OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, June 30, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-06-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I - V i y . .
- - " "Y - -t '" '..-.. -., ' "v A ' ?"" atta. - -. M"11 4wa a-a. w in e-y-itu i"- ' ii in J iimii . ...j 1 11 .'. tw ' . t m m ' i .
f . BnOWK LOW. IWit&r MM. Profwt
' EST vmjsnEi). MihL m&
,? I'UT NUN li ON aUAltli tllUT AMKUIOANH.
KNOXYILLEr TENNESSEE, SATUUDAlMOIlrKG, JUNE: .jo,' 4860.V-
1 v J-". l
4
- volume xxi.-N'CiiBEii 4a
1
ii
bitsinkss aims. fiaiOH S.HOilSltfJ
;nM l 1 .... .... 1
'Yi.aW Vn.IJi RAWKlJIIiCO.
lr' .. T
.
il. j
....nit t fVilEU&It
l.t--'
t- ifV erri'BViVil 1
4 itnoMk ml '
, ,r,. iX'm'
it 1 1 4
........ .v..
. . 1 l
1
k . --
m r tn. film a. rmia .
.n il"l'" aTwa.
FRED. BURTZ.
x t ' c : i o a n j' t v r r l
00 v -V i ! 1(1 N vyit 0 11 A N T-
AT ALU 'T, C
- ---..ifli-
a .
r. m. m pherson & co.
,j m am
j
'
Mall TBI.. B
m'mr. , r WM ,.-r-c
i
- : ""2;.'1Z Z".'S.T
- " -
..1111. T.tm..a.
.' .1 I .
rra:i J I I
" -a a 1,1.1,
all r.
Jlft-
ttOBB aaf T aVa-ai,
F1IIII. JOXF.S i tO..
mi-mUmm. t-t-Bjl ttaft aa,
rmwta aa4 Post4K- Irj tos
-. ,,..,ii'uruit
a. . a ..... a T - a a a aa.
JOrTHtHS AORICL'LTVHAL
nriEflEAT MktrT8Ri.
......
1111. M t--a-.
-I
i: M.u
li V I I
a.; v. M -r 1 !
i- rr-JMBl tt-aaiaa ajMatl fVBa. 1 .1
J U V- v aav.a-. -
AbHK II TIIIt. IMrUBUt-,
, . 4VT
-.W I ? ff Itj'VH atf r-
m Vfl v t --i-'a.f4; t.' jTar-' i-BB,
B.-. a-.r fOa Waal it K araM t
vi-tM : aaal Uw- t i f aWirta akkt.. V r"'
a'.iMiV (-oaj--a. a.,d t.'W t . t'talM tai
W-oaa-V : --tv
' Wfrnm "toam a
V H UAVVOX Mi SHO,
UaanJ CaliMl Mrftlttts
XOItlMiai-RI. ILi.
ta t
f..a.l... 4 .faa " i W... Waa,. fv.a.1- .'"'an
..a , I.
ia, f. a.) .,i
I. t
a ...
(.1.
a . ,
at Ian A 1.1.1. . "a.' .
IDE I D MI S EPBESS
C O M V aV N "V.
cataT
Ltstrra. W raters, t4 libera aad
tnkfrt tipr rarar4rra.
UW AM'U SIir kBtlnHTS,
aa . . aa aU .- ---..
. taaaad a.laaaf aal .1 Itia.
a . a. t.a m ai aa.4 fa. a, au a a. t af t. i .1
ai .. aaaaaa. -.aa-ana I , tWaaaial a.al aaa-ai
a- . . a. t.r' vt laa. aa, a, aa agar Aiaa. a.4
t... a.(. a a,' aa r.-al aumiHal a
Ua. , . aa . .. 0.4 Ha. a (aai Iv-a.
a b -LAi.- a "
T a ! klllL
FAIRBANKS'
Seal a Wirikmi',
al A B BuCKElv
a . ,--4Sae
urrMia f.. taartaBc
.1
T
1 .. 'raj li fair .1 aj tat! aa.tvaa
I. t..a -a.('al. f-3lj4
PUNO FORTES.
A. U. (.H k 4a CO .
f lLK-fRK IV.atTT. ,
d w i
-- r j
" " W v
- . ... ,., W
IV - I . a. a,- -1 i'
'; . a-3 aat' tr ' 1
V, ...j. w: -f aT
' - ' at t b; Hi
Bl-M.
- . w.rw ri--.
ai4 . . uf -a -1
j; 'ta, aV, f J at I
9 4-. - I-1
rfVM fifcaf fat'1 a
ir -.a av-
at -. (,. . r3--fW
a. arai- IT'
m 4r.a. a. a. a L . ,i ,
a, . .' II
,... it
- lias. , ,
aar ti.a v.. r-a
H
t .
aa a. a .,,U'I 4
."ti IH "I(IM3ai.l
aLIPPEBLT, HOOVKtt t CO.,
I v tj UT K KH. M A N I' K A CT lT H K K S .
I .., J at Ul Hall CaMat J . Wattla,.
M . ....aa -aaa-ll k -a4--4 , U 0 L tl
I" :l.l a I .I.B
'-a- a ll 44Vataaa1 H4 ltll'W aMta.a4 la
la , , If W. frf!-. I
i ll won.
ft. M. BEARDEfJ,
I UNMaftStK.
a . aaa 4. I'at 1
U '" ''! , -i 1 1 1,: M PL H 10. HI
l I , ...... . .., ta-, a.aaa.l llaM.
t -'V Mri-Bf, u.yaartt at
a , f :t ,al BMaJ aaaa44al
. ' " "a .i.j mCI tlaifaa .Ht f4a.a
""! a it a.4t,N
- ft ayaJ -aW a
LESTISTHT.
r. ti. luuft ELI
I T I. A V KM i. litV-ena
...'.' " '"" ' a . .- a. ..a-inaa;
II.,; .', i-a. .ri.a l.4ty
'-'.,, I..,.
I , a I ,
- '.,.,
- i -. i. 4 ,.... ,. u
1 ! a !!,, I,..
, U i.TT A Wl thlQkH.
a,, " !' " h -i i r ii. ii.iiii ta
v t fa a a u i m M 0txit.
. a ...,, .... lw.iv .taaa,
-V i-r ma. a ta1 w i
.I.'-4 aV.tBl4.it;.. If ill
bt ka Aaaa ai.t, j aaa-,, 4 ,4
- " - ... ... v t 11 r v 1 1 1' 11 1 ju . . tr r I'll i t. r 1 1 wt
T " '' fr mi.i r-iif l mmI
. ,,.l. r' . . t UUn.MiWflMf IMHMMl
'V'" T-i' -, "- ' tUl"
a. '!"-"ini.wi mi . . I r-Kt ..i-.aai Mwi.ianaat ma. ia ; ky OoerBBMia ., Bra taa aa
. . "'-' '" " lawi a, , Wai . I. I . .4BI at 4aakHt, t B , lX . aJ 4tt4 ! . . .4, . . 4 .ia.
.... m. .jaiayia,, ... a.a.i a. at t .4 .a.4vt taa . Ulw U t Of TtB rtBBlfS til WBi pro.
- aaa u . .at I .... ,a' a a... aMa, a..a a ta at. t la ajaaal ft. a. (, a
ft un Ertptt fiat.
em lit r
?io! Rj Celt ff !
; 1
, - - - -.j
rt
- M RMmriMt Mktratiii .
rW.
l. 1
j
C. M. CCACOt
v M lMr, I ll IMWIIM, :
irtitn. Hntumi.
'tM ! (-1f.. ff"
MANHOOD
MOW 1.0T, MW MvaTOHMfK
Bv ! t
Ij A N D
i a ai e.
IS KWOX COl'K TIC.
T' - iis 1-akm Iso.vth:
I.S tW THE RO.M
W- a1 a ft iVrsB I
a
. ; ,;:vr'r;,: u.:
Mknll M Ma. w t - f
1 . j . . . . . . 1.. fl-r, 1. ika
T
f ar a.rini
. - .-
onW' ilKFTIKa
4 l.l. MZKS. AM IHtrKSK,'.
V - k " r'.t-n,.
I... T O A"H-
t. c. rii.M ri-.f
MKBC1IA11T TAILOK.
it rrnrrr,
nal. (ll. la.aji.V am,
HAS JI'T i:UT.IVKIIUS NHV
w . , I, t.i.. a . v - a . I aa, .
k.a Ww.-:, .- a la I. :Vaaaj. .ft)..:!
