OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, June 30, 1860, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-06-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

KNOXVIIXK VIUO.
KK01Vtl.lt. TiKSt v
j mil ii 1 f
JOHN BELL,
0)0 (KWIK
ro vim rtttttr:
KPWAKI) EVERETT,
f liWtffnNITl
TVATTotw. i
Tit CWifiMtn, ffe roto., rV
Emttinm of fto Lw.
ti-trTti nciiT:
0t III IT It I AT IttOB
wktittf. rutnn, oar.
w. . tiliM.frM.
CMpltl Wat;.
fYo. tko prtraaot tia oott. alto tko
NvrtsW vtoiow, lit f4itMt batUtat
tf tit row e try will bo of abrtixbi.. i.t
ot. Tbo tato-a t b pr-Mttt, ro
mtt at cMinjr aad i&portaat- Tko
dwtrutJ, diridrd, aod tVVax IVtsoav
rvj. kar two r-p-lar tirkrt la tko IV14,
b-ad-d V; 1Xh.la to & Bow fct-.air.t,
tad UotaTux rat a io4rpo4t
lWfMwckt Tit R-fblicaoo rwa Li
wlii, of 1Wmm, aod ik "iifrmibt
rfwInV Awdittoaiata, bar feoaatoatraj
tlr otriaw (.rttOKY 5 II ITU Two
Hiti 1 Kktarrr twkvt, tko bwt ia tko
t- id, Wt.kr Ml tVnm wkick to -bo.
lit of lk rritia, aad la r.rtr.4
lie r".n-t.!a.ira af tb aoooJ k4itirrl 4
trior of tb Kxoxvut. Want, w offrr
to a4 Iko Workly f-pt aalil after lk j
eUfiioa. f- ost ixuna ia a4rar.
V arc aov Hxtkief; the paprf ia aa
iir of o Vy oVick wo akall
! to m4 iato ika rF4r tktr4
avr vf rtii fig mUt.
Mi. U Paowntow.
.W ut i
. .. aa.. - j
Rietcu Pomecracy ta Balumoro.
Tb "oalrrtibrd ' and "bar ta oa low
i airrry of tkr. I'ottd ?tato, tkroogk
tbrir rbtaaoa rrrrraei.urr., h.r. kwao ia
xaai.aa ia .Uluama i, $ di-vodfal ;
d.y, jfit.ot,jtrrt;aj:, Jnakiag, .wear i
in:. V-Katli krrakia. aad piayiag lb
1tjtI f-aeeraiiy Tki Ba-'tiakor' Caatra- ?
lion, iWy traafwwd iialf it a iV-r :
- .rnra.aad tbr ocoe of raSaiavm oad ,
fiax, ,rcui Irww hbblk j
t. abbatk. ar. a 4(Tc U lb rcootry, j
aa4 a ittgtt to tk l-tnaorraue krtr. I
aad if tko iriUg.tr tlrro aa.a.bird, j
fairly reprtMWUd tk OMkraliif wf tko par- j
ly aad or Uawk tb-ty did iWo io aw j
aatk bie aa ifrwM- r.aiai ia '.
tbr .aj -itrf tk.4-U.drd prty.
fvotooft tW Ib.cvt.rtef.r, of lilo. . reck- !
... diar-ajar, r tk laitaua- U ,
li-l..r..ra. bi k.at uaara . awl '
Itib ,..l. ptta.rfrc tkpro wf ,
cfcortu, 4trbe4 thrbow. lUir
aad oefr, ..two Tbo oora. . !
akd wl af tb v..rouoo. MUorttw all ;
oyoa, owd ww aptkeo f a. dM-raro- j
Tk M., ff.u of tk Co.oa.
... . -at. L. Laa. -ail .Kr.a k. at Ik.'
oval i otur k.ud M4 wal.jai.atro ksaat
warworn. ladUtv4 Wltk a -a-d
... - -..d atb .b.. a,
H owt, ia tk trw I,U of rofiaa tkat
di.Wieai coottiy.- wktck taa Uo 1
,:.9 UU eo io lk.Vrr.at.eflH.
i wod AUUUa..t. fr yror-- Ao4 J
... '
OBttaWaat
a prat fmny Kaaaaaj nltai tktrty-tw ; " ". a. --.
tr wbkfc rata-. MU U.KJ opca tko j woiipp., at lyat. Ua.., ia
'j.-y J tlx Ut f Xtw Orlcoaa. jtoro j y ot .Uo4 oo4 ( krutuo evoatr).
liiiWH iaowttaow Kra, 4.iUdt ' 1-wl aod Ubnad, Ik Mtotal rt.alu I
titawatttrd, oad roiaad, opoa tko Mioatr. ! TonoU, diaordtT, diiita. ol jkrittt,
obi aUtrtvMirao of taatur tferartrigoty. j friaUuo, prvfaoo awrarto lj$ti
Tk lradrr. of IViaocraary aro to blatv. j rafiaoiaoi, ktr.ktoe tk lawo of kutk
fir ail tki Tiay k.4 oo lkt, wkro i 'wd oad as., art tba frotu cf tbo Dr
oc;oj i Tt at-rata t.u t etpweity. lo j oetwtir dak.arkarj '. Aad for toto?
earbdkvt tbrakkr.tr. ia owek a oiaaaor, at I -o j jr. rt, at aa ediuw, wa bar. lolil lb.
f ili;rr tkrtr ajata-titiitwt Tbo faoit ; p-pW tbal tkry kad Oo rifcbl to Vlrel
of tbr l'p! ta, Ika tkry did kH aro to oay lb log .ia. Wa wwro tawgkt it io
it, tk.t Oh bot jttUw .Luaild jnrpraa ,r JVriptarr., wk.ro it io idt fetwa da
rat (Ueat i. a jr.rr.-t NatiwwaJ Cwaaootoati. Out (ttl.r g-a frcaa tkera., fetr
1. it ngkl, i it Ma-waaiaoaM, io it ja : kvm iliMia-1
tkat art of Ocac tapitkau. aad al&ab . . ...
!.4kdaa-, aoasid koak oc of a oottkiiot; 4 Tloo tVoiOrftlic HomlBwwo.
aMrci.a rxtatiiaar-, to kri.g tbata : Afkar hih ..tiro d.ya, iacladioa
ad vbtkr party iata-rarU to tk "arri-a td ' tko 8aiktkt of iat.ua cettt!ritrat, ikacn
rt o, aod wb.w tbo yawoiaf ftt'pk trpwa 1 bard wwaariaii, a Own ttf af if bw, kfcd
cp ta Ua.a,l toro upoa tkcat kyo Lvk, j
and wdfu.'lt fcs.h tbtta iato lk aXHtuai- t
a i
id pa tf tax rati .. !
T.ik oftb "Mt?l(ira" B.d'Fkoo. :
drr-llrturtr r4 Ji.:tiw)ire : It rromucd , ky Ibo " k aratoa wa ' aad ' ia.tatHbla"
tJ.it lu lltpt uf Jrlti.f , tj;btiof, j Itraiorrtra, w Ll lb fAtoiHit ,f 10
""". tiauab ia at'rtaM.t takkert, ta Bouacloj( Iu our Irodrr lbrvll of ibeif
dftitik ku tbrt aotorioti. oat law., la but t V'c bate, 10 ao orliclo of avu
t . tartaa.'tt u, Ur. worat lltio-t rr ! Irotb, r.tirwtd lb kiat.orf wf lk. fraaa
'ititd'af ik'jati r.tLktt, or. uul .ur t aettuaw id' tl c .rrtftl raa.r,r.t4v aad f.c
a-avl tj'tb. tilt rpilkrtt baadi-d I. j tloo., od t.trd Ota BOW dwtB opoo tbo
..jro 'uo..ti.iB, b ua. uf tb. Bkoat ; rarture ti.d witkdr.wtU, of fiatarday,
pua.iueat la- jtr of tb. t!f atjrUd La-
ti.u a! lyttniwoTtt y X. fxtttTtiiUoa .ta.
t.r baud ko ABrari.;.. bt aay party bailor,
wLiatr i-rurw-di.. a,Mbtd ao fally, all
ibr tt.ua! f- tf iuW.e1politi-al rrck- J
Staakta. tkil larucity. li.w oowld it l
otbeiw.-.' .(. b.afry fmn f wftao j
ar,k.. ttvat lift p,iF...tk4 opoo tb
:k..t.ow b tliifeoi. ttkto aod wtkor!
N trtbrra-SU.rt. ..i. deal.! itkbaed !
iiLlfcriiU of tlakt LI .;l'-4 drOr.
: ;., aStrpkaw .rtuAJ J.af (k.
Hi
a. otoa. fiaa-bt
dfet.taly, ftkli.g !
ll, at tba lt oUt. uf bit rar.-f Wrt. at !
kaod liar'.rd L. bia awibittow. bla taa
aod dtUtUraw trawabary froiolbbi(b !
'
itt
Hfco of ptdHitwl b claag oo i
tulaitcir aad ti iou.lt t. tbr li.iu i
tb
b
lr. aiad a .otna of tbo u-tt aaanligated '
l,aai-.tkMu w.ri tlitrr, raady tad williep:
1 gj .into ty dri ibtl watd Mltf lb
I a i.i. Tb.a prtiba4 wloioat, oad
n rk 4 if ji.ier, fw. bi k at.bbortly
t TeT Itt. alititiaaj ttfatt of Uaubtat
I-rit ,,iv, and lb fallao Loeiftr of
liitaaivo, t tk tirck ac4 Tfao 4i4
vtrr tir ttcad body of FUtafljatO.
Ta MjUi(ia.ll tbl Jit Oat! paiMfeCtO trf
IviWaijiaiU tu4 IB Jet. BC I, tfetlU at bt J ,
i!..i rctl.r ftb to. dwfra-atfoJ tvbka
t i tb p.rur td tb fotveotttra, KUk
,,rr . omu-v uk., boie of tod to bi.l on IKu. I J kit .. .0 la- r . r . . ; fc 7. . ' lilkiT" '
r.ii.f bit l.tl o tb. otbor baad, lb caHiLriiili in kt.tiiac Wilb 0 wan, feow . . e. . ' ... t I t i4 atnti UlMll daktw al at 1 1 ktar I ...at : !
vr.u,t oftk-okatUrn aod.. IrOUkkk.. j r.., . to, tbo ortkI oad art. i K.taotop;. 15at to tko I-v.doo " rudi ,h, pr,fciU ..
w,.r,brr..kb.iB:o.lrtod.fewlIbaW. i k.rl.,r ib. N..ib.wbiakf-a, ).. lkrT!UtU! i Hnrk.kr MKbia, ttlZir:'Z211?2L'!?2:
4i wl k9 fc p,:m twajrt W
at, Owt! :i ti,HiaI J trt-k flV0 It tk
fttmiur tt Cu.f mlUMi , to tot
Wtijt pf kat Jr5W tuKitrtt tk
?, ti it kk, I t.ol, a 0.4 fWtak
if IU fww. Ww ia th4t o,
lloffw tko tort two Utraota tbj
tko WMlict to. T.4 Igkt; tka
tUaial ko4 BtafcfxB tfkt; Iko UUy
4 lit Jfekl, kki tv atlim, W
Msm f t1 mil tattltf tkm
cmm iWirt vft ft , r W1 fata,
u4 tlty ma kiWt4l
WW tkt Ua!if af lk IcUH
ka4 kaat4 Ik rmkkt ef epfr-
fcrkiM f4tok a4r) laafMca, tkry
iwirt4 U iftaf i4f nti, a4 itet
tW!Jrttjrix k MWtawort!
nttritj thM4vca vtill tl -
KMr4iMi. Taa 4ia4 "
fmmrl a4 tatarati. tin aa4 ft'.
iftftid tk lUtt, kil aixKtKM of lrr
awr fa4it:, aa4 a k4joariai
m k4, aitk a W ai4 a gtasral
coaBicI, croMl tlr of lk M
tminfyMM kiaetr took 4 U tho
mrt. Tfco mah of aB lki, to
ian)Ttk qUa Vbt 1 to p"
fdr a lo fco a tVocfiie t.liti
titi aai a gla, at tko iio f
It aopoa, oxtrt oolal, tkst kllji,
k)Kk(Mrtiin, Wautily, o'Mlti,H
ialla, prtj twnotloo, aaJ iVan
tnct, i!l ( k4 ia k4. Ifik rir
laim oo of ika Iieorh pnj,
tvol4 kl kr ita4or4 lk (kwiI
C0Ji of (KrM tvlUiciao, oo tttw oo
wiB, lVj ol4 aM t? k rrfJi
u4, bal rmMlo4 oitk 4tt fva ikr
iU aira ki fTfem4 to nprimml Ur
rtinai n4 iko. ' AIW M Km;
to ! pn4 4tfrrwfl
oeoao, lk r'M eoaaoctloa blti -
aa4 'j'x', au ciarif 4iaoraJ !
