OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 23, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-05-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

dwaj marszałkowie Związkowi
wyjechali z Cairo, 111., i w ci
chości otoczyli domek stojący
na odosobnionem miejscu o
kilka mil od Cairo. Z trzech
stron naraz weszli do domku
w chwili, gdy jakiś człowiek
starał się szybko wymknąć.
Porter zatrzymał go za koł
nierz i zmusił za pomocą przy
tkniętego rewolweru do zacho
wania się spokojnie, podczas
gdy mu nakładano kajdanki
na ręce. Trzech innych w
domku również związano i
wkrótce wszystkich pomie
szczono w więzieniu w Cairo
pod zarzutem fałszowania pie
niędzy. Pierwszy ze schwy
tanych zowie się Jeremiah Ho
lones. Był od roku kazno
dzieją Campbellistów w okoli
cy Du Quoin, a ostatniej je
szcze niedzieli obrano go tam
superintendentem szkół nie
dzielnych.
Trzech z nim uwięzionych
puszczono wkrótce na wolność,
gdyż nie zachodzi podejrzenie,
by mieli współudział w jego
zbrodni: on sam wedle twier
dzenia detektywa Portera ma
być członkiem szajki fałszerzy,
których 5 przed kilku laty u
karano i od niedawnego czasu
na własną rękę miał fałszować
pieniądze.
Drobne notatki.
— Kontrakt dla robót prze
wozowych w departamencie
kanałów ściekowych dla roku
następnego oddano wczoraj
panu G. A. Obendorfer, które
go propozycye były najtańsze.
Koszta wyniosą do $25,000.
— Kontrakt do budmoy tu
nelu 1000 stóp długiego na 68
ulicy o średnicy 5 stóp dla no
wych maszyn wodociągowych
tamże ustawionych oddano pa
nu H. B. Herr Co. Koszta,
włącznie z wykopaniem szybu
150 sióp głębokiego dla póź
niejszego rozszerzenia, wynosić
mają $17,625.
— Przez urząd cłowy prze
chodziła wczoraj kosztowna
skrzynia. Ze stali sporządzona
mieściła ona kosztowności war
tości $150,000. Były tam dya
menty i rubiny do zegarków
„Elgin Watch Company,4'które j
specyalny urzędnik kompanii I
wiózł do Elgin.
— J. J. Mc Claughry, ów
kontraktor, który na placu
wystawowym pobił dwóch ro
botników, dobrowolnie stawił
się na stacyi policyi Hyde
Park. Sędzia Eobbins stawił
go pod kaucyą i odłożył prze
słuchanie.
—Pana B. Jay Hanchette, J
owego Kalif or ni jeżyka, który
od niejakiego czasu znikł w
w niewytłómaczony sposób,
jeszcze nie znaleziono. Przyja
ciel jego, pan Smith, wyzna
czył nagrodę $500 za znalezie
nie go żywym.
— W „Illinois Staats-Ztg."
wczoraj był artykuł krytyku- |
jący dość ostro działanie limfy j
Kocha, dzisiaj zaś znajduje się j
artykuł Dra Seifferta broniący j
ten wynalazek. Dr. Seiffert za
mierza wkrótce wydać broszurę
0 działaniu kochiny.
— Bióro loteryjne tajemne
wczoraj zamknęła 'polieya w
izbie 1 pod Nrem 151 Clark i
str.
— Na rogu Milwaukee ave.
1 Noble str. wczoraj rano wóz
naładowany 1000 cegłami
przejechał 42 letniego Hansa
Hanson, zam. 1646 Seymour
str. Koła przeszły przez dolną
część tułowiu: nie ma nadziei,
by z tego wyszedł. Woźnicę
aresztowano, ale wkrótce znów
na wolność puszczono.
— 4-go czerwca agent pen
syjny Isaac Clements musi wy
płacić pensye w sumie jeden
milion 800,000,50,000 osobom.
— Za pozostawienie domu
przewożonego („mufo wane
go") na ulicy, przez cały ty
dzień naprzeciw Nru 1556
Wabash Ave., odebrano kon
cesyą Frankowi Cymaóskiemu,
a miejscy robotnicy na rozkaz
pana John A. Bell dom wsta
wili na próżną lotę. Niech to
innym będzie przestrogą.
