OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. (Knoxville, Tenn.) 1866-1869, January 20, 1869, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045629/1869-01-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.5.;- u ',wf
iv M a,
i7 I V 1
1.7 ' -IV " i" i "Ml' 7'" . . i
i t t i I .Vw IVJfrv.l ' i I I ill I 1
mm i?l 7: 7 m
- aaa ; .. '". ai k n
lflo
rOLUME V.
Kv BROWKLOW 4 HAW.
p.o ,
U1LK91DS AXD UTCUtKU '
H 5p '
l Mt'KTIHS
x . --i
..a
V4aiapaaa4
at p-arail
- - a.- fN
" t ' k. ,.uk to tk UtkMUm
tall-: I .. tk it.HMUtt Hiiimm
mrraf tarta ar awa-
tk Itrw.
w .a. -
- - ;, 'Ji . re
HitilMilVLCltnKNniM $! Mlrta, hm tk H-
r.( . ..... n
)) to I !( nw KV
,.
1
. -. ... to tpi v4vUto m W k
. to to latorMt-tv V ft4ftr.
I h. , M..V,4 nil l 4rkTI,,",
.ofM,l wilt to tolrM W In il4. Tl
wh.'N fc ip T MVto.
... imml 4imm to irt4 t to-
M tltm. ttoK to '
I to to rl-
111 K KMvl!J,?.11G
KovvlU, T"., Jtnwtry 20, ISC9.
t. nvt a r.
i, -"(in'.fl. mi ln) lk hmait of
, .. , r.T tb r d f r5wfj. 1,J
, ... r . . 9ir x iht Sy pnd
. i , ,' Ik fiTtiPt ti I HC fr npum mwJ
... . -' pmum, tfiramiMy in ,ln.
-.--! 1 t ! mhr U
, ... . r. t '
'-,..! r. .ffk T-' r
vi r iomrry P',,li",.
.. f..T .vi i..t W K. it -
,vJ .. 1h r.'.U
( lh tw sr. t.b x.r Uttery wU
.f -?t;.r ihm f i' '.t 'it
, i r i .-r
-I
vtkiMitri Ik tokiltia m4 fnfrm f IkW rpt1t
It f T".
It k niW-Wn tiklbft. ki( H MKrWtMi f
It antat w' to4 (rv Ik MnatnM f lk
)4 Kwtmrii KUr4. iMlillM I
m( rf ih KiffHlM m K'Vt K,ir4,
ltv hh MttM to3Mrw It lh Okt Mm M BH
(mm iibar4, 1 m4 tf vita to,
f rv ith u4 M tt4 M H VJv-
ili, thlrt I(M wit ft Ik CM Hlrr. Wm lr
Ifciw f r4 pW f tkit
VmH (kin tkra miU w k kiH ptM
lk m (kr ik ik J (4 (W KMktiU t tk
tHw Klw. frrabktaig Mtkt 4 aM bBMtM
totir uk lh Ksr.kw itii f IUttr4.
Tkw lift M r4 t 4 Ik )tm( taBpartMM t
p 4 rt rr'r 'rrt tia r
lrtos rtaixxt. uwr'l to.W 4 tkt
fraai tkt uwmM 4 - ikorVuaal rmlto f
rtHtg paiiMlT. 4Jtn( t1m to Ik E4(U
4 iwll fc.ilr.Mi4. f4h( tk Uw"ti Ik
Ktoto l n. e4 hiMM a S4W Fry
tlrf rl w o'clnt 4 . W Km)-
iilh M lr rM ( M44)4 Wtot Ttoi It
tftori to tliil ikfrrl mmm fMfc(vl 4 t
tiw wMfMMi pf ik hls Hi Ik imi am.
pllaM ) tootoiaijr a4 klttl tii4
Atauimnl. Th rrt l tol"4 In yt tm-
fmrtm .4 n illll.
I alt tMBiWM far fum tiM- aa4 af
U " I rrrncl frnat Ik Ptlita4l "1 Ik K4atl4
m4 KtAr Ki:rn4, mii( fik ik ralim t
lh ,4 IYmm Kuttaito 1J. :, c to I. ,
k-t.r Mk a f r. ' ikc-iiri-l uk Ik STUt,
lit wwi .r4 S.ktiiU Ulra4. a4r vkrrk Ik )"ol
r4 arr klf artl,
tfcip ravN t Vil) ( lkl .ial rrtal
fwmlt el ik Miwial Awpip't k arr1" I aiak
wiiwm wik tfwrrtofi iB.aitt a4 Uai tr
f ik lfij I KMiia.k ttulr4. 1 4o tkto U
l!w K.iar ku nfi4 I oula aitk Ik f rrnat
l.kwk 4 f r"4 4r ril ttk Vtfm
la I aatit .
lkra rr ta k. a U IB Bkl( It ik 4al l
Ik TrtorWt A ik Eaaii) H4m 4 Kakiilta
fialr44 "-t. nf mt ik ii44l4 a4 kaalark
Rair.L to rraW Tf"n t Ik A f Mw tlato.
4 fmiHM M I 4.- la frM C ki aaaai f
4i. a4 lkrrk rkak( I flT Ik kfnralW
eratota In ir rf" k akrlikM 4 tk rtaia.
Tkara i a fwt ha' tafroa kal IS Itoiaia ka
aaitt r mka Uviiaw auk Kit 4 rrr
fnilMMt) Out tkx, a4 laat M M kli 4M t tok al
w hrtto a4 lak ar 4 tk (raal atrt a Ik
Mat I kr u a U iwk aAkrMy at kafa
kintk 4it.
Ik lnrra-T V ih roan i l arkalaaal a4 .
mrrtl 4 Rwiimt Tk t uk H ik 4aty rr Ik
Cm'It n will wiik hr4r ! lUtkr).
I -!! ya aUralta I a. Una ltk tk C4 f
I'HUtoM. okwk t a MlMrt: "Tk VJMrll
thall. (iw arlM aMk kk Hnma), ark katt fartk
vitk iai.' ik Irwrr 7 rfla f4 ka kk
ku k 4
1 vajJ ii'ai ki Ik i wfWvtiw ka a .-r I
vll fUoamr altl aalap il arte k if1Wii
f r- ai Ik ar fa( t jlkrHj I ttl. Cvl lb
itt ka a t-np r k.ti o aattla R
iM. ot (ii vrtttf f aaftYr rvttknaaat Tk l(l
Uit mt rv'T ' '' tk l, a4 ftviriaV
lk r-arli U ttlat
I I ka toa ratne1 tk' Ik K4 ( tk Ml I
MWt t, rr.r. W ka km aitor(-lw4 4 4trnaJ to
frli a I la T aaaa! iaa 4 tk (k V
t..kT. I . 1 U4 ik aMU 4 Ik Ltikair I
tk atr i kM a i ra : I k4 ik atfrlwU
f Cau-ar kt 4t to ul 4n yvpr malt .
aa4 toit'iai iat vtU all roai ; ikal ik k4
mty to a4 ! kf aU a 1. ana at aattaarT. klk
u ik "tJ aa4 (ka r.fa. Ik inim af .-k
anlaat hU k ator tka MfawM rW kyraf
Ik mar frpa raa kfl t " j
I 4oV4 aatorlala! a U tk rT k(l'
wa aiv-ai ai tka W a4 tk aut anil HaU-r-MW.
1 laat M a !' 4atj to a to ta a
Imam , tk vh tarl - I -4 )la
iwm auk H au4 a4 aatkoru to
Mito vilk ail Kawrwi. aa4 Uri ak k rrai4
tk W4 Ik kia'a, a4 Vutaaal (km. kj 4a null
af law, t tail a4 lU wulaal bi.
