OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 07, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-08-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Dr. M. P. Kossakowski
680 Noble uL
Lekarz chorób dziecięcych i ko
biecych, Operator i Ahiszer.
Professor
KOLEGIU3I POLSKIEGO
DLA AKUSZEREK.
■ •i m ( do 9-tej rano,
Boimy offisows! I odlT^°4ji?^oŁ
Dla biednych bezpłatnie.
°1 mi. xcii o<1.
PRZEPROWADZIŁ SIĘ!
Stanisław Popek
przeprowadził się z 154 W. Division
na 120 >V. Division róg Cleaver Str.
i tam utrzymuje pierwszerzędny Salon i
Halę do mityngów. 13 sp
Na sprzedaż
Lota 24xl~5 i murowany dom,
przynoszący 50 dolarów komornego
miesięcznie można pod bardzo korzy
stnemi warunki kupić
Po bliższe szczegóły zgłosić się
do: 665 Dickson ulicy. 7 sp.
Na sprzedaż.
Salon dobrze się opłacający, z
wszelkiemi przyrządami i towarem
sprzedam tanio, ponieważ jestem
chory. Zgłosić się:
745 Milwaukee Ave. 10sp
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. N. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO: ILL.
Ostrzeżenie!
Niniejszem ostrzegam wszystkich,
ażeby mojej żonie nikt ani nie sprze
dawał bez pieniędzy, ani na moje i
mię pieniędzy nie pożyczał, ponieważ
poczynionych przez nią długów pła
cić nie będę.
Paweł Olszówka
8 Currier Str.
Chicago, 111. 8 sp.
Tow. Polsko-Amerykańskie
Pożyczkowe i Budownicze.
Ażeby dać sposobność wszystkim,
bez wyjątku płci i wieku, bogatszym
czy ubogim, do składania czyli bez
piecznego ulokowania zaoszczędzo
nych pieniędzy założyliśmy bank
czyli Tow. Polsko-Amerykańskie
Pożyczkowe i Budownicze. Do
tego Tow. mo.,ve należeć choćby naj
uboższy. Akcye, które kosztują po
100 dolarów spłaca się tygodniowo
po centa, tak więc n. p. od lOciu
akcvi (na 1000 doi.) płaci się tylko
$1.25 tygodniowo.
Od składanych w banku naszym
pieniędzy, płacimy 6 doi. od sta.
Posiedzenia odbywają się co Sro
de każdego tygodnia wieczorem o
8mej
w hali ob. Jana Karasek,
róg Dickson i W. Blackhawk uiic,
gdzie można się zapisywać i zasię
gnąć wszelkich potrzebnych informa
cji
Z uszanowaniem
DYREKTORZY:
Jan Gniot, prezes 658 Diokson Str.
Józef Betker, wice prezydent, 656 Dickson Str.
Albert Jendrzejek, kasyer, 657 Holt Ave.
Józef Korzeniewski, sekretarz, 6571Iolt Ave.
Fr. Michela, 162 Wabansia Str.
Fr. Wlekliński. 746 N. AshlandStr.
F. Szweda, 83 Fox Place,
P. Luka, 717 Holt Ave.
A. Lampkowski, 716 Holt Ave.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOKAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i 11.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: I4lc.-xcii-cd.
594 Noble ulicy.
k Chcecie sobie kupie Lot-?
[« Nie kupujcie go sobie gdzieś za"miastem, ale wprost w mie
k śeie Chicago, zwłaszcza, że możecie go dostać po taniej cenie.
Za 250 dolarów
można kupić piękny lot w fabrycznej osadzie
GRAGIN »
położonej w granicach miasta Chicago — w oddaleniu 6 mil
angielskich od Court House.
Czas podróży z Union Depot na Canal ulicy do Cragin wy
nosi 23 minuty.
Jest tam już zaprowadzona woda miejska i sury (sewers).
Szesnaście pociągów kursuje dzienuie pomiędzy Union De
pot na Canal ulicy, a Cragin.
Papiery są czyste i gwarantowane przez nas, a do każdej
loty dostaje się osobny abstrakt.
Kto kupi lotę potrzebuje dać tylko 50 dolarów na rękę,
a resztę w miesięcznych wypłatach.
Loty pod kościóf są ofiarowane przez kompanję i przeszło
60 Polaków już tamże się okupiło.
Każdej niedzieli urządzamy wolne ekskursye na
owe loty.
Wyrusza się w każdą Niedzielę z naszego ofisu 113
W. Division Str. punkt o 1 godzinie po południu.
Wolne bilety dla każdego.
O dwa i trzy bloki od naszych lotów jest £ fabryk zatru
dniających blisko 2000 ludzi, a Kolej Chicago, Milwaukee
& St. Paul, rozpoczyna obecnie tuż przy naszych lo
tach budowę swych szapów gdzie 1500 ludzi będzie za
trudnianych.
Przyjdźcie do naszego ofisu w niedzielę o kwadrans do lszej.
