OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, April 20, 1861, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1861-04-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

iiiaMBillltaaa'i - i
I. 7 "k V T I 1 t S 11111 ' .
iViiwA V 1 11. IV it JilvJti'
.-ma .''" . ,, -i-a.-
3i
tSOITIlt. t'M.
itmviii iii.... mi.
I r k-eal a Kk m? &l ),
: Imhis,"' a-, tiara?!' r rfct Mattery
,aa-tru W4vct tnreatf 4 NyM, aa aba.
tilmiiH, ktoe I aatR Ml a I ma.il. taaf
t k.t ar.t . to 6nm In tthtjat,
lth aa Anpt4t. i.atl. ag-r, ha4 ta
rlmi iMjutftirn, kkitvk t it1 tn rmftH
far ko rant, a ta coap . faaatt iwM..
! at bar tar IwrMiim Coatrertatl
.lk It-lf. I VK- " raatlnltg tit Kt-
ro. kk l ifi 4 i fi ' tor
fvr 0 raatk, at ttr mptw for tt Mtul
W. 3. ilBaria.
. la l.
IM9. MISS NEETIiNG
IS
iir the rrori. tkr vt tx-
FrHERt
0 X C31 Itj of April !
X4 rrj mm ! ln k rvuMrv. a4
-! W jtef fl-f l:b. f.trl
k i fr ' -rV-k p 174 Un,
ti Jrlflt AT (!trT.
- ' - -
rrw!1ia hi th PriifBt.
( .. n 4 i .f r!t
It. '.i(k l! TV it tVprlBn iit Vf i lk f
f t !V 5lM fn SM thi-a-iri
T".itr. t wrl fr-iiT Te
f r !).! .11 ( at pf II I IK. ' Ik
f-Jf4 Siait o - b a
kT IKkrd ti aiirr ftt ra
l. t ?- 4 r r t a n-! t tb
I., rtfarati iit.il lV .J :ik ib
. .- iri) ac4 ia li H ib
f!"M(l(jWll:J vT
f r 'n ',it avt:aa -f Ci.roiiiii. la-a-.i-t
a"lt !!! k ka frrA, tllil r.
t-tairal a h ri rtf war ;ie-tel ;
i - tina alt a dt )!'Mr fi'fur to
ur. J rp i; at .Kj'... Ur
lit KabrUof it .S'Sa BfJrt, ka
rr to 1 II i ti.a !it el ih ,o-
-r-t to rr4 anul rlviit tka
w lb f!.x lo na atoalb ' To.a Ai fn!4
.. it rr: lo 4'Aa4 t -io;, fart
l'aat.
uh:,r4 ! ifcia t V !c
o nifi :t-a tl iLatb cr aaio
tat t :
-a r-tJi; K.rruva - I. ir.
f:f ff aa t!t Vj.; W-'aiiiv k fca.
a ft'r df f' thAua.a4 ! ;.-W-a-r.-!
Tt.. tit tl k a-tri ':'. ifca
l--?"t tk fr.l kla.-l ft aj.'4 - II! ? "
! b1T Iff a W k fl. mr if ka titt -alt
. . kaapf a ,t"tt!fr H tk
' lit litt-i Tr -r-i .! a :
rorb.-irknc f tb Cvrrcxrst.
Tka h'r-ry a4 M Ita raira airr
'fr'jrj. fVett t 4t unrti R as 4a
tfca f.ral l ar, f.s-,,Wf na f-a'!ri lo
i. r l. rlifacr aaiit ll &iiiaal I'
I iJ taiat ka, bi ii.ii pr4. ill.
a IS; ak.i laxa .. f J' j : ;''.it.ru''j
reVi w 4 aj aiftAt Hi i it. ari4 tirai.
4t ar-4 aa ti-at!, iH.r alla.inaii4.a lo
t-k il p. ami l tkioa vff a!l tr( r.ta
t- ;i-r:, Ntoot ra'a tut
t . Vi, TJift'a ittB(?r?'a4. M 't m-i4
a.'-M. Cif Kii'i rjlbai, ftirta irl. at fuU
l raf-Urf. ri aj ;t ra Htai4, S:ili
alti5 o.t f tfr l- 1-T II- fv, ia 'VH-
ii.V.li if iii ai. Ur Mr
af taa last, a. iaraaaaia Kamtja r-vi plf
-1 . V a t a--- 'a aatitoa----ir3an J tra
f kava kaa ftr4 tst; , a i'ml. a ik m
tu-a oa aaaiin-4 o. ; ia il la Laat ra
ra'-ai rr.pTt( ka taa aait t4
a j a-rf4 t! t f aaaaa 'fa .' 4 'a;
a f w k a.rr ka fc.-t J ki :La
l.;cj hlii. ami Ifia Iaa aaaaail t)m
1 M San pta. ka-a ka-f tamaira tr-4 tm K.
.'.-a Vj (a;nl b-IOCT brrC lfca.it l
a.at or faa-ab (tttaa t.'a riraraic'ra,
al aarca't a lrfc f J. yr ara a ift'M
til '-. ina Jr oai r i a rai-l afB-4-r.
Tlira Ua Dwl o':i Waa to rT.-r aa4a
lv ' " lUr irvia tf f:ia lii. k
4'.r'' i a rvatHl iA'iil.fca-. a. bal Ifcri Uata
B Var't;l: l y h. ;k ,ar S
at!, iru'p lo us ri'-1 ia th ir ba4. t ta
af '-tf'ta! i.alar; aai Utlrmp ,m t iln.i
l;-,'a tha ant !.. ;j itolrii a t urn arrti
rtarM-al 4ra rig Ur av-.ii ika luai.
14 il a o a i i il aa, ifea op'o-ia ul )a.
t aftyivu bal a tA':0l Si li.ai 4 . ; Iiboit
1 4-tua4t liumcitt aartaw. ai tint
iwil!x, kawnaf acjwai aa4 .,(... aL;. k
Ibvaa laalraa tta 'Uliviaia katt ttia4r.
L'.! in uf ,lra I t luaa Laa tart, atatj.
c i tLl a aa tkair .iwml 4a.a4 It.al iku
birriiatal akvaK i0l.la;ir rat-fnja tkair
l.nvrj rb4 !-. tkair Ui!aia rutka
-a a.4 taar araU trrA-e
W br. tair, agprwa a4 ff.oj
Las a aul!i;ua araca a tak f ! ..a u4
: a .ta4ia Tivfea ra . at J.la- I. f in I tmf 1j .
a-Li.aaI a:. L latta'ird, df tb urvit. taa
I ili all, w;arti uataiiiti 4 lo M a ).
'a -i. t rp'. vrii!r. at lori r'iru.i
a !i.m itiaik alitk aua ftaa a:a iar ttaUic
.u ifMAiiaa, Lara lUwaaaaJa if rala-l
Uaol arr cinfiaiiaa ara a.-at4l
aa :kal aflita raraiiu aa -,m atraa,
o l - ('a; u( ika ii)x;.rl.a. a( all II
V i ) af 4a Bj-.jilAfj a ia I. ic Itf tufa-
' ) , at 4 lfcl Itt ta .maa.aal
taj rlaa Lact thl lltll. BI
ia alalaia.iea'4
I'laaaidla. hr
:r;
Iff al! th .':.! al i'a rt.apuaa.1 .
i '- 'a- ii, t l a a i n it a.0ri.ara : il.a fwr
I a. . . a r vl li ta'.r . auai .B bar Jk4vmrt,t,
tiaat iiioil iit coa ta-aa iara.ka4. At as
AmaiM-aa ni ran. pd.il! af ci.r iiaaiifrr. a
I. .a frit IJ."rl.ti.4 itt our fafarraaatrat
t ii .t 14 auifa f liar It tu t. I a A oa rr. ,1a a Bi Bur
ill trqpia Op-aa. BOal lla t'-al,i.l.lai:tiaB an4
iaat i'rala-4 ai'b aatilaanpi. ar4 il a ar l
v la a itrt a4aBlorra. ao4 aj.aj....mir4 of
t -.- ..-kt-ra, at if -aai V to Or boa; if thart
oa tra lv.il.
Brawaloar TarBtcf ttcftaionitt
Mt kat latra aaataaaifB, RUIinf lla I
oaaka p! to a tf.tr. a ia tba aiu aunall.
'. laMiaa. oor luatru.pt of to apjn.ii.iaa.aat
iad.i-g ti:i t.iat 4 A tvl ' liuU 04
j , r iaitk4.-.-. a ' a , an. of Uiakio.
r ta- iril.u l-l - i : ' - l . h : , i.r
. .-i.r i"ali r ..-'t- lo I'l. I ..f t. ul. Ilk'!
a -U:- i ' -n 'i - .I'l.a-Jiaaaliua, toa
a( li r rt..aii g Biiila4l.l a l.ala iaftir4
li.l ta ar lumil-g olar lo Ikrot. k4 lot.
r.r-l alr4 tbat kill l OU fcf tl.till.. 4
- I trail, ttr tr-.ll Ltaiira that it pr: irat
Ajm. k..llal.uu ,:i imtati t L ia th ear, j
ja .ormji m 1 - fl(r-r thai of Ui Una- ,
a. aaa. v ...r-'jt'ao' )il 4ax u ta.l-o '.
I'.ita Ml rpaaHaH.a aa f iL&JbJaa ,
io :i. ' ... . .,(. ,,wr
i. -I '
tt ihlOh Oa.
a-
Wa tal B' tail kaattia kjMt thi rubral, '
.1.4 i.ai to i.art ahauil OoUlirf.k4tn.lv,
ali.1 lm 4. i.t.r. ai i., fi aai kt.rr ai.rt l-n
Oclghiag all laa lltast't af 00 .'gi ' Bat
tiri aaa-a. if i L jt, tk k .,100 ih rj.
;rni ..f o'.-r', S! ti: ait,n. .,rt of It.
1. 4 pt.ai ff 'a r i '. r a m 4 ni.M-a'l ife.i a'-so.ii '
t . Ill - al '-.Mi.ia, iiar ,- I;! !1,, af -
i t i4f U Im j.O,IB Cwu:Ua;r. I, j
, m.l ll. araat ta ..,!.. ak. al a
-; ....... v" ...,..,,.
nphr .,t,i, m .,-. tli..lM;Win tt ftp iwir.Wi
6 I Ti "t Mm H.r 4 I. ,
.. -:ftwn lMiavii)atU
rvtt all tfalaua U Wf4 M Mt fali7!
AWU, laf
it H tKth M HM
ta,i, k.4 hfc tt,.t f .
.wi fir.M kfW. tb
r.,ai.a4 it, a.4 Vkt tbtit Ht UH U.
hkf.I!.k. -
A.4 k. ara , tVJicit
itlta Wtf,te.ij tba,ttk tb f
UptlwBf J-aik Carailtaa. .kKk Mt tt
M b
raa4 fc,t. .kk . aW-i H
r" r4J fr4
tHa.iat. R.aa tb t-4 that 4
St.., J k Tk.t4 ik. flifcl .
maattrMi f ikl HmM ! k ImJ
bMHf:atVaia4l U Jt af
tk f la tlKH1, LkteUa, AtokaaaA,
, Kla 4 Trlaa, l 'klmaHral all
I kaa kaaa aMa. tk ,, krwbtrt
' aaaaaaa, ia aanat t4 tkraa ttaaaa, kar W
' avJaite 8TfaW Ika rtir Baiaaar
. int. a4aHrba!oaoifUa4 raf'rlira
a4 .. Ikni'kbrt akt'k thtt
finraramaat kaa taa tt M to loa it
' A4 ihataf ( ika rtt,H4 "14,
tKiiataal U VonuiJ lo ftalnt til 1I
aaaa aaiU lk aiialara mt tk akat J-ra,ta (
' tk t.atf a4 tw4k A t Ira, mtm a.rtl4.
