OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 20, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-04-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z l-szejstr.)
się do gubernatora Pattison o
wojskową pomoc, i dziś po po
łudniu już zawiadomił guber
natora o nowych zajściach."
Pittsburgh, Pa , 19. kwietnia.
Ze Scottdale dzisiaj donoszą:
Odbyło się tu mnóstwo zgro
madzeń robotniczych. Posta
nowiono przy strajku pozostać.
Włochów, których sprowadzo
no jako nowozaciężnych, trzy
mają pod strażą, gdyż obawia
ją się, że będą narażeni na na
pady. W Whitney odbyło się
zgromadzenie strajkerów ma
jące na celu nakłonić nowoza
ciężnych AVłochów do przystą
pienia do strajku. — Kompa
nie spróbują jutro wprowadzić
w ruch wiele pieców kokso
wych, a zarazem wydalić z
mieszkań strajkerów jeszcze
się upierających, i może to do
prowadzić do smutnych scen
podobnych do tych, jakie się
odbyły w latach 1881 i 1886.
Ze z'ródła dość pewnego dono
szą, iż nawet Negrów zamie
rzają kompanie sprowadzić do
robót.
Nieszczęście kolejowe.
Cleveland, O., 18. kwietnia.
Dziś rano wydarzyło się koło
stacyi Kip ton, na kolei Lake
Shore, około 40 mil na zachód
od Cleveland, straszliwe nie
szczęście, które kosztowało ży
cie sześciu urzędników poczto
wych i dwóch maszynistów.
Pociąg pośpieszny Nr. 14 idący
ii a wschód zderzył się z pocią
giem Nr. 21 ekspresowym z
Toledo, właśnie gdy ten ostatni
miał zejść na tor boczny, aże
dać przejść pociągowi po- j
śpiesznemu. Pociąg pocztowy
był w najszybszym ruchu, a
'siła zderzenia tak była wielką,
że obie lokomotywy, trzy wozy
•pocztowe i jeden wagon towa
rowy zostały pogruchotane. —
Zabici zostali: maszyniści Ed
ward Brown i Charles Tapton,
jakoteż urzędnicy pocztowi F.
J. Nugent, Charles Ilammill,
F. F. Clemens, John J. Bower -
fine, James McKinley i C. II.
McDowell. Palacz Starkey i
syn dozorcy Danzig zostali
mocno pokaleczeni. Z podró
żnych nikt nie uszkodzony.
Otruci
Louisville, Ky., 18 kwietnia.
B. F. Guthrie, jeden z naj
majętniejsz)rch ludzi wmieście,
dziś rano umarł otruty arsze
nikiem. Jest to jeden z po
między 50 ludzi otrutych na
weselu Snooks-Herr. Wszyscy
goście tam zostali otruci, a j)an
młody Snooks ze swoją młodą
żoną musiał powrócić z podró
ży poślubnej i obydwoje obe
cnie leżą ciężko chorzy. Je
szcze nie wiadomo jakim spo
sobem wszyscy zostali otruci.
Guthrie miał lat 60 i posiadał
majątek wynoszący przeszło
milion.
Louisville, Ky. 18 kwietn.
Jak się zdaje, otrucie nastą
piło w skutek zatrucia wody
w studni w Liudon arszeni
kiem. Lindon jest przedmie
ściem w Lonisville, na którem
mieszka wielu majętnych. Al
bert Herr jest bogatym farme
rem i na wesele jego córki
mnóstwo bogatych ludzi spro
szono. Z tych około 60 oka
zało znaki otrucia.
Podróż prezydenta,
Galveston, 19 kwietnia.
"W Texarkana i w Palestine
przyjmowano prezydenta z en
t u z y az m em. W Galveston
przygotowano mu przyjęcie
prawdziwie książęce. Osobny
pociąg wiozący delegatów z o
obywateli i ich małżonek zło
żonych, wyjechał na spotkanie
prezydenta do Houston. Przy
przybyciu prezydenta w Gal
veston strzelano z armat, wszy
stkie dzwony się ozwały i na
wszystkich parowcach w przy
stani rozległy się parowe, pi
szczałki. Milicye i stowarzy
szenia różne wystąpiły na przy
witanie in corpore.