POLACY W CHICAGO.
Toio. 3ic. Józefa odbędzie swoje
posiedzenie miesięczne w Poniedzia
łek 25 Maja r. b. o ^8 wieczorem w
nowej hali przy Bradley ulicy.
Toic. /Św. "Walentego będzie miało
posiedzenie miesięczne we Wtorek 26
Maja r. b. ^8 wieczorem w hali zwy
kłych posiedzeń.
List adresowany Mr. Joseph Ugow
ske jest na plebanii Śgo. Stanisłswa
K. Właściciel zechce go odebrać.
23 maju
Jutro, wniedzielę po nieszporach
o g. 4 tej posiedzenie Organizacyi
Patryotycznej w hali posiedzeń przy
Bradley ul.
Jutro w N~iedze\lę wieczorem o gJ8
posiedzenie wspólne wszystkich ko
mitetów trzydniowego obchodu ma
jowego w hali przy Bradley ul.
Tow. Budoxcnicze Króla Kaźmie
rza Wielkiego przenosi swoje halę
posiedzeń od oby w. Gordon na Noble
Str. do hali na rogu Division Str. i
Holt Ave u obym. Popkę. Posiedze
nia, jak zwykle dotychczas, odbywać
się będą we Czwartek wieczorem o
o godz. J8 mej.
Fr. Szablewski, Pre. Paweł Giersch,
I kasyer. Jan Biniak, sekr. 26m,cd.
W Niedzielę, dnia 31-go Maja 1891,
ks. Aleksy z cerkwi ruskiej grecko-kato
lickiej z Minneapolis odprawiać będzie
od godz. 8 rano do 2giej popołudniu
Nabożeństwo grecko-kotolickie dla
Rusinów
w hali pod Nrem 82 W. Madison Str.;
róg Jefferson Str., w mieście Chicago. Ks.
Aleksy również oznaczy dzień na poświę
cenie gruntu zakupionego na cmentarz,
jakoteż w dniu tym odbędzie się narada
celem wybudowania cerkwi grecko-kato
lickiej dla Rusinów wtem mieście Wszy
scy należący do kościoła grecko-kato
lickiego ruskiego są zaproszeni do wzię
cia udziału w tem nabożeństwie w dniu
31-go Maja w hali wyżej oznaczonej.
27*mj. cd. s. pn. p. 8.
„Nadesłane"
Ktoby z Szan. Rodaków sobie zy
czył mieć fotografowany nagrobek
swych krewnych lub przyjaciół, na
smętarzu polskim w Chicago za bar
dzo niską cenę, niechaj nie omija
sposobności i natychmiast zgłosić się
zechce, w celu porozumienia się z na
mi do zakładu fotograficznego pod
firmą Niklas & Piotrowski 589 Mil
waukee ave.
Jest to sposobność otrzymani mi
łej pamiątki za bardzo niską cenę
jaka nie prędko się znowu nadarzyć
może.
Zgłosić się należy przed 29tym Ma
ja-—
Niklas & Piotrowski 589 Mil
waukee ave.
Polski zakład fotograficzny.
29 maja
Otwarcie interesu!
Przyjaciołom i znajomym oznajmiam,
iż 24 Maja tj. jutro otwieram mój sa
lon, przy którym jest urządzony bardzo
piękny ogród. Świeże piwo, dobre wino
i cygara, smaczna przekąska zawsze przy
ręku. Koncert co Niedziela. — Hala do
-wynajęcia.
Zapraszam wszystkich
(x. I). Jmtzhorn
610 & 611 N. California Ave. 2 drzwi
na północ od Division ul.
Następny kurs w kollegium
Polskiem dla Akuszerek, roz
pocznie się dnia 15 Czerwca b.
r. Osoby interesowane mają
się zgłosić do
Dra. M. P. Kossakowskiego
Sekretarza
J$0 Noble ul.
POLSKIE LISTY NA POCZCIE.
85a Baytis J.
