OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, September 29, 1860, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-09-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

v.
ii f
;i ;
II
H
r
r
-t
m
lit
i t t
i
Is
i
!
fi
. 5!
Si
i 'i ; f
f -
i
1!
.
M
" - Y
i
J OH N REtL,
EDWAKD ..T.Y ERECT.
fa ftodi, fr tMN, at A tnmm
14 artM.
BJKTCi.T',i .
at, tat .
k,i,tw wt wi
j .ve?- v. n?urKiitc. f waoaaaoav
tmf cau"ktu, af Mi
s STAKTOS k4.
K t. XMXAPT, aaaa
M f. KEH1iKtU mt tVaoat.
.i.im r. pitivK. (mu.
.'HX F. !,t"?F,. of Mo-tUanai-.
AlTtS BAWK.MV " Cfti-raSi.
l
P. l APORA, af Kbtrlrty.
k et rr.nr'kAod th HaSac 4
T ? t-f trTriH 4 wraWWlMg
I t mt ne ia l.oaMa. tl tha
ij-..v. jtnthHi f V wwyV.
T pwt. Ii Vd w u t
.- of U ft '-It m Sttpwi ferwt
, J r 5, M ft. w
t- . -.. n4 M rfwk
. V.-1. It tmt brr rrrl. f1
o4 tfTibJ mrmr-t- tfc
TV t"
, -- P;-i t ilV rrfir
. . t :.r. KiUtrJ M-Mf
t . . tArifit. ximmrA tkrc(rat
f ,. ul It naml, a4 fttia rm t tM
t.rH inch. mt tbrh
r rM Ui. th fifl fc4 mwiW4
j. 4 Try f r4riK to
t r rftuaa. Hi?l tb iW, f JiJ. VTe
. iKwti f 4 f-
mm, , trV
t -.; t tfc rf rt, U r nuw 4
ri B- twfff ct-pMt t4 kpOfW. t tiT
i ; tr pritcrvv Uu fiwM Taxi. m4 W
i-c" ; V c4rr tk rilr tt f ik
v;. ft d 4 !rm f"iWr f rtw 5rtk
T titlUt. W hi pTTKiT .
lit TJ t tk fWHMTfttl M4 lliMt
1 t rrrd, r wm; rWtr, ai4 'fr
n: -ted wt inim. TW M npinftKit
writh tk ifaAc tM (
l t caw? T
t- -crt n4 .fcw of tft I fcntfc
f. Kit itrrt 5un (k e"f
'.-i irriM, 9 tk l ljf I fvr
t-pVifa! VwM4, Mil rtmti W -!
i i . r it n uMUKrt D W H
.:. vrra U- tfHtf tit tiaiftm.
T- fx-rir - t4 fcw'ty fc
t , dT 4 c'ft:t. i 'kft mrtm4
r.f oci frr.. a pwrOC,
1 - hW IftMtift M (M .
t . r4 fct tiT tiU Btw? . 4 rtr
1 1 put rfrn; c MMrB1. lVt
' t ot .J,f-rrK w lb rtt-f ditMit
. ' i r frul S. ft of fte. eo Wfti fw
i itil W J fcm
lr-,l Vprlt 4 1-iiti. 'Im
t r r MmtiTj :JS Jw-tr ta t(J o r
: wafcia rr, u4 bTTt fr-ti. r'"'
t . r a4 trlrtoit-f t tr lL fr-jf-rt;
rxl pof-. tts i
rj tis wr1. ( fUcf ti jrfo t :!
r ' iMm tt Sp ir ;i( MT
: I;. ftr IW trb;ft Knfc.
: -t i ti-iB ot'W, M 'tr4
- . rift:mrs ce lb ; a a T
: , it a4 Gotlx At (tc ; dar tt 4
'F wrrp, JI:irt e. 4!
i tit k:ltw ti4 torti
il'.t tfe ferra Svt-y of tk
- : r w k4 htt at in la it
ftc4 taf ibr jkt ! Seitat
drt tb f-tftot, foa to, ca
i -;.a rpci raai4 ! Voi
:. r td altratwa ft f'tfa l it- Wtl a
! r t J-!W taaWd frtratdn. Cll4
t a !l rt-aai-ac. tad 4irtl Wp for
i . 'u4il tt.fv.fcrr ! k W tlrpt
1 1 ft-Tt of eript oa f IV rrt Tk
A taa a iiimi'i mA. a it k
j - : r.ri-t r. r -t tamtiag,
) f irri)y uan-vairiBattof tt- Tk Jty-
" : '.a-r ht tk rt9d xa .r, aa
W- .j fvr k iu "fNa taa te ik'a
f. 4" k am iti aa a at
l.t tr' abb t aot ttnaia Ik f la
. Ha n li f aa4 ok'rf thai
it a k. cur ail4 afcl fmai
TJfihTT TO RTT mi TlHrAiO
I, ' . !u-frikff aaortajat. fuaa4-
' i tk tmccvui raUairtiea a u ttia
"rttf arar4 tiffr tt to ay, thai
t- , c-e'.oftrt.ta u rjOl is aaalrr.
: u fraaar to t lLinf ba ait--
-4 ta tai il 140. ltd m raal-
-kjt icatw fifcrifcf kir tk rr -:
:eUt(f vf Bi!ru4 faiiittr tr frt.
t !.r.
A ti-iKi fir4 e W4a4
i i t '.. lit Irtfc of tk ks;aa fortioa
i ' 'ajr irct. a 'tii astiftir . and traparf a
r kad t-jc-.b 1 Li. aii4 rvlin lttf ta but.!
. r C. art H . m Mata
t'j b t'Lnfttc ftraiaa froat
: rT Cl Kb'f . k4r4 1T bd of ,
l , '.i-tj.tf aivft tt rfd.4 Pt. Batiarr
c ' lt Ut ad4rd a
t t wttt ber, frt-ia TUofa tittr la
V i ( tt;lj. h, ld rr. a lt aflr-
, fcfi4 B' fc(-f4 V u4 Vtlt.uOltl k:li
i i t inrtt aa 4itnmrt h; lluk
!' a t4 urk Cauiaa, aka aa4
: ( rlourut a4 ktirrtr.'j ttfc, ftad
a a j-ofkUf Mttr, baa ia- aqaai, a4
r . i .jiMtuf Tk riua f iku pt b krvaykt
: w k . at.4 tka ca rtaia, auk
tiftftk,aiu ujioa akirk
; t -,r.t bi(tu- a krftftt fca4, &4 Ui
- i .. .k t-f Ur.U, jrJi4 U iImt bMtr Um
j ' ' :. .tv;'j fitrr.diitg fro ta Laoiaf
I i.tUilMl-!, auk catrufrt, lo r.
lifc. Ik. litiA, Or Ltsua aaaa,
) IUuk, Xll. Halllu4 t'uitK
; ii train a x iward ia ti 4iuaia,
.;-ftt,ir ,jtl.lj AUtr b- ligtii-
, t'UUl Hrrt VII ii J1U,
a . : a Uffcl ua tkai ft-at tk f ' 1 aa
:.. i.ru-t4 tftiLr r takra ia ckaf
it . Ciuii,itu rf llyitMiat fla'4 ia
-.i.-u, 4 taka ta tiuot a til Caart
H.y-t, alwrrii Muk ktfitif' aaiaarka,
' ui..tg tit rioftd, tad tei(rt!UKf b
!i rUiof '' lkuk( tk Crrrcne
Itl tllllttUUtVl T ta Ni tk
Litttl prMart krd, a4 Mtfc4 W i
t ftria. arvrid4 fhtt tkant: ji W(iti aia
k.kt lwi ti ' J.t tit tuwua
,rp't;.-.i fa tl t '-
t eSnft-t ta- b!T V1'
a-mvk trfl fihjtisg, k.t j
a4 W4 a ai-fjow fe-ittt aa
T iikUs ru
tt wa irrVa ru t, a
WOH, 0U Mf f4W4. Mt
tali ff wrMt;
lt hkI til iVaai tW art, K tV
a-i. aad kar4 tta-I II
Vtat. Tk raii4i it ""
Ckv fM VanW, a4 kit aid,
t4 afWa. ' Tk &44
tMt4lea44 le4 ftrai--t aifad
atk k f andtawM am m artta frtl
4ta4 lira Cm a ft llwtU aW w
friK. r.a ItauntMt a-
Ik Hrtiw liaa, 4 "Mtva d r1"!4"
m hi ItaU dftat d l4,
aarrktaf Old Mc.fM SiM, f
tk Ivtmi aad laraf to, 'fUj
4fMdl k) th d" -ad
. aar4 th
kontaajaf taa (tt.
At II atJwk, IWa. IfoaarC l
Mt44 Baft. Ban. H Rihk, of Ow,K
a t sf a tr4 tc
Aaan aW .'fa ', aad aaw kaaVa
radlf, ira iaaia'f, at aa !ikra4 W
4t ttvWIkaa ftad frtfrK, lka
Uta erV an'K a4 tka ataa RtU,
ka a a tkroa ta th Vart m( tba Mtptta
(flat af Ik ftoath. H i
aaa kaa)4 krld kaV al a tW4 Hka
tkia. ikatfr, !. rfft4, aad ot
vtariaf, k dhadd aar atwltr 1'Bioa.
j kaad ith a lt,aar ad arrk tkt
I at4aat ff '. H ad tk ta.!
J akla 4 J Pail, fc"r
i draftk . adthi ra.a.a.
w af ttaoa With arTa rf4
h latrvkrd haH IWawwrafa ftfft'"
(rm; af thit dr-fiat Ita4'i aitk a
lnarar aad 4ffttT tkt tnld. h apk'td
tk tktaid rl tk tVft.t tli, ftad a(th 8pa
laa t tr and j-!UatT fc ftrh4 tat) th
j rk.if 4uftiofl Iraitoraal b !aak.a4 k-
littaa. aaHitara at tk Nth. B ad tk
aaTf af all Tataa a. aa tk ratdn
j aad fai af kaavat ta aetata, 4 atad
j a wk that mill a ha M-fotl. ht Ihntr
! aa har4 K ia Iff t It falir MM
j paMw sfrtlkoa, h-pk a tt aa, aad fra
j a a-aa ht taa. Ji did aat ataa har
taarr ttj aan yrtftl ftlUfttioa
G. Lktua Cwaaaa, tk fallaal aU Kra-
tarktaa, k rwratlj hat PnnkiartJt m
ktt Flat 1 : artt diru4
j Ik craa 4. la a jxt h of a aaW a k,Y
i T rkrr a aat a ttraRtrrr la fur Mr))
; b kd ka a 'k at ta lf td aad
' k of tk (-'oentB aad kKir aid
i Cralakt hUi", af rr J ttr pratt aka
j ataata aaiiat fttl ilitm t-1 pt-a". If f--k
! rltap'jr f ih fril ff tl I'fttna, af Ik
j rormaimf alar af ?iftkadrd IV-
aormt. ftad af Ik rk-n fPOf-t af
j 1hr tttrva, a4 f Ik flt'-a af Ml
i aad Iinril H ftvd k1 jtraloaad
( tek-skat-ft 1 afriik( auk k aa rri
': klaic fa.bli af tk ). ad f!4
; aI atat fvt it a tk pfa4 af Mr
' Ik aad rttd fft Ik roo ia akirk a
j wrr atl fr4. Pal aitht at4 ta
f fit tk Uftvrt ar aolut af Iht trtftafT
.. ?. tt I . Ital ha lk hi
' M aattdat tk kau f tk rrattd taa a'
i Tkra ta aa irrraal dvta ta har Jeat
T. Brra. , , lb tHHrirt I:Wh lha
Kftk:ll P'tMrirt. tk lBdl trprwala.