Fa. aa. .H1V4 B1"
Hllll
OVERlOATS
ir !i:ni, rnor. hk, vk
' tIKHlllllllrtWaj
. a tlaafB 4 lrj Clawlaa, -.Wit.
I -a. I
la .
... 4 I -a . . f a, I '4 Uaxaa. a V 1 1
. rt .a. a v.ai ftt.cfe a1 a aa
I.. . . . uaaa- e aVaa! ,a aa. 1 M
ai
. a4 Vata a4 I raa,.. a I a 1 Bk waaV.tak
I. a- . raaaw af ill a. . 4 rtt al- a-V-a
.a- -.
f'-a" laakj. ? . ll ja.Haa
. I alia aj M 4 Pa.,1 .
.Ka.il. rt.u I'.l I
I "A . a
-la .." I
iHnl rafM raaf fraTB. a M a. at; Ma
n,. a-a I a-; .a tUnai , a Ta h rm .aa
a tlrl.,1 4kla IUa4 . .a a. . , a..ra aai
aala. aa. i ! a. H-.... . law . V a .
aaaaw Ia4 .1 a t,(. aj..aja V ta aj4 a
HIM t t'l
ja.. 1
a. titVaaiM.
att ta
!
It. IU. la. aV
MIOKMAKKHS WAItTKD
f nil.l. HIYK KMlUiVMKNTlO
1 a. aa aa .a aj aaJ r.aa I araft ..a'a ) vatrB
.aa.u .a ia..
. fM r'' 4 .-r -
l-i:ii Hi-ai4.
a-al r Tk ar (Tk
TtMPLE At KODQETIS,
1 1 1 a r a f ) 1 at Lav
H IUK, TBB.
lallrlla
aatt L .taaa. I U C .taaaa
3. L at J II. C WINSTOI.
!.: t -ri ami v .at. ln.nuli
C4tBIBB.T rtKBITtatr, D tHUBI
e Ita.l ia- I aa.
V ;t!i Hum Jaaa aaa ,1, (. g-IMf.
Lr aaaattt-irii a
yK.,OR. !.KI KIM. KITCHEN
a . f,. ....... Ml. -1-I aaUlaaia-a Kit
.Kl KmM. KITCHEN
..a.-. I I--1 1 m I P.aaaf . a aK.-'a. f lU aa, pa.
fartaa a aaaaj V.
a- w 1 1 a nnf-a
1 li r a 1 ,an.a
" Dinner & idiller,
Wiia Maln aid Jevtlrr,
KKKP to.?TANTLV ON
HAND
aftA, HiBjpaWltBj
Itl'fai Pwl t-J ia-aaatlrw lewVa . aV
-;- B-ft at a a-aat-aj -(- ll
a ftiAAl V
K k E F CIIEATFIAM.
Haalrt-air trafer a ho lafartrrt
or rmr. dkiioibi, miihi,
a b l 1 1 a a t .1. 1 1 m 4 a a. I 1 1 ll.
rat,vrT- li'4H'a
la-lai I al.lfa. m 1 .a.a a, r.aia.
at. .1 la Baaa,atit.. Tiaa,
aii
-
CfcOI, ibftH
IllU ni-etJ.
yi: a hi
II I -aim.,!!
Il is 1 1 I.I. liM K!VlNi
4 a-t .a' a.. 4 rvJ aa4
M at ai-ruilafl. a tM
B) tlfe. L roetk
4 It III
P. Kit Kl.ll tlk kPll-H TO Till-:
--"-
Itaaaaa.aaaaaMallai B I . .
tlaa M. aa.iaj al.t ,a. 14? f I.L
lh 1- .fct-a , .at.t.aal ttl. 4 paa ,
, . l (
I .1.411.
rt I
Iwaataa.
ka44H a B aana-bf Btaal,
H .--aj ..a,
Hatal af
Waa,. laa.
.I.
11. 4k
tlaa,
i.,4l "aaa 4 I... fata
a 41 ft tt CM ,
' Kt X t. il-. A l.O VI VI I tl IS M r. R-
jt I 0 4r. t'al k .U,a la a fa. BM-
ft.. aa lata aaaa arf ta.li ..ai. i.ra. araaaaa-la raaaat
ciTJ"'
awn i. . ataaawtaKt 4Mat . ft i '- a fkatW 1
4tjw : n A -m. A tfaft, 44 faw ria-t a.t
aTW ara tWaatafaV ait ft laa ' f
PI IatS
31;
ADE AT HKHMOND
'All 10
kr ; iii-wi-f '
44t r'aat.aat I,
t 4 , twi i
O. H. CHALKLEY.
Lt ATI) kK V. A I- It ,
lava ataa, anaa. Vat a' Cut,
tii.Haioai ft
erroik . ai.vrff a nfft4ta.
aa It .(laa aavat, i..r Vt '
I -..Laf 14 aaaaaV
laaawlf If
McKIWMiY tt CO
w h i. t t t. a . l. Ill ill
OUOCtUS AN1 Gfc.LlUL
roaaitllDi KMCMaaTk
aa 44a a4 ,
: 1 r K ARK .NOW 1 itr.t fcllJ ur
j e. J , i!...
t I a,4t r)L f4aa4a ttawtl ts9 JafVmS SattU ,
rt-wM at i
i .r wktaa aa X itl weBa-J Hai.a i a.i'tjr ,
A kftlfta M,tt 4 BV4i i
4tiff aata aY.. a a . p w2f lwrft iw-- .
M- ru WtakW v. t4Ma a4(ia --tp---fj- ajaj tal
L.a.. la .1 Ika tbia.v. a.t ,.a ,
wu.a..a.-vM-.-t.,.,..
w Bi.ai.ka
THE KNOXVILLE WII10
,...T-.t--. .. ),twwwmi--"' ..
T VV mllM I HW MnMt ItteWlf ll MMHt
KnlilikAltltaHlniMIWMlMMM
Uiln. Mi nrvl o tW ll ll
in Mn kt uMWiri fxwiM
tr Mil rtiM mMililNlhrl
N.rIM niMM KH.1MI BaMUX
! f M4 ital to (knfc )tJ 111 ' wi
. .
i ni it mrum mm wiiwim
".
1 x
w
H i I'M
iu I f .. I II
I
4
t Ml !! "
ki K'k4,ll W ftltktrtf KlHwft, 4rMlM
li.tl n.Hm. l '! lt,iM
?t iwfl, W'ur C'"U Cammiitoa,
! jiuun.n.. c.u(fiw--i-F"'iv'"' in t
'-IT ! . . I. 1 .fc,..a. 11. II i
aM rrid If tkt Ot'traivt a of Bx.oay !
Vdri. Ml vat a ftfakakt ai'tw, j
Bad lalf!-d Uj w1d aff.ca. tot IU j
.L.. -U-, k,ii.r B.lati itltl t.a
Am, ma a ta uab ikiacB rrUia. i. ;
a ailUiaoaa cluk la AlJaa' iJfia, aad I
, . .... ... i '
ftfr,ny an Oh. . J.ioc, ar,ka-l aaa ,
r.rta fi-i l."),HH). aa.l ih4jirfB " l'terk
E.-a." a Wakia,;nn City p itiiaU. la-
n4 ' alto yn't at4 aruawad
Iba " U'f.in, inrt.ue ad crruit. . "
1 1 Iaa.llialikC l.tta)Mta la .H'f '
Ika tvuBlry a tiwal n.ra r-al .icc !
II is lh Iri-UlH a i4 tuagltn 1 It
r..it,r ih Prr.iiat to b B -oftBBt old
ll.a. aad ik. Hi.aairtM.iil f tha
art.ol by ka Cb'l In draw'ul,
... , ... l .
aao torn pariy ir. ,rrV,,..,7 vm .
larif aopiiot'iaUitl, maaa aad dwhoaeia ,
kla
A Ood tilt
Tli. flu!f ailai ..V fc. iLh ftf lttart.. fr:Vn
, ' ' . - ,j .
li.tiiuiivr, aad k. i a qaaotny cf bill
ira k ta Ujr tyf., aod Ba-mrd iktai
BTr tk diy. W b wet f tbr orit
' eal ir, Bbd s iba L-Jy of u,
unui(; ialy tito tiaati jf ;
ranTBtr
lit. :! a lmnmt k.imf I. .Si. a a
p.aa. l.a. a S.ai Nf t. I. axtrr ta i
lrrr of a9fa.'J laaatJ..a C. !'..