I bit aaaaai ( WHr rWrr-l ta, a 4triMji
Uw ak"rt, I tt a-x-k to hi, -Maktl Wt a
f r4 a(iai a latar Hia f ra Mat kl k
rnaav i k4a I Railta4, aalaa rt k ka pm
a to tk laawaM f tk 4aa vaahi fa aaal f
fatar a4. 4 ia a iaaaalarli to a .
mil 4 roar aaaitiUa( ka fat f 4jaia aw
, I at iaii4 tk ia.
Tk talkaa! U.lar I.- axak atiliall atk fca
ar. 4 Ik 4wiiaai to ik faktt irl mm
kaxk ft.r. ka M to ta w) taw ikal Ik Aa at Ha
! kl4 k aJik. a4 BaM nan! ta r
araiiii( W ta kiil ia a4iac ia Ik 14 allr -aav
vkWk ka r-aM Ba, to itor Ik kakraa4 ta
tka CaiMi. b.iiaj Ikat IkM kail al M aala ka
r-at a laa. a Jl U lalaiii iaiwtoa t Ik 4ll of Ik
Mat. I k( an t 1 fat mf ra In tk m1mi
Tk kiuml lafiwum aaklrry af ik klaia, tok
Uk4 ly Ik aci ( fnvf II. kat kaa ilaaaj4
kjr w aia aa. aii aH, da kt kaaay arati ,
j fal, frrftrJ a 4 ta irrWai tf II tk Sl
aali4 It rtda' aa4 rairart4 Ik I ax tkir tor
I to I 4rtW tk ki'. ka Mti! ka
aa auk tk.x 4 Ik attiwat ai ua4 k keati la
Katlr-m4 Cuarjaai u aarar ika rtmimrlttm al lb
. ta 1 lniill4 kataiil k toiai a anaf twa
a It r.4 to a U ( ra4 t k kusaa, aUk Ika
Radru4 a a a!, ait kak( ia UmHtm af ka
rvc. li raajar artai aa4 ainla.l tk ani? f
kt 4. ik ra4 lha r!f kl lata watri im at
Ik to 4 nm kr fwhar a fay Ik l'f tot k)4
ral to !aaa. a4 Ararat laaai k kar w uaW.
Ai ikt raaatTa tk r t aH tkaai Ik fall af
-taaat f kaxl i a la riaiir karaalf aar tacar, k
rar4 Ik !, k to, iU'a 14, to al all taa aa
mvari to m kr ngki an tairu, aa4
i ka (r.-m W.
I . . , t . . . r k. 1 - . - 1 . I ! . I i.
i 1 to . 1 1 I lllkpa - Iwrva,a4
U frt i4 r. win k lilrJ ' w,tat a j kuadrunf u, art liMMkt
krat, (vaar.-ak aa-1 lixru i inM la rwia t ivi
ruJ. ra4, rra )t trivj tk lal f Ikal
k4.
Aa4 Ikt rari:;. k tTUo af frif aa4
ufrtot ha hk rty Ha4!ra4 arkluk rtTa4 kaa4j
a ai4 nl , xt4 (ortk ky oar 1 Kraal lafTiaai
Laa ik kaau af r4t far tk koala Ik kUli
)4a.lf4 karaalf M tk toaaiaf of Ik koc4. ky tk la. I
uitna tkl Itaa a 4 at-K It kf kMa( a mi mm
oi it rv4 if lky kuM I aaf tk laanaai. a4 to aall
tkra ta f Ik k4. Ik rvt laMk 4 tka rka a
I'MxIfad I tkU. Tk k-o4koJton M aWnu4 akaa
tk? Mr- ka U . 1 aa pan a taa owa F
.klaiw4 at, f tk ki4 Ikal kT I
h laa4 to ay Ik iataparl ik rrUMIaal af tk kM.
aaul tka aiaaa ariiiaf fr-m !k aJa at tk rJ k4
at J
-.an kx . ul--rikkU ajkh
arttti IkouaaaJ ul rll?r,
... :,-ff.ti aci tk fnViJt ol U K
vato -rTt! U' vm U ijr
1.-1 r. t . rr.kir or ur aiilaKTt-r-,
. :lm ;.t lb or Wapkly, 4Jti; lh
1F .. vr r OkWJr, Vy lb Ural kl F'-vaty
: a -ro l . ox m k-r Tivaku'.ary . ba
: ..4 irr, a Jrm '!. isvw j.ng Ui avJi,
, . . -.Wkl a i;l nJ ISaat. HaTir.f lb ba
- "T ka.mii ia jrt Triv, tb i lb
. r.nir i,k ami aJa--t.;B,; J in
' .. - ti iKr taavt .b oAi ia tka ni ( lb"
. . ! u -ikciixi4 ttrajil Bioviory. aoj
.. b,i-l j4. tk ry N. km l i
. -, : ar J aa bar yAunoitaa, al lb larp
t.1 .v-.i-rf.. Nki. J - ly Kr ko. w tk
k, H,;'i4itt
- aa -a aa
rnoHii;rTrH
DULY 1X0 WEEKU WHIG.
.- I-. .tl 4y Ftinrj kaat, tb Ma4r-k.-.ki
.U cvoiaHlk tkVIcUka i It Uillf
' ntCa.Lt W BIU. i" U city
TU IVai!y mill a tavif-iJ bat, iUinic
. ;l N IWS, t)srpkic mi kAbr-v-, nw--.-
at a.!ikl 4l jiaaal
l.T'Sf; a, aravj auraartor cxijUiHal la!! t 'I
.' 1 -.-; t uf lk vafar. i aa abl o.tt f
, cL. eu paitM CT pc arill Va araad
m-.Jt .: a Tavubt irfl vt ail tiarrakt inUt-,-;
r : a LWaJ umCI of t k4 uirrary
t 1. arcfj, Wpect U lokka it f'tt ttai?
U r- U Wbs, at baraUrfkif. ili k U-(-'
I: JOkt lb fraat pnoctjle al
:' Kp.'; a3 rrt7 trf kKk lb kktx ka
;tw ir'.ih. ao4 ywaaf tJ bk Ik aSkaJ
v t a: A ir.'.-it. aeil -j bik.k tk itikk'niiof
: . : :'.-. t! ta klr4l 1 tti P"-
, ; .. . Jt r. v t -tr Ui avk.rw of Cig?TM, to
a mi ati i . ly firkfliokKU :iik'k4 vt
- ' . a ir,laiatt( tk lvarkmLU cf lb
' T. ! Slat anj pr.il: j !ba frwuil t
- ' :.
lit : - a pr.fc; aani l ur cvueuy
il.' ll.i-r.l. . titri.t our utaxiat .u te
-kk.-.M : J if x'wtik.ts ku'J Jabu. iri-
. .gwm !oW Tbt
T.t . atuu'i alaraU u TaBa
i.: .-t . . -lafi'.ica a v-r vo'.ttin T5i- tfe
1 1 . i ' as I by la-ja H.ral a aJavck
" n -. . e'.lj aaj ; l-y wkt. k tv J-
-i -
. a-.' ir. r.rg lb kir jr 1 k,i.Ja
t r r. Mk otiiy ao.l tbjifl. It Wiiu
. ' y u. au-k in..'!ipH anj tk -:;tl
r t . 1 f.j-rTii tiiiu
, it m . ,.',, ': jL.ctiti i( V'jotily daily
-T - lt. 1 Twniaaaj. it wtil mrnat
' 'ail- : . u...raj, lAtj to lb iiTaiocjial
k' i., ,1, vf ."liai.
t : jairti, iii.i rn ui tU
'- 1: -;.-r ij floral, i b,.u auj Wua4,
.L a a.a!y r k irt lh aaaia W
-i .a.'.y ,aUn l.. a4aK tb grjarlb afiJ da-
I '' kbiTilia, U;miii. lba wilk tb
I t . ..! ur (raa.1 k-iuiiu-roa- ufcblra . tLal
. u . i.i.g j i ci,Vy av til taj 0Ckir-l .
