OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, March 12, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-03-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

(Dokończenie z 1-szej str.)
nie z nami pójdziecie. Zasłu
guj ece więc na najszczersze
p 'dziękowanie z in» j strony.
(Oklaski.) Udowodnił ście, iż
mężó v o stałych zasadach nie
powinna odstraszać i^kszośd.
,.Szanuję ja stałe zasady.
Nie liczyłem mo:ch przeciwni
ków, tylko opierałem się przy
tern, co wedle m^go przekona
nia jest słusznem. Ci panowie
(i p »sło>vie M-»ore i Cockrell)
zasługują na wdzięc/.n ść na
rodu Illinois za to, że zacho- 1
wali swą niezależność (oklaski
demokratów ). M «>im repu
blikańskim przyjacioł-m z
drugiej strony również dzięku
ję"
Na to odezwał się głos ze
strony republikańskiej: „Za
co?u
„Wyście znowu inny spo
sób wybierania Senatora pro
wadzili w tej walce. Jedna
strona chce, by senatora naiód
obierał, druga ztś dawnemu
hołduje zwyczajowi. Dz ęku
ję Wam, m >i republikań-cy
przyj tciele, za bezstronność i
g dność, z j tką walkę prowa
dzono. Dziękuję również za
to, że walki nie prowadzono o
osobistoś-i. Sądzę, iż obecnie
dostarczonym został dowód, że
dawny system obierania sena
tora przeznaezonv na zagładę,
jakkolwiek go odważnie i zrę
cznie bronią j^g > zwolennicy,
już zagładzie się nie oprze."
Kiedy Palmer skori -zył mó
wić, S naror Noomau wnió-ł,
by < ><1 roczno sine • lie posiedze
nia wspólne i wniosek pośród
oklasków p-zyjęto.
Mooiv i C »ckrell otrzymali
od p zyjaciót pv*zne bukiety.
Mnóstwo telegramów
Z powinszowaniami Palmer
otrzymif z wielu Stanó w. Mie
dzy n mi nadeszły telegramy
od William i M. Spring -r.i, sę
d/>ieoro Alr^eld, ^ubern-itora
o ' n
Peck z W Uco isin, z vJefferson
Club" i „Fla nbeau Club44 z
Keokuk, I ł., od mówcy Izby
posłów z Ohio, gubernatora z
Obio, gubern atora z New Yor
ku, i wielr* innych.
I Mo >iv otrzymał telegramy
z powi iszowaniani od farme
ró w.
Wieczorem nrasto był» ilu
minowane; w>zy-tk e domy
w-p«n ale przystrojone, bit» w
dzwony, strzelano z moz'dz e
rzy, palono -ztuo/me ognie.
W Stan eTennessee, w Nash
ville gubernator na wieść o
wyborze l\dmera ka ał wyru
szyć artylervi Washingtona i
strzelać na <;z^ść Palmer t. Ba
teryą ustawiono na wzgórku
kapitolu; 101 strzałów dano
na cześć Pal mera i jego 101
wiernych,a p<> jednym na cześć
Cockrella i Moore'a.
Telegramy Zagraniczne,
Gossler ustępuje!
Na jego miejsce wyznaczony
nadprezydent W. ks. Poznań
skiego, hr. Zedlitz — Treutz
schler.
Zwycięstwo Windthorsta w tym
względzie.
Windthorst jednakże niebezpie
cznie chory.
Rudini chce pogodzie rzad z
Watykanem.
Niemcy.
Berlin, 11 marca.
Pruski minister oświaty v.
Go-sler nie p >kazał się na dzi
siejszem posiedzeniu ministe:
ryalnem, a także i na wczo
rajszem posiedzeniu k<>mis\i
sejmowej w sprawie zwrotu"
zitr/vman\ch pensyj ducho
wieństwu katolickiemu. Szep
tano, iż pod A s ę do dymisyi;
ilziś wie-ć ta się sprawdziła
Na m ej see je^o wstępuje nad
prezydent prowincyi poznań
-ki'-j. Lr. Zedlitz — Treutz
scliler, którego mian o wan *e
powszechnie uważają za świe
tne zwycięstw o polityki Wiudt- i
h< -rsta.
