OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 07, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-04-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Kueblinga, 420 S. Clark Str. j
z powodu, że rura z pieca by
ła uszkodzoną. Szkoda $400.
— Takze^ pożar powstał w
stajni 144 Pacific Ave wczoraj i
wieczorem. 9 koni spaliło się.
Szkoda wynosi $300.
— Zwrotnikarz kolei Michi
gan Central, John Ruster, za
mieszkały pod Nrem 002 Ca
nal Str., wczoraj popołudniu
przy skluczaniu wagonów na
25 ulicv ściśnięty przez tako
we, ciężko został uszkodzony.
Znaj< i uje się w szpitalu Św.
Łazarza.
— 62letni Francuz Philip
Ponkies spadł wczoraj z woza
na Halsted Str. i został ciężko
potłuczony. Odwieziono go
do szpitala Alexianów.
— Xa wczorajszevi posie
dzeniu Rady okręgowej Dr.
Wi miner mark, dyrektor Do
mu ubogich, zwrócił uwagę na
przepełuienie tego Domu.
Przeciętna dzienna ilość tych,
którzy znajdują pomieszczenie,
jest większą niż kiedykolwiek:
wielu musi spać w kurytarzach.
Proponuje przeto budowanie
nowego budynku na 500-.600
osób. — Również przełożony
•zpitala okręgowegożali się na
przepełnienie. W ciągu osta
tniego miesiąca przyjęto no
wych 990 pacyentów, co wraz
ze znajdującymi się tam da
wniej wynosiło 1613. Z tych
903 zostało wypuszczonych ja
ko uzdrowionych, a 95 umar
ła
IV7«
— Elektryk Samuel Thorn
ton umarł wczoraj w swem
mieszkaniu, 191 E.Indiana Str.
z ran odniesionych przy napra
wie druta elektrycznego przed
kilku dniami w budynku dla
maszyn kolei ulicznej dzielni
cy północnej. Stał on na dra
binie, kiedy urwany drut,
przez który przepływał prąd
•lektryczny, dotknął jego t* a
rzy. Bez przy tomnosci upadł
z drabiny, i wczoraj umarł nie
odzyskawszy już przytomno
ści.
— 28tetnia Mary Isaacs od
wczoraj połuduia znikła z mie
szkania swego męża,91 - "V\ ood
Str. Ponieważ ledwie przed
10 dniami została wypuszczo
ną z domu obłąkanych w Kan
kakee, gdzie spędziła 10 mie
sięcy, przeto sądzą, że wyszła
z domu, aby popełnić samo
bójstwo.
— Przedwczoraj przy grze
w karty nagle zachorował 18
letni woźnica Antoni Zike w
basemencie domu 561 Throop
Str.; zawieziono go do domu,
588 Throop Str., i nim nad
szedł zawezwany lekarz, umarł.
Koroner zarządzi śledztwo.
— Na torze kolejowym kolei
Grand Trunk znaleziono zwło
ki Nathana Parmetier.
— Aresztowano wczoraj za
trudnionych w „Boston Store"
Karola Parckman i Hermanna
Hirscha za sprzeniewierzenia.
— W gospodzie pod „Nie
bieską Gwiazdą" na est Ma
dison Str. znaleziono zwłoki
Thomosa McCune. Koroner
zarządzi śledztwo.
— Pomiędzy południem w
sobotę, a wczoraj o czwartej
popołudniu zameldowano w u
rzędzie zdrowia 254 wypad
kówT śmierci. Dr. Wicker
sham sądzi, że w tygodniu
bieżącym śmiertelność znacznie
się zmniejszy.
— Wczoraj rano między 4
a 5tą rabusie stłukli wielką
Zwierciadlaną szybę jubilera
I H. W. Duncanson, 759 W.
Madison Str. i z wystawy skra
dli towary wartości $200. Nie
ma śladu po nich.
— Wczoraj aresztowano za
staraniem agenta Związkowe*
£0 Krow ley na pociągu Michi
gan Central przybywającym
z Detroit, dwóch Chińczyków,
Luug Goon i AVong Goon, (oj
ca i syna), którzy wedle tele
gramu przekradli się z Wind
sor, Canada, przez granicę do
Detroit. Odeśle ś?ię ich oby
dwóch do Kanady i zarządzi się
śledztwo.