Pet lh r--a ioriinaal at B"i(marr,
v4 it Mlnr4 tatto f Cvaiiiirr4, rf
aa au4 1 aaUa'ar no tkt f kC It It
tkaaf(l arTlt 4af tlr tiai
Vanaa Caaaaa,, a frm4 tk
w.iiLia aB.-aatf u ikrni, aT it rraail
la It'a al--kl-t f tfceaaJ aa4 la f
T ..a a J i H a ka4 tkat It 1 tk 4IJ 4 Hi
Si ati r that t" la4 Hiatat, la raator
lia . toaatf a l Ik I ft. fi pat k k t fct
H- rair4 ky jiaaaaaaai Jfak, aa4 if Iki
a salt k t-aa k aaaxli ary Tnaa,
tri l h at ra 4ova, I- na kan.lr.4 tk.xianr4
awn, Vilk at talrca, aa4 all kay
1rt a. freUr-4 at.-g tk Soatk'm
ivil Lrt aa aaal aajatbr f fnw4 Mirk.
fT; a-(r4.k frf-af4 inmtb MiaaiaaiffM
ft t(. orik tVtatat .Ltia. a4 trt liiraj
ikit Ik aai iatioa pf lbl grrat iutrj
a l Vi-fl ;aa lor tkf t'T a'f lka lint. ,
M..M, a buk fe nlitl mtlioaa ftT
IU (! fctr. 4 fft t'it iwf fiVi-airxt f fit"
K t-Hi U t i rei ta4 tnaa praf 4
t-a lh .ak. pft (ala, and nrtjl Aanaiuia-l-aton
at.nka.tm ratrla nra.kr an4
lvniiiH-r !-. oil;(toa f anna n14 hs
fca-f aatia4. Jt-tira lata Ibaa Hift, 4
lt ll.;i fMii J ar fc a.1oflr4. a4 f a aalaa
Ja- '.4 tt.a rliail.J a w' r nil at I-'.-kI
aliall i-a t. anf ut. It r"aj.,aili.::fy
k Vfrt Itl.taa h, ': llllalxr a,;
C "I rafM, i lt-m-lirl iprn
tUiif tan i' p ibi a liaitria.. nt tirr mr
Bilriit .rd lo aa 4p)rr:a4 aa I
traaiai) ja kna tl voniii Ih r' j i
(i.aarafiiriit at V aakir1 te r faa In fj.
t.
We Borilrr 8ikU Coamalivtt,
kfiMtVr Stal aaaa, fc aat4 mp f r il
t"o.i", fiat it aark:ia root r tk'
aa arral-fa aika (Val'i rfcratt, ki( kar.t
of It. ,;( ank knt l.ulr n.rtrijr.
M.a f.! ii kj.tk ,ir ,iiti W' aaiat la
Ikr -gaaalx pf a t'o'ii.a rtttii -jr,
4 it:r ;rvaaa 4 atTvali T ihil a. tin . 4 1
ai t- i!.a-a of lada ii ! VI aa.iat I ll.a
Mil e tk rajmiir af tl frtf at
IV titSi Uh elf rtitprat, aa fi-attrif
ia 'i' f't I L I tia ta4ar tavr ma.l (La
l BKr 1 tk (i.TUBHti.1 H
is.:r titalr;k at-4aU4 a ,.' rrf a tt. a
r .r jtfi U i. 5i-s k. aa 4 .;. 4 it
tut" rran'a ef roatilauaa fcj t-uria pija-J
'i;ar-k) a tW rr;t aaaijaa .f Ik i.l'
g-t,u iort t;j a k,ij U a jit..t
tka airta aart luklai.vaMa. .r SM'Iifra S'at !
kaaa, ka iktu;g ttia ai'iaa.ai tit tiam,
t- tri bf w al If iaram a4 Ct. t!
iraa'i'a i tsrarj pfaKal aa aafi4ac '
kj ka.;aat Claiatl, tj fvar
)'' Vaalia. fl'ira urairnkrat uf !
'..un.K.'al. 4 attaf a taa Swo f It a
ti-Mir. Ir a i, aarffr -- '! la pr
l-i'li!' W a a Mat ta tt 'Hi t Kitllt II
rlaiji at t:alt W-rata4, t tlct4
aall., kf Ml.g-aia 4 4.akwr, t 4arrll,
frtarVara. a4 ia jtaBtaa ktiata aat
foria !ti a , :fi iBt to .,; tk :t
ai( t i, tu Biur iaa , t4 - -4
4 f ki ikr .VrK.tiM, t tmal a la
IU n:a At-..i tiu aalaiav'ra'a aa 1 irirraiair
4--U aaa .I iu a atart iuRi-ty. la'iiMtiH
ki.acMii. au'i k il. r4a aat a L'Bi ft aii4
i. l .iiwuir in ar tela kifb i tt-,i ri if
kft'iia i4 ira! at a, a ra w I ai4 II4,
tb.I it' I'.. ".Ll.i o tradrt at UalM f,
r-fwat J v(Ti-ra at a amfciiruMi, anj aii anl
iii I. r taa naaai la aiiia( tar ulmi. (
U -.(! a a a(4. aart Iut4 I'ttlratk,
tal ltt itti of tti f l ia fatiraaai
o;'pi-4 tu Ika tijt U 'f U Iia Cmaiia.
jrr. ia tk aatinif ia, aaj rttva4 Ibaia tu
nslat kat.4 J knUwaktpt Tbaa ktwk
laa arjiimima !iaaiai ua t'aioa tnaa Ik'
frxaiia ul ti, ft.nluM, auj It laa.rra aa
aavaant arra vf ka0iko4 ti Ua lo
tkaa ua'.tta. aa4 la k aai aria 4aa I ha !
I'f tioaatr ual.aaa a an fa linfa w ttr tritiva. '.
aa a t af I -a xiuaia g tatura of tL ,
at la 'i ajaaaiioa. Tk tiatk la, if Hi l.c -aakiiaa
A4iatatMiLHi at tt'artuactaa, aaal
lla Ii a4art ia ikt frr hlntra. aa4 la (iaak"a, '
4-u'l tbai-ya tbair f.li- ), aa4 4 H tual, aa
I aioa aiaa ftoaik, ara all ta t if aab4 at! ,
Eat w a CeTer&nt&tf
Aiih.aa'k ibi loaalr) aghl aot la b io
la.ir. iot-tt.i aar, it aiM.t!ulal( aaaatua oa -rata.r
ij a.trro-ioa ttiit .aaltna.-- ." a;
a O'ainaaaara; 7 W Lrai ilia uruf t ia r "rt
auK,ptr to Ua4 aarplirt at fori hatnapiar
far A i4 riot a t t.ia i(:t n il baa I vf
t'oitt-4 llaa traaatpa. ibusa'b tailing ob4rr
Ilia ftiai i b4 ;riprt, aba a aa aa ka lit fir4
,UUI , ... ulm ,',;... 1,.1. .. ,k.
turlararaar of AkUi la.a Caa-4 kun lo vitk. i
b-l i b a f. a R tt4 oui ariat I tl.4 bloo't '
in lauar it to la al.4. Th. Si.ar of lb tl rat '
rrtrav4 bat aaaalo Xr loib, I al toi a j
ia ihittoBB,n4 all otrr ib J"iH.(b, it aa
m -lit laattatr lroaipa-ta4 tbi l tb baj In. bad 1
bar latl, aa.4 taiiaalrii. lUiv fa luaoarit
aa4 aa.iak4 t r taa I inaJaJ a ilk li lur H. ,
takaaii. aaal ) tLt flag, ao4 laaaog bar,
ran.k4atfa. f. U ialaa t brlaatka llarka. ako
B..SJil. iLok.b.aal.-. ko4...k. A f
r.o la . .. ... atao .tuel of !
a " .
tL. aaiag, ao4 Lioiuia aaa 4aaoao4 ',
arrriBgt", at a oar4 Tb U at are tea a, '
ka, koartrr, ku44blr kroaa4 liaalf from a'
raraaiiioarf tjawi iaig.o., lata auic o.
iolaaaa atuti'Jf. ilutk ir4, katjr Varda,
Araa-balt o4 Bit-ark r all la moiu.n,
kii t K.wnaii lara tj urtu-r-maair aai
t'wati Oiataaaa-la faft ia IU.IMl flM laitaaaB.
I rwip . i-.M, kuala, pa wtiaaa, Oaaolllaaot
oi or, fjai aa.l ag Maamrri, al4 tf ith pu
t.iaiuat, a4 air ttctart to bk Ikrm Op
oa 4 Uh4 taptriaotot tk lavll aap44 k
Am. rii.a vfUmt a j tul tt.,a, go ot to fcott
aVii,i, ailb tvrlr4 tnatrrt4aa; a4
f era tiirt awa-B.BHi.Uag Ik.
I fapt4-
or tiirt awau'aautiag t lb. tS-ktb-
at aaUra, ' tttot. tk aaaklal Ikauo af
iaabliia - f tt-rin, a4 taari'iaag Uaator.
If saioat iaa amr. ra iwiav aaam. ail
'(gU4 . it, fttmBrb a lirwat I
i,r al.tinaJ-Jl lt i lu ai. li aiaiatOBtUatv.
fat flat a kar Uataat a.oul, ar.4 aor i
lrt tot frrl tl.o col kaf, r th arei4 to :
V ail rJi. af It r.'-tjaiii - a y ;
to sitmoiaau a ul At! tI Mlii J'r .lur t
tkya mra. aa.it r iaaiaavitaii. oaa,lh kk4) it i
ol-t lo U .t a uorlot Liorola aaWt
,S t,at ( -.' Ul tiiaa aktt a.
U iawa. l f 4 aubvamoa Uk J
. ti i . I....I : k . t . a . . . a ' !
I M I I4 Wi !t fi
i.t s rwimi nn
totti-gam fvi, k.o. Jr.? 44 If Ha mir a.4 gAet j4 ,,,
Mt.-.tllw!W to ..).t 4al! UilMllMMltti te4 ...toi l. tl
Ttiiti W k tU &vr-irr (a traa tWT
tatte- k, .., .rktW
t 4atn.X
: a4 tartaa tt. fc.aan Hct, i.r,
, M, ,Wt U Wtt, 4 lrru
f karrv .i A, sf U .kr,. lilt,
J ITJa i, M ft k Ka Wakkl M hf
tM IVU fc.Uirf, t.f4a.,,
ttkirk, f,a-k tkk 4a f iat wttlliak ..Ul
,UtbwaTair.iialTrfttCKrU.
s f b4 V.bit. a
! Catlabi.4k, k,
ttaiiaabtr t, l.W44 r, Trar f
( k4a4k4, ,,4 kf Mnt,k64 trr4r mm
, M felJ... fl..t.a, ,U ki.4. U
a-atrl, tr a4 iiMm trtfp4, a4
brwt W k krmH aalkat kralka.
