OCR Interpretation


Brownlow's weekly Whig. (Knoxville, Tenn.) 1861-1861, October 26, 1861, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045630/1861-10-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

mi m'mm miMii.ii aaitaiBtaiBaatoaiii'i imn i it inr -"" " '" . ' l' " ; i - ' :
HUGS a LlEDiCillts.
J. O. PATTON.
-
ri f
.i.::r tns r:ct f u ,
ili'Arl -I12ASf ttSLXfctf. r . .
lAyWATI ttEQCI, AVISO PILLS.
; ghat ;- ,; ;
tAtaaJi ana'Uij
ta
' 1
l inin, iwa aaira a ctsnatAaaA
r,1!.1 ?'.i?''--''r. 4 ft IHt-w af tain.
T3ETII5BY. CALLS THS ATTKXTKtj
Ijl ef t l;fk U, fct JiAEta, aad U PiiM tatri!t
to uj rau aattoetod stuck of . . , .
i 1 WTBSTUt I?AClJrua BT THi CHCEOL
! v
'f.:
1
r:
i
3'
t
I--
It
t -
t
6 .
-
f '
nter fr;-.'i , lUiv.,. MU w r'
U-S!
. tr.f l"' 'Sa :.!? t'rt -lao"tcr J
McVmuvic juat tros s i n . eg-
' .?;... , i i. . ,an V (111 lj'IVNW-4 t I ? '
-ih. hm h r
Z. i e I m 4 - CWKTir
rai 8ALX tTAlAPXCtwH g;
OA T ITBSBTi
. XtUwi m, QtU HUum f fctmr lfro AcMii&,
TW7 vxil twtoM rf jWyOia Jtfc
r ..lirTi.. .tvU eicc Sttrtal 0m. bu
.-- Zli.. t.tk. St.te.
LIL . . ..o. totht MU1 CulSlh M4 CM
I MM BW S7 W vu - --
HH w j . .
W r01 hnitk Ur to our rrtort ta ty
vrrtTniirttLU AXD RETAIL G2lO
To6r, w kect, tufa, i-woo, inx. wwitr. rf
prod BOW 9t mRBXAu "
ni. tin Mb tkt rju!ra :t-nJ puptiy to tj&
Mi v-U MlactH tock it Orocark. laporVMl Md
:
V j'
DIL P. IL CABDWELL
LATE TIIAVELIXO DKSrTlS T v
ct, mA nrrwM to Ix joJm!tt tT wt rflta
fcl4 Aom harr Umltorw Il Am t tt4 ta b
C( KMt TMmm(Um pUe f tU Urtty) tut l.lrai
tar af (Mr ?tnM. Km chart tottato.
. J2. Jf. iltPRERSOX k CO- ,
tonni8sion nuncnAnTP,
urui: ..Aisifmuc;';i-yiV ;
T K. HcPHClXOir TESDEItS Ittl
- XL. thutu to to wmiw fttowte mA wtom t
' Ubrl tor Ey yMr fut, hmI mAk&l ft
Mtiaaaitoa af tnm fur Urt Aim '"- -
C 0 11 M I S 8 . 0 N AND GROCERY HOUSE,
iTrcssvs. TA. - 1 ,.
57ILSOU tt SOlYi
El PttEPAItTO TO LtKCXCYTB ASD tall
aS Uadf Cosbtry Prodora, aadtolirlt taiw.'gr.wt&U.
ai tai ynctidi ruitM traUv Afoadaad
. i - stock of oiocziixr.i ; '
'. aJy oa haa4 imd Cur raJ low for caak, ar toaria
Cmtoav4a.er ajchnagod AOnatry Pnara. ;
aUnsvcat Caatuar's f th aertra Iinbnf I-rtoeh--
iaic; aiMwra. Laaaattor A kaehaaaa. Sritot Tav,
.M A. WU A vm. JaBarpagk. Iwy l-wf7 A
- ftnaaa. Craaa. Iawa. . .r -. . . Ac36ly. . ? . .