— Wczoraj wieczorem od
było się wielkie zgromadzenie
polit) czne, ostatnie przedwy
borcze, w nowej hali szkolnej
przy Bradley ulicy. Przema
wiali t}lko Polacy, pouczając
obecnych o tem, jak mają gło
sować i u nikąd oszustw w cza
sie dzisiejszych wyborów.
« • »
Podziękowanie.
Zarząd biblioteki Parafialnej
składa niniejszem najuprzej
miejsze podziękowanie za pię
kny podarunek trzech znako
micie wykonanych reprodukcyj
fotograficznych, a mianowicie
portretu Adama Mickiewicza,
| kopiej obrazu Matiki „Rejtan"
| i „Zmartwychwstania Polski,u
które otrzymał dla tejże biblio
teki od panów Niklas & Pio
trowski, właścicieli Zakładu
fotograficznego pod Nrem 589
Milwaukee Are.
polacyTćhicago.
Tom. Sgo Jacka odbędzie swojepo
siedzenie miesięczne dziś we Wtorek
7 kwietnia o £8 wieczorem w hali przy
Bradley ulicy.
Tote. Mł. Śic. Józfa ma posiedzenie
dziś, to jest we Wtorek dnia 7 go
Kwietnia o godzinie ^8 wieczorem w
Nowej Hali. Zaprasza się wszytkich
Członków ponieważ są ważne sprany
Frank Jankowski Sek.
Bractico Mi. Sic. Józefa, będzie
miało roczne zebranie jutro, to jest
w Środę dnia 8 go Kwietnia o godzi
nie h 8 wieczorem w Nowej Hali.
Zaprasza się wszystkich Braci ponie
waż będzie wybór Urzędników.
Frank Jankowski.
Posiedzenie i Mustra Kadetów Św.
Stanisława Kostki odbędzie się dziś
j wieczorem o godzinie ^ 8. Mają być
wszyscy obecni.
John Lama.
Spowiedź członków Tow.
Najśw. Im. Maryi, zapowie
dziana na przyszłą Sobotę, d.
12-ero b. m., została odłożoną i
w dzień ten się nie odbędzie.
Zwracamy na to uwagę Człon
ków i donosimy, iż dzień spo
wiedzi zostanie w svvoiin czasie
ofirłoszonvm w kościele.
o ^
tf\
*\
>>
N
CD
8'5s*
ts?
1.2* Q
^ Cl
£>•1
S t'
ce +J
o
o >
•** s
se
s s
e ai
Cu
O
© <D
S 'E
- S3
© O
3 o
CC
0)
•■"""^ rs
Q ^
c
>>
(D
O
ia-: 5
J as
O O ®
* 'a,
^3 ^3 a>
o oi*
•sa •£ ©»
>t/a 10
a o ja
© tl °
a o 's
u fc£
ćó is 2
° O
iS £.2
3 >
£ -t-> >
*
'a j£»
s ©
rv-»
•N
*\
ITS
a ^
" s
CD
.2 «© 2 .2*
U § *
£*= £\2
2 -8
»o
eg
i
sS
g
5
cs:
•N CS CO
O
•l-N
cc
M
31
fH >-»
I "N
— o
3! ^
^J1 Qj
FH -P
^ £
£ o
*
& ac
S3 <
^ d.
S3 ~
O b
O
3
is
s.S ®»
B ^5 -Q
Na sprzedaż
DWA DOMY
(framt cottages)
przy N. Western Ave. No. 133 i 139
po 6 izb, w dobrym stanie, które
trzeba z loty usunąć, można bardzo
tanio kupić, Zapytać
Geo. A. Bender, 8kcd
588 jN. Robey Str., pierwsze piętro.
tmmmmmmwmmm—am—mmmma—mmammm—mm
Brygida Czekała,
KRAWCZKA
99 Cleaver Street,
-żyje suknie za obsta
:unkiem podług- naj
lowszej mody i po
i aj tańszych cenach.
16s.— xcu—3t.pn.p.8.
REDAKCJA
„WIARY I OJCZYZNY"
poleca następujące.
Książki szkolne.
ELEMENTARZ, drukowany na dobrym
papierze i ozdobiony pięknymi obrazka
mi (79 stronnic). - - 20 c.
PIERWSZA książka do czytania z obraz
kami na dobrym papierze (96 str.) 25 c.