4 ll. pl'm aai tall .) lliinn,,,! L
Irf p aa. , fc" lab.t.j i f M-
' cfe.aai, b B4 "(ir-t a tvt( BTUaia of an
Ut i. i . iii-j e( irtm Jtko a.-l V
,rif
tt.aat a'a Mmu, Bainia.ra. Jaaa IBiti. 'X
Tbia la trot vt Cab:iaK lit in
Ci;r itb tc, tfiabicy, Jyue and
e bria, atd aa at abvaio uf old ajf.n
...
aod lW tuorf I y , aa Bw ltakixd ua'i(0
euateaa Wittld aiiu f. Ila aPBiy vi a- "
lia,uial.ad ky Itia biUae .xeckea aatait ' Urge -tli o of lb au! rtu.-" V.
Javitiaua tad IBc4cy . k kr-a ) ' iV.u'J .- that a ao re. . ju.. j
luracd, it f ika aaka af oibf. a Jtcne- '. W. tu.tl.ti .i'waie tbat li .aa
M tba fix ik Unl of tbt VVkll , liia-jiu ct Vi tftairf ajfa, a MiWl.rll b. I
, akaj waot . li a amtabl at) a a In f ahlial,.) raid to ('tte!ii. "i-t ii( l.i
pteaiJi cvvr tka aaia-i.!a ef kteh llna brl". ic. il..i bo bad l.n I.Uiif,; i(r.
U!iHii'r lUatvaw ot.arraa ia atMpad ! yari in tb. j Krr o' Juarimliam lu In tl
. aaa a :i I l a 1 invH'i atiii earl T. ao i tit-t id." . t
TbU'b Bpitocs
ll ia kaa to a La lolrdteat aeatle
ttta la Kaat ItaKiaer, ibal tbeta B'a
lprit it (iiainper roaoty, y fifty
. . f.- 1 t j .
'"' -j
Ttl, I Vi'J infriOr I IKlD., but B0-
. tuai!) aupaitui lu alutoat aay that bare
brta diavvfe.ed. TLta ia liicrally tr,
Bad attry dan'a apeiitaictit ia dattv
ittatiojj the tra'ti uf tbia aoctj iaj dcttia-
rati. j Ba pprieitt tro oo.y ua aut
.rtk of M irrutoWB, Bod Ilacka Iraea
e?ty day f to fur ika ?prti...
froleaMrr Hatnaf, rl ."jutb Tiruliaa
Ci'ge, kat road a ilia a't.l.ia, wkick
wiilai oatf a.ttaty acy ana ikat tka wa-
trl I piBf 11 Bud (AravtwUf l
fan-ia Cia-ui taalaae. 4aH laaa,
V Ita a a ?ia. -1 bi . .i'.lijr aJ
i i-r-tw-1 raaceil liie nki.,,, i.a
a ti I itia f.r tkat -ttrta. la a eauall Jeaaij ku.
iMIII'IVUlliM"
I I f.'fliiC AfiJ ah.oiJaet.
SI. t'4.i.-Uni " lt4.
i4 It,a)fa.chleic Atl4 a aaeaa Ira
4tB las. -aaaalMl.
5'tj. Ml.lnl.l, at.
Ufa. riailnaitia cf Irow, abi ad a.t.
J iti I at . aa . a.4anl.
Bth .'l.-'r., aLacdiaal
Tke.. -.. ara m M- la Ika
aiaw M )- .r.M aalia, Ota naai-Jil af
Biak .e..
l.i rttii'iia ef trsajl1e
fAlrtut at Cf.
, .r.a )
I t ri. .tia af jtlaaalBavaad Pma. ( Ham i
tU kniUavt. att Bliifaima iba-xai kalia f
4th bulj bl. at Litwa (Oj-nm )
bit C.ianuftia of l-iava
, Ata. Crtaaaaan. ml Ma(aaai.
TtB Cat Itenaie riB
B Obluriaa af U igMaia
I Ba aWia iiiiiiihm aliand.a Ibal
B piat f Ika wafer a-a' m iaent lltraa
Kaaaa.t4t ea.ll.atly OaaJ aceorttiB III til-
- y-ab.ltfalk,.ir..a.
I twnffct ia .a fair l Iji f It dua But
i l.l in tU aiiir Knihauaiiavl b le.(
awe . m H . if f, it k.tl .m.i.. lliroh
Hi. ctt bt. ra Hie deattj..ka wa op1. I
d i not im tb ott- fje ainn acid , aitrata
el i.a.. i .i anfi.tial toBtaaj Ml small
a, tvaatiit la .eh water.
Va.ia, eaittita!l,
R. T Baaoat
California Land Frauda.
Tka 11 o of He preacalaiifea ka
lad t call apoa Ail..Bey lienar I Blark,
ia ri lli"i I" Clifvloia t.ad rial tut, aod
bia an.w.r Jiicl.-ara a yleia) of frauda
aad forgcritte upa a prad trale iba
bitlJal, tuaat tyttetwatia, tad aiMHititf,
. ' . it . i ii ,t.
i pluBtlerert. lk I a Had .al. bad ap-
a 1 a . t .1.,.. . :
p.d aumt td tkaat Uad a atiaa
lia-kl Looaaa, foitt BoJ ..tber pallia
irarpnta palrttad fortd aroblttt .r
po.p m .
J b. Mriitta Giftraataat .r. eolkcuj,
a a a. J . .af utl ftae.
pnaua lis wouaa to wa.e, w ...
a a a- I 1.1 . L..ft...a t.raar.
B ill tOtfaj - "' t O. V. fc J
, , .
. . , i. . ki... i it.-.
btuoJrr-thti ttr !
attm. AH lfci .. mwo f
' .
Fighting" in Baltimore !
Tha . !, tfc.l lk SSlinf cnBlin
Mai I ... im.ft an. I ih'Hiiat la 9ial .
' '
-ii .,,. ,
Wo appy ike
. , . 1. v 1. 11
; rt-galar vlnf-alfb fiot
BMB
mo io.nti.f
..... .-ii. r,.o..
iiliiiit.ii IHimni.ftil.
... mi.ii..nHl
jh.,,
tili".l J.B. 4.lrlirH. or
,,,,.,, Mj Mf Hr
ir.,r tb (,' ,-... .'r4.n .
ir."!."1 ' '"
p , o. -Ti. Cia-Mii'-. .
Ct.4..iui. h... r.r-fr I t , pr ..
A-'r J..i.i iwati.J U-.. .
' loJ. IwiW J .,... .
f,., , ,(,,,4 . m.'rif, ...
--.... a ' T;
, ,,, ,., m t ., .,,.
.s... 1 .-.I
n.l'am.llH.a.Clal! r", Ml
lKIIIHaill-lalllMatl
J() tm
I'm in .. Jan. i'Sr
! kk .4 I'i. '.
, 4' X )! rtua lii tr tIM.i ''
' lb. fii i i. mm 9kiHl4 0 a. U-u
h. IIhimi l lut, (fir laaai-
j t i I. U.. IB. CMiaajaaj
. ... .1 Jut, r) tb Cblaai4ll 'i
l'tr-lffiili. b i. u-l .1 r"i-;'1
Tb. H.liimnr I'u'rUt : itra bt '' r
li j-aiiiid, NiWlU and Jt.-uib. ti ijk
i"? i;iMt ti.lt utbrr en M .iiiiiurnt
Square tint Ike mi .J iShuf mud
( im! llt'i. ai d .mi a bt-tUr ku-
Dm it.ii an tr kn n lr lut. a Ti e
btkativr ! id. )r!r-atr I it j!i;-ui:il
lf rttm i . uf i'liiiiniita, aku ata -nr.f
lilt., in cotrfiiUoo, uli ll-.'
