OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 20, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-04-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

k ny. Wstawszy cicho, rozróżnił
'dwa męskie głosy, z których
I jeden przemówił: „wywiercić."
„wywiercenie" odniósł
yVheeler do swej kasy; porwał
przeto ze ściany rewolwer i
strzelił na oślep dwa razy.
\ Słysząc strzały przechodzący
policyant Rehm zatrzymał się i
„Tułało ma się pochwycić jedne
go z uciekających i zaprowa
dzić na policy ą. Aresztowany
tam podał swe nazwisko jako
John Mud ley i przysięgał, że
jest niewinnym, że wszedł do
domu tylko, chcąc widzieć się
* ze swą ukochaną, i „przypad
kowo" stłukł szybę. Policya
mu nie wierzy.
* — Kilku pijanych Irland
czyków i Włochów wczoraj
wieczorem około 9-tej wyprą
* wiało hałasy przed piwiarnią
521 S. Clark str. Przechodzący
policyant Thomas Mc Ginnis
* kazał im się uspokoić, wtedy
rzucono się na niego. Dwóch
trzymało go za ręce, trzeci wy
v darł mu pałkę, a czwarty po
S czął go nią okładać i zadał mu
ciężki raz w głowę. Nieprzy
tomnego zawieziono do szpitala
okręgowego; sprawców napró
żno dotychczas szuka policya.
r — Czterysta dolarów za
oszczędził sobie w ciągu wielu
vlat ciężkiej pracy robotnik
Alex. Mc Hattens,4728 Bishop
Court. Miał je w swoim kufrze.
Przed kilku dniami poznał
J niejakiego Geo. Williams z
^Canady i zaprzyjaźnił się z
nim bardzo. Mieszkali razem.
W poniedziałek wieczorem
znikł Williams, a z nim razem
i zaoszczędzone przez Mc Hat
tensa pieniądze. Policya szuka
* złodzieja.
— Do stacyi jwlicyjnej na
, Desplaines str., przyszedł
* wczoraj bardzo rano John
Gannon z dwoma głębokiemi
ranami na głowie i prosił o
\ odwiezienie go do szpitala
okręgowego. Nie chciał po
wiedzieć, kto mu rany te za
k dał.
— Na rogu Madison str. i
Campbell ave. wczoraj przy
skluczaniu wagonów dostał się
pod koła Walter S. Allen, ro
v botnik przy City street R. W.
Co., i został niebezpiecznie po
kaleczony. Noga w dwóch
miejscach złamana i wewnę
trzne uszkodzenia nie dają na
dziei ratunku dla nieszczęśli
wego. Jest on w szpitalu
okręgowym.
— Pomiędzy robotnikami
zajętymi pracą w parku Jack
sona na gruncie wystawowym
panuje niezadowolenie, po któ
rem strajk może nastąpić.
Chcą żądać $1.75 dziennie za
^ robotę, 8 godzin pracy, wy
płacanie myta przynajmniej
raz na dwa tygodnie. — Zdaje
się, że żądania ich się nie speł
nią. Kontraktorzy sądzą, iż
zbuntowali tych robotników
agitatorzy. Robotnicy w ba
rakach dla nich urządzonych
otrzymują utrzymanie za $3,50
tygodniowo.
— W pólnocnem Illinois,
jak się zdaje, rozpocznie się
Igo Maja strajk w kopalniach
węgla.
POLACY W CHICAGO.
Tcncarzystico Młodzieńców Św.
Kazimierza Królewicza ma posiedze
cwierć roczne jutro t. j. we Wtorek
1 21go Kwietnia o godz. pół do ósmej
wieczorem w nowej hali przy Bradley
ulicy. Prezydent zaprasza wszystkich
członków aby byli obecni, ponieważ
ważne sprawy są do załatwinia.
Podziękowanie.