Są to najtańsze loty sprzedawane w Chicago.
Jedz'cie i przekonajcie się.
P. KIOŁBASSA i SP. 1sp
113 W. Division Street, - - Chicago, Ul.
0 JEDNE CHWILĘ PEOSZJĘ!
Rozważyliście sobie kupno loty albo lotów. Wiecie już mniej więcej
ile chcecie za nie płacić i wiecie jakich korzyści i t. d. żądać.
Lecz czy wiecie co o
O wzniosłości, ulepszeniu, transportacyi ułatwieniu, naturalnej piękności
i wszystkich wymogach?
Jeżeli niewiecie, przekonajcie się sami.
Wyjedźcie obejrzeć sobie te property a przekonacie się na miejscu o
prawdzie.
Wielka wolna ekskursya
W NIEDZIELĘ 9go SIERPNIA b. r.
po południu o godzinie 1.45.
Pociąg C. B. & Q. kolei zaczeka na was przy depot — róg Canal i
Adams ulic. — Tykiety darmo daje się przy depot 10 minut przed odjazdem.
X. B. Cenv lotów tej wspaniałej rezydencyi w Grossdale są od $175
do $300 i wyżej. $25 albo $50 zadatku, resztę na łatwe wypłaty na czas
dłuższy. Nie zapomnijcie przekonać się o tem.
S. E. GROSS,
w świecie największy kupiec realności.
S. E. corner Dearborn & Randolph Strs.
^ 30.000 lotów sprzedanych; 7.000 domów wybudowanych i sprzedanych;
16 osad utworzono w 11 latach. 9sp
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACELLSKIE, ktOre powinny sie
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
wszelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobom
macicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszego Środka we wszystkich chorobach
płuc i gardła i w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TE EFON 7495..
Wszelkiej porady udziela się z całą
gotowością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
Adam Szwajlacart,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju
M. Wielbiński
151 W. Blackhawk Str.
Malarz.
Uskutecznia wszelkie roboty w za
kres malarski i tapicerski wchodzące.
W. SŁ0M1NSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnią różnego eatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK, ROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZAŁKOWSKIOH i t. d.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe olmtalnnki juk najpunktualniej
i najeumienniej, bo przez siedmnaście lat prakty
ki, złożyłam dowody z powyższych wyrobów.
Także polecam mój skł d Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, \ "ELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystąpnjących
do pierwszej Komunii świątej.
f Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć t przekonać sią w polskim handlu,
zanim do obcej narodowości się udacie.
25 wrz. cd.
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
jakoteż dla młodzieży i chłopców, bielizny, ko
szul wierzchnich i spodnich, kołnierzyków, kra»
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonują wBzelkie obstałunki podług
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejszycb
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósowniedo listownego
porozumienia sią. Piszcie po próbki materyi, z
których chcecie mieć ubiór zrobiony.
Przygotowałem właśnie piękny
wybór Ubrań dla chłopców przy
stępujących do pierwszej Komu
nii ŚW., które polecam uwadze
Rodziców i Opiekunów.
1. XJorsasyAslti
690 Milwaukee Av- - Chicago, III.
3 m.—xcii—cd
Kazimierz Zychliński
798-800 S. Ashland Ave.
pomiędzy 17-tą i 18-tą ulicą.
SMad najlepszego gatunku
Twardych i Miękkich
Węgli i Drzewa
po cenach nader umiarkowanych.
Ęg* Zamówienia przyjmuje także listo
wnie i wykonywa w jak najkrótszym cza
sie. llp.-xci-ś. i 8.
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
KARAWAN-IAZIZ
[Livery & Boarding Stable.
roaejmuje Bit} urząuzama pugrztiuuw, uvomu
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, weBela i przejażdżki we wezyątkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [board
Telefon 4534. 271.xcii.ca
• a
PAUL O.STENSLAND&CO.
BANKIERZY.
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone pieniądze i przechowują
takowe Płacą zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. Sprzedawają asygnacye i weksle
na wszystkie punkta Europy. Wypożyczają pie
niądze na majątki i inne rzetelne poręczenia.
W styczności z naszym bankiem jest
MILWAUKEE AYE. SAFE DEPOSIT VAULTS
które są zbudowane i urządzone tak doskonale, że ani OGIEŃ, ani ZŁO
DZIEJE dostać się do nich nie mogą. Użytkować można z nich za bardzo
umiarkowaną cenę.
Ofis otwarty od godziny 9 rano do 9 wieczorem.
PADŁ 0. STGNSŁAND & CO.
Milwaukee Avenue i Carpenter Str.
CHICAGO, ILL . 20ćp _
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSł.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, 111.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hypotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także karty okrętowe, wyrabiają pełnomocnictwa do Europy
i mają agentury asekuracyi od oęnia najlepszych towarzystw.
Wogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich potrzebach.
746 N. Ashland Are. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
GROSERNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba? ie.xcu-pn.B.8
Zamówiony towar odstawia do domu bezpłatnie.