4!v ; , . CAJTDL3 T7ICIL - '
; ritemzc cotton jaaii rt
. o WraaplMtTwlaa, Paper avt Pans lvnH, tooitoatij
tTkajiaV . fc, at. MrPK A fV
V VT. C.-CBAPB,vir.:
- 2X 13110 n A.1TT T 4H L O XV
j ; . y:.-, '.'. flAT trove, ., ..
i. -...- (jnaarffi fd toaaf ATaam). 4 ;
HAS aTt78T IIRCBITED Hit, ;
fbij fUrk f OeCh Caaamara. Taat. '
ftoa f C'tur. faoitaJnr Owda.taikr' TiiUra,aa4
Uacais S !k 4 Ooavaad orsry iUJn; itaHaily
Ar4 te astaUiiaMKSaf thi ktod. . --., : . I ,
r ' 6? eaat attofetja ta waraatoaetoA ta kit
: " v '- - ' -- '" - UwrtAly -'
. . tVOODSB V7AR8.
t , A LAfSCB trFPLY UP, BrcSISTfa
A. Tuto, fcvv WaKk Bofera. pird Caa, Ervkai of
aki4. A. Ac U th Harcwara tor a
ap y;y;;
' 1 " 11 '."' 4t SAafiaNI '' .. '".
v.l 'fxitia is ACxAif2aaD - V::
-rr-X Tf-rtp r A r.'i. e. ; ."'d cijur:'
- s J : I rJ AAiT l
' r.riy j-ir r'n-sr!! af tjww
5 twr'.i m&i- M fcraa. asA ti
i AWto4?l4 . V4aaV,
:'hr .-.t4 141" IfAbtiaa-ir!
ei4 vj t aa. atfh l aAbitoa wzapprct i
r
li
, V'
.iirtwfit U40Eitt tw- "
n. CI TUKVM riLLk tl ;5C1
rt ft iwt t! f 19 ff
Jro-a 'sfi;:. Urta of tM fe)wt lHjtU'- 4 .J
fl'H . . . ,
iW4 fey iBte M4 3 rtfc tVMlewteVd.
A Bos; W1UH 0 ef f
: A9 tt ke AfWi v.-- t,-i ' ,
8 P A L D I R G S CEiliAUC P I L t Sj
iriii csosrraca all vrno icttea ruoa .
ri-. ivrj .'. THAT A ' !'r ' 5 :
3BT aud sunn cxms , ;
" Oai ?k I1S6L
.frUMM.
t tm tr(J vnar
thM I t yoa tod a-v Im altera warta
Fart cd th ar for is wci.kwa, s a-"-fkw
aat of th Ant hex. I ft P i ,
AaaA taa ilsi ay at aea : . : . -i - ;
; XUraMoaki Pa k ' "
fiUa, i Aaa frtoA irrA l aaat !!.
Jaaaary 18,UU
J
Taa wit pla 4 R t ha f owr J-Ua
PUa. fia4 th iSBaaiy. - ?
? F. tutoi w Aa rwi ait4lm
iltXeriUtM, x4. - .,. "
i'toftaa ad'i taty- t ewita, whlck artd
a hoa af ywur Capball PUla, IVyar trWy
r:.- v:JtoS'arao, ttyaa.be Ca. a
.;..liui1- m.
:.-.r..v 5 .aWnaUf. NaAaWahftVU V .
. 1 artok mn elrrira or Urpa kw MIU. to brlna:
wCrFklirjaw aarttoaWly b aay raato
taats, ... if yoa kaw aaytklag of th kiA P toad t
'afkfpBtowa'alw to'Wtjsat'lo arrw llrk
TWarba, (aaaaBy tw y rarad -
Aaaa aa ar bg fomr lU, vtivh 1 iw&t tor. f
UTMLftVa. Aimi C, ObUO, I
H.Cruwa, .
Vft40kda4tt,X.T.
XaeknaA ftaA twty eaU,(l whkh aan4 oea
likof Ophali ril. sd to addraaa af ItoT. . C
rtU.W!P,wddraflW ... . ,
iMf iiZimrUt cAarat car llUdU mlmoU
.. j.- v.-,, ,.-... .. : aTM-RPIIXrit.
,,,;;Tfurri,a1icwJ,Ul
aiaVtoaJaOavv ; . ,;..,-s -fj, t - - V !
C atara I ami to bo of CjAJle PCta
far tha nsra ff lb Warroaa Ilea toe ba aad CtwtiMas
4 rocri4 lb raaaa. and Aw A aa tW
mtiidar4hfraM(. .
