OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 31, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-01-31/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

u Polaka, a nawet brata księ
dza Radziejewskiego, kupił
naprzeciw* palto. Pan Dor
szyński sadząc, że gość jego
się myli i myśli o p. Lechercie
który rzeczywiście ma brata
księdzem w Rzymie, odpowie
dział, że zapewne nie naprze
ciw, tylko blisko Division str.
kupił to palto; ale gość odpo
wiedział, że nie, że wprost
naprzeciw i wskazał sklep ży
dowski znajdujący się naprze
ciw składu pana Dorszyóskie
go, zapewniając, iż kupiec tam
mu powiedział, że jest bratem
ks. Radziejewskiego.
— Dziś rano około 2giej
godziny dwaj policyanci zna
leźli mężczyznę nieżywego, zu
pełnie rozebranego, opartego o
słup latarni na Michigan ave.,
w pobliżu 12 ulicy. Rozpo
częto śledztwo.
— Policya należąca do sta
cyi Desplaines str. przyare
sztowała wczoraj niejakiego
William Dunne za fałszowanie
weksli. Dunne trudnił się o
szukiwaniem właścicieli hote
lów tym sposobem, iż pod
przybranem nazwiskiem Cor
coran najmował pokoje i pła
cił potem fałszowanymi we
kslami, wystawionymi 11a Prai
rie State National Bank. O
9 wypadkach takicb dotych
czas policya ma wiadomość.
— Próby z okrętem napo
wietrznym Pennin^tona wczo
O
raj były cokolwiek pomyśl
niejsze od przedwczorajszych:
okręt żywiej się poruszał w
rozmaitych kierunkach. Łódki
jednak jeszcze nie przyczepia
no i dotychczas nie udowo
dniono, czyli praktyczniejszym
będzie po podróży napowie
trznej od znanych dotychczas
balonów, zwłaszcza od osta
tniego balonu wynalezionego
przez Francuza, p. Renarda.
— -A adeszła do Chicago
depesza z Berlina, iż z labora
tory u m samego Dra Kocha
limfę przesłano wprost pod
adresem pana R. Seiffert z tu
tejszego szpitalu Alexyanów.
— Zwłoki niemowląt, wi
docznie zamordowanych wkró
tce po narodzeniu wczoraj w
dwóch miejscach znaleziono.
POLACY I CHICAGO.
Towarzystwo św. Józefa No.
I. ma posiedzenie w Ponie
działek 2go Lutego 1891, wie
czorem o pół do ósmej w nowej
hali.
Towarzystwo Młodzieńców
św. Józefa ma posiedzenie nad
zwyczajne dziś, t. j. w Sobotę
Bigo Stycznia o pół do ósmej
wieczorem.
Prezydent zaprasza wszyst
kich członków, ponieważ cho
dzi o zgubę funduszu, który
tylko to Towarzystwo posiada.
Członkowie komitetu spe
cyalnego Org. Patr. Pol. mają
dziś posiedzenie o godz. 7.
wieczorem.
<+»--•»
Otrzymujemy następujące
Sprostowanie
które na żądanie umieszczamy:
Ch icago cl. 29 stycz. '91•
Do szanownej Redakcyi,
„Dziennik Chicagoski.u
Upraszam niniejszem o spro
stowanie w Nrze 22gim Dzien
nika, strona druga pod tytu
łem „O polskich dziennikach
w Afryce" wzmianka o Misyi
00. Trapistów w Afryce po
łudniowej: „i tak w Nrze 5 i
7 ,,Niezapominajek" z 9 kwie
tnia 1889 r. etc. (Kremetz • na
! cześć ś.p. X. Biskupa chełmiń
skiego:)'4 X. Biskup Kre
mentz nigdy nie był Bisku
pem w dyecezyi chełmińskiej,
korespondent, który o tem do
niósł', to podług mojego zda
nia nawet nie zna dyecezyi
chełmińskiej, bo inaczej byłby
poinformowanym, gdyby ta
kową znał. Po sekularyzacyi
w r. 1810 i ustanowieniu dye
cezyj był pierwszym biskupem
chełmińskim X.Biskup Mathy.
Po nim nastąpił X. Biskup A
nastazy Sedlag, potem nastał
X.Biskup Jan Nepomucen Dr.
von der Marwitz, a teraźniej
szy X. Biskup nazywa się Dr.
