OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, March 27, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-03-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

stkich tak wielce ceniony i ko
chany — któżby z nas nie od
dał mu głosu swego \
Ale tego mało. Nie tylko
głos mu swój oddać każdy po
winien. Obowiązkiem każde
go z nas powinno być nadto
używa<5 wszelkich możliwych
wpływów, wszelkich możli
wych honorowych sposobów do
uzyskania dla niego głosów in
nonarodowców znajomych.
'Każdy dla niego powinien pra.
co wad tak gorliwie, jak gdy-N
by dla siebie samego praco
waŁ . £ .
To nietylko obowiązkiem, to
naszą rozkoszą być powinno.
Gazeta angielska „Globe'', o
bliczając możliwy wynik wy
borów przypuszcza, że Cregier
otrzyma 2,250 głosów większo
ści, a Kiołbassa 9000 głosów
większości. Jeżeli amerykanie
sądzą, iż nasz rodak powinien
jeszcze dużo znaczniejszą wię
kszość otrzymać, aniżeli kan
dydat na mera, to o ileż gorli
wiej my Polacy, powinniśmy
starać się, by rzeczywiście
przyszło do tego.
Naturalnie, jak to zwykle
dzieje się w wralkach wybor
czych, gazety dzienne angiel
skie jedne głoszą niezmierne
pochwały dla nowego kandy
data (The Chicago Herald,
Chicago Daily Globe, i t. p.),
inne znowu, należące do prze
ciwnego obozu, starają się o
śmieszyć go i wyszukać coś,
coby się dało przeciw niemu
powiedzieć. Ale nikt nie może
mu zarzucić nic niehonorowe
g<>. ISrikt z największych poli
tycznych wrogów jego nie
zdoła znaleźć najmniejszego
cienia w jego przeszłości wszy
stkim w Chicago dobrze znanej.
Toż starają się ośmieszyć go
tylko maleńkierai kłamstwami,
wiedząc, że wielkie kłamstwa
się nie udadzą. Niemiecka
„Staats Zeitung", popierająca
gorąco kandydaturę Harriso
na, wspomina tylko, że Kioł
bassa był do niedawna zawzię
tym republikaninem. Repu
blikańska „Tribune*1 samą no
minacyą i jej przyjęcie przez
Kiołbassę stara się kłamliwym
raportem w śmiesznem przed
stawić świetle: powiada, że
Kiołbassa nominacyi nie chciał
przyjąć, poczem delegaci po
szli do ks. Barzyiiskiego, który
Kiołbassie przyjąć nominacyą
kazał
Takie wycieczki nieprzyja
znych organów nie mają zna
czenia innego i na nie musi tu
być przygotowanym każdy,
który się stara o urząd publi
czny.
?
Wielkie polityczne zebranie.
Palmer w hali polskiej.
W Poniedziałek przyszły
wieczorem odbędzie się w hali
polskiej przy ulicy Bradley
wielkie zebranie polityczne, na
którem o kandydaturze Piotra
Kiołbassy będzie mowa. Nie
dawno przez legislaturę Stanu
Illinois po zaszczytnej a zacię
tej walce obrany senator Pal
mer będzie jednym z mówców
na owem zebraniu. '
Senator Palmer, najznako
mitszy przedstawiciel demo
kracyi Stanu Illinois, zbada
wszy dokładnie, jak się miała
sprawa z nominacyą Cregiera
i nominacyą jego przeciwnika
Harrisona, i przyszedłszy do
przekonania, że Cregier legal
nie, a Harrison nielegalnie zo
stał nominowany, przybędzie,
ażeby dopomóc jsobiście do
zwycięstwa regularnemu kan
dydatowi demokratycznemu.
W Poniedziałek zaś wieczorem
przemawiać będzie do Pola
ków w hali polskiej na ulicy
Bradley.
Przybędą również, ażeby
wspierać Cregiera i regularny
demokratyczny tykiet, owi
zwycięscy ze Springfieldu, o
wych dzielnych 101 demokra
tów którzy swą solidarnością
niewzruszoną, swem męstwem
i stanowczością zapewnili zwy
cięstwo demokratycznemu kan
dydatowi na senatora zwią
zkowego.
Jak wiadomo, jest pomiędzy
nimi także jeden Polak, pan
Jan A. Kwasigroch.
Drobne notatki.
