OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 03, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-02-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

mieście Poznaniu spisu ludno
ści przedstawia się jak nastę
puje:
33 399 głów męzkich
36 23*3 głów żeńskich
ogółem 69,631 mieszkańców.
o 7
Opalenica.
Tutejsze cukrownie przera
biające dziennie 23—25,000
centnarów ćwikły, spotrzebo
wały dotychczas 1,800,000 cen
tnarów tego materyału. Zbudo
wane wedfug najnowszych wy
magań cukrownie tutejsze
zwiedzają rozmaici fachowcy z
daleka; obecnie bawi tu pe
wien jegomość z Czech.
Socyaliści
W Bydgoszczy rozwinęli
dość silną agitacyą. Dnia lib.
m. odbyły się tam aż 3 zebra
nia socyalno-demokratyczne.
Jedno z nich, zebranie mularzy,
zostało rozwiązanem, ponieważ
lokal nie dość był ogrzanym.
Drugie zebranie (stolarzy) u
chwaliło w marcu urządzić o
gólnystrejk, jeżeli majstrowie
nie pomyślą o podwyższeniu
płacy i nie przystaną na 10 go
dzinną pracę dzienną. Trzecie
(szewców) uchwaliło założyć
socyaluo-demokratyczne towa
rzystwo kształcenia robotni
ków.
Lwów.
Przed kilku tygodniami przy
był do Galicyi — jak piszą
dzienniki lwowskie — ksiądz
Norbert Szukanowski, Litwin,
dawny wikaryusz z Trok, dy
ecezyi wileńskiej, który przed
18 laty został wysłany na wy
gnanie daleko na północ do Pu
doża, ołouieckiej guberni i i to
bez śledztwa, tak zwanym po
r ząd k i em ad m i n ist racy jnym,
praktykowanym jedynie w Ro
syi. Przestępstwem jego nie
było mięszanie się do polityki,
bo to już było wiele lat po
powstaniu, ale odmówienie u
działu w tak zw. dodatkowem
nabożeństwie, odprawianem po
rosyjsku przez jego proboszcza,
a zarazem dziekana. Po skoń
czonej sumie, którą celebro
wał, udał się ks. Szukanowski
zaraz do zakrystyi, nie czeka
jąc, aż dziekan, w kapę ubra
ny, skończy rosyjskie nabo
żeństwo z» cara. Z północy
przeniósł się później ks. Szu
kanowski na południe do Sła
wianosierbska, w jekateryno
sławskiej gubernii, następnie
do Chersonu; tu przemieszki
wał lat kilka, ale oskarżony, że
ochrzcił dziecko, zrodzone z
mięszanego małżeństwa i że
wyspowiadał kilku Unitów
podlaskich włościan, do cher
sońskiej gubernii wysłanych,
skazany został znowu na dal
sze wygnanie, na lat 5, do Kra
snołobodzka, w penzeńskiej
gubernii. Ztamtąd uwolniony,
przybył do Galicyi, odwiedził
najprzód w Zatorach ks. Ma
trasia, także Sybiraka, a na- !
stępnie udał się do Dz'winia- i
czki, do najprz. ks. arcybisk. j
Felińskiego, który skołatanego j
i prawie głuchego wygnańca u
siebie miłosiernie przytulił.
?
WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
r"
— liada okręgowa Cook
County wczoraj większością
głosów obrała rzecznikiem
okręgowym przez republika
nów protegowanego kandydata
Franka Walker. Jest on de
mokratą, tak jak jego rywal,
Darrow; ale protegowali go
republikanie, podczas gdy de
mokraci początkowo byli za
nominacyą Darrow'a.
— JSra p os iedzeniu w czoraj -
szem Rady Miejskiej przedło
żył skarbnik miejski roczne
sprawozdanie z dochodów i
wydatków, a kontroler budżet
na rok bieżący.
