa.kJ!y ia .
larr.ay tiraod aad I'ciil iaraaay !
To th. bonur of lb., ikirtoa, k. it
Mid, tkry bar. a. r MtaJtboot bm1. of
pilfering, a.J ao cabtlr acbfinr. of tl-
lag aad btj..2-a plane., t.k. th.a
.IJtbt bOrgltr IjT .tca.l.g Blrc B
th. mid
poe
lb. raktdiiBt of Jub!ic tufioief ilh
the brttrn impa lrac. of th. Ib-ril, tad
with iba growiai; p prtit cf thrfl, lb
kmrdrafd tilli.nt, ia opra dty.M-it. op-.a
tb. j.abhe ianniio, aad abandua lhir
ofitx, which th.y had oolr rrrtvd l.
r.aw ,k,, offrr.4 -rf- ' -
m! rulbenc! A lhir-. ibear tilli..
ar B."r. htmrl tb.n are tb. u-ilr.
Caatr.rt. wilk oar ijrra- '
, r. jet4 by tki. part of robber, s. et
likely to .nt p-irtri to r.iBe..l for him
otor popular w.leriag ptae., Tkotw wko
bar. liwi. and auoary al their aoataiawd,
will go io Kari.pa. It a.at b reg.fded
a. the aai'hiug of a K.aihrrn .daealioa,
to 'Vf Ih. Itiwr of tb. North, aie.aing
Ih. New K.!bb4 Stale. Now, th old
Urn rotliaa. wf Krup.f a.d lb. k.ruiata
af Roar, .od (ifttct, loom ap befur. a.,
..J .ll ika ia Laaalifal ia ttw.aia aait art
I. li t.a wi ater lb. w.lera YVk.u ia
v u . . . ,Ml21 mti. la ta
Barop., tt at kat B .B1A.1 .tl to g to
rya,i-.eaa taa ria . r ap ia.
i'r..4.-i.pii.f wuk .
. . iUa,l India, tkri. ktJtow.d ia
Rat K.rop. U kyoad iba raach of
!
atoai af oar 8ikfw fiMaara-aaat.rv
i . .
i
M of nt Jtrjt n'
?0 itM 0iKf U fpnoc 15 mile
Kt, H-s' KiiilM, 3.V mm
la j U Uiiw'l I'pH" il Mtit.
tfj tHhkr. 0 to Ab(g4, 9t
te!i!(t-Bt tifiin, tn4 tut; H mil
f lt)M, apoa th Ruitwil, fo rin f4
n A, PttlfkM, Mitmrkl, tad IJ"i
to f pHng. f Iftl '1 a mi
.Ufry Tt "Willi irw Vitc'iit,
Oil ntm irt Wllt, kplfodil
V lkwjjdM fir, cUti1
U'a wtvt l t.ara ikraaab lh tlaof.
vrll a 1 low. Ill yatS m.a wm abl.
ti walk lo ki ran, 4 V.i fii-I, an
k 1I1J, aJ rvUra aaj kkot hiia JoWa, i
ao.l d-wio;; .a Ainur.t- l. ptl rdi-i'iun, ,
ao . I J Mitk in iorafkle Itld JctiuiU'
atiag I.wjr, ia aii lb. Innrhe. which
ni .
At lb. unif tiin, . taaag aa ,
apinaj to aa lki 1 ik ia
lh pro-
fpHii, hmld bar ia wia l that latr!-
l.'iol ra!ir .bI prufa .l rninj;
r. kh a..-r. iwp ttat, ihta rtdlU-iHa
of aniral tiratr, aa-i lb. anttaiaiuv
from iai..iktix t.-. A ad kb-t
.'! bi.pt Ivt law .ladret. kk i
pn.r hih rttaltrd of r TriiW i
.lb..-
R.t lo tb ooor. of Ma4:
t itf-a ri
l!la -kal.in t I'otBKMlari.
Kn I'cMBta.ntartr.