A.kyr Bc. tka, 0r,a, trklkw
f tk, latk h... b. .Tfcr. 4aalr (a
r-r lh. Baa4f Prat. . lkt, kkkrfkl.
.aatapt, aa4 kiiU.HaM kr.auo., ..4
H f oJ
Wit IJ.ra4k 4eaar,i.4 k,4 pa.
.t,a,t,Bg faaljrj, a kr. ., .aatb.
tMH.rf. W bar Wat littla ca4rkra ia
'bH Cakitiai, M tkat balk kb.at!a lat
tkif kri4 ai tb.rarlar ia lhir akaalar
I Abaii'raMi r't, khlrk tfcr kata daman,
trt4 ia th ariiwiaimral af W.lgiir4
4.arl.t t i,S,a Xortb, aa4 rorrpm .
tuiaial Koatb. Hat at aa Ik rid f
f 0vraaai, o4 tk C'etittlua of ar
vaaatry, at aja k taa; o tki iat abaca
k4a ik fawft bat, ia aa ai II bi.r,
aiiut 4 H bo aa4 lalral. bm toa.
.)i ia k. aWllty of Ota. 9t la a a.
4art tbtt war, a4 tnwa.f.b ia tk a4. Aa4
M fk ai rrraa4, a .ia4
trt b iata4artrHi4 k; aaa , Wa aball
raoia- ia lb ai a af tba Aanaruaa arm
ef tkaa Ravadiaj KUi. aa aiataratr tt a
ai4 ia tUair Irian pb lb Ikpaaiab Ri Nlt
B tk bio.-tj fitaiBt af Viatic.
I TU Caste of tt War.
Tk I aitaJ taiat ufaar, ia ao t(aga4
a a ar iik Ik -rail4 Sua bta r8."i4.
arr, Bkub. ia all rH.UI.il,tj tart for
I aarl)rara Tkara i a grra.1 rtrilraarnl
aovkc tk kanj.1 al tb kbet twaalrr, a4
((c 4 rft 4itrkatiat la tb tuaaa,
a or J tba Jilnt. tak aa4 ar.aaHa rr (
tb ?fir P'1J- f at aaf rt, ar rU.n
tu b ralm, ae4 aa' luoktng va viiH at
mark oajHHii! t nr a, maa la til (!
I4.
Man ar rllias'r 4raiB4:ai f i-ibrr t
la Wu b id of lhl im Ibat art ' -
ill tkT la f-ar ik .rlk ar tfc S.ih T W
"t aalaaaaarr fi.r rtraalraa H' Bra an tk
t.4 of II ;.-irrinri.t ia akirb a li V
arfrU I4 Arra:rB luiaa, aa I ft 'air
lb aai -aaa of bar arm. ra ail aha bat
rakallanl f aiat It laaaiaf tb laa.l Th
bail maa af th Smtk, tail lain a rara fi r
lb l'rai4aa-, aoiataatrai tkair ra4ntit
ia a bi:ar.al I'waraailia, aa4 arar baatra If
Liaru'a aa4 llaailia Tkajr at on ft,laJ
tllfBlt. liia f !, t'Elira, aiaa4 p'B lb
tartisn,i.t fjria, aai rr ar. a4 tian
lb Vial, a4 aaaaaa af Ik I att4 Slalal
That Ibra k4 tk taupa4aB' In ak th
A want an '.rriBmrai. ltriaa;h IVruwina
rr . ta rm,i5.n Ibair t uf aaa raaioa, an I of
Iraaaam, l.a ra--t;Bia ttr aaalitaara aal tirat
ittf aa4 rrfa-.nj fa 4j aa, ibaj bar 4 inrr4
ar, or .mcrnrr4 fcvt ! ;:ra
tr i: .iaiia-al 4 a g aitaat t.ffr ia ru
rttl.u ia Ibariarii.n, a lb krBt aaa
bB04ra4 Bar. k4 ga!b Cr!io A -
liaoiilirt at lS tbr.l tKf;)iar fri.nl tka aaar. '
bai, 4a. .r4 ibaka fa't. ao4 fmr4 lirm Ij a
tba aiaa;-. ia aad floorirg a.laak tknr alia '
it raH, t r uA'k ibalr aaaa'r ainraa'a aitb.
Tk' tloaaramaat altaanjjtir rif.ir a Ikaa
ara, a tM.ua 4 la 4 i, 4 la rail J-Ix, a iKra
raiaia It, fcr Ti.a 1'wiiaal Aima llniaia--ril
rralla t-ti la ffct ar ri-f(ii la
aiuartru of rVaaa otj VCt tj 6,t:t auaaaar
tiaaa at luia. aa4 k,;kt taar, raa;araltrat at
taaa)a7
IkaSrjl akat Ki4 tk Kakaltvi aail
tba crtkra .tlatft I l ball! fu tk
t avea. ! ait. laa baa4rr4 Ibtaaaa4 tnaa
r .r laa iu.t! 1 Tb Borttc-r tMata aill l
k ta!!a4 aria ta ttta aa a!i fan at It a at
t i lis CanrrrauK a!, f.r,.Br. f.rtku af our
aaa Bill tviaatrrr, aa4 ,0 . ik, a4 bgbt
aa Ika t:J at tk lirkaia Hit i g'rut
i-tis f tU roptc tf tb itur 4ar Ilrt a ill
ti 4 t Iba.r (iutrraoaral.
W t r JSr. IVIk d Via fn bivual.t na
Ik War auk Ma , tbtn(b tl aaa a feK anl
aai Baallat f.-r aaa, bruught aa fi-r ftut
ij uf plcm'rr, au-1 vt ttran(lbat.iiig it
ll. laa ralaa- .Aitjr.tbr .ril iVwpUl li.a Ka I
tlt, a Ilia a taraa4 It-at krir aai uf fvm
ar a rbimlcl tl rin ia ttiit Ciaittrat,
t'Jtd t.j eai lioiarnmral, an4 fttj I I lb
tiii'i rat lf bar afaaa, aad aba Ik cat flirt it
aril, talt tut IktaWMaai' (" f"r,
a4 rati art taa rkla aiar at rku aill raatur
j.-i t ik tajaniry . Tkaa ar oor ati
B;mr, at.4 tbrt nl ta- lao4 W b tb fa.
tinarata af ll. rl faijilc
Iateleat fciUnr.
Tb riitaarloat Wtgfitil, 4aiirra4 aa antailcot
apaaa b, bal aha tei pa. I, ia t'b-rlrata, '
aatl it aat aaar ifrroaal t cbarJ bt th Iraitar
(at t'hr iatloa. Tb ( .rarr rrporla Ihrrpattli, !
ant frx'Bi it a c ka Ib fotlaaatag rrmsika ia
rr;ar4 ft Itt feiikg ikio Ib "fur of the '
M ral." Jl.ik. Ibaaa era H igtall t farnai kt, '
an4 Ihrr r. loadir bar4 ia ('brl ttB :
"Hi !l-lf th IVrl Htf.-rirJ into
Tkaalratian kartaair,h m-ita4 th 1 1 .
IC a ran bar lira, aa4 aba Iayjatr4 out. '
Tkal Inttatl bat aatrr bark raarnia I.
' tt liaUrl ii j .r A4raaaa thati ha t.rl!.4 .
out or rirr4 oil, ta a ajflraiwa mrrtli of .
ipaaJirai f. Th b aaa of fuHtb I'aaialiaa '
a at t ib4i. alt4 a haa Ik Mag of lha I iiti4 :
M itrt aaa kr.4 at. an"! it hat t.maini4 laoali
raia.1, t.a. a a. a tort but krirr rt- ar n tr 4 Ibat .'
tti.it." j
lltra i a b'al I 4t-:i.. ibat tliar ifrrr4
taaaott, ao4 that '.k furir.au a B ul our (
Uovtraaaaat aat tat b, Ibat it wat Utit rrarol.
.41 Mij. .4 a A a a U.I4 Ibrot aa lb da tba :
ati4tk4 hiru ak4 bt tiu.H kai4, taiik aa '
aroaaj b4 Jruukia mot, that far aaa oliligaai
I atari oat iu taa or tbr 4;a. au4 tbta
tba 4ttgraarlllr fiti brd into bit. Tbrj ;
kr Ibrl an aria Mart of I.I ear Mi'pt '
rr. cowing ia, obrli Ibri taal't bait a fu '
kr-Jlk.tlartfra.0.aaa4p-lrloU,
b" ,k ""4t "4 T ' j
lata t lull bii4 la a Fart ik k4 ttortrd
aat, hafur a (rl p fgbttBg maa b4 afrit.
.4 Tbar 4ratB tk Mora B4 BttHtomirt of
all tba aat iota af iba earth, obtarrtag tb
boaorabf ral. af ttarfar.
ctktloa IratrarT.
tt'a bat. jual rarrit t4 a Ullrr flam a gaa.
llama rat tlmg ia ktiaialta Grorgm, la. loamy
tk. aaj7 ra ba h ripriua to ear ,
p-aprf, a maa of ara aaJ tbaratlar, 11.
tout roat4r hit latllar I
" ft. kar rl fVomlb Gut are or af tklt
pint for kM iraupa, a4 atraag. to relate j
tbar it not a tttit.ittat la alt tk toukt af
!
AT
r
1
tk SrcrttitMl fiart arha ill met a kbtrltrr, 4 4oa all tol4 t 4t-JVt lhm.
ia Ibat Ct-Mtioa, Thar ere Halting apoa ib
I'niwa mra, Bt4 lji4 ta Ota at koto, h.
fur tr i go a4 Iaat. tba. Ua'iort aa4
li Bt b "
' Tbrtt i tritoTt ro4 ratfjilt' ol4 briat
c ifci, raJ n anoa, bal thtr aaal )br
om I 4 th tjrhtitlg. Tbrt ao" kgi I .
fe4 tt. a4 of Traoaaat an4 tUolavrk
Viataiw to Ig M tb bil, a tkr bar
4 a in all tb. rg tiaf Bf. If UaetrU
4utt hi 4mr,4 kota k mr tb
fiotmi wf th fttHMh) tiUI bar la tmt Iii Bt. ;
art. Ao4 ear a Of 4 f U, tkry ! ao kara j
rorpuroi g graora of avra, fl Bo4 Breti.
toot, to 41 t U F-t iaavl?. , 1
I i r. ilo.At.t- ....,;
i
el. t:a Lto..ih 'a taewirotei
Tr.r, .4Mlrtl,y ajf Ik. IW-
S laaat, r..r W.f u W tfii.li
J fa. j.d.a f .ttr ,f ,hia JraHiU.
; W., nffir..,,, ,s4
j A Hnatbar. ma, bar. Mraarar kfa).4l.-.
j Ik f..lkra C.t.rV4ita, kal tb
k,l taark,t tt ,M, JUat,.!,, Ik..
. k.r. .,(,.( b, 4 0.aiil, tbaafk
; tk frimt t I.fkaa a- at (U lia.4. Pl
; Mt, i. .a, ki,t j.t, (ia tb fcr.
Mat T tbi. tlna,,,!, k.. thar bM.
l4 Ufaibar, U kaa ixii,, rh aa !...
i aa4 af aaaiiiit4 aaMwBV aa at
f.l ..ia I. Lhir,!.-, Ckt.. If th.