I 1' r' ilr a Ko Hnumaic J l!rll bbJ )1'
mi :
aaa
-(. .Aa .V..4.r, ..iMl..
kova a. il " link Ell'..," d'u. la
lfc(u' in 1,'iit Htiuatt, 00 tkacvir.ie if
tba llli ial , mpttm "Tb AftHJ f
Kof-aa.." and ibo (iatnl By, an
kiaaed ia a d-trraMnrit ntannef, by a
:)r. I, aa b- t -li-irJ. A public ri.itfr.
ion thai t-v iarl-d a a.t ,1 !r I IWi--. fit.
ie papr thw rlly, with a i f ta t- I ,k
p flat J ill) ! 1 Lia I. oi jii!i f il lie J ii
tj bt n 1. 1. Bp ai I'barUit'iit -
If Mitt he!i kan pradure I tbt ruit !
tb lViiunraiio party, a 10. lout' le
hrf thai Pfurid.asa bad I'nui aea.-y :n
ertvrtiKg bta rM-ap Onto aa Kaliek j t-n-
w a
IteBUary Jt ojcun o aa, luvevor, Ci.l
ylvrM m, .ui tm, b.td
a n.nrr
fttiimlt acetify !
j . . .
ilaUfloatloo Maatlof ta Kuoartlle
On Saturday last, apoa tbe aiij'i'jrti"
j meal of Omrl fuf diooer, a lar tad o
ll.aii.atie audi.era crowded the (Vtttt
r'tu, at ika HOjjiof; of ik. ...', ai.4 uj. n
to.. tin. I'd TtitiatiBi a i, ( .I'fT i n,
aa r I -J lo tbe (.'titlr, and .f.t .il.
iHiti.uir.of Aadcraoti. It-f.
! ii-t li Mrirrttary. Ctl TbuiBi-urt it
I planted ika object of I lie lua-rtiii; . bi t
1 wa lo ratify iba 0"O,iuti'-m maiti- -I !lai
j lioioft b) tkei C'u.uatitol'i'eta.l I'd inn P.Hv
lit tj proved tb utijerl ff Ibe hiertir ..
la a fti . . . a faw
1 aOJji..O HtLL aa tTtarir. aa .1 't-
s Bad Hlalaamaa, aad BaatoiHed llm ft . i
t I,. aia. ..I I K. M.aat t f4 ht.l u.l I. I...V l.aaa
ioe-a ibal tuigbl b prawaaiad Ii" t - (,
aidrraliuB
I 'p. -a uitrtioa by V. y. C Ufkila El ,
. ., .
laa ii'iioatne iumniiiMa oi tnici weit
w
.ppoioied loprepai, U.,oW fo tbt .
lloo of themeum.
Woi. ll Pruwolow, Jao. NotharUod.
8. it ....rW. alubn Hailar, Jao, Hcu
ly. Joka ilaancg, Frauk MotLlua, Ja.
tf 11 . I - I t la.'-. t I ...
n unoi., at, iautuii, nai. xuHjt(r,
JuI.b U ravti, Ton. .MtCaatpbell, Jadr.
a. a. - I . A I .
TBI lev. P. la .MjBtll, l'Bfl4 liailtelt
Domo, ,k. abtnaca of ,k. fali.W,
tiaujra, by tbo (Vmereatitt Paitm i'.ily,
f J.illM Utl.la, c4 T0Bttea, nr tj f
EllW41l. Kvaatit, ,4
, Mlw,chaM-tta, fur tha Vioa pn'Mdot-y .4
! . . . . . ...
j th Uoiied Hialat, aad tkal wa wilt eita
! thit ticket oar aioat oordial aad teUt
i toppoii
iVraWve., Tkat we alto approto tkt to-
p,. JT .
M.
af j. ) y jtutlt, It th n
toaJ aaadtdata UktrtiN tba Hell aaa
Ertretl ticket, tad Ikat wt iil tack up
kit afforta bf ewrTaapoadit ifforti ok oaf
1 part, tad by our oia at tka kallo kot.
1 Ktmulmnl. That wa thia dtr t a. bark ia
I .. . , ,4:.L J .L.a ...alt
BaBteM, 18 gOOfl IkllB, BBI WW Bll
;ai(,u.,i.uaCa4UiMkta, Udrpaa
I Jatui f.arLtaa and fnialtrtMIt eotU tktil
I-i; I M
. 4. ....uora ... ........ , tilk.r a. . po.it.eia. or a patriot , .u It. crtaia Joka MHoh.t, k 0ly a-atrvd, b.l .bu-.e4y to aaatbt- fry aaa.r "-J
lo aa Llr, tltr.og, aid truly .I,M,..el ( Apj,.uw ) jrn..d lad a.kcd bin, ihkkcVa cwattloa NMHi! 1. It poeti that (h.r, a Ml aadar b'a f par t-p.
ap.ach, wbick wat repeatedly, Bad eutbu t Mr 11 ,) ahorily aflrr tba aomiunwoa ; fvrnbt. aataa Br aadia kia lifa aa a j Mlv aa tppr.riaii.vaof forti lh.-oa.d frt'iifaLrBit Ttoa
alaaliraliv cbeeied wer wad at llalliu.oro, bow b. liked : British pallo A l jaara rcaidrea ! iir, Ri 1b pnaUatef ik Tort OSo ... 1
Jk.'V.UtJiiBt-1,i..4 lo ik. "'- ,BeI,y , r.pi.JTf.r tU ! I. ht Pr.tl Colo.! h aot koeVr, j iU l.daat ka a.yv jr,, Wy n dnood u
. ,1. r it . h i,i i (Uuibleraol tpplaoae ) Pot i I kit i rnra4 Mm of kit taaaik lor maddlia with - t W ika aait r .Na. ta tk " rj 7
tan..,, tb. K.IU.i. Btwalulk.,.., and fnf.di h. ,!,, )Jtt What (bat B,atlra k.yaa kit torBprakeaai...'. ..4 ) ''-O. m tk. llkar. . k tSLxiam,.
- taotitm, tl.; wera oaaimott.! .d. ,-t- tJ do wi.k iiT .l Mr l-.dr a.,, a,,,,,!,,., ta Uj tka kadar .whea k. tkirtt kkawaaaii dol.ara a... lk. ami '1-. . J;,.. .::
ed: u..y U..V. a v.r, KJ Pre-.J, t.l. d ,,t j U. kareilh ctt, to ka t WUtfot, j & f.klia Tfaavawry tka. l.atta i M .b4.,, ..UJvta k.
A. ,L.I, by tbis uaotiar:, ib.t itm- a..l like ma Ib.we wbv tbtuk 'at I , aad, eocurdme'y ba kaa racked law ina t"PtM h "T. 'mV'm . ,k, mal- akH.-kba froai
doe. a.at aurdially ika aoeaioee. at II!. ; tail Mr H., u. iujicicat lu Jj lWir. .,,b, kia am.! reckle-aae-. Kitir -.aaMkl i out kt daiy. lka aa I krt tatt-aawf, ,, u immML.lU w ff
I S J tei j4a Biiiil
mt vlptw 4tm4 l tin) 1'ik.o frf ih-
: villi H k
? C a . - .la kJ m I I I
Bait 0bi titii ViidtU fron ti4
hk ut n im
UT5fcir rt h.rrtK t4 Vth. tb
; FkMidif tU WtH! '
j piftxitr4, Tktf tflD fllirnfm if Ida
I ni !! af iyliSa Co ill-
I'aion (VnT.ml.i i lthirt
1 atat. mt Bany apfrotwtma. . n
W' K a traa ftHn(a raa aU4 ati4 will
imtV alBii4
j Jtt M. Fl rvt, lu , ad lri-Mnil
It Airtliag ia a peck U klirh ka r-
ired tkt aetkm f tb lf anlad D,.n-
i trM fenj. aad taovad mf tkoir frwul
: aitttM. Ila aa rtpaoiaalfy abr4
' PtWITt etntxn, m Uraiftptf, ta-
j U3 If, tad mbI t brief, ;tat Marina,
, Iptiek. 'ajkitk I ,. , ajU.UbMU'ai.. - II a
l(liwil ia tko tirk.t tkio MaviiRfi ka aivt
la ratify, a4 (lUdrrad lk airtiiBliio roaa-
iika t ha rnrdtal aappcrt
JMrt V
Itt Vta Bt Ik call of lbs
. t .
lll'.ia. F W w,,M W. W, H,
, ,
" """"" '"y a
jj.j njuj ,,, .pantry ky tko
C'li.matH Dil I'liinii roataotiua.