KT IwaXkllir.
rr,-nt oa "uatraoi
ktrult" i i .
tjho. m nt iioi
if mia oa Pri lo pti
llkl. 01 Kti.lrar. i uA
l.rvol tf Ki ln ..
htry Itiil of f't.-hkjf
trkiiia !.
H'th.ip ('imint Law.
"lj'i Kjo.ly Jaripradea..
ft.'Ty'. K'juity Plr.du.g
f .tj on th Coi. flirt of Iwt
Sl.-.rr on tb. C,-ntitJiia '.fib. I'ailrJ
-
r.tt.olici.m in T.nn...a
1 b- '.-xrai.ia'riararf', lti.h llilih
orgtn. that tlludr. la th pr.I ol
atanikta ia Traistr :
R
Tk .ltt. fk.lk it Mtl.kg na.l, pr-
In Faitvra T.k.aa Jill r etyht trtrt
kg.i ffrt twaa rvai'lal I'klKnfic Oat lltova ta lw
in Kkatlllla. Vkr Is at ka ka B !'
kit. .'kyrcfe. t.itr J ftatakkt. a ka l"t:i
krka.i Ua. an I a kfui tab' pl'.raj ral.
4.'. At KoRi-lti il', k-a. kira.tfcii.rkl
kk t--a mt-ta to tarur a h ta t rrt a
k,.l. liui,-k "
Tlir rr.i-rMM of h Ctikoli. Mik
ia P.tl Imtenri i o " Uta-lj " tbkt
it ni.rcb i. Dot prrerit.bl. at .II '.
offirikla, ..4 r. put ia rrait.lioa by
theta. Tbet hat. a a wea.ral tbioir,
A fallow ky tk. astu. of Simrl-fr,
(U a Irornforo paper in FayeUerille. North
Caroliai, aad aottiilade. ki. anlif. nf tka
aotaiaatio. of Rill, aad Kviarrr ia
tbm. word 1
1 from AHiJ, -allied ia Putabarg,
aber. k. tu kaowa a. aa Akolilioaut
caw. ta Kiittbatk Oil, and aagtg.4 ia
NlUag a Patent (Jura Plant got ia
tUkt koa4 ki. abilitj to p raa
katwaaa twa daya, aad turatd ap ta K.j
aUariJIa a. a .S'Aea Dtmcrmti Editor.
Tbia aUtoataat af f..U, w. tUaat a
tit.t rplj U aatkiag k. auj , r5
BlU bad VATT.
I, k,tJ I. Ul at CI.tkU, U k-J af ' OkuluTui. U ik. a . "t MI " i.at, U ,fci,k U tokrito af aJ ika . "PT? m'hfc,sfc tf""" ? ?
aatffal tkaaa tfcHl.ra, lot .nUaf Kb . M fc Mf j., j-HiUt. k aal. Wfk M M?ra.at " jj,,, wtr, -,srMJJ $4 lb. k ? fwamat of ikat amiaratl gist! .nl
f 7?w, aj ISinsj? ki ' UnaaiSl t k a iximmM kpa j4wf o Tka fft-4 kata tka aominklliiit f r,s ... . ,, r. ...r... .m. j.i ' imzuwh I tmt, of .Miahtt,
' . w " ' , , Brjal ma J-aa m t-vr a-iat OWk er- or initt.mi.a," oa tba rart ,f an; ;t , , Z,.l .J ....Lw.kl i Teairt.n vy rrtfal kwMf
ftr kimaair airi tka frrt iat.lt at ! mLA,mj w.i. i . . r.....t. ' ' ' toiir. of priBeiplaa of aaiitia (
r r - vmii n men wv vBkniaj uirn tii pi y t prrni n, imiM ipiiiv n .---
On at th rbii-.teipkia natrorm r it. ara tarut a uaiiiui goartau. for auy , loaa - aa It .!. M Hell and t.t.rnl ' atnaowt .aa prit, a --- .......-- .-.-- . .