DRUGA książka doczytania z obrazkami
na dobrym papierze (176 stronnic) HO c.
TRZECIA książka do czytania z obrazka
mi na dobrym papierze (308 htr.) 40 c.
CZW A.RTA książka do czytania z obraz
kami na dobrym papierze (400 str.) 50 c.
ARYTMETYKA. Część I. zawiera działa
nia liczbami całkowitemi (IM str.) 30c.
Część II. zawiera ułamki, stosunki i
proporcye (106 stronnic) - 30 c
HISTORYA biblijna [nakładu Benzigera]
z obrazkami i na dobrym papierze [349
stronnic], z reskryptem JegoSw. Papie
ża Leona XIII, oraz z aprobatą i z zale
ceniem najp. Arcybiskupów i BiskupOw
Niemiec, Szwajcaryi i Ameryki. 50 c.
HIST0RYA biblijna mniejsza [nakładu
Herdera] z 46ciu obrazkami i na dobrym
papierze [87 stronnic]. - 25 c.
MAŁY KATECHIZM religii rzymsko
katolickiej dla szkół parafialnych pol
skich. - - - 15 c.
Książki do nabożeistira.
KSIĄŻECZKA do nabożeństwa dla Mło
dzieży, zebrał i ułożył X. Fr. Gordon C.
R. Książeczka ta zdoła zaspokoić wszyst
kie najgłówniejsze potrzeby młodzieży,
bo na 2i>4 stronnicach mieści obok Mo
dlitw do wszelkich Nabożeństw zastoso
wanych także obfity wybór Pieśni nabo
żnych, a na początku tablicę świąt ru
chomych i wieczny kalendarzyk. Druk
nadzwyczaj staranny, papier piękny,
oprawił różna stosownie do życzenia
i ceny. Cena za egz. wynosi od 50c. i wyż.
STACYE Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie
Żale i Pieśni o Męce Pańskiej Ustron
niej. - - - 10 c.
DROGA DO NIEBA przez krzyż i cier
nie, przez X. M. Możejowskiego. 33 c.
Dochód ze sprzedaży tej książeczki o 167
stronnicach, pięknie napisanej — prze
znaczony jest dla nieszczęśliwych kato
lików w Bułgaryi i na wykończenie ko
ścioła WW. ÓO. Reformatów w Pułaski,
Wisconsin.
TAJEMNICE Różańcaś. [15tajemnic]5c.
NO WE N N A do św. J ozef a [40 str.] 5 c.
NOWENNY do M:itki Boskiej Nieustają
cej Pomocy z obrazkiem. Cena egzem
plarza pięknie oprawionego, ze złocone
mi brzegami i ze złoconym napisem
z przesyłką - - • 35 c.
Cena egzemplarza kartonowanego ze
złoconym napisem na grzbiecie 25 c
ANIÓŁ ST'<ÓŻ. Książka do nabożeń
stwa str. 600. z przesyłkę $1.25.
WIANEK MARYI. Książka do nabożeń
stwa str. 700. — z przesyłką. $1.60.
KARTKI przyjęcia do Różańca Wiecz
nego po lc., a sto - 5c.
Książki powieściowe.
DZIECIĘ Starego Miasta przez Bolesławi
tę [J. I. Kraszewskiego]. - 50 c1
KOSYNIERZY powieść z r. 1&63 przez A.
de Lamotłie na prawdziwych faktach
osnuta i licznymi obrazkami ozd biona
wychodzi zeszytami, Zeszyt - 5c.
z przesyłką 6c
PIEŚNI o Ziemi naszej przez Wincentego
Pola. - - - 5 c.
POEzYE S. Zahajkiewicza. - 35 c.
„CUDOWNE GROSZKI" i
,SYN DZIADOWSKI" S. Zahajkiewi
cza - - - - - - 10 c.
„KSIĄŻĘ CZARNOKSIĘŻNIKÓW" S.
Zahajkiewicza - - - 10 c.
POWINSZOWANIA I DEKLAMACYE
p-zez S. Zahajkiewicza - - 10 c.
MIESZCZAŃSKA Duma, powiastka 10c.
Obrazy.
Matki Boskiej Częstochowskiej - 75 c.
Portret Jana III Sobieskiego - 50 c.
Portret Kościuszki. - - - 50 c.
Portret Puławskiego. - - - 50 c.