' V , ir r r. r v Tawttartt. Mick
0 Etttmhtr, KorfiJ, Th.
Obpkalla Pitta aaaorapltok tea atttort M.whlca) they
war ftad t Cara Haadata la ait ftjraM.
t 5s -'rraJtl Aaaarat, Ta. : ,
. flwykarabmtoatedUtawra thaaa vwfl aa,
wttk ar aaara. . ... r ... . - . .
ftoto PWOi AXaaaiaAa. Ta.
? IT ar aar that piraoM aafonag With lha kaadacae,
ktry tbaa-wiaikktothHa. , . (t
rrw tto &atJx-a AiiA Savir, AVa Orbaaa,
. Try ihaatt yoa that aa!Riad, aad w ar w that
yoar ttattatoer caa k addad tothaatraady aamarooA llot
that ha reaA aaartt that t atkar tiUria eaa
nim' : fir 0 fc limit Demeerrt.
Th hdoava Uiai kt iha arUeto (CfThali PiUa) U
npptfawaaateav .rt . -. : . ,.. t !
:- Kr.JjiaJ.lint woaid euoaatt bar aasto witti aa
ann-hi ht 4 to Iraow to poaaM tS arrlt. t ,
fphfttk Pill ar Ufeia tb 4ar af ail kiad.
Prtm At tkawamaai JMtetm, in mn, JtUk '
laid to ba rty eactoat tot tha awxtacha.
- ) it Jwa) lit Owanrnal. Oartaaail, (MA ,
eatag kiiaaajUf taa av U raiiarai. .
sr.-
AC9 A atatia kottl af tPALDISOl I EKPARZ3 QIVM
r m. pH to ttcaa ttft aa aaaaally .HhA .... .. . , .
I;-; SPALpiNO'S PREPARED GLUE I ?
"SPALDING'S PREPARED GLUE!
'Ti'..Tf aATltSAPlfiCiai
AWWOMTI . - ' tllPATCat
-;,' ,S"Arnitg tt Jtts.''-a '
Aaamdeat w i' katpaa, if I ia mU rgtUt4 Nasi
Baft, K ary aWrabia to k anata cbaaa aad ruarra
toat mv rraartog ParaHama, To?a. Crurk if v, Av
fcHALUIiiJ'S PREPARED GLUB .v '
toat an aark awrgaarfaa. aad ao baaaakaU aaaaSbrA
to b wiiJaeat It, ' It a atwaya raady, mtA a to th atark.
. rsnTL IN EYERY HOUSE."
JT.aWA Braik aNHMRpaaiaa aeti hvttla. Prtea.M
'Jaa.s4 AAaraaa,-' f?t V ' '-1 ' ? .
-;- .f-H.-H ..-,-.. BPTC.UA4P'IJfO, s,
. ',-,f.';Ei.i.-" ira to My br. aw ick. '
cautios:
nniiv' . .. L .s . . . - ''
ia orlahi bsjelJKM' pJ a- eUapttnga jalaj
fc. th iaaarbng pbt' Wf:"'toa of aty PAR.
PARAOeLt .! aUMirth4ail Urauaa aa taun
kefc aBTtlratSa?- " that ta VU aana.
JfAki-iasi C rurtaoui.iii,-u
at atr ataavMUiaag
. v v a.jm ii i mm , taw nij"t
rrata -okai
, lUdwtyM Ready R.'.iW
Atnf Pata la a Mtaata.
- Radaraf Raadt Rathf
Ii a Ptoaaaat Rarsf,
tUdway'a to4
Cara Pais ta tk aVra
'. ah.- - -.
fiadwuy1 ftoady fteHef
Cora Taotaaoha la a
taatftai.
Udaray'a t4y Uf
, rrvcta Baidaa AW
V?'Uckof lrka;':
' fiadwae 4l h!!f
Csra ck Itaadarh.
- pvvy't UaoraiinA Ra
' aolTont cure 4 Ikla
ftOlMaaMla
wy Bnora R
' mlrtnt rrf Ilttnor
"lath Wood.
lUdWfty'l RaMtftlllMt
- Bttara.yihi;rtV.
e - .
i
. IajpttHtUT tor
VWar.