Dtaek K-paMiw. prr a tfcal fM. auk Jelit, if aUeted Praida(, U a atallor h.ld a vary Urya riaW.tio- w..tia ia Wkrthir joar per' p.'"' ! ftrtiala af ak-rr I. T
-...rJ f,r rr.ti l.nt wLI rk.Up. r ftili, L'al-a ih. I.f. I h. Itr.d Nrw Yark eil aa Frtd. -..g. Jwm 1 to ...rat., mj awi.t. paklw . j tor,!, tad - la aa- ta ita.r a iraa
Srrk7i.,"r'" ' r" : .. 4,.., prota m.'lk. Ho. f, A. Tlh.d6a J,rw-i.Wd o. aot. ' wr aaaataru af .beat apoa tka tt.J
Tkath. raa.1. .r. and ...uM S WU' "' UUl f 'f---. "J " H.tl a. owa' tha kt. preaawtod . ... w..r,-a katia of kk.t -a : kk. kJ
Tku th. rata it f.r., and w .uld ..lf.m( KoWf... ,u ,.j Vic. Pr.wd.aU, kat wt aot pr..t - p.od A-wieaa .tew..a.b.p It aaa, j pl.....f trad -tark V:ar
pr.f.r a Rnp.bltoan, Waek a. .14 Ntrk, ) Jjy, buweter aomarawt . or ditlia Th. rraort af Ika tkdag. af tka Ralua.. I k .bj4 ik.l aotMag ia aaij ta tkw te-l.r.y w h .
w kato ao ort of deobt. II. U anginal- gaitbad would Miaka we . ! Cott.al..a a ra.4 k Uatk KrwMa. awajotar, ia .aprtwa toraa., lha akiiga- fae that a e 'j-'" 12, k
tictUr trot Obi.
M- Koittl f ple f. klftwlkf af
tli felMkttW nk!4 fr e ttwMiiikl
f lytfm ' n4 . tf lb J. W.
Hta;, M btfor U(f CJ IjMDiniM.
kt)f M lktsirtjfl, it ! la r
(gWklimtt rwyboJy ! k !
tK kMi to tkivt Tki bft lf
4 bt kt -rr-4 4imiklMriiii y l) k-iibr
blkf p!M4 W Vrtfc, ha k
V tkUuHM la U a ek; I
Mi4 r.'r kkk4i fkf
Taa l Kiit f lh tafa (iiainamf)
vn iim ir aMrstftiaa aar aa
nan . lf af a-iaa aa rH
for lk liMntil Bat ail IkU . tt ivmrka,
M a atrtr wk fer Ika partr. Ikl M tka
r la akik A'lamalrtia kafrt ara
arlr4 la Okla.
I alH l.il taa ka t iM Ik ctraatar of Ika
nkMi4. IM It ha4 ii n hr aar
i w kPaiffaMf im apr rtiMiii kainiiai
! alik Ika anfritia aHlrk ii aaira4 Ikvra
al IhJ mmii M aa aal al fbrafb
W kjaita ilk Iha aam W a likwxrkli Mk-
J t - . .i- ftl u It L -. i- Ik : 1 i
lMAaita.Tki. HAtoriiNM J. H
(trty, wha i ktittg off tk. Oortran.ol
witkoal work, kit, it thn rupota,
Diwra Upja KooxriUa
S .S Tmrnrt, AMWII K, I tnr (if th
l.n-rarrili. Ihm wrtt, unirt ',U of J.n
eli'p " " trttttutt," " ria ITIi'AL," and
'a ' i$ ike a oni'yk'-.at ! prt'j
--.if myta.t-tfHiai " b!di ibro, up i
" ,iki-Va.. rui ," ao4 read, ib.ra (
of th. fniic rhufh !
..iw, with tki(4rrl w. bar a. b-
imm to rardJI, bat W 4 1 think, tht
7"ff, rrtidi.j; ia WAkhingtoa, !
holding aa aflt! ia f tka tVpart
n.oi., through tb iBnurne. ol .ttu
.A ., ouib tu hat. aliuW at r atoj.
' rt'f lhn t-i r"Oi dtiwa op'io Ibi Kn-
xi't lKn9rkvt, imp!t rn-ckta) tkry
, b B-l pi4 In fill d.iwti anl worhip
. J- K , fr th.t u (!. kai aaj froat vf
..ihnr iiil. n diac.