Oa Moatat istaan, at iatrrrtk, kjr
4j aad iy nikl, ifcoy pktt ia
jaito to rack cxhrr at th tint,
ia Otgbt aj ia kranaf tack eaioiaf
to kr tko kiffM-J )a4 tko O..Utat
. a-a ... I M
rrwa. in ,
tk lVwpU. r.rti.ia a. .tail a, Vtlb
owU aod Ifk ...d. ia tirw; o4 tvo ,
partd lb. t tk. (Htrirk wilk iu kra4 j
tat .k. aa m. .aij I .r tv. .u t. rt lb fai-l !
r-1 -a, 1
JJ rRK kp-w 5 j
, . w.t , .
! TV. IVieji- faeua, Mdly dr.w-r. j
' tkroi io rno.a, artkiua; tadiKt. lb.
ta.. . . I t
I oioa. aj tutao.r tkaa lb K-jallicaM
oaiiiag tbrai ftuUifgt an Murtharw at ethodiani
vwrU, bk.iat; Oo wtbtt ptoak ia tfc.ir ! Tb Ntbrra M'tb-JtM tirertirn
pUlf.ww bat tkat of oipftr " frr.ec, al it. la: urnrt in ltuffalo. cm
Tbey arr f.tl4 la raU HV lira ; olrtrlj alxJiliakvd H" l. aod wnb it,
'0, aod to w.ak Gl and ki w.bip, j tb. lt.lua.or Aaowal (Wrr-wcr In
J Tottig tfcwir aa.UiBO witkyafrtr, by j ..air tbrtt l r., raaial Abaal.li..
Ov-wi rd owutb.4 U-vf-ew prrakrr. ! i.m ... tt.uf h.m Tbry pt.rJ mm
A4 aa -mow oa lk ward Awrro " tk'it tko U.d f tfcwr tkarvk pap-.., wba
proaoaocrd, oad tko br4ri vf kotoo. j will (aa tlo lao of I'.oainUu. and
oailriJ P ko I'lrkidnal, lb Ur r w. , dnf. t-of .atiaat to lb. wall Tkry
orator com mem lk!1 oprvarn-aa data- j at aad. Ir Jttopbra., lk. r.r.rlit.
cortntt., aad Uo 4 -! d it waa ke j kad lW-atr4 ooiUiT of Ik New Y,rk .I f
f" ooo e4o to lk alb.r ! JH and .Wlrd .,.. .tr U-in.- a,
tk. .iog pray.,, o d.y. .b.t
. , - - , J
Pf 7 ktatro eoter..
erwW, ' " t
Tbal MIUC.Ul r0 WaO OC.UIWad bf lh
koiuo, d.l- fttr- cw Vk aad
1 'ojli- Tko aca.. ... a frarfwl
rwakwi opoa
rrrr. i.aO-oo. aw to too wir T
wvwa-lk ;.oo d..b.d:fr ika ..Uaocw j
f j
WtlW la tk kkldtd f tktO 0O OOAO
4r..ka delrf Ura did --otk.r. crird
rroad olk.W ealltd f lk - fitw."
to U tkuwo col of Uo kk!
!ik.lb lk. Sakkatk, to liaur
ooot ra lb. p.ii..
koUo wrto ia fail WkM-ooJ tko kwat
klotally toro4.-
-k. II-'. -t m.m.J 1.. -ai . . k.J a
owpl U r. t.ra 4 tk. origtaal rot..... I
tioa aaarmbl' d 6nl at fbailet. otit j
I
at Haltioaurr for tka ouaiioatiuo iaf e0'ii-
aialro Li limidawt aad k. lred of,
I
L. f l.tt aad rluaiof day
Afur tb withdrawal uf lb. duaraliag
drUfr.ttat, aiorrttatia' to wr.r b.!f of tb
catire Ixi'l, iba iroi.iniiig coro.t.it pru-
cr.tl.d to ballot, .Lick fa.ti.ud in lb j
cbutn. of ht ktuh.it A. Iotttia, of lilt.
aoi. fo l'rkkl.t, aod IUfc.-l.i- Fill- ;
OtttaK-ll. a .Uar f,ow ALU..., fvr :
Vir. I r...dal Tbia tit k at ktraaurlv i
kkL b it...!. . lit two ottiKwitxr wriwa. j
Jiloawpiiawkktko Cooraolto. oepMO !
tl tad eiott. tbat tof. .ktliol!
S
e,o-d .l-ot pnociplr. b.t lo..k.4 0J-.0.
to auaatit litiiv!ak rrnrraarota " atiaatlrr
ti 1.. . ., ., . ,
Ibma. rrprra-rota akitttrr
,.t.rijott." aad l.Uit.tiaii. tauwarra- '
v- r w,
atonal i.Uf ..atioo" ft-r lk. proUrtio. of
I
ki.tary in tb. i.n.t.Mk,, b.ri.. oot.ally !
roud I r It.tu ttwt.Iutiu. iu lb ISrottr,
bad :u imr, io tb. eualtat of I "ill I
Tbc nlbtf (!tatttrfcliua, aft.r of.oitin!.
00 lb. ..... dat, adoatrd tko t.'kw it-fctuu
ka.jumy piatforai, acitiag furtb tbo priw
etplaof "iourtrutiuki," ..4 iataaodiotrly
tkrrttfuir CtHtilPaUd Xi C Brmltw
riuj,fi K Blacky, to ua4 opoo it, wko,
U ki f rt Lrti aglow tpatook, aftor ko
Of tUcUj Vkeo IVtatidrfet, arowad Wm
at if a HifHuHrr &nmiftf 4iaipl, a&4
e.rrir4 lb. ptiaciplato t grftfrr tit. at
tklS IV-Ui;! Of I'aat b4 4trtfO ! Saboo
quttmly, ft ibolrtt btUot tki totootloy
Ukti of Oroftris fvt View JWltul.
oVo woatki of kaot W ke ia
tiortV, CoroliM, a ' tbjortkotw jtotoi aa4
wnaJti UaHtliia roJ?j rro r,
K it U )b titook of pro Siotory
aa4 lU ffcUieooUaj!
bvik tVooo woketo or oariwoof llrk
OH, k4 tko Ucktll of oarYaMMf porttok,
H oxok to to to tk Hakrt ko44 ky
IrfwrWo, k4 M Uatoa Wotag Doktoorkkt
at k5.l!rrrWJtfvfTfc
oorUfto h a w)W of Booktooa' fo-toot-o4tKO0
tko kioaottr of tkat oxmn
rpt moj plo4.ri oiwlowtrotiao o4
at lk oooto t0 raprwaatito tko r-oatif ,
fjaiot oWItof lwaorrafy oftktSootkt
Wo, tkarofiito, pnmiaiia to tko orl4,
tkat U WHtick. t oo o1r4 to tko
Coootry, aa4 tko ty ooftWof tirkot ia
tk 114, ia tko l u b aa4 Kviarrr tUk
t. kratotoorTaiiroaatiaalataf
k 4r.lt tk proomktiito of tk I' a too,
ill frrl tkoatotlrok kowad lo oaf port tki
tick a!
Wm. Braatotoo. Jr.
5ia ft tko IhyUritr ia tkia .
tiao aro Uyir( tko flattrriafr. aatHioa to
tb.lr .HulUi.iat:ao.K tkat ynoat. Mra
Wtrta, Ut. aa S-ilt Oppltio
krr of oar 5rat Lrji.lataro, wiil at Ira.l
4rclia. to act oay part ia tko Otfioiitjc
IWdtil ooatoM, if l&4 ko d.a
aot act wttk tk.w. Tbry aro ptrr.tl?
wiatakra ia tk ataa
Witkvot ooo wuiJ
kio. or oay ( aa
at iafif alty from
.k.,. k f kia.. t.radit ik.t
, ... , . ... . i
ko ..II ..too war!, to tko onotrl, a.J
MaMto tk. int.rt. of (Ll.ka.l Ka
. A. . k..r -f ki
to kror of kiw otop
. .k... h,..U k.t a.
awaty Of Jr1r-., aad
"
lajt it tbruotikoot
peviaUy U tko roi
wo prrdvH, tbt, k. a of lb rrli,
I).);U will feot yet 300 THr ia ik.t
c(),
Mr.'l.l.toa io aa OrxkH wa,
..... . ... .,
,.J a Wk.K. o4 mil 4o a..M. to rr
moto a orwropt aod prnBi(t I'.morrirr
(j, ( fci.f, o4 t lb. pkrtt
lo4 fcia, krt.,fi.ra, to d..
fc mJ k u L M, j
. , , f . ,or,,arM f iv
a a
wrricy, wr fe'p. that ka oi.y at tar
i .. .iltMlt , ..tj, trough br
,,,, , J. ajUuMI, I
NmHu. Mpf,
. L-
'
a wo uaJrrnt.iad lie i
tk, iV- . A-' JW-.',
. i -a p. . . a i a
wko ...da tk. k.ltrt b drh.rr.d
r,T, "(
U0 Wdin 0 tort of k.wWrall 18 th.
U kwrrfc. At lb. kraj J tbr 8t- Urn.
.W6 .tv, tbr, i.tc pUt.d
j ft. AVW. ta. Ci....ti Ab..i..,,
, " - .....a-
k.t. ..a.d lk. ft-t. ... tl.a.r ot.r.
TttJ k.ic ocb.rt(craa lk.tr Jitrfif-lior,
; - k. tl Nad tkat aU .l.tk.-Jta. a
, crraliaj a orw ttrta U
f aiHM brf.kip, at it ttikkt all raw. nf kl.tr-
koldiK aiara.llr, oJr lb. I r.i
lr..t-..r iL.i'l..,k l.,,!,.! !,... ! I....
. . t
,i; ?4 "' 'krw Miakatow.to
twrk rHhltatirm IfWr? aarW 0aaa.'"
a
ar- - - 1
TKa. f 4)11 lM ItftfVlaVrba t.
Tk o'oatwa. .4.lLft4w4 U. oaf lLo
Koai.ill !iawaMwry k4 a ..fatitWi.i'
nirrtiag ia tko Ci-ott 11 . uo M.iktd.y
oigbl, aod dtx-l.rad tut lb. ..0,1111,1
V.ary rH'taiitrr, Mr. IlitMj.taritla.
Tb.y k.). Sprrrbr, bltaruit4 to r-naa
.j, fc
t t '
.l air V h L ,1a aa
d too cb.ar. fur na ol
Pp.
td, t bat ia lb r.cat
. .L- r I :. i - t . -
. . . ... ,
daa.iti.i. iaf tk I wiil. !