: 11 f Jaa Tut Hit ffat a aa -'
atnr i tad4 a tk iiailt af atrt .tt
11 aat atrt4ar4. aad ikn aaa W
a aW. aad ota i.-d tt m4 tki k
afmr4 a Vtad fttorrd th !! that i !
tjr ai4 raatitt.j ia U l;tatar. aU
tkai t af! ia th atliti- al hirtwry af f -i
ttr. aad all that U K)ia ia th ttkilvaef kit
art af Lara) ail, aad aitt
; '( th tWaaarnaxa vk ta4 tk Brrrkta
' rd-TftB tatvwal Hi a4a
4 tirad4 tfart (baadaa arhara th tk"1
af Taiaa hat atvaad ha W hU ant
' attft-t aat raaort af hi rk, a il lU
drart r h ant Il a4 aa la.
ia Ikut att h tftjtiit. aad llf a tl
aat k tiMt a ith tt t-- 1 tfrrtt ia lt
' fy!.!!! o ia tk ad of r tatt
At a if hi, Ik twtfc !rtt twaa aa
htn-krk, th oa fo ,ik trapr
; aartr aad laaarr. tu-4 aa!w at
' Uatica. aa4 htaapkt tu Mala tr1 a
: orra Wlacicf trow 4 a k rr ftrrrtof ak
n dird kj Kmrt Tft, tf Surth
i'ro)'. Jwtrk T t"irii at HT-ai.
A. 5 CMttk. mS Mi !d Trtlt,rtr 4 Vmm
V aiTaaad V 1' III at, of yair.U .
Sfaki( rttiawd ant:l af idHrb! aad
food ardrt rrai!d.
j Tki a frai aiiaf r tfc f '( in
; lir.ftftj t kia fart j food rrtt ara B
' dd ' aar frcd M f,i4 ajifc
tk rp't k arnta tkt laifrrW
ftkrt. L ia ik otlt af mr ri frt
ti-atrk. iB'r,'t'rl c t:a, aa fri-
;ft BjurBisr, lft-rr taf ta pr
Slirf Eeldrr ct)y to Tn
f-ft cf -mt Ua"f:(( lliaai. lliilA tt-ry
bfttd erf tbr ftarifty aad rftt-rftbi. iarr
ia a kith Ta"y fMk uf ii.ii aowa at
tb Nurtlt, kha ilrl .! lb k-lnb. ahd
rKtk arvead Ir J.. (Mk.r ibnorbt anil
hfttdr af Ik rni ra.ftftar la aUHk h
xk of kit ata at th .forth, l-l. In.
tnaut aad dr'tittg cartiafra, tlMH.ti i.
brirtb tb. atrrttfftiit?a of abrtaatra aad ati:trn
l In o ti. a d.frntfiBfr fatraial arir
Tfk. H a4 krry aal .rr ia it ftruriaf npt-
tt baa ritiara. ar-fry ia buat rr tl.
fr'ld. t fording t Taar)', lira of tb
d erail, af labor Knt thit it raaMf atitbiag
to bt aiU aa. if a " Koa tbrra fttafrd.,
rart " ftbftl! L lL iiabr J. Tb an.Hk aad
rk.tt.trft af tb t-i,t,i f 4Mioa rttrtlr- '
artli b rrprra.fttrd in irurt rmtVd.r. a a. t
ill r itiul if, asd tb f.rrht of totiry a 111 !
Iiai'i.d ta tba at y ft .tair Tb (jar.
vreatral Bill Ltbat tf a " Mat Oitfarrky,"
aad kira bal tb aar tf fl.t rnrrty
a II ( alluacd ta kt. la tkt -y thry
ill $rt rid af tb Iti.h !. ib tut, aft 4
tb natiT. paor of sar awa rttnai.) !
Yftftet-y b Slftt-gbUf
TU ak.f-bcfttiag .aitti, ftVtftlfft'.tr'' atttt't
and balr.d af txirrlt. u tb (wtl I af I .-.ft r.
a Hiftaifrl.d by kiat ia bi i.rrih b. ir
t-ftkia( uf bUnhl lo abut, I t IM i I-'..
ria(, lattar. Vlhy. kr, b aa
' kwbl, a ry bMatU yHani; aura, taut, aad
j of lirar karvauy. autbica aur than tk
' a4il of a a ffOfirr I 11 raid br a rat
' ta kita ia rat ta a lur bi rtutktr,
cmm af kw kaib aowtiaa ta aaarirty. alia
bi fukriy, t k tfaanid tbish that ha frit
' Wn kita t, hlaHirbtrr, bad brra kiit!ly
diaftt.ftftd UiatMdft kira, laav ky.aad h raaiir-
aaiird W rtiar ta kita na tkat arroaat I
Our CovcrBBt-Kt ts tk f teasp.
Old Hii.k arB4 lb I'rm.i.niinl i .ii.ij.ft.jia
.:b a r.fuift Matai. 'aa la Wa.tiiBgUiB,
ia laf af rakiaruln. ti.rtatr) Ca.fca f ,L
! Iad aitk BbftU Uaurfia litutary
((irai lllftfk vcudid Ik aitrHIo la Pr.
rltaoia. iUfarkiariiltt tVloaivd kt aii ta
li.aliaHiy Tba (u t ba itniaataa ik
mmUbbj aot vith a ! t raiijgbtwa tba
fkaswirlr, bat rrtiua in', huw ktra ib
ftaufiiti ta lb dork, fta U tb tluaiiBg . ttlt.t.
f an. fta4 vtib(ftry of tb ftfttaat eftkftapt
I aari i that rtrr krld attd aboaad yvf la tbia
.UUlff
;-'jr. -ri-t la fc-ti,tJ ,t,
fatt.e '. rljfib4ajK,-d; , ttaa
.vii..,if iK'k 4nnl t et kar
IMt.4
rerik.
li
r W5 ('fStJi!
r1tt art MB (itUt'
ItawjratjwtaiaMM-! a
ae?tt-M4-J U-Kt 4
H ."-
aftt?4fL
. BT. A.'.et Wit
af n loait 4 Mfi f 4 k
aaataiy af'l kadi Nrt4,1a a adi.
WatrWtai' 4 Wdaiifkl grtK,
ad aalUtat Va kt a trf ttkaia tkf
k4 aa fctar4Ma -aat. W rUI
at h (.an kahajr. tfeat it dat f
Ht4aaV kHkrt foi. Bt tM l f4 trim,
ad frlKir4 kta'akrl U aatfckUo.
k4 krai kairf kw tiadiaf tataftikt, 4
att trm 4 f kfe kaaHaa, kl(i
I aad naflt.- j
i B ttoautt 8tKk a fVt) ,
a aadlr rtWiljf 4ttht4, M f
! Morttl f Brfkirr4 '. tt Ik
Wtt aartitaa ftr k ka4 fVoaa Vf.
Myarl ta ktf j ti rt. If i tary
: aita tfcia tHmaiaa lk)artNftrt. 4 pa tha
; rtVrrlVf Ir.!-, kat hit dtraMiU J
' ta thir kmk rifht, tktt l.tarHT, j
aad tMt r ') akftlfartina,
j ti4 tk r4 tha thy artta41 t
; ttlati k tkaat.
Ta! O. f . Tfaiaa1 f4fld4 tk rafter af
Ik day th a ttHia. rok tf
aaarW tf dfVadid lh rrrr4 af HrW. aa4
7 , , . i ... ...... A. ..!,
krW ap kt. ra rori aad .ftU fh. .h ta
ta aftr a trr lkt 6-rtty rrfVr.h.
IS. w t Wft' iM ffrfk fJi4 Hh
h 4 a- h. thl t rarf 4ilTrf
' . , , . .. 1. . a .
1 ' 1 "'M " " ','"
a ataata jtkt. g.
taa lh , th! tb.i.t taarrt-tv
aad It lakar t!l t
II al lh kl5t br.f ia
katratk t.
Thif MMta Ya,y. tk(k aa aroard ti-
. . . i J ( m ... . . .
aaitt. BrTtklii. b4 far lb l-vtaa
f atftktaf tot. ..-t jbift ar. '",,r.
na(kt tcol tki frt ta hi ! h al
tkt. (Oaia. la 'aaJ laM, kr nt a Irttrr
. u vt j 4 it ii-
to Mt . Vrdoa-, of Iiiprta raaaty.
" 1 '
(rt ai ak th a rtrt tb MlalRf Ut
atl r4 it cartfaily, !na4 tttry kill ar by it
la, Tnarry (aaanrU ,h Urt. krktulg liik-
;
I
IV. I M'tf .VJ Ih.aal. aa h
(.;-, ix 1kl;t lb u.lk of .k-iiu-t
af Ittrt jr-r. tf f.flrrvl ;.. . tir . el kd
ata..H,t; t i;t.a 4 a a.ttnr4 amVr
tkr fT- i r.nft k-f lt,aiiT f..i tt.
... i 7 . .
kl d-n-ia. 4 t'- lint f-uMltrj t-'iii-a
af V. . .iidrfta.kt-' .t rl in tU .il ta
tk Tr r " VJt'l.w, ftli-l til tM.
ktrJ tb. ittfftttl !) r-4 itkr ik
tba. la tftl tlr l'id tb (.Vtunl.-UL.
I .... .
ratupa t f Ikr I It.a.
Tb. r.t btaM.r. -ttf drtaa lh
tttat K-tfklft ka4 afk abak I artrd. arid
t.. I h.iT aot irifi r!j-d a 4.M.!d
tk a...M I ! Ill VT V' ."11"V
PIMiMf 1IMK AMf XMtl.L kK KKVPT
itii in' urti't
rT itCMHUXI AT
Tllk StMK
THAT MIHIIIU
Ctl H I XIT r i'tl A kfcxiHT Ttl TM AT
FXPi:i'lkT kVI V
rMui-Nr
i.". If IT fCk kX-
la M.k. i 1 r-.i.1r -l.l.t; a i..n(
knd
irtt a4trM t ik tfctirWrt f to twtf
.i itrfti:a, i abtrfc b. fadalcd ia k
fktlloBiaa laef.(
. hr .at I mjj t aith ja (rtr r!.
aatra) Hf.a. it at jadtrH-at tk
t a x r dJ karraa k a
lttrwkl, ail 't tk I wt at th
t'.ttkt;.a aw-i. "
Bell ts tb SuprctBi Coart
Tb Urn k iarigr at'ty I4t lgntti mni
iimirr.t. akv raatik J"B ktkt a!tk Irrrl.
tt a ilk fnaitoipt tit. iimi at tit t"M
Bfi" t.'nart. akr a r.rd (. tl arwiif, fnd
Ik ft'itrt ag I ttia.l fHMrt Mr.lk.il k
BmibV ia tk fafttnir, ta tbr i'k i l Jl tivk.
li"t. ca tk K !. It nay I'tua jMt.ia .
Vi'ft.iiaT af It. lb tirll$ uf Ik Ka
. l.. tVklt t tt fnarr al (Vvyrr.. It In
ftarfrr auk lit. kjar.Oaaf t.tr. lati . T"
rktr aad. k.ta..r r'r.r aH fimt lr i
la fiatr.-f-i 4 t! m i tit 4artit kti
k. I hf ;-r4 tiil iaataaah ft. tt l. ft
qar.firt tf 1 1 H.tfttif i4 r'iirtra-ti- tr u
It rr-rt ittlrfif . aid rrl.t. In tki jaii.ff:. I. .-a
wf fRarr el r(rttl ,Ijrtmra4 i.t in.