A part aad pkrt-rl of thi. Trnff-
J iat.a Hir apfa K am rill, w '"fy
' lh Ml-iwtag frwia lb pia ff thi H
i ) r..f-.r i.f lb. J -hnva-lLm.-la nr
i p. at jrai!io It U j-jil -1 n i !i
CkOt !
T app .ikl.! Mr rHarrkaa'! kt
iktait tO lltklkOlkit. till laa. 1 i I li-f ir
Up Kauli tr Mi. Bi'tin. T" pr l
, lag k. eraklai mi tarpria it a( tk tl'l
. tot vUfkti.l, ko( tfOa af k bm k -r .Mt.
' irj m u oikU'r ta ?. vi ir i:bi..Ii
! ;!' nap r.!kr-l j tl k-na. il t fiiin
I bl.tl lkl th p'knaakr .l.lrgn. n
ai:i rw( ti rliAa4ia ff l pp an.ikiant
hf it. la. Ma aaJtrtikaj,! tin Mr
t bnrrliwil, ia kkiistfkiiuB vf Ik n(..ta. luia,
a, . .. 1 pntaurt tat tiaimaiit i.f Ik i'r
1 Irnl Itiat k !, a..l raaarl .1 aa aa a. fu.l.
1 frmm Tmaaaaaai Mr t katiact .r lot
o tl.ra aaatt paM. r..! aa Ik lilrirl ..f
I'a.HrklMk It l kappoatj Uakt Ik TraM.!;!
-ai 114 r(r4 fc li.t mm lllwij lb p
oiklavtnt.'
Oon. Ilontlon la lha Fi.lil.
Tb Aatia (Ti tnl'llt it t.rr of the
!lb ta , pubutlirt a ...rr'-'p-indpacr b
lar-ra lb. crxaaillt pp..inlrl by the
rorii' held at tl. Saa .Itrihl.i Htltla
tir.iuati, ia tk. Ut ut Apm. ami It.
. rpct, and .wakra ia ata gratoful feci
tS fowtrd . propl. .tread .ode.rtd to
iadepeadoat v.Me. of Ih. coualr deen
ra aaa iuip-ta.l, i. eoe.mil.oa witk
tba Pra..d.i.c,, tkey ka. . ngki to u. tt.
M, lif a- remird tr marieft of ki.
' .
I " - -' " -1 " . ." if taa
tort. Thai oir filK.w ntiirrit .. Ti.
to ah.ini tb. ar. aiont familiar thotild j
N a period coal4 ka tuura nropitioa.
tb.a tb. praeui, ftr tk. akrUua af tba
right of lh " Prty apirii, r
tiowaliaiu aad .Urr .iriudea bar.
kroaahllkaeua.trto.ptxalwkw. all
a . lb. dabger, aad 1 k.liat. ik.ra
at tilai. paUtotitai talai.ak la ata U.
eaaaot bU.tt tk.t tk. a.tio will atop
ia tka tida af it glory, at tk.t a.r liber
Ii. will b. taori.o.4 taid Motional .trifa.
It to aaoagk ikal Mtttea tkould klH Ika
kiatortkf tki. wMtttaaat. Irovi4.aal
o far fro prtuMliaf to ia4 to Itt
in..b! fki'MHi, ! Ika txa nl
earr Va e fie Mflloa m4 nf lakm,
(ka UaiAnaat I4 to katl ttry4
it tla ltliN f Ik tl at Baa
I bap p-4iJ ia l)i rar(tiait of
WM """J Mi
Kna lof. rftafiM M at ja If mnpM
U j. (kit kiU I aaprMiaia ika ntt,A
mtnifrktr4 f'it It ika naurvar g,rn-
lUmra i roKj 1 ma oa that miearioai,
lk (in nf mj til tirtl aa-
fcnH4 kj r, ..J pp. t, m7 rlt
kaa naiaioaa. Ja a
laller vrinra
. .