Redner w Pelplinie, który był
dawniej przy jednym z kościo
łów w Gdańsku proboszczem i
redaktorem gazety katolickiej
pod tytułem „Westpreussisches
Volksblatt".
Upraszam o sprostowanie
tego tak wielkiego błędu. X.
Biskup Krementz jeszcze do
dziś dnia żyje i jest Arcybi
skupem w Kolonii n. R. a da
wniej był biskupem w Warmii,
w Prusach Wschodnich, sto
lica biskupia Frauenburg dy
ecezya Ermland.
T. von Twardowski,
W. 18-th Str., No.2251.
LISTY POLSKIE NA POCZCIE
533 Baczek Józefa
535 Bajerski Ignacy
537 Baran Walenty
544 Benedyk Melchior
554 Bezdekowski Wacław
555 Bieszki Ryszard
564 Burdos Jan
565 Bożek Józef
584 Cużyński Jan
592 Dobek Wojciech
593 Doinbrowski G.
594 Donarski Albert
595 Dryalski Wawrzyn
596 DudarJakób
597 Dziewior Jan
598 Dulski Jan
600 Kleszynski Franc.
626 Gadus Franciszk
627 Gapiński Józef
629 Geszycki Jan
633 Gołębiewski Tomasz
637 Groka Józef
640 Gruba Anna
644 Głowacki Jan
646 Guzikowski Konstanty
660 Hetenak Józef
665 Jackowiak W.
666 Jaronsek Elżbieta
667 Jordan Karol
674 Kasprzyk Wojciech
678 Kedzi3j Józef
987 Klauda Maciej
688 Klingler Urban
689 Kuokowski Franc.
694 Konopacki Michał
695 Koral S.
699 Kostrzewa Szczepan
700 Kontalski Ferdynand
701 Kraszczeński Walenty
706 Krazieński Szymon
713 Kuta Andrzej
714 Kużna Aleksander
715 Łabuda Frank
723 Lewandowski Jan
724 Lewkowicz Stefan
730 Longikowski August
741 Manczuk Franciszek
749 Mróz Tomasz
750 Mrozek Fred (2)
756 Musolff F.
757 Mustiwy Paweł
758 Naheński Herman
759 Nawrocki Józef
757 Niemczyk Jan
771 Ortewska Mary
772 Paprzyan F.
777 Pekarek Fank
781 Perdziński Albert
784 Pitykoski Władysław
787 Pryga Ignacy
789 Pszczolejski Jan
793 Radzumas Jan
794 Raczkowski Max
797 Regerka Andrzej
800 Reiner Franc.
807 Rienko Alexander
808 Rode Mr.
811 Ryszkowsk i Walenty
815 Sarnacki R.
821 Szymańska Berta
849 Siedleski Józef
853 Smulski W.
858 Szykalska Antonia
861 Stepański Max
863 Stoermer Augusta
870 Szedkowski Iranc
871 Szymaszek Tomasz
874 Tandecki Jan
878 Trojczyk Józef
883 Urban Jan
894 Wiśniewski Maciej
898 Wikowski Fr.
900 Wymokły Sal.
902 Wlekliński Mr.
904 Witczak Emil
906 Wodzieńska Magdalena
909 Wojciechowski Teodor
915 Wychowska J.
919 Zblewski Franc.
920 Zdelowska K.
924 Zmaczyński Wiuc.
PODATKI (TAXES)
a roK 1890.
"WEST TOWN."
Oszczędzicie dwa (2) procent, jeżeli
opłacicie podatek od swojej nieruchomo
ści teraz w ofisie kolektora zachodniej
części miasta. — Ofis jest w domu "Hay
market Theatre Building"
161 W. Madison ulicy.
H. O. Hansen, kolektor z. części miasta.
I6m.—xci—cd.
IGNACY SKAJA,
183 North Ave.
Polski Salon
Zawsze świeże piwo, dobre wina, %
likiery i cygara.
Dobrze przyrządzona przekąska
cały dzipń. 3im.—ici—«.
JOZEF MARSON, _
627 Noble ul.,- - Chicago, III.
poleca rodakom swój jedyny polski skład
xxLAMyzi do
— rozmaitegu gaiuu*u. —
Ceny niskie, za gotówką,
i na małe miesiączn* wy-fl
płaty. Olej, igły i cząścip
maszyn mam na składzie.
