OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 17, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-06-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z l-szejstr.)
płatnie bilety jazdy do New
Yorku, skoro sami nie mają za
co je kupić- Berliński komitet
przyjmuje ich w Cbarlotten
burgu i zaopatruje w bilety
do Hamburga lub Bremy. Tam
znowu inny komitet się znaj
duje, a trzeci znajduje się w
New Yorku. Całą tą emigra
cyą, która nareszcie może
-wzróść do milionów, chcą zalać
Stany Zjednoczone.
Ze Stolicy Związkowej.
Washington, 16. czerwca.
"Wedle sprawozdania mini
stra wojny, które właśnie ogło
szono, dezercye z wojska obe
cnie znacznie są mniejsze, niż
były kiedykolwiek. W r. 1839
procent dez«rcyi wynosił 11 od
sta, w roku 1890 tylko 4,1 od
sta. Przeciętny procent dezer
cyjod czasu wojny wynosi
14,3 od sta.
Nieszczęście kolejowe.
Coon Rapids, la., 16 czerwca.
Wieczorem po godzinie 10
wydarzyło się dzis wielkie nie
szczęście na kolei o pół mili na
zacbód od tego miasta. Po
ciąg osobowy skład aj ąc\ się z
lokomotywy, wagonu pakun
kowego, pocztowego i ekspre
sowego, jakoteż z kilku w a
gonów osobowych i sypialnych,
z mostu ponad Coon River
wpadł w rzekę. Tylko trzy
sypialne wagony ostatnie pozo
stały na moście. Kilku podró
żnych zostało zabitych, wiele
innych rannych, ale szczegó
łów dokładnych jeszcze^ nie
znają. Inżynier zdołał się u
ratować: niebezpiecznie poka
leczeni są konduktor i jeden
hamulcarz. Z pobliskich sta
<syj natychmiast nadeszła po
moc i poranionych przeniesio
no do trzech sypialnych wago
nów.
Deszcz padał silnie, kiedy
nastąpiła katastrofa, a burza i
ciemność przyczyniły grozy
nieszczęściu. Wie można je
szcze skonstatować przyczyny
wypadku.
Pożary.
JOcndsville, Ky~> 16 czerwca.
W Danville, Ky., dziś rano
wybuchł pożar w magazynach
firmy Cogar, Poas & Co., któ
re zupełnie spłonęły ze składem
65,000 funtów lnu i 40,000
funtów nici. Szkoda wyniesie
do §50,000.
Ottawa, Can., 16 czerwca.
Wieś Casselman po nad ko
leją Canada Atlantic, o 30 mil
stąd, spłonęła dzisiaj we wię
kszej części. Wszystkie tarta
ki kompanii Casselman Lum
ber Co., sześć domów mieszkal
nych i mnóstwo drzewa budo
wlanego spaliło się. Szkoda
wyniesie około §115,000.
Smutny koniec pikniku.
St. Louis, 16 czerwca.
W czasie gwałtownej ulewy,
która niespodziewanie spadła
między pierwszą a drugą go
dziną popołudniu, około 25 o
sób zebranych na pikniku we
Forrest Park, szukało schro
nienia w pobliżu stacyi poJi
cyjnej. —Zaledwie tam weszli,
uderzył piorun w ów dom za
pełniony ludźmi. Nastąpiło
straszne zamięszanie: policyan
ci pośpieszyli natychmiast z
pomocą. Zabitą została 12le
tnia Sadie Mc Arthur, a Lizzie
Golden odniosła ciężkie uszko
dzenia. Również uszkodzone
zorały, ale nie śmiertelnie,
Kate Bender i Laura Beane
lok.
Czy by to miało bye prawdą?
Minneapolis, 16 czerwca.
Handlarz J. B. Parker, któ
ry z Indyanami ma ciągłe sto
sunki, zwłaszcza ze szczepem
Chippewa z Fond du Lac,
przybywszy do St. Paul opo
wiada, że zachodzi obawa, iż
Indyanie znowu powstaną.
Dużo kraju zostało wodą zala
nego, a prócz tego około ośm
milionów stóp kubicznych
drzewa zostało nagromadzo
nych i niepodobna ich tran
sportować.
Przybycie parowców.
Philadelphia: British Prin
ce z Liverp.
Londyn: Wisconsin z N. Y.
sygnał.
New York: Normandie z
Liverpool.
Southampton: Havel z New
Yorku.
?
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn
do szycia damskich płaszczów
(cloaks) na maszynie. Stała
praca i dobra zapłata. Osberg
2U W. Erie str. 21c.cd.
Potrzeba dwie dziewczynki:
jednę do bestawanie i jednę
do sztafierowania.
118 Blanche str.
Potrzeba 3 dzewczyny do
maszyny, 3 do ręcznej roboty
i 2 do fastryg wyciągania.