Na szczególniejszą wzmian
kę zasługuje serdeczne przyję
cie ze strony Włochów i pię
kny bukiet z kwiatów, po nad
którym umieszczono na znak
zgody i przyjaźni gołębia z
krzyżującerni się emblemami
włoskiemi i amerykan ski emi.
granci
JVew York, 19 kwietnia
Dzisiaj 18 Włochów przyby
j. łych tu parowcem Obdam roz
kazał pułkownik Weber kom-'
panii okrętowej zabrać napo
wrót na podstawie ustawy o
„pauprach".
New Orleans, 19 kwietnia.
Parowcem „Olympia" przy
było tu z Palermo dzisiaj 450
Sycylianów.
Bratobójstwo
Mt. Pleasant, Tex. 19 Kwiet.
Wczoraj wieczorem N. C.
May z młodszym swym bratem
pokłócili się przy pracy w polu.
Młodszy brat pałką uderzył
starszego, poczem starszy do
był nóż i utopił go w piersiach
brata, zabijając go na miejscu.
♦♦♦
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dziewczyn do szy
cia ra maszynie i ręcznie przy
surdutach (coats.)
46 Emma str.
wchód od tyłu. aoisik.
Potrzeba chłopców do apte
ki. Mówiący także po czesku
ma pierwszeństwo.
> 709 Milwaukee Ave.
Poszukuję miejsra jako ku
charz doświadczony ki lkoletnią
praktyką i posiadający pochle
bne świadectwa.
Wojciech Brągiel
161 W. Division str.
Chicago 111.
Potrzeba dobrego młodego
krawca do kostumerskiej ro
boty przy spodniach. 635 N.
Ashland Ave., blisko W. Black
h&wk 111. 2lk.-ccL
Potrzeba dziewczyny do ro
boty domowej i pomocy w gro
ser ni. 147 Wabansia Ave.
Potrzeba niewiast do prze
bierania szmat (rags).
63 Tell Place.
20 i 21 k.
Kobieta w starszym wieku
potrzebna do prowadzenia do
mu, u ludzi samotnych, przy
biznesie. Wiadomość 243 W.
Blackh^wk str. róg Ashland
ave.
Na sprzedaż
pięknie urządzony salon w pol
skiej okolicy, blisko polskiego
kościoła. Salon ten można
bardzo tanio kupić, ponieważ
właściciel wyprowadza się do
innego miasta.
Jos. Pollak,
22k.-cd. 759 _ W% 27-th Sir.
Podają do wiadomości, szanownej publiczności
iż osiedliłam się jako
Praktyczna Akuszerka
praybyła z Europy z kilkoletnią praktyką, egza
minowana w Poznaniu, posiadając dobre świa
dectwa liczą na łaskawe poparcie.
Z szacunkiem
TTalerya z Malickich Rybarczyk
673 Dickson nlica.
SKŁAD TEUllEN
Franciszek Hayduk
885G Exchange Ave., So. Chicago, 111.
POLbKI KAEAWANIARZ.
Podejmuje sią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek po
jak najtanszych cenach. 4 lc. -1 ci-s
Dr. M. L. OSTROWSKI,
POLSKI DENTYSTA
wyrabia sztuczne ząby i szczęki, zalewa złotem,
srebrem, platyną i t. d. oraz leczy skutecznie i wy
rywa ząby bez bólu unieczulając gasem i t. p.
Ceny bardzo przystępne. 15mj.cd.
OPISY:
Noble Str. 608
od 7—10 rano
od 5 —8 wieczorem
Centre Avenue
and 19-th Street
od 11 rano do 4 po poł.
SHOŁIŃ SKI i NAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, III.
