OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 11, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-02-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

fciorca właśnie mieszkał. TJwia
pomił przeto policyą, która też
lOranna znalazła i aresztowała.
Obłakanj.
I Na stacyą policyjną na Des
łlaines Str. przybył wczoraj
■6 ietni chłopak sprzedający
■azety, William James Wil
Rams, i opowiedział taką hi
Itoryą: „Właśnie miałem go
rącą walkę z trzema rozbójni
kami. Kiedy stałem na rogu
Jefferson i Madison Streets i
■przydawałem wieczorne dzien
fciki, widziałem, jak znany mi
■TOl James Mason, zamieszka
K pod n-rem 342 Washington
■tr., został napadnięty przez
łzech opryszków, którzy mu
■debrali złoty zegarek i $50.
pochwyciłem cegłę i rzuciłem
mią w głowę jednego z rabu
siów; dwaj drudzy, ciągnąc
zranionego, uciekli. Mason
prosił mię, bym o tem uwia
domił policyą,ażeby poszukano
irabusiów. Jutro pójdę do
Masona, który mi obiecał pię
[kną nagrodę." Kap. Hayes
iwysłał do Masona posłańca, by
kię dowiedział o szczegółach—
I okazało się, iż w opowiada
niu chłopca ani słowa nie było
Iprawdy. Mówił widocznie w
(obłąkaniu.
Negerki i Chińczyk
[iSegerki Betty Wliite i Daff
Sharp, które siedzą zam
fcęte od wczoraj na stacyi
licyjnej na Desplaineb Sti.,
rafinowany sposób okradły
linczyka Sing Lee, który ma
Iralnią pod n rem 491 Clark
Itr. Sharp wczoraj wieczorem
rzyszła do pralni Chińczyka
>ez długich wstępów poczęła
llkę. Wyciągnęła nóż i tak
[rzeraziła kosookiego, że tenże
iczął wrzeszczeć, wskutek
sego policy a nadeszła. Pod
las gdy Lee na stacyi poli
jjnej opowiadał, co mu się
(ało, White wedle programu
cróry ułożonego weszła do
igo pralni i poczęła zabiel ad
rszystko, co się dało. Ale
chwytano ją na gorącym u
fzynku, a że zapytana o mie
ikanie wymieniła adres, pod
kórym także Sharp mieszkała,
jrzeto odkryto ich plany i
imknięto obydwie.
Amatorzy organów.
Krótko przed świętami z ko
lioła presbyteryańskiego w
liver Forest ukradziono małe
jganki. Parafia pogodziła się
[losem i kupiła nowe kosztem
100. Wczoraj rano spostrze
10, że jakiś łotr rozbił te or
iny i główne części składowe
>zabierał. Pastor W.E. Rey
>lds sprawił sobie psa obe
iie i uwiadomił policyą, któ
poszukuje tych oryginal
|ych amatorów organów, na
bórych skarżą się także w in
ly ch przedmieściach.
Postrzelony.
Handlarz Moritz Goldstein
>stał wczoraj raniony kulą z
bstoletu przez, angielkę Er
nsta Brown wood. Goldstein
ieszkał dawniej i wiktował
i u niej pod Nrem 38 Larn
ve. Kiedy ją przedwczoraj
Iwiedził, wracając do domu,
k:,strzegł, ż« znikła jego sa
ewka z $50. Poszedł przeto
Jb niej wczoraj rano i wprost
lazwał ją złodziejką. Pani Er
iesta nie wiele myśląc porw ała
kistolet i strzeliła prosto w
łowę Goldsteina ciężko go ra
iąc. Goldsteina odwieziono
szpitala, a Brownwood u
f it -
f reszto wane] znalazła policya
j $350.
Przez nieostrożność zastrzelony.
Pośród smutnych okoliczno
ści właściciel gospody pod
1 Nrem 3759 Wallace Str, John
! Tierney, stracił wczoraj życie.