!. ratttrat tfrftttimral tii.k w.rr f
U-r aavi.t iH i-.i!u-'- f aiiltil t-'tt.lr-rattoa.
tb. jaiiire fM aot l rt.rJ--1
trT(fiartiT ati!,d ir thai wh.arirr in
tk (tiltir. krr-tfk.r, l'aar4k k.l k
rali.4 BfvB ta trj.auft (tatrtkikr a itnui
rtr I'a. arit.a il f:ftia li.var lb uljt-vt
ttf A iiii.ii d a k -trriaiua ft tbr ntari
t ill tttiak r-rfT ' d lr Vinftrtv
a r.r.r .arytd it th frr.iata .f tbr 2.
H"i tM a ak rtar.litji of it. fu art la
rt. t-l-k K-lit ttai . fttk, B-"t lfl It 9 r
ifa'4 fv ftk aa T" ' t-
f t fh'vmt a- f t r "
tittr rrJi f tbi. t). tkfti an at. a bat a f)
ar a !;r. r iNttk aiij! r-! apMi tfaia ti;'
a ttoir tkt K.rl t M tk'H'iif la rl-id kr
tb .Wi.'iHB f thr H-'!ra! f'owrt lll it
a ..'I d In fr.-.a tttfti; K a.M ry M at
ta4 l tHrrnatt a ..a it lrd t'rnjr.i'.
hnj ik -it-r tt t-!ltih a .Stiir.aftt litnV
W ilium L DUtiBioft'TftBfdy.
H .ik t .!;.. nt 4t i rtt aitl k.'y rr.il...!..
Hr Vnarj tr.rd Ui rcfrrr . r kit k,i u.i ib
faiiaftut itiftwni'iui.. a bi. .t.ill brrr Ilia
ftartifaa frtktlj atti krrk to ram ..I Ink
abrt. nt ir !i .i.-a. ! b. !- it a.ll t....
f'rtran t ll i i t .i oat, 1., it Itul Ti t'
F..tfi a. ;.I l -S f i A f.i a ob ..l t,4 t'tt
l.utrii:a bn.t( Lilk it i ml b.tw.t'y I rt
.r.r. !rji rt in.i K. it n ti.i. nr.-1,
ft-l i-. fj-rft- lit., i. hi Kr Ir- n b- f.j.r
a 1 1: t i i.t -tl ' .r t. i I-- 1 1 y
"1. I la I 1 .!.. I,. I y i - t ... '.'.l. I 1 1.
ftabl . a'plri. tbi . ...'.. v.i:t i-5 -I'll Ii; -I if
l un.i.ltirl ? Il t ihr ft H Ibltia; thftl k
l.J bllM tla Ut.UTlli IB 'b .ril I...BI ..f
tr.l- It ta t- .tultt'vi lh ...t. a' j a.al.t
rviftlit t ' in.tjrii.itia b.ir tt.r a itjt lii.ir hitta
fur b'.ra T t .'bif d laukm alrii.,ib.
ftb I kir Tftfttrt-r, ii!a..Qjfttii o. , all! b. Aft
frtU.f a-ntrtrt thiT rtf bia tr. ks.
At ,'11 .rt nl'
lb I ft ii. : V-ti't,i -bur.
f.Bttlr. fi, Aa.rrll.
ll ttf tbr l,nnii..llt.l.1
ft. ' lit iLr ftl.ttlk Hi (v fit tla .HliabrH ilil
Uf n-ry", rlHra
at ! it B.-t trh. that
1'$ ttxt bins tn li.lrttr rul t f apirit ttf
, I . . .
araitri.at il.iuoiiiu Aad if tbia rrliiuulr t.f
. , , , .
b tr, tr ifttrirt. ir i trni rr. b bflirt and
, . ' . ,, .
aaa. b 'rt that br . ul I it. ..) ) a.rrr at
, , . I . a .
tftl. ttf lHill' t aft'l Ittiftr Mitt l..ulr fitr ft i H
r . , '
iAai.ti&w i-f Auihony Blcj
I i f i.-ib.iliat I't.i htrt bHkj in T '. ftr
tii Li- j.arti. t j 1 1 s to tb ml,(nm null
ai. .1 tjn- .it ilxt tuntiiry, lurak vui la tr tlx
fill AtlHDlt WftBlljt, a Bat. I ttf ikt Irk-
Br.wr. aad lututrilt a an Oiltrr ul lb llui
Uiu t tirtfi r.tjrr lltjj bora aad faid al
lb Buniu oi l.itk ( frrk, an t barky tlurf,
aad atartird dlri U jaluo, ttf Uoan tuuaty
akfaai tba yrar 144, aad flt.wiJy afr, rr
attrtftd to tar kVa.t Vktkaaa kna priooail,r,
ahd kB kira tu b ft rir asd ut.1 igtkt
Btau, but ui., list).. Ui try, ami raiktr a
m in Maitj.t ul opinio. Al lb
IIUI cf kin bftUaliMaJ, ft. aaa aftftj,ur itf tb
Aik'ri'-. I foiiirai rj huti b bud lanr bca
ri.tt.il lu til litttatill t'ltultlrair, In tliil h
a ol ftata iivioiB.ai..
lb t ai.aarft At.t j Journal, U ttt.
aaa o tka Xtwtkrta iK.ibodi.it barlt, !
kravry vtvul, iiokt4 Ut4 taoaVativf
Btaa. 4 (bail tb aftVafta fuf Uih h aa
kaoj, araA liant C tVad attaiatci of lb
U b. h, or a bttyVi
it, -Tk Mthii4 R).irutMl ('ktifikn ' H bt
aat litl tk.t ifrf ft Ban ta Tt-tk, tut kc.
raft U.ttt.i.ii at Httoatrftt fciirtOl Ckntt k.
Tb Tlta f Aratal
Lt tit ftrati..( uo af th ur.
(a of riuuihtf
Vtbdttl ltiorrb, aJ
it i ta. k. . . -j t . i a:j n ? ')! icft ifiBKrrvr tinn nna omt . .. . . b... a ',iHit !
WBt' f)tHr4llwtM mirr kelasn' ff taajia katat aUbdlraXraall'of 'ft.i hr aad) h lit . i
aViidM'W. i- !ft rta Mt-UtW. h Mr.- BHTtft.'. Aft -tr atfli n-nrsray f r, -'-' j
. "- " , .. .. ft arhii4 Wa da f lfnihl
fcukLira V.Vk t klj ia . "S M. fMVltfWt t.aartta, zrrZ. J,, .,..,4 .ftftn-. aad
Mr. r t!T F t.;i at "
4 vt,4 hi. MdjerKl
:34 -' 4Vf 4 mlm . fjt trtUMt
Tktli. York 14 itntrft Ai4
sr.4 i A !
te H 4k4 .
,J " euataart Ik, Ml
lhjai9!V4h;rVfiaiallliaofOit
r " ' U 1 2 k.-i
I-1 '' 1fHht rnlt,.4 ol rv1Mtwt!tw.d.,,,ifer(,of.tl
-l At1Mkla1l' AW ftl, W 4 ' 4J fk4 . W
mritmTkntta. Aa ait, aa aaa "
(tbt.fd4Ut4f tfitata tU ta
u.. af tk A.ft.i. . dad a Mat .
af tfc r. AAd 4 ft a
tk4
atittUaa
fa mr ( fa lb tad aad Matitaa f
ft -lf( ara taaat b T-aiU4 t4 r.
that tha ap!, f tr t 4 H Hht.
tf h kd V,a a hMfha. khaaU .
ir k had a ff, kiaal aaf
b kt la k ka ktittf.
Ttiw tk JWfta.f ha tr44-
atttiHt ;! 4 !, If tki tk
1 , .hft .l.
bo af tted, 4 W ika . tif a Hi,
tk ttraata trkaraaf ha(1 faak Ud iha City
fftad." A4J fro IkU tif tft Hrtl4
) Ahilmi4t k tnl tk (talk of tk d.
taftk litt of ft fcttKlftrd ftt )
CMiatui ffaM bnat atrthff m mid.
fM hth aa4 ha Bift ana
jar Bn rinioftUtM
Tk Piat katll(-Vaarr kUrtard.
aak ka IblloaiM rtlntrt IVww Mr. P.ll
..rrh ia lb frttal. ia l.'.tt, l fcrara kia a
irftlaalkl ;
'Sir. ait aha la bt
rttaatry, ar
ma a kn ha aaf ial rl la lb rrflrrtma
) that hf t a Afrit no t ttiira. hat ! da-
' ' tht ' d..'w.a ritaaM .
i Fm, ir, it it awl a t nrtia akftkrr a
u prf.te , , w,Vf lh m.y
pt1 lrl j,rB Bft gTWl txn.ai .krt to oar.
r to aifil. Tk i -a if aat
wk.thrr kr Hi fkftll t..'H,w aall
ai-rvt-dtogr Va Ik IttW af tk tarant kt
j fci.h ,W , fc.,ad l..ff.br. It t. akrtk-
j thry ftkail rttaltaa k h ftrntttr -4ly aad
t"it tr-allj raamiNr ia ratrytajr aat Ik
rrt rm af lh iatioti. Tk t(ft.tlt
I tk akrOttf HatMl Ifti.t aad rwwfy.ltu. aiiaii
inti.r tu aaiRutte aad bibImI
I lt.ta K.mn..l : mat mmA ftairttitrlu aniMrta
' tittCt.: ttr aktihvr atatattl ktr4 and dt
i '" -' "P ff". '
''itnti t aat tnaittaaa ii ihm nir-ttri ivr
7 . ,
Ik rt atnuia ilfr; la an, lo fi--lat n.ia
ta row, iry ll ta .,U af ra.) di.trtl.
T'xt i tit oatitw Akd akra to rra
j " ' ' ' T-"""
' fi aa iliioiaa. alt tti lk-s ta wt-
: . ,. ' . - , '
' . rwr tx a I ratttnatd naij r.y (...arr
i t--liaiMaal aad lrl lira, a.ikaatr
iik.xI traat aad n trrw If faiar
1 to I-. a- f rtrntal dt.. f
j arry trtattcuttma cad t rMBiutlt, gtr av
1 rtttwt t I'.t.iuta aith U it r'rumti
: f I m ta h at .t-. tt il U . ta r-'
.,(4 if lata t t-r t ar, Irl to kftta
.i ,f, mm .v b of4
? t h r. tr- a-rl iU raMj i. n ..."
u ,, . , ,
1 ' ' " hrk. sill r.
'
.f . rib nl -.nilt.
r. ,n, .t'K- ' lk I . '- t f .
ftr.4 t' r f i),, u - H, i.;u.
.la tftU t'.r.rri a k. m.i tli S . w i L av i..
ttn,,.n:i, .t .t'i)ia ilti ra, Ibal at
C.ttiri. nd a a f rttte t aa' . i prt-rmtbl
' Im tb. .lair f tli ra' tiny krtt rhig 1m
kftn a tb. irMfiry 11. rrtttatraf la
; 1 1. . .t r. t.j rat. i tbr in!il aaytraba.
' (n o cf ) Ikll ara. Vt itb rad fvalk,
i
thr i !! imi it tir It .4 tad b.arl af tb
; Trait... I.r.ri'iia
I Tb i il dt at'irv t a t,.tva it .a Ik
'tamri r.ft...t. U tttriUft- f aia a h
m-iJ ra rf It. f-t ta .era, kkr l.taf.
t!itbnr!tt i!litft kana l am a.i h ia
fi.r tf tba Tii-tiB- B fiitw rt fmupt
' rattttaal rar.tata. 4 btBvy.