RMtwar aaa RV
aol ran lypHa,
Xadaari RaaatiB Ro-
. ataat carat Sruaehlt
ia. VTaak Laiur. Had
.Ojat ladpiaat Cva-
; attaipttoa.
rcsxKT ad tit cATmr nu tss wotts.
RaAvfty! aiftUntf wn-.irmtoa to jt t
lUdvfty aVUU PKU ra ft TgUlU gabttttato i
.. Bti.ti Villa alttwlA to) mad f Fmato M
4twato lieaitk. ' , .
CMhmy-iluwiUttot PttU mm U rmU ftjwpUtet.
' - IUMliy,ltoKUiiMla.
Qttta Kroonai aaJ pntn Uarf, 8la I
R4ay RattuUttot !. .
j n Ob rCJ iwjl 4y wiU era aiipetio !
, HAD WAY'S REGULATING PILLS,
fOA TUB CCAB Of CKPUAUO Af FSCTIOSA
Oim or in of lUdwfty't RasltJf POto iU thft
km viutont and 4latraattD Haadarii.
HEADACHK CURB.
1. Mt.a ta tha naadacU ftrtMft from MlUnfc.
AiMTtWwt tota f Uva Hoaack, awvowoaai. raaa of
lkmd to tba tkaad. ewrtiraaaaft, ltMllgt tkduloroas.
a. ana astOiratkm i f &awr'i Aawtt RaUetll dAMf
im4 tiulaat a4 Mlafal UisA, wad rafttor tiw tuf-
UfcQt to ftfta tHfNa.fr'iM''v
hadVayu beadt ueliep.
TUK WIXUTS MEDICIXE.
IuitoUaAa mm la (i ran by Radwy' Ready BJIf
in a4 cum f to I toWw ir twrw i aiopa
in a aoit ia Muddaaies ry of raaamatiam,
toitA-bA. aoraa. amtda. at aad aratara, waa
acptiad oatwartly Tuftaraa, tb If eoatiaaad veM
rnnaa dUw amatad ay a alnrfadaaa jflt, ta la
uinataa. It pi-ii dlamaa, iriajf lima jf tha action
uf taa atkar miMiiat. An eoetplaiato caod by aa
imaJthy Mrv oc aa sU?-po. arartH frw, BaaalM.
k-T and a, artr fr-r. efcoivr. dyaaatary, wwav
.i. a r . ara Mvetd by1U accaakMuU aaa. Whaa
tha aarruaa rytm hi pafaljrtod or cavalaadr it prwiacaa
al-wlTayatorir, Aa. for taa daMtltotod It la tha Uat
.(.Maarbia. laAaitolf tottcr tUa aleukol hi an
lty. liar it oa kaad alwaya. for It may b rirad at
aay mooMBt, aad w drog tin rsppiy i puca.
IVyaaatorx,11 '
EBtaMttoa, aUwajaaUam,
Coat, Ooat,
Lambao. Lanbarv
Ail faiaa. AU Acba,
Aad IaonatMaj.
CURED I CURED I CURED
Br RADWAY'S READY RELIEF and RAD
VATS REGULATING PILLS I
Badwai'i ttenmiter llttolre&t
Xnu iBXmta AflapMatod kaawcrft. oltaa . aartrh
an4 aar.fm ta Mood, ear awry kiad af , aad lav
ar a aa a aiaaraaia aaa wr 1 piw.
FOR SOUR EYES, ULCERS AND HUMORS.
X waUmwg gBuiriom, orrrvd iriU Arc mmi Xnit
t . .!. ; J ' pear .(.':. .
IWfura taa latrodactlfla of Radwat RaaoTatlna Ra
ailtt oa tha anaatof Soath Aarariea, taa atravta of
tViilac, Vaiuaraiau, Baraoa Ayvra, Rio. aad otaan p.$ak
r.it.a, war tbrutifvd wlta aoor aad dactipid, ura-ait
mixnaiil iX hamaalty. cova'ad rroaa aoad ta ftt Wtta
fr uktful ra aad Blear. dlackarftiaK tttht aad eornwt
fetivMa, Ta aa af Radway' Raaavatlag Railat baa
ttnaad. UnaJ aadaaalad taa a(. fc la vary caaw. K
ta--ra tiHppiad aad diaattad topm, aa taor tail ad ora
(ra budi ar to ka araa la tha entile fttraaut A ia
Uadw' AaoatlaK Raaaivaat aidad la tM kvr
vara raaa by tha Ready Kaiirf aad RJtia( PUla. tb
a nat tlan Ivpar. nrd lth raaaiag aura and
iiImi bveta od,rtcaa aad tMMlthy.