Odwiedził znajomą sobie ro
dzinę Hogan, 3815 Buttei Str.
i spotkał tam Michała Cashin,
młodego człowieka liczącego
lat 22, którego rodzice mie
szkają pod Nrem 748, 33 ulica.
Pani Ho^an leżała chora w łóż
ku. Podczas gdy Tierney roz
mawiał z Hoganem iCashinem,
wyciągnął z kieszeni rewolwer
38 kalibru. Chwalił tę broń
jako znakomitą i dał ją innym
do obejrzenia. Przedtem je
j dnak ostrożnie wyjął wszyst
kie naboje. Kiedy mu rewol
wer zwrócono, nabił go na no
wo. Rozmawiano jeszcze da
lej o rewolwerze. Thierney
podał Cashinowi broii, gdyż
ten chciał zwrócić jego uwagę
j na pewne urządzenie. Nie
przypuszczając, by rewolwer
był nabity, powiedział Cashin
żartując: „Gdyby ten rewol
wer był nabity, mógłbym cie
bie, Tierney, łatwo zastrzelić,"
W tejże chwili padł strzał z
broni ku głowie Tierneya zwró
conej. Kula przebiła czoło nie
szczęśliwego, który padł nie
wydawszy głosu. Był nieprzy
tomny, a w parę godzin życie
zakończył. — Cashin pół-o
błąkany z przerażenia wybiegł
i z domu; policya go jeszcze nie
| znalazła. Pani Hogan z prze
strachu tak się pogorszyło, że
trudno,by wyzdrowiała.
Drobne notatki.
— Robotnik Wilhelm JBeil
fuss, liczący lat 38, spadł wczo
raj na rogu Milwaukee Ave i
Irving Park Boulevard z ru
sztowania i ciężko się pokale
czył. Mieszka na rogu Weld
i Williams Str.
— Policyant ze stacyi Des
plaines Str. znalazł wczoraj
familią JohnaGrillich, 78San
gamon Str. w największej nę
dzy. Uwiadomił agenta okrę
gowego.
— Robotnik Michał Kepner,
185 W. 19 Str., wczoraj pró
! bując z innymi robotnikami
podnieść kawał żelaza 800fun.
cifżki, niebezpiecznie się po
derwał. Zawieziono godoszpi
! tala okięgowego.
— Pociąg kolei żelaznej
Panhandle przejechał wczoraj
na Curtis Str. Józefa Paszwiri
skiego i Jana Bartowiaka, wła
śnie gdy czyścili wagony. Obaj
ciężko uszkodzeni.
— Wóz kolei konnej prze
jechał na Centre Str. 66 letnie
go Johna H. Shaw i ciężko
pokaleczył.
— Zamieszkały pod Nrem
! 19 Grace Str. Frank Toeski
wit z wypadł wczoraj z okna
pod Nrem 216 S. Jefferson
| Str. znajdującego się 10 stóp
nad ziemią i ciężko się po
tłukł. Miał on tam zajęcie ja
ko stróż domowy.
— Woźnica William Burdo
wczoraj wioząc drzewo do fa
bryki Mc Ewena na rogu
Wells i Pearson Str, uderzył
się czołem o łuk muru i nie
bezpiecznie się skaleczył.
— Pociąg kolei linowe j
przejechał wczoraj rano wóz
Alberta Alghena na 49 ulicy i
woźnicę ciężko skaleczył. Alg
hen miał być pijany.
W sprawie obchodu 100
letniego.