855 Bela St.
867 Cichy Franciszek
868 Ciszewski Klemens
871 Dawidek Franc
875 Dłużon Stan.
876 Dobrowolska A.
902 Grabarek
907 Hajdik Józef
930 Jankowski Antoni
931 Jarecki Tom
934 Kocowurek Konst.
939 Kiwcek Mat.
943 Kochański Piotr.
945 Kopała Jan
949 Krzywiński Mikołaj
951 Kukla Wilhelm
952 Kunkel Adam Konrad
971 Łukaszewski Józef
975 Marach Stefan
978 Milosławski R.
979 Miticki Jan
985 Nowicka Mary a
986 Nowicki M.
991 Packiewicz Fran.
993 Palowski Chr,
999 Pisarczak M.1
1002 Podważalski Stanis
1006 Raloski H.
1014 Rogowski Jan
1022 Rożek Paweł
1023 Rucik Stefan
1024 Ruda Adam
1026 Rusznak A.
1027 Rutkowska Marynna
1028 Ryguta Anna
1030 Skoczowski Jan
1053 Sobiecki Antoni
1056 Stesiński Winc.
1059 Tanik Marcin
1069 Trzciński Józef
1077 Waranko Pius
1084 Werobek Jan
1086 Winhort Zygmunt
1087 Witkowski Karol
1088 Winikajtes Marcin
1093 Wysocka Józefina
1094 Żak Józef
1095 Zaryczka Józef
1096 Żochowski Józef
1097 Zuzulicz Maciej
1098 Źaszk.ewiaz Józef
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
( 8 — 10 rano
godziny ofisowe j 2 — 4 popołudniu
( 7 — i) wieczorem
JAN MALINOWSKI,
763 N. Ashland Ave.,
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace \v zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xci-c
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. -N~. O lar Je str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 3i8.xcu.cd
TEOFIL WETNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
B3^~Wykonuje wszelkie reperacyc
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. 23mj—xci—cd
Z powodu wyjazdu do sprzedania
natychmiast
meble i sprzęty domowe
Bliższych wiadomości udzieli:
Augustynowicz
603 Noble str. 23 mj.
JOZEF N1ARSON, _
635 Noble ul., - Chicago, Ul.
poleca rodakom swój jedyny polski skład
maszyn do szycia
JŁ roymoitonrn rrafrnnVn -— t* * JŁ
Ceny niskie, za gotówką
i aa małe miesięczne wy^
płaty. Olej, igły i cząścip
maszyn mam na składzie.
0 Reperują wszelkie
maszyny. '
I5g-xci-cd.
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
Piwo stołowe W butelkach
kwarto wy ch i pajntowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplains oiłcacli.
TELEFON 4383.
HEKMAN PABST,
3)3.— xcii—cd MEN A.GEK.
Paweł RatkowsM
/ 634 Noble ulica.
Budowniczy - Kontraktor.
BUDUJE
kościoy,
szkoy,
fabryki,
domy,
oraz wykonuje wszelkie prace w za
kres budowniczy wchodzące po cenie
JOS. KORZENIEWSKI, V. HUBKA
agent. agtnt
S. PETERSON & CO,
11 & 13 Market Str., near Lake Str., - Chicago, III,
HURTOWNI GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. ■ 13-l-xcii-cd.
PAUL O.STENSLAND&CO.
BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczaj oy procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAFE DEPOSIT YAULTS
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADL 0. STENSLAND 4 CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL. 20śp.xci.p.9 B*
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, 111.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hjpotecznemi; wyrabiają dokumenty
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocnictwa do Europy
i mają agentury asekuracyi od oęnla najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.
Pr-JWlek-lińslŁi
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
*
GROSERNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rżanny bochenek chleba? la.icii-pn.fl.B
ZamówioDy towar odstawia do domu bezpłatnie.
Pierwszorzędny Polski Zakład
EOTOGR AFICZN 0
ARTTSTTCZNT
wykonywa najnowszymi aparatami
wszelkie prace w zakres fotografii
wchodzące z największą starannością
i elegancyą. Wesela, grupy, zdjęcia
dzieci i od komunii św. specyalnym
momentalnym sposobem. Gwaran
tujemy, że nikt nie wyjdzie z zakła
du naszego niezadowolnionym z fo
tografii.?