.' hi . n:: la faliy aUcMl a, Kb tb twt-
a i ip.r I k4 Vht m-.-l a, judarlkil aga, in lb
a.v.i, r.,re-!a! ej.il jirroaiT BaUuB of Ika
. ..i t .,,1. ur.(o.a, U a ttgk bwad. railal.1.
j . . .. K' l. f.,1 Laxna) ril a4ta0U
.r '.b far vur , Ui kuatkkaaL, tb wackavaiL, tka
'ai..i al was, lb bkpviuttair mai tk b.io)
. ratui ai.J lb ro4 oj-ixpjj.. Il will '.a
wj i it -aU, and aarTaambi Ui all aku
rf-nnujj m tbf rJ kklTaucaiuaol ! tb.tun
11. .1 U ttjo. k-klauois all UrraaJii,j
' til.- ial.l wJiUooa, b i u-i
ItRUs
1 Hk. i'vI-.'O faw atikktiai, ib alTao
1 t 1 1 11 r ; rai "
I 11, ktt..is iarg Uiduv-fijieti W aJ reitMor
t i kM' a 04 Viiii) . irmlaUo. Hiif
1: -.- ; 1 . k a, S ..t I ntiUiigiW cty Ja. riji
,l.--.iraJ lllllO(tl! Inl ll
, ia La Tw.i.r r H.n U tb p'.a- to h
' l a-ilrti -Q u- tba baat J b Orjl
" " fc .ita.taj tUr-
tb a ti-uJixj aui ki. ir,. wn b wt k-4'i
ef !.t aiiid c? Dun
1 illr w Lj i.oat, i,U rjiUibk aiij f- ,f
t ;i. UL-S i 'l. a.-fi. .IjjuiJ I, i lVxl Uj
T. Him A. Ci,
t I l;u:ld:uj fjay Ueat,
KeonilW, 1 ono.
.-1 ..r (iJ.l.kiUk! t
Ka 1
Tka ?tla ta r-t l kvavf aa4 fat kJ4 Ikt 1m la
a 1,4a. hit rai !. kk kwM) K Ik Uaat tut ui !
of ika k ilk"!larr. vb boantakly ka a rtfkl ta abaa-
4a It or .rr-a4rr H t tk t aat laM. Mb (bl mat
ia i-r.. fankkaai tbu tra-t. bl akaMtaua 4 aiarai
M a tk kjak.i4ar BaVartov4 H, aa4 a Ik aaaal nf
tk rial ae4rlkH4 II. Ik kuB4klf tf ialrH4 la
Ik i rk.-if t r a IL t' a4l k koli, a4 Ik
r tairraaia la it, t a tkat tkty ar tr ta r lata
to La; laiarart a prta-.i l .4 Ua4 tt akWk kallrvaat
ara fkMf ay Ik tarai vl l U.
tiva aat, I racUKlly taeailt, tk "a la altfk tk
u&at itr of hUrva4 a4 tut tk partMaaa.
aia 4ti.f taiaf ik L(ita(ar, byavr tk kar af
lit Ma. . kita;i tk 4tf kt4 atk 4 tk Mai la
can aH tka ?kkt taa af tk laa af IM, aa.4 aatataia
aa ai-.i. a ia iiaa a lb Wailra4i. la rfarULaa ikal
laa " uf Kapptrac akail la aHoiiaka4 aa4 ika na4i
taraai ! tka CaaKaakw ' I raatoatlkvll mtM Ik
aliaetiaa .if Ika L(.laira to aacttoa la, aa to lulu
ttrra vl It. i l.i'.l ,'v. hob I rviuiia ik Racatiat auk
ia i afr tb -fj ,f tk act ta tara ur tk
kaiii- J, railiaf Muvk, aaarla, U , 1.1 ta Cattfaay.
natu-a ira 1 alalia tba I raaiaraf af tk CUkaay
l.rfty i( ftr (kui !( i-otii ..( tk tai. al
fa.-t atr , t . atr ti k I, t. , ra4ili.a4 Ikal tka
att aiBMif l lb -4 ka!l t a 4 aakikly kal tk
raary al tk .ll.
w i pal. Bill lu taa L 4iUlar. aklk Ibi I al
arraaiiar vl f raal tatarapt af tk -iau, 4 aa abasdaa
aaal af mciviI trt aithvat aaar vt laaraaiaa
l b kuB tt uf tk kuta aay law; rpna( ira kaa
r otkc pvaif, a aU all tbr aoU ia Ik kaa4
if y vlbf kac4vr, J Iuraa4 mar Bllkim! aaj atkar
ak-artlr, uf ae aa araaat la arcuaal fu ikt-ai. aa4
Ik Katltaakl t'vafaay M lu raiB ia fiiimi.a af
tba farfy itjt katvr ay ba4 at jiraa, aa I baa vali
ka4 u fka la aat aj.iatblt aarata lata tk Trap.
ury uf It -lai. H Li u ta kav-Jato 7 Ik aaTMU of Ik
raa4 ta Ik kaaa of ik Kaoatrar, Ik band f tk kui
k a k4kl, alkat faaO at auatay M ka kaaa I U
U fir l tb t'uiui acy. But U im o4HUikkl fur .' M by
U fvrly 4a a!!kiei Ut gu tk k4 t tia iu b
i.aa to auk aay a Hk at if.a uf lb aSU, BtaU
kv4i, anipty, t kt auBTtipM ' pV k) l larty )ayt
kla a la ubm for tMnaibibir to ba(ia ! 1 baU
1 ' ib Lacutataia, aktbr lb prui wlua vf tkit kiil ar
akIia4 t arva tk (raiart al-totoa.
bauai., U kill l3fa Ik f4iatal t.rtBcll of
tk latataal laiiKaart Law, aatattiy f tk ktat a4
rtuiaeUua af it wltt, 4 ika ab4uM rka iaitbfirl
li. '!.. I tacaluia uf Ibaliualt a kirk Ik KallMaaU a4 d
K tin ill. Tbho r -ball U nikkrt4 la ..yaaat k.rat
aaa Taki-ia if Itv Iua4a,
It Ik ia ol ta acfavtit. .u.kjk II. I. pa.
- j ' taai f.i iti aiorrawi, kat (. ika tanrlal
Iho J-UI-. La." 1 I tin -'"-J liH.l a Ik Uw, ika, u, kwM Ik. t .4.
I . 1 , . , l-a tka .aal uf Ika kktaiaai aaa atiaaiDal.
' ) 11.. I.UVC1I.IJI. Ill .1 j I !!,.. ika. A,Ml4 U altai to uarfa
II jTiVHTitu i Ok iM-iii- j lb 4ty i 4 ky laa. aal auk )rofr raaataiaati
1U Utfl r4iWuli',?"l51Wa ..
'.'lri-Uu.l.vl , k,i.l laUlOUt!. l to,4 K to .11 ia.r, to ,U TkJLJItSiU'J tk.
li ...1 i ..i. ,. 1.1,,1,1 tirfu- I k'"' !'", alira l, ika jia! t.rLBai.NM af
.1 11. ati ...ii.it,.t.,f Tli.ua l.a i U" " ,'bJttwaat
, , 1 T 1 '- bb4 ibkt U, a4 lapiaul ky ika aUMa ui ia
li.uii- I a, t un lltlyv 1 a pariaaaJ, iir taaaaiialiaB auk tan af taa
1. i iiii rl I7i iimU Uil il btot Uayer. l lb tut, tbat lb tar..ti.,( ( aaiauri
' IH. . rc:i.,.t .yl llie;,.u.Ht.i.ta toil lba H.ilto.4, Za. a. iaai
' .l'J"ki-l ujHii aa an ju- ; aui la ya ia ay laalMutf, I kala Ik tai af
t lalu. i l.l.un a rt'fuJIH W e ahall ,'u mM "" ky a aai of laaa.