— Pośród icielce podejrza
nych okoliczności umarła ży
dówka Rebecca Bessmann, 16
letnia szwaczka zatrudniona u
żyda R. Abrahama pod Nrem
169 Liberty str. Zawezwany
lekarz nie chciał wystawić
świadectwa i uwiadomiono po
licyą. Skoro o tem dowiedział
się R. Abraham, uciekł lub
ukrył się. Obecnie go szukają,
gdyż to krycie się tem bardziej
jest podejrzanem obecnie.
— OdhilJcu dni zniknęły:
] 4 letnia Anna Birg z domu
pod Nrem 616 W. Indiana str.
i przyjaciółka jej, 16 letnia
Cora Foster z Nru 16 Curtis
str. Niewiadomo, co z niemi
się stało, i policy a je szuka.
— Ohnem z ivlasnego mie
szkania wyskoczył z przestra
chu dentysta E. D. Lyon, 293
Illinois str., do którego własna
jego żona strzeliła z rewolweru
(^ale nie trafiła) za to, że mając
wyjechać do New Yorku, nie
chciał jej wziąć ze sobą, by
kosztów zaoszczędzić. Panią
Lyon stawiono pod kaucyą
$10,000, a pan Lyon innego
sobie poszukał mieszkania.
— Lokomotywa kolei Grand
Trunk wczoraj wieczorem wpa
dła na wóz, w którym siedział
John Hazel, czeski przedsię
biorca pogrzebów z 14 letnim
synkiem, na 49 ulicy i Ashland
ave. Obydwaj tak mocno zo
stali pokaleczeni, że umrą pra
wdopodobnie.
— Policy ant Albert M.
Smith ze stacyi Hinman wczo
raj wieczorem z nieznajomego
powodu odebrał sobie życie
wystrzałem z rewolweru. Po
zostawia wdowę i czworo do
rosłych dzieci.
— Wóz należący do Conso
lidated Bottling Co. przez nie
ostrożność woźnicy przejechał
wczoraj na rogu Lake i Wood
str. blacharza L. Sparey i mo
cno go pokaleczył. Woźnica
umknął.
— Andrzej Zenowshi prze
jechany przez pociąg kolei
Grand Trunk, umarł wczoraj
w szpitalu Alexyanów.
— W tunelu na La Salle
str. 15 letni William Grabls
dostał się między mur, a prze
jeżdżający wagon kolei linowej.
Na twarzy i nogach skórę ma
zdartą.
— Polak, dwudniowy gość
w Hotelu „Clifton House'1, na
rogu Wabash ave. i Monroe
str., życzy sobie, ażebyśmy po
dali w j, Dzienniku'4 wiadomość,
iż w gronie fryzyerów tegoż
hotelu pracuje stale nasz zio
mek, pan Franciszek Giźyński,
artysta w strzyżeniu włosów.
Życzeniu temu niniejszem za
dość czynimy.
POLACY W CHICAGO.
Tow. Śgo. Jozefa odbędzie swojo
półroczne posiedzenie w poniedziałek
30 marca o pół do ósmej w nowej
hali przy Bradley ulicy. Ponieważ
ważne sprawy są do załatwienia, za
praszam wszystkich członków.
Prezydent.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Ayenue.
— Hurtowny i częściowy skład — ,
ZBOŻA, SIANA i PASZf.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 65c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano 60c. za 100 funtów.
Najlepszy biały owies 55c. za buszel.
Najlepszy miąszany owies 53c. za buszel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy wiąkszych albo cało-wagonowych zaku
pnach, specyalne ceny. TELEFON 3444.
27s.—xcii—cd. ,
FE. KACZMAKEK
668 Noble ul.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szłcaplerzy,
różańcy i wszystkich Jcościel
nych artykułów.
Również obrazy wielkie i małe;
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr.
DOBRE CYGARA i PAPIEROSI
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
raaciszek Kaczmarek 668 Noble Str
Agencya:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
' 161-xcii-cd.
TYGODNIK ILLUSTROWANY
POLITY CZNO-NAUKOWY
„WIARA I OJCZYZNA"
zaczął piąty rok istnienia. >
Odpowiadając jak najlepiej potrzebom Polaków katolików
w Ameryce, szerzy oświatę, donosi o najnowszych
odkryciach i wynalazkach.
■ PISANY JEST W DUCHU CZYSTO KATOLICKIM. -■
Z końcem roku oprawny w książkę stanowić będzie prawdzi
wą ozdobę każdej biblioteki, a treścią swą przyniesie pożytek
przez lat wiele.
Prenumerata roczna wynosi 2 dolary.
„ „ razem z „Dziennikiem Chicagosbim" 4 dolary.
Pr. "W^lelŁlińslŁi
746 N. Ashland Are. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA" POLSKA
GROSERNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba?
ls.xcii-pn.fl.B
Zamówiony towar odstawia do domu bezpłatnie.
