OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 21, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-07-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Przyjęto również wnioski
komitetu finansowego, by wy
budować dwa tunele na Jeff er
son i Van Buren Str./jakoteż
tunel łączący północną dziel
nicę z zachodnią i aby Da ten
cel wyznaczyć $20,000.
Przyjęto Maddena wniosek,
by dozwolić rury położyć z
AVaukesha Mineral Springs do
placu wystawy, ażeby tani mo
żna sprzedawać słynną wodę.
Poręczenie kompanii ma wy
nosić 50,000 dolarów.
Większością 41 głosów prze
ci w 15 przyjęto ustawę, która
daje prawo kompanii Blue Is
land R. R. Co. wybudować ko
lej na 121 ulicy.
Przyjęto ustawę dającą kom
panii " kolei ulicznej prawo
przedłużenia linii W. North
Ave aż do Crawford Ave. i da
jącą jej przywilej na lat 20.
Rachunek komitetu śledcze
go w sprawie ustawy o Nor
thern Pacific (rzecznik Ruh
berg $600,stenogarfowie$425)
polecono wypłacić. Głosował
przeciwko temu tylko Culler -
ton.
Odroczono się do środka
Września.
Drobne notatki.
— Sędzia związkowy Hen
ry W. Blodgett dziś kończy lat
70. Mimo, że zyskuje prawo
do pełnej peusyi, nie myśli
porzucać intratnej posady.
— 70 letniego Czecha Józe
fa Lempe znaleziono wczoraj
powieszonego koło jego mie
szkania, 635 Blue Island ave.
Co było powodem samobójstwa,
nie wiadomo.
— W spraivie, jakoby od
kryto woźuicę, który wiózł
Dra Cronina do domku Carl
sonów, w osobie niejakiego P.
Deana, policya nie ma dotych
czas żadnej wiadomości urzę
dowej i poszukiwań żadnych
nie robi.
— Wydający się za lekarza
Friederich Reisdorf, mieszka
jący w Lake View, został przez
sędziego Everett skazany na
zapłacenie $100 kary za prak
tykowanie bez pozwolenia
urzędowego.
— Strajkerzy na dokach
okrętowych, którzy po nieu
dałyin strajku wrócili do ro
botv pod dawnymi warunkami
(po 20 c. za godzinę) otrzy
mali obecnie niespodziewanie i
bez starań o to, po 25 centów
za godzinę rjL własnej woli firm
okrętowych.
— Wczoraj to Ogden's
Grove odbył się piknik naj
starszych niemieckich mie
szkańców naszego miasta. I
starzy i młodzi bawili się nad
zwyczaj wesoło.
POLACY W CHICAGO.
Tmn. Jlłodzieficfac tŚic. Kazimie
rza Królewicza ma posiedzienie mie
sięczne, dziś t. j. .ve Wtorek 21-go
Lipca o godzinie pół do ósmej wie
czorem w hali zwykłych posiedzeń.
Uprasza się wszystkich członków aby
byli obecni ponieważ ważne sprawy
są do załatwienia.
J. Szczepański prezydent
Uprasza się aby sekretarze To w a;
rzystw należących do parafii S-go
Stanisława Kostki w Chicago zechcieli
podać swoje adresy do „Dziennika
Chicagoskiego'" 2} czy sobie tego se
kretarz Tow. S-go Walentego, aby
im korespondencye mógł wysłać.
Józef Cysewski, sekr.
134 W. Blaekhawk str. 241,
Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Szan. Zjed.
Polskiemu Rz. Kat. pod opiekę Bo
skiego Serca Jezusa za odebraną
kwotę $600 pośmiertne po ś. p. mę
żu moim Janie Kaleta członku z
Tow. św. Krzyża w Chicago. Niech
Bóg błogosławi naszemu Zjednocze
niu, które jest prawdziwie dobro
czynną Instytucyą.
Z szacunkiem
Maryanna Kaleta
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (coats) do drugiej i trzeciej rę
ki. Stała praca. 141 Cornelia str 221c
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (shop coats) na maszynie. Do
bra zapłata i wypłata co Sobotę.
126 W. Blackhawk str. blisko
Noble ulicy. 21 lc.
Potrzeba silnych robotników, któ
rzy by chcieli pracować przy kolejach
albo innej pracy w mieście lub bli
sko miasta; również doświadczonych
i niedoświadczonych na farmy. Za
płata dobra. Zatrudnienie gwarantuje
się wszystkim. •
M. G. Enright & Cq. Props.
21 W. Lake ul. na piętrze. 14 9p. Cli.
500 robotników
mcgą dostać zatrudnienie na kolejach,
tartakach (sawmills), farmach i przy
innych robotach, jeżeli się zgłoszą do:
R.F.Christian
Employment office
294 S. Water Str. cor. Lake
na 1 piętize. 13 śp. cd
200 robotników
dostaną stalą pracę na C. & N. W.
