OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 05, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-05-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z 1-szejstr.)
Scottdale, Pa., 4. maja.
W skutek zabicia Mahana
panuje wielkie wzburzenie i
•bawiają się dalszych rozru
«hó w. Coroner zwołał jury i
dziś odbędą się oględziny są
dowe. Gray i kilku innych
aresztowani.
Około 30 rodzin dziś usu
nięto z mieszkań i usuwam >by
icŁ więcej, gdyby się nie byli
wybraniali pomocnicy szeryfa.
Dziś w nocy 3500 robotni
ków pracuje. Dziś przybyło 5
wagonów zapełnionych Wło
cham i.
Z Rady Miejskiej.
PIOTR KIOŁBASSA
rozpoczyna urzędowanie.
Na wczorajszem posiedzeniu
Rady Miejskiej z powodu nie
dyspozycyi mera Washburne'a
prezydował alderman O'Neil.
Piotr Kiołbassa przedłożył
wczoraj swe poręczenie (bond)
ma 15 milionów dolarów. Spra
wa jego jednak zajęła w Ra
dzie dwie godziny czasu.
W piśmie swem do Rady
Miejskiej z wróconem Kiołbassa
ponowił zapewnienie, iż wedle
jęgo zdania procenta od miej
skich pieniędzy przysługują
ludności. Zarazem jednak
•itro wystąpił przeciw postą
pieniu banków, które odmówi
ly mu podpisania poręczenia.
Jak wiadomo, na pewnem
swem posiedzeniu praed kilku
Miesiącami Rada Miejska
uchwaliła, ażeby w sześciu o
zmaczonych bankach składano
pieniądze miejskie. Otóż owe
banki budując na tej uchwale
i nie potrzebując się troszczyć
już o względy skarbnika odmó
wiły p. Kiołbassie poręczenia,
a inne banki (z wyjątkiem p.
Stenslanda, przyjaciela pana
Kiołbassy) oczywiście nie rę
czyły, bo żadnego w tern nie
Miały interesu. Stąd pocho
dziły ogromne trudności, jakie
miał p. Kiołbassa, ażeby zyskać
♦d prywatnych osób tak wyso
kie poręczenie, co tem gorsze
było, że nie miał mieć prawa
rozrządzania temi pieniędzmi.
Nigdy przedtem żaden skar
bnik miasta Chicago takich nie
miał trudności (i zapewne na
przyszłość mieć nie będzie), a
postąpienie banków było
wprost niegodziwe.
W skutek tego wywiązały
się debaty i wniosek Cullerto
na, bv owym sześciu bankom
' J J
odebrać depozyta, i ażeby
Kiołbassie dać prawo wyszu
kania sobie innych sześciu ban-.
ków do złożenia w nich pie
niędzy.
Nie nodobało się to republi
kanom i chcieli czem prędzej
przeprowadzić przyjęcie bondu
złożonego przez owe banki, ale
Cullerton okazał, że wedle
ustawy tego uczynić nie można,
dopóki nowy skarbnik nie
obejmie urzędu.
Kiołbassy poręczenie przeto
zaraz przyjęto jednogłośnie
i pośród oklasków przystąpił
Kiołbassa do sekretarza Van
Cleave i złożył przysięgę
urzędową. Wrażenie wielkie
wywołało, gdy przy czytaniu
nazwisk ręczycieli okazało się
iż jednym z główaych ręczy
cieli był Carter H. Harrison
(na 3 miliony dolarów), któ
ry w walce wyborczej był
przeciwnikiem Kiołbassy! M.
McDonald złożył poręczeni e
• n
w sumie 2\ milionów; sami Po
lacy złożyli poręczenie na pół
tora miliona.
Aid. Kent (przywódzca re
publikanów) chciał następnie,
ażeby odczytano i przyjęto
hondy banków.