Komisya budżetowa nie
mieckiej Rady Państwa przy
j- i wniosek Manteuffla o bu- '
dowie dwóch nowych st tków
działowych, ale wykreśliła bu
dowę nowego krzyżownika.
Berlin, 11 marca.
Przywódzca centrum w Ra
dzie Paristwa, Dr. Windthorst
cierpi na napływ krwi do płuc
i jest chorym niebezpiecznie.
Otrzymał już ostatnie Sakra
menta.
Berlin, 11 marca.
Pojawiła się grypa, i to w
formie więcej zatrważającej
niż dawniej. Wczoraj już 9
wypadków śmiertelnych było,
a nadchodzą coraz liczniejsze
wiadomości o nowych wypad
kach krytycznych.
Francy a.
Paryż, 11 marca.
Z Korsyki donoszą, że are
sztowano osławionego rozbój
nika Antonio Bonelli lub Bel
laco<cia, który od dawna broił
z niesłychaną zręcznością. Był
on, jak i jego brat Jacopo
przed 2 laty uwięziony, legen
darny postacią przed lud na
u et lubianą, i w powieściach
czyny jego opiewano.
Paryż, 11 marca.
Bertaland, przyjaciel księ
cia Plon Plon, który w Rzy
mie leży chory, telegrafuje
dziś: ., Wczoraj wieczorem
stan zdrowia księcia zmienił
się na cudownie pomyślny.
Umysł jego świeży, wola sil
na, medycyny nie używa wię
cej."
W testamencie podobno wy
ra /.ił życzenie, by Francya na
zaws'e zrzekła się myśli o nio
| narchii, i ażeby z Włochami
zawsze b\ła w przyjaźni.
Wielka Brytania.
Londyn, il marca.
Brytyjski okręt „Bay of Pa
nama'1 rozbił się przy Falmo
uth, i kapitan, jego żona i 12
osób z zał >gi utonęło.
E. Ii. Jackson, który swą
własną żonę uprowadził, jak
się zdaje zwyciężył, gdyż przy
jaciele i krewni jego żony wi
dząc, że do niczego nie dopro
wadzą, odstąpili od oblężeuia
jego domu.
Włochy.
Rzym, 11 marca.
Nowy wł.-ski minister pre
zydent Rudini poczynił pewne
propozycye Watykanowi, ce
lem wytworzenia stosunków
przyjaźń i ejszych na podstawie
pewnych ustępstw, które kato
likom poczynić obiecuje.
Kanclerz niemiecki v. Capri
vi nadesłał do Watykanu wy
jaśn:enia, dlaczego rząd nie
miecki zwleka z ustępstwami,
które poczynił, i z wprowadzę
niem napowrót do Niemiec
Zakonów katolickich. Powo
dem miało być wysokie rozdra
żnienie w kołach protestan
ckich, a ponieważ ono już po
woli się uśmierza, przeto zape
wne wkrótce rząd będzie w
stanie obietuice wypełnić.
Kzym, 11 marca.
Książę Aosta dziś rano na
polowaniu spadł z konia i
zwichnął.ł opatkę. Mimo stra
ci iv ego bólu był w stanie tu
powrócić.
Rzym, 11 marca.
Minister finansów Luzzatti
cofnął wniosek byłego ministra
prezydenta Crisp i ego uczynio
ny miastu Genua, by takowe
$100.000 wyznaczyło na wzię
cie udzi.iłu w wystawie po
wszechnej w Chicago, gdyż
wniosek ten nie zgadza si'ę z
nowymi planami oszczędności.
Turcja.
Konstantynopol, 11 marca.
Amerykański poseł Hirsh
wr .czył Porcie formalnezapro
szenie do wzięcia udziału w
wystawie Chicagoskiej. Ogól
nie sądzą, że zaproszeń ie zosta
nie przyjęte, chociaż zapewne
długo potrwa przy powolnem
postępowaniu władz tureckich,
nim odpowiedź się otrzyma.