! Tk WotUr Cuolioiaa.
i T'r i tfir Bar, of a f.f.1 at f'.ftklia,
Il t , ikat k 4t- fcfil tir llm tl I ttt,
an-t if rd 1.4 b J!r t' I tit loirarrit f
kfc-.mlt 1 it d't ta )fiift.iMMa f tk
: rt.r- b baa ltkrn .at. '
- Hint !.! b !. tk..al. cf a
art' ktr tir hrt.i'ftn ahv nn!. kitt rtt.d
fr rt-1 !!1.d tbr itw i t'-i-ijti.ni ia lb
r'tnftl fit ukr ttit't;i-ar fvi a ak.
bt aaaid balk ftailira of lb rbri.ta.
abn '-atr. Ik. .atrd ft tk lft tf
II aru..l not It ir, (1. ? a a Bilfti.t.r
k.tiMil,. alio t-.-. bt. S,t k abaat to b
pr.nriitfttrd ito I laaMtr ttri'a b4 drtb
tli.ftkat.t Ibiti tfc. k I. 1br aa ttn a
:itirr: t. J : at. l. I r-r a-'itl .. b t tht tB
actit- itaturnitif tf.it jtr tret jH.tita "
Kobit Ifitkiint't uic( Jcbi'
''i.r.rj ihr "l aiklrr, r aU fcpl.-rd tk
M and Iracbty trtirr yr-.na iha raaada. ad.
dt'-tt.il.i Jcrrn t KkrkiliJKi by hi
nr.. Ir l.l.lftl J. I,ii k kkiix.t ra M
I'rt .1 it rina kliu;.irr llr t-awtu ard M
V.fb.a Kia.t th h.rtar b4 tr,. ,.
At tbr I fit, a all oatlrird a bj
the i. . !i rhiit.!J l u ibr A .Aur r h a
iitr. i ftoa lurtk t'jt :t! b natltrat'od
tii. lo'lKj naa i-rttrr ika fcy f ft. l?
.. I.. : ai kkt'a 'b-t tb tiutia aul
rrtn-! H. It.rd liy rul'.'-ri-at utb. tat
1 1,-u jii tb I oikr a M Hr tct. a ravatlntu a
la ri tf r.Kl.li.k a ittibrra t'aaff dVntrt '
Why Stajivr Bfffkir.riJgfj EliosU pa-
cllDt?
T - M.rtl.-.l
Vi "r .1
B .11 and
Cui i.t-rl i.miH rat., iir.n fttt atiiiiy rva
a.ji- . . J. i 3J ltr k tii:iliC i.bt. uld tilt Ituft,
ul i... t. tl.v 1: i.'vft ;t kj ar gt-J ad aiatB
tf ri ' fi,l ( A. tun bat aatd. ir, a nr ftaaailrl
- ..I fbl Irt llr. I I,. brrftVl lb KM l 1 1, r fr. n I I It. .. B -I.. , lr I I .ri'unil-
h.-t u t r.1 l.. jr-la ! t-vni.naiitHi ru.J bm bJ kaia Ihr ..that I t diaun., t'nr
br a n iea 4 lt.atti.xiH, .1 ilr cuht lo iU. ,iioi,. nt t ar. lh. f a.ni .i la th. lanrtl (
him 1'iTHtK l-r kf.rt ti, ftaaiiion .f a ii.r atiira and uf H trrr rtaai.a M
.kj.ir Bti.l a In .ui. -! Ii fttght taa.t rnl tbrm dnaa ur thry iii fat a
lit .' I J.f.r .r. nitaa b l ri't.' i.i.t.d, Ir ail d-'BQ
tin' -. I hwi! i a wi rr (... I with, fm: ) tl"l a mn 1rtnr b nlrr lli.iit al 11.
i I ...Jii''.- J ..liliri.na and ft ll.lrtiii a. Kbf'itl tbi. a h U l.rrr la Ihr ttttrili--ttt.i.i.t,
j.n,..)f ih pi.ihr d tkir t. Hj U
.-., i r ' t . .(! Ihr fi.ln.ld Will, tb ,,nrrft Ihru.at it. a 1 brll.'l. Itul thry r
li t . utnt. 1-i.t. at i inn. kh i. ia-int wy f- aaakr l tbr daii f r a bn b Ihr.al.n ibrm,
tn.i i. .. m-ii n- nt in. to d in., H.t. aaj :m th.tr fiilrlit t it 'br i.nlr trmt-.ly for
Il Mr Hi, ftiitri.'ft-r ia i ithtr, h frrtait. th fii-c.atrrtaa inuttititta nt tb tuatry.
aill il.tiiHi' T. r-. I. anolbrr a l .mTi- Vt I, .a :krt$ ar fmiy ak Ib't k.i daaifrr,
rtritl rcaia... In hr ..nbt tat ..i ln br lii. 41 a', I tbr Utiralroiw,; t Ku.l :ll b tarpt
nut ll. j.I.j.1 ut a . it.tiivr af rrnrrttitif lb a at - frfr t A. L-itt-imt ta i..rv rfrtin lin
rir luttli i ul. i.l ftu) fttnlr, rrt.f tt.r ilt-
Iftl l aii.1 lit ;.! .1 il.Hliitia tnr uf iv.kth
I at. .1. an. M ii jHt.i 'tiii-'sir tit1 imt. Hkd
Ibf trty tji.il ((itil j " a J uJ cunifutl to l. k.
1 ( uln
111 11. II f mi tbr An...iiim of 1rrry ta
tb I't-ktl.l iat t:llnrl A r.rnar
I r Iat.ll iljt tatt.ijHu IBiftij rattf.fl..
Ur Uvll aat 4 lo bi (tU. ia lb ri,u..i in
llj'l
i. hi. nt.wc.tr arriai n.r rr.prrt air rra
., , ,. " .. - ,. -
"fui- ihr i i. mi. n vt uthiti tta lb iiiniini
. . . . , . , . '
' tt iwtai-r. tbrrr aia ramaltlrfntiua tut
. , . . . . , . .
iirl. I ih rt. it am , in an iu.ita.tnt, lo
.. , . , i i . - .
ut-ik. il .ila''!l, that, ni.ltaa 'i ittittuton
..!,.ii:l Ihr (iiji-it .tl all. t. linn 'hail ba
l.it, ht.arrrr g rit a.y rraarrt at. r ba.
in. I! iilllU llli an I . h in. I.i It r 4 Tlk B-
"im ur ftfttttki im.ii.u ia tna m.
ii.li r Mini 1.1 I S AHi,l."-Hl:i AT
"I'M b, al lb urvxal muu.i.t, k.tnrtrr,
'' (ur ria.trd ktot al Itublrc ft.nl ituml in tb
14 Hun ilk, ftioair; unt ut Triilitiit ttit
" l.i.i.l Uia; laara lu fi.li id tu. b a routa.
I " . r njc!f, If tlit ftaalniirut of lh mljairtit
; ' Mntft .i.J and ul lb Soalh fj arrtrtly, win
, ).-. it, fit a,. 4. I Vt)l Lit I iifclUt THAT
! ' l itl 'KM: Ttl kttl l.0 If AS UflS
' v' b-tk'N. '
I
I Huh tbia ftxalih. ali.m, niiii in order la
tt tb liulrMiiiualiuu ul IU itrtlt, ia rtfjri
Itt m.y llirtbir nr.d lubtiourd igrrftto4it
' i. ti the N(itl 't.m ii i'lmtji ami thr nnilt
of S.intbtiii .i.i.ih, WtitLU PC 1'iiN
Tfr Tu ItK riI.Ablt l!i 1 US H.-j-THu
T Al!iti.l.illi.ii Ttl UAV.
. VJ - -
KoU the Difffxuc.
-liliVikfirVTii rilK wliAVX. tiiiT Lfcsii
lllkf jlflKK TU t tit. M A I K K, KM:.
UbiUkM-M llik fiLii'V I'F .TKMtX
AWIk rilt'A lia li kkf kfti.. t V kfc. A BB ka- t
AM fliUnitfi ui AHV kkW TKI
Ml tili V, ADA! irii IU m I'ltMUTKlk ;
Al) liik UKAlntlS A ttt. TtMt UMVIUil
TlK kk Ulll f.lit,Hs.tn.u HV Tllk
Lfcr lkTIXi,l.t,1.' .r-4HI Ut.L, i0
t AM COWi:CTW WITH SO TAttrT
THAT HS FiH n UtUMT TUk
TFN-HJX tit M.A k.RV.
Tut i-iutK iiAiu- i'autt wk'tnr a
l U'i-M A VkKV I'lKTV 4oa r, lUtti
ikMliatit I4i.4
- - - .
?.V .!Ucptfcl-J lU tf
If ' . -MeU "
J. irrf,t. ttd 14 irtit
JlT! PhJ. WaV.
SHM tb M(sf ., dMrfa.
Tfcaa4 af ..(.! tr awkl-4 aa tk
fft ' r
Sf iar-kfa. ad 'h ffod fa ta daa
iftraa ana Bra wn ii w t-iti'mit n't -
sf 4 kSrWhtt., !. K4a9.
rad 4 4ea t a4 I
jit.ir of ihi LlH?!l a4 Ia-
tJ!U, n,,,,, ,;atlua kad it eraM af ittrit.
' ta. Wka tfca Uaia tpt taraaaa !
'" "'f
"t nr
fc4 M jj,,,, Ufcrf, 4 th tcaad
aMaW4, af Uiobb4 hat U tw.
ioa, rfailH4 a aa af horaM. Tk
ntha.ai af tk ttl hti. Wa
k a atht Ith. it b thd r"fl"
, turn taatilk r- aWfht",
raklaf fitraurd aa If jrateu a to
haM ( f JIHlr) to thd
1ttalM miMit. . Ik fo "l a
fm, 4 tha aHi r jwitl4 k alhrf,
aad but aith tk hlllt of dram. Mt a-ra
ln hrtrktaf th lW kit, th kAt
uf th amlut4. th aa4r of lb haad. aad
th ttoatutraa ardrt af th Mfihal, at la
tr tI tb aba! (tea a rmft nf tamalt
aad wild tfitaral. Thaak la k BU
rl.a-y nt Martkal Will t. rlf aad hi aid
(,. W. Drda, Rn . ftad lnk Cut. r!
I'-H W. r) Walloa, I. F Rrk, A.J. Milt
i "'iTi " A.ftH- i"
k . icwh, n . ri . awtag, a i ,
WM M rmft fraid aad rild aa Kartk
tfrt la Itt rtilloaiaa ord.r:
fit ram tb " H'U fif " Tki kaad
ata mllllftry rnmpfttty tVrrtO t.ff .bara',
aadt-r itmrrtaad a' I fl. Nralr, fr,ratd a roa.
airnitut ad llrftflt llt f Ik prv
rr..iin Tbr arrtt .il la thittf y.t.r.ly
aaraiaf . ami aw ml til lh Mt.brtit and
rknltannr KIT Mltll ftad (ftrort.d lit
lit hat. I ky Ik Hl U) Tba aatfttrra af
tb Ktar', u ta.irfil and apttruftrtata, nut.
ttif f trea rlatk rol ftitj aai. Ida
fkrtaf aad itimattdirf af tb ra-tt, f klrh
t.lr.l, a ith a doakl n af kattn. aa tba
Of tit Th bt "f th rAtnimtty i of a ti.rk
btxaa materia), nromaatftd b a .nUi lata
lb. 1-lHtrtl tlHfarif Might Jrlloa fmtbvr.
Oa th fmat af lb kt U a lr,( bra. plal
bfll. In tka rrntr J attt. h tt a itr tr.
Ttift"llrt jtr,"itf Vafffi'ttur 'in trf
th t-r-t atr.llaJ rrf p r tiak'H't ir ra
ill4, and tfctit ttiirrlT baH rtxlrd
Krr..l a4Miiitt kia aad t.trt.rk.
Tbry wrfn-d kfthr IWtl ti rajranf Ihi
rltv. a-ar .MMiad l f fl. H i Tb-a
man il.ira nlrrr h4 in tkrir .ftiradid
rbartnt. drttaa h ar kr, aad tataiodl.
atlj brbiad lit rkftrmt, tb rrrt akirk
roaUKd Mr. I'aiTTtftaa. H a a hrd
.Arrt. ra arrt.r. draa b fuar bftaatifal
f r. t . i rita hy aar .ta k uld friad.