"If aar saipa abnaU b ae4 ia cowtir-
tioa wtik lhIVti4-Brj, lha morrmfat
MHl erigtnat wilk lha jopta ikata
aalraa, m !! m vd vkkt ka, I wilt
Tk!nrmlj. Haw. Ilomroi.
fa tk .a H Wan.
Ued Bo Ulna; Spring..
who Ltrr brtti n?rie f.'f y r ia bofx--!ck
d p'HiJcticT, ffi 'a i)"-t pftaiur
. t their art, may r-l . J lh hr
i a lm ia .nil win th. wtr
of lb. lUd liUa FfriaK.'' A.d tf
Ibrt wi.U ..'kin 1 1 y hkUk aa J kp-
aii . i k i ..
I'
Uirrl tirlJ. to it ii.A iroc, m.K-ic!lT ;
a . ra-a'ha. g ,aa .w.f aivar-4 ; lyrr
i aad k.edrrd a.Bip..!t.tt ad But b
fi-.t nr frtraj ahii-l kii:l I roridaoce pr
mii ll.c II 4 H.iiiin" Vu'plior water" Ij
u-li'r f .rib hr Hat 1 ai'l Bot g i.a
ib i hit rata, kowrr 11 .11 who r
kiflieird roai. aad tM tb watrr kr thoi
! Tbra i'pr.nga hat. rratly baf4
kknd ad aw ownrd by Mi-atra.
Mrbb k Vkr Ioj n..blrr-briei
aB kratb lit
r prBrd to ao
brr of trtir. Th
arc krvkrr P-l Birt
thi' retort. Tkwy, U', a.il bud ampU
fua ia tt..rr forthrai brra lb. iviiuiuk
lirrrt tt ri ht li-a rirrtrd tn prrp.r
fr th tu-k aad !fl:ctel, lb. grata an 1
lb" C'J- Th p-twao'l n i wnit. n
withtt tk. jmraroiiat ..f rilhrr i.f th
propnrl.ir, atill any dtir . M rm .,
(-.k it.V. Thu. 'rat . diottnr. tma
r mi .) fatiiio, .u.arr c-ianiy, by lati
riad , ff jr lSrBi-, lliry w.'i kitl. 11 il.U
fir-uJtr iaia.l.Bg o'ber r-ul Mf . t priv.t.
Irataii.g f.r-iltlie
A Wat t, Wiiiai" Maip.
ttaTT!.. Aa..ri.n. of H rtrn New
Volt rep.diat. lha ('l.ii-ti o itii.ntli..iit
a. 1 ih ilofftlo i' mtt'rr .'il Th. Haf
fl 1 Krpmltlf fi. lb fiii.'Win ."fount
l rvo prm5dio :
Th. Aiurru-ku ht.J mrutg at lhair
ka l ikkt .trniti, In take u.lu roekidert
lion th qnticO uf .pp rtin ih. ticket
put ia anaiiaatina at rbir-agri. aad nd'.r.
by ih. tvatater-Mf AJrtr'ttrr of tht.
r-ity 1'h. nirtiag . Iri- . J
very r klho'itil.r, a w h-rB by a toeoi
Icr, n..u but atraibrrt bin kjiuittr:-!. '
VV. krt..!d thkt ilwat th. aaaBiinoua t-"-oiin
of I he party ia thi tiy not to fill m
mlb Irad of tka (Vatakfrri'.i, which p
pr wa. dB.aed a. baring deter t4 tb. '
lurtr .ad iu pnn-ipi. 8ora af th. '
Ditatt iuttlle.llkl UUilni fr bihif -
' ladiratioa. wot alr ia ihi. .itr, kat
; tbroaKfa.ijt tka aoaairt, ara a.anitak-
. viitittif fr taa ? taa I ia.iir.ri, . a
' My w. Ktnf tki. tab. M; w. derited
. tha iafiiratalioa fro at perwtaki intertiew.
i w.tk Ik. daWgataa, kotk frvt-a tk. Nortk
i and (,. R-Httk."
.