Cil 0 P. Tiaras, eljort ll nfck
i.m auk a bfiaf, bat UtUtc adJtaaa, and
: ftu li.frnad to aKh dliphl anrf aatUUc
liia by a vary Urg aad intclligvat aa-
Ju tirt
tilt- 11 t:. , ,
la ai. la waa a aiaaiiag 01 ana
aa.l tai.it tl 'Il.ff rr mot. pr.
in lun lkn Inn ti.a br tt any u
line fr moritlit. and lk.r au tot
i ! tirir t I'.mr .iti uJj. o li.
jref int..Uri la I hi- I'lrMdvfltill Cwdli at
11 :,r lU. fivad rriM.-'n J ui,li .' o'c- t
t; t'' cffoins
Mora Oool Mows.
) 1 K Wiiuiiavti ( I'rl.aat.) (mww
' w nit rf ll.r l'illi H 'l , rvet.'i.i iba
I u.- itrut uf nra aianlar tj hs
, me a lu bar I rum all trittiH. f the
i it ia kia;k liiia aitii1 m mrnl toward
n .'niiia . brinf ma la by lb '
and Kif'tl ae uf tbia Hat. Krutu
ai: ll lul i ati.io a raa i-tiiain.
rn uk -.li i.u. a y. that tier la 01
I a tli.u liMrti vr H',"l)' of trm it,
1 t .a.ic, and lb aanilirr ia mcfB'inj
NitvdiT Many ! ih 'if who. at ou
l.'o. llnrht r-iBit'y of ptnt wnli Ik.
I.. il.lf.tt', bate M'ted d-a an i am
ii. - ntna onl it'i( and ardent I oiuii
u..u. All aj-j.i r Li ka oiilinM" for the
t.anitot ika IUltio.ru T'lntcati.-ti W
i.ii.-hi, b.-ir-r. ! Urm U!I an ! K.arrtt
( Ian IB Bf.ry ''.n-ily ia tb. Sit a
fvu aa Kibl Wr itld arr- il af a
i.ur fiii-ndi rri:ahra lo M li arifk at
i n. , and nk a will Oar lien I bat
f. ' 1 b lt.ll and Krclt Cl' i ! ',
V a'aa- - " f
. a4 ka a tarvtiaa: Bad f--a a I iuK
u-i i i pr.r.: lK ilh pral aivr-if
in tlita rllr al ao. ka reeei.i
a niimbrr if innira at t.; a by .i h a
r!ub ti r..i l.u-uied Tbt-r ata man, am n ui
irt i a :',inf ( J.itn, anil if a atertia; rr
r!'-d ft.r lb pirj.-, by lb aieajlatm tvf
t'ia Kixralif I Vimtaiii.il a I. r lb
I i .me reapuM'tle e il.iro, Bit ffrtliaj settM
line WiiulJ b a j,rtl lo.k t
I ..-I il In- d a, atitl .1- .it at (
Spierh or Ihw II li Oo K Badtn.
f NvirtU C'axuiiua. cn IN'ttb or
I'o.'ltH..
Vici. p ibe fjl!..aiu( rii1 fr to
r - r I ol a epeccti tf Oi ll' 0' !
I. JUJrr, d- iirctij btfnra Iba pcij
Vakv e- only tual aek, abicktcputi
c hi ; J to lb Ila'cik HfjUur :
Wa baft, tail Mr. U , 10 iinp .it
.t.iratiiai ai befiia ut detaandiaf f
.rBvt roaaidtlalioo : tMia dirawlly ' 4 '
log opoa ibt avuutry ; and tbaolbw
ilia b.ii'tnl iniprtaura lo uar Stale.
I cf p. ;!, fit: the 1 jbjecl of ao iIvh
. .. .k- la...L.;..
: . ".feai43vK JilboaiBj Ita ftru
lurainlat Iba property ul IPt J luW cf waSVMtata ft aafkodt tl ZT , ' it I t. i .Wa loaadeal oa u3-soa!rjK-ta teataMaay
,1,,.,. or... ,k. Ad V-l ir,-. .y.um. E; Wa'Sl 'el I Si T.tTJL - TW tk. Nii,, d-d i to tW J.
Ihe peoaio .t'4eti..o ItNtre ia cok , . ,a.g EfrU at ' k.A" Tt' , . - , , V taaa wk d.iea Ih4 pjlMi.5 pMaUij I
,r, .. tii.. of ,h. ,:Mta of a lV..J,t , ''Luril't . J.4,f "ll lU Jf. ,l'f"l : ha, twaly tboaiLod dUr, f ,r
ilU r.IS..,r. Tbtaconlr, i. XXlXf !?Ltr!T IT
f em placed a bt a but Iwn N t ; j ; talaaaaiija) I wa.lla. Be-. tttta Jrt.nbjlJ
I. BB.ca,.d,d.U. t-Uc ,ba coo..,, f.r ' "d V J.U I i ' ' " Pt.t'f ic'pbi. iVai.j .t,...
il...44lt.d tfrii of rre,d.ot and Vi.-o '''m, Pl,t7e. b u.d lo af lk-a oiack t 1 h" ,M U 4 ' AJWM,:n the r r-.a. I a Mr Mt-hry. tb.
,V.i,e, Liiieolo. and ,b- pan, ib.t 'W V- af Wr .. .aduitb.
...ao.u-J b,. r.iiojl bcoallej -Wo.l , ft(fod, lfJ Wt,lKir ruaa,,v. u "b'Bl ,!Z.e!t m tb. oi. iwVa
--ib.-y 4.e a..-li.ual With rrj tu o f , f,.ri. batwkut Wat tba faaalt " 'U 1 T .t Mr. Provtt-If lk tvim tay an.ta.
l-c..-. ... felloir oii.acu.. td Mr. 11 . tJTr, L l 1. . . HJmTl . ! 1 ! "Pr,,m I U.a t.t aeea it I d, a.H c.H it .3
! fir patty ia l.alltrtd ! piacta, Bud t,
ill uif ipM.iwti, Itaially ittiab! It ie OinlC
Itul ll. pii!e nl l.'inted Sia.i. Data
lli'W LrS.ll II I 10 I'.IV O.tlltca ul t
i.aa, aa on .r Ua Oppoaitum EUclt
f. I tbe h'tate at lare, ll bad beea letidn
, , , . , , , . ,,
rl rinaiuliarl1 aaaftiairv tkal ka .lmuM
: J VawtUiiSg. partifat.tl; i. rtfer.oo.
to Mr Pali ila bad aer.ad auk klai io
! tba tSeo.u or iba lui.ad KtaUa, aod
. Lot bia. to b. In mto-there wat
! ao Uurr mao to ba foood. (Applaa- )
II. L. I 1. I ..a. ....ta. .. ai...... l.aL.
in 11.4 1 iv ... ..a ,.. j, ww, i"
. l ad be.a U.. kaowa to iba coo
1 I I 1 af B a . I a
iry in me cifii eita 01 m.-l tDi ia
!VlZ
.i. iu. ro i. u na v tuutiia apia iua
j auoceaa t a.
.er
j t l.iuau 1. 1 p, palii.tl it tU Bud ad Hint i j
j li... billy, tui iude.d, t,.ry ..lifc, j
1 ti a eMei.ii.1 lo lh oSce ol lb t'kiaf i
i ii . . .1 I, II: .il . I
M.Kitrte ..f tbit lUpablio i, App!a )
li aa taa to. ,-ir tiait raiej aiai, a
would ka jati aa ready aad wtltia; to
aopport biai B ba wat aow. ( Applaaaa.)
Tba coaotty w.iuld be aafa ia kia kaaJ
aafa to tba South tad to tka North, k
tauaa Joka Hell wtt a dfol4 i.mej
taaa. (Applaoat J Jba bt waa atvaaa
aklottlaitag tka prtoa af tktt 00.111174. ba
Wtftttd ifa ttarj tklag ta tkia 000 try.
If bt wtrt tatty tktt ka fcraftrrad Sir.