Nie pozwolił Cullerton. Żą
dał, by banki owe pieniądze,
jeśli już u nich złożone (a są 4
takie) zwróciły Roesingowi
(byłemu skarbnikowi), a ten
aby je wręczył Kiołba^sie. Po
tem dopiero pieniądze zostaną
w bankach złożone.
Wreszcie całą sprawę odło
żono do dziś popołudniu. Zda
je się jednak, że panKiołbassa
teraz będzie miał sposobność
odwdzięczyć się owym bankom
za ich uprzejmość, a szczegól
nie Johnowi E. Walsh, wła
ścicielowi „Herald1', gazety
demokratycznej, która tylko
niejako z musu popierała
Kiołbassę i jako demokraty
czna gazeta wcale nie rozwija
ła w interesie Kiołbassy nale
żytej działałności. Ten Walsh
! jest prezydentem „Chicago Na
tional Bank'\ i był głową
owego szkaradnego sprzysięże
nia. Wart, aby go ukarać,
i życzymy panu Kiołbassie, by
mu się to udało.
Konstatujemy tu fakt dla
Polaków smutny i oburzający
zarazem, że pomiędzy przeci
wnikami pana Kiołbassy w Ra
dzie miejskiej był alderman
z 16 wardy John J. Dalii
mann, który mieni się Pola
kiem.
Z dziedziny pracy.
Potrzeba natychmiast dziew
czyn do szycia spodni (pants)
Stała praca i dobra zapłata.
73 Ellen ulica pomiędzy Wood
i Linkoln ul. u mj. xci cd.
Potrzeba praso wnika do »zt
wków przy coatach.
Zgłosić się 718 Branch ave.6mj.
Potrzeba chłopca do zakładu
fotograficznego. Zgłosić się
Niklas i Piotrowski.
589 Milwaukee ave.
Potrzeba dziewczyny do usłu
gi domowej.
414 Elston Ave..IOmj.cd.
Potrzeba prasownika do
prasowania surdutów na dobre.
70Emmastr. 6mj
Potrzeba dziewczyny do szy
cia surdutów [coats].
101 Wade str. 8mj.
Potrzeba chłopca 14 albo 15
lat liczącego do rozwożenia
mleka. Zgłosić się do redakcyi
^Dziennika" 7mj
Niewiasty mające swoje maszyny
do szycia, mogą się zgłosić do niżej
podpisanego a dostaną do domu do
szycia niebieskich spodni i koszul ty
le ile ze«hcą; stała praca i dobra za
płata.
13. Levy & Son 491 Milwaukee Ave.
Dobra sposobność.
Ponieważ prowadzenie by
znesu we dwóch miejscach jest
mi za trudne, przestaję więc
prowadzić salon i wysprzedaję
wszystek zapas trunków i całe
urządzenie w salonie. —Ktoby
zaś chciał salon dalej prowa
dzić, niech się zgłosi do mnie a
sprzedam mu całe urządzenie
w salonie za umiarkowaną cenę.
Jozef Paszkiewicz
596 Holt Ave. róg Bradley
Salon na rogu Fleetwood i
Blanche jest do wydzierżawie
nia z całem urządzeniem.
APTEKA '
ma rogu Noble i Blackkawk ni.
poleca jako specyalaość:
KROPLE If ARIACELLSKI1, które powinny sia
znajdo-ać w kafcdyna down. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekaratwo przeciw
*6zelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobom
macicy i niestrawności. Pra©czy«zczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaezel. Nia
ma lepszeg* arodka we wszystkich ckaroback
płac i gardła i w modrym kaszlu n dzitci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną-troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powohije si$ na żą
danie telefonem z miasta.
TXLITMT 7491.
Wszelkiej porady udziela sią z całą
gotowością.
Agencya "Hlekel Saringc Bask".
.A.rtn.m esrwa33eekrfc,
drpl*m«wany aptekarz ze starege kraju.
Frank Groenwaldt
1U W. FORTH 1TB.
JCOTUtTUSZ rUBLICZJT.