" lt. Uliltaa tL kliirit fcf . " " I k k itiraa4 I k arita4 Ttt
-'.c ai.l that hL l.K.Lr. ml n , . ; tatia MBaal lay, 4 aalrikHi
'.in. t .1 . . -Hn th t ciuMM I fc4 - aa. kurat ta tka Bvataar. U
11' gQkHlku ol int4lligervt: ! tautkfiaakaa
rr.,i,k11LIt? ktln ilpt ilifluaion j 11 eiW (rras l-yaai kfsikaf ck ICar af
'' '-tt.t rirtl tk pavai aa4 aa f tk pMaaa, I bka kakaa fr a
I - y- t U pkwiraM tkkt tk tra falamt af
t f
' -t ' '
I' i i
.1-. 1
. f. i-- t
KNOXVILWV TKKS; WiDSDir;. JASUAHV 20, I8ISU.
M'MHKIl ;"
UM Itaf aUtt i MtWatTai, ba4 IM H -ti'l 4 kW
kk kkMaaaf Wk 4 bar ra1 knak lb
taa raal tl at 4 M a KtaJ t 4tI tl
iM ka anala, kl ad 4attto t ahaifc iar a
k aft4. k4 M Hi 1
Ika MRtikaef ib8uta.
a4 to Hk rkktot ! fp af-aa yn a4
Wa, ti. Bkim
Itca4
liktl' jk. t, IM.
tt M8M Mirh CUIms
Tb?" claim U Mow tin) BfonU- nf th
UbittHl UI. It wkf M cofti Ji aWf in
lwit, laoth ,n nl oat of t'mtgrcM. Il
Tot fcuj'll Ukn fcy tlte VniUtl .Utc
MlliUtry lh witr. Hm Marrii- ii
a .VtdUminn trunt lctur, or cr thore,
tbjmt aMKOvnl tlx ibo knioiiHt of Uit) t Uim
fit I15W, iKrng l 3,ir00 ami m- at f 13.
000. TboM wbo aUtH-iig the pay
ment tr lhl claim, urgo that Miw Murphy
U and h loyal Thi i" tli ninl by otlti-r
Why fcbouM tbi cae awaken nut li tuti-n-.
and rx!lva m utut b atUatfott T
U ia tckt IWbind it, tli.-tv ttf
tbiwuinila in a Mmilar t-oitdilioii. Ir lyal
eitiiMi in towl, York, t-r MsmmmuLu
wtt, who furntkliod incHiy f'-r lite
Unitod Suten pettit, ot ffititUsI In pay
and tmit pay, ihrre in Bt ptn-l i torh
why loyal tiiliavna In .Uabaiua tr Ttiiina
h, wbu did ibt am thing and were un
dor ritra.&U aud dit&tulUca, aliould nt le
pid alio. Il ihwI much more t l a ln nl
man in one ol these Wr.U-r Mat. s Uihu it
did in lh orth. Tliero really murr
meril in ftirnlnliing aappliMto the army in
Tenntiaaee than in Ohio or l'einwy Iviuna.
Mr. FowU-r might well bat, v he ili.l in the
Bvrtate, that Tennea-m-e ia lurpily inlertleil
in thia ea--rk Ve ah.-ill olhw it tip ik ty.
It oogM U utM- Wi Wltete il will
il ia aa juat kajlkim -i that ul th Ixinillml
tier. We caunot beliete lliat Ctiikirea"
will do lh injiiklicif tt li'tue in alhiw it
Th iu thii had upon the in ihe Sen
al on Tdy of ll we-k m giveu lu 1
The Softfkte then, on motion ( Mr. linn e.
rted the uinaidrratitm of the lull it.rJ'Vr. Mm to
th relief of Sun Morphr, ol IVvalur. Ala j nUri-t - tl
banta.
Mr. (.Vile- ui'iHwod the hill Ho Uiou.;lit
lh OtiTerntnent oojthl Upy fr jirujuMty
taken in all cae wherv there wan a run
lrk. ctrBrai w ia!lref, whii h there
not in thia cai. Tbe daine that l yal
oittxen in dikloyal dioU-K t. uliould hatve
lhr l.ip aid lr by the Ho vein menl
would Im m Tery ilanerou one, and would
depriro aacb loyilifli t4 oite '.vtii moUte
lir axerlion agiwt th iiiaui rv. liu
Mr. FuwIeratlvot alfftttUvi i'jtucul ol tin-
claiut wf Mi Murphy, kiause ho bit I al
wars been a loyal titin, anj in r propel y
hat) Uvn laken by the tioeriim nt b r a
fubltn uae.
p . . ... . . i
jtr. ivtikimtf rvntarkcti tnai n u. ti
. . t . . ii. ...... i . i i . i
iiaims were to oc paw uuiw oi me i in
ly of the claimant, then, it the late atnne
tv pn. Jaroati. n Uoul'i lie uiuiinei. tiieir
rebel nelgbbgrif, beinj; thtt purpnl ot tlmr
UmloyaUy.mlgitWome inwith imilarLlamm
Mr. rowler ai4 not llnnh Hiat the proe
lamalion, eren if valid, rould have any ti h
iffe-t, bal would operalt'ly merely loir
here diahij al pern from the )eualiio-i tt
Iheir dialoyalty. He rearhxl ihe loyal'. v
uf the rlatrnanl aaa moat ituwrlant i ijxum
Unee. Would Con ere i!e lure that there
waa no difterac lelwtcH loyalty and dia
loyalty liia Ktato, Ttrnt iane, wa mtub
intercaloil in IhHt qntion, barrauav ali Lad
fitrnihed lO.iMHl loyal aoldterk to tbe t'uion.
wbou proj-vrty, much tif it, wim daiuat-d
or deairoyd wliilo tbay were aWnt ti:Lt
lug lh ImlUea of ihe tounlry . and il tliry
wpr now to bo told thai they toul in the
aame rtJation to the (Jovcrntncnt a llmr
rebel neighbor, ho wriiC-l the St nato im I
thotountry that no akl r.wd 1 ctjH'ited
frout them to guatain the faith of the nation
philged l th boirdholdeM. The loylila
f the South would nrvf r conae
the laTe of the money than
tnicerablo doctrine of oonalruclire lre.-i-Hn.
Mr. rotueroy thouglit thia an uufortunate
taae for ihe foyaliMa if Ihe South to ret
Iheirtlaira upon, boeauie thera m-vme l
Ik no vorr alronr evident e that Mi Mn
phy waa foyal at all.
Mr. Kltmn-T rvd. in thin roll UvVl loll .1
loiter to bim from a Mr. 1 I'mphrry. of
Alabama, aa..rtinLr that the jrojHtty
tlaimed by Mia Murphy really iHl.itii-d
to her alep father, front whom he il'm
phrey) had Irouiht nonic of il, and whom
nobody tia imo I to have been loyal, that
the property toat bcfinre Iho war. when at
iU bihejt value, only HH,W , that he had
mii it aikled that Miva Murphy Ihi-m M ha I
taatle during the war more rvUI hat.
anguea, in prnaeiiliiii; i t lx I than Si n
olor Howe had made Union Bpoechr.
Mr. .nthony aald he vould not mall c
aotly Iho crideuec ujhjii whivh the ooiiiinil
lee bad como to iho wnvluaiou thai fbo bad
boon loyal during iho war, but he hud a
rerv dialioct rocolloclion thai her loyally
had been ih arly khown.
Mr. romeroy itad frvm ihe npott of the
comwillvo to aliuw iho innullii ieiay ol the
trridem tf of her loyalty.
Mr. Fowler unked bun whether there "a
a parlli lo of evidence of her disloyalty,
exei jil Iho alatomenl wl L'luphiey, who, he
bad uo doubt, could bo ahown lo bo a 11111
erablo cnip
Mr. romeroy replied thai he w.m not
trying U make out a tae of diloyalty . but
wan meroly aaylnrf Ibal it an uutut lu
nate ttt iaw, bct atiae loyally ih not -o
itivcly proved.