Oa tb artl aipbt, tk Bill and l.V
tfefTT party bill . mruiog oa lit. It.ek
1'ttrorr, aad krttltl (tliriBg Ipaarrbr. wrl
Itvkd. to crowd of Mtit.l bandrrd
7 b f,ri.rito rvrkrr frr V. V V
III to., Wot M l'(rttt d Tinuatt.
J. CtumriL Tbry an. hair.-d ta
wilb oualbrd kllraliva, aod ltHrail.
It.trfr.pltd Wltk ckttra by lb audir.ra
Wo Ouo.id.r lb ball tairiT i. rantioo, tka
IH emrrtt. tiomllig iimk a witb lJ
litkrt., vtio lot lb Curtis tad uo f.r tb.
fjj, 1
--
Tho Prtow ut Wboat.
TU lkaoao! Mk.y, r. prodoor Ik
"U atti.il frum tk laoodvw f.me,.
f kokror, 1159. ll p00 0-ao
tf r.br.trf, isoif. II fitra anoi t
?. .1.11 a-... k'.k 11
on, w.,.q nt,r ..rnirr. ....
r"1 U lU ,uJ J if lt
' " M mm I""- ".
qatuiauBlkl rroar, it fc auatllf K OO lor
n ,J , ' .. 7 ' f .
'" lk 3
Ot. OO WBIel W.
t I It ft a
r 0,l" J ff MOlmo lo
f .. . u aa. K a 1 1 a. a. lti lk-1 atL.I It'l ..1
U"tn " '" ,UI h4l
i at.it. out tbl
aad kbu.l fibril
-Tot GatlM ako Vum TtAUt
For oo Ira period tkaa li Toaro, ?tar
I wait, will htiiti aa far bi-bar ttrin-a att.i hia btlirr ball ta wl.lt h tb. rruwd illtl .a... ... . .
aiBCa 127, tho ri0of Wkatkt k. mo-ad .ad plraatutly ttt.y, lb. 'krrtaitMl ilttltK
ijotdrtaoUl pwriod- fottf ya.ro op aod ; baao trMod wilk lk prraaao. aad ap
fuor yoart dwo wilk a raoMrwy ao probotlow of tk Itdia wbo ar tlwayt
ttottJy aa4 laraHaki. tkat it it diAroU ttwoof tk otiwnrot, U appro wbl.
to ootl ttao't tyoa or tbooaol of ooooal , r Irodt to boa.fil tod rl.r.lt lb. i.
OTorofoa, 04 oaeapo too lt.iraiow tt , duatriuo fkia.r tud m.cktai io bit
oooooyo ad a porfoot oaioral yal. No : k.t ffwi for f.arr.l ltayrot.at.al.
otpoojwoa iato ooHtol itwto.a4a will 4o ! Tkr war two eolrir of Coatbia
jkktue to tko oprooito t.l. wkiok tko j Maekian ikt Hockryo kud tko Kifkr
aaowaJ piioto ajfof 4 to tko ry. Jlri.Hy j Ail tko kalrifw of IU.prr, Iko Hook
told, kowooof) -oad otwluioo frootioatl ; y, tb Kirby, at4 tb K Xatt Kaap
bt-ktrot, hit to Mw I froa 1827 to rr lbtwoittr by Mrorrt Aralrteg
IbJ 1, tko lm 0,dr.witl prt.4, tko trot It Co, ta4 tko furr ky M.wro. Mttty
tki4 ftttow, tko prioo of wht rut ft Utaiiluw Tbt gnit t t bktdtoftt
IrwWlka'tnl fcos.twltar.lo" f 1W4 f. J'V tfuAeaa 4
i M root. XT I 113 V U W f h!(tkf l 4 ihk ikrf t. a
ro'Af taailMM, IH., Uil.uJ t Rihab rtfc Hi la a4 t-'
la lk ftrtl fW yoara i to nk OfrW of llo ff k4 out fa4 Iho
nel roaaHylkiso 4 a ia4 i ooi'ii4 aftma tko !. Mtral
U 70 ( ISO Ikak 4b Ik ataewl ifakifjf k koodwwo k4 c!a
tJal. MM k4 67k. lo 6Nu itat amiMt fr tfc Blpor to 'own
IMS. I'a ag4a to Mra, 1 lk talat aatwioai. tfrao kMkMy 4 to
mkr 6UkU-i k4 Mo. to 794 U M-rort a iroo4 k; iko rfiktor aa4
to 1817.' IV itik Ik tora ky ba lf tko oowariiioo rot.i it tkoir
alar HjM of 60. , 44k , 4tfk , to tko ti j Mtk, ka4 ao a fai trial ol towol
ro lokif ai to kfriooKaral oyo of 4S , kon ka4omM ntkiag H kll tk a.
1151; 1 k Mil loan yaar It oalo4 oliikoo, tfck o4ko kkr4o Iko kk
ri" kt tko 4rt4'ft of 4U , f to lo ff York MookiM M tM btt
t3 J lit , to tkk Crioo ohlto4k of 74 " Raooot aoJ tko Uokr M tko kH
to l"M koaortfcao Wtoo4 to oko. CowkiooA Mooktoo. Tko Jvte o
4Uao to tko mm oiokr knr of oo rot4 tootoioy tkoy wtro aaJe0ly
aoai to COi k4 65o, to liMoo4 167, of noiotoo tkat tuo Kirky JUrktat k
aa4 to tko rttll Uo fctatohk.JU to M-orr a4 Upt fc4 ijtk
tho yor joaokfa4, tk tfciro, oad kp ti fc.t-kUo Tt rfc a4 fcwa
fttf tko aoolmalo of oor praaoot 4 Htl anpf'y of ft'rfek! pw4 f
diea: oyola.
fatMff Ui
Ttalt to a Toanooowo FlMtaUo.
llatiag a ioiaaro 4ay rooootly wkiM
ia Naabtiil., a fn4 wa kiad tovogb to
(to wuk M to lk pUolaUoo of Wtiiiaaj
U. Hardiaf, mr nmi omWo 4iataol
A a aroaat af wkat 1 raw tkaro will, I
tktok, ioloraal yoor r.ada, a4 1 tat
otioialato okr lo profit ky ok.l ko ka
d.m.
Tko jriwriy onuiaa aao fiMir lkMi
aaJ aoraa, ljtal aiairably ! ttliiaih.,
aad bmim ut it aa rwk aa lk delta ( tb
U. It apprtakr4 f na tko rily ty
Co McA4mu4 r4 ; aaJ no rrtcktM;
it oaSaaa too ar t-k Uh tk cab
.uuu.l .1,.. (.-, oa iikr U t ik
ay. ibo ata-4 tum pmi f-Mi (ioo
an llibrraiaawail aad tk Brat, wall tl-
llt,i (, Id,. I ka waoa. wcfm aa
1al4 b"ial two, or ihtr kanj
Ikd Jtrda Irooi tk k. 4 obiek it
(aonajaadaao ottaaaifO THo art-
u, ....j rf ,. Ih .,cr.
' u.U : it u .oututk l k. M.a.t B.r-
lwa lo 1 tb.t it la a l.rgr. rl.Ka and
1 iwtv-iiK ..toi-iara, ia kyt witb tha
. fcj krr, Uw. ,M,,
lo ... Ibat It ia a laroo. rb-xaat ar.4
i i- t. .k.
,uk , ,Mll b.altloi abad iraao
: W. wrt I.hi.ii i kn lia lb. Ui f
.ral at bun... ab witb Int. t.kiihnai
' nrJ hi'
! lfOi. Ul-rat, ad pHU'4 vatt Ihr na-
u( .... w,
ai.u.4 l.ia a.aalj.t..ala .k.l. ala ..I. .lal.
( - t
ltd by .a .a.uiinaltti. vf tb kt .tin
n,i. vt fjuJ l li.ad hk. irj- ni.fr-.,
r.(t. aad GUtr. thai it b (tff Irfvn mj
Kan) Itarfaa. la !k .('. To ,-o tai.i
Jat.il Wld alrd is kitaatal. ! .11
l a I'Uglh bryutid iv iiki i iai.li t
b .'..1, ttll.ll Itt Hi If K. .a a,l, t It Mt
tli. t. id Ut rf tt a Kin, a ik. ii i,i . ihr
ifn. vrt I t .i.a-r. in. a in I i-i if.. .
Illiil Jal (at,4 ll.flj aa . I Ml . aa t i I.
. Ha ll.a Ja i;iii I I ll.limi a. I, t i
ltlall aa Kal. hi' ; bt ....i I.. I
i.(i r .TaMri bf Mt.mtii. .. t r .in.
bl tirip-rta-d IV-tjiblan. itil tt la j
! I, X , lu -tl lb I t( .'"t ... lata"
. faa, .nil p iijil.l;i ijr ) i f
tbr lak iinii'l rt I wn j-.r jar
linia. .nd f'fit,; f'.Ubt tbr i i n. . f
( ti !: It. ii I" llaimll.. Irfll.fl. .
ht'tlttUkW, .ad ra-al'l OuM o;ht r tl .u
tti -ar .l lb. aarrat l'Jx
It: tjrnci.l .) baa. lb- ral-biatrd
. rac.r aad M.iii.M.. bil l, il.rin'd. wi.a
: .tt al ait dtat.acr., Wllla ()f-0ll.jauta
ai ...io (pit. a bar co IK. tqrf
Wr H" it ((. Ih It'll, li lb' matjHihorlt
7-'". l;;;
hMJoKtlf V ! viol ?to) a. tail tlIl
fc 4 ,
: a ,h ,Mk v. ,,r.l kaadi.d
aulbul. HarUk) W Bia......
d.'rr.
(rt.ifc
tbr WratafW ptallaa. a l.'f J ! k-ik . I !
lii.bthin li.il W.itf I It, aad a huf kar.l
t t tjka.'1'd rati'. i br It.flalf a.- I r. n
cn-a.rd of " I'arL.aaj. lb. I j.t .i.t a
Utt tb. tttLaia, anj ia ! . a
t.l an iitia.l b aa u. tiii.ar itia t-an-iad
bitatad ( tb. 1'ufb.u., I laa IdiAaiit
aad tbo lltahwiia
liiafar.faahn.tr. Iaat wa. a-t tha
iraat .llrxttia of tbl. rkd afal-.
1 1 i. jaar tba (rtawioa; rrtip mniai
aM-'U art. i ct.., 3H in at, '" '
,-.. -t.ritjrt tbo paik. tad .'m in
i Tb. Ubit M Oarrffftti'-tl b. mn.at
) ikvatadiai ia ul tbfir pwa.r
T,kel, , ,(i , ,r,.oj I d talt
aarlbrf ibrr. I ntch at t.l.rr f ljuikin-a.
or at.H-k l.l'ti. wilnia tn lrital Ha n. a.i
ibcoa I Olt.d Mkira.
Inaa Ua Va fcaa H ataaiaaM
Trial ct Mowr.ro ai d Hrainra.
Tb tll.l t l ibrkr Mat bun a J. r tbr
, UltVkttlaUt l i f tbr Tlkkta.ar AtlHuilU
t.l ItahaJ .aaat It. t taa.ta I', uailt tut., al
'.twt.l and M.-1'b.nir.al 1. 1
tliaa lU.lWII't: iXa J.naj.li, al M - J
... li
((toff ll at akd k. rr.pii' tb. t, h i lit.
tl.r f .. I . ,V- I . ..
i
...a. a-. ... ..V,. - a
Tkera war futir atacbiui. tkttr.d I
Ba.-Wtna
t T b lltlck.V bf M canal. M.f) A IJ.ui
i lltoa, .ad tbr Kirby, tb- W aJi, aad tb.
aMt)U-.-a iUlrfrl lk Mv Alt-lHkr.-
(f'-wiad l tally baiur ibar- ul a lit-It
Wrr Will a-aUUrtl .ad lb.il uWUrlt.ltl
lxi fi r ll r W"fd In .tail, ll.a. th.y
Ualt'l t .l ll drltllallkr ll rlf .rc- lar
Iraki. x aud .apatKatlt) tint til at Lata
A aUM'tnf ai flat rt til la kit' I It fa lit
at.'fiir wh im wrt. ui.oi ( tin bii i.rut
' .ra in Trmiraar. all aaii. ua 1 a i n .a ib.
