OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 09, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-05-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z 1-szejstr.)
10 mil Da wschód od Sault St.
Mary. Wagon sypialny i ja
dalny wyskoczyły ze szyn i
mocno zostały uszkodzone,
konduktor wagonu jadalnego,
OharlesFord, pokaleczony cięż
ko, może śmiertelnie. Pewien
kapłan Zakonu Jezuitów z Gar
den River złamał nogę, a kil
ku innych podróżnych ciężko
uszkodzonych. Powodem by
ło nagłe rozszerzenie się szyn,
w chwili, gdy lokomotywa i
pierwszych 10 wagonów prze
szło już przez nie. Dwudzie
stu kilku pokaleczonych odda
no pod opiekę 5ciu lekaizy,
których z miasta sprowadzono.
Pożary.
Alliston, Ont., 8 maja.
Sześć kwartałów domów
dziś popołudniu stało się pa- ;
stwą płomieni. Było w nich ^
6 hotelówT, 45 sklepów, '25 do- ,
mów mieszkalnych, urząd po
cztowy, hale targowe i główna
kwatera straży ogniowej. Stra
ta wynosi setki tysięcy.
Pittsburg, 8 maja.
W Gleiclifield, 7 mil poni
żej Pittsburga znaczny pożar
dzisiaj zrządził szkodę na ^50
tysięcy.
Muskegon, Mich., 8 maja.
O godz. 1*2 min. 50 wybuchł
pożar w składach drzewa Ben
net Bros w Lakeside i pochło
nął 2 miliony stópkubicznych .
drzewa budowlanego, warto- ,
ści $20,000. Skąd pożar po- j
wstał, nie wiadomo.
Przybycie parowców.
JSTew Yorfc: Gellert z Ham
burga,State of Nevada z Glasg.
Britannic z Liverp., Bothnia z
Liverp.
Londyn: City of Chester,
"Wae-laud, Suevia i Umbria z
N. Y. sygnał.
?
Z dziedziny pracy.
Potrzeba uatych miast dziew
czyn do szycia spodni (pants)
Stała praca i dobra zapłata.
T6 Ellen ulica pomiędzy Wood
i Linkoln ul. 11 mj. xci cd.
Potrzeba dziewczyny do usłu
gi domowej.
414 Elston Ave.
10 mj. cd. I
Potrzebuję dobrych 2 pra
sowników na surduty i jedne
dziewczynę do szewków zeszy
wania na sztymową maszynę.
Ign. Wojtalewicz
67 Keenon Str. pomiędzy
Wood i Paulina.
Potrzeba dziewcząt do szy
cia spodni. 43 Bauwans pomię
dzy Ashland i Paulina. 15 mj
Pan Mucha Ludwik, nau
czyciel ukończony z chlubne -
mi dowodami w ręku świeżo
przybyły z Europy poszukuje
miejsca nauczyciela.
. Mieszka przy ulicy Main
3028. Chicago, 111.
14 moja
Potrzeba dobrego krawca
do szycia kostumerskich surdu
tów. Stała płaca.
W. Hiutz 287 W. Division str.
12 maja
Poszukuję miejsca do wy
jazdowych, — lub też robo
czych koni.
Zgłosić się AY. Cudeck
755 Dickson str.
Potrzeba polskich kler
ków i dziewcząt do J. M.
Carroll <fc Coks nowego składu
O
łokciowego.
469 <fe 471 Milwaukee Ave.
rog Chicago Ave.
Natychmiast potrzeba 10
dziewcząt do ręcznej dobrej ro
boty przy surdutach [coats]
Stała praca; płaca od 7 do 10
dolarów na tydzień. — Zgłosić
się trzeba pod numer 95 Cor
nelia ulicy w Niedzielę od 7 do
10 przed południem i całe po
połndniu.
Radko wski
Zarządca fabryki.
Potrzeba natychmiast 6
panien do szycia. Tylko dobre
i pilne zgłosić się mogą. Stała
praca i dobra zapłata.
YV. Słomiilska
079 Milwaukee Ave.
Potrzeba natychmiast dziew
czyn jako pierwsza ręka, do
szycia surdutów (coats) Zgłosić
się: 342 N. Ashland Ave. róg
Fry ulicy.
