OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 17, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-08-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

przeszły przez jedno miejsce. Prze
szło 250 delegatów już jest tutaj.
Zjednoczenie składa się z 486 towa
rzystw, liczy przeszło 45,000 człon
ków i ma w kasie $809,634. W osta
tnim roku umarło 720 członków,
których familiom wypłacono$114,257
(?) — 6907 członkom chorym wy
płacono wsparcie w sumie $150,818.
Prezydentem Zjednoczenia jest pan
Spanhorst ze St. Louis.
Przyjęcie Prezydenta.
Albany, 2V. Y~., 16. sierpnia.
Prezydent Harrison w przyszły
Wtorek zabawi tu 45 minut, gdyż
na zaproszenie burmistrza Manninga
jedzie do Vermont i wieczorem za
trzymuje się w Albany. Gubernator
Hill zatelegrafował do prezydenta,
iż daje mu do rozporządzenia budyn
ki rządowe na czas jego tu pobytu i
dał poznać, iż przygotowuje się uro
czyste dlań przyjęcie. Ale prezydent
był zmuszony podziękować, gdyż za
krótko będzie tu bawił. Dla tego
aranżuje się wspólne przyjęcie przez
władze Stanowe i miejskie z guber
natorem Hill i merem Manning na
czele.
N ieszczeście balonowe.
Syracuse, B. F., 16. sierpnia.
James Buckingham, żeglarz napo
wietrzny produkujący się ze spado
chronem, dzisiaj wzniósł się balonem
w powietrze z Pleasant Beach nad
jeziorem Onandaga i około 6 godzi
ny wieczorem szczególnego padł
ofiarą nieszczęścia. Z początku szczę
śliwie odbywało się wznoszenie i o
padanie, aż po nad samo jezioro.
Jednakże tuż ponad wodą spadochron
tak okrył jadącego, że nie umiał się
wyplątać i utonął w oczach 7000 wi
dzów, którzy przypatrując się z brze
gu, nic pomóc nie umieli.
Wdowa po prezydencie Polk.
Nashville, Tenn., 15. sierpnia.
Wczoraj rano o godzinie pół do
♦ósmej umarła wdowa po prezydencie
.James K. Polk. Miała blisko lat 88.
Siostry zakonne jako nauczy
cielki.
Austin, Texas, 15. sierpnia.
W kwestyi, czyli Siostrom zakon
nym ma być dozwolonem udzielać
nauk w szkołach publicznych w 1 e
xas, nadprokurator dzisiaj — po na
radzie ze Stanowym superintenden
tem szkół — rozstrzygnął, że ani
konstytucya Stanów Zjednoczonych,
ani ustawy Stanu Texas nic nie za
wierają, coby się sprzeciwiało tej
sprawie, liozumie się jednak samo
przez się, iż nauki religii nie wolno
udzielać ani przed, ani podczas, ani
po godzinach szkolnych, ani w ogóle
w budynkach szkół publicznych.
Ustawy nie czynią różnicy pomiędzy
osobami, którym wolno nauk udzie
lać i wymagają tylko, by nie udzie
lano nauki specyalnej religii. — W
Texas bardzo wiele Sióstr zakonnych
złożyło egzamina, zgłaszając się o
posady nauczycielskie.
Jeszcze nieszczęścia balonowe.
Tacorna, Wash., 15. sierpnia.
Żeglarz napowietrzny Johnson
spadł dziś popołudniu ze swego ba
lonu z wysokości 2000 stóp i naj
okropniej potłuczony na miejscu się
zabił. Miał być pijanym.
Cincinnati, O., 15. sierpnia.