„New
Home"
maszyna.
Otrzymała
"złoty medal na
(wielkiej wy
stawie w Pa
ryżu 1889 r.
Jedyna maszyna odznaczona złotym medalem.
Przyjdźcie a po- ^
każę wam medal.
■Przyjdźcie a po
każę wara medal
To jest ta maszyna do szycia, która nie tylko na caiyn
świecie, ale także na Noble ulicy jest najlepszą.
W moim składzie dostaniecie rozmaite maszyny doszy
cia, oraz olej i igły. — Podejmuję się wszelkiej reperacy
około maszyn do szycia.
Sprzedaję za gotówkę lub na małą wypłatę.
JOZEF MARSON,
635 Noble Str.
T. GALLUS,
1049 N. Robey Str.
Skład pieców wszelkiego rodzaju oraz na.
żelaznych i blaszanych po najniżazych ce
.óch. 61.—xcii—cd.
FR KACZMABEK
668 Noble ul. »
SKŁAD KSIĄŻEK
do nabożeństwa, szkaplerzy,
różańcy i wszystkich Jcościel
nyóh artykułów.
Również obrazy wielkie i małe,
Statuy świętych i wszystkie artykuły
III Zakonu ś. Franc, dla Braci i Sióstr
DOBRE CYGARA i PAPIEROS!
zawsze w zapasie.
Rzetelna i skora obsługa.
Franciszek Kaczmarek 668 Sobie Str
Agencya:
DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,
„WIARY I OJCZYZNY",
„KOSYNIERZY".
» . 161-xc i-cd.
WESELA! WESELA!
Najpiękniejsze fotografie grup i
par ślubnych wykonuje po umiarko
wanej cenie zakład fotograficzny
Niklas & Piotrowski^
589 Milwaukee Ave.,
obok Dahlmana.
Do każdej fotografującej sip pary
dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie za
dowolniony z fotografii naszej roboty
Dzieci od lej Komunii Św..
po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bo
mają piękne karety i dziarskie konie*
141.—xcii—cd.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach ltd.
Roboty pa schodach, tokarskie i wyrsyuane.
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenne.
Dlaczegóż płacicie $2.50 i $8.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolaia taniej?
BANNHAED'A Galerya Fotograficzna*
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
S3T* Specyalista w wykony wauiu fotografii z gitp
weselnych i małych dzieci. 9s.-xcfl-cć.-«
H. C. KERSTINGA
Nowy Zakład Fotegraficznj
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wszelkiego rodzaju fotografie, takt*
Btcre obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim .tuszem, farba wodnista 1 pastelem
(Jravon, po bardzo riskiej cenie. 271.cli.cd.
NOWY
SKŁAD TRUMIEN
JAN JARZEMBOWSKI
88 Cleaver ul.f • Chicago, 11L
POLSKI KABAWAHIABZ.
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dottarce*
trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela I do wszelkich przejażdżek po
jak najtańszych cenach. 19-l-xcii-cd
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, Pa..
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, ezkapierzy, książek szkołoyc ora*,
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicagoskiego'V
Każdy dzień moJSna kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Niniejszem donoszą znajomym 1 przyjaciołom,
iż z dniem 1 Lutego otworzyłem
SKŁAD KOSTUMERSKI, "
gdzie tylko podług miary ubiory wykonywać bądą.
Spodziewam sią, iż znajomi i przyjaciele ew<rf%
obecnością zaszczycić mnie raczą. — Skład i.pra
cownia znajdują się pod No. 503 NOBLE ULlcA.
12mxciicd Z szacunkiem
ICN. LECHERT.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, H 'C
PŁDHBGR & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
fazowe, pumpy do piwa, które samfabry
uja, oraz załatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowane}
cenie. , 13-1-xcii-cd.
Rezydencya: 681 Washtenaio Ave,
Augustus Baubr. Henry W. Hn&
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. - Chicago, I1L
i ■■ 6m.-xcll-cd.
Na sprzedaż.
Salon pod dobrymi warunkami dla
dobrego człowieka. Zgłosić się: 126>
Cleaver str. 3 sp cd.
w !■ *n
FAIR
689 Milwaukee Aye.
NAJTAŃSZY SKŁAD
xii _ _i t> • * x ir„ i.
MeDll, UDrazOW, Lamp, JJiacn^, rieuuw JYuciieuii^cn
_ - „ Al i 1 TTT •
Pokojowych i Uprawa ISlubnycti w leftców.
Od dziś CENY ZNI20NE w naszym składzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś za pół ceny. —
Kto nie ma pieniędzy, temu czekamy. — Skora usługa.
Nasz skład jest drugi skład mebli od Noble ulicy do Augusta ulic.
Me zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.
). P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago, IIL
AGENCY A KART OKRĘTOWYCH
KARTY OKRĘTOWE TYLKO *32.00 z BERLINA DO CHICAGO.

xml | txt