Ua.tay'a Kajdia ar ktdd y DrajnUU, Marchaata,
ad "tarakaapar avarjrwaar.
frir f Radvfty' lUady ktf: liaaata, M east, and
It t kMtl. Radvay' tWlUtf Pitfall Zi eaat par
lx. (enatsd wKk gaa M Pill ta aack poi.) Kadvay'a
Laauvatw AaauiHit: tl pr rxittl.
joiim wmaiiTAt eo
...ci . , trtalpavl Act
21 Utartra Aiiart, H. 0.
EADWAY A 00, tJ Joha Plrwt. Raw Turk City. '
A't'haaa hVanadlaa ar autd ly Dractrtat aad 8tor
kir awrrwarr. ) JOIIS JACK), Act.
Nu-. 33. lt-ly. , , . KawiTma, Tiira.
ncnovAL oy
HAODViARE STORE.
1I G P A D jb O CK!
JA8. OSMOSES.
TTAi
il RAfll
to ta ati
CEKOVKO
i atacfe of Hardware
taod. Awvarlr arra-
atod by M. Kalaua, aa flay
ktrart, aaarly eppndta
walkar Srothar a
Rh ata!jr of ttardwara.
Httory, Inav Nail, Axe,
aani, gaddtory, Uardwara,
arrMa.MaArr Oouda Acu,
Utarr Urxa od wU aa-
atrtaa1 '
1U Urtto ail af it aid
eaatoaaar. to rati ftkd aa
ktia, at hi a aad aoaraa
taat astoUiahaaeot aad alaa
aoitdU laa trad froat aay
aav raahaaara, aha ar da-
ad to try taa aiauxrfna aMrkat, Aa? tb aartk of
y U bh Ha.
Ad Prteaa caall Aa law. aadaapartal pi wUl
tokaa la tha Ailtag of U dara,
' a LooAort rot Tsi eicm op raiM
3-D lO: V A D L O 0 K.n23
f bl4f - KHOXTtlXS. TORAAi'tS
ITITV7 XiXVSIlT STABLE.
mils sresef msn has oato
I ad a- aaw Livarv sbta, aa friata
tuaat, hatvara CawWUnd aad Charok
euavto. aaaraaaat ta tha
ra bm at At ait PBMa la arrausv brasarad art raraiak
. .. I, BatEgto, CarrlAg, to tbur aha tnay git kiat
a db Pruapt ff wOt b rwtirr4 to n
. cahai Aaa nAtssns - -iriLt
raa A STLL BCFlLT
OA
' 7 AUXiaAA M tb ar ipt af ah Stg
; t f 1 t I
X to . I
a - i a w 'aw m
i. 7i A
m. u tna trig a. , r.iiaaiita L'sjtoditai
MdOt4aMftky ,4 M aSl UZf
. U. Hist, ta. f. V. tff,'"-'
IAA.I2VTI2 Art.-sJ?'
' T05I XtXlUlL irnit,
aafa tf j -: . - kCU. fUa,
ciiAKua sciiEot:in. :.y '
E. TENN.; & YA; It. BOAD.
U. 0. r.7V!L nOUTC,
nosaecTisu o! Tna bait with
Railrwl ntaatad to
RiCUMtl.tl,
i tTASUISSTO. ;. t..,A, f .
' a4 'SIP tO&Z.
Oa ttiaWaa4 8athmhtoilroarvuUaat to
AttMi'inR,
6RAft infCTTOf ,
CT.I1OVM.
MOBlaJLaavl
snr OHLiAsra.
Oa aM aftor th 39tk 47 af aaary. tha traitw wfU
rna aa Mtoa-t :
Laa BriatoJ at A-31 A. Hi . ,
Arrira at BrUtot 4Jft r JI4
Laav KaosvUfe t - A. 4 '
ArriTa at KaoiHUa at 11. i AJS. :v -Ooaa
aoaaariioa with ail tha Caatara, fcatbar
TUa frota KnosrOla, toWaakfn-tae koara. -do.
do. . SattiMor r A ;. Aav f ,
do. do. noiartatpwa aa. : .
d. ao. Sew lot K V 00.