Wszystkim Polskim
Obywatelom
w Chicago, bez względu na
stronnictwo polityczue, do któ
rego należą, składam niniej
szem najserdeczniejsze podzię
kowanie za jednomyślne obra
nie mnie na urząd skarbnika
miejskiego. Droższym od u
rzędu jest mi ów wyraz zaufa
nia moich Rodaków, które u
sprawiedliwie będzie zawsze
mojem najusilniejszem stara
niem, i którego pamięć, póki
żyję, wdzięcznie zachowam.
Bóg Wam zapłać, Rodacy!
Piotr Kiołbassa,
skarbnik miasta Chicago.
Lubownik muzyki
grający na fortepianie dość dobrze,
poszukuje drugiego amatora lub a
matorki do grywania raz na tydzień,
popołudniu lub wieczorem
na 4 ręce
w celu przegrywania i lepszego za
znajamiania się z arcydziełami klasy
cznych kompozytorów w wyciągach
fortepianowych. Warunkiem jest
dość biegłe czytanie nót, średnie wy
kształcenie muzyczne i zamiłowanie
w utworach poważniejszych. O wy
nagrodzeniu pieniężnem z żadnej
strony mowy być nie może.
Łaskawe zgłoszenia się czy to pi
semne czy osobiste przyjmuje Ke
dakcya „Dziennika Chicagoskiego".
Zgłoszenia się osobiste tylko w go
dzinach przedpołudniowych. «sk.-cd.
APTEKA
na rogu Noble i Blackliawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACELLSKIE, kt6re powinny się
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
•wszelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobom
macicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszego środka we wszystkich chorobach
płuc i gardła i w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela się z całą
! gotowością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
^_d.3.rr^- Szwaj2sa.rt,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
__________
Paweł Eatkowski
03-i Noble ulica.
Budowniczy - Kontraktor.
— MI DUJE —
kościoy,
szkoy,
fabryki,
domy,
oraz wykonuje wszelkie prace w za
kres budowniczy wchodzjfce po cenie
umiarkowanej.
15 g-xći-t-l s.
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent busino-s conducted for Moderate Fees.
Our Office is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than those
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet. "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Pateat Office, Washinaton, 0. C.
I
Na obchód 3-go Maja.
I
Umieszczamy
tu drzeworyt
krzyża pamiąt
kowego na sto
letnią rocznicą
konstytucyi
Król. Polskie
go. Krzyż jest
srebrny na na
rodowej trzyko
lorowej wstążce
podtrzymywa
nej przez ame
rykańskiego or
ła.
Cena za sre
brny krzyż 25c.
ten sam krzyż
lecz grubo zło
cony z szeroką
narodową ku
kardą $1.00.
Agentów po
trzebujemy na
całe Chicago i
S. Chicago.
Zgłosić.eU do:
Stolfoa & Czapliński,
24 South Clarh Str.
CHICAGO, - ILLS.
REDaKCYA
„WIARY I OJCZYZNY"
poleca następujące:
Książki szkolne.
ELEMENTARZ, drukowany na dobrym
papierze i ozdobiony pięknymi obrazka
mi (79 stronnic). - - 20 c.
PIERWSZA książka do czytania z obraz
kami na dobrym papierze (96 str.) 25 c.
DRUGA książka doczytania z obrazkami
na dobrym papierze (176 stronnic) 30 c.
TRZECIA książka do czytania z obrazka
mi na dobrym papierze (308 str.) 40 c.
CZWARTA książka do czytania z obraz
kami na dobrym papierze (400 str.) 50 c.
ARYTMETYKA. Część I. zawiera działa
nia liczbami całkowitemi (106 str.) 30 c.
Część II. zawiera ułamki, stosunki i
proporcye (106 stronnic) - 30 c
HISTORYA biblijna [nakładu Benzigera]
z obrazkami i na dobrym papierze [349
stronnic], z reskryptem JegoSw. Papie
ża Leona XIII, oraz z aprobatą i z zale
ceniem najp. Arcybiskupów i Biskupów
Niemiec, Szwajcaryi i Ameryki. 50 c.