Hell to tftry bJdy tW, ka would at
wktt wat aot Uaa. Notkia; woald kta
plaiBtwd kiai ao asack a Utaaj4wiaiiva
I. l..l T.a .1.. !..r. ; a. a. a . . I . , IIWI
,s.r. i .. i-iii ami pan intisiw I aituJa li .. .k...., .w .kaai.i -.ttw.r ' . ' , . r '
I. .b. 11.11, ..I lt;..ev., .nd Pd.artl . Tf "k. . bVf-T.d - ,
li. f.ii talleJ wnuo a.i .tullf lo a, i , ! , .i . ill. ' iaaart a B.p4 so 1 tatl tfatt it, eiecaUow
II. 111 1114 apuo aii.tuiiy to aay a , j j, tl 4 -aja-gf ct.ala kf ... k a. . ,. ,i.
...i ta t.r.tt'ii.-y Li ili.t tttiuiiuatiiin. be .. . ' . t.. n. j.j.-. of b woek. At aay fata, let u try tba
:.t... 11. ... . .a.: . -. . a a - nl. rail a III avjaBar. HW aa a.a . .. r
bit BVtinbliJ . Wlitiaa, IMI
. v . . . .
pira painut, aoatwi upttfi mi,
Wm. A UraMM. fApit) Pint ia
Mr Urakaa. ba wit ftifmmi )
rrfttrabJt, fimm. a4 kwl:o) frWai,
Jeli i C- Cntlfh lna, bf Kctli;.
f!na ) H'ltk I rt t4 iiplua, tlr
aa fci ii In ik mttj law ka
wal4 k a mi, fl41 M rlral4
tk Ptai4; at ihm Btll, af Tt
t-aat. Lit M ot M at that Mr JlcU Jy. . . w Mr. I?inn N, ir, J atei hr,x
4a)ikj kirn IbiImJ, aa kiaj aad jf. , jvt tkrap I kaa taaa UWUjj, in ! rli t kata flit -p'.H(i;i'j p'. i
ariioa k! nilnr, ka Hii B"i Uli ' mj pkf t Of jofWt to kraak aB.tkal mitre It t ?.' TLrr it rhtra
tkat Mr ' Ull faJ(f o"rMt ny f. ' pnjr,a4 f kp koi tliogMkaf wHaoat ' ffvi!jr m-! by k "t:u..o frm
l!iafiiara Irar4 Mr 1WU titiM tlTtrt. !'Tkrt M ltaiartit fy ,! fnr iitii tl PrtiirW
of ainrrre ami WiI rfc f Affitaaa (Wat I aif aaarat U at k4 Wra f r j Mr i'tj vh m ka(KfJ Uut ti a
Ja rfHtm to k rtadfiau fur ttm cara laager ikaa a JtaJaay rrkt takta, tka iatj of tka iVwiaat to feTt
Vla traiaVa nf K. 1'nTnitinilna.l : tii rtn immnii 1 ni l n hin..! in il ! u iLu iLud MMrtiJ ib ir
: Bloa IWi, Jtra n asl M Mna tanH
j will IU( toaa ? aacaiatiaBl
j tlia Kdaard, lkft, T'M, b ja
f (bortja Ui kaar lkl ka r-,Uf,
, b'lir, if aowalf iat: of ika toft, kat
' '
actiionabta in tiiy et ' Ika ttr
8i.aut lbt M... hMtu Wwiuat tkv
liti.xillod, tky turu t M' k'frat Out
amwaul tki M.m.. jSoiu Waa ti - -
j Int.HiH'!, thj mr. ,lr K,frat Out
of Ik !,6lt, lrB hi .'il1J B'4 fak4
Ik tofca'af MaiStrtta' ?Ta; Kd-i
i la oil ilia Abli'iBiau. KJaiil
Kri-'ell a a rl:"U. i-aiiii, tad ka
likrj lo itaTi1 ail, N.iira.'M p but
""J "xx" ' 'at
' lion I'. iHirTi'ifi-r, Bn hi 1 in
L ; . I 1
i r" " " imrr, mai mtmj
, rab, a hurl tima .latw, Ibal a
fc,-rtt no Siat-maa :
Mr. IUff int'oH H i!l lbs .Btlaaaa
allu ni. lo ini'Mopi ym 1 1 ufjft to cor-
ra'l bn. T di'l b l tay ih.t
Ma ItaftjM ai M I Mnftd nil!
( h- nt,mmV
j Mr. lUrrioitar I aa j pa ikf
j Mrnt and ui juit t at f .an!
Mr P.d(rr 1 a ju.t c .tiling l
k,t Mf irtm fri. ad l lo inpto-o
. . ; t 1 ....
II- ak.kt.LI h... H. .... a.l.akjM M l.a
, hi- ln.rj Ibal Bi yrninix llirn.l t.aiS rdn
llal rriu.ik, ba ln.u o lliiot ib.t (-.. 1 Siaih eaaaot tw .and la tha Jfonb, OvT I'.-mtrr of It -. H-'oae fbiirrj i-.aolr. a i-
i.'y be Rttfbt b. u.iiii.-'i ia bia ti i by tba N aik, aad a.u eitba aaro bar- dr tk n. Act TUi. ajatrra ka. n
inaKofMr Krrrtt'.i.i!iiitiihif , m h cil r (.' aaatd j aUcd aioee li-a cLr ic the la Ik;
(Mr lUHjMr) anlika hi. fri-od, Mr '.r. . Jf ib K(,ubli.a party bavi aootioatcd ' try ataJivti bf jhi aa I' naiar harmed
rmirrr, I d mttt b a a M'iir I . Mr. a.i.i, liiir ;rpal ajleajiaa, trader ia Ibi. iy.
I ii n.antif, a.r io.. l ii.d ka .ri-r ml . rriijr, 1111 lU ur;Lera I,-,ib Mr Sf.r ran I ntxtr f -' frCjr-
1 . . o a .""r.-nlaty f ,itr lliit ih. i
rrr.ivu a. a rrlty kflsi.! ihruachiiul
it.- rxuniry that Mr Ki r-il a ataia.
man, and r ilitttiubi if k aa out. it a
r-ry liard-dearled ii Mr Harrin.r lo
li-!l at Kim laBw-ikler ) M B had
rrpitBtil km aonlry aa Mmiatrr at
iba 'luart of ISl Ju., iirr be ac-fuil
-I hi:i lf itb aKti.! abililf, tad bad
1-i-f n Se'-ff taiy i f St.' , in ahi. li j..i-
I. .to k bad di.play.d !' k abihiy at lu
o:iuaad tSa aia.iral.. o and pj Ia9 if
lb abula ouuolry. IaJed. aaaiykody
aaa aadrr tba iuiBrea.ij th.l Mr. aVfrr -
eil oaa a atateauiau. iit run if ba wrra :
n 4. what d'tTrrtoiC a.'olJ liial aiak',
W tilf ieilrndi-J . ntaki hi IV. '
I'reii.Jr'it Laattblrr t.. ap.lattr ) '
lhnr.'.-t., aa a did ant n.t.'iij ii aali.
ki : in V'i.i', ba lhcui;S.t i.iit Iu.ovrt ,
ic litiula bad ao ro of ctutplaut it .
met Mr BirTirj.'.r oo t!i 4reat a fw
day. ai. and a-kej bioj if ba lud Dia.1-. '
ika raaurk iieipau l lu bo ia rvfaraaeo ;
Mr. Keill. Mr liarim;-luld kin
t'at he ii j aot aj thai Mf. Kf-rrtl,
at ti mi atativti.n. but iNal ha a B it a
br-l claa niaii-inaa, . !i I'lay aid
Wir-Mer WcW, if Mr. Krll cimi
arl lo I laa aad U'.Uier, be nbeiakl be :
dttidido pr Hy . fApplaaaa.) rhy
aad Walwu r are "U, aB4 eaaatH ta f H
ba.-k ar-ain, and br tbiiobt it j!j ba
a lrr''"' o-'uipftM t fl ira 010
1 , ' ' . . . - , ,
. . a, j v. iiii
ta eitf, or 1 r. Hamas-- -V ill ik iotliBo
I ii it. i tL
iM-rtouaa4SraTa4 a. Mfbaa ' -
' .U. !
.an,
i .
p irti.te 01 Ika 0t Mcr kaa tecetlrt, ..3
they kt l 6bi!!t kr A a aa, ul pwrioa ta
".ft a -aia at 1liiit.if and lb other at
a. .'.. a: 4
b,nk lh H k,,,.p
., ,k ... w
, " w.ti.t tv. ... a-.
. . a. . , a . t a . t
j " P1
, r, is. Wk, t.,.t.
Ooot ttapttdaaoa
t i. ,MoalhioR what impea Un.t oa.a
aJti4nala, wkaaa wbjle life ha i a ka
. . , . . . i . ....
cmwtia BOO ataanr t lairartaw ut n
mot, tkaa a aofff .ii.riwty, att-ek to
.'' ..'.
