OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 22, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-07-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

MACY W CHICAGO.
Podziękowanie.
Ł
Po kilkutygodniowym pobycie w
Chicago wracając do Europy, pragnę
zadosyć uczynić potrzebie serca i po
dziękować gorąco wsZJStkim tym, i
którzy mi staropolską gościnność na
t ziemi amerykańskiej okazali. Szcze
gólniej zaś pragnąłbym — na teraz
tylko serdecznem podziękowaniem
słowami — okazać najgłębszą moją
wdzięczność wszystkim, którzy mię
poparli przy urządzeniu przedstawie
nia amatorskiego w Hali polskiej j
przy Bradley ulicy w Niedzielę, d.
19 b. m., a zwłaszcza za łaskawe u
dzielenie mi opieki Wielebn. Ks.
Proboszczowi parafii Św. Stanisława
Kostki, za bezinteresowny a tak gor
liwy i zdolny współudział w przed
stawieniu paniom amatorkom i pa
nom amatorom, którym w zupełności
zawdzięczam powiedzenie się przed
stawienia, za niesienie mi pomocy
przy urządzeniu teatru wszystkim
tym panom, którzy podjęli się z ser
deczną gotowością nużącej tej i żmu
dnej pracy, i szanownej całej publi
czności polskiej, która zaszczyciła to
przedstawienie swą obecnością i ozna
kami uznania. Bóg Wam zapłać
Rodacy, mój pobyt w Chicago na za
wsze zachowam w miłej i wdzię
cznej pamięci. ,
K. A. Kamiński
artysta dramatyczny.
Uprasza się aby sekretarze Towa
rzystw należących do parafii S-go
Stanisława Kostki w Chicago zechcieli
podać swoje adresy do „Dziennika
Chicagoskiego'" Ż>czy sobie tego se
kretarz Tow. S-go Walentego, aby
im korespondencye mógł wysłać,
Józef Cysewski, sekr.
134 W. Blackhawk str. 241.
Gwardya Królowej Korony Pol
skiej ma swoje posiedzenie 23 go
Lipca |8 wieczorem. Zaprasza wszy
stkich członków.
Frank Jagusch Kapitan.
Z Parafii św. Jadwigi.
Polacy w parafii św. Jadwigi zało
żyli Towarzystwo II Kompanii Kra
kusów Polskich pod opieką św. Ja
dwigi Królowej Polski.
Pierwszy mityng odbył się w hali
szkolnej przy kościele św. Jadwigi.
Nie spodziewaliśmy się tego żeby się
tak dużo zebrało w tak małej parafii
na pierwszem posiedzeniu było nas
•wszystkich 20tu członków. Wszyscy
zostali zapisani i obrali sobie zarząd
następujący:
Jan Łasiński, prezes.
Józef Gizella, wice prezes.
Grzegorz Politowski, sekr. prot.
Stefan Urbański, sekr. finans.
Andrzej Donaj, kasyer.
Do rady gospodarczej:
Piotr Kaczmarek,
Józef Plitta.
Do rady wojskowej.
Jan Łasiński, kapitan.
Kazimierz Adamski, wachmistrz,
Michał Przybylski, podchorąży.
Jan Gramza, pedoficer.
Zapraszamy szanownych obywateli
do Towarzystwa naszego którzy mają
chęć zapisać się na mityngu czyli po
siedzeniu, które odbędzie się dnia 2(5
Lipca o godzinie 4ej po południu w
hali szkolnej. Także dziękujemy
tym, którzy już się dali zapisać.
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (coats) do drugiej i trzeciej rę
ki. Stała praca. 141 Cornelia str oojc
Potrzebuję natychmiast dziewczy
nę do domowej roboty.
P. Majewska, 064 Noble str.
Potrzeba zdolnych
Agentów do sprzeda
ży lot
w „ToIIeston".
Pierwsza wpłata $2
gotówką, następnie po
$5 miesięcznie.
Dobra zapłata dla
dobrych agentów.