OBRAZY kolorowe po bitwie Racławi
ckiej, kopia obrazu Matejki, - - 60ct.
Książki specyalne.
SŁOWNIK angielsko-polski i polsko-an
gielski, Chodźki cena - - - $4,00
REGULAMIN mustry dla Towarzystw
wojskowych z dodatkiem ćwiczeń na
bagnety i robienia pałaszem. Stronnic
117. Cena egz. zniżona na - 50 c.
KALEŃDARZ Katolicki dla ludu polskie.
go w Ameryce, na rok 1891. - 25 c.
MALOWNICZY Opis Polski oprawny z
przesyłką - - - - - $1.50
nieoprawny $1.25
Biorącym u nas książki w większej
ilości odstępuje się stosowny rabat.
Kto z Szanownych Rodaków ży
czyłby sobie nabyć książki do nabo
żeństwa, książki historyczne i powie
ściowe, obrazy i t. p. w niniejszym
katalogu nie wymienione, niechaj się
zgłosi listownie do naszej Redakcyi;
mając bowiem stosunki z księgarnia
mi polskiemi w Europie, dostarczyć
mu możemy na żądanie.
Zamówienia prosimy nadsyłać pod
adresem:
„WIARA I OJCZYZNA"
141-143 W. Division St. • Chicago, 111
Serya Trzynasta.
Po trzech latach istnienia
TOWARZYSTWO NARODOWE POLSKIE
POŻYCZKOWE i BUDOWNICZE
otwiera
Serya Trzynastą,
cs
"8
Cg w Piątek, dnia 3-go Kwietnia 1891.
S Trzy lata istnienia tego Towarzystwa wykazują już niezmier
na ne z'ski dla a key on ary uszy. t Co kwartał w uazecie ogłaszamy
N rachunki za cały czas ubiegły i każdy może z nich przekonać się,
jak znakomite interesa robi misze Towarzystwo Pożyczkowe i
pH Budownioze i w jak biznesowy, buchhalteryjny sposób k>ię^i na
! sze są prowadzone. Wpłaty tygodniowe po \2% centa od akcyi.
Pożyczamy pieniądze na realności na 6 procent i niewielką, na ty
^ godnie roz«lzieloną premią. Przybądźcie wszyscy w Piątek, ażeby
^ się przepatrzyć, jak postępujemy .
02 Roczne posiedzenie odbędzie się
^ w Poniedziałek, dnia 13-go Kwietnia 1891.
Będą czytane rachunki i wykazany cały stan int^reów i od
będzie się wybór urzędników. — Posiedzenia regularne odbywają
się co Piątek w liali ob. T. Nalepińskiego, 543 Noble Str.
M. Osuch, prez., T. Nalepiński, kasyer, St. Szwaj kart, sekr.
Serya Trzynasta.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. ■ " - Chicago, 111.
Zajmują się wszelkieoii sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenta*
Sprzedają taki® karty ©kretowe, wyrabiają pełnomocoiftwa do Europy
i mają agentury asekuraeyi od eęnia najlepszych towarzystw.
Wog6le zasięgnąć raogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.
Wyszedł z druku i jest do nabycia w redakcyi
„WIARY I OJCZYZNY"
Zlil k Ittip i Pml
Cena 5 centów.
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
' —i—
GROSERNIA,
Towary czyste, świeże i p<
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba? ls.xcfi-pn.fi.e
ZamówioDy towar odstawia do domu bezpłatnie.
TOWARZYSTWA ŚPIEWAKÓW „HARFIARZ"
/
odbędzie sią
26 Kwietnia r. b. wieczorem o sodz. pół do ósmej
u obywatela KdWaCZka.
3i25k KOMITET.
Pierwszorzędny Polski Zakład
FOTOGR AFICZN O
ABTYSTYCZNT
wykonywa najnowszymi aparatami
wszelkie prace w zakres fotografii
wchodzące z największą starannością
i elegancyą. Weseix, grupy, zdjęcia
dzieci i od komunii św. specyalnym
momentalnym sposobem. Gwaran
tujemy, że nikt nie wyjdzie z zakła
du naszego niezadowolnionym z fo
tografii.
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Ave.,
pomiędzy Augusta i Will ul.
Pogoda nie wpływa na do
broć fotografii. 14 l.—xcii—cd.