J
— W sprawie wystawy
komitet zajmujący się budo
wami od by i wczoraj naradę z
delegatami kompanij kolejo
wych, celem porozumienia się,
w jaki sposób należy urządzić
komunikacyą kolejową pomię
dzy Lake Front a Jackson
Park przez przeciąg trwania
wystawy. Rezultat tej narady
niewiadomy, zdaje się jednak,
że kompanie kolejowe ani my
ślą urządzić to połączenie wła
snym kosztem, gdyż koszt ten
nie mógłby im się wrócić. Zda
je się, że komitet wystawowy
będzie musiał sam wybudować
kolej od miejsca wystawy aż
do 40 ulicy i sam nią zarządzać.
| Na 40 ulicy koleje „Rock
Island & Pacific", „Wisconsin
Central1', „Northwestern",
„Lake Shore" i „Fort Wayne
! a Western Indiana" już za od
powiedniem wynagrodzeniem
podróżnych będą przyjmowały
i do swoich dworców przewo
ziły. — Malarze nowoyorscy, a
przynajmniej część ich, zamie
i rzają spłatać figla miastu Chi-'
| cago, a mianowicie urządzić w
I Nowym Yorku wystawę sztuk
pięknych w r. 1892 i w nastę
• pnym roku odprzedać ją, oczy
wiście za cenę dobrą, wystawie
Chicagoskiej. Chicagoskie sto
warzyszenie artystów ostro
: krytykuje to postąpienie nie
patryotyczne.— Dyrektorowie
i przychodzą do przekonania, że
10 milionów na koszta wysta
wy w połowie od akcyonary
: uszy zebranych, a w połowie
| przeznaczonych przez miasto,
I nie wystarczy, jeżeli plany
obecnie już przedłożone mają
być wykonane. Prawdopodo
bnie przeto spróbują otworzyć
i subskrypcye na dalszych 5 mi
; lionów. Samo wykonanie pla
! nów w Jackson Park koszto
j wałoby 8 milionów.
— W'jaki sposób oszust
: Byam, który, jak to donosili -
! śmy, trudnił się sprzedażą nie
j istniejących gruntów, oszukał
I także jednego z Polaków,
j wczoraj się wykryło. Polski
: rzeźnik Barciński, zamieszkały
' przy California Ave. w pobli
! żu Loomingdale, dostarczał
Byamowi mięsa i w przeciągu
pewnego czasu rachunek Bya
ma u niego wynosił $17. Zażą
dał wtedy energicznie zapłaty
rachunku. Na to odpowiedział
Byam wyniośle: „Jak się zda
je, pan mi nie ufasz; otóż dam
panu dostateczne poręczenie!"
To mówiąc, wręczył Barciń
skiemu pięknie litografowaną
obligacyą wartości $175, która
nadawała przywilej własności
pewnego gruntu przy Duluth.
Tym sposobem okupił sobie
Byam milczenie. Oczywiście,
t^raz Barciński przekonał się,
że ta hipoteka nic niewarta.—
Byam, który poi kaucyą $800
znajdował się na wolnej stopie,
dziś za to nowo odkryte oszu
stwo, ponownie został areszto
wany.
— Porucznik policyi ze sta
cyi centralnej odkrył trójkę
hultajską, która na wielką
skalę trudniła się kradzieżą i
sprzedażą brylantów. Emil i
E. C. Engmark mieli zajęcie
w znanych jubilerskich skle
pach na State Str. u J. H. Tur
dy i u Lapp<fcFlorsheim. Ko
rzystali z tego, ażeby przy kaź
dej sposobności zegarki, łań
cuszki, pierścionki, bransolet
ki i t. p. wykradać z tych skle
pów. W ciągu lat kilku tym
sposobem nakradli klejnotów
w wartości około $10,000. Ma
ją oni jeszcze jednego brata,
który się zowie G. F. Engel
king, i był jakiś czas komiwo
jażerem dla pewnego składu
win. Interes ten jednak po
rzucił w celu zajmowania się
sprzedażą ukradzionych przez
braci klejnotów.—Firmy okra
dzione z czasem powzięty po
dejrzenie. Najprzód Purdy u
wiadomił policyą. Porucznik
Elliott zaprzyjaźnił się z pe
wnym człowiekiem, który mie
szka w domu 4106 Evans Ave,
gdzie owa trójka miała swój
skład. Elliott był świadkiem,
jak dzielili się zdobyczą. Za
mierzał jednak schwytać ich
na gorącym uczynku. Kiedy
wczoraj Emil rozmawiał spo
kojnie z jednym z swoich przy
jaciół w sklepie Purdy'ego, za
pytał go tenże, która godzina.