B. Liski, 171 Augusta Str. j
18 c. cd.
Jan Reszczyuski
HOTEL POLSKI I RESTAURANCYA
531 Noble ulica
potrzebuje natychmiast biegłe
go Klerka. Musi mówić po
polsku, po angielsku i po nie
mieckl1- Sc. cd.
Potrzebuję dobrego klerka
polaka do mojego ofisii. Musi
pisać po angielsku ładnie, pręd
ko i bez błędnie. Zgłosić się: !
M. A. La Buy sędzia po
koju 186 Madison rógHalsted.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: lemj.-xcii-cd.
6. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
POLACY W CHICAGO.
Ogłoszenie.
W przyszłą Niedzielę dnia 21 go
Czerwca odbędzie się przedstawienie
Kadetów Św. Stanisława Kostki w
nowej hali przy Bradley ulicy wie
czorem o J ósmej. Spodziewamy się,
iż publiczność nie zapomni o naszych
kochanych Kadetach i licznie się zbie
rze na ich przedstawienie, które bę
bardzo zajmujące gdyż nasi kadeci
zawsze coś nowego pokażą, a ama
torzy którzy będą brać udział w
przedstawieniu, jak najlepiej odegra
ją swe role. Hura! niech żyją Kade
ci parafii Śgo Stanisława Kostki!
Kasa otwarta o ^ do siódmej wie
czorem.
Wszystkich którzy będą brać u
dział przedstawieniu Kadetów pro
simy ażeby byli obecni dziś wie
czorem to jest, w środę o ^ do ósmej
w hali kadetów.
Podziękowanie!
Wszystkim krewnym i znajomym,
którzy byli łaskawi wziąść współ
udział w pogrzebie naszej kochanej
córeczki Bronisławy, składamy ni
niejszem najserdeczniejsze podzięko
wanie.
Ignacy i Konstancya Lechert.
*
Michał Nowak 9804 Justine Ave
So. Chicago, 111. poszukuje swojej
ciotki Franciszki Zamiarskiej.
Mieszkała dawniej na Noble ulicy.
Ona sama, albo kto wie o jej poby
ciu niech raczy mi nadesłać adres.
17 c. cd ■
Z powodu iż wyjeżdżam w Coun
try sprzedaję mój saloon przy któ
rym jest hala i cztery pokoje. Cztery
Towarzystwa odbywają u mnie S>YQ-»
je mityngi, z których dwa płacą p0
$ 6. na kwartał. Zgłosić się do sa;o
nu pod No. 1025 przy ulicy Hoyne
av8. — 20 c-cd.
Niniejszem mam zaszczyt szan.
Rodaków, zamieszkałych na
dniowej stronie, zawiadomić, iż* utrzy
muję pięknie urządzoną halę do mi
tyngów, wesel i innych pywatnych
zabaw. — Także dostarczam piwa
butelkowego (Bottle beer).
Frank Nowicki
800 S. Second str. Philadelphia, Pa.
'20 CyCd.
Otwarcie Hali! ?
HSzanowną Publiczność ^mam za
szczyt zawiadomić, iż od Soboty 20
Czerwca r. b. otwieram pięknie urzą
dzoną halę do mityngów, wieczor
ków, wesel i zabaw. Halę będę wy
dzierżawiał po bardzo przystępnej
cenie. Palecaui się łaskawej życzli
wości. Ż uszanowaniem Jan Karasek.
659 Dickson, zachodnio-północny
narożnik W. Blackhawk. ąoc.cd
Dobra sposobność
Dobrze urządzony salon, ze jwszy
stkiemi doborami, można bardzo ta
nio wykupić. —
Dom w którym ten salon urządzo
ny znajduje się na rogu przy dość
byznesowych ulicach. Bliższych wia
domości udzieli Redakcya „Dzien
nika^ go c. cd
K. P. LASK0AV8KI
Malarz i Dekorator.
Wykonuje wszelkie prace wchodzące w zakres
malarski tanio i gustownie.
Tapetuje pokoje
tapetami złoconemi, najmodniejszych deseni po
53.00 i wyżej za pokój. — Kto ma do wykonania
riboty malarskie albo tapicerskie niech przyjdzie
ao mnie, albo zgłosi sią do redakcyi „Dziennika'".
Z uszanowaniem
K. P. Laskowski
„„ 6 Currier Str.
Al^Majewski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. św. Stanisława K.
PIERWSZORZĘDNA
PIEfcARNIAi CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty.
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane.
Zamówiony towar odstawia do domu.
na pierwszy i
RAWICZ, jStROWKZ*and EBNIS,
594 Noble Street.
I7c.-cd.
NA KORZYŚĆ
Polskiej Szkoły w parafii Św. Jozafata w Chicago, 111.
odbędzie się we Wtorek 23go Czerwca 1891 r.
w Ogden's Grove
na rogu Clybourn Avenue i Willow Street. ***
TY KIET 25 centów. ----- DZIECI WOLNE.