V
Dnia 3 b. m. o godz. 5 po połu
dniu odbyło się posiedzenie pp. pre
zydentów i wice prezydentów Towa
rzystw przy kościele śgo Stanisława
K. na którem wybrano komitet z
dziewięciu a mianowicie:
ob. P. Kiołbassę,
" Boi. Klarkowskiego,
" Piotra Ligman,
" Fr. Zagrzebskiego,
" Szcz. Zahajkiewicza,
" Jana Kortos,
" Jana Gniot,
" .Jana Arkuszewskiego,
i" Jakoba Tomaszewskiego,
którzy mają się zająć programem
obchodu stu letniej rocznicy ogło
szenia Konstytucyi 3 Maja w parafii
Sgo Stanisława K. Następnie wło
żono na nich i na innych prezyden
tów Towarzystw obowiązek aby się
zajęli porozumieniem się z innymi
; parafiami polskimi i Towarzystwami
i w Chicago co do drugiego dnia tegoż
j obchodu w poniedziałek, który ma być
w rodzaju politycznej manifestacyi
w sprawie Polski i wyświeth nia jej
obecnego położenia i znaczenia Kon
stytucyi 3go Maja jako też co do
trzeciego dnia tegoż obchodu, który
ma się zająć utworzeniem solidarno
ści narodowo-politycznej wśród po
laków obywateli Stanów Zjedno
czonych na wzór ligii irlandzkiej lub
niemieckiej.
Otóż śmiało spodziewać się nale
ży że Polacy w Chicago jako dojrza
li synowie wolności i istotni patryo
ci zrozumieją swoje obecne zadanie
i że każda parafia polska i jej towa
rzystwa nie tylko jak najlepiej
przyjmą delegatów parafii Śgo Sta
nisława K. i Towarzystw ze Stanisła
wowa ale nadto wybiorą od siebie
stosowne delegacye i prześlą na
czas i miejsce na które się wspólnie
zgodzą, aby taż Delegacya łącznie
z Delegacyą od kościoła śgo Stani
sława K. porozumiały się ostatecznie
i wybrały jeden W. Komitet do
wspólnego Obchodu Politycznego i
! Narodowego w Poniedziałek i Wto
rek.
Bo jak pewnem jest że każda pa
rafia czy osada polska obchód ten
stuletni obchodzić będzie uroczyście
w niedzielę u siebie t. j. w swoim
kościele i parafii tak też nie mniej
zapewne uważać należy że zrozu
i mie korzyści i zadanie wspólnego
Obchodu Politycznego i Narodowego
i w następujący po owej Niedzieli, Po
niedziałek i Wtorek.
Na artykuł „Zgody" o kwestyi
szkolnej.
Artykuł podpisany nazwiskiem
„Tadeusz Wild" — artykuł nader
obszerny w kwestyi szkolnej w dzi
siejszym numerze „Zgody" się uka
zał.
Żałujemy „Zgodę". I walczyć się
odchciewa. Broń tak silną nam dała
do ręki w tej sprawie, właśnie za po
mocą owego artykułu, że prawie —
nie po rycersku jest dalej walczyć.
Trzy ustępy owego aitykułu, zaty
tułowane: 1) Amerykańskie Szkoły
Publiczne, 2) Szkoły prywatne i pa
rafialne, 3) Odprawa „Dziennikowi
Chicagoskiemu" — pisane przez ko
goś, który mówi po polsku i może
niegdyś był Polakiem, a umieszczone
w organie Związku Narodowego Pol
skiego, nareszcie wykazały prawdzi
we zapatrywania owego czasopisma.
Zapatrywania te, na podstawie któ
rych cały artykuł jest opracowany,
wyrażone są w następującem zdaniu,
które tu przytaczamy dosłownie:
„Powiedzieliśmy już wyżej, że słu
sznem jest, aby dzieci Polskie tu uro
dzone lub chowane uczyły się mowy v
i historyi polskiej. Powtarzamy, że
słusznem jest, aby te dzieci, wyrósł
szy, brały żywy, choć niekoniecznie
czynny udział w sprawach polskich
i z niemi sympatyzowały; ale nie
słusznem jest starać się wycho
wywać dzieci te na patryotów
polskich, bo jest to niemożliwe,
sprzeciwia się naturalnemu porząd
kowi rzeczy".
Przynajmniej otwarta przyłbica.