> Reperują.wszelkie
maazyny. <
1U g**Vl"VU.
WALSH'A NOWA HALA
róg Noble ł Milwaukee Avenue.
Najpiękniejsza i najlepiej urządzona
hala na zachodniej stronie miasta do
przedstawień teatralnych, wesel, mityn
gów politycznych; największa hala do
tańców. Wynająć ją można każdego cza
su na miejscu: 23 k.-xci-cd.
róg Noble & Milwaukee Ave.
Zaginął abstrakt
w drodze pomiędzy Noble a Front
ulicami. — Oddawca otrzyma nagro
dę, skoro go przyniesie do ofisu P.
Kiołbassa i Sp.. 113 W. Division ul.
Dr. Edward Czerniewski
mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. — Telefon 7495.
Rano od 8 do 9 dla biednych
bezpłatnie.
Chorzy mogą się rozmówić po polsku, li
tewsku, rusku lub niemiecku.
Każda Sobota przed poi. dla kobiet.
ls-xcn-B.pn.
TEOFIL WEYNA,
128 W- Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręczuie i bezpiecznie.
I^^Wykonuje wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. 23mj—xci-cd.
PAWEŁ KATOWSKI
634 Noble ulica.
Budowniczy - Kontraktor.
— BUDUJE —
kościoły,
szkoły,
fabryki,
domy,
oraz wykonuje wszelkie prace w za
kres budowniczy wchodzące po cenie
umiarkowanej.
15 £-XCi-t-l 8.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZF.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 65c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano 60c. za 100 fantów.
Najlepszy biały owies 50c. za bnszel.
Najlepszy miąszany owies 48c. za buaxel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy wiąkszych albo cało-wagonowych zakn
pnach, specyalne ceny. TELEFON 3444.
27s—xcii—cd.
w zachodniej części miasta Hammond na sprzedaż po $150 do
$250. Wpłaca się tylko 10 do 20 dolarów, resztę się spłaca po
5 albo 10 dolarów miesięcznie. „West Hammond Land
Co." podarowała Polsko-Katolickiemu Towarzystwu
{>od kościół i szkołę św. Andrzeja (48) czterdzieści ośm
OtÓW i odda temuż towarzystwu po $5 Od 10(H) już wymie
rzonych lot, skoro się takowe sprzeda. $1000 za Sprzedane
200 lot już dane na kościół, który na wiosnę zacznie się bu
dować.
Towarzystwo Sgo Andrzeja zorganizowało się 11. Stycznia 1891 i obra
ło sobie następujących urzędników: Adam Stachowicz prezydent, Aleks Tje
wandowske Wiceprezydent. Stanisław Pliszka sekretarz, Antoni Aranow
ski II sekretarz i Antoni Karbowski kasy er. „West Hommond Subdivi
sion'' leży w Cook Co. Illinois o trzy bloki od centrum biznesowego miasta,
które liczy przeszło 10.000 mieszkańców i są widoki pewne iż miasto to naj
wyżej w pięciu latach przynajmiej 50,000 mieszkańców liczyć będzie. Mia
sto Hommond przedstawia bardzo dobrą przyszłość i będzie najobfltrze W
fabryki przy Chicago, Ma spławną rzekę, która się ciągnie aź do jeziora
(Lake), okręty, ośm kolei żelaznych, które zatrudniają przeszło 3.000 lu
dzi. Oprócz tego budują fabryki, w których przynajmnie od 4 do 8.000
ludzi będzie pracować. Loty można kupić bardzo tanio i możecie być pe
wni, iż wartość ich w roku się podwoi:
Przekonajcie się o prawdzie i spieszcie się po infomacye, które wam
udzielą:
„WEST HOMMOND LAND CO."
506 Chamber Commerce BI'd'g.
albo
J. R. Niemczewski, 31st blisko Main str.
Adam Stachowicz, 45 Sloan str.
* Stan. Pliszka, 6514 Emerald and Englewood.
Alex Lewandowski, Hammond, Ind.,
których spotkać można na Depot przy Polk & Dearbcrn str. w każdą nie
dzielę rano o godzinie 9.15. Oni wam dadzą wolny tykiet jazdy do Hom
mond w celu obejrzenia tych lotów.