W4 kilf b.4 raMtt4 .
iiiW4 ka tiart a CWart kt a4tt4 W
i Ik. ft. ,f tb. ..4 tba MtiM f
tb tHf ,... cf tb. Ckfk4r. k.
J ,.a!4 a bar. k.a4 . k4 kf ma,, tba
j kaa,. t. ...bar, ka,r ,..l,e4 lb tb ak.
i 4.tk h.t,
? tb CklMff C.kHo. bb4 f k
aaaa fram tb rank kf fcat eer-
j raat, 4faa aa4 (Blaiial. iarr iil-
UB baawa, aa4 laMarf, M tk Iriaaiatw
,rtr. A aaajatil af lba kt
i plut4 klr tim ka4 tlai tu .r, la
t abaic lb 9ink,illlrat bar lirtUi
a4 Hataaaaaa, a4 kt ra bri arraat
b tar kf Ibiaat arkkb aaw at. alt
' W U laka tban af 6k kr , bajiaaloi
at tba k4 af Ik tl.
i 11 LI tM il. tiEA'AMiX
j ()9, flaar4 rata tVaaa Ik araat ftiata af
k,a Tl-bt haaa (totarao af tbat Ili,
' a4 fur yaart ra.l. ear of kaa rat..f. la
t'.a.raaa tl -a. baa,. I. laaii. aa4 H roa-
ant! at raart of aa H It aa k!a roan,
a4 aa tpriraa-4 maa, toaaiaa; a4 a. kit,
lafiMr af jraat barm ar (not. b may da
trrminr. W ragatr4 fcm at lb bt maa ia
Iba t'jblciai, an4 aa naalil raa) I a ranar rrljr
ata him to 4a lb rViata Jaalira, a4 ma.
tribal ta lb talratiaa af tb t'aiaa tka aaa
maa tbr. Hail a ra tb Ptrft Litr, aait
PALMOS f. rfiAB.
flar. Chat It ia tb prim rf tii, a J It a 1
ma af af 44 la!. at, but k t a 0'f ra :
iarki.-r, aba bl4, aa4 hat fiat raart i
taught that lb aaf r trat tba pli4 aqaal of ;
tb a bit man, aaal kltt that auf hi lu ra.
yJ lb neM af an(tra;a Tkit a ch-rritnr
aaa l.i.ia in Sra llnic,ati r ia I )(. an.l it
vaiaaraatii-Btlt t'J taart of aga, 4 enrua fraa
Ik loi.K rain- ranka. lla ra-aj laa in link.
in:tua, ami aaiiaji ala4 la thti, v iirr bit irr
laai aaj np.ilin tar tlaiaii, a I bit rafaaal
la aarr.o.lar ai fngiiiiaa frm Jaal.., mail
btrn p-ipuiff, rliKirJ him i"tara.r, a4 l'a
Irani'rltrJ kin I lb t a.la4 5ia frala,
lla it oaa taf tba morl tit.Ua! m-a ia I ha I'ab-
iat a knoaiaaiga a lata fiaaanuag bi4 1
aapit(. nj aaa fur rafaa.ag tbr of 1
tkia in ati.rb Is ' raaaaaj Batjro
Bi hi-pa f. an j.4 a4U friim Uf, thaa. J
bal 1A f r Hi lra, aa4 all thai b aa 4
ta ail Ika (i.nl t.iia-kaa DiaaniiuaJata, l"asib. ;
i brrakikg up tb (aaatareatrot. Srtl mt 11
Mati.H CAaEHOV,
!arlsrj af War. 4 at. rnrallr a "aai a- ,
t.ir ia Ca'f rat fr . rBai!iaai. bla 'a. :
rr. arar4 aa appraaitrrahtp to lb 1'rialitig
tiiiHaaa at Hairiaharg, an4 tabaaa araltr '
aaika, ia W aakia(t"a a Jiirtariara lria ;
lar. Hit ona'nrtan b kara, tkat ia lakiag :
tial'a in a,.u. a, ka fall iota t'-.a raakt at
h- ri , a tar l Irarnnl aaoat af twar .
matraliij. lla 11 l a tlnlaa.1 aaaa, aa4 aoul l
ailsogi h. k p O-r. JtiarJ ia raaioriag
paara. bait ba raaant aa-ar t bar ra!.a-J th
4-ariaTrr thr alaaifg lb roaatra N'll runri
a atiaiina)aba4 p.rl from th laa-t af ,
tK.taa t.kt ai4 no4ira autmi-ya,
t.lUlliM 0. WIU f,
hi retarr f Ka haj. la a Bklla of Cnrinaa- '
!(!, lii-lnl Kawmlia- a,nitaa, aaal a'
rl! kauaa roBlrhulafr lo llaa tali tUrari ,
pfria. r l-aaactrij a'tb itia i:.ti" raa par
1; aaar aioar il aifaa talli.a, trat a vara
tupportar of Vr Lio'olo ia lha l.tt rorl. l,
...I ... i J I ,L. I.r-.J.I-.. a. a .l
' " a ' . . i iipiiai l wanaia
tbat ha ran ird lit Jltai fur hiaa, ba Ik
ta'.l I tu tba I'al.mrt at a raaar.l. AaiHbar
am, aad. tt l h m4. I aa A JmmiaUa.
tin inn e J tj to h r . lii-al. Nt it m itt
Baoi
( ,i ra h ?irn,
iS.-i-irtrT of lha latarwr. t to (atari from tli
hiMXr f 14 ana. ila aat or'i'-aa!! a Wkii i
it a gim-l ar.lar, hnl not a km f brilliant
talralt H bai.an an oti alirji mala.
ahaa bt th Jtlot i f I
linn a At gicg
tliat arar t.. k an aa liia ptft In raruria: th
air. no of I. lata ola. ao I hat a aaal ia lb f'ah. !
iaat, aa a romjaaaaatma for paman a.rtn
.hrtl pia tka lial ia that tra! " kar4 rata,
klI.)NTtt.i,KHV lit-Allt,
tha Pott klaatar l.anaral. II it tk ao
franrta ll'.air, (ira. Jai kaoa tai4 pari taa
.l.n.ri.f lha l.lub. ao4 raial ta Vi ah.
.ingiiia. lla it tboai.o- in hi a of tk lata La
tl Jlaurr, aa4 it la th , -:iot lira. 11.
ka I r.Migcit Bp ia th prai'rtptit nhu I of
1'm.wiai r, ae4 taiEht In brhat that tha
i knuirt ara tutiil! lo Ifa ap..Ua tkal aat
j thing i lair ia parlilta ah J tbat a tia oaii
) tla.k to it aa guo4 aa tli tmb. lla it a tia
' iaat AbtliiiFiat -raoirlbaini $ I Bala.) lo ai4 in
. lb littVar of t.l4 Juha Hieoa - aa4 it oaa of
th aoaluraart of lb llri-4i aa ritog llalpcr, a
Bitainigbt Btaaraia! Auolbrr hoprlkl trrv
tln lupt Oot Ibtalark, a4 that la,
! tUtt ARU 4 AIM,
l
A'tomrr liaorral, ab looart from Mltanuri,
. bat ta a oattt af Virgi.ai. lla trat aa old
- haa Hbig, bat lit kltuarlf 4noa la l.laailra.
1 oriiiaary rtTiarla In art ura th I'ltailrulial
; aumiaaiioa al t'birago, aa4 t-r bit bumilia
i ting root caiBt lo lb anli-alatrrr Itai n
I au4 arBiimrat uf tka rttatrr. He it a pour
. otit man. ati-a lapul. an4 babiai4 Iba' r!aia ; aa4
' I'br klr. Lmrula, tbibkt kuboily it butt,
; thtl tbar it aotblag arg ia th roaalrf I
Thar tt.a J ar. rralrr, t4 a intlla y
in luuk al ttirm fii.ui tb Nufib J lb S.iulU.
Th laakaaraoikt rlaaaabl prtreiU, aurl in d.i
trihaiiog MtroBga, a Bi 'J'H.iy l Ab.aluoa
Ih-muairau tie talta4 from lha Nurfb, ao4
from tiolrnt araapaprr ra:aliiahatataV la
Hi U-rdrr Mlatrt, itoalh, tha ar roaOuing
thtir poiniatBlt t aVwani almotl aii lu
turijr I Traartt, hr that raa t 4o4
I' niiHi iJrmea rata, lb atluallj tal at; I Brtt b
Iarl4g lamrat, a4 ta .Wraaiaaaiu a,
fuoarr tbaa appoint ltril-Ctrtt ataa, though
Ik., .,. I.ig.lr ,a tb. m4rlt, la aar Slat.
I rom tat k a t'kiat, tb IWJrr tluu. taa't
tprt aay thing, aa4 from tka maa at thtir
kt4, look for trat. W ill, baarttr,
ppro a hat think U right, a4 4rBuo
th. tg, rrig alik agaiatt kiortktra
faoaiuitm aa4 kWatktra lrtoa.
tt aaa f aaa k al'4 apoa ta t m ta jr
ara eilllog lo rmi la Uorrromaal aaJrr
lb. rkU ol tai k mt. tV Batorr, that a.
ai. fur ear (.aaoraaavttl thai it 4ot kut ht
lung to Liatula aa4 kta Cablat, bal I lit
poupl of tb aetata. W forihar r.pl. tbat
a. k4 o kaa4 la alk4g Ik, maa ta ati.
For fuur tu pattt, m bat k4 at roriBpt
hub a r iit4, ai la k4 f tb -.
lioa, inriatiaJeti by lAia aa4 froo'er. H
writ HppottJ talk atkNt, aa4 4tBaacr4 thtra,
kut . Baihara) t Ik Caarrraat!, ita Co,
(tinikaa tt, 4 ia U tbit r claim
ta k kocateattilant, . Wtera ', 4
to going oiaipf tb Uoaetekatat ka,k4
taking refuge la lU Bokkbera CeoMrrarr,
ttbltk i a ttl aa itajiia ti ta
fU, h4 M fiViar. (, 4 at-geea
4 kf a k4 4 trf ta aeatrol
ta 44 Uoramt- ta all ifcia otill
Uim to k iataV v .... . ,
k
I ' - What -hall Ttuunt fa I "s
I ; ... u.-j .l. ..j tu.
j ,,, MbM .Ua ,, by
. j. 4. . i.,. -n
Mtrt ,Bfila tfc. .bBr 1 ,f
; T. gf "
i ,W I Ota-a. tt t tta ka4 kf tk'a
,hM.i .., tba Ira 44 .
j airii. .a.4 Ink, kj Ik, IW. Btakka, a4
i .p., 4it a ,, pamttkil.tf rl,
J ,.n, T.ka.n.. W , xm tt
' tU C..l4f.t b 4rft4 br tbaaaa4,
. u4 tnwUf k ff .r
' ,h, wt k.l a kaa 4 ra ' Wl.gla tka
4 u., . ., ,pt4
lBs A aai.rttof lk A1.a Bar.r.1. tatW
,.. uala, aa4 Ur ia m ii4ar ILat
, , faaa, tb, lir, k. kanpoa k.