^Wyszedł z druku i jest do nabycia w redakcyi
„WIAKY I OJCZYZNY"
Cena 5 centów.
PIOTR KIOŁBASSA.
E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul.
Chicago, 111.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocoictwa do Europy
i mają agentury asekuracyi od oęnia najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.
John Barzyński & Co.
147 W. North ive.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WjĘGLI
NAJTANSZYCH CENACH.
*■ lm. xcii cd.
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACELLSKIE, które powinny Sie
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
wszelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobom
macicy i niestrawności. Przeczysztaają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszego środka we wszystkich chorobach
płue i jarała i w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7496.
Wszelkiej porady udziela się z całą
gotowością.
Agencya "Nickel Sayings Bank".
Adam Szrwa,jlra-rt,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
t
Donoszę moim przyjaciołom i zna
jomym że w dniu 25-go Marca o 4-tej
po południu umarła moja ukochana
Matka
z Gołańczy, również matka zmarłych
ś. p. Grzegorza, Franciszka i Józefa
Klupp. .
v. Pogrzeb odbędzie się w Sobotę
z rana o godzinie Jll z kościoła św.
Stanisława Kostki w Chicago
W smutku pogrążony syn
F. A. Kluppy:
Pierwszorzędny Polski Zakład
FOTOGRAFICZNO
ARTYSTYCZNY
wykonywa najnowszymi aparatami
wszelkie prace w zakres fotografii
wchodzące z największą starannością
i elegancyą. Weseia, grupy, zdjęcia
dzieci i od komunii św. specjalnym
momentalnym sposobem. Gwaran
tujemy, że nikt nie wyjdzie z zakła
du naszego niezadowolnionym z fo
tografii.
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Aye., .
pomiędzy Augusta i Will ul.
JSgf" Pogoda nie wpływa ua do
broć fotografi:. ■•*♦!' 141.—xcii-cd.
WALSH'A NOWA HALA
róg Noble i Milwaukee Ayenue.
Najpiękniejsza i najlepiej urządzona
hala na zachodniej stronie miasta do
przedstawień teatralnych, wesel, mityn
gów politycznych; największa hala do
tańców. Wynająć ją można Mtódego cza
su na miejscu:;; k.-xci-cd.
róg Noble & Milwaukee Aje,
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business couducted for Moderate Fees,
Onr O.fice is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent In less time than those
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Onr fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C. A.SNOW&CO.
Onnosite Patent Office. Washington, D. C.
Niniejszem donoszą znajomym i przyjaciołom,
iż ł dniem 1 Lutego otworzyłem
SKŁD KOSTUMEBSKI,,
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
jakoteż dla młodzieży i chłopców, bielizny, ko
szul wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. d.
Zarazem wykonują wszelkie obstalunki podług
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejszych
cenach.
Zarazem wyeełam GOTOWE UBIORY w Coun
try i do mniejszych miast stósownie do listownego
Jorozumienia sią. Piszcie po próbki materyi, *
tórych chcecie mieć ubiór zrobiony.
EL. Z)orszyAslc.i
690 Milwaukee Av- - Chicago, III.
3 m.— xcii—cd
Augustus Bauhr. Henry W. Hiłl
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. - Chicago, 111.
Sm.-icil-cd.
SMOLIŃSKI i NAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUgllA i PRACOWNIA "RAfflEC^Ł
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
Bm.-xcu-cd. 716 Milwaukee Ave.
T. GALLUS,
1049 N. Robey Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju oraz dn
czyń żelaznych i blaszanych po najniższych ce
nacb. 61.—xcii—ci
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JARZEMBOWSKI
88 Cleaver ul., • Chicago, Ml.
POLSKI KABAWAHIABZ.
Podejmuje slą urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela 1 do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 19-1-zcil-cd
TEOFIL WET NA,
128 W> Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
Wykonu je wszelkie reperacye
w zakres k(^plski wo&ęjjaąre szybko
i ppiarko'Wanej.ceaiiB^ninj-za-ed
Aipfajewski
||i 664 MóbU'^Ą ||
naprzeciw kośc. Ów. Stanisława K. •
PIEEWSZ0EZĘD5A
PIEKARNIAi CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukrv, Ciastka, Torty,
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane.
Zamówiony towar odstawia do domu.
JOŹEF MAR80N,
627 Noble ul- Chicago, Ul.
poleca rodakom swój jedyny pole ki skład
maszyn do ■zirola
— ęuzmtutegu gaiuu&u. —
Ceny niskie, za gotówkę
Pociągi Kolejowe.