V ft-Trta, ta a k.t. fM.Hir .plrtl. ad fttwil
to.t tk firk4 i.f Mr I aitlkkota ar ift
i.ftrd ftir t .jrtil a Inra aat. Tb haf
th b.r-r an imMhI'i iJtortt-d altk
.l.ttt ni1 rrti. la tit. earn;.', aiik
Vr r I'm.lri i..-(. r II. . a J"ka lit II.
Haraarl M-rp.a, E , d t.ra. Il(a, f
ttti 'it 1 TUj. aik.r rtiir f.tltowd
lbi t afcfh art tb ri IVW 14
far. lU.aW H.qt..a( K.r; , i.bn lttbi,
K . Ittaj kt.K.r. Mt. O .tlBd. kt.a.
brr t-f tft I m Ofiirtrf alii t oa.ftiW
la 4d frtkr
Tbrn mat tb Rail M cbl4r I'.flftta
frraihitw. ia tb.ir ft.w maiftttai and r.fitt.
nd .'t.r tbrra la tk tunn raaaty d'hra;.
t ia I'ariaf kftawrr at tk.tt knl atik
"fif tatftur II af. A ' in rl'4 a it
Afcrtbrat kpilirard a lon ff..i uf
rililiHl or f.i.l ad nIi f rmnfr
l.nu(M ft i tb- imi Tb i tlkt arra
l).r. i -jr-f , ik) a.r wrnara 4 t k Mt.a. aad
lull t kuiiai rrkid IVat on. n4 ul Ik tl
amn tu to ftb.r lb fi-." Htrtd
rt.ftft-1 tbr PhIiIk- !tsrr to tb irrtn ntn.tr
t tk mat pa a Kil nd Hunt i!t
.) aad .t.-flt 4 ia frnnt af lh. t Hy li'll.
tkm ra anl.i.iT .r dr uft la a lia
Tk b.tek af Ik. Cut tl- wl, i( aiejo.
ftu.l kr tlir rtr rrva.trd a. lb jw.t.ir.r.
a-t thratnJti rf jtr-ranat a.rr ft.iaik-Ir"
aji'ta tb PaWir r',n.r. ta fritat uf tb bnil
An$. .Httrtlr t itt as th ktaa
rt ftn.t Ihr t rt M' V,,
Tk. rr.flr, m Si b a. Mr f'tiUrn'ira.
dr na ta mmt r. ib f it. !!! ' tk
I A.liaa filrtairr aa4 tk lint. tfu.al It.iMa.
,ft,, ijr.fr,, aatJh.tt. rr.Ur.aa
BB tt.ftl'i tt, a.iiutnrd lb. l ;al '.tt(U'.abird
hlAtttatia HI trlldtl Itj bill llj fthl Slftt
1 W' r.)nl! , ftl'," Hid Vr ll aiti "lit mr.t
y.'a ar k'ttr.d .t " yanr l-fa
h U"4 aad kftf. . it br b.a aitrfnl aad
b it. k- itU tt. your i-ottalrt tk nil rnwabr
a lib lb. Ii.iit rvettta y.ir vi.it tta ai
IS lb Irtmg tir of t". b4 a 'hjKk tt-a
ink na tbrikt7. ytta tb.a for .-vtr rttttn
(tit. rtult. in ttl t.t .it lotlr ri-'trtaroa
mtifttrt. WbrM tea ..r an u.f-jl tn am
tb.ft, a br ftut anil kapnktaa (i.rtftal.d
tbr lar.4 aiiat y ton I b.. athra f r a. I .
rr tr.ril. aa ratMrtaft. a, aad a trtiitt.
altftftu aanrar-drnird dlktarb th anirt of
ik, .,.,,. Vl.l,.n .(..a ta br anr
lhiri.ibrr .tt t.-nf ti-ih.r . r i..
ad anilrd ftad ktt-h W b't.T that aar
ktttB! fBariB taar b fm-nrrtrd b tk
rt.l.nrraf krltiry ntl titnttrr, aad aa
rlmmc yta t, lb dt.liimuiabrvl rr.rTaa.
lattt f or r.tr Mftlr. tna at at-rrtiif,
thru arltninr ! oat r!1' ad hf batpit!i
tie. '
Mr llnnattw a-ladd fttotdat th krartr
rbtr ttf tbr f.i-y, aad tlr lita. John J.
I rttini-ira, tt i't n.iiirt r-t.r4. r
.fta'ft'ti 4 a. fittB
Mi II. .tt, ic : I riff ta t. aad la
lh;a l atnl'U Btr .1 k kf Irii.ai.BI
fnr Hit ciiliai r.t .(ittua and a.ti unt yoa
har br.a j...-l tt ffa ii.. rrmrtnktrr
ahrn I !a.trd ...n.it ..ar- ..... i t.
m I all f.atrtitbrr totar kit tjrt and lr.
ktrf.b tft tbdt ft'lalii.tj tiut. illl it b B
anftot i t.f ttr iu i-r i ahiih a.ta tt. nuk
I'rtttu ibl ... ti-rr tr r.a ( .4 hit a faiall r-
td frr.an tki t-a ar. mar trap a bnailr. d
(A. r...uVr Aui. Tb prupl rr it. attj tb.y
kni.a it lrt iri.-r atfto lb-n i tittatil'-r a hat
la bi. duty ia tbia rinik. anl do il lib aa
buatua! Ma an Vfvainal lot ftgaiaal krrttktaa
liatn in tbv .SoitU u l ktH tuinftliaaa la Ik
fk.ililli, tlatlat .lfll. tbr mitt.lir fMltb. f ititt-i
thr fi-M.B Bat tall bar a I! mini nir. to
Trtkitrasr and Kf ntnt kv. at a nkinrnara) af
tbr , una.r t nut. Harliiig af tba ajftitfii. I
batr iiJB ftWO Ittfbr.l a-VH Ibiftft tan-
itarft - ibt Urt b.tra lit tbr t.ttraiuM.C
It baa lttif bit-B a iritlvd w..;t"'it. wakiia
tilt mr. that at b.n n fAr ainnd Irrtbrr,
turrr .hi14 b tail 4tHuititi.n tf the I aittn.
Thnl tbrv ftt.iinlti an aian4 bai bt-.-u my pa.
liiirnl a lata nod i'-m I.. itiuu. ll. -n inrnty
yrar. It ir n niii.tn uf k .it lr.4 bimi l and
k'.ttiitrd ft.ili it.ttatii: ar art- tal.k. m ..ur ta
auto' ttaa, ttit.l ar artJ h.irn t.tttihfr.
i BUrd tu lauliliia aaina itiitintaia lb 1 in
ittutii.a nod tint rrantritt.
lint thik ia an tii-i a.ino rnlrt intti ...liti.
rtt ikf iitttrtit. I t nniii.t rkirtra. tb kjralita.t
I tfjt-l I t annul sank yuii kitunt ha atnt h I
I'rt indittitad tukuo ftr lbt rtrttiua. aLaa
In IiiJ I a nt Buna ilfrrt iHg uf im h h. m.ir.
Akt.nn, I i.ttcr m t ktatt lr.,-uiru, a ith nil
lint aim if It id my brart f..f ynnr otdial r.
irillitU.''
Ubta Mr. l iillitiilt n toBfiadril, I klrf.
Ulailtki lu.trt pflklftd tbtr I'kr.rk lot Juba
J t r lim it n uf krulu. kt , ln.h rr yixra
by ll ntulliluilr lh ft krftrti i.tid Bill, and
lb I'nhlic fttaar fairly rri. kit.4 aith Iha
rli.a r.iig 1 btrt mitt ibtfi an g.tem fu
tb Hot J ihn rf. ll, t.f Truar-aa Mr. I ril
tro lt n viit tli.n rat orl.4 into tbr llo'.vl
Ihr M..n Hornt Maynnrd, wk dtirtag Iha
la-l oiunth k bra wakiBy ia didvtaal
huittta la Maftaat baartt. bar k h Irav
vllrd, l.k a bUftiurf m.lrt.f ihtuBk tb old
Kay Mai, aaakritiux tb tnihuiiaiM of Iha
ri.a-rtaitr r'ynkr, aaaviTri dartaf
lb lr tftatoa al tha Hot. A aa a
h( nktef 4, l4talia an ttaftd tor Mat.
q tr i, ' kd b rrt.tia4 by tb lukiug Ib ft.
dU'ita, mil raid h WnnlJ kll In Ih baft.
Iki. af dvtlKiiab4 (anntkava tfrato.
aro k4 Bfua a rattata (waaiua haa nUrd
Hf n lu a aur, b BI .Vra trttrwaa ni tha
JfA? uf Aa'iUttJ kal niab4 IprakiUj-,
uHh.B tha rK't I abrund U 4b ky, tkt
aia antl tutu botil4 rvltrc." H uk tkr r
oaarkk h board hi Ibaviikt and ;tk4r.
St ki 'a4 tri of t!i f fa 4 hat tft
. a fatirti ktf taiit(ftf ;
t in l r h Kbn k Uraw
MtrA, trf ta4t f J
f b aiiHiaf rifki ti-ad lt' W L
rtla Ml f Hirtrl.aad rmi, aad
Ik tit Ma 4 4iwaU..,
. Ssii a Witvwtd A T kUfl
kad apfwwpriat 1ttrhd)
Htwtk Mtrtrt ttrart M k fsK !, kf
fif-t WaH IMt I Ink. Il a;4 af
t aatfoanl , fandwrtinl kiW
ciMiaad tk af re rbirk lkft
iam i 4f Maatt 14 itf.
rikV Wkia tir Ctvtt WMi t
(T4,"
Bait af Eathf, rf th r5th Ktaf
, VHtl4 af Ika kofft of rhtLtv.'
. tr h rtirftafctiae
mt lfBMHaa hl, 4tatfc hirll at
Ihd a" a fcr't, 4 hw ft l
hld'f afatfcrau Tka Vhh, tkd C'fta
ta aad lb Uat."
Arr tWIt ftraat, IVa Iha klt al
Iha ThM Ward lal fink Baadtjaaftaw,
r mdd a aiaaraiatk . aad apoa a
a hit tula at th kottaat tk feilaafag r
aenrtia
A ttry wif
oaa tat Job a t.
tXliaad, Iha
aobia Rratacky
fatrtol tad da.
fkadr af tha
t'aioa,
T Bi
Ti ftUr4
harr af tha
Caartitattaa
a4 lb R
frraat of
tha Law."
HO M I
Jon Ratk,
" Libarty aad t ain), 4 larabla,
BUff BOB arrairr.
ta lit rrtrra id tb Wioi((.
" tCfUwrkp tmd Tl ,
Ty t aafndin baaralala Ifhtint lb fw
af aar taina bradTbay will add athf
rbkftt ta lhir Icrriaa f.ftnwa ia Mt fd
ta attaffla ft(nialfb Biat of oar t ot'ia
at fcaai.': ...
XboxtHI ai th Obi Sirtr.
Kkalrtttl, rt Ii lt.
Al a at.tia( f lb ririk.nl af Kixf. ill.,
krld at I'afkarn a lUll, Ihl rta. f-.r tba
kntftfta uf ratrifiai tb r.aort f.f tb d't.
irnt'.ua af.M.t.l.4 to ti.it ('iariaaati ai l I.ta.
jt.rtl. ttiih trfrtti' to lb t'tb;. f rnila
tund roaraalloa b4a Ktiillr and tb
lb tn fit. l flu, lb Mayo a ta!td
ta tk I kir. aad H R. huuf rrnr.t I
ba ail ffrr.Urt
I'fttM bri; .alr.d nana by tb f'balrrjia.