.,Levante Herald" donosi,
że na rozkaz sułtana zarządzi
się zbiór wszystkich wyda
wnictw z czasów jego panowa
nia i w pięknych oprawach
prześle się na wystawę Chica
goską. Różne inne przedmio
ty jeszczt Turcya zamyśla wy
stawić.
Aręentynia.
Buenos Ayr es, 11 marca.
Sub^krypcye na pożyczkę
państwową wynoszą już 32 mi
lionów dolarów. Listy sub
skrypcyjne jeszcze dziś i jutro
będą otwarte.
Przybycie parowców.
New y<7r£:Friesland z An
twerpii, Wisconsin z L'verp.
Londyn: Italy z N.Y. sygn.
Z dziedziny pracy.
Mężczyzna w wieku lat 27
władający językiem polskim,
niemieckim, czeskim i dość do
brze angielskim, poszukuje
miejsca w jakimkolwiek in
teresie.
Łaskawe zgłoszenia nad
sełać pod adr.
J. Jonowski
551) Holt Ave.
Potrzeba dziewcząt:
2 do ręcznej roboty
1 do kantów best«> wania
1 do rękawów pots/,ywania
2 do maszyny
1 do trzeciej maszyny
1 do uczenia s ę szyć na ma
szynie
Zgfosić się: 178 Rumsey ul*
róg Cornelia ul. i2m.xcicd
Potrzeba cztowieka do do
mowej pracy. Zgłosić się pod
No. 3226 Springer Avenue,
Bridgeport. 13m..cd.
Mam domy i loty nasprze
daż na Cornelia, Cleaver, Jane
i innych. Warunki kupna
bardzo przystępne, ceny ni
skie.
P. Giersz,
i4m.-xci-cd. 75 Cleaver 8t/r.
Wielki 2 s/torowy dom, 2
piętra wysoki, który musi być
z loty u>unięty, można tanio
kupić. Zapytać się: 280 N.
Hahted Str. 13m..cd>
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat*
ent business conducted for Moderate Fees,
Our Ofice is Ooposite U.S.Patent Office,
and we can secure patent in less time than thoM
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We adviee, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Office, Washinston, D. C.
P!M9lllK BROS.,
^KŁAD
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave., blisko Noble ul.
Odstawiamv miękkie węgle w
kawałach po $2-85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdzcie zamówić
do naszego ofiau który jest otwarty
aż do 8»nej godziny wieczorem.
ifi 8. x CU cd.
Brygida Czekała,
KRAWCZKA
99 Cleaver Street,
/yje suknie za obsta
mikiem podług naj
nowszej mody i po
iHjtańs/.ych cenach.
lfii.—xrii—V.pn.p.8.
PODATKI (TAXES)
na rok 1891.
".VEST TI WH."
Oszczędzicie dwa (5ł) procent, jeżeli
opłacicie podatek od swojej nieruchomo
ści teraz w ofisie kolektora zachodniej
części miasta. — Ofis jest w domu "Hay
market Theatre Building"
161 W. Madison ulicy.
H. 0. Hansen, kolektor z. c/.ęści miasta.
Ifim.—xci—cd.
MICFUŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephfs Str., Philadelphia, Pa.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca.
Skład obrazów Św. i narodowych, rńźańcńw,
koronek, szkaplerzv, k-iążek szkolnych or&z
wszelkich matery&łńw piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicagoskicgo"
Każdy dzień można kupić pojedynczy egzemplarz
I>/iennik>i zn 1 r»nt.
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicngo, 111.
K-A.RAWANIAR.Z
[Livery & Boarding Stable.1
. . niu^e biij in/.ijuzaiiia jioy r/.eou\>, uostar
cxh trumien i karawanu. A'ynajmuje powo/.y 11a
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
ny inixsta. Przyjmuje także konie na w ikt Iboard]
Telefon 433ł. 27l..vcii.cd
dUD. iVUXVLJ Qil IT ua.1) -r- - . ir:; 'r^HpOAA
acont. «8«nt.
B. PETERSON & CO.
11 & 13 Market Str., near Lake iStr., • Chicago, -77/.
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosmiikom polecamy nasz towar groseryjny "w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą make wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-l-xcii-cd.