Perry Ru$$ell,
166 Washington Str.
pokój 55. 24Ic.-cd«
Potrzeba silnych robotników, któ
rzy by chcieli pracować przy kolejach
albo innej pracy w mieście lub bli
sko miasta; również doświadczonych
i niedoświadczonych na farmy. Za
płata dobra. Zatrudnienie gwarantuje
się wszystkim.
M. G. Enright & Co. Props.
£1 W. Lake ul. na piętrze. 148p> cd.
500 robotników
mogą dostać zatrudnienie na kolejach,
tartakach (sawmills), farmach i przy
innych robotach, ieżeli sie zgłoszą do:
R. F. "Christian
Employment office
294 S. Water Str. cor. Lake
na 1 piętrze. 13 śp. cd
200 robotników
dostaną stalą pracę na C. & N. W.
Ry. Co. kolei w Illinois, Wise., Iowa i
Michigan, jeżeli się zgłoszą do niżej
podpisanego. Wolna jazda; także
potrzeba 200 ludzi na farmy, 10do50
mil od miasta.
Ross Labor Agency
2 So. Market str. na piętrze. 14 gp. C(j.
Potrzeba dziewczyn do ręcznej ro
boty przy surdutach: 2 do pierwszej
2 do drugiej roboty i 3 do rękawów
wstawyrowania. Stała praca.'
171 Augusta ul. 14 8p. cd.
452 Milwaukee Aye.
Ofis stręczenia służących.
jj§§r* Pośredniczy w wyszukiwaniu
miejsc, dla służących. 24ic.-cd.
Potrzeba dziewczyny do domowej
roboty i pomocy w solonie.
717 Dickson str, 221c,
Poszukuję panien do szycia sukien.
1010 Milwaukee Ave.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: lGmj.-xcii-cd.
O. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Dr. M. P. Kossakowski
680 Noble ul.
Lekarz chorób dziecięcych i ko~
biecych, Operator i Afaiszer.
Professor
KOLEGIUM POLSKIEGO
DLA AKUSZEREK.
m « i m ( tlo 9-tej rano,
Godsmy ofasower
Dla biednych bezpłatnie.
•21 mi xcii cd.
LOTY! LOTY!
na sprzedaż bardzo tanio. Naj
lepsza sposobność do nabycia tanich
a dobrych lotów jest w Cragin. Ce
ny za lotę tylko $250— $275. Wpła
oa się tylko $50, resztę podług umo
wy. Po bliższe szczegóły zgłosić się
do:
P. Giersz, 221.
75 Cleaver str.
Na sprzedaż
Domy (framehouses) w dobrem po
łożeniu można tanio kupić; także
mam domy na sprzedaż, które muszą
być z lot zdjęte (moved).
Zgłosić się: 51 Fry str. 22 lc
Na sprzedaż
SalOIl z całem urządzeniem towa
rem i bilardem można bardzo tanio
wykupić i zadzierzawić. — W pobli
żu tegoż salonu pełno fabryk i jest
dobry0 byznes do zrobienia. Zadzie
rzawić trzeba cały dom, który oprócz
salonu donosi odpowiedni rent.
Miejsce jest bardzo dobre i ten
który zadzierzawi nie pożałuje. Wy
dzierżawia się z powodu zmiany in
teresu. Bliżnych szczegółów udzieli:
Faul Lohen
764 Southport Ave., rano o
8-mej. 25 lc.
Na sprzedaż.
800 LOTOW przy nowych Stock
Yardach w Tolleston po $80 i wyżej.
$10 zadatku resztę po $5 miesię
cznie.
E. Melms
1787 Milwaukee Ave.^JLjij^cd.
Na sprzedaż
Grosernia i Salon, z powodu za
łożenia innego byznesu na sprzedaż.
Zgłosić się: 100 Samuel ul. rófif Jane
ulicy. 24 lc.
SOBIESKI PARK.
Na żądanie tych 500 Polaków, którzy już kupili sobie loty w West
Hammond, postanowiliśmy zmienić nazwę subdywizyi z West Hammond na
SOBIESKI PARK
z nazwiska walecznego i potężnego króla Polskiego Jana III Sobieskiego.