Jeżeli wiemy, że za zaprowadzeniem
języka polskiego w szkołach publi
cznych są ci głównie, którzy chcą
zniesienia szkół parafialnych, z po
wać na patryotów polskich; jeżeli
wieiny, że im głównie o to chodzi,
jakoby- szkoły publiczne kształciły
wyżej i wzorowo były urządzone, to
też polemika do małego tylko scho
dzi terrytoryum. Trzeba było jednak
od razu powiedzieć, iż nie amerykań
scy obywatele — Polacy, tylko ci,
którzy w Ameryce patryotyzm pol
ski za rzecz nienaturalną i za utopią
uważają, byli promotorami ruchu
w sprawie wprowadzenia wykładów
języka -polskiego do szkół publi
cznych.
Na dziś — nie mamy więcej miej
sca. ...
Gicardya Królowej Korony Pol
skiej przy kościele św. Stan. K. ma
swoje posiedzenie jntro wi3czorem.
— Towarzystwo Krakusów M.
B. Częst. odbędzie we środę dnia
ligo Lutego r. b. wieczorem o godz.
7 m. 30 w hali szkolnej przy ko
ściele Św. Stan. Kostki posiedzenie
miesięczne.
— Towarzystwo śgo Szczepana
Męczennika ma swoje regularne
posiedzenie w Czwartek dnia 12go
Lutego o wieczorem. l21.cd.
««i»
Dział ekonomiczny.
Nowe Stowarzyszenia
Inkorporowane zostały:
1) Queen City Manfg Co., East St.
Louis, kap. 1100,000.
2) World's Fair Scottish Games
Co., Chicago, kap $10,000.
8) Demure rind Furniture Co., Chi
cago, kap. $200,000.
4) Calumet Furniture C., Chicago,
kap. 100,000.
5) Best Brewing Co., Chicago, kap.
80,000.
Koiicesye do budowy
wydane zostały następujące:
1) C. Mahlstarki, 2 piętr. mieszk.,
957, 33 ul., 12000.
2) J. P. Giblin, 3 piętr. mieszk.,
z halą, 36-0—3628 Halsted Str.
$15,000.
3) J. Oltmaus, 2 piętr. mieszk., 310
Homer Str., $1500.
4) .). Acerle, 2 piętr- mieszk., 1433
W. 41 ul., $1000.
5) J. Pumpka, 4 piętrowy śpichrz.,
17—19 W. 15. Str., $5000.
6) H. Gauldian, 1 piętr. dobud. ze
skl., 242 W. Taylor Str. $1700.
7) D. Hevrley, 3 piętr. mieszk.,
Moreau & 48 Str., $1000.
8) 13. F. Peters, 2J piętr. mieszk.,
z basementem, 60 i School Str.,
$6000.
9) P. W. George 2 piętr. mieszk., z
basementem 60 i School Str.,
$30U0.
10) D. White, 2 piętr. mieszk., z ba
sem., 7046 Stewart Ave., $3,500.
11) M. Young, 2 piętr. mieszk., 8923
Superior Ave., $1500.
12) W. G.Carlisle, 2 piętr, z basem.,
232, 52 ul., $5000.
13) M. F. Smith, 2 piętr. mieszk.,
6915 Addison Ave., $1600.
14) A. Stieber, 2 piętr. mieszk., 1523
Clybourn Ave., $1300.
15) L. Stofferan, 2 piętr. mieszk., 42
Belmont Ave., $3000.
16) R. Helbling, 2 piętr. mieszk 1341
Rowning Str., $2,700.
Baczność Demokraci!
i
Wszyscy członkowie Klubu demokra
tycznego 16 tej wardy. którzy się już za
pisali, również i ci, którzy się zapisywać
zechcą, raczą być obecni
w Środę 11-go Lutego r. b.
o godzinie \do 8 wieczorem
w Hali bankowej przy Noble ul.
w celu ostatecznego zorganizowania klu
bu demokratycznego.
J. Arkuszewski, prez.
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, Pa.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca.
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzv, książek szkolnych oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentnra „Dziennika Chicagoskiego"
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Kupujcie Kalendarz katolicki
na r.1891 dla Ameryki ułożony.Za
wiera on 211 stronnic druku, piękne
powiastki i illustrucye, poradnik dla
obywateli Stanów Zjednoczonych, śli
czny kolorowany obrazek,kalendarzyk
ścienny i ogłoszenia Polaków w Ame
ryce zamieszkałych. Cena 25 centów.