Emil wyciągnął zapewne przez
zapomnienie, drogi dyamenta
mi wysadzany zegarek. Pur
dy, który już od Elliotta wie
dział o podejrzen.u, a zatem
miał oko na Emila, spostrzegł,
iż był to zegarek, który Emil
przed kilku godzinami skradł
ze składu. Telefonicznie dał
znać o tein pol icy i i za parę
minut Emila aresztowano. To
wystarczyło także, aby obu je
go braci aresztować. G. F. En
gmark wczoraj do wszystkie
go się przyznał.
— Prezydent Billings z ga
zowej koalicyi ("TrustV') ta
ką przedłożył miastu alterna
tywę: „Jeśli kontrakt za 10
dni najdalej zostanie zawar
tym, obliczać będę po §20 ro
cznie od latarni i po §1. za ty
j siąc stóp kubicznych. Jeżeli
kontrakt za 10 dni nie będzie
1 zawarty, liczyć będę po $22
rocznie od latarni i po $1.25
I od 1000 stóp kubicznych."
— 87letni sędzia pokoju
William S. Ten Brock leży w
szpitalu umierający.
— Na Western Ave., po
między Milwaukee Ave. a 26
ulicą zostanie zbudowaną kolej
konna.
— Czytamy następujące o
strzeżenie: „Jakieś indywidu
um nazwiskiem Heinrich
Schoenfeld trudni się oszuki
waniem różnych osób, a głó
wnie katolickich księży, tym
sposobem, iż opowiada im, że
mu się należą pieniądze od pe
wnego księdza, i prosi aby do
tego księdza napisać. Tym
czasowo jednak będąc właśnie
bez centa, prosi o pożyczkę.
Z tą ,,pożyczką" znika, by się
więcej nie pokazać. — Ks. Fr.
Sixt."
— Personal Rights League
odbyła wczoraj posiedzenie.
Przyłączyła się do niej liga z
Cinci nnati,licząca] 18,000 człon -
ków, która powstała z kilku
stowarzyszeń. Usiłowania li
gi, by przeprowadzić nowy
sposób głosowania (austral
skiego) prawdopodobnie zosta
ną pomyślnym uwieńczone sku
tkiem. Większość senatorów i
posłów sprzyja temu planowi,
ale nie wiadomo, czyli się uda
przeprowadzić tę ustawę przed
wyborami wiosennymi.
POLACY W CHICAGO.
Polskie Towarzystwo My
śliwskie będzie miało posie
dzenie w czwartek dnia 5 b.
m. o godz. £8 wiecz. w hali ob.
A. J. Kowalskiego przy No
ble ul. Blxcicd
Towarzystwo Imienia Ma
ryi wszystkie trzy nu mera ma
swoje posiedzenie w Środę
wieczorem t. j. 4go Lutego.
Towarzystwo Młodzieńców
Świętego Józefa odbędzie swo
je posiedzenie roczne w środę
d. 4 b. m. o godz. £8 wiecz.
Prezydent zaprasza wszystkich
członków ponieważ będzie wy
bór nowych urzędników.
Sztor z karmelkami (Candy),
z cygarami i wszelkiemiprzyrzą
dami, z powodu przeprowadz
ki, na sprzedaż. 133 W. Divi
sion str. przy szkole „Kościu
szko".
REDAKCYA
„WIABY I OJCZYZNY"
poleca następując*:
Książki szktlme.
ELEMENTARZ, drukowany na dobrym
papierze i ozdobiony pięknymi obrazka
mi (79 stronnic). - - 20 c.
PIERWSZA książka do czytania a obraz
kami na dobrym papierze (96 str.) 25 c.