Nowy Polski Skład
SUKHA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
»
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
5m.-xcii-cd. 716 Milwaukee Ave.
Or. Edward Czerniewski
Profesor Szkoły Akuszeryi „Escula
pian College of Midwifery" w Chicago.
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackliawk ul.
Rano od 8 do 9 dla biednych
bezpłatnie.
Każda Sobota, przed pot. dla kobiet.
ln-XCll-8.pn.
Niuiejszem podaję do wia
domości, iż do 5 go Maja przed
sięwzięłam wszystek mój towar
wysprzedać, jak: książki
(lo nabożeństwa, obra
zy, krucyfiksy,
szkaplerze
i inne artykuły kościelne po
bardzo niskich cenach. Mia
nowicie zabawki dla dzieci
mniejszych i większych będę
sprzedawać na pól darmo.
Każdemu kupującemu
dam podarunek.
J.Kowalska
5mj.ci.c<i. 676 Noble dl.
ANTOM NADOLNY. JAN ZINGEB.
Nadolny i Zinger,
Polscy Karawaniarze,
na rogu Noble i Ingraham ul.
w basemencie, w miejscu Jana Kortasa.
CHICAGO, ILLINOIS.
Polecają rodakom swe usługi przy urządzaDiu
pogrzebów. Mają
SKŁAD TRUMIEN
po jak najtańszych cenach.
Dostarczają Karawanów, jakiego sobie kto ży
czy, czarny luo biały po jeanej i tej samej cenie.
Także powozów do pogrzebów, wesół, zabaw i do
przejażdżek. Każdego czasu na zamówienie po
jak najtańszych cenach. Utrzymują także na
składzie wieńce, kwiaty i wszelkie przyrządzenia,
co tylko do pogrzebów potrzeba. W razie po
trzeby prosimy przyjść sią przekonać.
Usługa skora i ceny umiarkowane.
A. Nadolny i J. Zinger,
na rogu Noble i Ingraham ul.
20k-cd. naprzeciw kościoła św.jjtan^_KoBtkj_.
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczeii
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
439 Milwaukee Ave.
obok Chicago Are.
Godziny ofisowe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
2 zon— n. c s.
WALSTROM BROS.,
SKŁAD
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Aye., blisko Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2.85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdzcie zamówić
do naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
16 s. x CII cd.
POLSKA APTEKA
pod r
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir 15g—xci—3t—pn. c.fl.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
sim cicd. Michał Pstrong,
612 Noble ul.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZF.
Ceny juk poniżej:
E. Corn 65c. /a 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano 00c. za 100 funtów.
Najlepszy biały owies 55c. za buszel.
Najlepszy miąszany owies 53c. za buszel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy "wiąkszych albo cało-waeonowych zaku
pnach, specyalne ceny. TELEFON 3444.
•27 s.—xcii—cd.
JOS. KORZENIEWSKI, V. HUBKy
agent. agent
S. PETERSON & CO. }
11 <k 13 Market Str., near Lake Str., - Chicago, Hlf
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI. J
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny'w najwięk^
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż ndf
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-l-xcii-cd.
PAUL O.STENSLAND&CO.,
BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY. >
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują <
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asy gnący e i weksle f
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
?
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAFE DEPOSIT VAULTS' (
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADL 0. STENSLAND & CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL. '20śi).xcl.p.ft a- j
225 Dearborn ulica.
Kapitał i dodatnia odpowiedzialność akcyonaryuszy $400.000.
Pod nadzorem Stanu. J j
Bierze pieniądze w depozyt od 5 centów i wyżej. 27mj<i-cd,/f
Płaci 4 procent i wypłaca takowy 4 razy do roku.