: ,,,,, , T'kw k aria4 rataa
; i . j .i.k-.-k it. i. U ik Mt.ia
, , f-r lh. p.w., .k.. . at taraa.tla
. , M , ,M, ,,,, rfM4 min
, ,Bt, tfci, ,,,,, twi(VUtri u ftl
' t. b.m. f . f ,Mli.. a akaM
i, aatiti,.,!, i. ., i, dik.
, T.kir Kit tb. Haat Wharf, Bi4 rat4
,,ja btf limll, tb U lblf arid aa4 'f
! ,a4 tb will cal l 4H tbaif
, aaam' , Vitk ktl tk tirl .aikfiat
,hM rU.r ,,.4 iL f,at UmtmB will
! M.tat4 a4 attat rWaikara raa, ba tk
: ataaair t tranafta it aa4t !. Nk mill
! Ibajr a ail aiib Harthar RapablimM la
1 Mow) aaaa lb Bait bar ra Ik
af WblartoB, M44la, CUy, Jaw k a.. a, I
j uarr.aja, lajmr, irai.aa, aad l. Ln
i Taraaa Ka4 aUaaf fraB tba aa4 aaaa
"I ! My t tk AboIiUo kr4
af lb Vcrrtk, Ut akar r, ht
bulk draarr ta t faakri ta tb 4aralg
-4li af tara) aitk tWaHiai Araal4
aa4 Aaroa Itarr, t4 bt br-w tb biaalag
raprnat b af all buaaat, bra aa4 loaal maa.
I,at b ttari4 bT oar trratat fbil tbar
It b' f af tatlng It, ar of ra-roriatrai tieg it,
bat if it mt b br.akaa ap, lrt at atrtk flora
tt,J.l0 (. ." a,, bb4 If fail ia tbit, lt
at at !, 4Ir oar iairr4rr. A4
If 144 'a 4 Vrtt Tanharw all: aoi tola b
I I ttia, lrt Eaa Ta ariiia a ka prrata
an I in4rpat)4aBl (JoaafBinral.
Tkar ar aa
taatnara
Trftaoa and Pfrjary.
Krcrr 5 aator 4 R prvaaaiatir ta foa
(raat of 111 I'pik-4 Mitaa, ba aaora t"I-
wB'r ufH.a th lli Erar.gr). at of AlrBight
. , . . , . .
v...-., ulyvil iaa a aanaillul ua. el IB I BI-
tal .-.aa ; ..4 .r,Ilr. ka..
' f
aa.ii. im a.l l.i:... 1 1 . - . i '. - I
f...i...lL.I,. r...l ......
... .... , w la'aaai.
H, lha .--ata Uaa, in arra Mi, iaib, :,,,
ir Mala, offi.ar hat b-ran raaa,rJ l'er.
... . .
nlr..rg ,h.b lU4.tof bit bc, to Uk.
a ttmilar .ib. Adornrit ta4 ( oaaaatjrt at
laa. m ail Ik Maira, bat takaa aa Kalk la
u. w M It. rvuatllliUua raf hr I ttitrsi htalr-t
tlarka, Jibar ffa, J.l., LgialaJ art, Cuaita.
birr, anJ J jatia-at .f ib I'rai, bat. lakra
Ibitaumaoaih tumt 'aaa HaaU,ra. aaeraaaa.
lilt- kl,.a.i.J kk.t.. . L at. k
" - "'"
a4 tnl ..a !.. Br.r of Iba.itk.t. in tt.a 4aa
luna. taed.-r Darbaaaa raiga, aij .aafataaW
l ul la g.N4 fHb Iaaar4t th taut tramaol
fi.ua a Is., b tha arra air tag a-aa aVi'aia m
4i, ii I m.laaga, alt, I at a.ht, lha art
ia ram ua, alib i tn4 4aara, plotting f ar tk
oirrl ir.. uf tba I un.l.ialn.a, aa4 lb tiola.
luo l tt.a laa I rua!'4 ia ri'anaxl tbtrxaft
Trrka l'It, i?aVTu-)Bt. T-ftmrf fUmrr.
'f I'-'.., tialrp iraaaaa KatAtt-, A'raWa.
I ' fuHltaV ISiKMrrtrj ttirT. W-lAaW
S t" ;'! Tiint, a 4 prolwih) alary
la tha V .m..iiirrT Coarantion. or bof at
t'tangraaa hat r. b nt aii Ukao ttin aolaana
uaih 1 tain, BBaiibiatiralr4 laburikg mra,
tmi'fj it i;. jaa'aii.r rf F.att Trhkra,
""7 rtiril to ku baa Ibaaa maa
raa aaa-apa Iba gHilt of rjirj, alltiuagb liaatF
aml.l ua (maia'iu.ral
Ha aill 1 17 to riitt' llirui. tbtingb . nf.
fa r tut a laaxa at uta li ia a hii..ml fair I,
i ibat aa aali-ct iri Itna. th. oLIigafii.at a.4
I
i
:
aaa, i:i a vf (a oalh tti ,rt aaragn4a4, aa4
aar.,- ro'aa-.a, aftrf lb aiaanrr of i Jr-
ait oath ara 4-.-i ..a! t.i ativ ih t.aa.
Itim r, tktir lU .a.M il ill an 4 it ia.
rliar l lo l trouhlanunie W bat tbar it Bo
run a i sraa , a4 th i it a pa'pah! an, aa
ia tb raa of a Pot Varttr, or a Trilarai
C!aih, c l ailrrsl Atl-ifaaT, It I lb -art tio
bating bit ualb. J .'lt.ft l:irut!', ha rty.r f oat,
' Liart la it a CNik Ft puMU an h a; iiUtt
tori mra atliiil tioga, tiar.'iHa aa4 Hr4
pth to officr, aol ratoraa t oar r-gbta ia tk
Trriiiorirt TlirTnim dan onalj gatr
4r4 ag;ott tint Ihia; i fulur. Tb a8.-rrt
io li taa, ia lulora, At In itiai ailagianra
to tia t'caatitUfiaaa ttu-i Laa a of lla SouU.rr-i
t'amfr4rrai , coir o I0114 at tha Su' of
Trta tball raataia a ma-khrr if ibat I'na
lr4tan " Tbit it a g.4 l.'..p tola, an 1 it
it irr titalil lo Taiaa - tbna ing th Trlar)
roKirirai nil) ia a frtaVr an l anatl.
liag t.a alio In tgala aJo ofcal thr:r W.gfil a
bb4 II. ni.lri4' hat tliira.lr 4unaarnr
ooqual.(lr4t to tup;..rl a (.'aactliioiloa aLIrk
lhaj Biaaa lu aalr..jr ahrnrtir tha gat tia.
r la a PraaiilaatUI rlr.'.oii! Vva r a
right, gBllitn f Tatar, pat four raa rr.
tf.iatlB tuart.alb of aai tat onr-
trltaa th trouht of 4tt aiiig mtnlnl OB,
Irr lb Tiaatoa yoa tuii4a for it auntoait.
lr-4 I
j aititala't af Ua Bonkariau.at
bat prrua4 a 4 Iaila4 atro JBt of tb
fl..o.Uac4manl nf tail hviiblar, gitra in tl.
fcl.tba.uH4 pa para, aa4 il amjaaia, I tub.
Una. to tbit: klaj. Aatt.rt.aa tarrn4riH
baraaa bit tuartr a4 harraikt war 4rt
Irut4, an4 tbar aat an bop of ra tafurr.
mrnlt fiom tb Final, ong to lb fa. liag lija,
Tb Kjfbt riiutioii4 Ibtrty boart, aa4 Aa4r
tun t oaro, aunibrtiag xai4irt, a ara proa.
Iraia4 Irum orrr r tail mo, bantfar aa4 to of
titrp. la aJ l.uoa ta Iii morully aoan.ttng
of four of bi. Bit kjr lb. burning of ouo of
ki guna, J4-J
tomiaad ap b
AnJt-taua t lotaat ar that
a fapufl ia tb. Hiibma4
iy.'
Thr wr hagrof tk (arritna kart,
t'aur of thm h4lf , aa4 aaa tl ia thought
Maori lla Tb. rt .r. vara oul.
Tba riploelrmt Ibat r baar4 a4 aaa
from lb rttjr ia lb. morkiag arr rat4 by
lb battling ol loaded tball, kirk rr ig
aiu4 bt tb fr oa tb. fort, and rontd aot be
ram u 14 cjalvkly taough to prattat ttplo
loa. Tk. tr ia Ika barraik. raat4 kt lk
naalltlt of hot abiat puar4 la fruat Fort
Uuntlrt Witbt fort ftomtar .r.rj thing
bat Ik laa.eaala ia aa attar rale. Tk hei
Ibtag lookt lik a bUrkta4 mu f rulkt
hlta of tka gutt Bt. 4 1 ts.ua nit 4 ua tkt M4
oppoailo to th iroa haiura at l'aoair'
fuiat Tb. Ritt. .aaaoa from "tbit pUia a4a
grtatkarnr. Tk !! af tka r.ft loukt lik
a koorj raat, au4 arar tha lop, oa tk. tula
oppuaitr Fort alwatlria, 1 a branch at kitj aa
a cart. Tb. Hoalirg Battery alio 114 teter.
la oa th Ball ia frot of il
fort Moblttia la ka.tla 4-raagad. Tb Uf.
ivt'f Hrtar aad Ika karroUla ar tora to
4m Tb boata o tb. Ulaa4 ar. rtddt.4
tth tket, bad la maet Utuocrt abela litlra
ara lera aa-ajr.
Tk ir ia fori Burnt aat pat sat aail fa.
tangl't thl ttma danug ika day.
tr Craftird tk tmgaoa of tb rurt r.
c4v4 a alight raa4 I tb. fat:.,
Va). Aadartoa, afiet hit rrrB4r, togrth
itk ki aomm4, trohatttd oa tk ,
4irecl IW X Yerk. II it lat
4 a try. maa, aa4 b4l trat4 ktk
b lb prattat, tad Ik f i-.4tt A4lai.lr.
Ilaa, ktatf aM a br.r. an4 koaorakl aa
mor bally laaotod tbaa Muj, Aadwraoa ka
k.a ky tka lt -ri,k- tt Trat-lart-a,
kkatta 4r ackk ki4 Uclg. Tkr
kaa kt roiatoa aatraak)., and fi lb? I
I . a. . a. . a .. . .. . . a. . . . I
kat Mm to IS tbat tk a41m af a :rrrii.
aiVckt tkJt apoa ktut.
4T-t4 Irfif fMS,j'rdiei ? Bw-i
., fa I Bor4ar 8faUj"aftlri, .Tbat J
Ika tlrl, a4 tt fc n ! !r t W f
4f Ktatra, TfB wlft $a thai lgr. .
Ua. ktt ka r!aa4, t ib fr ol
t-tr4t af tbk f raaialVfll m4 ki 4rir,
4irarifif kt ali)fr !.. n ia
444) l1fca 4f'ita4 aarar f aaaw.
' Out, Latcktf ka iaak lata Orrrraaaf
anl i tb kal at Maw attack ara
a trl raattef ia a fi aav. Ik af
tk tU k a kf4 Urf aak4sf af
ycl. Tkk M fk aa4 orlt4 for
at.; : -y '
Varltal la katl at Wakif na, an4
fVart ertb44f tt, itW
CaaitaL traak taa Jti a af lb fUalb.
