OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 28, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-05-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z 1-szejstr.)
Następuie przyjęto bil o u
stanowieniu stałej płacy dla
Badnycli miasta Chicago. Jest
to bil Thiele'a, ustanawiający
dla aldermauów pensyą po
$1500 rocznie zamiast dyet w
miastach liczących pi mad 100
tysięcy mieszkańców, p«»dczas
gdy w innych miastach pozo
staje honoraryum po $3 za
każde posiedzenie.
Senatowi przedłożono rów
nież republikański projekt no
wego podziału okręgów wy
borczych kongresowych. We
dle tego projektu dzieli się
Stan na 22 nowych okręgów.
Szybka podróż.
Londyn, 27. maja.
Parowiec hamburski „Fuerst
Bismarck', który opuścił New
York 2Igo Maja, dziś po po
łudniu o godz. pół do 5tej był
sygnalizowany z wysp Scilly.
Podróż trwała 6 dni 14 godzin
i 30 minut: była najszybszą z
dotychczasowych podróży.
Siuierc w płomieniach.
Kansas City, Mo., 27. maja.
Specyalny telegram z Topeka,
Ks., donosi: Dziś rano spalił
się dom mieszkalny o 4 poko
jach na rogu Buchanan Ave. i
Gordon Street. W zgliszczach
znaleziono zwłoki 25 letniej
pani W. A. Uptegroff i jej
trzech córeczek, z których naj
starsza liczyła 5 lat, najmłod
sza zaś 15 miesięcy wieku.
Jak się zdaje, matka dobro
wolnie sobie i dzieciom śmierć
zadała. Dom stał w okolicy j
mało zamieszkałej w północ
nem Topeka. Sądzono, że nikt ,
w nim nie mieszka. Przed
miesiącem rodzina tam się
sprowadziła; ojciec był woźni
cą i rano wyjechał, ażeby szu
kać zatrudnienia. Od czasu,
kiedy przybył, nie miał zajęcia
i familia wielce była zmar
twioną. Pożar odkryto o go
dzinie lOtej. O godzinie 11 i
znaleziono ojca i uwiadomiono
go o strasznej katastrofie. Pół
obłąkany pośpieszył na miejsce
nieszczęścia; mówił bez zwią
zku i niepodobna było od niego
dowiedzieć się o szczegółach.
Sąd Lynch.
Nashville, Tenn., 27. maja. |
W miasteczku Columbia I
wielkie powstało rozdrażnię- ;
nie, gdy schwytano Negra
Green Wells, który w ubiegłą
Sobotę zastrzelił farmera Johna
Fly. Szeryf otrzymał depeszę
z Iron City, iż Negr zamknię
ty, i ażeby nadesłać urzędni
ków do jego zabrania. Gdy o
tern dowiedziano się w Colum
bia, zebrała się masa ludu na
dworcu, by oczekiwać urzę
dników. Ale sędzia Patterson :
radził szeryfowi, by z więźniem
wysiadł w Lawrenceburg, gdyż j
niebezpiecznie jechać do Co- j
lumbia. Szeryf to uczynił.
Wczoraj zaś około północy
nadeszła depesza z Columbii,
że Negra urzędnikom wydarto
i na drzewie powieszono.
Straszna śmierć.
Madera, Cal., 27. maja.
Wczoraj wieczorem pani
Eunice Hassaurek, majętna
wdowa z Cincinnati, poniosła
śmierć straszną w skutek po
parzenia przy eksplodowaniu
zapalonej lampy.
Osznkany oszust.
New York, 27. maja.
George B. Miller, znany o
szust, który zwłaszcza nowych
przybyszów lubi wyzyskiwać,
obecnie w więzieniu żałuje
swej niezręczności. W ponie
działek chciał oszukać pewne
go Austryaka (czy nie Pola
ka?), Jana Nowackiego, ten
jednakże nie okazał się bynaj
mniej tak „zielonym", jak się
zdawało. Nowacki zamierzał
z żoną wyjechać wieczorem o
godzinie 9tej do Chicago, ma
jąc jeszcze godzinę czasu do o
dejścia pociągu, chcieli obej
rzeć okolicę. Wtedy Miller do
nich przystąpił i zaprosił No
wackiego „na szklaneczkę".