DRUGA książka do czytania z obrazkami
na dobrym papierze (176 stronnic) 30 c.
TRZECIA książka do czytania z obrazka
mi na dobrym papierze (308 atr.) 40 c.
CZWARTA książka do czytania z obraz
kami na dobrym papierze (400 str.) 50 c
ARYTMETYKA. Czętó I. zawiera działa
nia liczbami całkowitemi (106 str.) 30 c.
Część II. zawiera ułamki, stosunki i
proporcye (106 stronnic) - 30 c
HISTORYA biblijna [nakładu Benzigera]
z obrazkami i na dobrym papierze [349
stronnic], z reskryptem JegoSw. Papie
ża Leona XIII, oraz z aprobatą i z zale
ceniem najp. Arcybiskupów i BiskupOw
Niemiec, Szwajcaryi i Ameryki. 50 c.
HISTORYA biblijna mniejsza [nakładu
Herdera] z 46ciu obrazkami i na dobrym
papierze [87 stronnic]. - 25 c.
MAŁY KATECHIZM religii rzymsko
katolickiej dla szkół parafialnych pol
skich, - - - 15 c.
Książki specjalne.
REGULAMIN raustry dla Towarzystw
wojskowych z dodatkiem ćwiczeń na
bagnety i robienia pałaszem. Stronnic
117. Cena egz. zniżona na - 50 c.
KALENDARZ Katolicki dla ludu polskie,
go w Ameryce, na rok 1891. 25 c.
Książki do nabożeństwa.
KSIĄŻECZKA do nabożeństwa dla Mło
dzieży, zebrał i ułożył X. Fr. Gordon C.
R. Książeczka ta zdoła zaspokoić wszyst
kie najgłówniejsze potrzeby młodzieży;
bo na 2b4 stronnicach mieści obok Mo.
dlitw do wszelkich Nabożeństw zastoso
wanych także obfity wybór Pieśni nabo
żnych, a na początku tablicę świąt ru
chomych i wieczny kalendarzyk. Druk
nadzwyczaj staranny, papier piękny,
oprawa różna stosownie do życzenia
i ceny. Cena za egz. wynosi od 50c. i wyż
STACYE Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie
Żale i Pieśni o Męce Pańskiej [76 stron
nic]. - - - 10 c.
DROGA DO NIEBA przez krzyż i cier
nie, przez X. M. Możejowskiego. 33 c.
Dochód ze sprzedaży tej książeczki o 167
stronnicach, pięknie napisanej — prze
znaczony jest dla nieszczęśliwych kato
lików w Bułgaryi i na wykończenie ko
ścioła WW. 00. Reformatów w Pułaski,
Wisconsin.
TAJEMNICE Różańca ś. [15 tajemnic] 5 c.
NOWENNA do św. Józefa [40 str.] 5 c.
NOWENNY do Matki Boskiej Nieustają
cej Pomocy z obrazkiem. Cena egzem
plarza pięknie oprawionego, ze złocone
mi brzegami i ze złoconym napisem
z przesyłką - - • 35 c.
Cena egzemplarza kartonowanego ze
złoconym napisem na grzbiecie 25 c.
Książki powieściowe.
DZIECIĘ Starego Miasta przez Bolesławi
tę [J. I. Kraszewskiego]. - 50 c.
KOSYNIERZY powieść z r. 1863 prz«z A.
de Lamothe na prawdziwych faktach
osnuta i licznymi obrazkami ozdobiona
wychodzi zeszytami, Zeszyt - 5c.
z przesyłką 6c.
PIEŚNI o Ziemi naszej przez Wincentego
Pola. - - - 5 c.
POEZYE S. Zahajkiewicza. - 35 c.
„CUDOWNE GROSZKI" i
,SYN DZIADOWSKI" S. Zahajkiewi
cza 10 c.
„KSIĄŻĘ CZARNOKSIĘŻNIKÓW" S.
Zahajkiewicza - - - 10 c.
POWINSZOWANIA I DEKLAMACYE
przez S. Zahajkiewicza - - 10 c.
Obrazy.
Portret Kościuszki. - - - 50 c.