Plaataat ka lb 4raaf Liafola' Afc4aa
k ka orraalo) ka taa, 'aokaxlr ia
kart," UBk ) 3, for ) tk ratart I
jilt par-tan fcaarafclataa tk aiira f
ataiauiaiof Ibli l alatt aaalaat all H ka,
Ifortb a4 Blk, a4 at ail aajtbia lbrab
f Kaaatiii. af ratt raatf4 ta aat
kar aa JUa4 aail, akaa a p4 )
Haailrf U tbkt4. Haa. taatua A.
Kit la atkattaaj t 44rt tk a-iBf
a4 atkar rrkrt. (kalaai ia r a R
raanUUrt la (!ara, trait ba aa b.a4
, . J a 1 "7 aaaaoi m'w lia 'a, aa'i atuna l Ti r r f
rm aar. rnttM, a4 4-0,.r! .;J,r;i ...rt t Ir .. .f
m great Uaat af tb 4,
XboxtIU Ooir tmr ta 8eiticB.
Taa aba faak af 4iM aaa faairr,
I tba DiiaBioa raafct, ar anticg oat ,
lata tk tarioot aoaotirt tf Earl Taaaaaw
r
that lb f roala'Bt Bi.tiiibt f tb I lt,
a. i .
aaaa ari an row est ruf ft!
Tbr (a aot a -r4 af tratb la tbi hal
M. Tb. W. of tki Ca!..a ma of Kaot-
!, 4 Kant , tatiariaj Kra.aa,
ar B Bantbara Coafa taro-t. b.i a rita-aart
Barabrrr. tan ia tba brais r.f i!i D.tnaiua. i
l.a. 1. a. . - 1
aa-, ww a-ai w BiB rrrrnitt r-f aitjtf
tb lwpraia tkat rrariho.lr irtara.uj rr
tatktal TkarrjiJ tbit rir ta tl, aintb
of fanroara,a4 ba tL r'ar-iioa ram oa.
itk a flail liira al, Iba; tint.rr4 Hi tlt
ia tb t aiy, otsl of a tat fl,Vlt
Sow, If tb 3rraai,;.t tt.liii th raa
mtka a hav of atrragih latbit rcuatj, cr
8'6atofiI, erCnagrtttidBal l s'ritt, lit Ihrra
Wring aat a raatfi-lala, rapraaaiaUag Ibair
rioripl. Tba Ctina mra bar agraa i lai.'.a
i llaaaiaa f..a Tk.. t. wa
j a '. .
! aat ftfwtta f"r th t.ontr, an I ia a fa
i j .... , . .
! J" k"' ""J"; "
: Jiaaala c.J I .. I ! . -. I .L . . -
""",U
ap ibair rniuga, a4 fcria
a , , .
I oait Ibair maa fvt all thrta paaaitiraat aa4 tb
r '
' ,
i
!
j TSaa VaJinttrrr."
i THE BECRFT rOaTTSrl fttTT 1
.
r4tr tb crtr-a4j 4jnf - Tae- V0U
4rt-' U IkMvUr l fnm lit M-kr. . i
. - a , . . ,, , , .
i ,' . . , . .
. aff" F tV 1M1- Itrtr in r.Tl I laSll'll i 1 fllrl
a - aT -
t-lBalrrr ta,pa.t. f. tk. albara aim,
' ... .. . , , . '
' rOo tr m m las r wr -w m tn tjEa?n itrnu
frarra4, a .a wi tt Ibaaa aba ta.a rat arga.
Ua, thai tb ear if a at a4 ia a ft ar
, or a fa a wonlbt ! Tkr tkt anirlt 4 rloat
i tbia tmpriaat :
; "Oaf (tint i aafnrtaaatrt la a p-.ait.oa) j
, ia ah'ih tk taaaot tctaa a lata, bi iat br
' piv" k pi4 4.1. og. ta a fr ar, a-r :
: r aaaa livavl a piaa aaa l h tiaaar4 f iii '
, Ira-iirg fmlitair arra of tb XUal ta j
' roaarrt of aaiaaraj amaaag tkava k ar ait. t
. Iiaif In rub lbir lira ia 4rf r f ib raat !
Bf Ik. Saaa'k). Thar ar alry aufcriaar :
af Iraanp at tk at.aruaaal af lb War Imparl.
...t tb. f.tk7. C-fr4.rar, to a
ttr utrrgrnrj' Ibal mt ar- vii.t th
ltft;f 4.itj. f.r?4.j4j, pfi Pt rifrniu,
Tl.i ti.0? i Mr tv-f-V t.' . lrr f
P ''y.
a4 aa4aa. i'-v is. l,k a a.a
torprta la r W;Haia.l. aurl,, a l.k ir. tt
a mart fc a;.0B t a.h'.a.f, I W. aha.g-4 ,v
ww i w i .. arw .iwrara, aH : F,r7. !
Iibmi. a daaiga I dW-i ib atioa r
trra. l'lalra. aaal tktl Rrwakia,ri,lr'a aa.l Lao
. .
arr? raa t-it a t-aata 10 iaat, tiirj aaair4
ll. a 4 4 a! thrir f)
ar.4 atrur l.'i.j
rr fur tk t'bma I V"arr r ihr Boa?
O.'urijli f. r liaaaai tioa-. aipr
fur ti-i!ig
tJf l.tt at tki Ua4T-tor.t-ja' t f-r j..ialrg
a lla-U.1 lijtaao naal to pat tioaa l!:ir a!
faro maa 4 to ktkf I
Hi Fint 5fifr. !
Tb Imtil lb iaat Sera .at.ttlltt arar I
Itaotra. an4 ba aaa44 frtrm a kl!r( t;ctrra
mt thaa Ik ia-4rr. 4 oor Ivtloa Stttr
44, bul fiora th. tarn owl i aaa. " Kai or
riaia " aaa th olairaarm of twih. Uar. fra
lha mott faart, Ike pta.pl bar bra a t'4 aa4
4ramma4 oat af tb i'n.aaa, 4 4kir4
uic apoa lb tat.jorM. Tha om taiair
In hi Miiaiala tra tbar ar foaa-1.
t!a4 R. II or ho.gl. kra tlrrloj. lb am
tal of tbiag el4 h poa at. Tb
fualharta raaaaraaratar mt' a ah ail tba ati.
rbif, aaal tfary bat hr-M it ahoot Tba
i Coalbar thtmu-.-rtirt ara to blame ur all tbt
tfaiBg.
i W-at 6kaU wtl).!
I Tba ear of tb. avrttaaat ba tmmar4.
-tan1; ta tkeB4ma, 41, la laaa tba
; a moaih, b poar.4 upoe Ibc raa!t4 Siaira.
Thra hlalr ttBHOt b raiBijaaraJ. If Ibair
' pt-iap! ara nit4 : hat Ibrjr Bill la all prak.
i ali t.-tj b raraiaa ami araaf Vatau -a. T pap.
. ataiioa of the fraa Mir ra at ,hI latklf
; mitiiaaa, a hit tbat af tk r!t4 Staiaa t
; l.a i tkaa - miti.oaa. T k pvpvilum of all
j the tlai ittalo U Iaat tbaa taa miliioa. A
port of tbit ptipula'ioa ihtltr) ar aa
nrtirtl of arakarat. aai kul vl alrt-eglb. I
Th gorafamrnt ba. a Sarjr aaiy aa4
f at ; ka a ra4it at koto bb4 t.rtia4 ; bat
nlimii4 tupplirt hirfr4.n aa araiy, tai ;
Haiitirt of arm t4 mnaitat . f ar aa4
lb rttatlu of bring iJr r raaoaaaa , ahll
Ib ritla4 ait arada.l.mia of rrrrr vn
of tha. If, thrrafivrr, !rr ir eat aarrvr
, 4 it.ium la th gMt.ramral ia It pre.
rutin of Ihit aar, to ea aaa i!rat.t tkal
aotntd mitrriat aa.l dtnii.lk-a ar lo kc tb
lul of the r rotted Matlra.
U tklt 4ra4fa rniarj'Brr, aklt U th. '
j... , . .. . . . . , . . . .i
tt',1 ai ivaaaiartaia IB taur-l ?tnlt t
tkiak at-"! alrarlr H ia tomrt ta t'oatratma
at Fraakfiirt ia kU. tkar fg,a a hr.
rarr ar r.ttoa.J gor.ml lur toth a.
ill Bur to it, a.4 m.k. tk t.wrthl.
JaalJ I'aitaaaKaa ka..l.la ttl. . .
aieaet gtttrmt to ront-Bnt daring tka
aaa .L.ai.. .... a . . t. k.
tanalkt r tb. North aad the ftottenht
of tk. Outioa Hiatra, .ad kohliag ittf at ail
tiawt la a putitio to art at a atr.tair a tk
or k af pr ; no) ira ik. e4 iermiBg
aad Iba katia fta lb roroatlraa liu
f lkgumatet, ar for tai k af tk fUaUt
at may aaita auk tkata ta tk rtx-uailr'Kiioa
ar ta ma i ontxi.fa,.., r tk aaraaattaa f 1
grt i4Jta t of4.rrT. la thi. at a, aad
la Ihit atr J, . b,ratackr, T ..,
Miktoarl, VtrgiaU, aad Marjlnad kap tH-it
larrltor from bacvoitag tb. ketU. Irit of Ika
rtioa. la tkt am, ell tk air matrii to
tto iH praprr, aotbar tbta k iia4,
ad tk iaatilatWa af ttairry k aarar. K,
a lb ethtr kaa4, tka ita to.a Ik r.
t:ta4 Hwatea, tkatmooaot,! Joka fcroaa raiv't
l) atttrtit aU along Ikttr kerdar, aad la
ktncy dart the (lot. .U b. 4ia Vark
tftj m kt (lot, th ditidifK iia. 4 a a
af tartiuriiT tr abartii tk mlstl f
tr-kuUli. Monkria etiaick will put r
do apoa k, ndk lat-ur.i. aad Ik for.
atert wtil h to fra I aVna4 lki ;
I .J . " a. . I..,.,.. . . a I
a", aarww aaaau Vrvprr'J. i BO araa.wr.va . .
ru! will ka kraaiigkt to oar ity 4or. A4
he ar to per tb. pearmooe if tbi
a r fhp4a. i lla f Hj W faea'aaa.
.So ma) ai'i ka a iota a a to aoppoaa the
taa h Mf apammai' aktta tk war Uatr,
kratot a hu h to dartv .
latkiu i mof cloat tkaa kt kr
aattor aa atai gati to IgH a tb t4 af
tk rrn)u4 Pvaia. Thrt btf a tar a
eotv a, - k-a'B.baaaa and ttelUnj a,batoa
r tk Broilv to tkei ah kd tsailart.
ttht ik) tkall ek inter hat Ikla
. af bhkod) a4 a.tUiio Our tra
paif ta aoa . huim V,
i -K kattt.t?, U4 konJot- 1te rfa to
tmmin '!. 4 Bi'Ht A W taarna.
3di j a (li fi4
F.t7 nB-a
j l 41,
ai at .'i 5
afiata a aka.taWai faaBnaa4 t-a taiat
e4Vtb a.V.f tr arar, 4r' IT. r aia'i'-f
oaitlas t tb rl4 ana), at tka ami bf ikia
art, JtrrBla akra ,.'i ft aai l
ba aa arlit 4a. thaa arkaf u4 4-
iatkra raija aaoaaal aa, oar pvla raa kar
a tkaa ratraaMnt. a4 rat fit a'l!
peak Ikaif ai aoaMaa W aaal
flfl, a! rtar a Bin at bar .'a kaaa
bait aoth it t4ailb tka aaiaiananaawat
laartWat arbn kft)jt rtiltil
tonnirj bakf rr loaart .n't fr K m...