IpriWij* i kapija aiaraakamaAsi, wydbiarta
wia i»My, kalaktaja piaaiądaa, wyrabia karty
okrętawa i jaat 4era4są w« waaalkiah iataraaack.
2c.ai.«
SKŁAD TRUMIEN
Franciszek Hayduk
8856 Lxcnaiiire Are., Se. Chicago, 111.
POLkE KAEAWUIIA
Podejmuje eią urządzani* pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek po
jak najtanszych cenach. 4 Ic. - x ci-s
Dr. Edward Ozerniewski
Profesor Szkoły Aknszeryi „Escula
pian College of Midwifery" w Chicago.
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
liano od 8 do 9 dla biednych
bezpłatnie.
Każda Sobota przed poi. dla kobiet.
ls-xcxi-s.pn.
Niniejszem podaję do wia
domości, iż do 5 go Maja przed
sięwzięłam wszystek mój towar
wysprzedać, jak: książki
do nabożeństwa, obra
zy, krucyfiksy,
szkaplerze
i inne artykuły kościelne po
bardzo niskich cenach. Mia
nowicie zabawki dla dzieci
mniejszych i większych będę
sprzedawać na pół darmo.
Każdemu kupującemu
dam podarunek.
J.Kowalska
5mj.ci.cd. 676 Noble ul.
Caveat?. and Trade-Marks obtained, and all Tal
ent business conducted fur Moderate Fees.
Our 0 fic*s fs f?7posł?e U. S. Patent Clfiee,
and we c:in secure patent in lees time than thM6
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not one till natent is secured.
A P imnhlet, "How V> Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C. A. SHOW & CO.
Oor>ofi p Patent Office. Washintfon. 0. C.
JOHN WAGJNER
. ADWOKAT
Ofis: 55. J\T. OlarJc strpokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 3ie.icii.cd
Dr. It. I, OSTROWSKI,
POLSKI DENTYSTA
wyrabia sztuczne ząby i ezcząki, zalewa złotem,
srebrem, platyną i t. d. oraz leczy skutecznie i wy
rywa ząby bez bolu unieczulając gasem i t. p.
Ceny bardzo przystępne. 15mj.cd.
OPISY;
Noble Str. 608 I Centre Avenue
— I and 19-th Street
od 7—10 rano
od 5 — 8 wieczorem | od 11 rano do4popoł.
John Barzyński & Co.
147 W. North A?e.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZTCH CENAC*,
1 m. xcii cd.
W redakcyi „Wiary i Oj
czyzny" jest do nabycia Zjm
wot św. Wincentego a Pa
ulo- Opracował Ign. Machni
kowski. Cena 5 c.
WALSTROM BIOS.,
SKŁAD
WĘGLI I DBZEWA
38® Austin Aye., blisko Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2.85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
Srzez pocztę albo przyjdzcie zamówić
o naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
. 16 s. x CII cd.
FB. KACZMASM
<;(>S Noble ni.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaplerzy,
różańcy i wszystkich lcościel
nyck artykułów.
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr.
DOBRE CYGARA i PAPIEROSY
zawgze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Fruciszek Kaczmarek 668 labia Str
Agencya:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
lfil-xeii-cd.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim bjć
powinno, a wszystko bardzo tanio.
21m.cii.cd.
Michał Pstrong,
(i 12 Nof)fr uf.
FRANZ MARLING,
Dirisien Street and Cherry Arenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZY.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 65c. za 70 funtów.
Najlepsze Iowa siano fiOc. za 100 fantów.
Najlepszy biały owies 55c. za bnszel.
Najlepszy miąszany owies 53c. za bnazel.
Wezystko po najtańszych cenach.
Przy większych albo calo-wagonowych zakn
pnach, specyalne ceny. TflLBFON 3444.
27e.—xcii—cd.
JOB. KORZEirillWBKl, V. HUBKA
PETERSON & CO."
11 <S> 1Z Market 8tr., near Lake &tr., - Chicago, III,
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny "w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. . 13-l-xcii-cd.
PAUL O.STENSLAND&CO.
BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAFE DEPOSIT VAULTS
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADŁ 0. STENSLAND & GO. .
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL. godp.xci.p.ir
225 Dearborn ulica.
Kapitał i dodatnia odpowiedzialność ^kcyonaryuszy $400>000*
Pod nadzorem Stanu.
Bierze pieniądze w depozyt od 5 centów i wytej. VTmj-ci-cd
Płaci 4 procent 1 wypłaca takowy 4 razy do rokn.
Naaz " Jiekel Barings Itanp System" Jest w jak najpomyilniejazym biegu. KaiąZki i zaaczk
|« tam pal można nabyć w główniejszych aptekach.
URZĘDNICY:
C. W. Spaldimo, prezydent, E dwa ad Hatbr, wiceprezydent, Joh* P. AAT61ŁD, drugi wlceprezydo
H. 8. Dsrbt, kaeyer.
lilia n: Adam Szwajkart, róg Noble & Blaekhawk Sts.; C. F. Elsner, 1061 Milwaukee Arenn*
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty 1 wszelkie uprawy sadowe i prawne w całem mieflcie i Cook County.
Wyrabia i potwierdza hypoteld, deedy, kontrakty i wBzelkie prawne dokumenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorom w swej rezydencji pod Nr. 581 Milwankee Aye._
polski stiaa mdii i pieców.
Rodacy! kto chce widzieć wielki wybór w meblachi piecach niech
przyjdzie pod No. 888 Milwaukee Avfi. i przekona się łatwo, że w mo
im składzie może dostać wszystko po fabrycznych cenach. Meble
wyściełane, GARNITURY o wiele tnniej jak na wielkiem mie
ście. Kto nie chce wierzyć niech przyjdzie i się przekona, togo nic
nie kosztuje. Z szacunkiem.
Wł. Nowaczewski
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
SMOLIŃ S RI i N A WROT
- 71$ Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUKIA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej, i
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
6m..xcii-cd. 716 Milwaukee Ave.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
•kien, drzwi, żalnzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Kokoty na schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 35, 87, 89, 41 i 48 Fallerton Ave.
OFIS: 35 Fallerton Av., przyległy do C.&N.W.R.R
Chicago, Iii. Telefon SfeiO 281.dl.cd
H. C. KERSTINGA
Nowy Zakład Fotograficzny
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
stsre obrazy przerabia na nowe naturalne] wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Crayon, po hardzo niskiej cenie. 281.cii.cd
MICHAŁ JiUUZłINSłLI, X
1823 Mephis Str., Philadelphia, Pa. I
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca, j
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, pzkajilerzv, książek szkolnych oraz
wszelkich materyałów piśmiennych. tj
fAgentura „Dziennika Chica^oskiego" |
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarz]
Dziennika za 1 cent.
PETER MUELLER
59G Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
[Livery <fc Boarding Stable.]
Podejmuje sią ur/qdzarntTpogtzeDOw, dostar
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
nyjmiasta. Przyjmuje także konie na wikt [board]
H^Telefon 4534. 271.xcii.cd
K. P. LASKOWSKI
Malarz i Dekorator.
Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres
malarski tanio i gustownie.
Tapetuje pokoje
tapetami złoconemi, najmodniejszych deseni po
$8.00 i wyżej za pokój. — Eto ma do wykonania
roboty malarskie albo tapicerekie niech przyjdzie
<fc> m»ie, albo zgłosi sią do redakcyl „Dziennika11.
Z uszanowaniem
K. P. Laskowski
Me.el.cd. 6 CUBRIER STB.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, III.
^PLUMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
JŁezydencya: 681 Washtenaw Ace.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
, Piwa Butelkowego.
PiWO Stołowe w butelkach
kwarto wy ch i pajntowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplains EJlcacb.
TELEFON 4383.
HERMAN PABST,
20s.—xcii—cd MENAGER.
JAN MALINOWSKI,
768 N. Ashland Are.,
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelki*
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xci-c

xml | txt