PAUL O.STENSLAND&CO.
BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawrają as \ gnący e i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypoźyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAFE DEPOSIT VAULTS
które są, zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADŁ 0. STENSLAHD 4 CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL. awp.xd.p.j r
TYGODNIK 1LLUSTR0WANY
POLITYCZNO-NAUKOWY
„WIARA I OJCZYZNA"
zaczął piąty rok istnienia.
Odpowiadając jak najlepiej potrzebom Polaków katolików
w Ameryce, szerzy oświatę, donosi o najnowszych
odkryciach i wynalazkach.
■ PISANY JEST W DUCHU CZYSTO KATOLICKIM. ==
Z końcem roku oprawny w książkę stanowić będzie prawdzi
wą ozdobę każdej biblioteki, a treścią swą przyniesie pożytek
przez lat wiele.
Prenumerata roczna wynosi 2 dolary.
„ razem z „Dziennikiem Chicagoskim" 4 dolary.
Mfl. Nowaczewski
R38 Milwauls.ee Ave. (
vV « «
polski skład mebli i pieców.
Rodacy! kto chce widzieć wielki wybór w meblach i pipcach
ech przyjdzie pod IN o. 838 Milwaukee Ave. i przekona się
two,że w moim składzie może dostać wszytko po fabrycznych
nach. Meble wyściełane, GARNITURY'» wiele taniej jak na
•• elkiem mieście. Kto nie chce wierzyć niech przyjdzie i się
rzekomi, to go nic nie kosztuje. Z szacunkiem
Wł. Nowaczewski
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
APTEKA
na rogu Noble i Black hawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACHLLSKIE, które powinny się
znajdować w każdym domu. .Jestto ZNANE i
NAJSKUTt-CZNIKrISZE lekarstwo przeciw
v szelkim bólom żołądka, ści8 nniu chorobcm
macicy i niestrawności. Prz czyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na ka.-zel. Nie
ma lepszego środka we wszystkich chorobach
płac i gardła i w modrym kaszlu u dzi-ci.
Keoepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFOlf 7495.
Wszelkiej porady u 'ziela się z całą
gotowością.
Agencya "Nickel Sayings Bank".
-A.a.arci Szwajlsart,
dyplomowany aptekarz ze stnrego kraju.
~WOLFF & NOLLAU,
— fabrykanci
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdól* i>rzy gzymsach itd.
Eoboty aa schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabrvka: 85. 87. 39, 41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS:35 f'ull'Tton Av., przyległy do C &N.W.R.R
Chicago. III. TELBr«iM3ł80 281.cii.cd
H. c. keiistinga"
Nowy Zakład Fotograficzny
730 MUirmikee Aoeblisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzili fotografie, także
stare obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim t iszem, farbą wodnistą i pactelem
Crayon, po bardzo niskiej cenie. 281.di.cd
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
G80 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
lr i5g—a.ci—3t—pn. c.s.
JOIIN WAGNEIt
ADWOKAT
O fis: 55. A\ CUirk .stir., pokój 1.
Mieszkanie; 319 Orchard et. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 8is.xcii.cd
F. W. JAROSZ,
d."Wo2s.a-t i 1STotaryusz
99 Randolph str., pokój 48."^3
Mieszkanie 2513 Michigan Ave.
załatwia wszelkiego rodznju sprawy Budowę, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sąd ich. Zajmuje sią wszelklemi ««prawami
hj poUcanemi, wyrabia ooknmentg i pełnomo
cnictwa do Europy. 16e.xcu-cd.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., C/ucavo, III.
PLUMBER 4 GAS FITTER.
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuj*, oraz załatwia wszelkie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
Rezydf.ncya: 681 Wash ten am Ave.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
Piwa Butelkowego.
PiWO Stołowe w butelkach
kwarto\V)ch i pajntowych do
użytku familijnego.
przy Indiana i Desplainsnllcach.
TELEFON 4383.
HERMAN PABST,
MENAGER.
20m.—xcii—cd
JAN MALINOWSKI,
763 N. Ashland Are.,
BUDOWNIOZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące.
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xci-od.

xml | txt