Również nazwy ulic zmienione i tak:
Plan na nowy Polski kościół już jest gotowy i budowa tegoż rozpocznie
się natychmiast. Kupujcie więc loty spiesznie, póki jeszcze tanio.
Wycieczki na loty co niedziela z Monon Depot
o godz. 9.80 przed południem.
Jazda tam i napowrót darmo.
Po bliższe informacye zgłaszać się do naszych agentów.
Brooks & Co., 803 Takoma BTd'g. właściciele.
J. R. Niemczewski, 31st blisko Main str.
Adam Stachowicz, 45 Sloan str.
A. Majewski, 664 Noble Str.
Frank Stauber, 724 Milwaukee Are.
L. Groszkiewicz, 143 W. Division Str.
Józef Napieralski, 681 W. 17. Str.
B. Prumiński, 813 Wood Str.
John Rozynek, South Chicago.
A. J. Kowalski, 617 Noble Street.
Pulaski zamiast Forsyth Ave.
Kosciusko zamiast Went worth Ave.
St. Andreas zamiast Jennings Ave.
o
St. Stanislaus zamiast Wilson Ave.
Sobieski zamiast Prince Ave.
Poniatowski zamiast Burnham Ave.
AGENCI
„New
Home"
maszyna.
Otrzymała
złoty medal na
I wielkiej wy
stawie w Pa
ryżu 1889 r.
Jedyna maszyna odznaczona złotym medalem.
Przyjdźcie a po-,
każę wam medal.
To jest ta maszyna do szycia, która nie tylko na całym
świecie, ale także na Noble ulicy jest najlepszą.
W moim składzie dostaniecie rozmaite maszyny do szy
cia, oraz olej i igły. — Podejmuję się wszelkiej reperacyi
około maszyn do szycia.
Sprzedaję za gotówkę lub na małą wypłatę.
JOZEF MAKSON,
635 Noble Str.

JOS. KORZENIEWSKI, V. HUBKA
aggpt- ai^nt
S. PETERSON & CO.
11 & IS Market 8tr\, near Lake Str., - Chicago, HI,
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.
Wszystkim polskiip grosernikom polecamy nasz towar groseryjny'w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wsztlkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. ią-I-xcii-cd.
PAUL O.STENSLAND&CO.
BANKIERZY.
generalny interes bankowy.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawaj ą asy gnący e i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAPE DEPOSIT VAULTS
które są zbudowane i urządzone tak; doskonale, że ani OGIEŃ, an% ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADŁ 0. STENSLAND & CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL. 3MP, .
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSł_
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, 111.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; "wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocnictwa do Europy
i mają agentury asekuracyi od ognia najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, III.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
»
GROSERNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba? le.icii-pn.ś.s
Zamówiony towar odstawia do domu bezpłatnie.
WESELA! WESELA!
Najpiękniejsze fotografie grup i
par ślubnych wykonuje po umiarko
wanej cenie zakład fotograficzny
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Are.,
• obok Dahlmana.
Do każdej fotografującej sir pary
dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie za
dowolniony z fotografii naszej roboty
Dzieci od lej Komunii Św.
po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bo
mają piękne karety i dziarskie konie.
14 i.—xcii—cd.
" WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, źaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Roboty na schodach, tokarskie i wyrzyn&ne.
Fabryka: 35, 37, 39, 41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS: 35 Fullerton Av., przyległy do O.&N.W.R.R
Chicago^H. Telefon 34$) 281.cii.cd
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Ayenue.
Dlaczegóż płacicie $2.50 i $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolai a taniej ?
BANNHARD'A Galerya Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
53f Specyalista w wykonywauiu fotografii z grup
weselnych i małych dzieci. 9s.-xcn-cd.