Mr. Warner id be kucw Mi l iui'liiy
lo bo a rrputahlo 'i iillemati imt ul all a
"miiM-rable at amp.
Mr. Sii-iii.t-r fill callcil upon, tlu .,u'.in.ii
ol I'liiphn-y'a ihaiaA ti-r Ix in' ut. lo .iy
that he wm a troubletMJine man in Alabama,
and thai be kuew nothing about Mi - Mui
phy'a eharaA-ler, and probably Imd netr
attn her. He Ulievetl that Minn Murphy
bad clearly etablihed her loyalty bv Hat
testimony of oflWrs of the I inU d Ntatci
in rt!ard to htr loyal 1 lutra ler and m 1 vi
ce. Mr. I'outuroy aaid that tin 1 vid.'im-only
nhowod tbe loyalty of Miaa Murphy alter
the arrival of the Cuited Hlalea finny, aud
there waa no evideut t of piovioua loyalty,
lie read aomeof Ibetetiliiuony ipveu bcloie
the coiutuitteo on the aubjucl, and a kttui
trotn CienM-al Grant to Miaa Murphy, nay
ing that bcr loyally bad boon t Ivarly pio
ed, that bcr claim aootuixl lo bim junt, uud
that if any viaima wore to U allow ml Utt
damage done or property lukeu by the
army in the Houth, he would ruouiniucud
that her be allowed, but addin;' that the
whole ijuoJtion waa lo be tMrr mined by
ConrTeea.
Mr, Doolittle anid that al the bt jjiiiuin
of the debate upon tbia claim bo wa in
rlitted to opjKmi all trnti tUim in vifw oi'
the great amount of money which their
payment would Involve ; bill the dicuiaiiin
had ioreed bint to the eonohiaion that Mi
Munhy'aelalmH. and all other aim ilar our,
oufht to be paid, under well-ealablUhod
principle of national law. He cited a pa
aago from Viatel la Ihe iifttn t thai a nation
ia uound lo pay Kir irorirtf of lie eiliacn
takon or nwtroyed by II deliberately in
lime of war, lhoBk not for inaa reaaflinir
from inevluble neceanity.
' ' A flnaj ote upon the Murphy bill, in
rolling tbe whole qiitstloti of the Validity
of Southern loynl Halm!, tor damage, dnne
by mililvy redaUooa, ia eynocU)d to be
reivrheil in the (hiimUl 0 Monday, anil the
Meat nf the mtj!lo l mote than mi.
liable; tXhoutd -aat th fhmale, Mr. Yr.
iingbuyaett, who baa keen venapieuona in
liia opjKwitiott to it ttt thai body, predivU
ill defeat lit the llow by a targe mfijfirlly.
The subject cttmo p gniii In I ha Benate
on jAnuarjr 12ttt. Mr. DavU.Mr like, Mr.
Hm kakw, Mr. AVMner ftl Mr. Morion ad
voeatlng the clatm. Mr. Sutneer alone nj.
p-. It. Mr. IhtvU irtoh the ground that
Ahibnm.1 ww ever fl encwya territory, or
lhat loyal oHIffen eotthl etrr be made pub
lie i-neir.lt- by their dbdoyal nelghlnmi.
Mr. Riot) aaid that Matt Murphy waa a
much entitled to c(wBaUu fir her jro
perty m if he nd H bad been liw-alcil iji
New York or Maiwathttitett Mr. Duck a
hw regarded the taking of Mim Mnrphy'a
projH'rty aa in the nature of a forced loan.
Mr. Sumner nrgqed from the intei natiou
al law. Mint a domicit nmong enemie in
liiiir war iiiakra the prwon m tlonilt llo!
n publi. t in toy lluil .Mi-. Murphy it not!
entitled jj
Mr, Stumo r tiled uumeroiui autlioi itte j
In liu that Iho ioiujeti4iioii allowed loi
llna-i kaii lovalinU bv (rrl ilrilain for ;
their ! tlrrlng the war nf the Hevolu-;
lion, and theim)HUrMio granted by Con
greaa in few ae U aijaiHt otliaesa Ibr
IkMrti', was giten the grotjivl uf epeli-,
tun v in- geiieroeily , and not a a matter of
li'ht , and ill tout luaion epreirxl Ihoojiio- j
i..ii that ntitiiy 1 a.1 .if greater luu-dxliip
than tt i one mikthl Ui pi'rititol for the
1 otmnli'i atioti ul t'oilkjre-,
M r. Warner warned the tioverumeiil, and
ikpiH iiilly bin oh it party, thai liny had no
Inendi to piir. in the Month, and that it
ihi wa put forth aa Ihe rule by which Ihe
nation wo, to lie governed itt tfcalin with
il IHoulhei'H frreud. they would aotin l-a
even It viol ihan thry are now. Th will,
U iii of tb.e peti'le of the Suh, white and
bla'k, den-ndoiI ujn the aurt'oM of the
t'ongreaaional plan of r-jconntrurlion, and
that, in bit jnogment,, lrjenil.-tl in large
lurami
cat goods, Atj.1 v
Groat Bargains!
tk Blmi4 U toft kt" frtaaki 4 ik yaWi
arllr, tkl k ka
It K M O V HI)
NEW 8TOKK IfOUSE,
-
Five Doom Korlh of tbe Whig DutldiBg.
WkrkkfBpaa Ur( a Wlllu lakWataakaf
NEW GOODS,
lk-akl l. tin. . tl 1 tp fi.apr ll la4 il
a tatt iaaptaa I aalaa af k Wfpt l-l. a I 4W
" fa P laptto 't. I kap
OftOCESIEa.
lUFrSS ilH)I.Sf wiiiti; t..lXUS,
A. Y ClOOUia,
M)Tlo5; Crt,
HonlBRV. MAfn.
rUkwui. eom,
ri.Ofc, ftHOM,
Itlllt IllltM,
Larae Stock of Ready -Made Clothing,
41 V !, rlra.
4W . iaaaif .. t . H.
ATTBOTION !
The Well Known
HO IN iiST JOHN
inrtlenrrr,
IU. I - I an iv ! k t ki. akh II Up a ill ,..!
at Ari:Tio
Kveiy lay. tiom 11 A M , and from t
nil I'. M ,
I. k. aa l-rtp liT 1ipi. k.ptlf o..a.tp4 !f J. t'.
ri.Mn oi
iliOtUPT Jim ka lak raanf Ikaikkaf tka '
., f.. r.l . ka" a ara, ol r w riaaoaia I a . a an a aaa a-a 'P-
uivn the h4u V ol thettoternmeiil , r.a- 10 .j ,.,. h.a4ia. ,.aiiin .i
in regard lo the tlaiiut of I nal Southcrneii t v n , . . , . 1 . . 1
I. In- Mi Muti'hy. II Ik I ((MM JO,
Men' and Hoy'
CLOTHING.
Ladtee' and Oenta'
Furnishing Goods,
L4DIES-3) 0EHT4' SHAWLS,
ITatantl Cape,
T a.HlkV Ilk M M 4V-B. Haa-.. vf
VIIi:H CfiOAICH,
III ft a aa k sill to pa 14 al la
lrlle'e Own ITlr).
Bokksr JOB, ka.la.aaar
-Ma.ipj Pitap4 tk Ptika k.f 'a . U
,. aa4 B t L' rraill, Ia4kpa a4 (aaUaaaaa Pki(
Haua t ralall Bill la, all tka alrfclaal atlaatloa al
a.,. aaaiikl atlapa li.-ai lilt 11 a . aa ttoa
k a r. B. aau J -II
MAiruriCTORIM-
it a eaati
pppBe at
IKON !
DRUCS, MLDIC15ES, Ac.
iITNE, 1808.