Jad(. .'a an. o brbatf aaf tki d.l.ata. a4-dr.a-.-l
tb iiiO(r.nk-rtiwlly a. f.ill.i
Tba tmt ta. I tar in art I aad ttat.lile ba.l
bran agra.abl. It. lb drlf afttioa, and h Iruat.
4 '! allknal ft nit fa kftotrilU ft n 4 fct
Tra' Tit.. rr ia "inrinnt. at th
fata tiia. d.lra.ttua ariplntj a ronarrlioa
brlwrr, tkat rtt.' ftad fttbri'l, fta-l tbat city
and tba t'ah.rU. Dap Ail irrrtt.d a aa
ti'ait rr.ftortfnl aad lt.ntlt h.ariny t lb.
aottd at a a af that fit. -.l'U4 oa Ibr 4tf
Irrrflt rtratag.. at lb II rrr nnt. Eirhftftr.
ad B kry drrlt iatrl a.t aairV.! ia
rrariac Bllh tb Iraal rauaaibt d'laf. i rtfft.
atnnirntutn hy rntfraad with tk itaatkra
fyrt.m of Rat if a Al In I hi farl artfit.
itlinn. tb.r , fto dif.at?y of oatatoa ia
Cinnanatf Th uaty )n.tli.a at abrtb.r
Ib oa ritat or ib atbrr afraafd fur r.B.
,i.f.rlta, a ft a tk art rtaaifab1.. Taar
d.l.f'tioa atat.d trrt folly Ik at a ay d.
t.atatjr- rd by tk Kntm ill raan.ii.ta
it. 4 trta ia ttrar tf roaa. kuaak with
' lfl.a, kf.ibll. Faaafftla. aiAfaiaaab.
fbarlralr-n ftad flfft.itt.rt, ar.4 all tk r.t in
fria4.at roamrriii roinaathktr rbfi.
f I S'.o.dO) ) ia kfrry taa a ax.
th ri.lr-fia of th t;hiy bi.V of
faaa 4 frnai Itanr.'.it. Ky , In lb. TkB lie
- ft ,ara aiat k !.. this hi Brrnry tft roa-atrai-t
nay aih roftd kai taranrrt I iariaaau
ilk th ftoatb ' ih. adrainiaf abkeh ftrun.d
tf'tkf to ftarinnali ky a rtnnrldnta of tk
nttr ba f rail rVoa Ikat rity ta Ktk.ll
Tk.w aad tn n'har r,anatta la fatur kf
tk k'ntitrMI raltifm b. rrrort'd ft. bat.
lag ohtnitlard lai tb fta.t uf tkat a Hr T-i
aaaa of tb rtttrrn. in k a Ju4, Mail. Hi.
ra. K ng Haa ar f?,r. k t - .aufi i I. U
l h.,af.r. nd .abrr, tha war ant tr
roaa d.rattitaa. and lh. d.l.faitf.n tr rr. j,)..
d to ftad lb. a ifftnil.atra ad mnt uib.t
of Ilka kfftnt!ftar tk tb tr.aisrft.r-. tl aad
ajiaaa'ft'tortfkti dartaarata .atartff tbtrta
Iraal tlrtUajf aaaa, A B l.ilu. ir.toi,.r t.f tb
ktraai Hr-of an..) fully .a ! If irr jn-rt.
ftftt-f of a iftarora and 4.ri rjtnainBirtiB
ttb k -wit ill Tb ra:t i.f Ik diaaa.
ftuto a' kh tftrtucii drlrfaktoa. a aa ail
nfitrna, tb 4utioa of rttltiltriiaft ta
fav:.r uf a t'a i.f red ;a A. .afik. aad th
pt'ttin'aarkl bt k.a il!-kr tf.ytrr fl;ab.,rt. .if
a rootwtttr cf ft. f tb baa! rilil. tf
t'lnainnatt ta latr.linat lb linlr aiit i.t l.
aad .prt lo ium tutor arrtir.j of IU t :t
.oa Tht tnt d.lrifalii.a rnntrJ il..
r't atti.tik, aad il rr.ritrd tbrir rur l.al ap.
prrt.ftt
Tbtt rnataaittrr, it U aappaw.l. aill ria
Mil na aaJ rt.f rlw.aili .t'ltal I b m4r to
larrlta ik.aa aa4 it i b-m ii fati. f infvt
OMtuia tonrbrng th ol.).l of tlifr miat.uft
llraid tkta ftfli.tti i.f tbtlturnaia tttfirptifti.
lir ft.afnat.ia. ha d. n furib.r rr.oitd
talrrai.at a ik pariira aia on, nkl I ton.
trotl.ft4 tb liut-a of roa.f fruro t n inti-ta to
rrla. and ftttna t..linfftt.o to faasrttlM-. froaa
bit h urnrt a.r il'r.vral tbnt tbroorh
tk lihraliti rtf Mr. K. K Ui.otrr aad tit ra
rrjr of Hi S. aloft, th at. irk ri tb kiwi
rood a.H . b rrnrw.4. and tb im. ta.
i.hrd tfirboUftttitr to ranatil! Tbl
rrrait art It b atinbatftbl. in a rrt Biro
ara. to Ik lrbrl abctiptloa of f J'tO.tniU.
kh k Mr knalrr frof.ix.4 tj tk. !-.c that
autptta. a I i tbia rnar(ifta i w aa rrii
ryiaf la tbd4ctioa to r. port tkat th akaa
atrrpf i;iiy ytiitraafta, k.taf rf.aitry airo
to lb drl' t a.iun Ibrt dratra parrath.t t :!r
o a. k-j.. ir! p ip.ara to nabfttih $;! -ooaf
to tk it k arrantcary to rktrad tb ruod
Y"i t'aaair. ia tb dtranlli B of kftoknii
Tb drlr gfttioa did aot kprad ao nrj. b t to
ia Laitiiatui . in t'laviaoati. fr th rrava.a
thai thry art itil traftrd by bia li..a..r. Mayor
'ra bird, asd tloa. Jn Uatbn. fatdral
f th toBl.aili Bad ahfili riand, that
Ikrat c-ty ha nut bora to.l.r?rtrnt to th p'li
ry af aronartifa aitk Kaal Trnnr..., aad
th iHoatbrra aad fcn.t.ra Ailanitr .bfaakti!.
km kftal Traarr. Thrtr patltay. keaaifr.
tf to toajnplirh tki hy an kl.aiik uf Ibr
.haniB braaa h of lb Kaahtitl too. I. in a
ry aburt tia Mr. Vl. l.raJr. lb t'hi.t Fa.
ftiBoar . f th Looi.rlll ad Kaabkili r.J i
to smb. a r uaatiianor a ith a nra to Ihia
rain. i son, a4 np.ta hi rpott a MHia.it
tuty, ike i.ty of Lnui!i i!l art at rlti-, ral
ly aa b baa fcrtn...r H.iar an ka-ial..' ' nr.
la th dtrvrtfoa of Ta. ; aaJ tk Viaaur
did t brallat lo aaaarr at tht.l b bS.t4
Lottiatiil ftild fo ftbt.il tf I'taiiBoaU ia
narrtiiag Bk tl Ih ."Ulr l ar A pvrl.i-o of
tb ilrirgattaia ffttorrd aa nan!fauiatHta of
ar Iran Imr auk Ih l.omaa t'r lolrr
ttt, but a larkf. korlioa tkoogkl th rooaatlt
ttalta.n auu ia. Iftftftti kol wa.y aaorc pt.iat
Uitiaf. hat aaor d.irblr, bat lot tb brrarni
kll tk ilrligalliin tki.Uftbt il ftd.i.ablr that
tk fViioittilr aad Kaalnrky ('oMaary nbonl I
bold lKif rtady Ua ruathtft auk itiirr ta
trrrat ptuatuinft tb rati It t roaaat-tioa ilh
Iha t'bio.
JwttK !ia t'onrlndrd kia rraaarkk ty mb
anttiOff tb ftillootnf rrautattv.a, btt-h arrrr
BoaniattolralT ftitti) tad
A'.'rrJ, That coaataitl of 6 b ap
eat.alcd by lb Mftyur (.4 at hub coatitnitt
iha Myut rbnll b on, and tb bairaaaa
Ihrrataif) to rrr-rt aad ron'rr Bilk r.'h rt'tM
aailirr kll br prtoatd by th Uyor of
('tatataanll lat intaaligal a.t rpoti apua tk
prtkfjrf tool br a a onnrkioa b.larta kuvl-
ill and t'lm tnft tu
A'rarfttavaf, Thai if th rlnrni af t,onttili
iball aadt-rtak to nirirt rout lo tonnart
thru illy .tfc toaita in K-aal d RiM-a tb
roottoiiirt; apttoiiitr4 an4vr the fir.;t.tU) rrk
Itaiii.u hall t.port kt a.mir Ba.-.tm of tb
tlluru uf kiaoktill l.t I. fMld fur thai
pnrnta, th b.t aarjft. lo b aatttptcj to o
t at na s-aBkaaaliu4t of tuck rwata ftk a Ui
diran ily ronat rl tb city of L.miili .ia
kn-iai.l
In i itotpiiiant auk lb ttrat roitirn tb
tkuirakaa appoiaiad a th rotaaxiltc, M-aat,
Luttrll, Mnyta, C. 4 ia., W. G. (,
tiro M. Brnntr, aad i'. VA allia.
in atotiuB of IV. Fui hr, it fwrthrr
AfofW, Thai th prakrvrdiBf of tkt auttrl
lat b rn.bh.hr 4 ta lk hai kvnt Booon, aad
lb pakpttt of t iat imuftU aad Xumm iii -m r
aal4 lo copy lh lata.
Tb korftt.u, tbra a4juatod.
attati I' tt ftkktl, haitia-ia.
V. R Sfawaai, Sat y
TdXM.
W kavc lrady kaa infurnar-it bt tvio
graph thai Ik frttxi ml I'.kkk aad fctiaat
Bad lKti.ni. ka asd 4o'tMft m Tka and nat
t4 MpuB luaati Itxiutftt luk.k. A 11
bar htakwa ravatkk-aj yrttoiday 6-uta a r.
Uaataa rtfttdtaf at Aaaiikj, futauhtr a tk
aotact ol Ik fKtltttl coopfUlo( tka ta bat,
atfuUoa.
BTftT At ktvataAV.
(.ao. W PkacBftk. of Ttfttfft
k. . tantlKauS, of Kcat hUvaa.
rua aaa aoifa.
. a. HaikBAO. Of Haak.
4 at.. U Hoaan., f t Vluradtk
' T k irtt aad) ial " ! laakiottfat kha
Bthti aid big. ttakt tkt tukl aaa. j
k tarc-fwl
Tha tcVjTatfc-, a f"-kTid aaa ptah.
JUbtfd) ftead jfaattiotv fftar. a etaimoa af
tit tbfT-i A i,a,l at 8aj,!.rrt M.if l
aifta Cofy, bia tlkt Ton
F'ttfrt rH 'rur; fr kt fbn .
to y. wht) hiaioalf bnard tb 4sl t
I'U. Syo 14 at to tko 4-.aaJt, and
foltatt4 by th abtaa4 talm tabi. Cnk.
lii raot eoaarl. fklllaf . by tara, tn tb 4;i
taj aa4 akilOaftftbic Fryta f'ol ftty!aV
ftjerih bHtot4 hi aaa fti-!, ai- .
tt, a il 4 4, of dittntt-a. ii.k. '
tt tkat ll'otWfKtrittt of tb '-
vf naar. Folk aad FrrtMi Cot. Rays
fa Bart a fjoa.4 arrator; ba ( r4 Bad pldd
rk )a t4ai4 tVotla tk kajfiBtvfa to Ikat
and of hi (raaaeh. Barf to f4 Wtl4 at aay
tbiftff b atifbl My. 4 Bti ap .th on
f hWttrrat aad a4 akaaUrJapttbla afro
too la tlr OfmpaUa latr raja-y . .r li
l. If hf Mow-' rStrrat
trithia a Ik- aaaaJ at:. af tjaiirf to fWlt
latdftre, f.'ol Haftio 4o0 hta tt Ba.tbf
ttaoafkvand la hi Wirrlndar In faaet
talk. 4 Oitk tad Ih'jr atarabi ff.U f'r Cad
tit a thanmad fim hfor tky id t"t :
JSrah.ar1dta affnt Iha laiall of yr.tordar.