Nasz "Nickel Savings Stamp System" jest w jak najpomyślniejszym biegu. Książki i znaczk
|stamps| można nabyć w główniejszych aptekach. y
URZĘDNICY:
C. W. Spalding, prezydent, Edwakd Hayes, wiceprezydent, John P. Altgeld, drugi wiceprezyden
H. S. Derby, kasyer.
Filia u: Adam Szwajkart, róg Noble & Blackhawk Sts.; C. F. Elsner, 1061 Milwaukee Avenu* ^
Eagle Pharmacy, 115 Clybourn Ave.; F. M. Mare, 2876 Archer Ave, i wielu innycb. A
M. A. ŁA BUY
POLSKI SĘDZIA POKOJU.^
6 \
Załatwia ekargi, warranty i wszeiitie sprawy sądowe i prawne w całem mieście i Cook County.
Wyrabia i potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne dokumenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST,
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave.
Wł. Nowaczewski
OSO Milwau3s.ee Ave,
polski skład mebli i pieców.
Rodacy! kto chce widzieć wielki wybór w meblach i piecach niech przyj
dzie pod No. 838 Milwaukee Ave. i przekona się łatwo, że w inoitn składzie może
dostać wszystko po fabrycznych cepach. Meble wyściełane, GARNITURY
o wiele taniej jak na wielkiern mieście. Kto nie chce wierzyć niech przyjdzie i
się przekona, to fro nic nie kosztuje. '/> szacunkiem.
Wł. Nowaczewski
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111. '
o
£ . •§ a
o
?.2 ©
H O u,
. -y a 1^1
I U ° ° fe"
— 2 ft a > 'g
fc^" LJ § * I 'g ś
g2-s -J 3 • §:
<=^.Ł <SS 'S Lj &
o-s-f |p?®
2
LL ' 'w' ir.
a ■ aj f o
.g, 1—^,0 p, ęg
^*3 —« Si, o N JZh
_ - o J £ -N . 2
os a hj^ ~£ h
to* ^ — jiT ts*«o ^
&1® 7n S 9
" >>,3 £2 -'i-2
g s 5 V § "
^ SJ ^ 0 W
is < N-si
- - O O ^ ® C
. »n ^ LJ o o» ^ «
fe-^-iS •§ 83"
IS s
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Soboty na schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 85, 87, 89, 41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS: 35 Fullerton Av., przylegty do C.&N.W.R.R
Chicago, 111. Telefon 3480 281.r.H.r.ri
H. C. KEESTINGrA
Nowy Zakład Fotograficzny
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
stare obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Crayon, po bardzo niskiej cenie, i—11—i 281.ciicd
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, Pa.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca.
Skład obrazów św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkolnych oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Cliicagoskiego"
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
[Livery & Boarding Stable.]
Podejmuje sią urządzania pogrzebów, dostar
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [board]
Telefon 4534. 271.xcii.cd
K. P. LASKOWSKI
Malarz i Dekorator.
Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres
malarski tanio i gustownie.
Tapetuje pokoje
tapetami złoconemi, najmodniejszych deseni po
$3.00 i wyżej za pokój. — Kto ma do wykonania
roboty malarskie albo tapicerskie niech przyjdzie
do mnie, albo zgłosi sią do redakcyi „Dziennika11.
Z uszanowaniem
K. P. Laskowski
6 CuBREER STB.
S. KLEIN, ^
666 Milwaukee Ave., Chicaqo, HI.
JPLUMBER k GAS FITTER. *
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rurj/
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washtenaw Ave.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład V
Piwa Butelkowego.
Piwo Stołowe w butelkach*
kwarto wy ch i pajntowych do ^
użytku familijnego. I
przy Indiana i Desplains ulicach.- i
TELEFON 4883.
HERMAN PABST,
20s.—xcii—cd MEN AGF<R.
H
JAN MALINOWSKI,
763 N. Ashland Ave.,
BUDOWNICZY-KONTRAKTO
Podejmuje się i wykonuje wszelkie /
"prace w zakres budownictwa wchodzący
"Wyrabia plany i rysunki. Buduje aU, y
my murowane i drewniane 7e.-x«i-«

xml | txt