W Coney Island dziś popołudniu
mnóstwo osób zebrało się, ażeby
przyjrzeć się wznoszeniu w balonie
żeglarki Annie Harkness z Terre
Haute, Ind. Panna Harkness już
bardzo wiele podobnych podróży i
produkcyj przedtem odbyła. — W
oznaczonej godzinie weszła do łódki
balonowej. Sznury odwiązano i balon
szybko wzniósł się w górę. W wyso
kości 500 stóp rozpoczęła panna
Harkness przygotowania do spusz
czania się na ziemię za pomocą spa
dochronu. Spadochron z początku
przy spadaniu powoli się otwierał,
lecz nagle zamknął się, i nieszczęśli
wa spadła, najstraszliwiej zmieniając
się w bezkształtną masę, gdy ude
rzyła o tak zwany szczyt California.
Dyfterya i szkarlatyna.
Milwaukee, Wis., 16. sierpnia.
W mieście naszem panuje praw
dziwa epidemia dyfteryi. Tygolnio
we sprawozdanie z chorób zaraźli
wych wykazuje, że ubiegłej Soboty
było 59 takich wypadków. W ciągu
tygodnia doniesiono o 29 nowych
wypadkach, 4 wypadkach śmierci i
padków pozostało do leozenia: przy
bytek 11. Co do szkarlatyny, ubie
głej Soboty było 51 wypadków; v
ciągu tygodnia zaszło nowych 13
• 11 uleczono, a 2 umarło.
Szpital dla trędowatych.
New York, 15. sierpnia.
Nadinspektor urzędu zdrowia Dr
Cyrus Edson przedłożył dziś ^rezy'
dentowi Rady raport o świeżych wy
padkach trądu i zwrócił na to uwagę
iż trąd jest zaraźliwym wedle jegc
zdania, że przeto należy prosić rząd
ażeby kazał wybudować lazaret dis
takich chorych nad wybrzeżem atlan
tyckiem. Powiedział w końcu: Są
dzę, że trąd jest zaraźliwym pod pe
wnymi warunkami, i że warunki te
istnieją w tutejszej dzielnicy chiń
skiej.
New York, 15. sierpnia.
Prezydent urzędu zdrowia, Wil
son, dziś rano doniósł, że Chińczycy
trędowaci, Ong Mow Tong i Tsang
Ding zostali przeniesieni do North
Brothers Island, gdzie będą trzymani
w odrębnym budynku, odosobnieni
od innych chorych.
Przybycie parowców.
Londyn: Gascogne, Amsterdam,
Friedland i Etruria sygnał.
New York: Augusta Victoria,
Slavonia i Rugia z Hamburga, Elbe
z Bremy, Umbria z Liverp., Alaska
z Liverpool, Spain z Londynu.
Philadelphia: Mississippi z Lon
dynu, British Princess z Liverp.
Hamburg: Columbia z N. Y.
Queenstoicn: British Prince z Phi
ladelphia Arizona z New Yorku.
«»-»♦»♦■
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: I6mj.-xcii-cd.
G. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba 3 dziewczyn do szycia
surdutów (coats) na maszynie i do
ręcznej roboty. 19 sp.
97 Cornelia Str.
Potrzeba biegłej panny mówiącej
po polsku i niemiecku do sprzedawa
nia w wydziale gorsetów. Zgłosić się
Walsh's Fair. 18 sp.
Dziewczyna dobrze obeznana w
gospodarstwie domowym, znajdzie
stałe miejsce na 18s
144 August str.
Potrzebuję prasownike do szew
ków i dwie dziewczyny do'ręcznej
roboty przy surdutach.
964 Dudley Str. 17 sp
Cegielski Julian świeżo przyby
ły ze starego kraju — kowal z pro
fessyi władając językiem niemie
ckim poszukuje odpowiedniej roboty
17 sp.
500 robotników
potrzeba do kompanicznych robót
na kolejach Chicago & Northwestern
i Milwaukee & St. Paul. Płaca §150
na dzień; wolna jazada. Zgłosić się
do: J. H. Sperbecks 15 W. '/Ran
dolph st. 25 sp.