Ifkl Tbr i umimtlr ruiiai.iii, j . I
llam.k wbii wrr. tU Jta.li.al tatu.ti.,
l,J trlt-rl.d IrulW lb. I'nUI'l rtil .f
iiiattft, Huinri'r, Ko'b.il. i I, .'I.1..1), l.tua
fill .rid Villiaiom, attar 1 0 tiraii.-a
Hunt tl J rrituillikllra. , lit 4 tut I lit
liu'krt,- . I.ii-ti luutrj cl.r..trL ll,ftl,.trf
atMl.rl t.f .bi. b Wn la!., it al.J IWIalt tl,
th t I" tbr Iran. ... I aul.' Ul ll.f
kilobit l tl tuiln.. a tl.au .talk
and ijialiiii; lt.ru, I. ul if riy jai
llttular atlh a hlglt .Itgr.r i l (t ibtll ru
Mi ll r.mr tba W...,,). tltt hiar iuHh.
a uair.'W .wtth rr l.aoa. .tit .nJ nK
lihl ilrtfl Ntl that M.ltlal.t II. ic.
trr wbii b dil Out Wi.lk to wrll, and frit
' ... ,k KltbT. wlti. b f
...ta. Ika
M'tW Ik.
- - a
lib a V. ii k tha I am ttt tvad and ikt
' aauirtrth and fltb roltinjr f tba bla I. md
and tbe er.rral tirrllrni-i uf it. wbi
mitrrnia.t cjmfOkt.J:d biatkit ftttetiiiuti
from llm crowd nd lb. ti. Uuiftiiuo fnmi
mftttf tW- VPI A.l ITliV 'fu Aflfr ft,
. . I a
w.rr trtrj nut. kt aUiu.lb.y writ ar
ri ffd to fttllttW tack otbrf la t.r.wktiuO
until that .Ota. Mae U llraltattl. lut
b. I...1 rf lb -.ocbirkr. V b.a lb.
nuctoje ilium ita uib.i. aat. an. aritrr
i lJ. k.. .ki. ..j ... ,L.
r "
BUftaSa wTllftl mm wn Wl'tft Ptr ofttraj, utt II tli I T
g , , .ij . i
W t J
abad. Willi 0 OSOi'b .pard . War. ntii.il.
b.nd..... di.pl.y cf ll.a ktrpilolliy ul
onr ultln; iiiit.d liirn I Mtjif liuR tn.
; Tbt trUI ot. onoJutr,l witk
f htir.
' otfitl.nitaa to all partir.tt.4 lb dtf
a, ia aarjHaa; wuaj io (
ID pwbltO 0irHaaofO ll BBarroi
aa.yr It Vim. A Ckoatkoat oa4 kbl
ouliw o4 goattaaiaoly witaot r
- Th 11 JofcJJfocw,
,Wlrji f , Voo
i. c a a s.
Jaao ik,
)tt !' aVowofc. Tka wrot
".al ifci aiilt kfai oVa
aiUaUaaoa WtJawJ.;. ko 4k ! 17 Ta
) MOKaa a4 iktaHtoo i"
Tao4y M. ta la "IWil Hoaw,
aawtaiKgat ta tluck. A M. Tk aUi
r tait4 la ativn ai4 ax kf
a NU tvra aal i im Ika
, ' " '
! at. Tk. r... iUH II
h't a,t,, "b.
o Jaffna aad rmv tki
rW trtal, tatil tko wli !
d'fcada la -taiiiw ft J"K
, b- Im. Caaari k.t. ha aa rP
i ria CarV
j ' - ;
'
oraww.at. ka call.4 ar aJl.i.lua I. -tr
or.a.t. ka cli.o .ar ait.t.i.ua i. n
'.
' ..a-Uft r. la ,k., p ... r-.!
airil. ! Iha!a . ar. al Mwaaaw af
tfc. aal-
taKkft.. .a-r Ik. ataj .1; I., aad ar. .artfcr af
.ar., a...fir Tka ara a (faaaiaatt .aaa)
I. jim.ik.ra rlttM, awl ka' taa w. aaajar
laad, tbaa)aabt tatlad bar. ba ilaua. aaan a
trl ta jwf.
at a - .
k.it. ri Bufb tki. raaa . ..4 ia
aar 4 trt.it ttul at. rataf iiaa Uat. aad ra
f;i. ta a aatiliat wt at.aiii.l. twia kaa.ra
tl.ri4 tri.ai.kaal Aatirvw L H)Jt of f -tvrl,
It.d ia.it paa.at krilk. of AftHri o.
I'f.ai. ni. a aal. ft $at. katik a.kl ".-
Ika UtattiJ Jatr .t a r. tk.l lit. at Wat
a f-irg'ij. a.J t.afvo; oa fl"t J a. pa .,
k a Irtal .1 Klibil rt .llaaaar. f. til tkat
I! aa..ia. I.i ik. Kirfa aa It auk . kaad
at l.t.f lathara tval.B'4 Ikat ItaKk W.a a
r. rirntt..aa aaa, aal r. at- k a ralgbWar.
. .;..! tttt. mM .l ItIt., btat tfaa
oik lb. r.at ... aa !ar ta lata, af 1tJ.
ihal kta I . :i,.l ft, r,aa4 . aa)hatt II w'keal
tf lirtral. kal Kai'k inal.lr-l It. rraraa-ka. froa.
t a ia.jtra Mat. Tk-itur, ..4 S. H
. Ktr. ugaai Ika c.a. far liaMk, a4 Cl.
Taauf.1. .aa) H.t.H f.r Ih. 4afaM, a4 tk.
lailat rai.;l al.f aia. Rih
I. .It... t tl.k.att.
fc'la? I'arait .n4 likitaa
. -Tk. Bataasd Aa
f Ik. Kaal.lll. if
!'( ailtaaakl, lil caaaa ataT at Ja-ia I, J' f
I'll lk
I" - l .. .t 1 Jkft.uB, .a.taltd
l- f J .nf J. W . 1a,kji a: I T J.
i. 'aal-'t ' t a'. Jkitaaa W Hi
ii ,irr aai t'-.'r t !' a. a a. at. y
caa. Kai)
lat. Ik.
f ta I' -l--. a a. .a.lt I
.' i Matt-r aa-l Ai l'iBtra rf lai-inll.
s i Mai. ita l tlj. rakt-a I .t kar.,"a
t h M rafj MBl-'a.f lit. (.n.fkKlaa
I Mft
f'.'i) Hiali I a.f it ".'af
Till II ..k aft Iktl r I'ritj.tf, Jta I
la, la .a'ara 1'at.J-akt c 2
lk, I .anlaia i -aat;t.
Ika I r-aca-aaaoa .til batat ia kiaikat li-.ia,
al 10 Utk -t. M kteiat!r, tk.aa?. a kJ
taa. alia.c. A.aiam Itt laa;. Otjr I. M.i.
Ma a Iu I.i !. l.faat lot umkrrla.J, Ctaa.
Irtiatt t t t rvflit I, I'lu. k-l l ( baick.
4'kurrfc j tit. fttai l H I, 11.11 Co (lal,
tatt..; inatil.ltv Bka-f. Ik. attlirtw .lit b.
tavlt.ar4
taaaaat at ik baakkr ll.a-a .1 0 a'ciiatk.
r m
Tirk .tit,a na. (aetraicaa aaj la. La
.tin. I t !
Itraaaaa T.rk.l, t a kmltataa ) $:,tl.
t.t.aiatat .aaat. liuaa Ik. avaatttar
.if iLr I .,.. It Ira, t li ) It-- k .l"r. Jt k
ou t Itos l. ta, kkJ l A la Jt.ka.i t I .
1. i( I aaaataa al l I I'alta. ,11
ar ktl-ia al ikair ttaai I it at V v tttaak. A .VI
tit la, I ttk't.'.ai.
OBITUARY.
lH- l, H ltkd vl k ila iw, til IW
rj .aU-ioj u h fel.iUrr, ta I ki.nj ikj.ti, V -.
ftfltrr a oi ttftlni f-r,.?as T-4 iok, UtlUtkM
M. lU'rhwvJwi, taiki ink )r 4 fct rtj
Th tlrt Ai li k!t o.rtri. ft ?trH . i
fill, ttMoclit f.i ktt dnf-u tkt4 tV
tw.tlu ft tool Ikor. lritwrtC WtK-tl -
I. tk ka fi. a tka :alitaii attwtrl a.4 ta..-. I
Ikail alat att.ttltw la Ik f.1 1 rVtlta'ta. fl.ta
la .at. fall aal taarrt Oa Maaata a kavtaaata al
lli'.,k aU'UllMktl fclkBa.il lt- Ika I'laafc.
I kai.t lntr.ll.al Mkt.l 1 1. .lata vf
kta Jrall.. k'. ratttlatl a.t fltkif lalj .4 b.-
,.. hi. pa ulaaartaa. ll Wt f. tit. kaat ll.k
I r.a a ii. I Itlta la ami raiskaltia .t. Ill fc
Ir.l a.lrar ta J ra a
at arraalaO ftwrala t f.f.akl. - IU tk k
ftvrttaata I aaaaaaara r fill., aa pa... .faa. aat aa. la
cat.'-a. tk a kt taaat aatw h -.aaauaa tl 11.11. attul kaat,
aat aa itf Mat af afca Ual akatafrt rk.aaa kV Of ta
.aa U.trl It. Ika fUrl. ll-1 rati, tata, aa. alt. arifc
Ik ktaal ka taarrt aat aat rata t .11 kad kaaa a-a YW
laal a all anaai.Ml latla. akata. rkaaa tk. kkaa) Mai
tatt ta-t k. ai. ata a. . M lla-aa ka ta a kal aaa at
taa tftaa tar- fat tkat tajar aa aaf. af tk kaat. y.
tar) van) aaat attaaa tkat ta .1 it Tka aal la
at akat kaat Tka) aajtal Mlkl. a.raa altk ti act
a.tk a. aJ alaataa ta tkaa ana. aaU Tkatf aa. kat
a. 1 aaaa.) a a I aa aia Ufa.
aVat al rtia. itaai Oil a fct Ckaal atraal frw
ta... a ka-t taa. k) Or rktM Jit kta-a t ktraat
kkattkUa, TaaiaV
HUR tltll H4IM Dtfc.ll Mailt
J It M 1 1 k-r.w t ai
TtMtl". a ttt.a pl.t..
' Ik.. U.l.lkaai aaw a
, .aita.t
Kaat la Iba ktaalOk-
-.. .at akaait. k
' II i.aaiai..iak
aa a
ttooowilifkit ft Ho ttwo4 alttvftft at (-. ft, ftl(k-ft4 tattaTft
fta ikt Mit oof fttaift
kir.ki kikt.ii ft ftttto tft l to a itfett a at k. a.
.vol m m. a lu-.ku ift itfft ,
' "TT. m? ' tW W U
. kaf ft ka oftftnftti Fjpft
i lk-iri,ct-kt Motto Too r ft rok. ife ft
- ft t'itwwtoo ftraftft ftfttpM ftfto) w fttotaiaftakaft
. ,Hj... .r.fc. k k .. r. taika
' t lk. i'k'0-.kk a. Oa ..a.ra.4. Ika Baa at-
I kal la all itaaikl kaaaa at lk 1 ataa Itat. k.