Chicago & Northwestern R. Br
Bilety: 206-208 Clark 8tr., na stacyi
Oakley Ave. i na dworcu Da
rogu Weila i Kinzie Strs.
pociągi.
odjazd PRZYJ
Denver Limited Veotlb.
Pacific Limited Veetib.
Council Bluffs, Omaha,
Denver, Lincoln,Sioux
City, Des Moines i do
miejsc w Californii i
Oregon v
Nebraska, Black Hills 1
Wyoming.
St. Paul, Minneapolis, ł
Eaa Claire i Duluth.. )
Huron, Aberdeen, Wino- i
na i Madison, Janes-<
ville i Beloit f
2,00 N
6,10 W
8,80 R
_ <T,5QB
a 2,00 S
a 8,30 R
C,OOR
9,85 W
6,45 N
£,t0R
7,00 W
9 ,46 W
_ 6,26 R
a 10,00 R
a 1,60 N
b 7,00 W
b 1,60 H
a 6,26 R
a 7,00 W
a 6,26 R
b 1,60 K
b 6,25 R
a 10,00 R
d 6,26 R
b 4,8011
b 10,26 R
b 2,*40N
b 10,80 R
b 11,20 W
b 6.60 W
a 6,46 W
b 10,60 R
Milwaukee i Racine.
Madison i Waukesha via J
Milwaukee |
Fond du Lac, Oshkosh, 1
Neenah, Nenasba, Ap-<
pleton, Menominee.. (
Osnkosh,Neenah i Applet.
Marquette i Lake Superior
Ripon, Green Lake, Prin-|
ceton
Ashland, Hurley, Besse
mer, Iron wood, Wake
field
Janesville, Watertown,
Fond du Lac, Oshkosh I
Freeport, Rockford i Elg. -j
Rockford 1 Elgin
Rockford via Harvard....
Dixon 1 Sterling
a dziennie b z wyj. niedziel c z wyj. sob6t d z wy
poniedz. e tylko w niedzielą.
IW
a 11,00 W
b 12,06 N
a 6,00 N
a 10,30 W
a 11,00 W
a 6,00 N
a 6,00 N
a 11,16 W
b 9,00 B
c 9,00 R
e 8,30 R
a 3,00 N
a 5,00 N
a 7.80 W
a 10,00 W
b 8,00 B
b 11,80 R
a 5,00 N
b 11,30 R
a 10,00 W
a 8,00 N
a 10,00 W
b 11,80 R
b 10,00 W
a 6,00 N
c 10,00 W
b 9,a.R
b 4,45 N
b 10,15 R
b 4,15 N
b 11,30 W
b 7,15 R
a 9,00 R
b 8,30 R
Chicago, Milwaukee & St Pall
Dworzec Union, róg Madison, Canał i
Adams Str. Miejskie bióro 209 Clark Str,
w
POCIĄGI.
ODJAZD [PKZYJ,
Milwaukee, St. Paul
Minneapolis 1 Port
land ,
Milwaukee, Madison
Zachód
Milwaukee! Madison.
MUwaukee tylko w Niedz
Milwaukee -i
Marquette &Lake Superior]
Green Bay & Menominee
Sioux City, Omaha,Den-j
ver, i San Francisco .. "j
Dubuque, Iowa i miasta j
Dakoty I
Korisas City 1 St. Joseph
b 8,00 R
a 6,80 W
a 11,00 W
b 11,80 R
c 11,00 W
b 8,00 N
8,80 R
b 8,00 N
b 7,30 W
d 7,00 W
b 7,30 W
b 11,30 R
a 6,00 W
a 11,10 W
b 11,40 R
c 11,10 W
c 11,10 W
b 10,06
a 9,80 R
a 7,00 R
b 7,00 W
d 7,iOR
b 1,15 H
1,46 N
b 11,00 R
b 1,15 N
4,00 N
7,00 R
7,00 B
9,80 B
7.15 R
8.16 H
7,15 R
745*
dziennie; bcodzień, z wyj. niedziel; c codziea
uie z wyj. sobót., d codzien. z wyj. ponlidi.
Informaoyj co do miejsc i innych szczegółów
udziela sią w biórach.
Chicago & Alton — Grand Union
Pass. Depot
Canal Str., między Madison i Adams 8tr.
POCIĄGI.
ODJAZD
[PRZYJAZD
£
Pacific Veetibuled Exprs.
Kansas City Vestib. Lim.
Kansas City, Col. & Utah
Express
St. Louis Vestibuled Lim.