Ry. Co. kolei w Illinois, Wise., Iowa i
Michigan, jeżeli się zgłoszą do niżej
podpisanego. Wolna jazda; także
potrzeba 200 ludzi na farmy, 10do50
mil od miasta.
Ross Labor Agency
2 So. Market str. na piętrze. 14 gp. Cd.
Potrzeba dziewczyn do ręcznej ro
boty przy surdutach: 2 do pierwszej
2 do drugiej roboty i 3 do rękawów
wstawyrowania. Stała praca.
171 Augusta ul. 14 gp> cd.
452 Milwaukee Ave.
Ofis stręczenia służących.
Pośredniczy w wyszukiwaniu
miejsc dla służących. słic.-cd.
Potrzeba dziewczyny do domowej
roboty i pomocy w solonie.
717 Dickson str, 221c,
Poszukuję panien do szycia snkien.
1010 Milwaukee Ave.
Potrzeba dziewczyny do szycia
surdutów (shop coats) na maszynie.
70 Emma Str. 211.
Potrzeba dziewczyn do szycia pła
szczy [cloaks] na maszynie i ręcznie.
742 N. Ashland Ave. 21 lc.
Potrzeba natychmiast dobrego rze
źnika. Zgłosić się do 21 lc.
Ignacy Szamkowski
42 Will cor. Augusta str.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: 16mj.-xcii-cd.
O. Duske,
Inteliqrence Office, 448 Milwaukee Ave.
Dr. M. P. Kossakowski
680 Noble ul.
Lekarz chorób dziecięcych i ko
biecych, Operator i Ahisztr.
Professor
KOLEGIUM POLSKIEGO
DLA. AKUSZEREK.
M ( do 9-tej rano,
Godziny offisows: {
Dla biednych bezpłatnie. .
'21 ml xcii cd
LOTY! LOTT!
na sprzedaż bardzo tanio. Naj
lepsza sposobność do nabycia tanich
a dobrych lotów jest w Cragin. Ce
ny za lotę tylko $250- $275. Wpła
oa się tylko $50, resztę podług umo
wy. Py bliższe szczegóły zgłosić się
P. Giersz, 321
75 Cleaver str.
" Na sprzedaż
Domy (framehouses) w dobrem po
łożeniu można tanio kupić; także
mam domy na sprzedaż, .które muszą
być z lot zdjęte (moved).
Zgłosić się: 51 Fry sti\_22_lc
Na sprzedaż
Salon z całem urządzeniem towa
rem i bilardem można bardzo tanio
wykupić i zadzierzawić. — W pobli
żu tegoż salonu pełno fabryk i jest
dobry- byznes do zrobienia. Zadzie
rzawić trzeba cały dom, który oprócz
salonu donosi odpowiedni rent.
Miejsce jest bardzo dobre i ten
który zadzierzawi nie pożałuje. Wy
dzierżawia się z powodu zmiany in
teresu. Bliżnych szczegółów udzieli:
Faul Lohen
764 Southport Ave., rano o
8-mej.
A. J. ST AN GE
742 Milwaukee Ave.
b.and.larz i faToryłcan/t
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
wane _
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
1 z ramą.
Za wykonaną pracą płaci sią dopiero przy ode
braniu." Przydzcie i przekonajcie sią a bądziecie
i zadowolnić. '•*) scn °d
Potrzeba zdolnych
Agentów do sprzeda
ży lot
w „Tolleston".
Pierwsza wpłata $2
gotówką, następnie po
$5 miesięcznie.
Dobra zapłata dla
! dobrych agentów.
Perrj Ru^ell,
166 Washington Str.
pokój 55. 241c.-cd.
O'DONNEL £ C06HŁAN i
JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowauie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę i t. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie proper
ta albo loty i budować domy. Niemacie pieniędzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast. *
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Saiie str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Arenue.
TELEFON 264.
ic
•s
"a
'S'
©
<■
o
s
sa
»d
SB
9
£
„New
Home"
maszyna.
Otrzymała
złoty medal na
wielkiej wy
stawie w Pa
ryżu 1889 r.
Jedyna maszyna odznaczona złotym medalem.
Przyjdźcie a po-,
każę wam medal.
■Przyjdźcie a po~
To jest ta maszyna do szycia, która nie tylko na całym
świecie, ale także na Noble ulicy jest najlepszą.
W moim składzie dostaniecie rozmaite maszyny do szy
cia, oraz olej i igły. — Podejmuję się wszelkiej reperacyi
około maszyn do szycia.
Sprzedaję za gotówkę lub na małą wypłatę.
635 Noble Str.
. JOS. KORZENIEW8K1, V. HUBKA
agent. „ aęent
S. PETERSON & CO.
11 <k IS Market Str., near Lake /Str., • Chicago, Hi,
HURTOWNI GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny "'w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-1-xcii-cd. I
PAUL O.STENSLAND&CO.
. BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe. Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AVE. SATE DEPOSIT VAULTS
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADL 0. STENSLAND Sl CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL., aw,. ..
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSi^
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, 111.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocnictwa do Europy
i mają agentury asekuracyi od otęnia najlepszych towarzystw.
Woeróle zasiefrnać moo"a Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach. •
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, 111.
rierwszorzęana
PIEKARNIA POLSKA
»
GROSERNIA,
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba? le.xcii-pn.B.8
ZamówioDy towar odstawia do domu bezpłatnie.
WESELA! WESELA!
Najpiękniejsze fotografie grup i
par ślubnych wykonuje po umiarko
wanej cenie zakład fotograficzny
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Are.,
obok Dalilmana.
Do każdej fotografującej sir pary
dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie za
dowolniony z fotografii naszej roboty;
Dzieci od lej Komunii św.
po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bo
mają piękne karety i dziarskie konie.
14 1.—xcii—cd.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, źalnzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Roboty na schodach, tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 85, 37, 39, 41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS: 35 Fullerton Av., przyległy do C.&N.W.R.R
Chicago, 111. Telefon 3480 281.cli.cd
CH. BANNHARb,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Ayenue.
Dlaczegóż płacicie $2.501 $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolara taniej?
BANNHARDM Galerya Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
B3?"" Specyalista w wykonywaniu fotografii z grup
weselnych i małych dzieci. 9s.-xcu-cd.
H. C. KERSTINGrA
Nowy Zakład Fotograficzny
730 Milwaukee, Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
stare obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Cravon, po bardzo niakiej c.f>nif>. 271.cii.cd.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. i\r. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard et. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. si8.xcii.cd
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JARZEMBOWSKI
88 Cleaver ul., - Chicago, ML
POLSKI KABAWANIABZ.
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i karawanu. Wynajmuje powopy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 19-l-xcli-cd
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephls Str., Philadelphia, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkolnyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicagoskiego",
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Niniejszem donoszą znajomym i przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem
SKŁAD KOSTUMERSKI,
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam się, iż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i pra
cownia znajdują sią pod No. 503 NOBLE ULICA.
12mxciicd Z szacunkiem
ICN. LECHERT.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako'
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.Blackhawk róg Cleaver ul.
GODZINY: . §-9 przed południem
12*-2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południa
bezpłatnie. TELEFON 7342 (34m.cil.cd
W Aptece Dmet & Delfosse Corn. Armltage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
W. SŁ0M1NSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnie różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK, ItOZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
BZAŁKOW8KIOH i t. o.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obstalunki jak najpnnktualnlej
i najsumienniej, bo przez Biedmnaście lat prakty
ki,złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój skfc d Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, ^ rELONÓW i BUKIE
róW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
io pierwszej Komunii świątej.
LTak samo korony i welony dla młodych panlea
do ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro*
Bzą przybyć i przekonać, sią w polekimjhandlu,
zanim do obcej narodowości siq udacie.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, HI.
PLOMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 18-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washtenaw Ave.
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOBOW MEZKICH
Ł.
jakoteź dla młodzieży i chłopców, bielizny, ko*
szal wierzchnich i spodnich, Kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonują wszelkie obstalunkl podług
miary i najnowszej mody po najprzystąpnlejsaych
cenach.
Zarazem wyeełam GOTOWE UBIORY w Coun
try 1 do mniejszych miast stósownie do listownego
porozumienia sią. Piszcie po próbki materyi, s
których chcecie mieć ubiór zrobiony.
Przygotowałem właśnie piękny
wybór Ubrań dla chłopców przy
stępujących do pierwszej Komu
nii ŚW., które polecam uwadze
Rodziców i Opiekunów.
BI. Dorsayńab.1
690 Milwaukee Av- - Chicago, III.
8 m.—-xcn—ca
T. GALLUS,
1049 N. Robcy Str.
Skład pleców wszelkiego rodzaju oraz na.
dyń żelaznych 1 blaszanych po najniższych ce
nach. * 61.—xcii—cd.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOKAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i ll.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: wic.-xcii-cd.
594 Noble ulicy.
Augustus Baubci. Henry W. Hu
BAUER & HILL,
Architekci i Super intendenci,
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. - Chicago, 111.
6m.-xcll-cd.
SMOLIŃSKIiNAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUM 1 PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robię ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
"Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
5m.-xcii-c<L 716 Milwaukee Ave.
flŁ KACZMAREK
G(>8 Noble ul.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaple^zy,
różańcy i wszystkich kościel
nyoh artykułów.
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr
DOBRE CYGARA i PAPIEROSY
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Franciszek Kaczmarek 668 lobie Sto)
Agenćya:
DZIENNIKA CHICAGOS KIEGO,
„WIARY I OJCZYZNY",
jH „KOSYNIERZY".
161-XC i-cd.
• i i. <.v.

xml | txt