. ".VkrZ;... m, .
(kat a.taiaaf . a- aar aaaaa anaai, at
... "4.i - .n tikitt..
afltlt tar. ttaaaa. t ta latt.
kt it i t lata 11- wioii 1 1-0 t-cit r-
, )tZ"'J?
TO kra
I ' -. .aal) a.
aualtraa kt tfc aaaat
a a aja.ai ar a tip.
1 1 a r"kaitt kaa . taa
t ...a . ft aaa Bat, al katatattkaa aa .aaafcarf .
taa.tr c4.lat , latka. kaa.ua iraataia. k .aat a. 4 ktV
aak-r kafta tfc takaat a Ika aa, ttatak itk-kat,
k. kaaaa! at. j aat., feat. aatr4, .1,. (.a,. laaa tfaafe.
tMM .
TMOOtt atw.!.. fci taa wl
Ikat kaaJlk tf.aal kaa araal tat fcaa racaaaja ka
kat a. af.taaktlliaa at .1 at W. at. aal kaa kaat
ataa. Hrat tf-fc ajaaaa. aa a. - tfc. Oat tkat takk a fca.
fc. kr fc aa kUfcaaatia fkrt taa) tat aa ItntYka
ttk t turtlM-t .!. kka. tatat at takaa tt-a-kal)
auk-all txta ) aat larittt.T kt tka kteaa ..
tl Ik, taaktaak akrttrkUal), kka atraat,.. ku ,M
a. -aktaat kfct rakaitt, ka aartat. atk. al Ot aaa
lr) la at aaaaa ttf aaa) t.t, tfct fctlkra ara.-.
- tkaa aa aakaato. aaaaaa. akttt Ut. attat -,
Sa-aaa taaaa taf laluaa. kaaa at.14 ka m aaaJtual k,
Wlkaa tooMwk-..b4kkwatktfcs.uariaf aw
atMM. ta. tar al tk, mimtmkk9 Hum wnmm
I .ilia, laa .Itaa-ajta. lat.lk. a. kaklaal fcatklkk.. I
kaa-Ja.
ut. ka tktktta fcfckrl lia.,.!!) '
fa. 4 ,rr -,--.1-,
telo:afO)a : ,
'0 frf-,r'-' Tg wtw, aii o kinaw
a W4 'b . . ! mrmt.
4V, at s4. .
W.- M tV tmtf W r..tlr iKMlit
H)4 Ma.'ff
Ha. 1 Jef f M umt W " '"
n W Ov kv4t 0
a a mm Ma - r
tim -. c mum k. i. Mr
utaaWK r" a J
wo j M'a t,
Oat. aaai r o, l0.
. tol4 awacTwu.tt r
tff ittiM am -"
k h fro fav.)riaM a w
(ritil f nf Cv..r t !
VMM-. Mftt'Wtll "!
m r- kw bm f ! r1'""
. oo a if
aWWa) trtm .
k-M .
nrf. Aia
TM-aiw .lwraw.
aO
f a aw kfn
Bir ai mrr, rm araa, .T
i-rqt iroaa. rtkaa, oi wc-aoo
4atiwro
mr rnatfOi Pr. ! MkWT, . r.
0M kf 0 aH. l)atta
t
rrl,a0iM4 MH HO. at bV " la
iaa rw. ta. 'r " wr l w
t r c a. ai n a t !.
tk rnw ol k aaa.
tt0-Ri . tM- Baaa ajjarw. aar4
i. wa, ai aaw. at !. r.
04 Ww0T,l U aPtoW
Haia aataf a4 W aa a f-
aata k a-.aa.. aa. at tkO f . a
aa- IW j
Oa. ) lM fjtaf af .aafcat 1 arfkat. a.rMaaalka
.a. a ana.ajlii.t. a a f at . v t. aa
aaa at aara aarf MtciH
" ra4 . MJ fkM ,
Oaa aarajiia af ia..
Vkakaaaj I. ina.
laalaaa. aMaj It taara,
a aaa Ik laaaraaiag
niaib.kail
a I ta tt mar 7
Taa -ijt tVa aaa4. Ha--
tk aval aaraa aa kk.
aal iaa)a4' kraataa
4 awao caot, ooith a im r air.
i la -J- aalrk
al Mllatta.
PKKMIUM LIST.
ot ot ai, ri OO TNtl COT
ttaatfaa.' raatiallaa, la (a..
1 lata. , . ta- a-, a
faa aaal tt Itar-a aa'r
fOj talfcwlfVM
H. -A a atart Hlut. a.
rar. Iti .laaJa. aa Ika aa. a aa.iy
lak.
TMatJ Ok rakaUlf a k Amy ttraaa).
9 waajot wtaWOk. rr0) k
- 4 -
fiiftr -
- I
t -
loOkV. tl raan
(
B J I
. V. ..
u
" -"
L am
" T
.
" t-
-
IMr -4 tmf tV-V VMk ioP f tW 4o
iokoUf lf
aor to kar-a-t Ml Wtwat of kVtffl r4r.ro
1 Ititfit mm tarn m. 4 4 oj-a-
V tkl kvo rkww aajawro) .jtlil It Ml wtHrkVowa a)
99 u W.OM laW-tML Hk r. -orraol m4
' tMoat Mk wrOfW 4 HtN-( tk . Um rv-ttia. flaTo
wT ttf llklllo. WO O-0-ait tw. fkf fft-W kTkjM In wlbp BW4-
' bwoWM m '4 tt ( araMo4t
10JB) ItfJ
faot ko iaW o j M toot witnlnf -df jroi wU
f t0Wa tor yB tkw i Oi tdjfc. ar0.lWlW V-1 fmr
j Ik k.4 .- rMr oti V . 4V . tojkti-aai iL trajr
1 tw kiokir . . .. J
j C MtvWdjwi Morwo.
'
. f dp ha p-ir M-tw w-4 a-.. T-rt wM
' .atrVaaTt.-.-ara;, . Z
' ffcOT fcajat. OBt kofTralk Voir- Td to Mo- - V
1
'
t a aa. kaaa aats-la Mai. a. Ifara. ia-a a. -aaaa
ataiai
wrark
fa, lira t laaatat ataaa -t . Ifatttaaa. atat Wklla
i Warata. raaarfatata a. faaaaa aaa, avaaatai'
arttaa, ttaf. a"t . m. rat . . traltt rr a ' Mr ta.r
. aaaa ikir. 4 aataa. aaat aafcra. aatkaa. aat ka Hi a na
taraW
I ta catt .alar 4 Maa ktaaa aaaa Haa ta-aar. kat
aaaa aa-a. aa aat V aagrr l. n 'K f-' '
, a. raa. k-a a kta paal.ia at tkaaaia af
araa 'aat aaraaraat taa.
I Wat a..ta.
a a kaaa llal aa-rr. . a aaaa aM ta la -a.
twrtaa- Ika tat , Ir. aa
; la U l-aaa it ru tt'raa . . . M aat
I a ara. amt- aa ataa... ,.. f.a aat
a-aa.:. I a I . a M--r. .... .. l-a "-at
ru Ma. taa.
I a Kara ka fa. aiaaaaa a aaa. : -J aa
la at kraa k. klaakaa aa.a. aa-a. ... ya
.aaaail la.
, YKLLOW bFBIROS.
, L 0 B T COSITT. Till lllll
' T- TH1 all k . t trtLta-rkia ta a r.,.1. tt Til
t ta. rtt,al ,r
riattts rt ai.n ta Moniiat itriNtt.
I aat Sat t- . iak taaf 1 a ll ara... t ...
aaata IN aa Jfl k twa
j ViaiTutt.
i At aaa 1 ri a tawHaaa. at awaaa. I .ataaa kaat t-aaat..
' ajtlaa... ka aara a. ak . .a. t . '.ru. y, nta .
a ta k at ftarra Jra ka .trr f-aa ka-at-.t-a M4 it
i karar ka rk'avftataaa aa. I.aaka. faa aR
, .laraa Ikra. alkl ka
Pint roo.t t:rtrtot
Wltk ik. kfa-ltaaa It Ma ka TV. MXTKL a aaaaa-la
1 ar - I- k r tta ? ikawa kk a.ak 'Mtata Taa
aa at aav awa 'ta mjf"4 a II ta kaat k a I aa,
I avtotr aJa, f ot . .rtf.t wt ttti C
t a. ta
oV . U fv-ttt tb-w taW aatfc T1kw wkr-i prari .rtf
M wA OJJ -OtUtvT pktoOkri i aa feMo-T r- i4kl 1- -!.-- 'f
: ! oMtoJ iiaTo)a imml) karo rokwi r4 w-Uyaa. kj tr-stt
TVavat waprtaajkaiO tkra avto-o4 ft-xti tra, d4) Wotar4- rf f
oat
C klllwW00 Mt04W
f tkWkW m ftw Iwom tikT .koyM awi.ykwairto avavdJ tta rai
ft 0r0Kak.a.t ai4l iro -or ttr. wot ba kvwi-4 tot
t Wtwil ft mukm ko omlat b Ht Ttairw taa4 M
tokotkvt ft--aW Uwttfw iKftrK akkVotA Jt .
i tmmi ff r.ao
, rim c riT At.iT-a-aiw or lot
f la.) 4. wA tftaa, ait t ttioit I mm ii i rw fuaf
; fT. oytn 4 4a-il wT tb.aa.. 1 14 !r w Umoo .
i a-ta-- W lkflfeTrtit Olfkal lot IhO) kafk tk-aY-,0a W, ff af ttkaa
I of ooitMti H awajjoov-oi oir- to. 4w
' tt. t'-l tw ojfe L -.. - it v 1 P jr H rh V4v
i wm tt fc.PkTMV, 4t4jojojft Uv imm
i fW tra t kVtwk tjMkfe, ttaOkt .id akf --f aoWw. k,
w-lal wttor ws.ot .of l atliaaw Mo Uk ro ow . wwkiooi t.i
tkotr fttff wfTikkkft. ftaf l ILil W - fN)
4. 1 tart for Okpy fcwtn.o ktkowl twt W rj-rv-4 t ttoi
Mow Tko ro.tj.4 lwak lt kkktw kWtM at tv .ratoaa Otowd)
WoAtlArl. h ifeM -7-T 4N ffct-44 t Ufefl
( mmm tw ktui tw-t uaa m ikjrokt,. tmf.r ,,
' aTttfCW -4toOFt-MO t Itt tkalt fkA -Mk pr rW
tkaw .of Uwk4 Wtor-ja-a ktt-Tka o4 Moow.rvl.alk ao4
! Waoyt -. tk'iO 0rli .4 t0f tt OM BaiB
t trtf 01 kojl Iaw4 fro fi4' tbav
9 vmf tvt tfcori w-woj tt-at tM jya-ai aW'awk.l tr bak
kt tdt oorojty towfc owwoktkwktk t tt W to 4
kalkrtvl tttriw taJkwro, . --, . few-to akpai a., taktvitr-f
ajklfe tf tr rvjmd kof. a4fear tifiajlii htitrtA. a.vi
IlkOr-l tk ilUtoirtaaj.l ta k WfTmUif Wv
Z1Z rjrzTZZrZZXZZrZZZZ
CkW-W tt? tfekf OWMatni aowawuai lk P0Vtw tVa ltarr-
lajltitw '- 0at-.4Tt WfwftC 4JkW. OaOaati fkOj-rWata-t
t tooBT. Ilka, atftkro. mm fmm wrw-. to at a kkw
taorltfiilaiol kta kftoj oawo ftkviaT VJl ft ll
la atat airarkat
rt t Ik Rt atll. kt It. aalaaatata a k taaaal-tatl aaat -
I atk. aa. aavaajaaoia. a aara 4 MVa f.aataata
at. -4 Ika 4aa-at naat.t Tka hrtr l m a M Wa k,
ta aairaa ataia. aa. kaa t.atrkajaa ra-t.,it,., ta
atavk af liar aarr.aaa.tla4 grtBt attf k w-M wttk a. a
V f taa h taa a aaa aa ta, Tkai ar-arff a aaka -4 taa
aaa. rl4'ta. a. tata lut . pa taa. traaaa ar f a .ktt
ra la Ik aaali
f kka aaaa a ar- atari) aaa) k aaaa ai tkaa ., a
ata a' all, akoa fka fc ..rtf I,, aa - a- tr
M)0 aj
oWtkl klk
aa. a. a. ii.frtaaaa; aaat at at, aaaiaa a. ka tka t I a
M tha fc Ik p.nt .tat I. tatafca ka ar.ra) .-..
taa art ka tk at.
raraa tikaral aat at! ka aakta laaa klaa tka ta
af aaa. . a, kvaat.
araata, aaa SI if twtf a k. rwt
TO Till. DBKIDESS OF IktrOiiT.