Nabyć go można w Redakcyi „Wiary
i Ojczyzny" i u pp. agentów naszego
czasopisma,
'W SKŁAD -
WĘGLI I MZEWA
380 Austin Aye., blisko Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2 85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tonę.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez poczt'ę albo przyjdzcie zamówić
do naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
16 s. x CU cd.
Brygida Czekała,
—i KRA W CZKA
99 Cleaver Street,
4zyje suknie za obsta
iunkiem podług naj
nowszej mody i po
najtańszych cenach.
16s.—sen—3t.pn.p.a.
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
[^"Wykonuje wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. 28mj—xci-cd.
PODATKI (TAXES)
na roił 1891.
"WEST TOWN."
Oszczędzicie dwa (2) procent, jeżeli
opłacicie podatek od swojej nieruchomo
ści teraz w ofisie kolektora zachodniej
części miasta. — Ofis jest w domu "Hay
market Theatre Building"
161 W. Madison ulicy.
H. O. Hansen, kolektor z. części miasta.
16m.—xci—cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
I
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir 15g—xci—3t—pn. c.B.
Paweł Ratkowski
634 Noble ulica.
Budowniczy - Kontraktor.
— BUDUJE —
kościoły,
szkoły,
fabryki,
domy,
oraz wykonuje wszelkie prace w za
kres budowniczy wchodzące po cenie
umiarkowanej.
15 g-xci-t-l s.
10 dolarów nagrody!
26 Stycznia zaginął mi mały biały pies,
wabiący się "Molly", z brunatną głową"
i takiemiż znakami na plecach, 1V£ stopy
wysoki. 101 • cd.
H. Leonhart, 319 W. Division Str.
4
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZF.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 55c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano 50c. za 100 fantów.
Najlepszy biały owies 60c. za bnszel. ,
Najlepszy miąazany owies 48c. za busze]-.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy wląksijych albo cało-wagonowych zakn*
pnach, specyalne ceny. TELEFON 8444.
278.—xcii—cd.
Dr. Edward Czerniewski
Profesor Szkoły Akuszeryi „Escnla
pian College of Midwifery" w Chicago.
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
Bano od 8 do 9 dla biednych
bezpłatnie.
Każda Sobota przed poi. dla kobiet.
ls-xcn-s.pn.
T. GALLUS,
643 Noble Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju oraz na
czyń żelaznych i blaszanych po najniższych ce
nach. ■- 61.—xai—cd.
Chicago & Northwestern R. E.
Bilety: 206-208 Clark Str., na Btacyi
Oakley Ave. i na dworcu na
rogu Wells i Kinzie Sirs.
POCIĄGI.
D«-nver Limited Ve*tib.
Pacific Limited Vestib.
Council Bluffa, Omaha,
Denver, L'incoln,Sioux
City. Des Moines i do
miejsc w CttlifornU i
Oregon v
Nebraska, Black Hills i
Wyoming.
St. Faul. Minneapolis,
Eau Claire i Duluth,.
Huron, Aberdeen, Wino
na i Maiiitfon, Janes
ville i Beloit
ODJAZD PRZYJAZD
a Mu k
a 2J00N
b 6,10 N
a' 8.80 R
a 6,CO R
a 2,00 W
a 8,80 R
&SB W
6,45 N
*,ll>R
1,60 W
4,0011
7,00 W
9,45 W
6.25 R
a 10,00 B
a 1,50 N
7,00 W
1,50 N
6.26 R
7,00 W
6,25 R
b 1,50 N
b 6,25 R
a 10,00 R
d 6,25 R
b 4,80 N
b 10,26 R
b 2,40 N
b 10,80 R
bli^OW
b 5.60 W
a 6,45 W
b 10,60 R
Milwaukee i Racine.