Portret Puławskiego. - - - 50 c.
Biorącym u nas książki w większej
ilości odstępuje się stosowny rabat.
, Kto z Szanownych Rodaków ży
czyłby sobie nabyć książki do nabo
żeństwa, książki historyczne i powie
ściowe, obrazy i t. p. w niniejszym
katalogu nie wymienione, niechaj się
zgłosi listownie do naszej Redakcyi;
mając bowiem stosunki z księgarnia
mi polskiemi w Europie, dostarczyć
mu możemy na żądanie.
Zamówienia prosimy nadsyłać pod
adresem: ,
„WIARA I OJCZYZNA"
141-148 W. Division St. • Chicago, HI.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
Piwa Butelkowego.
PiWO Stołowe w butelkach
kwarto wy ch i paj litowych do
użytku familijnego.
OFZS:
przy Mant i Desplains ulicach.
TELEFON 4383.
HERMAN PABST,
aOr—xcii—cd MEN *GER.
MAX L. KACZMAREK
POLSKI ADWOKAT
192 W. MADISON UL., POKÓJ No. 2,
broni i prowadai sprawy sądów* wszelkiego ro
dzaju tak w najwylsaym sądzie jak i w mniejszych
sądach i wyrabia wsaolkie dokumenta prawne.
Polecenia załatwia korzystnie i szybko i za umiar
kowaną cena. Jest takie 191-zci-cd.
xotarymiMM Pablieinym.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 N#bl© ni.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir 15g—xci—8t—pn. c.s.
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business conducted for Moderate Feet.
Our Orfice is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than those
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Office, Washington, D. C.
A'i^Maj e wski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
, PIERWSZORZĘDNA
PIEKARNIA! ClIKltaA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty,
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane.
Zamówiony towar odstawia do domu.
F. W. JAROSZ,
Adwokat 1 ŁTo tar^nsz
jgp" 99 Randolph str., pokój 48.
Mieszkanie 2513 Michigan Ave.
załatwia wszelkiego rodzaju sprawy sadowe, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sądach. Zajmuje slą wszelklemi -prawami
hypotecznemi, wyrabia dokumenta i pełnomo
cnictwa do Europy. 16s.xcii-cd.
Dr. Kaźmierz Midpwicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, liczeń
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
439 Milwaukee Ave.
obok Chicago Are.
Godziny oflsowe:
od 8 ao 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
11.—xcn—pn. c b.
PAWEŁ R4TK0WSKI
634 Noble ulica.
Budowniczy - Kontraktor.
— BUDUJE —
kościoły,
szkoły,
fabryki,
domy,
oraz wykonuje wszelkie prace w za
kres budowniczy wchodzące po cenie
umiarkowanej.
15 g-xcl-t-l 8.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZF.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 55,c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano 50c. za 100 fontów.
Najlepszy biały owies 50c. za buszel.
Najlepszy miąszany owies 48c. za boszel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy większych albo cało-waeonowych saku
Pociągi Kolejowe.
Chicago & Northwestern R. S.
Bilety: 206-208 Clark Str., na stacyi
Oakley Ave. i na dworcu Da
rogu Wells i Kinzie Strs.
PUCIĄGI.
Drnver Limited Ve«<tib.
Pacific Limited Vestib.
Council BluffB, Om aba, f
Denver, Lincoln,Sioux
City. Des Mołnee i do
miejsc w Caiifornil 1
Oregon v
Nebraska, Black Hills j|
Wyoming.
St. Paul, Minneapolis, ,
Ban Claire i Duluth.. )
Huron, Aberdeen, Wino
na i Madison, Janes
Tille i Beloit
Milwaukee i Racine.
Madison i Waukesha via
Milwaukee
Fonddn Lac, Oshkoeh,
Neenah, Nenaaha, Ap
pleton, Mem mime.. ,,
Osnkosk,»eenah i Applet.