HISTORYA biblijna mniejsza [nakładu
Herdera] z 46ciu obrazkami i na dobrym
papierze [87 stronnic]. - 25 c.
MAŁY KATECHIZM religii rzymsko
katolickiej dla szkół parafialnych pol
skich, - - - 15 c.
Książki do nabożeństwa.
KSIĄŻECZKA do nabożeństwa dla Mło
dzieży, zebrał i ułożył X. Fr. Gordon C.
R. Książeczka ta zdoła zaspokoić wszyst
kie najgłówniejsze potrzeby młodzieży,
bo na 294 stronnicach mieści obok Mo
dlitw' do wszelkich Nabożeństw zastoso
wanych także obfity wybór Pieśni nabo
żnych, a na początku tablicę świąt ru
chomych i wieczny kalendarzyk. Druk
nadzwyczaj staranny, papier piękny,
oprawa różna stosownie do życzenia
i ceny. Cena za egz. wynosi od 50c. i wyż.
STACYE Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie
Żale i Pieśni o Męce Pańskiej [76 stron
nic]. - - - 10 c.
DROGA DO NIEBA przez krzyż i cier
nie, przez X. M. Możejowskiego. 33 c.
Dochód ze sprzedaży tej książeczki o 167
stronnicach, pięknie napisanej — prze
znaczony jest dla nieszczęśliwych kato
lików w Bułgaryi i na wykończenie ko
ścioła WW. ÓO. Reformatów w Pułaski,
Wisconsin.
TAJEMNICE Różańca ś. [15 tajemnic] 5 c.
NOWENNA do św. Jozefa [4G str.] 5 c.
NOWENNY do Matki Boskiej Nieustają
cej Pomocy z obrazkiem. Cena egzem
plarza pięknie oprawionego, ze złocone
mi brzegami i ze złoconym napisem
z przesyłką - - • 35 c.
Cena egzemplarza kartonowanego ze
złoconym napisem na grzbiecie 25 c
ANIÓŁ STRÓŻ. Książka do nabożeń
stwa str. 600. z przesyłkę $1.25.
WIANEK MARYI. Książka do nabożeń
stwa str. 700. — z przesyłką. $1.60.
KARTKI przyjęcia do Różańca Wiecz
nego po lc., a sto - - - - 50c.
Książki powieściowe.
DZIECIĘ Starego Miasta przez Bolesławi
tę [J. I. Kraszewskiego]. - 50 c'
KOSYNIERZY powieść z r. 1S63 przez A.
de Lamothe na prawdziwych faktach
osnuta i licznymi obrazkami ozd biona
wychodzi zeszytami, Zeszyt - 5c.
z przesyłką 6c
POEZYE S. Zahajkiewicza. - 35 c.
„CUDOWNE GROSZKI" i
,SYN DZIADOWSKI" S. Zahajkiewi
cza 10 c.
„KSIĄŻĘ CZARNOKSIĘŻNIKÓW" S.
Zahajkiewicza - - - 10 c.
MIESZCZAŃSKA Duma, powiastka 10c.
KŁOPOTY CHIŃCZYKA w Chinach,
przez J. Verne - - - ---60".
Obrazy.
Matki Boskiej Częstochowskiej - 75 c.
Portret Jana III Sobieskiego - 50 c.
Portret Kościuszki. - - - 50 c.
Portret Puławskiego. - - - 50 c.
Kolorowa kopja obrazu Jana Matejki:
„Po bitwie Racławickiej. - - 60 c.
Książki specyalne.
RYKACZEWSKI słownik języka pol
skiego oprawy 3.50 brosurowany - 2.50
SŁOWNIK angielsko-polski i polsko-an
gielski, Chodźki cena - - - $4,00
REGULAMIN mustry dla Towarzystw
wojskowych z dodatkiem ćwiczeń na
bagnety i robienia pałaszem. Stronnic
117. Cena egz. zniżona na - 50 c.
KALENDARZ Katolicki dla ludu polskie.
go wr Ameryce, na rok 1891. - 25 c.