T\yT A X . A *¥=£ TT "V
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty i wszelkie sprawy sądowe i prawne w całem mieście i Cook County.
Wyrabia i potwierdza liypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne dokumenta. —
sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po poładnin pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencji pod Nr. 581 Milwaukee ATe.
NOWA OSADA POLSKA
WEST HAMMOND.
Piękna i zdrowa ta okolica zyska prawie codziennie no
wych polskich osadników. Dla tego też ażeby każdemu kto
jeszcze tej osady nie widział dad sposobność ją zobaczyć, nazna
czyliśmy
dzień jutrzejszy t. j. w Niedzielę 10 Maja ja
ko dzień wyjazdu do tego pięknego miejsca.
Jazda tam i napowrót darmo, tylko się trzeba dziś wie
czorem albo jutro rano o 8-mej zgłosić d©
Adama Stachowicza, 45 Sloan str.
a ten postara się o wszystko co potrzebne.
Czy dla osadników tam robota zapewniona, i czy fabryki
w bliskości się znajdujące, a tych jest cały szereg, zatrudnią
wszystkich tam zamieszkałych ludzi, nie ulega najmaiejszej
wątpliwości i życzyłbym• abyście Bracia Rodacy jak najliczniej
się do mnie zebrali do zwiedzenia tego pięknego miejsca a nie
pożałujecie.
Zauważcie, iż pod kościół już mamy hypotecznie zapisane
czyli podarowane 48 lotów i przeszło 1000 dolarów go
tówki na zaczęcie budowania kościoła i szkoły.
W tym dniu będzie też odczytana i przyjęta konstytlicya
już istniejącego Towarzystwa Sgo Andrzeja.
Korzystajcie z tak dobrej sposobności, bo to nie często się
coś podobnego trafia. Cała ta osada przeznaczona dla Polaków.
Pocóż więc w domu siedzieć; przejechać się i zobaczyć kie
dy nic nie kosztuje.
WEST HAMMOND LAND CO. J ^

SMOLIŃSKIiNAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, III
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
Lm.-xcH-cd. 716 Milwaukee Ave.
FR KACZMAEEK
60S Noble ul.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaplerzy,
różańcy i wszystkich kościel
nych artykułów.
Również obrazy wielkie i małe.
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr.
DOBRE CYGARA i PAPIEROS!
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Franciszek Kaczmarek 668 Noble Str
Agencya:
DZIENNIKA CH1CAGOSKIEGO
„WIARY 1 OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
lfil-xcii-cd.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicciqo, III.
PLUMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie pruce w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washtenaw Ave.
Fabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
Piwa Butelkowego.
PiW0 Stołowe w butelkach
kwarto wy ch i pajntowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplaios ulicach.
TELEFON 48S3.
HERMAN PABST,
MENAGER.
20s.—xcii—cd
JAN MALINOWSKI,
763 >". Ashland Ave.,
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
mv murowane i drewniana Tr -yri^
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
21m.cii.cd.
Michał Pstrong,
612 Noble ul.
Caveats, inn Trade-Marks obtained, and all Pat*
eiit s coudnntetl for Moderate Fees.
Our Once ■> Opposite U.S.Patent Office,
j:id we rnii «*e<-«'.rc patent in less time than those
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We adviee, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamohlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SfcSOW&CO.
Onnnd'o P*t*nt ftfficfi. Wafihiiłgjon. D. C.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
Ofis: 55. N. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 3iB.xcii.cd
Dr. M. L. OSTROWSKI,
POLSKI DENTYSTA
wyrabia eztuczne ząby i ezcząki, zalewa złotem,
srebrem, platyna i t. d. oraz leczy skutecznie i wy
rywa ZQDy bez bólu unieczulając gasem i t. p.
Ceny bardzo przystąpne. 15mj.cd.
OPISY;
Noble Str. 608 1 Centre Avenue
and 19-th Street
od 7—10 rano
8^ieczoren^^^)^|Uran^^^T(j3oŁ
John Barzyński k Co.
147 W. North Aye.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
s^* WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH,
lmizcii c&
L
WALSTKOM BROS.,
SKŁAD
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave., blisko Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2-85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdzcie zamówić
do naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
16 b. xcii cd.