, ,,, i, ,L,1 BifBliooif Ibeauteliet
fb"5't.u' 9" . f th'
ia III I liaa If 0 trade, artt IB l urillt
Urtoa-a l,a Oat IB lo, 1 ttcl,t lb p
UtieaJ euiJa af kit aataratited felloi
twat.ua
lT,.a. aad WilWl Ukla, u e-a
aid., Ika waat KM. 1. tiki. aoadtwHi
j Ata aataral attakoq
ikttatt ka k. wm...
luiMwlf aa Maaa;M aad wa wU bh4 pub
lukkUWltor.waiaUaottatka Wit
kia leltar, waiait aot at aww.i
wtU a eery iHakalaafad aia waa
rtaia la aary pjai4 apvakaaw t .
taaaa aohiaot, a ko bu UaW j
taa
aatartua
tha aatka aabiaak.
Cadotraaaf Ma?ariaaa4 C tatytoai
Im: ..- -
OstCaia, Jcaa 19, l9b.
faaVaaktkait
la taa Tf Iajent of tka ?tka 1
tbiem that ja. i aa klbt jiMiWata rv
p4, ia mj kthalJ, ia t4aa kiV J aa?
prwrttled ia JU tiiy, mtmtifi tkat
---. -r-7 - p AJinj.trliva at IBO wewBB 01 triapaa . . , ,
m 1 1 lurl ... a aa. .... at L . ,1.. ll
, . i . h . . . . . n. mi i tin hii lurTwi.i. .. r.. i . . . . . .. a i
- - att.il at naaaT1 (Tat FwB Miiiiifi : v lnata) a aa uran
i twi it vw k rwtalfta-
; racivaj, raar wJof or
Wctvist: ab
Iwnym tfIft ftf Mil pollbaal kr
f f W Iks fcatdh f k DMnrfi(k
j tftf "- J f tkf praaa U aaurt) !
j MpMail fiftl 4 lw44
! iWtart, ikr kara kaaa4seifa
) Ht artrJ, W if aa4artak l
f aiaaiff WiaeVMaia at all. it vnall W fr
I aa? iking ak) rjat tAaa tilt" Paitttatit
I nb born cUun-M f N9rtkr JUatiw,
1 k Ia4 it for lU tradition tad ftato-
1 mtrnaa! tt it$ tlgrtMrt ptli' ii h 'j
V ajOMiUa tat Wfrfwt t Vr a prt'
i aktalk- kt. 4tm4 ksd avf), ika mmi kMic(
P f aliba tarj kv4y ta
' ajttk aiy feIW,B6ftjiaf' f he!d
ktrrilwat laaatft a jiMnt!jW t4
t ttoiata- tk4aMlaa toaa.iraa UMIrMk
. ktrnka laaMft av jnMnt!jW t6
taotata- tMBMlaa atawpxKaa UMlrMk
ImM" H tTfO la lb ttrtrtai ataajZJM
.iu of lirilji,!ifctM4
at rijbt tad lh H,)rtif irrrM of tko
' aoaiaiaaiiy ia bi-b ikay lira T"t -i
i ala, I tkoaiil laji t i wt Iruk mio
j f uthra Msiaa aaliafr .it IM pt'-f
mkii gtum 1 pmtcuif 11111 ;ir biu
J'tt. ll .Ll
loau.iry, ana at-u ina iiki pn-viai' 7.
irnl vt ttrvttrj Ur It fil Hfrn ULor
' If tbt Moalb fiat ariirirved. H -k
!. kaakr raatady
1 kfcu.w iLit liuk ciutckt ka tiJ-
I fraav.t! .-atak . I Kri.lm.li. .M rt.ii.
hy f.ii lb.: ,o b aWtriao-aoi tveaaaraa
r aai t.l t lha 8.-atS an t iuijjfK a t
rUxitria iijjkn ia ibw ( u'-t, aad , j
. r.4ivet ibu. ivbia Ibry ba l;.Ui:rio
, Tuud tfai' li.-u uBB ubxu injuvtrial
. . ..
i.I.m. TI... a a.. a. M . a n I ..I
frnrfjiu 'ru.--!. it u tj UU, tb
prrkap. rar(y all, oo!J tcrtaisly
kava aappwf'rd kum, tioaod tu bioi bo tkey
ara by bi unJjrm aiaaiiCBttaia of tbeir
( nbla aa ei:t!i. area aua.at.met B(-int
kit ea parry () tba o kr baa j ir.k
i oaea dwnlliojt ?vatii, will, I p"anu.c,
wTi eoenllj b duriplea ia f am any.
j arif ol Mr. Vaacy, of Alaajt Mr.
, Saard ta ribl ia aa-itt3ai ibal tbar ia
au lrrpr.a4ti!a coofiivt, aad Mr. lia.'j
i ia ribt ia adaiuiaj and tvOef.-.io,; tl.at
fatl, ilb a f icW lo aodiof aaid Coa:ct
; i ika eaairrt ay aamely, by di ---!
i tka af tba Ca fedarae f.
I . .
Vaar obdiaot acrvant, ijjorraa a Coaiioiiuea a appMB'.ei ta
JuM.1 Mttt'HllX. ' iaieMiirat th aubjet, B.ti lb I rr(
i dfot, lLrr"f, koti e.I tLal tbe II ja
Tjdaral CjrrttrHoa- ' a ajpn J nf tb fact ikit a .:
r F.rrrwrmt mud lie tmU-' Prlmliry . paym j ni-a f ,-r the work tkai it aa
i'ryr Vaoaacea l4 ffnuUitt. - nk. W bea tba gaaiWajaa fra. Vir
la Ibr lloa f IUpataatiiT, ; c,tu " ia Cat .. ka
Tkrada. iba bill U, taru.. a Oo- i Lt
aioiatac. ritaliey; tl-aca baia aa4cr
CVBBliicrai 1 'iB,
' . ' 1
Mr I'hyiiB, of Va.,
l ka Iha't aovato 'rtia"t " tbia
ail ol i tbecbs.abrt ara dtarjua V thru
U.,Mlorao!-.o.i.Fa-m.,
fr.ad .a eorrBptiw. bk katVbJe.
, ..i . 1
fi-a.-t.a-vJ ia t;i8alk-a wi'k tbia pao ic
pr.nltBi I i , a-4 y the, tut B- l aa,-
La irefor- tka na..aM aaj tba
Boat. b,cb aoaeil fery bad i. lh, .u.la
.... .
pmvifim. n urn rring w aoia ar
?tiT (b j nit wia.-a tiaov. tt bdbi
5 , , .. ,. y ' ' t
iifcjjl.lli fc.iaeuu.e IVpnta"aot, afl
. v . a .. 1
ravtita. u tk rearit to tbia aria.
" - - ' - '
Pf'
lC'
-Ita w.ik. dtalnbatad tba aurolu.
. lba part.trar.aaad aoPaofte.ra3f t a
t.atnitj'i... Ubav. Lw. 44UJ hU lio
, i . i . j .t. .
i. il. nt Jiilribula lata aaoaaf aamra?
4..
. I bat ta ait tf ry well. tft avea
itt.d it at al1.tb bad l! rHl
. . ,. .a.
ta mtiIj' ii aw-tof: nil :najf.
: li did "t tba Pridnl iaforot ('
tiIj- ii aa-.ts bit frieadf. Jiat
, . . tbat ll i.t fl.vH rrta e-i aad ea-a--l
. ll !' tuiwrey fur .paritiii a,r.u'.
i ; ati;-! J t. Coa ;rr tko M il:itf
t, - iBvaJiii i; tkt rf il. i: l.ioj
tit.
t . tf J Tbsl ia trj o .'. i-'a-.a T-.i
tba PtetldeM aa.;.- j
BI a . . I .. .
tal aI aiooay w i". rmi..i i ti---.
j, fit vJt.ir.bait-4 lu.. -art tut
. it 'ttitatipoadari.. a.lp.fti.B' of
.,4batartT I dri. iki anuletstact
. iv,.,.i.M .a i
ioa tad of fra-i, aod !tkt aad 1 WihiU
tlrika tha 4rt Uo at tha tjcjrrrfci io
at p.iatia atraaea My deltberi jalg
tvakttkf i mof mi ttbava tj rfrl lo
k .-aar.uaiai
' ajBa OiBtf aipcnittOBI.