Tnnoroii TIC2CKT
guld at Kaottflla, to lyaekbarr. Ekhwood, wl.
tua. Ralttanra. ilaAtiskia, aad V Tark. At BtVj4.
a. Ml.itla. KaaaDkia. at. Baczaa- csecaaa nsnwKTi.
aty Thia ninroiat Va aa anr MTifSDa aaa
both way vraraar road : - aw a. r"V-
2TBW CAKE21T
And CosfectUBtnr CstilUslirtat
- G. MOREHOUSE,
riMIAHKFTJl WOO. PilT ar a. a u a t
I wuuld aaauoaoa to bat Cttoud aad aaauea. aad th
MiJbMwmll.thathahiaaw araparad to rarsub, at
bMaalalliahat,(a CwabartatU Btroat, o)pna.to tha
LaawTUoa.
- ' , -. .
BREAD, CAKES, , . ..
pies, crackers, ; ,
confectionary,
CANDIES, AC,
ml tha bt aaalltiaa. aad la anraaasttrr.
Uarinc at a a plaadtd Crack Marhla. tb trada
raa b Nrahaed wilk aay aaatity af Crehr,af avary
kloddMirad. . gaa-wi
WILLIAM SCUADE & CO.
MaavrtcrcanA at aou axhaA PtAaita
tSAKU ASd 8QI A&B PI 1X0 FCHTES,
A a. L A A aad T. AWtow avtat, apaiwitirt Aatoa ihtm.
Aad MOT Bait laa aaa Su BalUaaara
WILLIAM KNADE & CO..
ttrorLD HESPECTFULLT
f iarita th attaatioa uf tha rabilr
aadaaMTMll thoa la watf a PlaVfl
rt.ANS lIAiltothatf aaUaatartdUKk
of iattruiMrata whkh. ft puwrr and rwratiMa of tuaa,
aaay an.1 arrmUi batch, aad bcaaty of inlah, ba, by
tha baat U jadgaa, baaa proauaacad aartraUad by aay to
tbaraantry. - .. .
A to tha raUtto airrita of ear Puxo. a woald ttkt
to th rrtlcato of ral)ac to ear pnaaHaat frta
Thaltorg, trakuea.. Bat tar aa g. Ttaafttaaapa, aa AA
toaraj THALBFRrt. oaaef thaawat aaataaat naalatol tha
ararhi, aay: lh triad yoar Ptoaoa aad Aad tbaaa
Mai.lf aitrapartortoftay la tha eoaatrr.",
O. 9ATTKR. tha traat H.idera PUnUU tVwtoa. Maa,
IRiandthtthPiaoaa,toTryartkaUr,
a at mUt !:.
M fcTUAKUSCll. th dJatinscihd Arta.af: " 1
my oplaloa, jnt Ptaaua rank aatoag tha ry b
ii.vtKLfXTEXnrrteat I va Aaiirhtad oa haar
1C tha ciaar aad ail toa of eaa of yoar Art chaaPhv
mlaa frnni asaarof tk aaat diatlarriahad wotav
anr and aaaatoar 1a tha ouatbyt alaa, to tha fbitoaiag
Itl.kMl lrcniaam. raraivad wttha th bud r yra.
t4d UmUI at tha Karytaad larUtato, Ih&A li, t&tf.
tSM. AiWaf Uatfaa at UK aXmaoUlaa latutw, m aaa
imrt. lteli alaa. MalaU at lha PraakUa iactitato.
tMi AlHfhl4 !. Pint PraaJaiaa at MochankW la
taU, Ktcfaatuiki lil axi IX. AU taatraaaato arear
jaaafartar bar th fail troa fruaa, aad ar ymaraaiW
to itar or -.
Ar Partkatar attoattoa pall to tha aatortWa of ta.
atraataato fer aatoat ardara. aad a prltibftaof xebaaga
.suited at aay lias wtthia U awaiaa, u taa taatraawai
aboaU not prra tiriy aatiartury . A fetorai duaoaaf
t.. nnmna. Taaebar aad Reboot. Tana liberal.