H. C. KERSTINGA
Nowy Zakład Fotograficzny
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, także
etsre obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Uravon, po bardzo niakiej cmiip. 271.cii.cd.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. iV. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO, ILL. 8is.xcii.cd
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JAEZEMBOWSKI
88 Cleaver ul,, - Chicago, 1U»
—ti • . J " '
POLSKI KAEAWANIABZ.
Podejmuje eią. urządzania pogrzebów, dostarcza
trumien i Karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i do wszelkich przejażdżek po
Jftir najtańszych cenach. 19-l-xcii-cd
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia,Pa.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkajjlerzy, książek szkolnyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
^Agentura „Dziennika Chicagoskiego",
Każdy dzień moina kupić pojedynczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Niniejszem donoszą znajomym 1 przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem
SEŁAD KOSTUMERSKI,
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam sią, iż znajomi i przyjaciele swoją
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i pra
cownia znajdują sią pod No. 503 NOBLE ULICA.
12mxciicd Z szacunkiem
ICN. LECHERT.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu jvarszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
' czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W. Blackhawk róg Cleayer ul.
OODZTNV'°d 8—9 przed południem
\J\JV£JL1X i . „ 12_2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 f24m.cii.cd
W Aptece Dmet & Delfosse Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 popołudniu.
TELEFON 7333
W. SŁ0M1NSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskimmói skład i praco
wnie różnego patnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK. JROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
8ZAŁKOWSKICH i t. o.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obstalunki jak najpunktualniej
i najsumienniej, bo przez siedmnaście lat prakty
ki, złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój sfcłt d Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, ^ rELONOW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
do pierwszej Komunii ćwiątej.
□Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć {przekonać sią w polskim^handlu,
zanim do obce] narodowości sią udacie.
. W;' ,;.r-.'•<:-i -»
' , J. .V V.
S. KLEIN,
* i
666 Milwaukee Ave., Chicago, HI,
PLUMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowanej
cenie. 13-l-xcii-cd
Rezydencya: 681 Washtenaw Ave•
A ^Majewski
664 Noble ul.
naprzeciw kośc. Św. Stanisława E.
PIERWSZORZĘDNA
PIEKARMi CUKIERNIA
wyrabia wszelkiego rodzaju
Cukry, Ciastka, Torty.
na wesela i chrzciny za zamówieniem.
Ceny umiarkowane. ,
Zamówiony towar odstawia do domu.
24 8-Ci( Ś i 8
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MEZKICH
c.
jakoteż dla młodzieży 1 chłopców, bielizny, k»*
szal wierzchnich i spodnich, Kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonują wszelkie obstalunki podłu
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejezyefe
cenach.
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósownle do listownego
Krozumienia elą. Piszcie po próbki materyi, a
irych chcecie mieć ubiór zrobiony.
Przygotowałem właśnie piękny
wybór Ubrań dla chłopców przy
stępujących do pierwszej Komu
nii ŚW., które polecam uwadze
Rodziców i Opiekunów.
S. SorasyńslŁl
690 Milwaukee Av- - Ch^cago,_nj.
T. GALLUS,
1049 N. Kobey Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju ora* mu
Cayń żelaznych 1 blaszanych po najniższych oa
MCh. 61.—xcn ti
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOK.AT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i 11.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: wic.-xcifccd
594 Noble ulicy.
Augustus Bauhr. Henry W. Hm.
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendence
Marine Building/
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy:
Pokoje 30 i 31. - Chicago, 111*
SMOLlflSKIiNAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, UL
Nowy Polski Skład
SUKKA1 PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Ri
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne'
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
"Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej*
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
sm.-zcii-cd. 716 Milwaitlee Ave.
FR IACZMABEK
G68 Noble ul.
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaple*zy,
różańcy i wszystkich kościet
nyck artykułów.
Również obrazy wielkie i male,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr
DOBRE CYGARA i PAPIEROS!
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługo* .
Franciszek Kaczmarek (68 lobie Strj
Agency a:
DZIENNIKA CHICAGOSKJEGO.
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
/ 161-xc MU
iŁff -aiitfiBMBliKmifr

xml | txt