MALOWNICZY Opis Polski oprawny z
przesyłką $1.50
nieoprawny ----- $1.25
LISTY z podróży za atlantyckiej przez
ks. Waleryana Przewłockiego - 25 c.
POWINSZOWANIA I DEKLAMACYE
p-zez S. Zahajkiewicza - - 10 c.
Biorącym u nas książki w większej
ilości odstępuje się stosowny rabat.
Kto z Szanownych Rodaków ży
czyłby sobie nabyć książki do nabo
żeństwa, książki historyczne i powie
ściowe, obrazy i t. p. w niniejszym
katalogu nie wymienione, niechaj się
zgłosi listownie do naszej Redakcyi;
mając bowiem stosunki z księgarnia
mi polskiemi w Europie, dostarczyć
mu możemy na żądanie.
Zamówienia prosimy nadsyłać pod
adresem:
„WIARA I OJCZYZNA"
141-143 W. Division St. • Chicago, III
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZTCH CENACH,
1 m. xcii cd.
..'a
SERYA OŚMNASTA
Towarzystwa Króla Kazimierza Wielkiego, Budowniczo
Pożyczkowego i Kasy Oszczędności rozpoczyna się z dniem
23 Kwietnia 1891 r.
RODACY! Kto clice prywatnie i bezpiecznie przechować swo
je oszczędzone pieniądze niech je przyniesie i złoży w wyżej
wymienionym banku.
Kto z rodaków życzy sobie należeć do tego towarzystwa,
może się zgłosić w każdy
Czwartek o 8-mej godzinie wieczorem do hali
oby w. Antoniego Gordona, 574 Noble ulica.
Akcye można zakupić i bliższych informacyi zaciągnąć
w każdy Czwartek na posiedzeniu lub każdego czasu u sekre
tarza tego towarzystwa.
Zapraszamy wszystkich Rodaków aby się jak najliczniej
zgromadzili w dniu 23-gO Kwietnia w wyżej wymienionym
miejscu, w którym to dniu rozpoczyna się
SERYA OŚMNASTA.
Fr. Szablewski, P. Giersz, J. Biniak,
prezydent. kasyer. sekretarz.
23k.-xci-cd.
ii r f i*i f ■" f a f i'i n 7^ fi* fit??!
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, 111.
Zajmują, się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenty
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocnictwa do Europy
i mają agentury asekurucyi od Oi?nia najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich .potrzebach.
Nakładem Spółki Wydawnictwa Polskiego wyszły z dru
ku i są do nabycia:
Konstytucja 3-go Maja 1791 roku.
Cena za egzemplarz 5c.
Listy z podróży za-atlantyckiej.
Przez ks. W. Przewłockiego, cena za egzemplarz 25c.
Mieszczańska duma.
Powiastka historyczna z czasów oblężenia Lwowa za króla
Michała. — Cena za egzemplarz 10c.
frW Biorącym w większej ilości odstępuje się stosowny
rabat.
Pr. WlekLlińsk.1
746 N. Ashland Are. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
GROSERNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźunny bochenek cl^eba? ls.xcn-pn.B.B
ZamówioDy towar odstawia do domu bezpłatnie.
Pierwszorzędny Polski Zakład
FOTOGRAFICZNO
ARTYSTYCZNY
wykonywa najnowszymi aparatami
wszelkie prace w zakres fotografii
wchodzące z największą starannością
i elegancyą. Weseia, grupy, zdjęcia
dzieci i od komunii św. specyalnym
momentalnym sposobem. Gwaran
tujemy, że nikt nie wyjdzie z zakła
du naszego niezadowolnionym z fo
tografii.
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Are.,
'pomiędzy Augusta i Will ul.
Pogoda nie wpływa na do
broć fotografii. 14 1.—xcii—cd.
O
WALSH'A NOWA HALA
róg Noble i Milwaukee Avenue.