Marquette i Lake Superior]
Rlpón, Green Lake, Prin
ceton
Ashland, Hurley, Besse- i
mer, Iron wood, Wake-j
Janesville, Watertówn, J
Fond du Lac, Oshkoeh \
Freeport,Rockford i Blg.-j
ODJAZD PRZYJAZD
a 6,00 N
a 11,00 W
b 12,06 N
a 6,00 N
a 10,30 W
a 11,00 W
a 6,00 N
a 6,00 N
a 11,15 W
b 9,00 B
c 9,00 R
e 8,30 R
a 3,00 N
a' 5,00 N
a 7.80 W
a 10,00 W
b 8,00 B
b 11,80 R
a 5,00 N
b 11,80 R
a 10,00 W
a 8,00 N
a 10,00 W
b 11,80 R
b 10,00 W
a 5,00 N
c 10,00 W
b 9,».R
b 4,45 N
b 10.15 S
b 4,16 N
b 11,80 W
b 7,15 R
a 9,00 R
b 8,80 R
a era
a 2,00 N
b 6,10 N
a 8,80 R
a 6,50 R
a 2,00 N
a 8,80 B
- ,00 R
9,35 W
0,45 N
1^0 B
1,50 W
4,00 M
7,00 W
9,46 W
*,26 B
a II,Ot B
a ljbo N
7.I0W
1,60 N
6,26 R
7,00 W
6,26 R
1,50 N
6,25 R
a 10,00 R
d 8,25 R
b 4,10 N
b 10,26 B
b 2,4# N
b 10,80 B
bll.aOW
b 5,50 W
a 6,46 W
b 10,50 B
Rockford i Elgin .
Rockford via Harvard ....
Dixon 1 Sterling
a dziennie b z wyj. niedziel c z wyj. sobót d z wy
^^^onieoa^^jrlkfvwjiieflzfele^^^^^.
^Chicago, Milwaukee & St- Paul.
Dworzec Union, róg Madison, Canal i
Adams Str. Miejskie bióro 209 Clark Str.
POCIĄGI.
fet
'.I
Milwaukee, St. Pani &
Minneapolis i Port
land
Milwaukee, Madison i
Zachód
Milwaukee i Madison
Milwaukee tylko w Niedz.
Milwaukee
Marquette feLake Superior
Green B»y dfc Menomirec
Sioax City, Omaha,Den- J
ver, i San Francisco .. )
Dubuque, Iowa i miasta j
Dakoty I
Kansas City i St. Joseph
ODJAZD [PRZYJAZD
b 8,00 R
a 5,80 W
a 11,00 W
b 11,80 R
c 11.00 W
b 3,00 N
8,30 R
t> 1,00 N
b 7,80 W
d 7,00 W
b 7,80 W
b 11,30 R
a 6,00 W
a 11,10 W
b 11,40 R
cli,10 W
c 11,10 W
b 10,06 W
a 9,80 R
a 7,00 R
b 7,00 W
d 7,'0R
b 1,16 N
1*45 N
b 11,00 R
b 1,16 N
b 4,00 N
?,OOR
7,00 E
9,80 R
7,15 R
2,15 N
7,15 R
7,15 R
dziennie; b codzień, z wyj. niedziel; c codzien
nie z wyj. sobót., a codzien. z wyj. poni* dz.
Tuformaoyj co do miejsc i inuych szczegółów "
udziela sią w biórsch.
Chicago & Alton - Grand Union
Pass. Depot
Canal Str., między Madison i Adams Str.
POCIĄGI.
Pacific Veetibuled Gzprs.
Kansas City Veetib. Lim.
Kansas City, Col. & Utahj
Express
St. Louis Vestibuled Lim
Springfield & St. Louis
dzienny express '
Springfield & St. Louisj
nocny express
Joliet & Streator Accom..
ODJAZD IPRZTJAZD
a 12.00 poł
a 6.00 popj
a 11.20 w
a 9.00 w
b 9.00 w
a 11.20 pop
b 5.00 pop!
1.80 pop.
F.00B
7.35 B
7.15 B
7.80 w
7.35 B
9.80 B
a dziennie b z wyjątkiem Niedziel.
Baltimore aud Ohio.