Tb W aprb of rtta. Hitli.aa It Folk
. athtttlaatiraaif r-td) and tnatr thB
laj4 hi fHoad tn aaory ptrfirtt!. W
bar H Baata tba atoftt rrlitbi tV,ty ibst
at Irtt tbaa f)1tta at ltraty g;l!iin). ho
tr.a an tb for a btaa Doot'av a4
PrtKiaarlibta, not oat yaatoflnf. afW Iroaf.
laf Col. Folk, aad 8a4 lhif d.taaraii
fttio fast tttpport )nu( anwf iohnaa-.a.
Col. Faaih fnily rp,a4 Iba diann-i-n pnrr--
erf tba batting fan I.. in, and poinlrd b (ba
h Ibal Mr Hr. krarftif rraily aoaatn
ai.it at R..haraaa4) hfnrm ho a ftt rJaltntim-a.
Bad rhlf.d ld Hn r d'.na it
Col. H.taaa h4 a '-pdlo h" a,o kia aao'itb -h
raaaid a-it dty It. f'ol Pnlit a-antrd f'ol
tltat to trll bint ! Mr Bn.banan did
aot atVirr lb dai-iatno of tha tiprato l it i't
ia tha ra uf latitat, if that Cnnrt .if da
aid tbat a T'rHiorirl I.rf''aln. had no
rmv.r la rtr Ind. tfararr l'l. Ilattfjra tr.
atfn.a ilnt Why d'.o t yaat'. tfti.t f'ol 1 iU,
t.'l n na. ii1 abnt ynn ar fnr - ajl na hntr
tnn r I't gal proa, lirtrj fr-.nk Pi- k k
pntiiiaran I ' nTr-f
Tk.apr!i of H .a. rUI'ft P.ytna. tla b'l
liaat nralor of lt'. ra am tf.a i . ...f-.a.
of Only far. ftj.r.afn.t.tuli tri bia u T'ii.M'I.
trni ruiBir.au ld tb h n'li-af r.,r. t t;,..,-
h a' J.a.i. f ;r l : t ipt..f I to b;;.n 1! a
fnH4a aa-.f b ana.!, a p-rfi! it", k. ilr
.rifttnlt 4i4 rrhak. lh 4i. la.-m ! in a
trllinf an i f.r.it. mjn.-.r T'tra .r a-.a
Ut fnll frt-tx lb. palrtr.il- rr. rtf ma'.r b..n.t
old fnrat.r. ftt "I i' . t'a riti th n il
af a tfi.idrd .1.4 a.-trA, trd p.nl -TU bi.n
al tuitiftf IlifttaM a n4 f.l th. r .pa.
iu.o. .a of ,aj trrrtbbt a cftJaraity. iljl a n
t.. it aoar fnti.
. . -
Lavm
Il i rlty rfrfk'nf lo rd a hat t'uaa
f mlir p-aftjorn toy of .ft. h Htkrr. ncl of na' h
Ctii'M randi.lal..
Tb b.l'tn inj ia frnan lb f 'iat-iniiri ft
aaaaar uf Intt no!ay i.Ar.l.
Tb nraiiriot o if larr Crvr lb Vi,.
Prr.tdaa. r ia an antra up.n tb iatjl-taf
Ibr ruaatM . i. ia fulnfr'y onftl aad t--tit
ia.-..-.;lnt h.r ui pavat
Tb. t rl .ra. I- If.. .1 if IVaia-
raiir f.Ma.r Mi.a-a.4a., j-ita, .aa.ral 4 .Hi
tb fi.iii.n ini k a'
" Pra l ahly Jam t-a n i, tbr i,. mt liiit.rkl
BiAn who i iioo, t.r b.a rv.r l.a r . pr.imft-
B.nllr oiia4-'t IB It.f p.it.t'r. uf tb emtn-
trt A airo ia bia f.- il diapat ha. at
f-nrral r.ffirf k.b.ltan1 .Jii.d - M.'a. ka
a --k-k ' fto I ah., tti f. ia i-i.nirtra
mrr a .tw.nd.nt . froatirairi k.a b.aihaniab
llanil.ar.tl wit'lt li;atty. it ra l-rmf
ti.ut a lib a I'tt! - do im t r.t
at .itit.r ft tk brat or lo.aat aaft.Uht man to
art up tft.rr lh rnnkfry ftad tb t..?'H
a fotr ratbod.m.at of Atariaa !at.:,t
;. '
W Tk RlrfS'M ;? C i l..aw. ia
B'.t " th fart Ikat lanray l trv.t(
rai.. aad tb t brg. mad a.nal k
af .t:tiatl.ai, un
Hot hy thnikid btr. Tafttry a.lraaor to
fgbt atrtaiaat tk. g.Df raJ rnntictji-ai tkat b
i a tna qei ?,,,( a , ti,f rrrr tbir f tbat
kfta g.t.ft km hi lral!h in th ptaamt
kunr uf trt Ik tt rtJ.!at tb rata, nttif
tarty attib t'ftrr.ti i.tna ht tt rata tip 'Nn.r
kia ft.r kiai Takr aj km r! . a !
artntb. aa.l Mr Vftna.y. a : nrnt to ia.
n;i hf aotitb. anii.a abrnof kia ltj. lt
.
" it fttl rirnta. trnaar tb aariartMia .
thai rfn.-bnn4r.ilit of thr It.avp,...,,!:,
ai ihr 'h ar r.rfr. tlr .atitiirit .ik
Mr V anr.y a itrrBiro. ta it iiit ia tdtal
thry l-aii.t. kiat to b. tbr rnl:ft t..r:t af '
I '.ii b itf 4:ini.ii ' And if m .r.i.iuii
of h m (. rurrr.-t. it it tt-vt atn'h battar aad
at-ii h ft.arr tkat k adtoold Iruf a aro arn.
fr of p. nad r.rwr eat rprajt for
utii. tk in tM tin f i hl-i ffar-. ,a?'
M V ,i ; :..-4 iL tr.-. ..ion t
rb t'i. ' n ... I Nr ttf k-
iiri.ii. .. ;' v :i " ...k.Mi.ij
ana n. ( -ji" yai-a'awaa r
Iaportaiit- IaCftd! Kcad! Rrftti!
Thr I t oaW A aaaanfoft r.f ytr.ity fnp
r I a aifttrntrnt 'r ra a ft.rrrapondrnt uf tb
Mftrt.m i A i "na.aoniA to tb tf-n that '
tk at.un.i I Ufa 'uatRiiitr at Wanking!
bad ta. ...I r.- t r jftf Mr B!t rrBtanu.g
btm to ar.'.'-a.icrt ti.aa. It ia abvi't faia
at aiil t ini inm tb. hjlUioinf ditpoaih .
Wfttttta.4T.tt, Jtrpt- 2' lit)
It tin E, it kmtu Th ttfti.airat that ear
I umWittr ha trr.t tu th nii(i an acta
tiatrtt rt-vort of Mr tVll iW!. W haa
i-u.4 ao atkrr ronrj of Mr. h:i r a!atry
Mfi vh oa firtt pablibd at kift.ka.lt.
A ft Haatfttt
Tk Sank CftBdikUto.
ioba I" Bi rVrnntft't ka kf I r.t kaaorr.i
th.' mpurtoat ajar.:ia;a pnt br IViu.at, at
NorV.k. la a raadijnt 'ao ur i at a at un
Htaltrrtof BOab lrnaafa.tat aaoattrvt a.trtk
th a nfTrntrr-t of a frtknk aa I !V pip!r '. Aa
oa ..f Mr U. hakrrt at Aahfaad .ria l oat.
"ttara y..or ptunta a iJrr, Mai-.r '
- . -
Dot Juhntoa ea Taacy
t.ia. J;oartn. oa h.a ran ml trp to M 4ii
Tron.ft.'. tnJ ro ibr Jay Ya. y ti.kr ia
liirlt..ia, a 11 irtrj lo kat, b. timl I
iMta Ibtnk taf aa4ii.' a Band aana iBttr a Mftjf
ftkit; of ToaJr :tb a tti.b uf ftrr. aa to
pi' a. t YtBvry al tb ha4 Of thr iiji rrnmrat "
Whra tb bt4r of IV m. r j J,tm
U i'itrr, al Naabaiilr, tbat k hod gvft loo
fit. ipoa tb Caarrftai,. iiir!iun, aad ia ad
tor. ting il. a rrpl.od thoi ka hod lr thai
Uiilu.le, hut ibal th oap'.a of Kl Trnnrt
arro aa 11 lb hiM W drat tbia, a I rn
ta4 that thry ar with Joha.ua ia S:t a rant,
luui k 1 HgT tbrrr uilr Barn
srmuNoHrK
. nrrat4 Pataalp V.f ftkakt. knua.i
fM! aiiLltaN it sov- kftkkltnkrtl
ntt kKSaimatkABlt taa-.-,,ftta
ntk4 a.t alia Mft.la 4iv ft-l fkOB ft4 ft -MB. okoB tk ft.
pit .U ...U.i.,1) .a. Baak.lkl Ml M) Oftt
ftarl ii.ail knt t a -itv
a tap.a.at tha ft. nt
. nr. ao ftKnnao. .vnat .bnawn a ft. ft n fan k
bad -J aa Uaf a4 aaatf ib .aftlft
Mr 4 t! laftualffc VMftlb aa-ftvl. 4 . Otiaan.
M.nk Ml taa.
I na krtlibo tk iaonftit Ita nub i tt a m to
ft . al -m ft at I. ,i aJkia 4 kj-aa4 k attft..ft
I oav,hl akL I aiatajt. na . ftt MkJ fftt ft a. .t- ai,r.ft
m t.-t. ftftftk ai oaaa l ftl.ftdftfct I a.J it tft.faftft.tw to
ftfr. at fho a fcjft. hp iltaftUra tlk iuft.ft
aftj. ka.aktft.ft, I lh. Ik ftk. aft I ft. ft
OX k fc.ftl B-'Oft fa.n t -ftft, tta tjar-a f- i., ta.ft
Bakf4fiwlli.al.ai nkft ami otaiftana Oft ft.ftfttan't faftlft. I
BVatftftl Ua aaa ab canulikftftl aaa fall naaaU W ..
kakk b uaftaiftlau4 Aftt, u4 Ufta Btft Braaujg I aw
tft a VI . ft aMJf.au III .aftik rt. an nm ku aw.
pnok. tla. ftttm im anal pain Jknuntakaat. aana h. . a. 1
BkarftMr I ana aunt h-artf . aot t faai ftj.-t.ta
ftaaj al prraa rf-vl ,ltk. W fkt tanal aa-. I r- A
aau p. t k .ft avftal kj lb JlHla J ll k.Ht Ua
ftnuftkUhft f-an. . aaa. li
ft ftk ft.
Mpaa fa ia aa alntftft taanktn uiro-
Mb. oK-l ftnft bftft auaanl; ko. n -4 Btftran-!"