Tykiety można nabyć:
1. na plebanii Św. Jozafata, 2. u ob. Reski róg Southport & Beldon.
Cel urządzenia tej zabawy jest bardzo wzniosły, gdyż jak wyżej nadmieniono, dochód przeznaczo
Sna korzyść szkoły. Dlatego też spodziewać sie należy, .iż Szan. Publiczność a przedewszyat
)m parafianie kościoła Św. Jozafata raczą jak najliczniejszy wziąść współudział w tej zabawie. Jeże
Ii wdzień 23go Czerwca miałaby być niepogoda, natenczas zabawa odkłaaa sią za tydzień. J ir—i<w
22 c. cd. a>ZJu8zauowaniem ' ł dj"> V i 1
,— Komitet.'iQ -i
WALSTROM BROS.,
SKŁAD .
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave., blisko Noble ul.
Odstawiamy miękkie węgle w
kawałach po $2-85, miękkie węgle
słuczone po. $2.75 za tone.
Gwarantajemy za dobroć odsta
wionych węgli. Przyślijcie zamówienie
przez pocztę albo przyjdzcie zamówić
do naszego ofisu który jest otwarty
aż do 8mej godziny wieczorem.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, SIANA i PASZF.
Ceny jak poniżej:
E. Cora 65c. za 70 fantów
Najlepsze Iowa siano 60c. 100 funtów.
Najlepszy biały owies 55c. za buszel.
Najlepszy miąszany owies 53c. za buezel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy większych albo cało-wagonowych zaku
pnach, specyalne ceny. TELEFON 8444.
278—xcii—Cd.
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
Piwo Stołowe w butelkach
kwarto wy ch i pa jutowych do
użytku familijnego.
OPISi
przy Indiana i Desplainsnilcach.
TELEFON 4388.
HERMAN PABST,
20b.—xcii—cd MENAGER.
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
(8 — 10 rano
godziny oflsowe ■] 2 — 4 popołudniu
(7 — 9 wieczorem
riwier mHKOuii,
635 Noble ul- Chicago, HI.
polec*-rodakom awójJedyny polski ekład
Loasyn cło azyola.
A V/c«Ui(M W7gw gailUIIkU
Ceny niskie, za gotówką
i na małe miesLąezne wy-4
płaty. Olej, igły i czą6ci|
maszyn mam na składzie.
) Reperują wszelkie
moawnv
15g-xci-cd.
WYBOKU W Y
SKŁAD MIĘSA. 1
Mam na składzie wszelkiego ro- J
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone. *1
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim byó
powinno, a wszystko bardzo tanio. t
2im.c1i.cd. Michał Pstrong,
612 Noble ul.
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1828 Mephls Str., Philadelphia, P a. ,
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców, ' „
koronek, szkaplerzy, książek szkol Dych oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicaffoskiego",
Każdy dzień mo^na knpić pojedyńczy egzemplarz y
Dziennika za X cent. JT
Wl. Nowaczewski I
338 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW.
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdź pod No. 838
Milwaukee Ayenue, a przefeóńa się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
1838 Milwaukee Are., Chicago, 111. i
DO POLSKICH OBYWATELI!
Nadarza Wam się sposobność do nabycia
TANICH LOTOW
W PARKO PUŁAWSKIEGO,
W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ DZIELNICY MIASTA
po nader niskiej cenie.
Front tych lotów jest na Milwakee ave. (pod słońce) reszta lotów
jest położona tuż przy dworcu (depot) Chicago & Northwestern kole
zkąd w przeciągu 10 do 15 minut można przybyć do miasta.
Pociągi pomiędzy Parkiem Puławskiego a centrum miasta kursu
ją co pół godziny a nocą co godzinę. Pojedyńcza jazda przy rocznych
biletach kosztuje tylko 4 centy. N
Milwaukee ave. będzie tego lata blokowaną, również będzie prze
dłużoną linia tramwajowa.
LOTY POD KOŚCIÓŁ i SZKOŁĘ JUŻ SĄ WYBKANE.
Grunta te są wysoko położone i nie ma bagien. Drogi są już
uregulowane a przedmiotami są drzewka i są położone chodniki.
Cena tych lotów jest:
250 DOLABOW I WYŻEJ
stósownie do położenia.
Pierwsza wpłata tylko $25 do $50, reszta co 3 miesiące według
umowy.
ABSTRAKT i DEED BEZPŁATNIE.
loty te pokażemy bezpłatnie i każdego czasu, gdyż w jednej go
dżinie można wrócić napowrót.
H. W. Rawicz & K. Pietrowicz
594 NOBLE ULICA, — CHICAGO; ILL.
® «p.-xca-cd.

xml | txt