" - -"
RtLL and EvaairT MiiTtJia 11 Xiar
i Rrovka. aetke. tear, taada k lloav
Jaute M. (juartoa aa4 llt Uoatataa A.
j Il.ary, of T.aaMara, aad Ha. Kakalna
i R Y.aea. a Nortk Car.Uk. Tka ftd-
towiag atiraat af a Uttet froat a Pi
ttoat r'vllatar wkf read ka tka ataatt-g,
aad vat r.aif4 wuk traal wlkatia.!
M t rtgard Ua aaa al tt M ky tb
lUpabtc rt. aa fraadatoat tad .(
abwroas, td .kali fw lot Rait tad Eta
rat! wktiker aa, aaa aiM ia tk fitoka
NwYftwl .
tn.ih l.i.tn Tk 1 ewJ &tun I r rrBttoa apoa ta.cir- w-.-.a rnari hpn ?..i tu -
.laa.rwii.. . rartrr aam- - aad- r wbieb tka a..n.tt..a k.i,t, of th. r.ii. tht - k-. .
iaaivj' ktkrtrra.ru- . tka irs.l i af u I oaantmUoai li.i.
boat i. r irtiift ?r- k Wl. t M of patnortai by which lb. W tt) w. r 4,, ,, . ,
VP. Btri AWffptAB!.
Wa ttjr kafara p r4ra Mr WWa
latiar awB4iax t MaiiMlina fir taa
Pfkii?aej It ia rif, to lK pnial,
rniiriobt, tai U of jru.a lo "tht
Union, Ika Cimktii aitaa, aaJtba Knlero
men! of (ha La " Ail aan4iI rJrt,
ad traa , will aot fail to eoiatiJt,
latlcar Gorararaeal ia ta iajk )f
. w r-kt and groamg too a
. tn wU ta M'jpmim i kartj :
I wahhkotoh hcI to Job Bttu.
Bktrtaoar Mj 11 IWl
f . - . "
k . .. - ' lk.
;itiaai ijuttm lMivaatto wsiak Mfni.
al4 tt Mbi'a ia tSia aita taat rfnukf,,
to iafora Jul Ikat oa kara reire4 Iba
B9nintloa of that ktxlf at iU tandiaato
tut lb eJSo af PlM.a-at of ika UaoaJ
'it
riklluo cf jroe
boat aaav.r. of b-ri.-atif yofjr
lr. kit ?in fVfScUl inf.rujtiia of my ' 1
n imiaaiimt f lha Ireidn.'j by Ik.
Nttuma! I nioa CaUua, ol wlusb yoa
: .. Ika i .1 . n d kat.aaata aataia. mTO aTiMBta t
; y "r'i ,
' 4 to m. by y ar Uuer of lb. lltk
"at, ai i'fc.lad.tpkia, oa tk ra of my
... la l.aaa--, ana l.Vdem t. I
: f y rth,oe ''tt ,
. . m a -..
I. .ienift ta ototiva to aecpt tb. po-
kit i n aaaija jd to 0M ky tftat daMiagniahad
and pat 'i.icia body. Rat foreoaT.nirae.,
and aa-l-r a rrM of tk. pr.-rpnety of s
tin: ia m prir. a a. .tier with greater d
tibrrtiaa, I eowIudriL a. I iafjraj4 a
at lb. lima by a pritata aoto, ta dafr a
format aocept.ae aatil aftar at arrit.l
.1 k.uu.
Now th.t I ktr k4 all tk. liar I
Contenti.a w aaia.ied, a. nioeal ia
.it it. pr Jingt, I eta appreeiai.
rttiirr jaMiy th. knwor doa. air by th.