;ae,a. T.
M AaWtbtrr khand la th f itd -
., r.4rn4 t', I.
I. a)utai . Jajr yaaa AV .(,
! tmMmX a.,4,, aft aa, t.ia.M. a-f-rr. I ..
tartar tkat aoaa af tb itatr 14 a ar tr-t-
e!aa tiraar kia4aa. to a4rru ihT.
aalatt a rfri4aar Si BMtriawBj, )it aa 1
ry k4f 4'4 But tkat trra aM
fa ika frfaa. Wrlb j ar ar-a ia,
w'ii vt jaar joanf yniiraaa raatjrn ani
I aaa at a taftaJiitat, 4 ibat 1 rsnsiac
aa aa av a bant, am at ft fWra kf a
Btbataie mat bar, ct ti th-l apti'ful
al4 i4
I am ia wty trakiatb J'ar. aaa rsthar tlir
tba tb aar( k'ati. aT air fu'a dark.
Uff Waa aaaa, (aaa)ita(ia fa. a. - if I bail a
baataaait, aaa 4 ai ni'nr lo 4.1 it, I tna'4
taia, asa, anH mnka k a aloikai. raa aiit
I
ft.
j a i, cook a 4 r, a l r it 1'. ei t
5 aaa ! tntarfaip aa'ti'rnaa i.i tia kW
'H'J ' R rWir
rattf yalia'o, aba al.a 1 -ir.ak ainaar.
alay r4a. at atair it.'i'-aiT aa, t
a aarfHKtry fit Tai'in. ka ;tl ka.l n at-.:
r!jr br-l a a bartj-im I f.ir.- 1 'a nia
tioa ia la fat-T .'' tit I a aaian.i.rr
of Ika HatHI-ai 1 i ir S. am a aa. arar
bar kara ia or un I ar
Tl-af tiatar ia i !ria!,
Mina ias
a a a .
' tavlitTU f aCifis JLkilfOavi
Th, w,(,m ot ma.a ..4 ..!. ir.k, fr,.
' LanatiC t4 tl Taa. ikraagb Titaa, i ;ig
, '!
lata 4'iatt t. lba ab.rl.'.-!f.-a rf 'S a
I raMopto 14 irr'.i iii rf ti a- r a. 1 .
avh aai la ai maj.a ail I a-4) a-ari...
,a,
' tcjal to ,JK,- arraa
I Tuat ar j-aoj ahat ta I ritfoa (r-n!. ir.g
I''1-
a n ;,. Tu.ri iv. . : .r -'a i ii-nLiai aaa
t-l'l !WMt I MUM a ra. if n'.ril ..am)., at
arar f ii.to'l u-h) makiftjf tua ama pra
par aver a a- tkaa 4ti. Tka aarai aa.) ...t.
taa 1b4 of to .u-iihTa ratiltr rUiina I
'vBii-anjr aet! brirai. it la U;.n . tr. ar.
a fa pr.. of lb iiliaoit I antra! i.aiirU
!. ). It it aiata-4 hy ik ial aaaaa-l t
paaj that it iaaaii aul Waar tbaa lauariaraa
i lha 'taaai; Ika foal of it raa i an I na'tl.
Thrrraint4 to! tri tiia, r ;iiti a, ft
,
P tk- U.i. of tb. S
k.i fall aiaaa at I n.
lo Ik lu ia.
par al.fr, ilaa
laraH.vt oiil ha Jlja J lax
aaaaiwar-4 rm mi ir
M . , "
; KaalKMar tut itt.aarat,
Tb rtnmilri a-aaat fcf ika rf-ntiira I'- .t
thro-'ija Ti'iai.
. ' , . . ,
1 At lb rrnvl ait) ba aartlt abat it hat r..ai.
lha .). of tk. Ua i. ., ....4 a.
j ! if U. prt?aartr af lb ra. paar. ataa
1 ria.t ut iwIK. Tk aa pra.
J V aaat Wlf, V M lft. 10 lay j, t )4
i rt,.i r f (. .n 4.i,ri;,,m
I tH Ik laaial aK-.-t $ : a yn t,t ,.
' . faavl; t-fl a.,4ia, .fl ilar-i ,.t tin
- 'Jl . ak; 1 kr 7T U B fkkkW t 1 '
ar .. . T'. - - . . .
. it i iw a!a. , a J aacll lo
' irO,to af at. tai taa- rir-ive rf p..tir i a
I liakiiit aa f-.r lit-.r, qui " a : i, r (M ) ,
. 4tiat at Ita giiU aa irxa. acru ; an?,
r lb raa-r.airal, ,a of lha 1. t-;.tl ia .ai.
; traitrar. i-,-a; .:, i..k,ii!:. am-ant a.- t i
1 a-'aaaat f liHai'ia ia aii ; aa i 10 'waiair- a-:4
; la'p th S'ij ai'.M .4 r. 1 a-r.ar aa.lar rtc.
Ira.t. It it ratimala 1 t.a fa. ih-.i
; a. tk a tai of tjawyaaa of Ul BJ, . 1 .; a.. r
; Bat! lla Tr t Ifia. Ihr I'mnnr raa c . re
flate aai t1f ta .' a..l ; Bi:.V a.f
ra4. aat I tat auk tb aat r.--pi A i!.
oparainaiit tif tkaa tatao'r 4 ...; at. 4
IB baaaala, liSi-ru!-.' rOAli CH t- bll.it Ui rvIB k
T'la. Itial '!at tiaal ra llriraai a.:!
I , . , , . : .
'
m it 8aa ifffrra.).
I Tka praaval baraief4r btta ai a.
l k'lViiai rf Uiaitij ta :u at ft !h
kr . Wlatt that baa aal.tu.lU-t t a ...
b-aii art tkaar abaraa tarn,- nail a
t!4 Tb' ia taiirtarl o ba a Km i.i.ria
I airaaraar. ka tnaau. Prrt ni n.it auaa aS.a.1
i bol lara ar riiu4 U !j,lta ,.A . ;,,r.
I M '" rrr kro. 4(1 Mm- A lt
i "
r anil
t
To rack ! of akarrka, tk iat
araat U BaraairJ, aa t!j fl.'oa :ng; facta at, I
I ''
A iatatlntaot ma4
ar th paa-aant
barrka'tr, u $-i i tk finki of ..a era
abaar, pra--a. af lu b aa. ta pra a.a r-'a 4 i ri-m-
ptt4, fIT. Aui th inra'ai ul.
t IB
l-'l $'.1
t "kit not Ur-auaa. a a ahurrUui irr
tW oa aaar of ifcM tloa-k, pro4t.-aa !ur
j fc'ta tk oataa aauoaitai Jit;
; To th oa aihotnlrtr tk pr i tt i par
i rkl., aa4 to taa iatt-r 1 ta p-r 'tct I
i ahail k rap kOokf na. fur tn-.ttl fiarara of
! aaktcrioora, "to at Caanaii :rr!. (.r
na oaak. R. V. Iiktiat
j A lT(cLafflktia.
j ara tb aaatof th l . trj utr.h.t
bata tVr aoaia Xim pat aa4 a at ar opi-via.
f L"a lharr.4 okalra, t. i :
In Mait-t f Nitk Ctrvlma. iivifrr,, Ata.
kaa, FraanJa, -.aa.ppi, Uauitai .t4
Ttt, bjr totobiaaiiuna ua poaatfnl to b
proat b ib r4.auarj naara of jj4a u!
fittv.4aaga or bt lha pua rra -.tr 1 ,i tk
7" , " T' '2 , . V.k i .' -
! bum LiAola, rrai-4at of lb lt.:ir.: Mi .a, ,
i. tk virrn of tk poarr : u t,i.a a.
j tk CaMttalMrai 4 La at bait lkoi-it hi
F taa a. 1 1 a,ata iii k.rabv Am r.i! f.,.t'a tk. m.t.
IIU ft tka rararal Mat aif ttr I s.. .a lo th
aggregnt aamlvr af J.(ti-j :a tar-far l , .p.
piTt ai4 romtiiBatioa bb4 to aau.ae ID '
iaaa to ka 41 rtarabrti.
Tk. ilrUiii taf thi al-jutt ar .'t h iana,.j..
ei.hr rummaBlralt4 to ika Mia la ua:!tunirt
tkraogk Ik tt ar tVpartmrul. I -pt to (
all Intel r titan taa tator, foailiial aa4 :
a.J tkaa r nVrt to maaataia Ike koaor. th ia '.
krgratj aai Ik .1 aire t-f oor kati-aal
taioa aad lh frftAtt art pu polar tUt. i
rraaa.alao4.ua ratlroo vroagt amajt
eadartaL I Jra-aa it prvprr Ul Ur tiri trrt rr.
atatga4 la th. .,,- rt kartky oii4 krik out
prvbahlr bo tora-pwker, lua luru. pUa . aa-1
rrupa.rtji h.ik fci bra a 4 tn..m it
iBiua; and aa eaory ttaal lb atmual cat
ill k obtorted roetiateaitj a.ih the t;ari
efofat4 to atot-i ear aital:a.- aid 4.
truttHia af, of utarttrav ai'k prupetta.
of mmj dialer keac af pi.W' t.t.taat ta aaa
pa-: I of ik cvaairt.
Aad 1 karat.. romaaa4 lb paraaaa r.-o-fo.mg
Ib.roabioatioit af.m,4 tu .pr,
aad rrt rr peav.ai. I j to Ibtir rvtjrt ui. akuat
tioikiaeailt data a'Wr Jaw..
Iietmiag tkal tit prraui ron i tsa oi'j.u!.
lie arfaut prarafala aa t irvru.urt o, , .(
I uU krt.fca, M irt af tk ptr in ai.
-rtar4 k the tVaaliittlatan, rrttrut hoik
Uvea, of Cuograaa. Jwoaiura aai i.,..
t 7"' ."T mm....l to .
! " Tmtor. at II
j TkaraJ.,, tk4tk 4ar of Ji,
i lt ttrt la bit lk ti liaB II it
UUV aratbrrior aamma. to aa aao-
ttart'k
aat: I
lata tt4 intra to take tack a. i.ua at ia ih.tr
' pnhU ttr u4 tuittrtt at I
' to 4aaa4.
1 a '" kra,f, t k.t. karma,., aat a.,
; 2? d ha rrt aU tb I .,u 4
t l-HB'tt IO OB Iffiitd. lluiu al It. a-,a ..
ttaehttrgto., tk.t lltk day of Apr..' ta'th
ta af aar L4, elhtvkai a-gkl hn4iJ
4 ertr-oa, aad of Ik. la lrpaad..- cf
Ik l alUl Htataj tka Mh.
J!H4J AKAH V LIM i'LS
P; ta rre.maat, t
. U. tt.a.B.
- - .
tietr.UrT of Mate.