FRESH ARRIVALS!
m ' 1'. I a 1
v. c. i.(iij;st co.
ton atd he hatened with irnat
ie diaeaaahin of the lej'al Trin
1 iide involved in thia ca ; but uion re-
flm. lion ho had beeone aatiaficd thai I'on
i:it - uiuit lake a much broader view of the
l tii atiou Uiart the lothntcavl, UtbJ i , awd.
in oidcr to determine it right, ahould loiik
rather to Ihe peculiar condition of our coun
try than to the opinion of rufTcndorfT, tiro
lm. r Vattel, w hose wot ka were wriUen
in other louttlriea and uuddr different eir
i tiiiiatatii-i-.v S.i far aw Die claim of M:a
Muq hv w concerned, he waeby no mean
.it;ti. 'l thai "he wa rnlitled to i-oinjh.n-i
li.m, and he would rote lo recommit thr
lull , but upon the gmeral ruealion ol coru
penaation lo loyal citiisenii of the Month ho
wfhc,J lo av a few word. Wherever in
Indiana, or Ohio, or I'cnnaj Ivauia. or any
Northern State, a military amp had l-rvn
e, .... ...I it... 1.MK.IP ,,f ll... hPitlWlPl , ! Mrlll.'l.
it l loi lucd bad breu tutid. and the I'ro.' 1
oailmn that a l-yal citiiun of the Siuth
ilnrk- iroierty vn laken and od in the
a uo.' nay ought not to be paid licvauao be
Mt hve al the South, where it WJwt more
dit.ii ull an t dangerou lo tie loyal tlwtn al
Ihe Ni'itli. w a rvrotUng lo every wan
-1 uw ol jiintiue, aud ou'lit not to bo cixer-Uin.-l
for a inoti.ttul. Yho rule khoul'rh
lii.it .ilu n ver a lov al mail at the X"rltT
w.-uhl l- pan! tor hta prit-rty, whuh wa
tlrlt.iatt!y- lakru by the fiovrrnment, a
loyal man iu tbe South, whoao proiprrty
w a apiropriatMl hi the aame way, should
W faul for it , and whenever a loyal man in
the North would not bo paid for property
iltMioycd in the eouraeof a march or a hat
t! an a li.n) man in Iho South ahould not
be paid I 'i bia proH!rty dt-lroyed in the
fcaiue way. Iy adopting a mom technical
rtiip tmme m'ner mignt ttmlouMealy he
iate. , tuit in the end it Would prove to t
......hk M'.. lu.,11.,1 l..r.lll, Piuth.lMI
l lie loy ani 1 1 1 wp-
..1 i..L..,p,.A -a-
Z ui, I.Vt e w hJ "f K tPIMc
Tb foilowiog mi.lrr lb alwv till la aa aitracl
Iroai a crmnsitBtoaliaO br 0"vrif W. ttuvy to lb
."V t) Wo .trf-waV, br Dr J. Y. K-
nian It tbrw M UtU.nkl ligtil va a uHvt wkWb
will inlvriat naejr t4 tk raa.Vn of th Wmo :
W am ixnLiki tka fca tl.'. Uinrs 1 n.r
ot r,ai, l,r arUhlO tit Uwtlvlar i of lb Ttl
t'nf-rrn.v. wilh ab.mi bar IwaMi bruuebt inti.
r.'iila. I. tkat a-kiul.l kal! lb day a mutiiiia with
tU.' Mailfklut Lpi"rJ Cburcb wilh ilallf lit, al
tli.'MKh tbv .tar not ulUtr .in arnrj or iiiak a uti
(1.. att.pri ..( a ..iMik vhara--tr la that J1ra. ti.1n, nut
Imi iv tl.. lr th lk nf iDttkianc a-n ni thntr
ikri.tii'en, k it bn tin lby (ant th fpuwariul in
Uii..oa of inttr rrJlu( bralkreo ' ia Uf Cuefrf.
mi Tk nafii-o nuorti-ia, th ehkitvli rtk-prt;
iUkkli n, th .utaalluB .il I'tuireb BbtAitoaiani, vt
S,.rttlii. chuikk iBltviapon ufajll tbir fautpealsr
Urr Uv, or Ik faint kp.kf yl ranrpaaijin tbair
"Uial cau-a, ' ail lliata kioalixia 11 a W InUt ininiA
laun akca .iiu(ail with tkat uf lb con tan I
drcl .a U-aliBd analttaital iblljnc lannj trouKbt
ki 1- ar a(aiiia. th whoar IHaral (."T parhapi
il.. u!.l la) I'n'rlslia-i! uilnJeJ
A. ti tbu r. 11.01 Utiklp, I a an witb.-ul Our ul
cunu - II li.'. that tiikir than o klf ot th luW1.
!'t;i.t la.'. ar W-Jajr rjd; lf autk aa union, aaJ
lkkniantl tu.ir aroukl fktvr it war lb I mtnutirial
tnlliiriivo aitbjrawn.
I bn a 1 ilat ha lakail .) iiu to learn lh (aol
ingi ul tb iai'.f in tin latpw v, aaj wa think our
raaitbrn u tinb a lo it u la Ihi work abov
lhatvf iiiauv vi our brstkrao, wba ar (iclufiv);
dcvoUi tuth unuutrr W hat barn in tkduutb
u.r! Ikiur j.ar. aaj fur aawrly two rt pal
batra niintsll largal with th buiB anJ prof
iiisal nia of Ta. ami ar flail that many par"
ia lb kleUkMliM Church t-iiauinoJ lb air Cbti.
Iiaa li 111 tbair rarl; dt ia th u)4 oraaiatiua,
ml ..(-Un their nav-mall tir).itu.a bat a lint r
111 kj tkv lr til ulkl riaaUm aaj ihun.hr, oJ look
lav k ua tbM kp aa. ..1 ro i poriarJ
ia tbwt ruta aiauta aiUkUif iurar innw
GROCERIES AND COMMISSION.
It. 1. HKAHDI'iNi
IIOUOR JHD COMMISSION
MliHOH-.VK'J',
OA Y STREET.
Itioxvillct'lVinea.Hv
KNOXVILL1-;
IRON COMPANY
HM1E LaiKA.EI FitlLiriKf K
X tkl (mipri akip tkaai t taaiapi a.'ppafit?
rM. aa Maaaavrpaiia Vralpl la lkl Ua ."-HI
t Bplk. Tk ManiH atllj al tkaat
B.AJa IRON
l Al K.NimLK);Kt KVBIt. IVHF.Ilr.
KOU7TIKS,
OVALS.
II A U I HON
IIOpkM. SIHK
PLOW IKOpNS,
OA II IKONS,
Hrll Irwiie. ; Tlr. r.
ta aavtiln . Ik-tt h.lllia.i Wilt.
KOl'NDKY
MACHINE SHOPS
IN THE STATE.
HtlU.OW WAHK,
JIACU1NK t ASHM.
FIRE GIUTEMA FKt NI
SI ILL WO UK.
WINDOW WCli; UTS.
IKON FKNfl, . ..
A
er4r f ti'l
Wp4a Iiaa
l I l. ui ipfaut kl a Oi. .n.k"
Ol
CUT NAILS
ALL .-S1ZI, OF IJKsT
SEE IKON
TF.NM-;
ttt I , I a I ,,...,. il
rso. i- . v ta'riii;r.T.
Kc'i. viil T.T.ner.
i; p. 11 1 in iin ni'i i t;"f
n mw m.t
Patent Medicines,
f . ah. k la-1 ' . .. IV- t-t -i I W- F i
a la a" lh I , r.'p.' Tkl1 ' '
.'.-.
Prrfumer:-. Sip aart ithi Artie'' .'or
th Te.ltt. t Hvir P.imitJ. Re-
iirwrrt an 1 Retor;.?e.