Nowacki zgodził się i odpro
wadził żonę do poczekalni na
dworcu, poszedł z Millerem do
piwiarni. Podczas gdy oby
dwaj pili, przyszedł wspólnik
Millera i zażądał od niego na
pozór natychmiastowego zapła
cenia jakiegoś rachunku. Mil
ler wyciągnął paczkę bankno
tów i prosił Nowackiego, by
mu zmienił studolarówkę. Ale
Nowacki nie był w ciemię bi
ty: udał, że się zgadza, ale że
pieniądze ma żona; prosił prze
to, by z nim do żony poszli.
Miller powiedział, by Nowacki
poszedł wziąć od żony pienią
dze, że na niego poczeka. No
wacki poszedł na dworzec, ale
wprost do policy anta Corliss i
uwiadomił go, co się święci.
Ten czekał na Millera, a sko
ro oszust się ukazał, areszto
wał go i znalazł przy nim kil
ka przekazów na wysokie su
my i studolarówkę Stanów
konfederowanych.
Chodnik z szpilek.
aSeymour, Conn., 27 maja.
Członek Rady gminnej Lo
nasbury, akcyonaryusz „Uni
ted States Piu Co.1' ciekawy u
ezynił eksperyment, który tak
dalece się powiódł, że powtó
rzy go się na większą skalę.
Przy fabrykacyi szpilek j)0Z0
staje zazwyczaj mnóstwo nie
dokładnie zrobionycli szpilek
i odpadków, które się wyrzu
ca, albo, jeśli się to opłaci,
przetapia. Lounsbury wpadł
na pomysł użycia tych szpilek
do urządzenia chodnika. Roz
sypał je na pewnej przestrzeni,
odpowiednim przyrządem (t.z.
babą) wyrównał i pokrył cien
ką warstwą ziemi. Przez dłuż
szy czas rdza dokonała reszty.
Kiedy niedawno robotnicy z
polecenia pewnej kompanii te
lefonicznej mieli na owem
miejscu usta wid słup, ku zdzi
wieniu swojemu nie mogli na
rzędziami z wy kłemi wykopać
dołu i musieli użyć świdra sta
I lowego i dynamitu, ażeby prze
bić warstwę żelaza tam utwo
rzoną. Władze już poleciły
wynalazcy, by eksperyment
swój powtórzył na dłuższej
przestrzeni: posiada on jeszcze
20 beczek odpadków szpilek
Nieprzyjemnym będzie ten no
wy wynalazek dla chłopaków
boso biegających.
<»»
Z dziedziny pracy.
Potrzeba chłopca, liczącego 14 do
15 lat, do ofisu. Znajomość przynaj
mniej języka polskiego i angielskie
go, tudzież pisania i czytania konie
czne potrzebna.
Jozef Marson,
29mj.cd. 035 ^Toble Str.
Potrzeba dobrych dziewcząt
do szycia spodni (pants). Spy
tać się w sztorze 556 Noble str.
2 c.
Potrzeba dziewczyn do szy
cia na maszynie i ręką przy
surdutach (coats) 29mj.cd.
596 Holt Ave. róg Bradley.
Potrzeba dziewcząt do rę
cznego bestowania kantów i do
uczenia się szyć na trzeciej
maszynie 178 Rumsey ul róg
Cornellia 30 mj.
VW° Młody człowiek znają
cy dobrze język polskił i an
gielski znajdzie zajęcie w Red.
Dz. Ch.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: i6mj.-xcii-cd.
6. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Are.
If a sprzedaż
Młody, mocny i zdrowy koń
z bryczką. Najstosowniejsza
sposobność dla grosernika lub
rzeźnika. Zgłosić się 682 Pau
lina, róg Brigham. lc>
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACELLSKIE, ktOre powinny sie
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
wszelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobcm
macicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszego środka we wszystkich chorobach
płuc i gardła i w modrym kaszlu u dzieci.
liecepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
» TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela się z całą
gotowością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
-A-ciam. Szwajłsart,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio
21m.cii.cd.
Michał Pstrong,
612 Noble ul.
SMOLIŃSKI iHAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, Ul.
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
^
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne*
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
"Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
5m.-xcii-cd. 716 Milwaukee Ave.