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Are.,
pomiędzy Augusta i Will ul.
Pogoda nie wpływa na do
broć fotografii. 14 l.—xcii—cd.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itó.
Boboty na schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 35, 37, 39, 41 1 43 Fnllerton Ave.
OFIS: 35 Fnllerton Av., przyległy do C.&N.W.B.B
Chicag0^1K^^^TKLEF0i^«^^^^^®KdLcd
K. P. LASKOWSKI
Malarz i Dekorator.
Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres
malarski tanio i gustownie.
Tapetuje pokoje
tapetami złoconemi, najmodniejszych deseni po
$3.00 i wyżej za pokój. — Kto ma do wykonania
nboty malarskie albo tapicerskie niech przyjdzie
do mnie, albo zgłosi sią do redakcyi „Dziennika'".
Z uszanowaniem
K. P. Laskowski
28c.ci.cd, 6 CuRRIER STR.
H. C. KERSTINGA
Nowy Zakład Fotograficzny
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
stsre obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Frank Groenwaldt
183 W. NORTH AVE.
NOTARYUSZ PUBLICZNY.
Sprzedaje i kupuje nieruchomości, wydzierża
wia domy, kolektuje pieniądze, wyrabia karty
okrątowe i jest doradcą we wszelkich interesach
gc.ci.s
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
KAHAWAXIAHZ
[Livery & Boarding Stable.!
F. W. JAROSZ,
-A-d.-w ols at 1 ITot aiyu'sz
□ 1®" 99 Randolph str., pokój 48.
Mieszkanie 2513 Michigan Aye.
załatwia wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, tak
w najwyższym sądzie stanu Illinois jak i w mniej
szych sądach. Zajmuje sią wszelklemi -prawami
hypotecznemi, wyrabia dokumenta .1 pełnomo
cnictwa do Europy. 16e.xcn-cd.
Wieczorem proszą zapytać sią o mnie u ob.
Ign. Lecherta 503 Noble ulicy.
Niniejszem donoszą znajomym 1 przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem
SKŁAD KOSTUMERSKI,
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam sią, iż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i pra
cownia ziajdują sią pod No. 503 H0BLE ULICA.
12mxciicd Z szacunkiem
ICN. LECHERT.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.Blackhawk róg Cleayer ul.
fiODZTN V • od 8—9 przed południem
x . u 12_2 pQ pohldniu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 I24m.cil.cd
W Aptece Dmet & DelfosBe Corn. Armitage «fc
Robey
od 11—12 przedpołudniem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
W. SŁOMINSKA,
679 Milwaukee Are.
« Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnie różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK, ROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZAŁKOWSKIOH i t. o.
po jak nąjtańszej cenie,
POLSKA APTEKI
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble uL
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni- -Ą
cze, poleca Szah. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na. nie
strawność, oraz
Prawdziwy Ezpeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece wielu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
lr 15g—xci—8t—pn. c.a.
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
Jakoteź dla młodzieży i chłopców, bielizny, ko
szul wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kr**
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonują wszelkie obstalunki podług
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejszycb
cenach.
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast etósownie do listownego
porozumienia sią. Piszcie po próbki materyi, s
których chcecie mieć ubiór zrobiony.
BL. DorszyAsl^Ł
690 Milwaukee Av- - Chicago, III.
3 m.— xcii—cd
Augustus Baubr. Henry W. Hnx
BAUER & HILL,
Architekci i Su per intendenci,
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 81. - Chicago, 111.
fim.-xcll-cd.
T. GALLUS,
1049 Bf. Robey Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju oraz na*
czyń żelaznych i blaszanych po najniższych ce*
nach. fil.—xcii—cd
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JAEZEMBOWSKI
88 Cleaver ul., - • Chicago, JUL
POLSKI ZABAWAHIASZ.
Podejmuje eią urządzani* pogrzebów, dostarcea
trumien i Karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela 1 do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 19-1-icll-cd
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczeń
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Aye.
obok Milwauke ave.
Godziny oflsowe:
od 8 ao 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
11.—xcn—tn.B.
Ai^Majewski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
PIERWSZORZĘDNA
PIEKARNIA i CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaj*

xml | txt