Nowo otworzony ^
Skład Sukna i Pracowna Krawiecka
716 MILWAUKEE AYE.
Poleca Szan. Publiczności Polskiej swój wielki zapas SU
kna krajowego i zagranicznego oraz wszelkie zamówienia
wykonuje się dobrze i pięknie po ceni ach jak naj przystępniej
szych.
Z szacunkiem
a""ic1"' I. Smoliński & M. Nawrot.
TYGODNIK ILLUSTROWANY
POLITYCZNO-NAUKOWY
„WIARA I OJCZYZNA"
zaczął piąty rok istnienia.
Odpowiadając jak najlepiej potrzebom Polaków katolików
w Ameryce, szerzy oświatę, donosi o najnoivszych
odkryciach i wynalazkach.
e^eeeee PISANY JEST W DUCHU CZYSTO KATOLICKIM. ===
Z końcem roku oprawny w książkę stanowić będzie prawdzi
wą ozdobę każdej biblioteki, a traścią swą przyniesie ] pożytek
przez lat wiele.
Prenumerata roczna wynosi 2 dolary.
„ „ razem z „Dziennikiem Chicagoskim" 4: dolary.
Ostatni zeszyt powieści
„KOSYNIERZY"
już wyszedł z druku.
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
Piwo stołowe "V butelkach
kwarto wy ch i paj litowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplains nlicach.
TELEFOłf 4888.
HERMAN PABST,
20s.—xcii—cd MENAGER.
MAX L. KAfiZMAREK
POLSKI ADWOKAT
192 W. MADISON UL., POKÓJ No. 2,
broni i prowadzi sprawy sądowe wszelkiego ro
dzaju tale w najwyższym sadzie jak i w mniejszych
sądach i wyrabia wszelkie dokument* prawne.
Polecenia załatwia korzystnie i szybko i za umiar
kowaną ceną. Jest także , 191-xci-cd.
Notaryuizem Publicznym.
J. EOGALSKII 8P.
dostarczają
Karawanów i Powozów
KONIE DO WYJAZDU
na zamówienie.
Karawany, 'powozy na cmen
tarz, lub też same powozy do
wszystkich części miasta, albo
po za miasto, wynajmują po
najniższej cenie
J. EOGALSKI I SP.
316 Webster are.
naprzeciwko kościoła św. Jadwigi,
w CHICAGO, ILL • 30s-xci-cd.
POLSKA APTEKA
7- pod
BIAŁYM OEŁEM
680 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz"
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innycli doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir lńg—jlci—3l —pn. c.B.
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business conducted for Moderate Feet.
Our Office is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than those
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Office, Washinaton, D. C.
A^Maj e wski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
PIERWSZORZĘDNA
PIEKARNIA i CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty,
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane.
Zamówiony towar odstawia do domu.
~ F. W. JAROSZ,
Ad-wokat i otarynsz
99 Randolph str., pokój 48.
Mieszkanie 2513 Michigan Ave.
załatwia wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sądach. Zajmuje sią wszelklemi <<prawami
hypotecznemi, wyrabia dokumenta i pełnomo
cnictwa do Europy. 16s.xcn-cd.
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczeń
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
439 Milwaukee Ave.
obok Chicago Aye.
Godziny oflsowe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
1).—xcn—pn. c a.
Pociągi Kolejowe.
Chicago & Northwestern B. R.
Bilety: 200-208 Clark Str., na stacji
Oakley Ave. i na dworcu na
rogu Wells i Kinzie Stre.
POCIĄGI.
Denver Limited Vestib.
Pacific Limited Vestib.
Council Bluffs, Omaha, (
Denver, Lincoln,Sioux I
City. Des Moines i do \
miejsc w Califomii i
Oregon L
Nebraska, Black Hills 1
• Wyoming.
8t. Paul, Minneapolis,
Ban Claire i Duluth..