Ad-CunataaUyoa aaad.a larg aawrtawal af KAXO
riKiiVH. from tha kat tactoriaa. .
at 1 1 aad Plaaea at Grraf faryoia. at brioat
from AM to HM. PUaaa Eckgtt Ouad aa4 TaaaA,
txVmpu tsitt a cr
TALLOW BEESWAX &L
JOHN JACKSON, , ;
Wholesale Bragglst,
KNOX V ILL E, T S 21 k E S S E E.
T TT ILL GITS TtlB UIGIISSV Xlarkat
V ratal
TALLOW, : - . -.f ; . '
BEESWAX,
i- GISSI2J0.
. u. SNAKE-ROOT,
la asrhaaga tr. : . : . .
DRUGS, : ....... ;v
rATENT. MEDICINE ; ' !; ;
fiPICE rr! SODA, :
GINGER, INDIGO, " ;
.
FAINTS AJJ4 OILS
Or aat othar ArtteU ta k taa.
- faf3tl
PUR I A L OjtgjtT 0.
rpn is VHDKMavxn,
L Ir aaaoaaeaa that b ba a baad. at
Jaa33t , WaWbtbalMf!!!;
caae( ftftUA, attaaa baairt
WH. BATISSSaUU f ffaar-Watddh ,(
BH00K3 rAnitr3Tocs4& ; co-
tt.ttt'aad. 'Mi l 0naA CtKtti, 1
SB
31 a 3.
taiv.
wtlci fca'fi aowrwrffef fral tawmfWi ad Hunt,
m-" T aaafr axtoaa ary toaaoaahto toraa.
" '-f-rawj : a ttntrwct taa patt patraa.
PEESWAX, - ' .:.
TALtOTj-.
r t -
. ' x :'CWS2N0,
SaAaXROOTaW,
takra ta attkaaga for tKCO A
STEAM WEKUI.TBV
laahw ifftaaMla
aad roiiaiM4i.au ataaaaabtp
apay fatoad r,Miftiir their foi-pfd UyaahAA
tm aanai'Pi aa avwa -
- Uty f watkiSfwa. aataroay, iLa aaa.
ClaasoW, aT4cy, il Jaaa.
Cjt ut AWitiBwra, BMarday, Hh Jaaa.
aaA tarr ftatartay. U Hma. frvaa l tr i. rtklb
. . tiTn ar
rurr cabis, : wi ijuaK, sua
a ta bataoai-. aw m l a t LiBtlua. ta
itaarag KaiaraThAata gau kit tlx aauaiita, pi
raaa iiana airaaMaa fta Ttlt, uarra, itaaskarg, la
Mi. aVjttartaat, Aaiwara, at rV'larad throuk kjaa.
r mm tw ana ban Laeu maaH,caa to
ttehata iHra at th riiwwte rataa, to Kaa Yocft : f
livaTpoot or (faaraaiovai tat Catrfa, ITA, i& aad la
BMarag troat urarpaat aavaa. trout taava
AWf , . ...
Tha staamanhar avpanuracruanaoiUnusia t irm
aagara, aad carry wpertawced rtu(aoaa, aad hart Yrtm
rwa Aaiaauaaur c auara.
for rat-that tok raaatka apply at th Cowpaay't
i u (wi, u anwi, x
- wfctrta-'at-ir
TOBACCO I TOBACCO!!
QUA BOXES TOBACCO IS tTO&TSa
aaabract4 ail af oar fawnta ttraan aaai.
kuuo (.aaao Aavaifig ucaca ,
. 2Bviaa , a.Ai.MetJI&AAOSaO0L
Aprmitt " '
" IUPOttTAKT
;;'Vi;' : TO
FARiLERS AND 3IILLEBJ.
W
rA nott ngtsKCTrvia.T
CAAd.
th atteatiua of
to Boy taa Catahrattd Mldaf Vaa, fur aaaaar aA thula
Oraia and larrta, frota a kttocap4ral. ta. aaat,
Cavkkaj Vbaat aaU uthar UhUIUTm ; Utaa Ckrat.
f lax aad luavtky 4, Vltatt aifuug. UMifanatAa
ail othara.ahar it If kaaa Tha krpnamr m uara
ly aaad Air htUUag aa atii aa fur araua parvattAa
harutg baaa aual ta Taaaaaaa aad ugiaia ia la aa
threa yaar, aad It ha bar aaacdad j Am pnashiaa
It I toad af tha brat atatarial, ilrua ad Cuiia Oa
I d tt aay. thai a( ur akep la RJawaa aa
i aaaaUa bar yuararlta. vna.ra awcuoi muti pvmJiJj
attood to. Adoraa DuTUi A JCuIMl hMaAWa,
Aat ttawara af iaipiator. th gaaaia hat T.J. Rnb.
aith da4 a faiaat ataaiiMrd atMa th. at. tUfefhat
to rafrr to AauxnliaCity JliJa, Jatt li. Atamra, mA
ail oik tkat kaa tkaaa to aaa.