Xajar QaaaraJ lUaaf j arl
! I. tk T- KeaaregAfd W.i aaar
ka ihrleaa, Ba4 ia Boa about l-.na Jtarre
ttvr oaf age. 4 graataoted at tteot I'wiat ia
lk.ta, Ukmg Ike aetokd koriatr ia c ut
rWtt-Baeaa apptalotaaa 14 Liouiokvtat -a tk
Br-a Artatltrj, aaai, a ok a'taraarda, an
traaalarratj V U tuipt of eaia.ara. ii.
tt promoted tola Jirtl Lrtu c aJ aaa,
t3, aaal fat aati aar tad ttaV.ng lha
aiacar. ila a la tve kratti4 - K-r
gaiUnl aad aaottiaMaaa. oeialat ia tk 8l4 "
.rt a t pti (a tka katlla uf t'ootraru
aati faarukuac ; 4 eg at a Sap. for tb
kewti of Caap.ltop. ika J4 m
ck Ittttlt Baaaui ta. Uarrba 4 kVtra to to
til Of klllk-a (ka kl. 1...... k. ...
I oivga.nt.iy .wsaitoja, ko-i apfoiol4 Mtrt at"
ta a, at a4 v utioat tie at ,m ttlwea,
H a ai th. h.i vkriiou u or aar-ar tu.
itolk4 tk ttMitatppt - A tk.iti lae atoai.b
tHne, be ka ir-at-rt4 vo W ratal a tpar-katrt-aietu
af tka Utkatjar- Aeattaa. kal wa
thii4 ky ?rtu4ft fa.-ka ttitkiafiany.
ikt h.twt, a a takeiat it ht ajlrgtd. to tk
t.-o.taa apoork af iieaatot Hhdoil, kko at a
krtkr-lavU of alkyat fcargr4.
- tr.a. li. tela I, ptato af l-tV a4 tigru
fheAitk, tml a. a r!4rr, wtj made aad r
mairkl art t. t,,.
! 1a nia.t.,ii .rib . , ..
; aarwas-i --.-.t mi-,- ' .- .
ahm!ru a 1 - 1,. .,v
1 i l ka rlaa., .
j r,a aMm f aaS
aaa a-ma Krara. ., -,.
l.i in'gritjr bn :.;
i tbat i laiaa.iaa a -.i a .
j ai awi'. aiwi.;- ai 1
j Bara. it l. ir l- J a
r- kaaarj aaa-a Hi
a a(ir )ik-t
kaiva ta;m
W roai-f -nsa 'r
I a
I -., ,w
i T Srjsth'nt Ln in tk I'nn
lai ar. . . a
aa-jTr-itrnrta iai,
iaad
j W Baa 'mla-b'a i t y...
ia a aaaa la ).; rr r. .,
j ef tf .,
I 1 ja.,,,,,
.-tar ta
a a . a.,.-
tur raa a a r'"
Uf. fraa'avrt, 1, .a
ir. f tla't'n !
Tt ia-itar aa aaar
ftaaa: mi j-.',' f ri. i .'
a-i a,. I -,'. n ,r 1
k raVtio baa 11 1
Hr'aia
Tk !rtfiar a.r'.ra
raaaa4-ta -r r-ya.j
Ika Tn 'a j S-,', ;
iaii o.ir r--S ' '
!-,Ti' 4 ''! .1
Tva aria y . r a
7 ha r -la-a & a . .. .
.t I .a IB ') a I
J'a"iaft.i- i
l4 aii a ' !. '
a-l.'-'.t t " ' t:"a
, f.-ra : ar at- !
I'.- -H- r-. t '
l'4f . : Wr fcj.4 T.i
.' tiW r? j! ir f.
tii :m Nt .1 fr .! ., - - 1
prfi--t ?' it i
! uf (4 : ii pri . 1 1 ii.-
-'! by t 'trf 'rflar4 .
IO li-T WA-afk! .' n-r:f tn
j ' I V- " "r":nT !f
- irfi J.? tttaUof! t-T (H ti
in ,- Hnt t. yml tin'U'
i jiur .vtainrr-f r-ar. .
jnr f nift4lr4 .
W4 r tn i4..t
p,;fw.M tif th-l nH.f ff
tu ttr, -vi drr t i :.,.
jbaa . x" . .
tvt k- mrytnv.f ' -it'anJ
ftj i1 jt -4i-rItPC
7;F oif
A U nor i"fi- 1 hi-
tt i ( --- : - i .
fjoa jrtffl trt. "
K4' ;: S'i " -ir i: f .
f 7- r ; r '1 k
I t J Fft-a-Hfrf IU V'fc f
F. f; 'i. I t-t?i'i l tt f. J, -iij;-i5
V Ar Ba. nil
- ; h iVt. l I t- v 1 .
fcei in.t ..ww I '.i fto' lh .ft
T ,t iar ft i y&tmry -t. . i
j; tiff . i-r t. rr . . -t
.1 r r -; 't I .
I .- t .1 it-
H ti. "f'wj' r ; i,., j ..
.4,'f.fcf,k", i4 i. if.; ).",. .3
afj f pr-ir'- tf-J ,'na ' -j ,
trrT-a. i ! J I"-, rr-r-' -f,
tt -4r ! f '..: r ; ,
frnrsn. .('-,r-;t' .i
t7 4, Ir.iifrrrqji. I t, ,j ,
t -. f .f! -I !' S A t . "
t-rtr. tvi, ruo. r
la r n t .. -j i .t ,1 .-.- t ; 4 . ;
njaOBtaUt, :-j I ':. ; Bi
rr- t -r t. - r
iri Tdi 1- at-'.". , t ;t t
LtSinoa mf ijk tr
T-r uf r!s-aii:
r.i. f'4.t.j n -ni-. -n a 4
r f f'.rkkf f t t ., ij I4 . " ' , . ,
it.-8. " m ta ,- j . :
prrt:.; V;i 'r.'.i r --.r h v
Ui'i
tit l,'jf Di.-T
tty fj
14 "
1 (....-..frr ,.-l I '-'!! i t
ihr pir-.V? .af IB -f-' ' '
a-.npa. r rcati: r ..a.-ai
I-
ptnl It alya ai ii a rf 1 - '
lar rar i Ik prrptiia ti-r
tfi taa .. aa.l nrv-e.a ! ;aa ... t
arry I. aaa Ttra,... ., r,. a":t - .
A . or at It a lo ar-o kao ".
Tha f I ja, if l :-jr JCa..J: liMiiii j '
0- I.': itt ' fr.i: ii ra. 1 :: a 1 -' ? la '.
trtt i rai.la-l.cf Ilia.-., p.i-.r
tta.nt-4 i-taJ.i oa ta aojoiflg ftirt'-r
B .-at -a a. t.i him
V tra tuiiU Bar, asi a l.t .
ail a bat tu ... tii th ' t.
Ti. Rr:i ...tl pt n haa .-a r
ia B i l a raT t u th '-I' a ; "I a . ;
maa hu :'.j pr.-r4 t4 j..-'
r-pn4.ai.-J uf la;f l'a xt k..- "
C..--I
tt a Sua fc-t ar-:i;. t? I - . -t.-'TJt
Of la tnl, au-t tu oaa
B'laol uf aii ti.a I.:.'- ..i -.
a itk I Sot rt a .n . i:..a:ir
tlj.r llwl J i'l' . ti t-a
tr r. l roa k'i t- . t ut- r: i - ....a u. j .:
a)4. lirv r v' ?. ra ar tr i
taiBIOS ...it at..- !. ' :'""f"
aaiit tttta a ..-ui If r . n ...1
t-i lfct, H.-.ir a;:-. : Nf I ' --ra -
an a' t.: r.prr ' n a "u V r. t . :
!f.t. ona ft tS-"B ! ?wJ.-n u' i
raltd t.oatraaot it taal 4 : '' '
aa i4r thai a r-. t,ak-r r. a :. . ,i . .
K-t. ul r.t!. a lha jva-v a . .. -
k'at;'wahafaa tt-a-i. t aivk a .
Itt iirkl li:r-tu ii -IJ.1.I :lri i -
I rn'lia .iib.l. fWr- . . -
ia haa; .a a 4 h f , ikerk Haa-ra, tu ' "
tlat tottaa Bad to rre I k l f
Wa ni k-.r-iiy e4 hrr r a .- -ttiis
snra tittal, tal llir. t -rt.rra.
patriae;- a.Tj a Nt: kr. - -a-Be
I t rati. I uf H. tt ii.-ar a i t .
turrent.oa of. La-: u. a '- .
T brrr i. rt.t:a in-fi . '
rkj'a -o;. ai'. a aa ;rra-.'
1- tj a aap vi-ira.tta; t, i .
kmt ako mil ua fci- -
ttr baa it a a-tulJia.a .. '
al.al tool alt Ua. Ba av . . - -
tif at i.f t . ! A a V.i :
taipr.tad. at ait lkt - '.- a .
in vt aria., i i )itt i -Ci:-rt
---I- li:r ... a..n -.-
i, I- si I1-' a K it I " '
to lit Rao i i -.: air .:.''"
era .art? b.- . . :. ;
i! a.ta l.t k I -.-f t
tr-t t, av.i I . i i ' . -
h,-r ; an I V j 1 a '- . '
tain a' II : a ...:'' '
c.miiri at., ,i ,
ra -. . - ' ' '
Crourtta I'la.t-r -
.Vat. IV t V: i ."i
ra. ai. 4 at . a . '
m.ta, lt, llii t l
or aVt.J to btar. n;
"'-aaa aa.:
Tkat. a, con.
at,! oa tk i .
., aaaoa tk '
aft aaaa kr ik In
.irrati a. 1 '
at. tiafcjja
r,..r iatu'-
I , Hi ' li"-
a at-a a kiraa kaa aru
. tua a-
elaaf, rkaedf kr pti. a-i ;
4at ljl lroaaUaBi, t6e t i. a..'.' - -
J al pat buarai aa .-r, , a
ka.hrl ea a'rt. Th ttrra. ?!'i r'
otut.lj Urg, aa4. ut fa. t. i-,. ; "
kamutk .ai.-a av.-i k.i.i ii-"
ar 41 rata a tart I ""
KrraH. to l'a ura. iii - .
tmpvrt t'vi.at thtl of ik t 1
rhaaat of krroafaiof. a tir . r --t
la IcaaittA from th I a.V4 .i'.-i-a.
aaottWr crt-p t aika.r4 ik a""- ',
.a prtral iaauiat:'t ol lh 4t
At!ia uttuaai aatkaarttio ate bt a."""1'
gam f Ike rfcp pro-f.tu of '
. fcr iatot, au4 argue tkal. ky tvaaea ol ";
tanly of th aiattrr. a kick h-an iit. -"'
ptBaij bf a bant, thrr. ot4, u. ' "
turid uoa to kfvafll at "
b a iv 4a4.ta.y la hraiaia
wad aptVeat Aaort-au aeervr ia
BteaMiro, Al ibt nteotral th rrop r
f t.be I'aiK i Hinura ara gooJ, a I i
Itla Miiat, aa taa. at ta lb
latrrBig. that a Mrg. atpolt ail . t
to tka gent a4aktgr ad lit. V,
tk cao.tr. to Wa tkaa a.nat.
a. a I'v....- aam. ulkk a?aLAaJa4rrtt '
mitt b n lb maihrA. a4 har 1" j,
udgieg ttaa Ih. crop rrp.rt t,l!?

xml | txt