! Mr rrk.TT. of K.-la-ky, Urn
' I aifrtaa aty rert tbat ika fa
; tlaiata tbowld aeWt tbttttkjevt of tka
' f pr atiag to lad rawlt wftk tka Pr
aai a tabj.loir wkioktka ladat
i b.J Ba tajatlul WL(f.
. - -- - ---
' . Wr. iaToa-ina aaiiaaita iruaa
tk. a A t.a -V BI la, aka. a . I am ml - " ikat B 44 I t4BBtl a Bk I
. nj n-. .
i "tJ
i " " r
, --'- ' " .
, ...... '
, iL. k 4!! . .
- "7 VMhV.,r'
flkW l.v. ta. .r... ).. o;v . r .ra u.
W , . , " "-AV'.:
Mrpiaa .apwwww. ... a
tk.Bt.p.adr,..l ranuat- of
kta Avla'.i.irtKa f . .
Mr. ItiautffIl kfKtraa at irwa
kltwbfkitMUaaaaatr. 1 attr a tha da-
iaadar of aafwtw ar IWda, Jf aval
au tklt ta-ac kaa ffaaa fatW ka aora
tboaMa, lt " aoaaaoUd wttdt tka aak.
In prialini, kat tawrytkit j ataajt4k4uki
tka a lwt-tatratk af tba Giaataavaat.
Bat the Coaatltatioa att wljfy ipao.
ttoaad aid 6t itM tkt Voar af tha 0
e .steal Twfl trat taa Kiecatif. taa
LiaUH, ii tHil J d)iJ. No, I
aj tbat if (fSftra oj ftsjt eo:d
:ti tit 'jf tbt biattr,
ia igrl f ihaiaiia of tb Port OSoa
blaokt, St bfHnj; r Ontft, au i aC
to tha PrM8t
. MK rvn- I jwat.rtaan frankly
b rfi'ljf of lu', aai
at 1 ' rttk I hj h m'.-ono
ibi o thf Pua-iiak Kat laa
i p tlu. fn.ii iJ.t u i'.-
I
1 kt i bb c.u'i. . ...r 4l.J - t 1:.'
5 doif t:H i rnxinut -
' rp.-iUt, i aa Ban-v.;ar. f r u
i U f.utn: jnat
' Mr Hi,-ri,
o4rruc4 thi
' fr hti-rw,.!., f Oh, , 1:,P ) A i
aotrmc4 th yhj-rt, th afcna i-r
! 4Bil i M ft' Of Onl cf prinl
ik;( la tWOdr kiaokn, oad rn,m.
: ra datn J b ,,'nTeroniaiit fixad tk ra'Ji
' at on iY.tt p r t!iuae 1 rn.i. N ,b
' th eon'fict mil' ly :h- ht -r j ?-.
cfc-ta. Ih wv)t t ebtrg"i -..m ti(o.
us iiato i.T.r ibh u iiw eu, 111 1
- l l. .1. I
( 1( i t waico a BTtr iwroitj u vj
Conr. or it yU;J ka b-a rBK j.r.1
Tta to w. cjajnl l Iba EtcuU
IVpartistit
Mr I!art it That 4 wn i t tiati ibc
I ! . f f Ira fe'vaatt.va. .4a..
! hara kreo roi2tj of tbia lkiof . if it 1 .
twiatui. t,f la. :b iiiatia a.uUU
; caai-'y r -rrif1 L'at I deny i!.t it a
I ! ,tti' n of lh Act .f ti" l ralb-T
ia a rJju- auk it Th l.ut.ramti.:
. .
L. - . . . .J t k . . .a . .7 - a k
aad .r. I uf "i tlaC nn- pn.-pl tue
o-litii 'iVeti Jol.ua Prater in a.y !;:
. Mr. hro!t He moI d B't bae bii.
t'lMUd r.h iut (h Republican a Att li
, rcif . d. I on'iii ta k i-t li. njiat
'. I a d Noa.aitj tba daty
i.f tb Prti Jgdi t.f tb Psiti-1 Siu.
If l'if H t ti'M apprUnd .f tl.
: fact tfcat loa cuucli ttf-nty paid fvr
: li.a pr-.alto of I ut otfc.-a bianka, tbia it
au lit duty vf ibe Pridit U rail tb;
' aUnti.-a of is iloaaa t ltd aitjat.
' Bat I Bay that tit ll-m lu coo.taot
'-of tk atm of ritraiaajaic ia ti; ii
eoatieeUio sub tb.a eriatiiic aad Ut
' t. a.a.l .Ka. .... f a .J II . ...-K l.a la,.lal
fm. thd Landry eorm-jrata ikat ia'-.i
tba kai.a f CVtarewa . Sir, I
,k ' '
., ., .... , . ..
P.y.-The ltdeot k thai
J ttpr pri.ti a ruia
lr rrta4 Mrpr. watch 11 n wi lea
,
ot
f""' "J 1 k
dlI ih,,i' of, til"i ' l'Prt-
marit ia w.t.aui tiia.la th.a at 141 w aa 1.,
.. ' , - .' , 7 , .
in'. .ran t'r, .a., .-.f it. f. 4 a. I, a.V tt
. a...aa I I Ca '.a. Tt, . aaal .. fa.
ft.' .1 l .
-.'
' "J ,V'U ,C" 'iT-fT-1 T . .
Mr. borntU T I Ceat leot oo y a
tWn-. lliil l!a II .Vara i1Teti2
.
tWn; I'm l!. II VarO t"Tet''o,;
KrtBttbiaa; "tat Ca.0 aecluaa W:vk U-
Mf PryrarVea; tba Preaidjat kaa
tkat tbe re waa a .arse awpoaj ftwa tka
oik, aad ka d.Mr;tutJ tvaaiy t!ii.a4.tl
d tlUrt ef it -aw ba a jpprtera.
Mr. Biu-DetfTbt yeotiemaa abtnte
Ika Prasrden: i:h aorrapa-ta I
aty Ikat if itia rt dlewiewt b lru tkt tka
Pntaiaant took tw.-y lftaaa,3 J kliar ct
lb path ic aaawcy, a-vi lott a rtluaJ -
hat aay tw iirbaia it fjrpru.B per
.m. k i raiUf of eorm t . , asi
fe im fceA Bat wbtra it ik.
f lhu.
Mr PrjarTkio ia toy 4u.v.iia0.
Tirtnia. tVt-.a.ia 41 s ai
Air !tl r -I Jt5 tbat whi k f iaw.
fit b prep"ajiHia ata-la to
Paralalia BjuwU.
I Bilat-aai Bi , liaa , Ja. 1 0. I '
L-.tv Plat t.' aSwiNPLtlvs Cauit t
t Moat kotne. oa ioad-ftf U-. aaia
wbj ieg:lerd bit Bkaie. 11 W H.l.
Ttxta. Tha eeat'eia.a eaoi to tke aS--T
aaatvad piaaw a Ut. ki!C -b him a
amaU aatailatl, aai telUa tua that ka
ika-J loauy oa.r aot.t Mjoiaf. ibat ka
bvl fa-ar car K4s ;f h je) it l httaa.
f, aed aeoioad ta b ary l?h troablal
afct bva ataxk kaaio; t lay ata, at
CkaMehM-t:. Oa Taday aaaiaa" Want
day, keg;brej k. aatotiel BJ tel. ata
, .
""'J"
at Ya. f t aVatf
- r . . . y
llVSm7i,
. , .. ,,
; .;MV, .h vMaaa.a U oar pi
prpm-
W B.f-aiu!ata oar lttu,'oi
I aJ IVrtca tafarwr, aroaad a oa tk.
' ..! iBiaort... if tro,. tktt
' Ltft J, P. At , tU tWkt.u4 -dtoo
. . u Ji, .,.rw4 y.
J.kT- A,. 1 t.V
T , . ,1.. ... ...
- -rr; , V . ..
Wiaaiaj m nilUliaaj t
ataJa aaa frotB h taat.a. twi tha
la laid U aar fere aad Ajaa aa kia
rat, diBe. bj taaral ewftaiaty
(faa)i" Viaihjr, Maajjkia
J4rt SIM"4a Tbia aa. wa. a.l-a4 t
ha aa awaser tiaaa, kUSUlwa t tv. aWfaai
with, aat aaarta4 af t fa-aW af 0k.
V kaa kwaa waiiai-wt to tk BMitwautasw a r
bta
- j Wa.
u-ar ti t. otiui, ay aai ut vtwaa.ai 'Ja a4v. -

xml | txt