A aJ t Ii. tn ailair.. Itta at.. lata.
kit laVB.. Kfcl. VfUt-lttkAl-V t
bft k IkauTk
abar
ta,, kwr-fttiikavtAoaat t
ll If! r-IBfT a--a. (Jaa- I.ftu
IH D i Mm I HAI PIKI
a4
.-...
MllllUtll MAIW Ml J
k Bkta Uftiftio a o aii. ua ft a ..
b4 .id avfta l- a -i4i am
"SnTT'atlk ut lTT IWrJ ttuaukftiit a.
b Vaiaw ft.! an-. ht-.. attaval Bvarf at
r-h... ft . i ut atk tt
l"r atkOtbd At tatrbttam baa w.
a. ft fa at k aaa.-. ftft.1 taMi. and fOa Bfttnal
Tk.T- i I
, a Baftrftjaott . Matt Bfta pf-ftfaaatn , a O n nktaka
pan. a ftuaaft kaaa naiaOft nM a a Hftkant tM ka aa
Iftr. kft BW atftftft tjaaa baa a atn, k BaOtOaiftiafa awl
tba IB ttnta a4 IM kraft a. ft . ll I . Mm aaa kna ftjaftatart
a la. kt arunftM Ut
at ta aa lat ob4 tftma af tko k'ftftVai Ik i taa, kf
tatutk cannot Batp Mini a) Bnfat
Br )h at-anaa iM to. B-aa tad ftatevft p.
BVnM (ft. I a a ft. a.aftft. aftt tf ulift tm tak B.-ft tt a,.
at-1 a A. Bfttaaajftta AaoOana
t it km na Bata utiakB.
r4faprtt traf ' f
THCCOTfTRAr.r.
WkiV vOti1tl,a ilwata . . ,.
fnaa. aft h-
PORIT r.?'AtJT!Vt
I a n I ..- .
aaar- ,i - . i . ....
I W.Ot- . ft. -r;at- r It ' . . .
kaaa Mnu ..n.ak m 11, v.- ...
NAIiS B.UTirir,.
TV IfTo) baft aat-aj 4fBttFCtUa a-k- fs. -. .
Itaart!. -4B hf mf. tkfta afc- 1
rft t at Mit
Vfftd) aaaVl 4kM 9' kt, ,(
mk T. 4 4ftfAT H-oami N -d V . a.
ttaf aT f.-fTtki 041 taVtM . .. y ,
dH fK-fl tvr , 1 m .
BJB4f 44 tf f- at) f. -r"r r
ff m $. 4W. o-raA,-, f a. ....-.. .
f r f j,t f,flnM j..,-,
. " y. , a
tT J V at 1 . k. . . m :
w. 4. rft.tr fftir
V fr- p- 1 tti 1 .. .. ,
Ml I 'AS t fi .y tjttfkTH f-
aV taav.tjfTBfts IlV. H' ..., -a;-..
ff BmJ m f r , . : . .
fmm-t af-itT-aj . A
VktrtW. MH - .
jli.fH d .. .,f
A rmmwmwm flr.rvBfla
aadV4rj . aV.i p . 4
tT ! Fr ' ' k
. - 'I- '- . t
fftf rKat ayda ( k.a- -g ; , .
it'lttf-r Ta"-?'-r ;
SfWfaff atf .. W f h . r.-r- '
rHfk.pt a, J' ' - - ' n
ui rr (!' iv w-m -t
artikktajp. r',n aaaf, rftaar-a' -t . ,
BHtlW'd'Mtht ta'
$ nm4 r -,-0U r i. r
Vt t m t . pr-t, j . r
nf ,f (Vl kif'-lr.', ' . ...
!;. f-tj-t t ftajPV tk - f .- -ka.tnfa
i m .N,iM4dV ( --'' i't - '
llkk U-Yi -4 t.-o-
II! fovaj.' '
Vii-I aaj;rf.df'aj arvi 4rsr-.-a, -f
ikt rM---.- ff-aya-ortr ,
I O O F
T aa
af - T " - --
f ft ' 9 " b-f " -t .' ' j--
Oa) g jpf r- 1 aytajf-ft-f-ftfi -4 j f n. - . r ' j ft
41 a)V --( 1 a--' -- i . j--o -o..- -,.
t9rrl I'- -v
-1 I t-a f -t -iae - -r
-drr tV-4ri m.4 -. I ' .
Toka- t aa -..lfta)ai T-a i ' ..Af' 1 -
aVta (- f. - 'aaa - . I -
aTlo.tr-k, . - yt 4 'tv t .t - tn-i: '- " -
' . '-- 1
I .A df - rra v. - .. . K. ...... .
it" I .- t -a . - -tr -ra-ft, a '
nf.ft la r mr th m on irf H
T . t''k
r4? - ro. 4 r .
.T Ota- .' -
ran r (aa -a- --- i ..- . ;i . , . fc
m . 1. - ' -
r 'k -. ., f -
fc.-k! ft- ft. f a- M - .
f, apt flap ago. , bjKi - h ' '
dt lal 'lata afc-t. t k ; j. f
WVftr- r"t " i -.-:. r - ; . . .
H i A ff. - ft,..,
fl HI.I iPRtKMi,
4 r l a f.t -. t I r e - r . :
t-i ttVr. -.- arj -k - -.
ir-a.f -.ro 4t :-. t
I-.- fO. to
r -t Tta .t
Bt. f t arkaj
aWnfka -ti
XAR2IS3
r- i--:
ft . fiid.alT
fK ttav
fcs . itaWBtJ, tJk. T-t
i . H an I.f -a .- .
att -.tr ' tfki-.i fin J. fi T I..a. i-v
R. T4- 4 .. - aj.p. f
tX99 HrM !-. M
luar l.t--. kfr dV- aa) t avJhal mm ltMLX ii t
ai. f th - ' t
FALL I860. WINTER
THE MtrT E!.F.AT "T'.-f S" t !
DREGS u F.aGY COOCS
,': alk
a. . a aa-ft I
tja
ikjIMl.ftt Im 14 a Ilia.
in u'.'n;x. x ,
FALL. I860. WINTER.
COWAN, Kl.n
ptrirr t-.-.i.-...
A tt t' iat n:, ! ft .. .
I-RRB sTt't k t f ;
or itr. it .!!
.'l ft ftt -a . rt tio
1 1 .1 1 iW f.it :.:
iiu. L It aa
vji ft. si-1'.
a ; kr
- jt
And atata .tft-r I m .'trf - t t-
afti IfJ.al U. aft ftvial , . ft..r-.
A.-t .a. r a-- .ra,jt
V F.J.I ET JMM'l.nri! "tti iR' t - -'lit:.-'.
t-f't-t -.'tft L.- ..ft-. r .-S.tft a'i
a-:"! Wi ra- ' A..irtaa iajft-ys at.a
Tl- .i. - at. 4
Veitre! aoti Strsar Botint.
tJH i-i !a Kt rt;nf ..
la ... tft, a, a -.r k' a tlvk ' tn.
OHM ! 'i-- a 1 H i 1 M wl-'H'lL" Ji -
i' atir rt.ia;.. t .t T 'ira ; it
Lt-aaf laHTt .nfti..a i' It i..v.a t. - n m
ft a' ' 4 aa! tft- aTwaa ...a-fa. ftftft ft v. -f i. a- -r-ft
ft lit ftftf aft- ft - Wft. a , ft. W lari
A .-:. -JW tax Jft laa
t vehv larue atrivk: vr
Uousp-turn i iiz
c; o o 13
1 pit IOM ate . a a
V (Hi ft.!ttl I nit
uMaom uiti r
KlMiit.
IB".kg rt .
. . a '
L4t "-! BRift kfkAtN tl ft t
IttLTalk -ll a .a - t
a -1.- fi.
1 .fl'Si it." 'n
H-1-
(iI.A AM rlil.NA WAKt.
. . 1
ftM ! tap !!.-.
t ... . a i s
FALL. WINTER.
(Ikttikttt, na a.ak r.caiaa
I it M.a ft ;
t . t
T-ftkt.ftftaftk.a.a
k 1 - ka .a. air
HI - .'
at r
un..,. Blkltil. I '
'H'll a .; ft . ..: , . , ft , .
ftja. tftv.. tla 1l-.ft; a., . k aaa
aft : aa 1 Bft I a ft lux j I i
a.,' ft .k.a a-r.1 ik r i
kjt.'HUUrllaita f
.fl iv tk p;.
a ,
a- -ft
-at k
VrtXK tat noatftM.a. Saajft ft"
kftvaft.aft ft-. a.. Oafta i -ift V- -
V-1. ft- ., k. .aa. m.-m ft. .--a..
aart.v .. ...ia a i't. Kl t .a I
UJilCN 4.CAOIS.MIY
iinTna taxt,
M.ar. . a. B,taBk.Mr. rrMuitai.
'pHk rut aji witrrK n.aiot
'puk, rttt Ajt antri
k.. 1 faw a ifta, ft if y
la ftaaara .1
il a
I WtikAJVfkk VI L. a. 3
; M" J", , .
jft, a I. a -a.ft -a . .
' w l.,i ar- ... I
I' . ., "" '
i I It ' ". "
ft r. -i.- ,,....
siru.vribs want&j.) at a
I'.vft.l .-
k tittatYLtk H tt ,..ai.ai.ltlaa.
a a ii t i . . .. i
I, ,- -.. ... . ',,v..
pa.iaaa .ftai -a- '
b- k-.a. ft i a-- aa . . a .- "
.1 Vo A i l.i Day W
W'rar Mm
I tt l.k t.aai..aAa.J
a-- - "" n - ,.,,m.a - i a ft an.
!.. - ' i. ,..a ft ... .
a:
fta-t kft-r ar..aa. ft
, . nailtt tkt h an lt pitf yoa. M ya
.aaaaaa - '- " '" ' "
. k. . 1 t-jftf. St U --Ar-t, - HA Oaajaal OJC-. v-
taa-ak i
-14. . ' lSil ' V'f-
. 1, to .-ft, "IVo - Uat Aa.. najpf 1
:.-' la ft -t Af. -fjjia. iAi 'ki,.
htfttL-fl -V 41 '.Oal klkft.-- - -
Af t
..ttf t J l. --! '-- rt
tit .i-M'-m - It FV?t,ft A (a : .t .
a h. b. . IM - as
a Ao i-ft1
t -4 V- -;kj tp. nt. , a, .
-... fcff ;-. . f.'Kka- 1
tft. l , l-f, kVlA . ft t J 1 '
. kl .at n.k-j4j A.-4 .
tJ a I i I ...tfti I . bt- ttl taUT .iff
ganjap at Tft -aWf-fkattftft... t, ' S -. -v ft
-J..U.- . -ft..r,a..ft .. .. .... . kl
aada- . k lfMim. -atdtiti rlk-h-'k - I ,.- ?-
itV4 ttrfatrtpt) -a) tv'.W.l t . -
ftPPA.
Oktai X kX f .4- -4t.4. T..t -S -! i-
V t aabtttV AVkM t ftt-.tot- -
V .4.tta4ilAr- ft4 -k .r "'
hrt 4-k. 4) i i t.-i - ; "
taieww J -i -
tw tt 4fo- - ---' . -4-t r-.
aftftja a41f4te .!.. 4
J lit
Pft-4b-.tt-.
4 am Wtllv,
NIGHO BOV OUT
4. It
- 1
1 I oat, i a-r .-. ' H - r- ' J --
iMCaf aXlM i4V 1 , a.I
, It
, a,., . -
t ft.tl a-t- ft ra. ft." f a'-' I i" ft- - !
j ..aialt M f (ft a , ft . ft l.v
, a I lM'
ka
; tat
Ii. .
14
j ,
I ftaa a
k
A-.
r ' - ip C M

xml | txt