WALSH'A NOWA HALA
róg Noble i Milwaukee Avenue.
Najpiękniejsza i najlepiej urządzona
hala na zachodniej stronie miasta do
przedstawień teatralnych, wesel, mityn
gów politycznych; największa hala do
tańców. Wynająć ją można ktożdego cza
su na miejscu: 23 k.-xci-cd.
rógr Noble & Milwaukee Are.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
Ofis: 55. AT. Clark strpokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard et. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. sis.xcii.cd
F. W. JAROSZ,
J&. d. w o Ir at i łTotaryusz
99 Randolph str., pokój 48.
Mieszkanie 2513 Michigan Are.
załatwia wszelkiego rodzaju sprawy sadowe, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sądach. Zajmuje sią wszelklemi -prawami
hypotecznemi, wyrabia dokumentu l pełnomo
cnictwa do Europy. 16s.xcu-cd.
Wieczorem proszą zapytać sią o mnie u ob.
Ign. Lecherta 503 Noble ulicy.
Niniejszem donoszą znajomym i przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem B
SKŁD KOSTUMERSKI,
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam sią, iż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. - Skład i pra
cownia znajdują sią pod No. 503 NOBLE ULICA.
12mxciicd Z szacunkiem
ICN. LECHERT.
W. SŁOMINSKA,
679 Milwaukee Ave.
^^7oiBc!ui^^WeTeune!m^T5ucbowIenBiwt^5
Szan. Towarzystwom polskim mój okład i praco,
wnią różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK. ROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZALKO W8KI0H i t. d. HR itf
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obstalnnki jak najpnnktnalniej
i najsumienniej, bo przez eiedmnaście lat prakty
ki, złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój skład Wielebnym Siostrom
wiflki wybór KORON, WELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
do pierwezej Komunii świątej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubn, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć i przekonać sią w polskim handln,
zanim do obcej narodowości sią udacie.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rera i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.Blackhawk róg Cleaver ul.
GODZINY: °? .|-g przed południem
" 12—2 po południu
M 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedziele od 2—8 po południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 i24m.cil.cd.
- ■ .* <. -*? - ..I. ' f. 4
WIELKI SKŁAD KOLSKI
gotowych
UBIOROW MEZKICH
jakoteż dla młodzieży i chłopców, bielizny, ko
szul wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. d.
Zarazem wykonują wszelkie obstał unki podfrug
miary i najnowszej mody po najprzjbtąpniejszych
cenach.
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósownie do listownego
porozumienia slą. Piszcie po próbki materyi, *
Których chcecie mieć ubiór zrobiony.
K. X)orszyA«lx.l
690 Milwaukee Av - Chicago, III.
■1 m.—xcii—c<ł
Augustus Bauer. IIknut W. Hlli
BAUER k HILL,
Architekci i Su per intendenci,
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 80 i 31. - Chicago, 111*
———
6«S Soh.e ui.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkapierzy,
różańcy i wszystkich kościel
nych artykułów.
Również obrazy wielkie i małe;
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu 6. Franc, dla Braci i Sióstr.
DOBRE CYGARA i PAPIEROSY
aawize w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
ruciszit Kacmirtk MS Meble Str
Agencya:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEG©
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
101 x-ii-cd.
T. GALLUS,
1049 N. Robcy Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju orae na
czyń żela/.njch i blaszanych po najniższych ce
nach. K|.—XCIT—
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JAEZEMBOWSKI
88 Cleaver ul., • Chicago, 1U.
POLSKI KABAWANIABZ. .
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien l karawanu. Wynajmuje powozy aa
cmentarz, wesela i do wazelklch przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 19-l-xcii-cd
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
Wykonu je wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie, -smj—xcf-cd
A'l^Maj e wski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
PIERWSZORZĘDNA
PIEKARNIAi CUKIER1VL4
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty,
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceiy umiarkowane.
Zamówiona towar odstawia do domu.
™ „ JOZEF MARSON, "™
627 Noble ul- Chicago, Ul.
poleca rodakom swój jedyny polski skład
maszyn ci o szyol»
— rozmaitego gatunsu. —
Ceny niskie, za gotówką
i na małe miesięczne wy-|
płaty. Olej, igły i cząści|
maszyn mam na składzie.
P Reperują wszelkie
maszyny.
19

xml | txt