Najpiękniejsza i najlepiej urządzona
hala na zachodniej stronie miasta do
przedstawień teatralnych, wesel, mityn
gów politycznych; największa hala do
tańców. Wynająć ją można każdego cza
su na miejscu: 23 k.-xci-cd.
róg Noble & Milwaukee Ave.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
Ofts: 55. N. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 8i8.xcii.cd
F. W. JAROSZ,
Adwokat i otaryusz
5^" 99 Randolph str., pokój 48.
Mieszkanie 2513 Michigan Ave.
załatwia wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sądach. Zajmuje sią wszelklemi sprawami
hypotecznemi, wyrabia dokumenta i pełnomo
cnictwa do Europy. 16a.xcn-cd.
Wieczorem proszą zapytać sią o mnie u ob.
Ign. Lecherta 503 Noble ulicy.
Niniejszem donoszą znajomym i przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem a «i
SKŁD K0STUMERSKI,
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam sią, iż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i pra
cowmia znajduj} sią pod N«. 303 NOBLE ULICA.
12mxciicd |Z szacukiem
ICH. LMHERT.
W. SŁ0M1NSKA,
679 Mil waukee Ave.
Polecam (.Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój 6kład i praco
wnie różnego gatnnkz CHORĄGWI. SZARF
ODZNAK, ROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZALKOWSKIOH i t. v.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obetalunki jak najpunktualniej
i najsumienniej, bo przez eiedmnaście lat prakty
ki, złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój skład Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, WELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
do pierwszej Komunii świątej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
Bzą przybyć i przekonać sią w polskim handlu,
zanim do obcej narodowości sią udacie.
Dr. Jan A. <Tkain
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .Blackhawk róg Clearer ul.
GODZINY: , 8-9 przed południem
" 12—2 po południu
" 8—1 wieczorem.
Dla ubogich w niedxlela od 2— *). południu
tapłatmie. TXL1Z0H 7148 (24m.cii.cd
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
jakoteż dla młodzieży i chłopców, bielizny, 'k©
szul wierzchnich i spodnich, Kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonują wszelkie obstalunki podłuę
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejszych
cenach.
Zarazem wyeełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósowniedo listo wnegc
porozumienia sią. Piszcie po próbki materyi, s
• których chcecie mieć ubiór zrobiony.
K. Dorszyńsls.1
690 Milwaukee Av- - Chicago, III..
3 m.—xcii—cd
Augustus Bauejr. Uenby W. Hill,.
BAUER & HILEr
Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.'
Pokoje 30 i 81. - Chicago, 111.
6m.-xcii-cd.
JfK. KAOZMAEEK
G(>8 Noble ul.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaplerzy,
różańcy i wszystkich Jcościel
nycli artykułów.
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr.
DOBRE CYGARA i PAPIEROSY
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Franciszek Kaczmarek 668 Noble Str
Agencya:
DZIENNIKA CH1CAGOSKIEGO,
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
161-xcii-cd.
T. GALLUS,
1049 N. Robcy Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju oraz n*
czyń żelaznych i blaszanych po najniższych ce
nach. 61.—xcii—cd
nowy
SKŁAD TRUMIEN
JAN JARZEMBOWSKI
88 Cleaver ul., - Chicago, HU
POLSKI KABAWANIARZ.
Podejmuje sią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek"!**
jak najtanszych cenach. 19-l-xcii-cd
TEOFIL WEINA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
JgfT'Wykonuje wszelkie reperacye*
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. 23mj_Xa—cd
A^sMaj ewski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
PIERWSZORZĘDNA
PIEKARNIA i CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty,
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane.
Zamówiony towar odstawia do demu.
T JOZEF MARSON, _
627 Noble ul. - Chicago, Ul,
poleca rodakom swój jedyny polski skład
maaatyn do aaivoia
— rozmaitego gatunku. —
Ceny niskie, za gotówkę
i na małe miesieczae wy
płaty. Olej, igły 1 cząści
maszyn mam na ekładzie.
> Reperują wszelkie
maazrny.
lBg-xcrcd.

xml | txt