. . V,II, 1
in -1 i.n r.i; - iinEr:
lol.n Wa I I iv-t--a,
(III KEN'S OXYOENATED BITTER3 ,
J.H KEI r.ITTEI1-
f 'Ik.1- 1 7e n ' ' I-- fkv-n ;e
OAISEa C0TT05 PLANT BITTERS.
a .. a - .: ' i:t ' ' ' p'i' - ' - '-
(.. ..... ... a.
-i I. C'
... i P a.
WUITK I.KAH and I'AISTH IN OU .
t 17 l
i . i ; ; 1 1 ! f
I" NNr.K- "7
,4 . . . J
lill(4i i: OR (Oil. Oil..
l'.iii.! i - !'. i ai ! fit r -.7 ' - 1
LIQUORS, WINES ALE PLTOTER.
c iviir
- ( j t .. -. fc Af i-I ..-4a . ' a 'l af 1' 1:
..4 f ui ti ' -1 i-f mm ms
' m 4 ,r;ii )F .-- -c -f ' T "1,".
i.m f. .1 rf ' . ' -u H. I-
W c vi
II tllll Ul ltX K tLlll.lt.
i.T.t . t 1 1 -,.. i ::- . t
Drugs aud Medicines,
PAINT. "1 1.S ANI 1' E"TI FF;
TOILKT ARTICLES t PEREUMEIilES
N - :7 It ! ?"t..l
K . : x v 1 pUI-i:. tk .n .
f :IPT l.p'. Ir Ifr. .. t f I t.l
JEWELRY. Ac.
REMOVAL !
Railroad Spikes,
COAL AND COKE.
1) the ar loail or in araull iiu.nil.itn
Tbry make the Iron, the t 'a.t:n0'. tin
Naifa, the Spiln-a, ernl mine tb tVal. ar I
on jjiic bottom fljpirc-i.
ftUKKS . Ol i :.
aa4 Ipaatfia laliai. p.1 ..I tui !. 1
;i ; i:;m i r. sm ith
I - , - - k t ;
a i:v ST OK F.
1.. Ca-ll
Thara a,-a utkar. aanaviallr ia laTM villa. wkiM
(tuipaiky kai, ami k imiTj WI iu
art-a u, at II ot t. U u4r una o4 tuia
lua ti. wmilit rajtii- -Kfc a ixnila 18
!a. kM r k aaJ tb MVh.Ji.t tpt.
i.MMil l hunk bUHk Kaurlut.
Tkia airtaranl i-laa ai anr, au l lUj ar ia
in y nt n. koutit) i lh BuuU, aaa tkitir M
JaJ'i. tiJ .: r baa-eg aoOilatillj 14 J
kit auv I j U Bkabai IkaapirtUal aiarl(kt
ul lhm Tak l men out l Ua iaatk.xltlt Itpl.
u'tail t bun a .vmlk CviNroiei, auii intail of It
U.II.,; ati cUiul tWJ -. It rulj t- "t'U
lu i in. ..if ifcoi a la iknr.k muibfki
1 bait II., ., gakUy , ll at tk hi aaJ
out 14 .kar aocial maul 1 net, aai muit rJitia
ia tk ,NbtiibckkKil, ar aU aiUiar eC NorU
ra trtrU of lUwaeif bkarml on tk uaUm ;ua
Uue, Irat kai a U iroebl' Btwil kr tk
prnabar k aa b tVil. ol Ik timlJaa ariay,
a ktUaT, wallKaaal ratwt k (., rk.i Jiinti!! tk
Mt Tr ka la- tarjr aM-titi! MM! wntlag
Lr tk i-r-ai laiaafcaa. t-f lk war, ml glurylag
in ku partkliaAiiio IB tkia, 4 ipraailn a
twin Kt la li be tik, awf pi auui4 U J.
rt.rv th Laat u fulfamwU.
llaa alUKiipt upoe tk parta-t t-I Uiinbar.Ulp M
Uiat to p gal""1 Wttaaiaa ut lit tu
wart! a Satlkara NN4 .Wtjr eoe UkMtftay
W tb M4lt Kr-iraJ C'burub fi-cU, a
auii a at oav plv4 af-je ii, B4 tk adDrt at
fflBlaaa UPaai
tk. tar a Ike tkul a ttpvaberakip i eveWBJ,
war Ui iiuaUkm kibkBUUil W tk lak2iirt Ully,
aay inialaUr U our thiirvk w.iukJ be frriHla4 ku
wt-uPT lh oulfMl.
Tb 1 ftntt UHiJ H Aawato, lavtliat; upoa U
preawbar, an4 wlkfia WM I
woiilkt rat-oi aa ta..uUka W "iv.k, f but lhpo.
til wouM eat br .' . . . -
W Ibat-W tbaa, ! tbe il wa.hl Ue
prKbr jikTititrf ki pavi'la, aa4 Ua
am i.t.l f ika Btvlatliia a ta hi heart, kar eh
aftoreafO la. Vf U. t4S4l trVkt, ae I
a.p..k ....I ..a lai I tb haakaa.' uar . i
Haul una of tlwir libfl r-vbr lit u, a b-rt ;
Urn .iiwa, "tujf itrV l
u arllb tMlOkkWa, M4 1 tkitt Jl thJ
itaral tk THXiUt Uf a charaa tahferttaae i
xaiaat a," eUaeiMg k m fkf bl krha te the
Mtalptre. : ' ... - -
That akaa at lb tree eat vt ell ear louUa
m4 aitraraaaaa, tea ate biuta r4or U kUat.
Tk4 poert, UBk trV atra "a pan m WWBg
ILI 1 'A I.I- Till: AM KM ION
fkpalp.p I Ika la I thai ka ka. a
I rrh rHIwt-l
GROCERIES AND LIQUORS,
W bit li he J'l "(i-vi-a -l!i 11 .'it Mm) iiiiV
llitir 111 Ihi- tli-,
I Ml I I t WlltH Kill ,
i 0 t-1 1 . im rkttr '
100 BAGS COFFEE,
75 llAKKl l.SkjliiAI..
il h;.br.iil Siar, .'! btirivl. Sjrtij',
'id llarrele Mlat.
l'l bjj" Prj vi , . baa Sj.H.r, b! ItiniT,
5 CEROONS BEST INDIGO,
50 UkikiM Miilvii
il Imti'.
Hlllllc-t
S-iiji. AO K'f
I It A( Ki:WN.
Oysters und Picklos,
SAKHINKS ,.
Bourbon, Bye, Corn and Robrton
County Whtikie
Brandies. Wiact, Oiu.BuDi,
Ait'l, 111 iHti. an) llnii 111 tbf tmxit
Wtiiw me a iall.-i
lino.
11. m. utuunt...
a. Viatar, ft tut.
They UA te the rllto tba pf kt-sta a.
ralr.j l jrr, fcv TMsl It Jrtlf be Ui eherek
7.-;'.-,- ..y,: '.,-,
Wf
KOHIIK UltlEXT rOa, A
STEiLM . T-AatraEBT.
TtJOTICK IS HKUEBY. UlfKX.'.TU
V ,a akaa al laat want, aaa a aakt af tk
turn ka aaaar t aaafp t "' - !, a
Ml aM Ik anip , a
L... Apaa a&aiaakpala ft aak
., - -.. ' ' -
a aaal Tiaaaa
aag Mal)
AOXNCT Of THE
Hoi'kfbnl Mauutactiiring ('.,
KNOXViLLi; TKNN.
Maai atiarllafa. aa lu k aa-1 IV ,aa i,-a - t .ai- . .
faailtf alaaf ca ka4. taia aa Papinp -a katf.i
saa I all. al mark l.irp l4ii(.,il..i.
11 If
r it wiuuii-. 1. a
WILLABD h COWANS.
SASH. BUND & FURNITURE
FACTO ICY.
vlllf, Truiit'aafr.