SKŁAD TRUMIEN
Franciszek Hayduk
S856 Lxcnaiigre Aye., So. Chicago, 111.
POLSKI KABA WANIA
Podejmuje sią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 4 Ic. - x ci-s
225 Dearborn ulica.
Kapitał i dodatnia odpowiedzialność akcyonaryuszy $400.000.
Pod nadzorem Stann.
Bierze pieniądze w depozyt od 5 centów i wyżej. 27mj<i-cd
Płaci 4 procent i wypłaca takowy 4 razy do rokn.
Nasz "Nickel Savings Stamp System11 jest w jak najpomyślniejszym biegu. Książki i znaczk
|stamps| można nabyć w Równiejszych aptekach.
URZĘDNICY:
C. W. Spalding, prezydent, Edward Hates, wiceprezydent, John P. Altoeld, drogi wiceprezyden
H. 8. Derby, kasyer.
Filia u: Adam Szwajkart, róg Noble & Blackhawk Sts.; C. P. Elsner, 1061 Milwaukee Avenn*
^^^^^^agl^Pharmacj^l^Jlybour^Avej^F^fjMarejffiT^Lrcher^Ave^wiehUnn^ch^^
TYGODNIK ILLUSTROWANY
POLITYCZNO-NAUKO WY
„WIARA I OJCZYZNA"
zaczął piąty rok istnienia.
Odpowiadając jak najlepiej potrzebom Polaków katolików
w Ameryce, szerzy oświatę, donosi o najnowszych
odkryciach, i wynalazkach.
PISANY JEST W DUCHU CZYSTO KATOLICKIM. ^
Z końcem roku oprawny w książkę stanowić będzie prawdzi
wą ozdobę każdej biblioteki, a treścią swą przyniesie pożytek
przez lat wiele.
Prenumerata roczna wynosi 2 dolary.
„ „ razem z „Dziennikiem Chicagoskim" 4 dolary.
838 MilwaulŁee Ave.
t t i 11 i ilia fl #
polski skm mdii i pieców.
Rodacy! kto chce widzieć wielki wybór w meblach i piecach niech
przyjdzie pod No. 858 Milwaukee Ave. i przekona się łatwo, że w mo
im składzie może dostać wszystko po fabrycznych cenach. Meble
wyściełane, GARNITURY o wiele taniej jak na wielkiem mie
ście. Kto nie chce wierzyć niech przyjdzie i się przekona, to go nict
nie kosztuje. Z szacunkiem.
Wł. Nowaczewski r^J
838 Milwaukee AveTT Chicago. HI. "
OBYWATELI!
Nadarza Wam się sposobność do nabycia
W PARKO PUŁAWSKIEGO,
W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ DZIELNICY MIASTA
po nader niskiej cenie.
Front tych lotów jest na Milwakee ave. (pod słońce) reszta lotów
jest położona tuż przy dworcu (depot) Chicago & Northwestern kolei,
zkąd w przeciągu 10 do 15 minut można przybyć do miasta.
Pociągi pomiędzy Parkiem Puławskiego a centrum miasta kursu
ia co pół godziny a nocą co godzinę. Poieayńcza iazda przy rocznych
biletach kosztuje tylko 4 centy.
Milwaukee ave. będzie tego lata blokowaną, również będzie prze
dłużoną linia tramwajowa.
LOTY POD KOŚCIÓŁ i SZKOŁĘ JUŻ SĄ WYBKANE.
Grunta te są wysoko położone i nie ma bagien. Drogi są już
uregulowane a przed lotami są drzewka i są położone chodniki.
Cena tych lotów jest:
250 DOLAKOW I WYŻEJ
stósownie do położenia.
Pierwsza wpłata tylko $25 do $50, reszta co 3 miesiące według
umowy.
ABSTEAKT i DEED BEZPŁATNIE.
Lotyfte pokażemy bezpłatnie i każdego czasu, gdyż w jednej go
dzinie[można wrócić napowrót.
II0:H. W. Rawicz & K. Piotrowicz.
5941NOBLE UUCA«fc.:--il3-. CHICAGO, ILI
J*
6 ap.-zcKd.

xml | txt