W. MAJESKIM. D.
Praktykujący Doktór medycyny i chirurgii
udziela rady lekarskiej we wszelkich chorobach
wewnętrznych i zewnętrznych dzieci, mężczyzn
i niewiast w mieszkaniu pod numerem
767 Girard Str. róg W. North Ay.
rano w południe i wieczorem, zaś
W APTECE > W APTECE *
570 Milwaukee Av. < na Milwaukee Ave.
róg Cornell. < róg Division
od lOej do 13ej < od 9ej do lOej
" 4ej " 6ej. < " 3ej " 4ej.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
PiWO Stołowe w butelkach
kwarto wy eh i pajntowych do
użytku familijnego.
OFZS:
TELEFON 4388.
HERMAN PABST,
3Qb.—xcii—cd ' MENAGER.
□JOHN WAGNER
ADWOKAT
0 fis: 55. Clark str'pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO. ILL,
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .Blackhawk róg Cleaver ul.
OODZTNY * oci 8—9 przed południem
\jnjUUllX 1 . „ 12 2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 f24ra.cii.cd
W Aptece Dinet & Delfosse Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
SMOLIŃSKIiNAWROT
7IB Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA,
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
1 skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
"Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
5m.-xcii-cd. 716 Milwaukee Ave.
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m. xcii cri
DR. P. A. PIEHL,
} DENTYSTA,
700 Milwaukee Avenue»
Hokój Drzviecia 7 i 8.
Wyrabia i wprawia piąkne sztuczne zęby i całe
szczęki po $8.00 i wyżej, ząby wypełnia złotem po
$1.50 i wyżej, srebrem po ?5c. i wyżej, cementem
po 50c. i wyżej.
Ząby wyrywa bez bólu; za prace gwarantuje.
'^71c.-xcii-cd.
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczęrf
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Aye.
obok Milwauke ave.
Godziny oflsowe:
od 8 ao 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
1 i.—łcn—cn.».
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
21m.cil.cd. Michał Pstrong,
612 Noble vi.
O'DONNELL & COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowej pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
i wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowej kolektujemy również zaległości
za robotę 11. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie proper
ta albo loty i budować domy. Niemacie pieniędzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Salle Str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago AYenue.
rJ-rA.
TELEFON 264.
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Aye.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $2.85
New Kentucky w kawałach - - 8.50
Baltimore & Ohio - - - - 4,50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wę
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztą albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aż do 8mej godziny wieczorem.
IfiB.-xcn-cd.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Avenue.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZB02A, SIANA i PASZY.
Ceny jak poniżej:
E. Corn 65c. za 70 funtów
Najlepsze Iowa siano 80c. 100 funtów.
Najlepszy biały owies 45c za buszel.
Najlepszy miąszany owies 43c. za buszel.
Wszystko po najtańszych cenach.
Przy wiąkszych albo cało-wagonowych zaku
pnach, specyalne ceny. TELEFON 8444.
278—xcii—cd.
U <k 1%\Market Str., near Lake 8tr., - Chicago, IU,
HUBTOWNA, GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepsza make wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. - ' 13-l-xcii-cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
6&) Noble nL
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskle"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w elu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
(8 — 10 rano
godziny ofisowe ] 2 — 4 popołudniu
(7 — 9 wieczorem
Telefon No. 7495
TEOFIL WEYNA,
128 W* Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje o*
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
w — „ ,
i po umiarkowanej cenie. 2Smj—ici-cd
t
i
*- i
i
ws
B
H
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW
JLtodacy! kto cłice widaiec wyoor meon,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Ayenue, a przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
( fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
1838 Milwaukee Ave.,. Chicago, 111. i
To jest;
3XTO- 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Co.
185 & 187 Wabash Ave.
/ Na sprzedaż u: >
K. SAWICKI, 627 Noble al.
wielki p jRWSZY~lEŁEl
FAIE.
w parafii Sw. Jadwigi.
Na pięknym istnie miejskim podwórzu kościelnym rozpocznie się z dniem
23go Sierpnia 1891 r. a trwać będzie wyjąwszy piątki i poniedziałki aż
do 7go Września wyłącznie.