#r. Ul. L. OSTROWSKI,
POLSKI DENTYSTA
wyrabia sztuczne ząby i ezcząki, zalewa złotem,
srebrem, platyną i t. d. oraz leczy skutecznie i wy
rywa ząby be* bólu unieczulając gasem i t. p.
Ceny bardzo przystępne. ISmj.xciicd.
OFISY;
Noble Str. 572
od 7—10 rano
od 5 —8 wieczorem
Centre Avenue
and 19-th Street
od 11 rano do 4 po poł.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, Ul.
PLOMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washtenaw Ave.
I Mill! 00 CUD
$30.50.
RAWICZ, PIETKÓWICZ and ENNIS,
594 Noble Stiv . | . .
WALST10H BROS.,
C|7f AT)
WĘGLI I DRZEWA
• 380 Austin Aye.. bliako Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2-85, miękkie węgle
słuczone po $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdzcie zamówić
dov naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
16 s. x CII cd.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZY.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 65c. za 70 funtów
Najlepsze Iowa siano 60c. 100 fantów.
Najlepszy biały owies 55c. za baszel.
Najlepszy mieszany owies 53c. za baszel.
Wazyetko po najtańszych cenach.
Przy większych albo cało-wagonowych zaku
pnach, specyalne ceny. TELEFON 8444.
27s.—ich—cd.
225 Dearborn ulica.
. Kapitał i dodatnia odpowiedzialność akcyonaryuszy $400.000.
Pod nadzorem Staną.
Bierze pieniądze w depozyt od 6 centów I wyżej. 27mj-ci-c
Płaci 4 procent i wypłaca takowy 4 razy do roku.
Nasz "Nickel Savings Stamp System" jest w jak najpomyfilniejszym biegu. Książki i znacz*
Istampsl moZna nabyć w główniejszych aptekach.
URZĘDNICY:
C. W. Spalding, prezydent, Edwaad Hates, wiceprezydent, John P. Altgeld, drugi wiceprezyden
H. S. Derby, kasyer.
Filia u: Adam Szwajkart, róg Noble & Blackhawk Sts.j C. F. Elsner, 1061 Milwaukee A vena#
Eagle Pharmacy, 115 Clybotfrn Ave.; P. M. Mare, 2878 Archer Ave. 1 wielu innych.
IVdC- A.. T ■ A.
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty 1 wszelkie sprawy sądowe i prawne w całem mieście 1 Cook County.
Wyrabia 1 potwierdza hypotekl, deedy, kontrakty 1 wszelkie prawne dokumenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwankee Are
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee AYenue, a przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
s fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
We. Nowaczewski, .
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Z szacunkiem
DO POL
YWATELI!
Nadarza Wam się sposobność do nabycia
W PARKU PUŁAWSKIEGO,
W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ DZIELNICY MIASTA
po nader niskiej cenie.
Front tych lotów jest na Milwakee ave. (pod słońce) reszta lotów
jest położona tuż przy dworcu (depot) Chicago & Northwestern kolei,
zkąd w przeciągu 10 do 15 minut można przybyć do miasta.
Pociągi pomiędzy Parkiem Puławskiego a centrum miasta kursu
ją co pół godziny a nocą co godzinę. Pojedyńcza jazda przy rocznych
biletach kosztuje tylko 4 centy.
Milwaukee ave. będzie tego lata blokowaną, również będzie prze
dłużoną linia tramwajowa.
LOTY POD KOŚCIÓŁ i SZKOŁĘ JUŻ SĄ WYBKANE.
Grunta te są wysoko położone i nie ma bagien. Drogi są już
uregulowane a przed lotami są drzewka i są położone chodniki.
Cena tych lotów jest:
250 DOLABOW I WYŻEJ
stósownie do położenia.
Pierwsza wpłata tylko $25 do $50, reszta co 3 miesiące według
umowy.
ABSTRAKT i DEED BEZPŁATNIE.
Loty te pokażemy bezpłatnie i. każdego czasu, gdyż w jednej go
dzinie można wrócić napowrót.
H. W. Rawicz & K. Pietrowicz,
594 NOBLE ULICA, — - CHICAGO, ELL.
0 sp.-xci-cd.

xml | txt