El STOCK-
fpM r DtHl.ttKn H 44 HK4 t;rLt
I toaftkkroO tta Uk Ojtr.40 Brww ttvi0.atft t-r-kj b
tw. rkkvko wk.1 kkaad rr, .i . tkrtrft mrA ft
tftio tl tfc'aSorft t .ti. t aV- ftooH 9 ;ko.
ttoito it ,df (Vio.) lW 1-on. ttft tt.. roaii a
tft kOftfejl-awt! . I ft ft.tr 0) ftetl latitarft ftk4ra tOOMl I t
m bn ftaft. ftjktl m ww wtoj roo. mtmm ft ftr k unto ov4
tft tkwft ftwk-f ftHlwW W ft tftf Tfrkft ft aooaty. OOftal IfttrM
' ft tftf frw-toft Wtf OJ-ft fttfeal Ifttrrtl
WftM. Twrlr ftt - wtoy-t. kvJ to-toc'lt 044 ftovaT .of
fttftitt fttTft ftw) m,4 lft ftw TrtK fjk.t V - tot Mk
I fttto-4 taT0W ffwrwft ftjtdl ftwftft l-J JtOt Kf l oft l
aaftt. ftdy U. lit JUtft .4 Aolpjtofti Tk- tw t4ktw y fe io
trriwa ttftvt tovt lxvtw, ftwkoor kv th ft '-t k io
W lllll
i orvtwvokft. . IX .rroxwjk tU Its
1 Tnii ItKW RIVKR Will TS HI! I,
a. tt It ta aaniVM.
M U V t - Hliau.
A'
V-3tl
al BIT! ITKU IWajUDI a,TKr 4I-
-t hi f "11 a-.-T -' f, . ttitra "--.At a
alafct ataaa. ta aal Ir. aaOaa ..vat Mt i -at. alt
. kit aat tka I aVa taltkal aaat. .a. aaat kkial akt
UHlaa ft- a. tka ft. taa.n. tr4. f ar I ,a H.aaaaaaa Lata-
ISrra a.H ka k taatkatat. k tail, aa,a (a .an ..attfuaa
a, aatla aa. Talk a. aaal a kr taa. I a-ajt kt. tiat
Vatt4 tata.Kljkai4 kt rfcka .kakra N.aaaa aaa. tka kaa
lkakl.at4.fct.. lk.lH.-.aj.
raaaar a tak.a. k. fat kat. It, .a 1 'i 'ut. Lata
: iH.aJVar,'.k,a,
I ---kJlakf-t.aaj.0 lawk
; Vaklr-t arfc4l jir. k-l-k aut.
f . , ,v"t"""
NOTICK
rtVj TM INK DITtfcfct a OW ttOM fa.
1 t' t, I-1., .aa al . Tk. , a., ttaaa f tatt kakak
k.fta. aaaa ia.aaaa i a- 41-4 ' kaa. a. a. a. fc.,, . a
Caaa ka ail p.aa.jta afca kaa. ctatfaa atarataa. at, kataaa,
ki tfcr-J ar-araal taUara.laia.taa .Ilk lit Ifctt Ik.
i'laaal) 1 tat.t aa at kakak Ika fc. l tat af tltaaa fcatt,
a aftar tkat aaat fata Jaab.kattu. f na aaatbt uf tka
taai I ilala aatf ka ajaat iiai fka aaaattkaa tkaa I
)tlaa Lit laaatk. afcaat.
-
IN (H4H.IIV AT Oftr4lfcM1.
4yiot4 mmi ttUiktun .. wot. yMiwtt
toil. -, ftM ttaft. fVftw tt'wtw Mwkkwrry l. n tity, fttaft
aat) H m tkatattaia, Bfa.pia, tkaa aatMt
kt tka fcaaa.ttt Oka. ka a, .ia i aajiaa
ati.k raatam-al aaal kit a fcma kt faakf at kka aan
lata af tfc ikaatair) I taut ta fca kaki ka klk a-tatt af
waaffca, at tka (aaat M-aa fa Qjaniataark. aa Ika ttta.
W-ax4. at Ik fc .t aa, lk. kaat ttta. kv ft. aa, tan.
fca kataaa aa aaa
Ikaikt tk ar fca tf A, ft t, b. (X t kt.
kkoVaaaaa .ml a. .a- aa, aaja-aaiaaf ' . I f a at.. at a k a). .
! 1 Wtiafcaja. Wkata aaal trui,a la. ta. aaat. j " a-aaaaa aa. till " . v KKli U 115 T N k t ! V
W. Wr-fcaaaat. W tka kttl afcat kka 1-Uk.l a. 1 4-k I. Tk;llls; k a.Uill J XSK ) H kit (....-. I
tafa, - . a -at Mk. kaaat a) Taa. -a. il I .. '. .- . - . , ..a " '
! kVaW-WkwaiU-aaaa fc JAMlv3 Utt KB V t.M.
a. ataaaJat ..r.ai k. .1 tfc. ..at kawaaf tM j rr., tW. at J ' aja, ...1,1 I'.JilS tlb" Tit 1 ' - V
, Ctaa-ra. .Wrv fc. ka kat aTtk, llH m a VM i , . ' " ' f i j''1 '
' I. Ik. ....... W.fcrV.a. Ik. marl .) 'rr tVl I )Wf fci..-r... f
'. . a. kafc-r tall tka- aaat kka ka faraal aaaaa) taTaa j .. kt aa . . kj k 1 a. a a f. a." a. ..aaaVa .
Skai'X-k'a-- -""-ZVr'' "8in.Tl!IUaoa4TAH y
lta VkttSftSSJ ' .),) BilKS tt MUl.
i n rMitt aat a mostomimkoit. T.TIriaV" """" k c V Y 7'?.' m - -t
1 kUiaaltaf I hi j I .tuaka, tk . un, ...va. Htaala-a, a -
a0 kavaa. .. fc)trra,ktk,.t. STKUPS OtVtJ ltOUA83 tS3- fcja aiaa.it. T.-a
.to "T- - "j4 t miia iMitMK MOlaVES; t.a.ita't vt-:-
tka .kaatkl 4 fata-at ,.,. t-tt-aa. a. ka tataaakatafc ). IUILS Ulal . -t. k o . t,, .f.,,, aM - ' ,
aaMaalJafcakfcktM.kalki aal akaff t 1 1 t kw. kktt ktalaV. ? ....; 0. k'i'
MI.V r.ltlCIQ 0TOR2.
lit Jttr t, if iki rraiVli. lM.t,
orrotiT tut cawat twcia,
' tf U.Wfc4W,
s tOMifckf,watkf t. . btAkta. .
CSOICJI U J D
AT FUBtia AUCTIOW.
T WILL Of FKH r'Olt PAl.E AT,,-,... ... m-
HAPPY VALLEY FARM.
M Inuii Ht m n,M M If IMMf
. 4 HM aita nam Urirf a r a
0.11m., n.im m m n ,i i a w !
a - wi.m wv h I
I ! Wf pmtM'f ,mm4 pmm f ara M t
M. t iw kiM nui r n mm fn,
twkim MMw4itiii.
I. .! liw M
a arM -f ' 4 m. aM
t-m M . ti. Ot1 a
a. aaoraar tata ortaar a a f,.
aa. la aw a aww. ur. ara Ma -fr
tor tmff attla. ra ton a-r r.r -
t. i.i aj a alaja wftaar. n akca ta .
kw. aaai if a. Ml lft lata '
) at a 1 al'JI aa a Ta. ra.
na f Hv.v ttiwt r t 'tw. no
MtllMliHaj.M' r- at" aai-Mn-t..
a MV.ItttM favat M4 rm- af I art -a. ? .
rat raM M alt- a. a- aarM. aa . ia
al, a- aar-otM N-H-f a' .aiawaj la.. '
arta avaaai al aiaaaiaara.
fn a taaliaatw afctnj ik awa. Vhikat la-i tr
. kaaja a k .tatwl Hi fa at.art i V aa4
ya t t. ta a . Hba..rKf. at'Mt kf
aa Ll aiiai it. IiipI an. f i. it i -
rati. "Tliai'. tar at h rawata
aaai 1 1 taa awn aa. katr-f tat IH
t-tanl rf Mltr faa a .-.a
la, al aaaH.. aaaj att I - 4 tk4
NaauiM ajiaa t f iM.ratf
1 tmif nana att . i.a ratfaa at !
! W a4 aalf a.a.lti a'l' f-
J iaa iMOrf, .1 krao. vttai aa.
j kaaaM
ajia.a. i, n n a,. .. I ,.- a
I M.. i a- .Jiff r..r)T . Jaat-t. 1? la
k. k4 aval at a4 t t' ' al a lar .. 1
w - -'.'
I Hi atalx. ! J ibtaa . r atr. !:t
MIM vna aaat 'ar ar I a -4. ttta a irtnfc'
I ina.o n,.,.wa,tii w-i i.
h,, . r" ra a la... h.. a laia ka
. torty aaaaiaraa, bai r a..t a .ilk k-arii..
' aiiaaral aaarra, aa4 fci-aaka ua a.aaa ataaaaa tr-aa a
' iaaaa iataraaat na -a. - -y- - a
k..a.aa. ' l.l.t ari.a' .-l-l f
4
raara. tlaraatf aaa. aarf HrJ aaaa a a p
I a kaa. tkaa, .ktaa Itaf aa afraatt k.aaarlt ia ' " '.
t raataara aaaa wl'kt. a. ka a ta t -t. ak.aa aa.
, ktar. raf.af. ..kt'NaMa. I at a aa. aaJ - aatar
rata fa . aa-aM aa Haf'alat. krt knaj aft"
I atta W aaraa ktaaari. a at . aaa riaaatta. aaa,
I k tiaaaal atta.fta, akaai. aaaa. a... -a aal I . .
' . ,,.haa aal liaii. a.a, aww. aaw. attaa
: .r.r, a a., - akta aa U. r. a.a 4 a- ,a -I "
Bat - aaaa ka aa araM tar - Han aa- .-l tt-
; aaat W fcaall.ra.4ra a mat, bai I. Vafft .1-
la. la-l k. at aa. a-.a ... a lataara a-a aa tk aa
a-oH tv-a,aja4a o aioikwn . -oi
' mA lf V4 il t..k oV. L- wk 4V -a ioj
; M --ol trlo0) 0ol 4wad .Of -- f U --4 '
) U. to. a.ratawt fkratM t-k.wo . uyf lt b -4 iVavaWai -f
14V 0 wvok.l M-tM oaa. rO-i 0k4 . rfaT rat, d-wwaj tt .