Madison i Waukesha via
Milwaukee
Fonddn Lac, Oshkoob,
Neenah, Nenaaha, Ap
pleton, Men< minee.. (
Osnkosh.Neenah i Applet.
Marquette i Lake Superior|
Rfpon, Green Lake, Prin
ceton
Ashland, Hnrley, Besse
mer, Ironwood, Wake
field
Jane8vllle, Watertown,J
Fond du Lac, Oshkosh I
%
a 6,00 N"
a 11,00 W
b 12,06 N
a 6,00 N
a 10,80 W
a 11,00 W
a 6,00 N
a 6,00 N
a 11,15 W
b 9,00 B
c 9,00 R
e 8,80 R
a 8,00 N
a 5,00 N
a 7.80 W
a 10,00 W
b 8,00 B
b 11,80 R
a 6,00 N
b 11,80 R
a 10,00 W
a 8,00 N
a 10,00 W
b 11,80 R
b 10,00 W
a 6,00 N
c 10,00 W
b 9,2. R
b 4,45 N
b 10.15 R
b 4,15 N
b 11,80 W
b 7,15 R
a 9,00 R
b 8,80 R
Freeport,Rockfordi Elg.-j
Rockford i Elgin
Rockford via Harvard ....
Dixon i Sterling
a dziennie b z wyj. niedziel c z wyj. sobót d z wy
nonienr. e tylko w nlen/ielę.
Chicago, Milwaukee & St- Paul.
Dworzec Union, róg Madison, Canal i
Adams Str. Miejskie bióro 209 Clark Str.
POCIĄGI.
ODJAZD [PRZYJAZD
H
Milwaukee, St. Pani
Minneapolis i Port
land
Milwaukee, Madison i
Zachód )
Milwaukee! Madison
Milwaukee tylko w Niedz
Milwaukee i
Marquette dkLake Superior)
Green Buy & Menomineel
Sioux City, Omaha,Den- J
ver, i San Francisco .. 1
Dubuque, Iowa i miasta!
Dakoty |
Kansas City i St. Joseph
dziennie; bcodzieó, z wyj. niedziel; ccodzlen*
nie z wyj. sobót., d codzien. z wyj. ponl< dz.
Informaoyj co do miejsc i inuych szczegółów
udziela sią w biórach.
b 8,00 R
a 5,80 W
a 11,00 W
b 11,80 R
c 11.00 W
b 8,00 N
8,80 R
X,OON
7,80 W
7 00 W
7,80 W
b 11,80 R
a 6,00 W
a 11,10 W
b 11,40 R
c 11,10 W
c 11,10 W
b 10,06 W
a 9,80 R
a 7,00 R
b 7,00 W
d 7, 0R
b 1,15 N
145N
b 11,00 R
b 1,15 N
4 00N
7,00 R
7,00 r
9.80R
7.15 R
2,15 N
7,15 R
7,15 R
Chicago & Alton — Grand Union
Pass. Depot
Canal Str., między Madison i Adams Str.
Pacific Veetibuled Expre.
Kansas City Veetib. Lim.
Kansas City, Col. & Utahj
Express
St. Louis Veetibuled Lim
Springfield £ St. Louisj
dzienny express
Springfield & St. Louie]
nocny express
Joliet & Streator Accom..
a 12.00 poł.
a 6.00 popj
a 11.20 w
a 9.00 w
1.80 pop.
P.OOb
[7.86 B
7.15 B
b 9.00 w 7.80 w
a 11.20 pop
b 5.00 pop
7.35 B
9.80 b
a dziennie b z wyjątkiem Niedziel.
Baltimore and Ohio.
Dworzec: Lake Front, ujście Monroe ul.,
22 ul., 39 ul. i Hyde Park. Bilety:
193 Clark Street.
Nie ma nadpłaty za B. &0, Limited.
POCIĄGI.
ODJAZD IPRZYJAZD
Local
New York& Wash. Lim.