Dziękując Wara szczerze Szanowni Dobrodzieje i Kochani Bracia za wie
loliczne okazane nam już dowody życzliwości ośmielamy się na nowo przed
stawić Wam nasze uprzejme zaproszenie do wzięcia łaskawego udziału
w naszem obecnem przedsięwzięciu.
Młoda jeszcze i bardzo mała nasza parafia ogląda się na Was, jakoby cór
ki za matką, od której dopiero *co oddzieliła się, ale do której znowu zbliża
się, budując się na wszystkie strony, aby mimo rozdziału być jak najbliżej
matki swej.
Przybywajcie więc drodzy Bracia, Siostry, Matki i Ojcowie, Synowie lub
córki do Waszych kochanych i kochających Was ze Śtą Naszą i Waszą Pa
tronką Śtą Jadwigą — a wiele nowości czeka na Was, o których dla spra
wienia Wam tem większej niespodzianki w gazetach ani pisnąć nie wypada
a tembardziej pisać.... ale cicho — sza — aż do chwili miłego Waszego
przybycia na otwarcie fairu. Z komitetem zapraszającym
28sp.-pn.c-p. Ks. Józef JBarzyński, Proboszcz.
KSIĘGARNIA
Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (Austrya)
dostarcza do Ameryki wszelkie książki polskie, wydawane w Europie po ce
nach oryginalnych, z doliczeniem za przesyłkę po 30c. od każdego Klgr.
Skład główny wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie, których ka
talog szczegółowy rozsyła na żądanie bezpłatnie.
Poleca zarazem następujące wydawnictwa:
NOWĄ BIBLIOTEKĘ UNIWTERSALNĄ? wychodzącą co miesiąc w zeszytach
o 10 arkuszach druku. W roku bieżącym mieści ona następujące prace: A. Jełowi
ckiego Pamiętniki, F. Lichockiego Pamiętnik z r. 1794, M. Czajkowskiego Stefan
Czarniecki, oraz X. Wal. Kalinki Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Pre
numerata roczna (za 120 arfciszy druku) $2.60.*
PRZEGLĄD POLSKI, pismo naukowe i literackie, wychodzi co miesiąc w ze
szytach o 12 ark. druku. Prenumerata roczna $9, dla duchownych zaś tylko $7.
KRAKUS, pismo ludowe, wychodzi co tydzień. Prenumerata roczna $2.
|2r Katalogi na żądanie bezpłatne i franco. 6 ic.-cd
A, J. ST AN GE
742 Milwaukee Are.
łianćllarz i faTorylzant
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
wane
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ramą.
Za wykonaną pracą płaci się dopiero przy ode
braniu. Przydacie i przekonajcie nlę a będziecie
zadowolnić. 'J' II. xcii cd.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDO WN1CZ Y-KO NTR A KTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
mv murowane i drpwnianp 7c..rri-r.
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.80 za tonę.
I4l.-icn-cd.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i ii.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: I41c.-xcil-cd.
594 Noble ulicy.
Dr. N. L. OSTROWSKI,
Doktór medycyny 1 dentystyki z 14-to letnią
praktyką lekarską w starym kraju, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko i skutecznie.
Leczy wyrywa zęby bez bólu i znieczulając ga
zem i t. p. wyrabia sztuczne zęby 1 szczęki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystępnej cenie. — lSmj.xciicd.
G-odLainy ofl«owe:
Bobie Str. 572 i ^Centre Avenue^
od 6—10 rano ó —
od 4—9 wieczorem / od 11 rano do 8 po'poi
Telefon 4400 i Telefon 9077
Na sprzedaż
Za $350 można kupić dobrze opła
cający się salon w północno-zachód,
części miasta. Warunki kupna dogo
dne. Musibyć sprzedany natychmiast.
Rent $15 miesięcznie. Zgłosić się
1041 Milwaukee Ave. na piętrze

xml | txt