Huron, Aberdeen, Wino
na i Madison, Janes-{
ville i Beloit
ODJAZD PRZYJAZI>
a 8,00 N '
a 11,00 W
b 12,06 N
a 6,00 N
a 10,30 W
a 11,00 W
a 6,00 N
a 6,00 N
a 11,15 W
b 9,00 B
c 9,00 B
e 8,30 B
a 8,00 N
a 6,00 N
a 7.80 W
a 10,00 W
b 8,00 B
b11,80 R
a 5,00 N
b 11,80 B
a 10,00 W
a 8,00 N
a 10,00 W
b 11,80 B
b 10,00 W
a 5,00 N
c 10,00 W
b 9,»IB
b 4,46 N
b 10,15 B
b 4,16 N
b 11,80 W
b 7,15 B
a 9,00 R
b 8,80 B
a a,8UH
a 2,00 M
b 6,10 K
a 8,80 E
a 6,50 B
a 2,00 N
a 8,80 B
a 1,00 R
a 9,85 W
b 6,45 N
d b,£0 B
e 1,50W
b 4,00 N
a 7,00 W
a 9,45 W
a 6,26 B
a 10,00 R
a 1,60 N
b 7,00 W
b 1,50 N
a 6,26 B
a 7,00 W
a 6,25 B
b 1,60 N
b 6,26 B
a 10,00 B
d 6,26 B
b 4,80 N
b 10,26 B
b 2,40 N
b 10,80 B
b 11,20 W
b 6,50 W
a 6,45 W
b 10,50 B
Milwaukee i Racine.
Madison i Waukesha via J
Milwaukee
Fond du Lac, OBhkosh,
Neenah, Nenaaha, Ap
pleton, Menominee..
Osnkosh,Neenah i Applet.,
Marquette i Lake Superior!
Rlpon, Green Lake, Prin
ceton
Ashland, Hurley, Besse- (
mer, Ironwood, Wake-K
field
Janesville, Watertown, (
Fond dn Lac, Oahkosh )
Freeport,Rock£ordi Elg.j
Rockford i Elgin
Rockford via Harvard ....
Dixon i Steeling
a dziennie b z wyj. niedziel c z _wyj. sobót d z
ponledz. i'"
e tylko w niedzielą.
Chicago, Milwaukee & St. PauL
Dworzec Union, róg Madison, Canal i
Adams Str. Miejskie biórę 209 Clark Str
POCIĄGI.
ODJAZD |PRZYJAZI>
Milwaukee, St. Paul Sc
Minneapolis i Port
land
Milwaukee, Madison
Zachód
Milwaukee i Madison
Milwaukee tylko w Niedz.
Milwaukee.
Tj
Marquette <&Lake Superior
Green Bay & Menominee
Sioux City, Omaha,Den-j
ver, i San Francisco .. I
Dubuque, Iowa i miasta (
Dakoty I
Kansas City i St. Joseph
b 8,00 R
a 6,80 W
a 11,00 W
b 11,80 R
c 11,00 W
b 8,00 N
8,30 R
b 8,00 N
b 7,80 W
d 7,00 W
b 7,30 W
b 11,30 R
a 6,00 W
a 11,10 W
b 11,40 R
c 11,10 W
C 11,10 W
b 10,05 W
a 9,80 &
a 7,00 B
b 7,00 W"
d 7,'OR
b 1,15 K
1,46 N
b 11,00 B
b 1,15 N
b 4,00 N
a 7,00 B
a 7,00 B
a 9,80 B
a 7,15 B
b 2,15 N
d 7,15 B
d 7,15 R
dziennie; bcodzień, z wyj. niedziel; c codzien
nie z wyj. sobót., d codzien. z wyj. ponird*.
Informaoyj co do miejsc i innych szczegółów
udziela sią w biórach.
Chicago & Alton — Grand Union
Pass. Depot
Canal Str., między Madison i Adams Str.
POCIĄGI.
ODJAZD [PRZYJAZD
Pacific Vestibuled Expre
Kansas City Veetfb. Lim
Kansas City, Col. & Utah!
Express
St. Louis Vestibuled Lim.
Springfield <55 St. LouItJ
dzienny express f
Springfield & St. Louis]
nocny express
Joliet AStreator Accom.
a 12.00 po*
a 6.00 pop|
a 11.20 w
a 9.00 w
b 9.00 w
a 11.20 pop)
b 5.00 pop
1.80 pop.
F.00 H
7.85 B
7.15 R
7.30 w
7.35 B
9.30 R
a dziennie b z wyjątkiem Niedziel.