N. Y., Wash. * Pittsburgh
Vest. Lim
Pittsburgh Limited
Night Express
Walkerton Accom
7.10 B
10.10 B
2.55 P
5.05 P
10.40 w
4.05 p
tt.40 w
9.80 w
a 11.40 B
a 8.25 b
a 5.50ja
a 9.15 b
a dziennie; b z wyjątkiem Niedziel.
Chicago, Burlington & Quincy.
(Burlington Route.)
Bióro: Dworzec Union i 211 Clark Street
"qpjaziTTpkzyjaZiD
POCIĄGI.
b 8.50 B
b 8.50 B
a 11.45 B
Qalesburg & Streator
Rockford <fe Forreston —
Burlington i Local Points
"Burlingtons No. 1" do
Denver a
Rochette i Rockford b
Rock Falls i Sterling b
'8treator i Mendota b
St. Paul i Minneapolis.... a
Kansas City, St. Joseph i
Atchison
Omaha, Council Bluffs &
Denver
Omaha, Council Bluffs,
Cheyenne i Denver
Kansas City, St. Joseph,
Atchison 1 Quincy
St. Paul i Minneapolis...
a dzieunie; b dziennie z wyjątkiem Niedzieli
^^^^^^idzlpnnlezwvjatklernSohotj*^^^^
Chicago, Bock Island & Jtacitic*
1.00 N
4.80 N
4.80 N
4.90 N
5.80 N
a 5.50 X
a 6.10 n
a 10.80 w
a 10.80 w
c 10.60 w
b 6.50 w
b 2.15 n
a 2.15K
a 8.00 b
b 10.85 b
b 10.85 b
b 10.35 B
a 9.00 b
a 9.15 B
a 1.00 x
a 6.45 b
a 6.45
b 10.80 w*
Dworzec 11a rogu Van Buren i Sherman
Str. Bilety także w Sherman House i
104 Clark Str.
POCIĄGI.
ODJAZD PRZYJAZD
Illinois <fc Iowa Express..
Peoria Express
Spirit Lake, Sioox Falls &
Dakota Express
Kansas City. St. Joseph,
Axh son, Leavenworth,
Denver, Color. Springs
& Pueblo Solid veetL
bule Kxp.
Minneapolis, St. Paul A
Council Bluffs Exp
Council Bluffs 1 Omaha,
Solid Limited Vestibule]
Exp
Joliet Accomodation
a 8,15 R
a 1,80 N
a 1,80 N
&5.60N
b 1,80N
a 7,25 W
a 1,15 N
C1.15M
b 9,50;R
b 1,15 N
b 7,00 W
b3,20N
a 6,00 N
b 10.80 W
b 8.05 R
fc 10,06 R
a 10,80 R
b 7,16 R
Peru Accomodation
Concil Bluffs nocny Exp.J
Minneapolis, St. Paul &
Spirit Lake nocny Exp.. d 10,80 W c 7,16 R
Peoria nocny Exp d 11,00 W c 6,26 R
Kansas City, St. Joseph &
Atchison nocny Exp— b 11,00 W b. 6,38 R
a codziennie z wyjątkiem niedziel; b codziennie;
C codziennie, z wyj. poniedziałków; d codziennie
z wyj, sobót.
/ AGENCYE
Dziennika Chicagoskiego.
Franciszek Kaczmarek, 668 Noble Str.
Paweł Masiak, - 569 Dickson Str.
Franciszek Szczepański,
1027 N. Hoyne Ave.
Walenty Zwierzyński, 715 W. 17th Str.
Albert Przybylski, - 896 82nd Str.
'Zygmunt Schmidt, 1844 — 48th Street,
between Wood i Page Strs.
PHILADELPHIA, PA.
M. Rarzykowski, - - 83 Beck Str.
Michał Budzyński, - 1828 Mephis Str.
SOUTH BEND, IND.
A. Niedbalski, - 717 Chapin Str.
„Dzienni* Chicagoski" można zapisać
i zapłacić u wylej wspomnianych agen
tów, oraz kupować pojedyńcse numer*
od chłopców roznoszących.

xml | txt