J oW 4P-o--r ''
pm waJlaJf. IrO-k tk-O) !-, oow .rivovw a. H a al
0wa.0F'f alw-ra I Oa (h. (Tkai I lat a WaO lt0V )
t oW . k t m t-wai aao) i .jyav .tot -..
, a tOtaada-O) l rilOkli fko) tv f i . Iw 'fc- --affit-M
j to-ai tk too ktoOaO io -iav. w. - i.V-o tv i ko
I f"wrw.0 rft0f w 0 afWtaOOV--a. 4-OtrxaO tt to4fiWal.k.
It mm oi-vto'wa k04 ajatotawaa I tVkr to lf O
k. , tol H-4 Mtvl.;tft. k-toto I it
t iVrto Aotltt t . .latdB T K 't.0 atV-3 J
- I OOr I r. WW1 A. K JaT0l. -0"lk-TW..-i tt T-HH.
A ft BoV-0.T Oa P-t. Ia. 4 . Vaaalr-f a
i AWMajdli w . . J . TrTor. r (f. wU
l .-r.r.r r 4. . - M' kV r aWOSt .'.-! -t U, -
' aHMtaVaB CalklaT. af
AdVafa-Mt otojar M J.kftw-t ai 4. t .!
'
itta4iM ! 5 T4TL-.t
lilt 31 l Ul Utt IklBf t f 0.
' ... ...
, 'MIISOiI.MNY 'iKA.NTS IN?r
. ai'.t - a I l.r. ,4 a ta t. aa aa. aaaaaa a'
knaktaUMa..aaia.. aat ' r I "I Tk a
. fca.t a .4 tk. I aaaaat ara aaatt.t '
ait ta ratrkai .n.)ati.a tl ta- l"a aarfavw
aiatiaj tt laa a.,:' ,tt.i 1 V ' r -raatt ..I '
ajaaaa, aa I akar a - a, a rlr taa Tk aa r
aaMi,ia.aaa.l.'l'tai a-'aat'a f-aa aa f-aaa
a. alkaa .aa ,at' laaa.a a Ikra r.M ' p-a .a
at - .-a. Car. gaaira. aa.a.t la.a.- a aaf M f -
t ti.ana aaa . r tk-at j raaal a-.faa 1
taa a t rat Ita I aaatara ttaxtaaa.ia r.-Tat
.a t ,,...4. A. v- aat - - - ., I t. W '
aa. ia aa. aa.-a a aa at -a l- tkaTkaaf .rat
k-aaart tafaaarf al t rat.al aa -a at
a ..far ataaa a tarwa ka aa aaa- - ita ..tar
tl .ta.t.ta. at t rrrat .akraa'9 a-1 i- aaa.
tt, ataaaj. . trTtavt.1 a fka i'aaat.t't t . aa
ataaa ar " atia . 'la .aal ata.aa't a ' a .'-
Pa, a a-aaaaaas t a. aa a H- ra t a
at. a. a a w -, ka- H
taataitia. f . Jaaa 33. rra f .r
1 VILIIBLL FIRM
FOR SALE
'I'ur. riJfciaMi;Ki havin.
1
4 f . W:aaa W tTatt Oaa a.W. : t a 1 aa - . fell-Okl
a H'l:-cio, ttoci' rt-jao, o T ot-. 'koj. .
wr-f . - otai oiaj tk' iifc)4jio4 v -J ror-aty w- ra m
Hkktadt iaWaO) vat PdaS.I all M, dawM04. W 4 a it ,.
ii k to o4Mi tta-.- ttooiaka4 V-artttOa. otvotk
aaW- Ot . tW .W-OW. . I WO, , , - OatOtaj OtaO
(. Ita t 4.0 ltkk WtOajaj. Wl kO, a-- at-t-kaltaaS ? ,1
tk vii w4 ftw4 ktowki - otv-i . -
tl wfw T aV-rai "k aat tk
ck5 it ooj I at t-4tojoM.o Sfetoww frootw 9 trt
tokff r.pU, IV I Atoob A oTk,,aaW mo,w a.ko iattv u
I aoitw .) .0.4 ta. otiwotto ilowt pfaaar-l m:' W
tkoWolK a j kt wauawatf- Bw k) a"-d, 4 t"a p, aaaat.
r-.k-a t , totbatkial. lkaWto.W. T wr- . J . . j I
- a . fwrr r r W . OMtal - f a p la. U-aaati'0
kM t4 TrajO.-J I-' t
tt-- 1n akBMI cmm . U4 lbt t-lrKOW m I.
1 awaa , 0) 1 k Oatwa "OX . n-rvOV arJ OavTWI - kl . Bk ft
(HOI i'faftitwwai ! a' ' -kft k. tfkw tktvatw kTatS'
to )- o-ar ft- bt-r t-a - ..- ttookfox w kal' ".j- o
wafe tffta af ataW t Pmm Ja-.Wak t-.0ft. KtTtw f- t .
kaaza tfe-t tk f t . wit ato.ttU Oafe-W a rttf g- C -kt ,
0 0aak a'-fr1 W. WO Itka w44.0t . . fk fe - aarw.
fOVt.afrS 9-m lwp-0 t0 TO-af. k r WV ' ftp kOiD-f
OMrftatT ml (kU ' a d faaa-.w. ton-tS" . a W k OT 4 to' H
tkavro aWa aakw tfc ., fcw taatokw-arai few j ;tv
,01O--vtlf JVjb. iIto
A kkwftO rWtrl i I.OjOto akwtf
TO THE
L1BIES OF E. TMESSEE
' I ' 1 1 ll li K.'T W A ? tl I N t i M A C i i t r
J fftOkWktW.t - " a. 'atra f 0 f lVrtfO '-
kv o tw -kkofajfj ja a mm- tl WWraOl a
atrtri iftat . . t iminm I kin ftft-t mt rs-. tk
Mrft ov M ta i ttarwatl f. ( .
tw aojial Ml tOO. I tk aM M4V tftrw ,at CUaJI T
roorJkV at 'IT
ROTICR
MY WIFK. MART P..A'ER.
kaa.kt J-nll .ikaa.a'.'ka.ku.tataa
a.k aa aaa . ... aafta t u ma tl i aaa. at. a- ra-a
taa fc r.tt aaar. aat ka aaat aaf 4- - - 'a .1 ..tkar aat.
atraa a afaalaV aa I aat klaa.'-. a karaf aaf A
ka kar.a .11 IS It tikl.aik
jaaait Jk
rot tatt tutar-atut tot trt.
I a 11 iNxts am. Si a k i
M 0 V- UtT k V k..4ft wk iMfftw IS- W-W. N a-l
C-4.-. ( tW0i 0) M ft 4oaJtO f-ft .aJw. t O
ft4 tk Jmmm itm !-. mk mm tWori
4) - -t . a T Ifcft , mtt ft - w o ;. )y-v art
w)wk)ft otoara L okftoAll i-t aWUo4. im aTo ftWt
J j lowft. t . w .-m'trj la. ft , taokf- H- kfV tf
mt waaool Ijifttj too tW iNtft ci -T tttoxiirt at H ortto
rwyfttVkkOft.w ftaft iA- oW4 j -t akaj .W I J -.
tt 1-VkJ, llfttVft .' rot w4 kHft-vok tW4 ta 4 w.l
M i mp.m ooWal A m ftworoa. k i.tvto-. w-
I tow) l-ka tip aVttwkiT. Oft-. ft ri kw) fw-f felli tO O
tft4 ojob dtftt aat two. kf f fttr-ftkwo ' l-W k wto-
coatit-,, - il: to rftwftaw ikoi tko r r- t tt. -- tft
m4- a fc-tt k.
rw K
H!l. KOIiKKTS. APH IL.
m, ''TttliftV ftUM wKt-k. to r-' ftr
k .Ot wa) tk J r I- .al lOt t "i :(
ia I ft' I ft I C t" a a- -It. ft. tb -!
wtftOfe Obvaj i ft - -. FI4 ti Ika 4W oWfr -d'
-' w . 4a- . .it i.tai
o-ft,.wt .4 fH ,;-,
- to i-- --! ft tto
tft ' WO-atr T-k . I. WtkOJk .al ftn , oVtaJar ft :
ra-trr . ftw 4 t ta- "ft- j - tVkdt 4 .
tit ft r -f ftt J f tft a yft fcOXaJtk-r
jktaOM-tft r-- w4). J 4 kt tV..Ctork
Tf . v L I 11 V T a lk - .t5
I - " -T t ;4 I l I 1. 4 t
f I Vf .bb4V( altS r. , I 1 tft
-- k
, I. f
, Jftat ft ia Iftftk. -f itwt vt 1 t kft't a ft ft q
h b. o u t v .. . . f t k '
kf taaiat
- a at 40
4 Waft I ft0kaaa aak4 kaft ft) t' ft . tax, tft ti trl ( - fo-
o4 Ml I tkatttkaftoft. kft. feat 0..0J W iti
, l.-..... ..-...n."-a.-a
; laa ! a a-1 1 k a ka. .. .l . . fa, 4
tt- W laa. ka a-at ntaal r tka -a-a-aa. I
kka aataa.ava... aa-a a.a-ax a -a -i'a a-k
Ikataa, lafl Ika a ! kit tt -at.kati. ka
tratataat a- k. fa, aa ta at a -tt tv4
. taaa.it) a"l ka ta.aa.. aat a -i-a taaaa aa laa
j kaaaa kll .ka aaw kaaa ara--1 . , a
Jaa-I rt at. at " t'k ' t'Vak
to I I H 1 I I T (OIBI Ur fa M k I tjtt kt ft C O.
JfMtlUl la.
1 M. M'laKKKMi.N' KTAIS v
I1 , t-..l l.ifc..aaa at a. IkHat. . a
kaaa tfc- .:aaa .H taakrU, ttaal tk. k r.
. aaia. lat.n.ai. t.ra a. ka tka.ataa. aaaa kt. , a ta.
ta. ta. Utat.tt faa laai . kka aaat t .aal
Aiakrrtat. aaa k.a k .aaa. Ja k.t .. . I fc. a, a.
, - a, taa. a. -...at a aka aa-t. M la...- -
i tirfrta r-4.a.a t aaa t aaat a aaaa kaat tkat a a..
t. a ka a. tia t kka a aaa aaa t a a a a a -.-.-
' Urk-t -a la Ita a Taa aa- at a, . t t .' -a- . k.
. -..I. '.. lk aa.4 .raa. r . a 1 . W a.J a.
I )t t-aaa aaat aafci O alkat .ka . aft Ik aa .4
i-t. a Iv. kaavk kaat at ta. . ' aaa
4 tkrat aaat a ta aaa. ktu a tk- a., a." a- kaa k
a a.ai' a aaa M kaatt . .a
. .. . . . . a at-aa ' I .' t
1 "TTr. -
..
a kt. kfiiakii a c
a-at
CANDUWICK.
SkWIXU ttiiTOS. (tor Mtxkio.)
k-t Of ..!-- takk a... a-4 -aa. Wat fca.
r r-tT-w if t a kWr Htt ij
7 " sUNDKlKS.
i ix avxinm gsi.es
OttVC tatk ttraaa. --, kratk. , laataa, Jkfc
kUa. 4a. tt,,.t atakt. rakva. ka-aW-k
v-ikkt rk,
--"r-------. a- rwkft-
iao.
Or TUK BlCSsT BRAXI'S. ANU
M -a - aatk. . 4k0- -
kat taata
(U4M
' .-.. i ., -
't t ' , . ,
) m ux -t . -.
a t mih ..
; Ma-r. r m v.., K t
"
nWr rf li laiki-riiK.,,,,.