HIS FIRM HAVINti lll'l I.T A l.tmr
a raua4Ha aaaa. Imaiak- a.tk ta Naai
aiarllla ll taaia la 'in. 14 lha N .itki. 1 - t .
r.rW t.i rarawk al a-ii tnVp
MASU, BLINDS. 1H.XJIIS, Mill I.lil.Ni.s
Window and Door Framr.
JOB Tl'KNLNli ANI SAWINi.
LMp
HOUSEHOLD FURNITURE.
aatk a
litiintit, Hm'i'au, Siifii.), Tabli-. I'rvw,
' WanhstamN. WerJivKfi, At . At . j
1
Ta ma af aak'titil aaa PKiaiit ailt rWap la. i
lkn iar aiik aai Ifpal, Hi Kltll I' k I i Bail lai !
taaak ail. aalaapa alar aa Mai plipali, laul'.la- j
afcar atll ba Iaaa4 aa aaavrtatpai al -aaa aa i'Wij. j
tatallT p kaavl
ralaa ppkrW lu laa am I taa ..f UaHi. -l
ia.aa a laa aaar, aa Vigaa rwk-ia 1 1.-114 a I
lukaf
au at ap.k aiN k a af Ik kaal aaiarvai, .'l .a-i.
aaikaaaakif, aa ariatkl a laarvapataJ.
Barillaa aa a rail WlllU A ( T.
aa ly Matftia. kkvaai . Tapp..
BA1LB0ADS.
FECIAL THROUGH TAR11T 01 WHEAT
i
Tirf iBia an4 Teanettee Air Line Rail.
laaaallilaai lOtk, I a.p pal laal
ta rk4rl'kla. J "
la fcaatoa, -1
I.. BaJliaaaip, i.
u Npka. ti
k. kkkaiaal.
a- taiaiakat,. "
i Lya. ..
1 lala-a ka k T .a B 1. h . I .i, I
- " la fk ka.
J.' a- la a a V a V
" pp. a. la- Baanaa. I- p
4V' p.. V w.k II
4 aa d.' I r in j ( -
kk- .to t. ha a -.Ta,
a. ki t kt- V.
t i taa lktak Iium Kaaiiia w l.-il'l, t-i.(. k.,
Bakaa4 aa4 Wl a. kaaa awkaai t.lniip
Tknaaak kill af kvHk aul ka i.pa i.i.ii
I akaa, kfl iaaiU aa Ika kaal ta aa kt ,. aai.r. a I.
aakfki. k Mi aall, Aaa4. Ba-.Up
tka taia waanaa'p laaaa t.llak '.aa .l-k. laa
14 in ka.ip.
aa. B T a4 laa. aVailk-4
I. kv Miaf k.
aa. H T fcakliwa l,
Mat i-uit.
aar l-tl) t. aa I a a kt Laaa.
lAIHYlliiAiaCJSATTAIOOOA I1IL
i :i-i :t. A.N'l' STOCK
GOLD AND SILVER WATCHES,
1 I.Wl.Ial.Y.
Silver anj Siltcr Pltel Oooda. Clock.
i
M IH IK II
.,1. . . !!! i'H raii.r tp ,n i.i.i
4. ; ii
REMOVAL !
SMI I II . O.NS
IIAV1NO REMOVED
Housr tormcrly OccupitJ hv
. i out iu:.
. . - i .
... -
GOLD AND SILVER WATCHES
l'l N K tlOI.D JEWELRY.
SUPERIOR PLATEO GOODS.
.sim:ctacif.
In liost tioM, S.Io: au.l S'oci Frame.
IC A UI.i: 4.111
t IK t i:-. - . a i. ,i i: - . a :l . aa i '.. a 1 i
.. I- 1 ,. . ) l . .
Mr. Fred Miikr,
VV iakfj.' v fk : j IL: ;e - k.; 4 ', -.. , N- i , .
;tit. tti, t -i ,- i . m- ,m m v. l - .f
Mr. JJ.u W. Hcii-.
')- - j . 1 i,.t Ul" , 1 . r:. : j it
p , I i i-r Vfi rilk))t(., I. . I J, -a !k
b- I p.. r ,1 , , - .! , t aii i ; : .
M1TH A 1 i'.
II l. I.OlClk
WATCHMAKER AND JEWELER.
lVrnr Gat H;1 C iUi1:. J rvU,
( .. . t It. .., .
Know il!c, IVu'ii)j..ei',
U A tii t!TM l lUr Vi!k M.
, rnkiNi. n .- . . i .a, j,- i,, . k 1
pjra. ll'il. J pk.'ik.k a Oka-. . . ta f .1... la..aaaa.- V. .1
1 in . I a. i p.- a ... ik p., a., t a1 1 -.i a
mii-i ti Hu .1 ikiMiiri
ATTORNEYS.
i A i I i-nir vs ;i t I i
;iif. n7io"V " ?.mk-va;
(a :-i ia. K- a ..1-n. Ut.", t t . k?-f a a 1 t
( r.a, .v.il .,( .-. tt.iiaj, tattiekir. kjfc
i 11 --t 1 kvirt. t kk .' k lUtr .k.i-MjNli ak4fr4e
I Ik k kt . a 1. t Tb-v'-k ..l.-a) i- ua Jiaaik a
tV. -..--i. a- , ( ; , t -:. '. .WTmm,
AUEHNATHY A MARSH,
A I t o l It t y n u t I . :t ,
"Ik . t. ,a.a. Bi.- k. I ! -la i..
KaiiiTilie. rna.ki.
U'll l. I'lariU K IN THK ttH'KTN
f Kw T .- - ti I tU -t--.i 4i.r p4rm'
i-kita a4 la.litiV
T---t V-ae Ttltantrt t
aktkaVtai ttllT-a. t
eW, fc f ' M,, a.
vf-. i ai. fc, m. V li
pWU PASSEXliEK TRAINS LKA K
A iimhmh ailf. a MW!.
Hal Ttala. ..
Hiak f.f. a).
ArrN al laaktillp )-
" ft a. a.
l-aaaartka al Vaakifka tlk Ur tvaatiiMa a4 kaak.iik ,
ailfaa la I -kaaMia, laiOMM, ITamlmi, i. I?ia.a.
('-iaaiaiii. JrS. la, t kea. 4-aati. t.ki. ka. oaa,
(ka Cilir. Oatrjia, aSai l i yniaW a4 Srlkaa!,
ilwaaftkiaa it iiaTiki aailk Maa MaakrlBaaa kai.
aMiraaal fc Baakkaa!, i. kaa, I' aaaa ttata!,
aaaa.l)BMa, Bttkaaa.. Uaiaraaja.-.aiainllt.
A, aaaaak, kkaaa Ci , Aakalaa, aa Ik far ai
W. k, AlkM, eaaaral Tka aak.
- nt. why n. aiBaow.
Al iinii'V rtt LikAv,
I .a
V'titi.ti.i IX Ci..i.Vli.i.
vt in.'.',- rinrini. v . mi
piatMUXki IN t'AVrBKLL AN l
a. ika akt...ia tv.aata.-i aa-i ia aa Cw.as aa
kr-aral VI U al aa i . i Iw
"r!..- . . at-aaa..a a aaav-t l la.mli
' 7
akar-U ,
. Book a ms Jo rBiatixr of rtwy ilv ,
ar-riirtrB ikme ui tbe Wl . DdW oo tbort
ptoUtifi kml meoekble lerm
Te) lt.e TraveW Toetawai
'P1IK IXK KlOi:t MANUFALTUKlNt.
X t-uaVTaal aaraaaiiai.a fcajwaa. ai a n a.
kn avviaM ahiipM iri i.-a iiukrunari
aa-a at aa kaa'fci awk, aal aaa kk.ali la ka k
at ' IT
ull. aaiaaill
a... ik IB aaaal kavllaat (Taa
aan ka r. a. BIl.l.l, a-r.
a,-!!!. Taa.
4
-1;
r;
irjajriiir a' fri-;i
iV

xml | txt