B in.ioiUa; an 1 thiarb it Buehl hkt
bcrn n r fwioaBt. f -r th. a.antry htl
11 fa.lc op'in n of (h. moy d.t
tinu -b- 4 it-'iKa wh.. atrnet wera
broaht ta tb a -tic. of ike (otBU va,
ntb'-r thtn any-Hilf, I .-rrpl il wuk
r.ibl rBriibt!iu. TThir
wy b th to . fth man; ''
a f vr atif. I tbt.'l tr regard it a. .
prij dixioeliun oa. arortk a lifelong
J.rt . attain 10 b. pr B utoced worthy
tJ re-ieite the liibe.1 ( S:. ia lb p jr
rrnmcHt at Uh . tune aa the pretent, aad
by ku-h a e..arentioa at that whteh r.
rvatly atet it Raltitrnora a r-rentia
tar Irtt imp'.m by lb. number of it.
neir.bers tf at il tu, I baa br ihe.r
high rbr.i.'trr In it wr toa .orr
ble alike Ut their a;, a.d th. pab'u ter
rier, wkoia!d b4 btr. beea tailed
fn Ikeir tul.ntary retirement from pak
lt life bat br tb xiouirr ara. of p-airi
oti daly ; otbera, tkoagb Mill ia rb. prim,
of life, raBkiag wnh lb rt mea of th.
rouatrj by h.-n.r and d.ttiai-tioa already
ar-juired ia bib political pokitiot, ut
and NtUoaal ; auaay af tkeat aUUMateii
w.irtby to all tba higbeat o&aa ia tk. pot
rrBweat; a will geeaier aataber nrtapying
tb. hijfheBt TBok ia tbir raapectitt pro-
th. graat iataraata of Ik tmaatry, ia aa
i aiWtal .taiwa to whiek k. b. cbrwaa.
. . j - j
f pt pakU. Mrawr Yaw ka.. hktwi.. f
girt. at. rUt for a aaifurwt .a p poet af i
j .11 wv. kad ba4at at.ar-a af Wg.-
Uika, for a t.m raurt.aa to .il -iM.r-a j
I . ...it
aal.aUl.4 ia .ag.adar atwtvoa.1 t,
' and tor a .-lowg d.mtiow to lb. aniea,
im. lati ' oi tn
ika 4ai la rapMt aad a tka ia
iMit iwpli.4, fnr wtthowt dMoUcrtaaaa,
ia tka ao4el of tk goariBt, af tka
aoetdtatio. it raetnotioaa a4 anaira.
av.au, fatriy iatrtoM ax.rl..a
witk iu .pwtt aa4 awjaaUt tkaraaa k
a d to aa-Mia-atl 4-toard aa awrii
Air tk. htratoe af tka Uata.
' I ka. a4 tka aaait. to aaaaata ikat la
aa watA eoa.eetioa witk tka pab.i.nri.
laatawfi-W tUtwr.af a m4
u.l Bt..n Wilh a it iiMtri. ; - " -" " t
t.' r. Cr. plr.k- ' r"T . on..., ... uI-..aW.i!a Raiwor..- .
Aatri'ka 'iaaia; 1st if I aa d
aarvrd lha farnb! ri taka of il m
ynr Ut(v, I mj "fa bj fwtkful a I
krrtaea to (k inaiim kr ahirb f (-
krtofr Ka (lHe4, fif-t '('tKT l
liiMtjmint lkanoa4ai aa4 rtacaation
cf la aKa ka p!a" J W ia mj area
rat fflaiHwia t th Bib!ii ; aad if, aadr
PreriJ'B, I rhon'4 b rkHc4 to pr-i
0Tr lk .fir of lki rrl eonalrf a
tka tircaliv ebiaf of lha rsrarnnini,
Ibr rnvljr farther p'fifi I () nu4 (
14 mtka i. (bat to tbatin t of mj t.ii
i i'r, iaJ witk balTer 4f?ib a I
', M""a, "1 th poararaaaj iaSarta
f Wioapaif ka y afb.al Mali. .k! ka
aajclnt"! aa-t d!rT!(f f jr tfca rroaoli' a
af ail lha great abj'eta fir aKia ika (tu
trararot Inaiiuui, bal'aof txpn-ikl-)j
tka tiaiattoaaa al tta a;Tt!til.-n
a4 tka I'ain ariiaat aii of yntn-f ir.tt
raa a ad IhJcmi
! I W air. with th. hh.H
)t thamci. Jkkt T. Ab''y.