Baltimore and Ohio.
Dworzec: Lake Front, ujście Monroe ul.,
22 ul., 39 ul. i Hyde Park. Biletv:
193 Clark Street.
Nie ma nadpłaty za B. & O, Limited.
POCIĄGI.
ODJAZD i PRZYJAZD
Local
New York & Wash. Lim.
N. Y., Wash, a Pittsburgh
Vest. Lim
Pittsburgh Limited
Night Express
Wulkerton Accom
b 7.10 R
a 10.10 r
a 2.55 F
a 5.05 p
a 10.40 w
a 4.05 p
b 6.40 w
a 9.80 w
a 11.40 B
a 8.25'b
a 5.50ja
a 9.15 k
a dziennie; b z wyjątkiem Niedziel.
Chicago, Burlington & Quincy.
(Burlington Route.)
Bióro: Dworzec Union i 211 Clark Street.
POCIĄGI.
ODJAZD PRZYJAZD
b 8.50 B
b 8.50 R
a 11.45 R
6.50 w
2.15 K
2.15 X
1.00 N
4.30 N
4.80 N
4.30 N
5.30 N
Galesburg & Streator
Rockford <fc Forreston
Burlington 1 Local Points.
"Burlingtons No. 1" do
Denver
Rochetto i Rockford.,
Rock Fall* i Sterling.
Streator 1 Mendota.......
St. Pani i Minneapolis
Kansas City, St. Joseph i
Atchison
Omaha, Council Bluffs &
Denver
Omaha, Council Bluffs,
Cheyenne i Denver..
Kansas City, St. Joseph,
Atchison i Quincy
St. Paul i Minneapolis
a dzieunie; b dziennie z wyjątkiem Niedxfelt
c dziennie z wyjątkiem 8obot.
a 6.50 N
a 6.10 N
& 10.80 w
a 10.80 w
c 10.50 w
a 8.00 b
b 10.35 b
b 10.85 b
b 10.35 B
a 9 .00 B
a 9.15b
a 1.00 x
a 6.45 b
a 6.45 b
b 1».» w
Chicago, Bock Island & Pacific.
Dworzec na rogu Van Buren i Sherman
Str. Bilety także w Sherman House i
104 Clark Str.
POCIĄGI.
ODJAZD I PRZYJAZD
Illinois <Ss Iowa Express., a 8,15 R
Peoria Express a 1,30 N
Spirit Lake, Sioux Falls &
Dakota Express a 1,80 N
Kansas City, St. Joseph,
A«ch>8on, Leavenworth,
Denver, Color. Springs
& Pueblo Solid vestL
bule Exu b 5,50 N
Minneapolis, St. Paul &
Council Bluffs Exp bl,80N
Council Bluffs 1 Omaha
Solid Limited Vestibule
Exp b 7,00 W
Joliet Accomodation b 8,20 N
Peru Accomodation a 5,00 N
Concil Bluffs nocny Exp., b 10.80 W
Minneapolis, St. Paul A
Spirit Lake nocny Exp.. d 10,80 W
Peoria nocny Exp d 11,00 W
Kansas City, St. Joseph &
Atchison nocny Exp.... b 11,00 W
a codziennie z wyjątkiem niedziel; b
a 7,26 W
a 1,15 N
c 1.16 N
b 9,50.R
b 1,15 Kt
b 8.06 R
b 10,05 R
a 10,90 R
b 7,16 R
CJ.
c 6,
b. 6,25 R
codziennie;
c codziennie, z wyj. poniedziałków; d codzienni®
z wyj. sobót.
AGENCYE
Dziennika Chicagoskiego.
Franciszek Kaczmarek, 668 Noble Str.
Paweł Masiak, - 569 Dickson Str.
Franciszek Szczepański,
1027 N. Hoyne Ave.
Walenty Zwierzyński, 715 W. 17th Str.
Albert Przybylski, - 896 32nd Str.
Zygmunt Schmidt, 1844 — 48th Street^
between Wood i Page Stra.
PHILADELPHIA, PA.
M. Rarzykowski, 83 Beck Stor
„Dzienni* Chicagoski" można zapisać
i zapłacić u wyżej wspomnianych agen
tów, oraz kupować pojedyńcze numenu
od chłopców.
„j' tSai flfl&

xml | txt