, tk. tOii- .W.... " "
I ,r . ratT. .
aivaxral Wit.
lMTal.lti-it'.Hta;t .
aaaaa Ir-aa araa - -yt t- aa .
a ta ,al ,fc"tl. i it. .
aaaa. tfca art aaa. a'..-? r.'aaa
aa rvaa '4
ailat . ft.. I t ..
if 'i I ' l
. HI . ,
r a I l 't rv. at
iata. -f a- a I '
in i i, . tri ii t
ct i.1 . Mitmin
afaa ,-lra aa-a-a'i-a a- .
rfrf Hfalaatt aa. -r"a. -
... ii ir.f I Ci..- a .
at aa a r It-a taa.ai . at., j, fc.
.rrM,''M' 'a-
ataaaa. ia 't ai. aaft t.1 . -,t .-t-taal
Iraatfaaaa. aa. W :
ftrtarf aflta at aaa .a. ,al ar. ; ,
aaaa aa-a '-a-a r t p.
rH aa aa ? t ' h- ar -art . t ,
ath-r I aaai .fttaa t- ,
at M V. ttal t-it. I
it .a rata, mmir a.. a an
In raatra Ira. ..., aa . -g,aff
r' af 'a. a,-.,a
araMMaal. af't aaaa..t a .
ata? a f-9-r ' a' -"
. - - ' ra. .rrar.., i aa. . . .
.xlaat -r a ar aarar -
aaaH'. arat-a.-ai - .
arlitJt av a tlta l a- C la .
fra t" aaaVa aa. ' I ati.i
aat-'al. . at-'l tar a irta -f '
t
art aa!atarr aa.aar aaar l.a
aatra 'wr- r, an a aaanrf li'aaa aaaa ' a
I., att.a. at. I r at ataa I'aal tiaraaa
plaaaar. af Ik. .a.ii
la a. a aaa af ', taaa aaaiartt x.-
kar. ava aaaaaarattf t a a a.a' 'k.-
vrrr.., ,a laa ! aal
1 f
f ai orrwtw -T k t-w -' '
0-OkO 1 ,ai awj-w oaf . lT-. W tfrr. - ,
l-.i.l a-fl Uo (-.. i ' ' -0 .
trkO0arO.kaaW4 Ky f 0 ra tr -al. a-. a -Takifc
4lrwltio, 4 . ' ri. -av I -
.4-W T'ktP'fot THf 1 -t . ;
mmm ..aWfV'0 -rf i( M' '''IN'
havj,-. r'p - ; Iht - 'i ' -
lk-f - ....;. .-ait L
tt.o ok oj-r-it -" ' (- t
ktBal kwafaa, kVfk-W V O '1 p f-W0 t .
Ukoaow 0 .t 0 f -T-t - aO-l I t
raVaa- - Sa tX.-l W)aW . f
fcotfVKXiI-) ,f k.w-. e : -
k-jrw tfl- -d.'- -.- . :.
Paaa.ra- i r.-k tw ai" 11 It-t - :(.--.-topOW-t
ar-.V fc'l
i kWo-J M Jift RH . --Tr-r-f .- ,
atWw-aww OVaoao 04w o -rajaa -t a., -.. t
-rt f ta- i. r avo. -. tn (r.n ,
Itl 1 1 taW ,..t .. J iLanOfO 'ka
tMiH (tWaa r -m- ! vf - ..
ft owi oa ff woatl low wrortroj.
' . 4f faM kOWaaO k)0W .
I k !. . V( (t .-". '' . . -
.to afa. ; o jaw .wa ..
llaa-aaj I.. rW - m r -w . f ' & . 4 - v. a.
IWOBO 0 J -fr-a-kTT.
9aOa.-rw ! Mil 0r lrarloo.
.
J '
tl'a,rii tia'a. j-,1,'. -a-.
a' ax a. f-,aiaa ar fa. ,
t taa tatat . r -
flaaak.a aiaafca.
aVaaaa taa aj.rr Maraa a la a: It
t. ta at-a. aa t 1. .a'Si r.ra... ' . ,
ta a ."I aaa, . L
laaaaaawa. 1 1 1 aaa la, aka . af ika
Ta :ara m - r.at ar.- , r. a.
iaa ta .-.! t ar . , ( -. , , .
I f-la.- ... a, aaa- a-a -at'.
I Jr 14 t . I I. '..
av rk-, if-tt t. -. , -
akkfeO aakr uaf pm t I '.W - a-i
i J - i -f "-- .-1 Ota ...j 1
4W fr 1 .VWtt5 'ktkOa-L V Ii . - . I
'aafc tftat r 't.1 0m a- JOlTtt'jOM v F'- -
faJOtJ illt ; OaWtaa. '.,aw a (
o. tl
OOHal fro at aa Ojr- r V0 Mok- 0t,
ff A -rroror
-M j 4
Q DLUDuUT W 011210.
dt W
MOUIt flMTI, HI. IV.
J'UUl'KlKTt'R- UK
X 4k4
-ol WirKRIIti PLkat
l OS :J,. t '--- 0) Wtf ' -vJ- .
t-feV-a-iW aU -r,.. t -r 1 - -ri-'O I I '
ttr ?) I airlaf-aJ aja- ; fe j . lia.. i ."k
twl 'i at . al"- Wtaarf- -.- t ti
-I Ht tk -kVwo ' - - '
Mtaaal tbaSt-i - - , '
tU trW t J aa:d ? ! '.kVW .wto) .: .- . ... f.
IT (tk ; I .ajal 1 I -a Oaf .WaJ . - aaB Of - .
Vti, .W-d ITwawk ft aOktft T0.aa Mttw " -
avo . po
a kMa .l.aKFVO kaWTad tfc ajOttll fe O ' W '
fctjl. ta, a)V T ' t ' ' aaaa4 t . . '
-f fa,! SVr tf kTO -- ' -- - .
.. ktkO..- t at .v. OPwaVf
OMaWSdl J-ak V.
fejya-rt V0 ttk tkfeM. kot0Xa f C ' '
I
r 'T-oj o-fw.
S-r tWttki. t- - o-.ir -,-a I
ail ---. -. f
ID . .aja, o -. ak -r lr-t
arvk a. v Wa H - fl
k i b tir-W.ara.1 k-iu ..- -a, i
tt- aro.t-Hfe.it rkwartyrwtr-a V.ut t
k
OkV ftr4J.feW wOfel-tOl
tr il '. ol owtOMr fe oxi Iko (row ft t v
IS a 4tr 9r4 to wooo ? tl t ftta owd '-.
HII tat '-JkftOl aa ank-JW'r0 Ik Oj -' --
tftvtj. fl . oQk.a kco to aw tsf -.:-ta
ajt-r-ajp r kw ttar n.aak o a-r t-
-01 '-OW k !t i... pfn a. Wftal a -
NaaakatA ., . -ftw-4 In i-Okk k il
t-al-.J ka-aW a fckaWfe -tft '.ltl
kkr.-..i -t 1
ea-f - . a-a. - a . ... .. ra' . - : -
' - - - -
Tiaa aaaa. aa ka f rt rl aa
aaakaaa aa -iraaar flk aa
; kartvra. ,'an.a - r -i
W ;lA - O
-tft Bowo. ft a. a j
..-i i mrr"f rft-.tr tr-,-. . I
tlt-tt UUw t ft vftiVJri. . ; ! ( 0- a,-"' f
4 rr , . f
tM irr-t 'Vtw ftfttr ) -f "
ft t afekk. oratof-ft -t- -'' ' - '
af jtt.o yaoi iftoaoft ft" ---
' '
itr ajrTJ 4jji j f - 1 -; -
tJUaf k. I tftt Jkf .- .-.- ' t
atkott tp -tr. ftJ ! OOT to " o- - - ' -
OBWalftf. OftlSt ftftf WOtOft- -A m
aat to4 ivrtA ft I Wr . tit. V.i 'j
tt:alJa - akkawaj aft H W - "
k It-at rtka-tf fttV. -aWkfetO ftl fcV-a . I
-.-t .Ittktk ft-'i 0BJ " I
kk W4 OiayM .. ft-iav. : -w - 1
k -tox wVwtt-1 ftwftjfc. ft. ', - :' I
ft,.;- r , , . i I
fl5.ia aiAii '
1 . a. n ft . C H D I M 1 S
H 1 V 11 t R A L 5 T K I
tv-T THAN.
'i
VftoaiJ -k-w ft.. ftftftojaW
Bt tat tt ta -J. f. . af. t
b. Tftovl bvo a naa-t. u o--. fti--- - -ww-
ftl ft-.ttft ibvoti . ft. 1 taa ;
I., a. ... ..!. .
V iS"" S ; o,)i.. 1 ta Dto:. ' " f
i ttft - tft 0-kO. Oh4 ' VtTt-5 ff MkM.Ott . . I
ik- U ai iVa. tkla i .. .!.?-- ",- f
I I, kt MtatU J -i 1-at )(. (Vk 0 k
baawA fcrtTtfttaAftk-ta-fct t .-vnt ft .ft C - - - ft
Ottk. .. WkaOt kftkaMt ftv f-aM, .lk ft ta - t
1 ro rokf . -k: f ' r4 ft ft
o-. -- kr ..ft ou -ok laV
CMAIakW kftftki iWOftftM ft -aw t
ooftraik. J Lt tia ft.o -o-! ;
ki ft.Mka.at ftfttaOk ft OaWftltt-. - -' " '
ft arftatwl tiw. .. ft .-4 a- - "
VawaK 4k'.iak
kftfca ft afcOJ0 tft I Wt-AJ -... v)k'
t ...ft Ikt .kt ftUI. I ' "
r -ttt tft ft-T-aV-' j ox r - it ' 4
t ok. r ;-.. .k, - -
a ww atfcw bta . - i n tk.. fc - k--
kwari ft poo yt Iw-tlkv '
ftkrw
llftft H-
.aaaataWW I
to 4., ; - -
i, ii -'i
tktaw.0
ytkftoJ
TOH4CCOI TOBACCO:
lUtk lit.XbSANKfA,
-4 V I aktAa-karr-tfc'l -'-'
4.Tk..Taa.ka.t k.a a k kk-.-.: k-a. T- ,
a, k.aaa . v'
HI aa4arr4 t,0n :
V. fckaa 0 ka. 4 likl
t kin k at- '" - . . -
jr-2- " '-H '
KMOSSllk.. .
A I'OAL OIL. KV lVJi
i I , aa-a kt-i-tk- rk;r,a.
ft t ,
lOaWaf
It " w . ; . r - . -I.,.
W ' - P t '.a -, . kk ta. a f K -a .
aa' a ! . (, , ) - a
a- " -- a.,-,. taa, - . a-l--a aj.t a a g -- k OOW1
I w H i-4 i ii itaajk i ar - -.tfv-k-a' .
V -m w.-i t x aft oa. toja.r
! f ri.t- .S paajjrM M :ar . . I
attaa- ri
Ita ail.
K4k. I . y r-l
II I '
lai;r. . . r.a aktafeaj- r a0 '" la.
ft0O4-t . -otrca to ft OkT-ftwwk. ,-
k.-lOaja;fea,tJ ,' I 4. - -J -
t H I r . ak 0 -wt r ft " '
at. i .i i i r ft ktoi OAatai - ftr-.r - "'
pMr fta -tf oV'ift. f'-o-o-. v
IA- otftift
V. alkW a. ; .1 . a-t ui jka
Twal 'OMo-atr wo? ...-
Ttjkiu: JtAIUt
(4w-W
- a,v"aI- aV--t,'--V
wrttaraa-''! i' ii:
0rfia4lftt
la-ktrk, u,Si-Ml0-(i
-,-i.atjfei-.; r-VrS
V - -. a --- '

xml | txt