;,t-j ; w...
i 1 Rihrt "i :mt
4ih Tr. It B Ut..if m l R A. Vr.i
ilk. ii. W. Mtio akai V XL AiaiaaJ
tik Jgaaprt Ttirar.
Trk -S. r. TiBtpa.!a.
. Ur J tt. R..ha ao-t fkt 4 Csrk
th r. H. tk.
l..h JhB r-ar-9-.ri.
11 Ik A' C W.t
l.lh. W. S. Wb.ib.
liih L. L. Ti.'.!-at.
Jlth C. f. Wtlrtrr.
I 'pta. uaa. ttalikh. i
li'.i J.ti H J bta,
Tb C .-aaiiura rttraaJ, tal th. ?k?
. nii'T r-prif i th f illuwi. prcanbi.
' (nj iw!u:wnt. wbirk wrr anaaimaatit
. Jjpird :
, Wn. It w wiik pri-i.. B4mr. i
kia kkrk tk tMrwvral I it fc-rmr pan
I. by pnac:n ia kotkiaat. i ur rt..a e.t.Mo.
Ttti'Wf i f-ttDr.t Kt. tb 'o-n iiu?iiit
ka I par patriot, Jvka BV.i, aa I tk ftl
ill aral aoa of KtMi-Kam. t-noi
kirr:t. i-apir wita rk e.arkjt ai
karamc '-- to kaet:. oa tS roe. aa i ia-
ktur wr Ike :i, baiting Ut la r.ftu
Tr.erf -rt b. t
tt,r!vJ, Thkt t i- Sra rvi'T ! ta
pc.t.a.ir 1 rat tk t.nien. ' Jka IU I
j4 I' irl l"lt, II Ctfii tklrt tlT I'r
Jikt k 1 V.e l-r, to Cbi.i ki l C-w
tiit:Mtl paptt. k-il 4 berakf Pic axr
nl.ra to a tr irj axeruva Masiauot
,:k b a r t. wrart tS-.r i,Jio.
After whi.-h, oa lb. Ckairnaa
aid ."'rfreury wit ad J- i to tk Ittt of
delecatea. It wa. aiao ordored that tk. p
eJ;0rt f tit.t nioet.a b pablatb4 ia
ih. HrowaK'W t Kanrili. aad th.
Athea Pot The C?a.Biiia tkea ad-aro-l
WriLrtM El us, Chat' a
J. R NAattt, SeVy
Tba If aw York H.rald an4 tba
Chart. ton Abortion
' rVaa. cka Avaaavaal . :
Tk. oddi'a eriab!inj to pier, of tk
IViaorrMk. party M th I beta, of ta-t
iotrt with the ll-e. of tk. eaa.uy.
Tb Watv-rri'ifl j urr.ai orlj ireat
it at prracn; the pdt d wofa ! of tb.
I'aton tt:hert, nt wie'r w. thi.k.
rrfrtrd it a. aa at frsl with get-at
, derraia4 tba foBdak of Ik. party
Tk Soulba IrkJer orMtai aot ka. pr.
t.ahd tbia coB.aaatKa, .eea if tk
, - - , , . . a. ,,.
kaowa ." pf" - "
Coap-"d r,retorI of U4 Ibrrry.
Ar Iita. taat th. aataa
art4 kik-1 of Ha a aa4ieta H awe
I . . . -r t. k . l. ka aa
, rta"o t .tr "-"-"":.
; iafra$aaai af "'-'
Ta tb.
.1 aa. . I t. .k.a . a . - i
aaaaiy f-ttaot, at mmm-m
tka .kar.. At ka tka . - af
tka wr.pp.ra, aadl A . iba wm auto
A MkS el of .-.-. of tka wit.
BrtrT, tka plaiatof .wrtg ikat
aiaatt aa ia a ka44 aaald a t-fl
u aaadtoiaa. apart. A aiaek Urgar
aaatkrr. kow. .. ikat aa aw wb
otd rati ld po-iibi, tBMuk. oa lea
tkaatkar. Fuiat."t paiitio dtatid
at ku ao. I
:..st:-LiK-M.,.

xml | txt