Dworzec: Lake Front, ujście Monroe ul.,
22 ul., 39 ul. i Hyde Park. Bilety:
193 Clark Street.
Nie ma nadpłnty za B. & O, Limited.
POCIĄGI.
Local
New York & Wash. Lim.
N. Y., Wash. 4 Pittsburgh
Vest. Lim
Pittsburgh Limited
'Night Express
Walkerton Accom
ODJAZD | PRZYJAZD
b 7.10 B
a 10.10 B
a 2.55 p
a 5.06 p
a 10.40 w
a 4.05 p
6.40 w
9.30 w
a 11.40 B
a 8.26 B
a 5.50 B
a 9.15 B
a dziennie; b z wyjątkiem Niedziel.
Chicago, Burlington & Quincy.
(Burlington Route.)
Bióro: Dworzec Union i 211 Clark Street
POCIĄGI.
ODJAZD IPKZYJAZD
b 6.50 w
b 2.15 X
a 8.15 X
1.00 X
4.30 x
4.30 X
4.30 X
6.30 N
Galesburg & Streator b 8.60 r
Rockford A Forreston.... b 8.60 B
Burlington i Local Pointa, a 11.46 b
"Burllngtons No. 1" do
Denver
Rochette i Rockford..
Rock Falls i Sterling.
Streator i Mendota
St. Paul i Minneapolis....
Kansas City, St. Joseph i
Atchison
Omaha, Council Bluffs A
Denver
Omaha, Council Bluffs,
Cheyenne i Denver
Kansas City, St. Joseph,
Atchison lQuincy
St. Paul i Minneapolis....[ _
a dzieunie; b dziennie z wyjątkiem Niedziel!
c dziennie z wyjątkiem Sobot.
a 5.60 x
a 6.10 X
a 10.80 w
a 10.30 w
c 10.60 w
a 8.00 *
b 10.86 B
b 10.85 B
b 10.36 B
a ».00 b
a 9.15 B
a 1.00 x
a 0.45 a
a 6.45b
b 10.80
Chicago, Rock Island & Pacific.
Dworzec na rogu Van Buren i Sherman
Str. Bilety także w Sherman House i
104 Clark 8tr.
POCIĄGI.
ODJAZD I PRZYJAZD
Illinois A Iowa Express., a 8,16 R
Peoria Express a 1,80 N al,15N
Spirit Lake, Sioux Falls A
Dakota Express a 1,80 N o 1.15 N
Kansas City, St. Joaeph,
AwCh eon, Leavenworth,
Denver, Color. Sprhigi
A Pueblo Solid YestL
bule Exp £> 5,60 N b fl,60|R
Minneapolis, St. Paul A
Council Bluffs Exp bl,80N b 1,1529
Council Bluffs i Omaha
Solid Limited VesUbule
Exp b 7.00 W b8.0»B
Joliet Accomodation b 8,a0 N b 10,06 R
Peru Accomodation a 5,00 N a 10,80 B
Condi Bluffs nocny Exp., b 10.80 W b7,15B
Minneapolis, St. Paul A
Spirit Lake nocny Exp.. d 10,80 W c 7,10 B
Peoria nocny Exp d 11,00 W c 6,26 B
Kansas City, St. Joseph A
Atchison nocny Exp.... b 11,00 W b. 6,96B
a codziennie z wyjątkiem niedziel; b codziennie;
c codziennie, z wyj. poniedziałków; d codzienni*
z wyj. sobót.
AGENCYE
Dziennika Chicagoskiego.
Franciszek Kaczmarek, 668 Noble Str.
Paweł Masiak, - 569 Dickson Str.
Franciszek Szczepański,
1027 N. Hoyne Ave.
Walenty Zwierzyński, 715 W. 17th Str.
Albert Przybylski, - 696 32nd Str.
Zygmunt Schmidt, 1844 — 48th Street,
between Wood i Page Str#.
PHILADELPHIA, PA.
M. Rarzykowski, 88 Beck Str.
„Dzienni* Chicagoski" można zapisać
i zapłacić u wyżej wspomnianych agen
tów, oraz kupować pojedyAoee numers

xml | txt