Springfield & St. Louisl
dzienny express....
Springfield <& St. Louisl
nocny express
Joliet & Streator Accom..
a 12.00 poł
a 6.00 pop
a 11.20 w
a 9.00 w
b 9.00 w
a 11.20 pod
b 6.00 pop
1.80 pop.
P.00B
7.85 B
7.16 B
7.80 w
7.35 B
9.30 B
a dziennie b z wyjątkiem Niedziel.
Chicago, Burlington & Quincy
(Burlington Route.)
Bióro: Dworzec Union i 211 Clark Street,
POCIĄGI.
ODJAZD PRZYJ/
Galesburg & Streator
Rockfom & Forreston....
Burlington 1 Local Points.
"Burlingtons No. 1-" do
Denver
Rochette i Kockford
Rock Falls i Sterling
Streator i Mendota
St. Paul i Minneapolis....
Kansas City, St. Joseph i
Atchison
Omaha, Council Bluffs &
Denver
Omaha, Council Bluffs,
Cheyenne i Denver
Kansas City, St. Joseph,
Atchison i Quincy
St. Paul i Minneapolis
b 8.60 b
b 8.50 r
a 11.45 b
1.00 N
4.80 N
4.80 N
4.30 N
5.80 N
a 5.50 K
a 6.10 N
a 10.80 w
b 6.50 V
b 2.15 k
a 2.13 x
a 8.00 x
b 10.85 x
b 10.85 x
b 10.35 x
a >9.00 x
a 9.15 »
a 1.00 x
a 6.45 k
a 10.30 w I a 6.45 x
c 10.50 w I b 10.30 w
a dzieunie; b dziennie z wyjątkiem NiedjdaK
c dziennie z wyjątkiem Sobot.
Baltimore aud Ohio.
Dworzec: Lake Front, ujście Monroe ul.,
22 ul., 39 ul. i Hyde Park. Bilety:
193 Clark Street.
Nie ma nadpłaty za B. * O, Limited.

POCIĄGI.
ODJAZD IPBZTJ.
Local
New York & Wash. Lim.
N. Y., Wash. A Pittsburgh
Vest. Lłm
Pittsburgh Limited
Night Express
Walkerton Accom
b 7.10 b
a 10.10 b
a 2.55 r
a 5.05 f
a 10.40 w
a 4.05 r
b 6.40 w
a 0.80 w
a 11.40 x
a 8.26 x
a 5.50 x
a 9.15 x
a dziennie; b z wyjątkiem Niedziel. i ■
Chicago, Bock Island & Pacific.
Dworzec na rogu Van Buren i Shermaa
Str. Bilety także w Sherman House i
104 Clark Btr.
POCIĄGI.
ODJAZD iPliZTJ.
W
Illinois A Iowa Express., a 8,15 R
Peoria Express a 1,80 N
Spirit Lake, Sioux Palle A
Dakota Express a 1,80 N
Kansas City, St. Joseph,
Atchison, Leavenworth,
Denver, Color. Sprlagi
& Pueblo Solid Vesu
bule Exp b 6Jb0 N
Minneapolis, St. Paul Ł
Council Bluffs Exp b 1,80 N
Council Bluffs 1 Omaha
Solid Limited Vestibule
Exp bMOW
Joliet Accomodation b»,20N
Peru Accomodation a 5,00 N
Condi Bluffs nocny Sip., b 10.80 W
Minneapolis, St. PauT &
Spirit Lake nocay Exp., d 10,80 W
Peoria nocny Exp. d 11,00 W
Kansas City, St. Joseph A
Atchison nocny Exp.... b 11,00 W
a codziennie z wyjątkiem niedziel; b
a 7,25
a 1,16 X
el.UK
b 1,1511
b 8 95R .
b 10,06 It
a 10,80 B.
b7>*
c 8JU 5
b. 6,25 Tt
codzlenxta;
c codziennie, z wyj. poniedziałków; d codrteail*
z wyj. sobót.
AGENCIE
Dziennika Chicagoskiego.
Franciszek Kaczmarek, 668 Noble Str.
Paweł Masiak, - 569 Dickson Str.
Franciszek Szczepański,
1027 N. Hoyne Are.
"Walenty Zwierzyński, 715 W. 17th Str.
Albert Przybylski, - 896 82n^ Str.
PHILADELPHIA, PA.
M. Rarzykowski, 38 Beck Str.
Michał Budzyński* - 1823 Mephis Str.
SOUTH BENB^IND.
fammu. -, - m o*#* s».

xml | txt