DOTH 1 JQffi
1
MOKIOIUKOLDSTANIW
VIE t7SOEUAlb"IKO TAKKI TB9
1 taathod d aaflag to tha pabiie, aai
U aaataVaaV
gaaarait, that fta at lata al hi ad atoad.
THE BELL HOUSE i
aUaaladea klaia atnt, la aauirilla. tu ra?nru
KauXf U oa bralaiiaa, a aratl aa rvyiiUr ai fraoafcac
boarairl, alii bad VbrntmAvm iiiurtat. aurf il tatJb
car of al thia Urg aad Ma at H.L iha btuSa
tog a uattoat to kaiiinaa, to tha
COURT HOUSE.
aad JH it i rvtirad, aa a to to aaWt; rumaa larg aaa
vU aaatUatod, whaa ry attaaiaa akail b para a
gaaato. Qaaal IQ JAMAJ Ra-LL. Itpiaa.
ADliTHISTRATOa'S H0TICE.
H AVISO AOM1S19TKB.KO VPOX Tha
kafcat of L. D. IraakUa. aVcaaaad. 4 Jvfraa)
equity, TenataBfa, I karcby aotif all peraw to a
kar cuuw aik kaht Mt to to tk aa auk a,
aad ail who ar iadaUad to thaaav aiil pliwoaitoal
BXtta iMataUiatoiy. Addnta 1- TAVLO.
' taarla-iaa rtaaavtriMa,
I ' TUeTkAST TENNESSEE
IIEDIOAL SOCIETY,
alltSRB WILL BS A MKKTI58 Of
th aaetoty at taa oflha af Br. r"l. a tha v.atoH
at 'th Arat Taaaday of aaa BMath, at I a a
Ry (NMaraf th Praaidaat. U . HilU
J-lly - . , .
jonir dooleys
i SOUTHERN BAT M AT.
PtJSLIC ATTE5TIOM IS MVIT
ray 9arto llata la 0tW-a. U4- b
aiMl Cbildraa. My atork ia apato aad ah-Jlto -
prhaato aait tb araavat tin. ah uaaa.
ataaafactar aaarly all ny rtMS '
1 ato aaaaafaetar targoly, aad af aaat aawata
i' MILIIART UATS ASDC '
I aat aav Aapplyhg a frr- fart 2!mm
CaMtoa. aad Taaaa ath 'l t b ..raaa
aprUl-l
tt Sfala 'JtLk"tit.
JUST RECEIVED
ji inunD mit or th
BOOTS "AUDSHffBS,
Alract tto tha aaaattarai at taaagaaf tha
, BIG BOOT.
"a. ' i.a.t-PtotoTraK wbfck akar
!ei t r7:AND SEE us
-rartota aaO th aaaaa, rarr
'rru..ii-.. ii , aunai ajanaat to to m
M . - - -w ta
'iiionc-r-iAbEVonic.
aarUaaat blaaf. a kaad of PfiA PArJJ
AUrXAAaVaaA t)- ,
4: , Workmaaiiilp UouppaJ. ,
AVd, ary kiad aad fttytaaf LaUto 4 Taa
a. Iboaa todtora. Oat4 taa. taaraag
1 a . . a A aaa lha ft mM.
k BAaaaaraiftM aarraa.a w - ; -
KCP1I2IKC
A . .It
aaana.w frawrura---.--r icCtfil.)S.
aarla-tf
Katxtub T
3
A
;AA C. atOtS'
taal
rla
14
... -tl
c
ft
1,
5 . I
i 1
in
r?UT iJ!rV f?-i
8-' U .f-- Vvi KV i I ,.;. ,
-4 1l
ft
-
-t
4 W
71
i-aSfca.--.-:

xml | txt